DECRET nr. 303 din 15 septembrie 1971 (*republicat*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 63 din 16 iunie 1975    Notă *) Republicat în temeiul art. V din Decretul Consiliului de Stat nr. 69/1975, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 54 din 5 iunie 1975 dîndu-se articolelor o noua numerotare.Decretul nr. 303/1971 a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 109 din 23 septembrie 1971 şi republicat în Buletinul Oficial nr. 85 din 14 iunie 1973.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Se înfiinţează Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, care înfăptuieşte politica partidului şi statului în domeniul gospodăririi resurselor materiale, al realizării aprovizionarii cu materii prime, materiale, combustibili, energie, ambalaje, utilaje şi piese de schimb, a unor materiale şi produse nealimentare destinate populaţiei şi al controlului gospodăririi fondurilor fixe - maşini, utilaje şi instalaţii industriale -, în concordanta cu obiectivele şi sarcinile planului naţional unic de dezvoltare economico-socială.Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe răspunde împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat de realizarea aprovizionarii tehnico-materiale, conform sarcinilor de plan aprobate, aprovizioneaza prin reţeaua proprie de baze şi depozite materiale de uz general în cantităţi nevagonabile şi exercită în întreaga economie îndrumarea şi controlul gospodăririi şi valorificării judicioase a resurselor materiale şi a modului de utilizare a fondurilor fixe.Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe răspunde împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii de realizarea directivelor şi hotărârilor de partid şi de stat în domeniul rezervelor de stat de materii prime, materiale şi produse industriale, stabilite în sarcina sa prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială a României**).----------------- Notă **) A se vedea şi Decretul Consiliului de Stat nr. 230/1974 privind îndeplinirea de către ministerele cu caracter economic a funcţiei de organ central coordonator, publicat în Buletinul Oficial nr. 165 din 26 decembrie 1974.  +  Articolul 2Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are în subordine organizaţii economice de aprovizionare şi desfacere, inspectorate teritoriale şi unităţi bugetare; conduce, îndrumă şi controlează activitatea acestora şi răspunde de realizarea sarcinilor de plan ce-i revin.  +  Articolul 3Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe asigura aplicarea legilor, decretelor şi hotărîrilor Consiliului de Miniştri în domeniul sau de activitate şi colaborează cu celelalte ministere, organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 4În domeniul materiilor prime, materialelor, combustibililor, energiei, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are următoarele atribuţii principale: a) asigura, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, realizarea ritmica a aprovizionarii tehnico-materiale conform balantelor aprobate prin plan, utilizarea judicioasă şi economisirea stricta a resurselor materiale, urmăreşte modul de desfăşurare a acestui proces şi ia măsurile care se impun, în limita competentelor sale; b) aprovizioneaza, prin reţeaua proprie de baze, filiale şi depozite, organizaţiile economice şi bugetare cu materii prime, materiale şi produse de uz general în cantităţi nevagonabile, în care scop:- analizează nevoile de consum ale beneficiarilor şi, pe baza balantelor aprobate, a repartitiilor emise şi a convenţiilor-cadru încheiate cu furnizorii, ia măsuri pentru contractarea prin organizaţiile sale a materialelor din profilul lor de activitate, necesare consumatorilor din fiecare judeţ, asigurind livrarea acestora conform obligaţiilor contractuale;- participa împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale interesate, centralele coordonatoare de balante şi unităţile producătoare la elaborarea programelor de fabricaţie şi desfasuratoarelor de livrări pe sortimente şi beneficiari;- stabileşte nomenclatorul, precum şi baremurile limita de livrare pentru materiile prime, materialele şi alte produse de uz general în cantităţi nevagonabile ce se livreaza prin bazele de aprovizionare din reţeaua proprie şi aproba nomenclatoarele pentru materii prime, materialele şi produsele specifice şi baremurile limita de livrare pentru bazele şi depozitele subordonate altor ministere sau organe centrale, precum şi a celor din cadrul centralelor şi unităţilor asimilate acestora; se interzice ca prin baze şi depozite să se livreze alte materii prime, materiale şi produse decît cele cuprinse în