HOTĂRÂRE nr. 1.346 din 20 octombrie 1971privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 128 din 20 octombrie 1971    În vederea asigurării condiţiilor organizatorice pentru funcţionarea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, ca urmare a prevederilor Decretului nr. 301/1971,Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Pentru exercitarea atributiei de orientare ideologica şi artistică a producţiei naţionale cinematografice şi a difuzării filmelor în Republica Socialistă România, corespunzător politicii culturale a partidului şi statului, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste are în subordinea sa Centrul naţional al cinematografiei.Centrul naţional al cinematografiei alcătuieşte proiectele planurilor tematice ale producţiei de filme artistice, documentare şi de animatie, supune proiectele de plan dezbaterii Comisiei cinematografiei şi le înaintează spre aprobarea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, asigura portofoliul de scenarii pentru filmul artistic de lung metraj, face comenzi şi lucrează cu autorii; urmăreşte, controlează şi asigura transpunerea pe pelicula a conţinutului de idei şi a semnificatiilor ideologice şi politice ale scenariilor aprobate; asigura importul şi exportul de filme cinematografice şi răspunde de orientarea şi conţinutul activităţii de difuzare a filmelor; conduce, îndrumă şi controlează activitatea economico-financiară a unităţilor ce-i sînt subordonate; ia măsuri în vederea utilizării integrale a capacităţii de producţie a studiourilor cinematografice, pentru realizarea producţiei naţionale de filme cinematografice, precum şi pentru filme de televiziune şi pentru alţi beneficiari; asigura îndrumarea de specialitate a unităţilor cinematografice, indiferent de subordonare.  +  Articolul 2Pentru exercitarea atributiei de organizare a producţiei editoriale şi de difuzare a cărţii, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste are în subordinea sa Centrala cărţii.Centrala cărţii conduce activitatea de producţie şi economico-financiară a editurilor şi a celorlalte unităţi din subordinea sa; asigura condiţiile tehnice materiale de desfăşurare a procesului editorial, în vederea realizării planurilor editoriale aprobate de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste; organizează şi coordonează difuzarea cărţii prin centrele de librarii şi asigura aprovizionarea bibliotecilor; repartizează planul de desfacere a cărţii pe centre de librarii şi urmăreşte realizarea acestuia; organizează importul şi exportul de carte şi al altor bunuri culturale; exercita administrarea unica a editurilor subordonate, rezolvand problemele economice, financiare şi administrative ce decurg din executarea planurilor de venituri şi cheltuieli ale acestora.  +  Articolul 3Centrala industriei poligrafice, din subordinea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, elaborează proiectele planurilor de dezvoltare a industriei poligrafice româneşti pentru ca aceasta sa satisfacă cerinţele instituţiilor cultural-educative, precum şi a celorlalte sectoare ale economiei naţionale; asigura, în cadrul planului economiei naţionale, inzestrarea cu utilajele necesare a întreprinderilor poligrafice şi ia măsuri ca acestea sa folosească cu maximum de eficienta întreaga capacitate de producţie; acţionează pentru producerea în ţara de utilaje poligrafice; exercita îndrumarea şi controlul de specialitate al unităţilor poligrafice indiferent de subordonare; acorda asistenţa tehnica pe linia introducerii tehnologiei şi metodelor de muncă moderne; organizează calificarea şi specializarea cadrelor de muncitori şi tehnicieni necesari industriei poligrafice; răspunde de calitatea produselor şi de activitatea economico-financiară a întreprinderilor subordonate; exercita atribuţiile prevăzute de Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 520/1961 în ce priveşte mijloacele de tipărire şi legatorie.Centrala industriei poligrafice efectuează importul de materiale, piese de schimb, utilaje şi instalaţii poligrafice, importul şi exportul de discuri fonografice, precum şi prestări de servicii tipografice pentru străinătate; avizează cererile de utilaj poligrafic din import ale ministerelor, celorlalte organe centrale şi ale comitetelor executive ale consiliilor populare.  +  Articolul 4Centrul naţional al cinematografiei, Centrala cărţii şi Centrala industriei poligrafice au sediul în municipiul Bucureşti şi sînt persoane juridice, fiind organizate şi funcţionînd pe principiul gestiunii economice, pe baza Statutului centralei industriale aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 586/1969, adaptat la specificul activităţii acestora de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, cu avizul Ministerului Muncii.  +  Articolul 5Direcţia monumentelor istorice şi de arta, din subordinea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, asigura cunoaşterea, conservarea, protejarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, de arta plastica şi de arhitectura; îndrumă şi controlează aceasta activitate pe tot cuprinsul tarii.În acest scop, Direcţia monumentelor istorice şi de arta organizează, pe baza ştiinţifică, evidenta centralizata a tuturor monumentelor istorice, de arta plastica şi de arhitectura; efectuează studii, întocmeşte proiecte şi executa lucrări de conservare, restaurare şi protejare a monumentelor istorice, de arta plastica şi arhitectura; elaborează propunerile de aviz asupra proiectelor privind restaurarea, conservarea, punerea în valoare şi folosirea monumentelor şi le supune Comisiei monumentelor istorice şi de arta, care, în acest domeniu, îndeplineşte funcţia de consiliu tehnico-ştiinţific al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste; acţionează pentru punerea în valoare a monumentelor istorice, de arta plastica şi de arhitectura, în vederea educării patriotice a maselor, a dezvoltării turismului şi pe planul cercetării ştiinţifice.Direcţia monumentelor istorice şi de arta este instituţie bugetară cu personalitate juridică şi are sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 6Agenţia română de impresariat artistic, din subordinea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, îşi desfăşoară activitatea în scopul afirmarii pe plan internaţional a artei româneşti, făcînd cunoscute cele mai valoroase creatii culte şi populare, formaţii teatrale, muzicale şi coregrafice, artişti şi interpreţi de prestigiu; acţionează în scopul cunoaşterii, selectării şi difuzării în ţara noastră a valorilor progresiste ale artei universale, a formatiilor şi artiştilor de seama, care prin repertoriu şi maiestria interpretării pot contribui la lărgirea orizontului de cultura al maselor, la educarea publicului în spiritul idealurilor umanismului; exercita în exclusivitate, pe plan intern şi extern, impresariatul artistic; coordonează itinerariile tuturor turneelor artistice de spectacole şi concerte, cu artişti profesionisti sau amatori; organizează turnee proprii, cu formaţii şi artişti din ţara şi de peste hotare; exercita controlul asupra activităţii artiştilor liber profesionisti.Mijloacele valutare realizate de Agenţia română de impresariat artistic vor fi utilizate în cursul anului de plan pentru dezvoltarea activităţii de impresariat şi pentru aducerea în ţara a formatiilor artistice prestigioase şi a interpreţilor de valoare. Excedentul anual rezultat din activitatea Agenţiei române de impresariat artistic se vărsa la bugetul de stat.Agenţia română de impresariat artistic are sediul în municipiul Bucureşti, este instituţie cu personalitate juridică, funcţionînd, începînd de la data de 1 ianuarie 1972, conform instrucţiunilor ce vor fi elaborate de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste împreună cu Ministerul Finanţelor, pe baza metodologiei în vigoare referitoare la mijloacele speciale extrabugetare, adaptate la specificul activităţii acestei unităţi, fără dotatie de la bugetul de stat.Agenţia română de impresariat artistic va putea sa organizeze filiale în diferite centre din ţara, în funcţie de necesitaţi cu aprobarea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.  +  Articolul 7Se înfiinţează, în subordinea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, Centrul de informare şi documentare.Centrul de informare şi documentare acţionează pentru cunoaşterea a tot ce se produce nou în domeniul culturii şi artei în lumea contemporana.În acest scop procura direct documentaţia necesară din ţara şi din străinătate, în limita fondurilor valutare repartizate din planul Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, precum şi prin colaborare cu alte instituţii; elaborează studii, sinteze şi alte materiale în legătură cu fenomenele culturale importante; pune la dispoziţia Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, în mod curent, informaţii şi materiale pentru cunoaşterea realitatilor culturale din toată lumea, în vederea dezvoltării schimburilor culturale cu celelalte tari, precum şi pentru orientarea judicioasă a activităţii de difuzare a valorilor culturii universale, de toate genurile, în ţara noastră.Centrul de informare şi documentare este instituţie bugetară, persoana juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 8Denumirea următoarelor unităţi din subordinea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste se schimba după cum urmează: a) Centrul de documentare şi perfecţionare a cadrelor, în Centrul special de perfecţionare a cadrelor; b) Casa centrala a creatiei populare, în Centrul de îndrumare a creatiei populare şi a miscarii artistice de masa; c) Întreprinderea de administrare a imobilului "Casa Scanteii", în Administraţia imobilului "Casa Scanteii".  +  Articolul 9Centrul special de perfecţionare a cadrelor asigura perfecţionarea personalului din instituţiile teatrale şi muzicale, din edituri, cinematografie, muzee, biblioteci şi alte aşezăminte culturale, potrivit programului de pregătire ideologica şi profesională a cadrelor aprobat de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste. În acest scop organizează cursuri, activităţi practice şi alte forme de perfecţionare, elaborează tematici şi bibliografie pentru studiul individual al salariaţilor, organizează consultaţii la cererea acestora şi îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste în conformitate cu Legea privind perfecţionarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unităţile socialiste de stat.Centrul special de perfecţionare a cadrelor este o instituţie bugetară, persoana juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 10Oficiul pentru organizarea expoziţiilor proiectează şi executa expoziţiile Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, studiind şi folosind metode ştiinţifice, eficace şi economice de expunere.Oficiul pentru organizarea expoziţiilor este instituţie bugetară, persoana juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 11Centrul de îndrumare a creatiei populare şi a miscarii artistice de masa asigura: îndrumarea activităţii formatiilor şi cercurilor artistice de amatori; orientarea în alcătuirea şi innoirea repertoriilor acestor formaţii şi ale celor folclorice profesioniste, participarea la viaţa cultural-artistică a tarii; studierea şi valorificarea multilaterala a tezaurului creatiei artistice populare, a folclorului tradiţional şi contemporan, a celui muncitoresc; stimularea şi dezvoltarea creatiei populare actuale, promovarea talentelor populare.Centrul de îndrumare a creatiei populare şi a miscarii artistice de masa este instituţie bugetară, persoana juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti.Casele de creaţie populara judeţene şi a municipiului Bucureşti îşi schimba denumirea în centre judeţene de îndrumare a creatiei populare şi a miscarii artistice de masa.  +  Articolul 12Administraţia imobilului "Casa Scanteii" este persoana juridică cu sediul în municipiul Bucureşti.Administraţia imobilului "Casa Scanteii", întreprindere economică, are ca obiect de activitate: asigurarea funcţionarii şi întreţinerii construcţiilor şi instalaţiilor tehnice ale imobilului "Casa Scanteii"; asigurarea securităţii imobilului; prestarea de servicii de transport şi reparaţii auto, de întreţinere şi alte servicii pentru instituţiile de cultura şi arta, pe bază de contracte.  +  Articolul 13Instituţiile, întreprinderile şi subunitatile tipografice prevăzute în anexa nr. 1*) la prezenta hotărîre trec, de la data de 1 octombrie 1971, din subordinea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, la organele centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare specificate în aceasta anexa, cu personalul existent, indicatorii de plan, activul şi pasivul şi contractele în curs de executare, pe bază de protocol. În aceste protocoale se va prevedea şi numărul de cadre de specialitate cu fondul de salarii aferent care se transfera de la Centrala industriei poligrafice.Întreprinderile şi subunitatile tipografice care se predau conform anexei nr. 1 vor executa în continuare necesarul de tiparituri ale celorlalte organizaţii.Instituţiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre îşi menţin în continuare atribuţiile, precum şi funcţiile de îndrumare metodologică de specialitate stabilite de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste.  +  Articolul 14Exportul şi importul de filatelie, presa şi publicaţii periodic trec, de la data de 1 octombrie 1971, de la Întreprinderea de comerţ exterior "Libri" la Întreprinderea "Filatelia", de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, care preia indicatorii de plan, contractele în curs de executare, personalul, precum şi orice activ şi pasiv aferente acestor activităţi, pe bază de protocol încheiat între Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste.Punctul 5 de sub capitolul XIV litera C din anexa la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 327/1971 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor se modifica potrivit anexei nr. 6.Salarizarea personalului de conducere şi specialitate din compartimentele cu activitate de comerţ exterior pentru filatelie şi presa se face potrivit anexei nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 216/1970.  +  Articolul 15Ca urmare a trecerii sarcinii de administrare a editurilor la Centrala cărţii, Editura "Litera", cu sediul în Municipiul Bucureşti, va avea ca obiect de activitate editarea, la solicitarea şi pe cheltuiala autorilor, de lucrări originale care nu prezintă interes pentru celelalte edituri şi care nu contravin legii sau intereselor socialismului, precum şi editarea de agende, calendare şi alte tiparituri.  +  Articolul 16Pe data de 1 octombrie 1971 Oficiul de aprovizionare şi servicii pentru biblioteci se desfiinţează.Indicatorii de plan, contractele în curs de executare, personalul, precum şi orice activ şi pasiv, se preiau de Centrala cărţii, care va lua măsuri de redistribuire la unităţile din subordine.  +  Articolul 17Unităţile direct subordonate Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, precum şi numărul de posturi la unităţile bugetare, sînt cele prevăzute în anexa nr. 2*) la prezenta hotărîre.  +  Articolul 18În îndeplinirea atributiei de stimulare şi sprijinire a creatiei artistice şi literare, a artelor interpretative, precum şi a difuzării culturii, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste va folosi, în continuare, plata în numerar din fondurile bugetare şi mijloacele speciale extrabugetare, pentru cheltuieli precum: achiziţii, comenzi, premii, concursuri, festivaluri, expoziţii şi alte acţiuni consacrate stimulării creatiei literar-artistice cu caracter socialist.  +  Articolul 19Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste stabileşte numărul exemplarelor pentru depozit legal, de serviciu şi de semnal ce se acordă instituţiilor, autorilor şi altor persoane fizice interesate.  +  Articolul 20Investiţia "Fabrica de ambalaje din hârtie şi carton" din oraşul Titu, prevăzută în Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 555/1971 în planul fostului Comitet de Stat pentru Cultura şi Arta pe anii 1972 - 1974, se trece în planul Ministerului Industriei Uşoare.  +  Articolul 21Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste este titular de plan al întregii cantităţi de hârtie destinate tiparului ce se prelucreaza în unităţile sale, cu excepţia celei destinate presei şi publicaţiilor.  +  Articolul 22Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, împreună cu Ministerul Finanţelor, va stabili perioada de rambursare a mijloacelor circulante aflate în dotarea Agenţiei române de impresariat artistic, ca urmare a măsurilor stabilite prin art. 6 din prezenta hotărîre.De asemenea, se autoriza Banca Naţionala a Republicii Socialiste România sa acorde unităţii prevăzute la alineatul precedent credite pe termen scurt pentru nevoi temporare.  +  Articolul 23Pentru acoperirea unor nevoi temporare determinate de desfăşurarea activităţii editurilor, Banca Naţionala a Republicii Socialiste România este autorizata sa acorde Centralei cărţii, pentru administrarea editurilor, la cererea documentata a acesteia, împrumuturi bancare pe termen scurt, cu respectarea dispoziţiilor legale.  +  Articolul 24Veniturile realizate de Universitatea populara Bucureşti, din taxe de la cursanţi şi din alte încasări, constituie mijloace speciale extrabugetare şi pot fi folosite în condiţiile prevăzute pentru casele de cultura în Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1674/1960 privind constituirea şi folosirea mijloacelor speciale extrabugetare.  +  Articolul 25Pentru mai buna utilizare a personalului tehnico-economic şi administrativ din unităţile de cultura, se aproba organizarea de administraţii comune pentru mai multe instituţii în cadrul uneia dintre ele, potrivit indicaţiilor elaborate de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste împreună cu Ministerul Muncii şi Comitetul de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală.Nomenclatura funcţiilor şi salariile tarifare ale personalului acestor unităţi se stabilesc de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, cu avizul Ministerului Muncii, prin corelare cu cele aprobate pentru unităţi comparabile ca profil şi volum de activitate.  +  Articolul 26Pentru transporturi în interesul serviciului Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste are dreptul la un număr de 12 autoturisme pentru parcul propriu, cu excepţia autoturismelor pentru persoanele cu funcţiile prevăzute în art. 1 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 479/1970.Autostatioanele utilizate exclusiv de echipele de filmare şi pentru producţia cinematografica nu se include în numărul maxim de autoturisme stabilit pentru unităţile subordonate Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.  +  Articolul 27Cu începere de la data de 1 octombrie 1971, salariile angajaţilor din aparatul Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, precum şi cele ale personalului din unităţile prevăzute mai jos, subordonate Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, se stabilesc după cum urmează: a) pentru personalul de specialitate al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, potrivit prevederilor din anexa nr. 3*) la prezenta hotărîre, care înlocuieşte anexa 1C la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 217/1970. Se completează lista ministerelor şi celorlalte organe centrale, prevăzute la punctul 1 al notei de la anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 217/1970, cu Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste (pentru direcţiile de specialitate); b) pentru personalul de conducere şi de specialitate al Direcţiei monumentelor istorice şi de arta, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 217/1970, în care scop se completează anexa nr. 5*) la aceasta hotărîre cu Direcţia monumentelor istorice şi de arta; c) nomenclatura funcţiilor şi salariile personalului de la Agenţia română de impresariat artistic se stabilesc de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, cu avizul Ministerului Muncii, prin corelare cu cele aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 218/1970 - anexa nr. 2d pentru Direcţia reţelei cinematografice şi difuzării filmelor - ROMÂNIA FILM;- pentru personalul de conducere şi de specialitate din compartimentele cu activitate de impresariat artistic cu strainatatea şi de comerţ exterior al Agenţiei române de impresariat artistic şi Direcţiei reţelei cinematografice şi difuzării filmelor - ROMÂNIA FILM, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 216/1970; d) anexa nr. 2 c la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 195/1970 se modifica şi se completează conform anexelor nr. 4*) la prezenta hotărîre.  +  Articolul 28Alineatul ultim la pct. 2 din nota de la anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 47/1970 se modifica după cum urmează:"În funcţia de director de cămin cultural şi în funcţia de director de casa de cultura vor fi numite cadre cu studii superioare. În cazuri excepţionale vor putea fi numite în aceste funcţii şi cadre cu studii medii, cu aprobarea comitetelor de cultura şi educaţie socialistă judeţene sau al municipiului Bucureşti".  +  Articolul 29Ca urmare a infiintarii Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste şi a comitetelor de cultura şi educaţie socialistă judeţene şi al municipiului Bucureşti, prevederile cuprinse la cap. II, art. 20 şi 21 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1091/1970 se aplică în continuare pentru aceste organe şi instituţiile din subordinea lor.  +  Articolul 30Personalul şi patrimoniul fostelor comitete judeţene de cultura şi arta şi al municipiului Bucureşti trec, pe data prezentei hotărîri, asupra comitetelor judeţene de cultura şi educaţie socialistă şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 31Se autoriza Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor sa suplimenteze, din rezerva Consiliului de Miniştri, planul de muncă şi salarii şi creditele bugetare aferente pentru administraţia centrala a Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, corespunzător prevederilor din Decretul nr. 301/1971, pe trimestrul IV/1971, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărîre, şi să efectueze modificări în indicatorii economici şi financiari pe anul 1971, ca urmare a măsurilor prevăzute în prezenta hotărîre, pe baza protocoalelor de predare-primire care se vor încheia pînă la data de 1 noiembrie 1971.De asemenea, se autoriza Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe sa modifice în mod corespunzător numărul de autoturisme, asa cum rezultă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 32Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 811/1956 privind înfiinţarea Oficiului pentru organizarea turneelor artistice, art. 1, art. 2, art. 3 alin. 1 lit. o, art. 12 şi anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2215/1969 privind unele măsuri de imbunatatire a activităţii editoriale şi Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1091/1970 privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Cultura şi Arta şi a comitetelor locale de cultura şi arta, cu excepţia prevederilor cuprinse la capitolul II, art. 20 şi 21, se abroga.--------------- Notă *) Anexa se comunică prin grija Secretariatului General al Consiliului de Miniştri.p. PreşedinteleConsiliului de MiniştriILIE VERDET  +  Anexa 6 Întreprinderea "Rompresfilatelia" cu sediul în BucureştiObiectul întreprinderii: comercializarea pe piaţa interna şi externa a timbrelor filatelice, altor mărfuri filatelice, precum şi importul şi exportul de presa şi publicaţii periodice.--------------