ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 27 iunie 2001privind exploatatiile agricole
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 30 iunie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Exploatatiile agricole sunt forme complexe de organizare a proprietăţii, prin care se pun în valoare pământul, animalele şi celelalte mijloace de producţie, interconectate într-un sistem unitar, în vederea executării de lucrări, prestării de servicii şi obţinerii eficiente de produse agricole.  +  Articolul 2Exploatatiile agricole pot fi formate din una sau mai multe proprietăţi de terenuri, animale şi mijloace necesare procesului de producţie agricolă.  +  Articolul 3Exploatatiile agricole se diferentiaza în funcţie de: a) natura juridică a acestora; b) forma de proprietate; c) natura activităţii pe care o desfăşoară; d) mărimea economică şi dimensiunea acestora:- comerciale;- familiale.  +  Articolul 4Exploatatiile agricole vor fi conduse şi administrate de specialişti acreditaţi de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, la propunerea organelor de specialitate de la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti.  +  Capitolul 2 Dimensionarea exploataţiilor agricole comerciale  +  Articolul 5 (1) Dimensiunile minime pentru exploatatiile agricole comerciale sunt: A. Pentru sectorul vegetal:
         
    a)cereale, plante tehnice şi medicinale:  
      - zona de câmpie110 ha;
      - zona de deal50 ha;
    b)pajişti naturale cultivate şi culturi furajere pentru zona de munte25 ha;
    c)legume2 ha;
    d)plantaţii de pomi şi pepiniere5 ha;
    e)căpşunerii, arbuşti fructiferi1 ha;
    f)plantaţii de vii nobile, pepiniere şi hamei5 ha;
    g)sere şi solarii0,5 ha;
      B. Pentru sectorul animalier:
         
    a)vaci de lapte15 capete;
    b)taurine la îngrăşat50 de capete;
    c)oi sau capre300 de capete;
    d)porci100 de capete;
    e)alte specii de animale100 de capete;
    f)găini ouătoare2000 de capete;
    g)păsări pentru carne5000 de capete;
    h)alte specii de pasări1000 de capete;
    i)apicultură50 de familii.
      C. Pentru sectorul piscicol:
         