nomenclatoarele aprobate;- dezvolta pe teritoriu reţeaua proprie de baze, filiale şi depozite, asigurind specializarea, modernizarea şi mecanizarea acestora, astfel încît procesul de aprovizionare şi desfacere să se desfăşoare cu operativitate şi în condiţii de eficienta economică;- prezintă propuneri pentru integrarea în reţeaua sa, în funcţie de necesităţile economiei, a unor baze sau depozite din subordonarea ministerelor, altor organe centrale sau a unor unităţi economice;- constituie stocuri de intervenţie la produse şi sortimente specifice consumatorilor din fiecare zona, prin alocarea în acest scop a unor cantităţi judicios fundamentate în balantele materiale, precum şi în programele şi desfasuratoarele de livrări şi prin preluarea unor disponibilitati din stocurile organizaţiilor economice;- ia măsuri, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi organele locale furnizoare, pentru lotizarea, pachetizarea, paletizarea sau containerizarea mărfurilor care se desfac prin reţeaua proprie de baze, filiale şi depozite, astfel încît să se asigure condiţiile desfacerii de gros prin aceasta reţea;- organizează, în judeţele în care nu funcţionează magazine de mic-gros ale comerţului, magazine de desfacere a materialelor şi produselor de uz general necesare organizaţiilor economice şi bugetare, în cantităţi sub limitele de livrare, prin bazele şi depozitele de gros;- urmăreşte sistematic situaţia stocurilor pe ansamblul economiei şi pe teritoriu la principalele materiale şi sortimente, atît în bazele şi depozitele proprii, cît şi la producători şi consumatori, în vederea dirijarii optime a acestora;- ia măsuri de redistribuire a stocurilor sau de sistare a livrărilor în cazurile în care se depăşesc stocurile normate ori se constata consumuri mai mari decît cele prevăzute prin repartiţii şi contracte, ca urmare a depăşirii normelor de consum; c) răspunde de stabilirea şi revizuirea normelor şi normativelor de consum şi de stoc cu fundamentare tehnico-economică, ţinînd seama de necesitatea reducerii continue a consumurilor specifice şi de asigurarea unei aprovizionari ritmice; în acest scop:- stabileşte, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat şi cu Comitetul de Stat al Planificarii, normele şi normativele de consum şi de stoc pentru principalele materii prime, materiale şi produse, care se aproba prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială;- aproba normele şi normativele de consum din competenţa sa;- controlează elaborarea şi respectarea normelor de consum şi de stoc de către ministere, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, centrale industriale, unităţi cu statut de centrala şi întreprinderi, urmărind îmbunătăţirea acestora pe baza progresului tehnic, reproiectarii produselor şi tehnologiilor, introducerii de inlocuitori; d) participa, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat la elaborarea şi fundamentarea planului de aprovizionare tehnico-materială, la echilibrarea balantelor de materii prime, materiale, combustibili, energie şi stabilirea rezervelor, urmărind acoperirea nevoilor justificate de consum în volumul şi structura necesară, dezvoltarea resurselor interne de materii prime; e) îndrumă şi controlează dezvoltarea producţiei de inlocuitori şi extinderea introducerii acestora în consum în vederea economisirii materiilor prime şi materialelor deficitare şi a reducerii importurilor; f) organizează, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale, activitatea de încheiere a contractelor economice, în care scop:- ia măsuri pentru buna desfăşurare a acestei activităţi, la termenele stabilite de lege şi în condiţii care să asigure aprovizionarea în cantităţile şi ritmul cerut de desfăşurarea proceselor de producţie;- coordonează activitatea de optimizare a transporturilor materialelor de masa, colaborind în acest scop cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale furnizoare şi beneficiare, stabilind zonele de aprovizionare a consumatorilor de la sursele cele mai apropiate;- rezolva neînţelegerile precontractuale, în concordanta cu obiectivele şi sarcinile rezultate din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, în cazurile în care ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat nu cad de acord între ele cu privire la problemele legate de definitivarea programelor şi desfasuratoarelor de livrări;- verifica modul în care la comandarea, contractarea şi livrarea materiilor prime, materialelor, combustibililor, energiei electrice, pieselor de schimb, cantităţile de produse se încadrează în consumurile normate şi, după caz, în normele de stoc; împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, iar în cazurile de nerespectare a normelor şi normativelor stabilite, de încetare a livrărilor; g) exercita controlul asupra modului în care întreprinderile, centralele industriale şi unităţile cu statut de centrala, alte organizaţii economice, ministerele şi alte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat îndeplinesc sarcinile ce le revin cu privire la gospodărirea judicioasă a resurselor materiale, desfăşurarea întregului proces de aprovizionare tehnico-materială, actionind în sensul:- realizării programelor de dezvoltare a bazei interne de materii prime, a producţiei de inlocuitori şi a modului de valorificare a acestora;- realizării acţiunilor de cooperare, în vederea asigurării pe termen lung a unor surse certe de aprovizionare cu materii prime şi materiale din ţara, precum şi în colaborare cu alte tari;- circulaţiei şi utilizării judicioase a resurselor materiale, evitării risipei şi a pierderilor în transport, depozitare şi consum;- utilizării eficiente a resurselor de energie primara de toate formele, energie electrica şi termica, urmărind valorificarea intensiva a resurselor din ţara de cărbuni, energie hidro şi nucleara, folosirea judicioasă a combustibililor superiori lichizi şi gazosi, în scopul extinderii prelucrării industriale a acestora; identificarii şi eliminării consumurilor neautorizate de combustibili superiori lichizi şi gazosi şi respectării condiţiilor din acordurile prealabile referitoare la alimentarea cu combustibili şi a soluţiilor energetice din documentaţiile de investiţii aprobate;- întocmirii corespunzătoare a bilanţurilor energetice, în scopul valorificării cu randamente ridicate a resurselor energetice de toate formele;- livrării de către furnizori, în volumul şi la termenele contractate, a unor materiale şi produse nealimentare destinate fondului pieţei, în vederea satisfacerii permanente, cu o structura sortimentala corespunzătoare, a cerinţelor de mărfuri ale populaţiei; nomenclatorul acestor produse se stabileşte prin hotărîre a Consiliului de Miniştri;- realizării în termen a măsurilor de imbunatatire a gospodăririi materiilor prime, materialelor, combustibililor şi energiei, înscrise în planurile organizaţiilor economice, cum şi a măsurilor stabilite de organele de inspecţie ale Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe;- producerii, circulaţiei, gospodăririi şi utilizării eficiente a materialelor pentru ambalare şi a ambalajelor, dezvoltării containerizarii şi paletizarii;- încheierii contractelor economice corespunzător nevoilor economiei şi respectării disciplinei contractuale; h) intervine operativ în vederea rezolvarii unor probleme care apar în procesul de aprovizionare şi desfacere, îndeosebi prin:- livrarea operativă a unor materiale din stocurile de intervenţie, pe care le constituie în acest scop în cadrul bazelor şi întreprinderilor de aprovizionare din subordine;- redistribuirea unor cantităţi de materii prime, materiale, combustibili, din stocurile disponibile şi, în cazurile excepţionale impuse de realizarea unor sarcini de importanţa deosebită, din stocurile normate ale deţinătorilor; în acest din urmă caz, asigura reconstituirea în timp util a stocului normat sau, în colaborare cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale interesate, ia măsurile necesare în vederea desfăşurării ritmice a producţiei;- utilizarea rezervelor din balantele materiale şi a rezervei valutare la dispoziţia sa, stabilite de Consiliul de Miniştri;- iniţierea de acţiuni pentru crearea de noi rezerve pe parcursul realizării planului, din economii la consum, resurse suplimentare şi disponibilitati care se creează, precum şi din aplicarea altor măsuri;- stabilirea prioritatilor în livrări, în cazurile de forta majoră în care lipsa de resurse materiale periclitează îndeplinirea unor sarcini de importanţa deosebită pentru economia naţionala şi luarea în acest scop de decizii, cu consultarea ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat cu privire la modificarea unor clauze din contractele economice încheiate. În cazurile în care necesitatea modificării unor contracte economice implica schimbarea unor indicatori aprobaţi prin desfăşurarea planului naţional unic de dezvoltare economico-socială, prezintă, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, Consiliului de Miniştri propuneri corespunzătoare;- măsuri de interzicere a aprovizionarii şi livrărilor, precum şi de reducere a importurilor de materii prime, materiale, ambalaje, combustibili, piese de schimb, în cazurile în care constata posibilitatea folosirii de inlocuitori, existenta de stocuri nejustificate, utilizări