    a)bazine amenajate pentru producerea puietului de peşte10 ha;
    b)bazine amenajate pentru producerea peştelui de consum20 ha;
    c)păstrăvării1 ha.
  (2) Exploatatiile agricole înfiinţate cu respectarea dimensiunilor minime, prevăzute la alin. (1), vor beneficia de facilităţi financiare, similare celor practicate în statele Uniunii Europene.
   +  Articolul 6Exploatatiile agricole se pot constitui din: a) terenurile dobândite în proprietate de persoanele fizice sau juridice, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare: b) terenurile dobândite prin acte juridice între vii şi pentru cauza de moarte; c) terenurile rezultate în urma schimburilor efectuate conform prevederilor art. 12 şi 13 din Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor; d) terenurile rezultate prin asocierea liber consimţită a proprietarilor individuali; e) terenurile arendate; f) terenurile concesionate; g) terenurile în proprietate comuna, deţinute în devălmăşie; h) terenurile în proprietate comuna, pe cote-părţi (indiviziune).
   +  Capitolul 3 Sprijinul acordat exploataţiilor agricole  +  Articolul 7Producătorii agricoli care deţin sau administrează exploataţii agricole, dimensionate potrivit art. 5 alin. (1), pot beneficia de sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii pe produs, în scopul îmbunătăţirii eficientei economice, creşterii producţiei şi indicilor de calitate ai produselor agricole.  +  Articolul 8 (1) Lista produselor agricole, fondurile şi sursele de finanţare se aproba anual de Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, pentru plati directe, acordate producătorilor agricoli organizaţi în exploataţii agricole, pe perioada unui an de producţie. (2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin an de producţie se înţelege perioada corespunzătoare caracteristicilor biologice ale produselor sau grupelor de produse agricole, numit şi an agricol.  +  Articolul 9 (1) Exploatatiile agricole pot beneficia de facilităţi financiare din partea statului pentru investiţii privind cumpărarea de tractoare, utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, construcţii de spaţii de producţie, de stocare, de protecţia mediului, construcţii de adaposturi în zootehnie, sere, plantaţii de pomi, viţă de vie, hamei, capsunerii etc. (2) Fondurile şi sursele de finanţare, precum şi modul de acordare a facilităţilor prevăzute la alin. (1), care nu sunt reglementate expres prin acte normative speciale, se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, înainte de începerea anului agricol.  +  Articolul 10Exploatatiile agricole şi deţinătorii de depozite autorizate beneficiază de ajutoare de depozitare pentru produse agricole, în condiţiile legii.  +  Articolul 11Producătorii agricoli organizaţi în exploataţii agricole primesc de la procesatori ajutoare de producţie sub forma de avans, de cel puţin 30% din valoarea contractată, pe baza contractelor încheiate între aceştia înainte de începerea anului agricol.  +  Articolul 12 (1) Producătorii agricoli, proprietari sau administratori de exploataţii agricole, pot beneficia de credit ipotecar potrivit legii. (2) Pentru garantarea creditului primit, prevăzut la alin. (1), pot fi ipotecate bunurile imobile sau gajate bunurile mobile, inclusiv certificatele de depozit.  +  Capitolul 4 Exploataţii agricole familiale  +  Articolul 13Exploatatiile agricole cu dimensiuni sub limitele prevăzute la art. 5 alin. (1) sunt exploataţii agricole familiale.  +  Articolul 14 (1) Exploatatiile agricole familiale pot beneficia de servicii de consultanţa gratuite, conform legislaţiei în vigoare. (2) Exploatatiile agricole familiale pot fi stimulate pentru practicarea agriculturii ecologice, prin acordarea de facilităţi financiare suplimentare, stabilite prin legi speciale.  +  Capitolul 5 Organizarea teritoriului exploataţiilor agricole  +  Articolul 15 (1) Prin organizarea teritoriului exploataţiilor agricole se înţelege cadrul necesar pentru buna desfăşurare a proceselor de producţie, prin stabilirea categoriilor de folosinţă a terenurilor, schimbul de terenuri, rectificari de hotare, amplasarea şi dimensionarea exploataţiilor tarlalelor şi parcelelor. (2) Organizarea teritoriului exploataţiilor agricole se executa pe bază de studii şi proiecte. (3) Organizarea teritoriului se realizează prin: a) corelarea dezvoltării agriculturii din zona cu celelalte activităţi economice şi sociale, care să conducă la creşterea producţiei agricole şi la exploatarea în ansamblu a teritoriului; b) organizarea terenului pe categorii de folosinţă agricolă, şi anume:- organizarea terenului arabil;- organizarea plantaţiilor pomicole, viticole şi de hamei;- organizarea pasunilor şi fanetelor; c) stabilirea reţelei de drumuri agricole.  +  Articolul 16Pentru stabilirea categoriilor de folosinţă se au în vedere: a) reducerea dispersarii categoriilor de folosinţă neeconomice situate în parcele mici, izolate, intercalate; b) corectarea amplasarii nerationale a unor categorii de folosinţă faţă de ansamblul elementelor teritoriale, relief, centre de producţie, cai de comunicaţie, canale de desecare, canale de irigaţii; c) creşterea suprafeţei categoriilor superioare de folosinţă, în special a celei arabile; d) crearea unor suprafeţe compacte, pe fiecare categorie de folosinţă, de dimensiuni economice în cadrul fiecărei exploataţii agricole; e) punerea în valoare a terenurilor slab productive pentru agricultura; f) corelarea permanenta a condiţiilor social-economice locale cu cele ecologice; g) aplicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în domeniu.  +  Articolul 17Organizarea terenului arabil consta în amplasarea categoriei de folosinţă prin stabilirea perimetrelor exploataţiilor, raţional amplasate şi delimitate, stabilirea asolamentelor în funcţie de fertilitatea terenului arabil, condiţiile de relief, tipurile de culturi etc.  +  Articolul 18Organizarea terenului plantaţiilor pomicole, viticole şi de hamei consta în stabilirea perimetrelor exploataţiilor agricole în funcţie de relief, sol, tipurile de plantaţii, reţele de drumuri, lucrări de îmbunătăţiri funciare şi de construcţiile necesare în vederea desfăşurării normale a procesului de producţie, prelucrare şi comercializare a produselor.  +  Articolul 19Organizarea terenului pasunilor consta în delimitarea unităţilor de exploatare în funcţie de speciile de animale, numărul acestora, de relieful terenului, natura lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, sursele de apa, construcţiile utilitare aferente şi asigurarea legăturilor functionale cu satele, comunele, oraşele şi centrele de colectare, prelucrare şi valorificare a produselor.  +  Articolul 20Stabilirea reţelei de drumuri agricole consta în amplasarea şi dimensionarea acesteia, pe baza legislaţiei în vigoare, ca o completare a reţelei de drumuri de interes general, în funcţie de relieful terenului şi de lucrările de îmbunătăţiri funciare, avându-se în vedere asigurarea accesului la fiecare parcela sau tarla al tractoarelor şi maşinilor agricole.  +  Articolul 21 (1) Proiectele de organizare a terenului, pe categorii de folosinţă agricolă, şi stabilirea reţelei de drumuri agricole se întocmesc de instituţiile specializate de la nivel central, judeţean şi local, împreună cu consiliile locale şi consiliile judeţene, cu acordul prealabil al proprietarilor. (2) Proiectele elaborate cu respectarea prevederilor alin. (1) devin obligatorii. (3) Actele în legătură cu organizarea teritoriului exploataţiilor agricole sunt scutite de taxa de timbru.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 22În bugetul de stat se vor prevedea, anual, cheltuielile necesare finanţării acţiunilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 23Până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 24Până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Administraţiei Publice, va elabora normele tehnice de întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploataţiilor agricole prevăzute la art. 15-21.  +  Articolul 25 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă orice dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ovidiu Natea,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu---------