nerationale, risipa şi pierderi, informind ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat interesate; avizarea, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, a utilizării resurselor suplimentare rezultate din depăşiri de plan, economii în consum, renunţări ale beneficiarilor, pentru produsele ale căror balante se aproba prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi pentru alte produse de importanţa deosebită, al căror nomenclator îl stabileşte împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat interesate; valorificarea, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, a rezultatelor recensămîntului stocurilor;- aprobarea consumarii temporare, din stocurile de siguranţă, a materialelor, în cazuri temeinic justificate, cu stabilirea termenelor de reconstituire a acestora; nomenclatorul acestor materiale se stabileşte de Consiliul de Miniştri;- stabilirea de măsuri, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat interesate, pentru intensificarea colectării deşeurilor de materii prime şi materiale şi valorificarea acestora prin extinderea prelucrării lor industriale; i) iniţiază măsuri pentru organizarea bazelor de producţie a materialelor de masa, astfel amplasate încît să asigure o circulaţie optima a acestor produse de la producători la consumatori.  +  Articolul 5În domeniul gospodăririi fondurilor fixe - maşini, utilaje, instalaţii industriale - Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe exercita următoarele atribuţii principale: a) exercita controlul în întreaga economie asupra folosirii depline şi în condiţii de siguranţă a fondurilor fixe, exploatării, întreţinerii şi repararii corespunzătoare a acestora, inzestrarii cu piese de schimb; propune, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, măsuri pentru încărcarea raţională a capacităţilor de producţie şi redistribuirea la alte organizaţii economice a utilajelor nefolosite sau slab încărcate; b) controlează modul în care centralele industriale, unităţile cu statut de centrala, întreprinderile şi celelalte organizaţii economice îndeplinesc obligaţiile ce le revin cu privire la dotarea, menţinerea în stare de funcţionare, întreţinerea şi repararea aparaturii de măsura, control şi automatizare; c) verifica în organizaţiile economice modul de organizare a pregătirii şi perfecţionării cadrelor calificate necesare pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea corespunzătoare a utilajelor, instalaţiilor şi celorlalte fonduri fixe; d) urmăreşte realizarea măsurilor privind eliminarea locurilor inguste, care limitează folosirea unor capacităţi de producţie, dezvoltarea prin autodotare şi modernizare a capacităţilor de producţie existente menite sa imbunatateasca parametrii tehnico-productivi ai instalaţiilor şi utilajelor, a căror oportunitate se justifica din punct de vedere economic; e) controlează dotarea cu bancuri de proba a organizaţiilor economice, funcţionarea lor corespunzătoare şi efectuarea controlului tehnic al produselor pe aceste bancuri, conform proiectelor sau prescripţiilor tehnologice; f) colaborează cu Comitetul de Stat al Planificarii şi, Direcţia Centrala de Statistica la organizarea evidentei fondurilor fixe şi utilizării capacităţilor de producţie pe ansamblul economiei; g) colaborează cu organele interesate la stabilirea măsurilor pentru asigurarea din producţie interna şi import a echipamentelor energetice, arzatoarelor şi a altor aparate consumatoare de combustibili şi energie, care să conducă la folosirea judicioasă cu randamente ridicate a diferitelor feluri de combustibili şi energie; avizează introducerea în fabricaţie şi, după caz, randamentele energetice minime sau consumurile specifice maxime, a principalelor echipamente energetice; h) controlează încadrarea echipamentelor, aparatajelor, arzatoarelor şi altor dispozitive energetice, fabricate sau importate, în randamentele sau consumurile specifice energetice stabilite sau avizate; i) coordonează, controlează şi îndrumă expertiza tehnica în legătură cu activitatea economică a organizaţiilor socialiste.  +  Articolul 6În domeniul siguranţei de funcţionare a cazanelor de aburi şi similare, recipientelor sub presiune, instalaţiilor de ridicat, precum şi a aparatelor consumatoare de combustibili, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are următoarele atribuţii principale: a) executa verificări şi încercări tehnice şi îşi da acordul de omologare, din punct de vedere al asigurării funcţionarii în condiţii de siguranţă, a cazanelor de aburi şi similare, recipientelor sub presiune, instalaţiilor de ridicat, precum şi a aparatelor consumatoare de combustibili, în vederea fabricării lor în serie; executa controlul tehnic al acestor categorii de instalaţii produse în ţara sau din import, în timpul construirii, montarii şi exploatării şi autoriza funcţionarea lor; stabileşte categoriile de instalaţii al căror control tehnic se executa de către personalul întreprinderilor; b) acorda autorizaţii întreprinderilor şi persoanelor care construiesc, monteaza, repara, controlează şi folosesc instalaţiile prevăzute la lit. a), precum şi pentru personalul care efectuează lucrări de sudare sau asigura funcţionarea instalaţiilor, experimenteaza în laboratoare proprii, precum şi în colaborare cu ministerele şi celelalte organe centrale, metode şi mijloace pentru îmbunătăţirea operaţiilor de control tehnic al instalaţiilor menţionate şi de dotare a acestora cu dispozitive de siguranţă.  +  Articolul 7În domeniul aprovizionarii cu utilaje, instalaţii şi piese de schimb, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe exercita următoarele atribuţii principale: a) colaborează cu Comitetul de Stat al Planificarii, ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat la echilibrarea de către acestea a balantelor de utilaje care sînt în competenţa de aprobare a Consiliului de Miniştri; b) participa împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat la întocmirea balantelor de utilaje din competenţa lor de aprobare şi la stabilirea soluţiilor de rezolvare a problemelor care se ridica în echilibrarea balantelor şi menţinerea echilibrului pe parcursul realizării planului; c) controlează asigurarea necesarului economiei cu utilajele care condiţioneaza realizarea, la termenele planificate, a unor obiective şi sarcini nominalizate în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi pentru care balantele sînt în competenţa de aprobare a centralelor industriale şi a unităţilor cu statut de centrala; nomenclatorul acestor utilaje se stabileşte prin hotărîre a Consiliului de Miniştri; d) asigura, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat interesate, echilibrarea balantelor la principalele grupe de piese de schimb, precum şi elaborarea planurilor de producţie şi de reconditionare a acestora în cantităţile şi structura necesară bunei funcţionari, întreţinerii şi repararii parcului de utilaje; întreprinde măsuri pentru asigurarea în cea mai mare parte din producţia interna a pieselor necesare pentru utilajele şi instalaţiile din import.  +  Articolul 8În domeniul ambalarii şi preambalarii produselor, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are următoarele atribuţii principale: a) asigura conceptia unitară în dezvoltarea şi diversificarea producţiei de ambalaje, îmbunătăţirea aspectului şi calităţii acestora, utilizarea raţională a materialelor pentru ambalaje, folosirea inlocuitorilor; b) stabileşte sau propune măsuri cu privire la extinderea containerizarii şi paletizarii mărfurilor în transporturi, precum şi în depozitare şi manipulare, colaborind în acest scop cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, cu celelalte ministere, organe centrale şi locale ale administraţiei de stat; c) elaborează, în colaborare cu Comitetul de Stat al Planificarii, programe şi stabileşte măsuri cu privire la asigurarea necesarului de ambalaje, urmărind promovarea de metode şi sisteme moderne de ambalare şi preambalare a produselor; d) stabileşte norme şi normative de recirculare a ambalajelor şi urmăreşte extinderea ambalajelor refolosibile.  +  Articolul 9În domeniul rezervelor de stat de materii prime, materiale şi produse industriale, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe exercita următoarele atribuţii principale: a) asigura acumularea în rezervele de stat a materiilor prime, materialelor şi produselor industriale necesare pentru satisfacerea eficienta şi operativă a unor nevoi ale economiei naţionale, potrivit dispoziţiilor legale; b) face propuneri cu privire la nomenclatorul, nivelurile, stocurile minime, planurile anuale şi de perspectiva de constituire a rezervelor de stat; c) planifica şi coordonează activitatea de repartizare pe teritoriu, de depozitare, conservare şi improspatare a rezervelor de stat; d) avizează propunerile ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat privind scoaterea sub forma de împrumut sau definitivă de materii prime, materiale şi produse industriale din rezervele de stat; e) organizează şi asigura livrarea în termen a materiilor prime, materialelor şi produselor industriale, aprobate a fi scoase din rezervele de stat; f) studiază şi aplica, respectiv propune, după caz, măsuri în sfera sa de activitate pentru:- stabilirea termenelor de viabilitate ale rezervelor de stat;- asigurarea integrităţii şi păstrării caracteristicilor calitative ale materiilor prime, materialelor şi produselor industriale, rezerve de stat;- înlocuirea cu materii prime, materiale şi produse industriale cu caracteristici tehnice noi a stocurilor constituite rezerve de stat;- introducerea şi extinderea tehnicii avansate la manipularea, depozitarea şi conservarea rezervelor de stat;- folosirea raţională a capacităţilor de depozitare; g) colaborează cu institutele tehnico-ştiinţifice din ţara în vederea stabilirii condiţiilor de depozitare pe timp îndelungat şi de conservare a rezervelor de stat.  +  Articolul 10Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe aplica, prin împuterniciţii săi, potrivit legii, sancţiuni contravenţionale în cazurile de abateri de la disciplina de plan de aprovizionare şi contractuală, folosirea nerationala a utilajelor şi instalaţiilor, exploatarea, întreţinerea sau repararea necorespunzătoare a acestora la termenele prescrise prin normative, precum şi pentru alte abateri de la prevederile Legii cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale şi aprovizionarea tehnico-materială.  +  Articolul 11În domeniul perfecţionării gospodăririi resurselor materiale şi aprovizionarii tehnico-materiale, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are următoarele atribuţii principale: a) ia măsuri sau prezintă propuneri privind perfecţionarea sistemului şi cadrului organizatoric al aprovizionarii tehnico-materiale în economie, promovarea metodelor ştiinţifice cu privire la stabilirea normelor şi normativelor de consum şi de stoc, optimizarea fluxurilor şi relaţiilor de aprovizionare şi desfacere; emite, în limita competentelor stabilite de lege, indicaţii de specialitate cu caracter normativ, în vederea gospodăririi judicioase a resurselor materiale şi desfăşurării corespunzătoare a procesului de aprovizionare tehnico-materială; avizează înfiinţarea sau reorganizarea reţelelor de aprovizionare şi desfacere - baze şi depozite, centrale sau alte organizaţii economice cu profil de desfacere ori aprovizionare - din subordinea altor ministere, organe centrale şi locale ale administraţiei de stat; b) organizează sistemul informaţional în cadrul unităţilor subordonate şi asigura prin centrul sau de calcul prelucrarea automată a datelor necesare realizării atribuţiilor ce-i revin în domeniul aprovizionarii tehnico-materiale; organizează, în colaborare cu Direcţia Centrala de Statistica, ministerele şi celelalte organe centrale interesate, sistemul informaţional al aprovizionarii tehnico-materiale şi promovează metode moderne în vederea introducerii treptate a sistemelor automate de conducere în acest domeniu; participa împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii şi Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie la elaborarea programelor de repartizare, pe beneficiari, a mijloacelor de calcul în economie; c) aproba, împreună cu Comitetul de Stat pentru Preţuri, pe baza volumului de activitate şi a cheltuielilor de circulaţie, cotele de adaos comercial ce urmează a fi percepute în desfăşurarea activităţii de aprovizionare şi desfacere; d) asigura informarea în economie asupra problemelor actuale în domeniul aprovizionarii tehnico-materiale, ambalarii şi preambalarii, depozitarii şi manipulării produselor, editind în acest scop publicaţii de specialitate.  +  Articolul 12Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe avizează în comun cu Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor studiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii care sînt în competenţa de aprobare a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 13Sarcinile cu privire la controlul gospodăririi fondurilor fixe, combustibililor şi energiei şi pentru verificarea instalaţiilor sub presiune şi de ridicat, cele cu privire la verificare, autorizare şi omologare, precum şi coordonarea, controlul şi îndrumarea expertizelor tehnice în legătură cu activitatea economică a organizaţiilor socialiste, ce revin prin prezentul decret Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, se exercită prin Inspectoratul general de stat pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe, combustibililor, energiei şi pentru verificarea instalaţiilor sub presiune şi de ridicat; inspectoratul general întocmeşte, în vederea emiterii de către minister, indicaţii şi normative obligatorii pentru organizaţiile economice.  +  Articolul 14Sarcinile cu privire la constituirea, depozitarea şi conservarea rezervelor de stat, precum şi cele privind administrarea rezervelor de stat depozitate în spaţiile unor unităţi din subordinea celorlalte organe centrale, ce revin prin prezentul decret Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, se exercită prin Direcţia generală a rezervelor de stat şi unităţi speciale.  +  Articolul 15Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe exercita, în unităţile economice, controlul asupra utilizării resurselor materiale, a respectării normelor de consum şi a încadrării în nivelul normat al stocurilor, prin personal anume împuternicit din aparatul central al ministerului, precum şi prin personalul serviciilor şi birourilor pentru controlul stocurilor pe teritoriu şi a utilizării resurselor materiale din cadrul bazelor de aprovizionare tehnico-materială judeţene şi a municipiului Bucureşti din subordinea ministerului.  +  Articolul 16Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi, Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe prezintă Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative şi alte acte prevăzute de lege; avizează proiectele de acte normative şi cu alt caracter, elaborate de celelalte ministere şi organe centrale, care interesează domeniul sau de activitate.  +  Articolul 17În exercitarea conducerii, îndrumării şi coordonării organizaţiilor în subordine, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are următoarele atribuţii: a) stabileşte, pe baza planului naţional unic de dezvoltare economico-socială şi bugetului de stat, indicatorii de plan economici şi financiari şi îi defalca pe unităţile subordonate; b) determina necesarul de mijloace circulante pentru organizaţiile subordonate şi le doteaza cu astfel de mijloace cu acordul Ministerului Finanţelor; c) întocmeşte şi executa, potrivit legii, planurile de venituri şi cheltuieli; d) analizează bilanţurile şi dările de seama ale organizaţiilor subordonate; e) organizează, coordonează şi urmăreşte executarea, prin organizaţii socialiste de specialitate, a lucrărilor de investiţii pentru depozitele unităţilor subordonate; aproba, în limita competentei sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii şi răspunde de punerea în funcţiune în termen a obiectivelor; f) numeşte organele de conducere ale organizaţiilor din subordinea sa.  +  Articolul 18Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe coordonează şi îndrumă activitatea de cercetare din profilul sau de activitate, urmăreşte rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi asigura valorificarea acestora, organizează şi coordonează activitatea de documentare tehnica specifică, precum şi activitatea de colaborare şi cooperare tehnico-ştiinţifică cu organe similare din alte state şi organizaţii internaţionale la care Republica Socialistă România este parte, în problemele privind domeniul sau de activitate; organizează şi coordonează îndeplinirea obligaţiilor care decurg din aceasta activitate de colaborare.  +  Articolul 19Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.  +  Articolul 20În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are dreptul să solicite, de la organizaţiile socialiste, datele şi informaţiile necesare.  +  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 21Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe este condus de consiliul de conducere al ministerului, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea ministerului; conducerea colectivă a activităţii operative a Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotărîrilor consiliului de conducere se realizează prin biroul executiv al acestuia.Consiliul de conducere al ministerului şi biroul executiv al acestuia sînt organe cu caracter deliberativ.  +  Articolul 22Consiliul de conducere al ministerului şi biroul executiv al acestuia se organizează şi funcţionează potrivit normelor legale privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.  +  Articolul 23În executarea hotărîrilor consiliului de conducere şi ale biroului executiv, precum şi în exercitarea atribuţiilor proprii, ministrul emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni, normative, indicaţii tehnice şi alte acte prevăzute de lege, obligatorii pentru toate organizaţiile socialiste.  +  Articolul 24Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are în conducerea sa un ministru, un prim-adjunct al ministrului, patru adjuncţi ai ministrului dintre care unul este inspector general de stat şi unul director general al Direcţiei generale a rezervelor de stat.Inspectorul general de stat este ajutat de inspectori generali de stat adjuncţi cu grad de directori generali.Primul adjunct al ministrului şi adjunctii ministrului se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Atribuţiile primului adjunct al ministrului şi adjunctilor ministrului se stabilesc de consiliul de conducere.  +  Articolul 25Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 26În cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe funcţionează consiliul tehnico-economic, organ de lucru pe lîngă organele de conducere colectivă ale ministerului; el se organizează şi funcţionează potrivit normelor legale în vigoare şi regulamentului aprobat de conducerea colectivă a ministerului.  +  Articolul 27Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia pentru metal şi produse din metal; b) Direcţia pentru utilaje şi piese de schimb; c) Direcţia pentru combustibili şi produse chimice; d) Direcţia pentru lemn, materiale de construcţii, produse ale industriei uşoare şi agroalimentare; e) Direcţia directivarii şi normarii consumurilor de materii prime, materiale şi ambalaje; f) Direcţia coordonării aprovizionarii; g) Direcţia plan economic-financiar, dezvoltarea şi mecanizarea bazelor; h) Comisia pentru avizarea documentaţiilor de investiţii; i) Comisia pentru rezolvarea neintelegerilor precontractuale; j) Direcţia pentru controlul aprovizionarii; k) Serviciul de personal şi învăţămînt; l) Direcţia secretariat-administrativă; m) Inspectoratul general de stat pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe, combustibililor, energiei şi pentru verificarea instalaţiilor sub presiune şi de ridicat, care are următoarele compartimente:- Inspecţia pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe;- Inspecţia pentru controlul gospodăririi combustibililor şi energiei;- Inspecţia pentru cazane, recipienţi sub presiune şi instalaţii de ridicat.În subordinea inspectoratului general de stat funcţionează inspectoratele teritoriale; n) Direcţia generală a rezervelor de stat, care are următoarea structura organizatorică:- Direcţia rezervelor de stat, exploatare şi întreţinere reparaţii;- Direcţia plan, investiţii, proiectare, aprovizionare tehnico-materială şi transporturi;- Direcţia financiar-contabilitate şi administrativ-juridică.Direcţia generală a rezervelor de stat este unitate bugetară cu personalitate juridică şi are calitatea de titular de plan, avînd nominalizaţi indicatorii din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.În subordinea Direcţiei generale a rezervelor de stat funcţionează unităţi speciale teritoriale pentru constituirea, depozitarea şi conservarea rezervelor de stat, precum şi pentru administrarea rezervelor de stat depozitate în spaţiile unor unităţi din subordinea celorlalte organe centrale. Unităţile speciale teritoriale sînt unităţi bugetare cu personalitate juridică.Numărul maxim de posturi în aparatul ministerului este prevăzut în anexa*) la Decretul nr. 303/1971, modificat prin Decretul nr. 281/1973 şi republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 85/1973, anexa nr. II*) la Decretul nr. 197/1974 şi anexa*) la Decretul Consiliului de Stat nr. 69/1973.--------------- Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.  +  Articolul 28Inspectorul general de stat are dreptul sa dispună scoaterea temporară sau definitivă din funcţiune a instalaţiilor care nu prezintă siguranţa în exploatare, nu sînt dotate cu aparatura de măsura, control, automatizare, prevăzută în proiecte sau care generează risipa de resurse materiale cu efecte importante pe economia naţionala, în cazurile în care nu s-au adus la îndeplinire în termen măsurile de remediere stabilite, anuntind cu 30 de zile înainte organul central sau local în subordinea căruia se afla unitatea în cauza; sa interzică, potrivit legii, producerea, livrarea, montarea şi funcţionarea cazanelor de aburi şi similare, recipientelor sub presiune, a instalaţiilor de ridicat, aparatelor consumatoare de combustibili, dacă acestea prezintă deficiente care periclitează siguranţa funcţionarii sau pot provoca avarii şi accidente.Ministrul aprovizionarii tehnico-materiale şi controlului gospodăririi fondurilor fixe va informa Consiliul de Miniştri asupra măsurilor preconizate în acest domeniu.  +  Articolul 29Inspectorul general de stat informează periodic Consiliul de conducere al Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe asupra deficienţelor mai importante constatate, a măsurilor luate pentru înlăturarea lor, şi aduce la cunoştinţa conducerii ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, cele mai importante constatări ale organelor de control.Constatările de importanţa deosebită cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, combustibililor şi energiei, precum şi economiile realizate prin măsurile aplicate, se aduc la cunoştinţa Consiliului de Miniştri de către ministrul aprovizionarii tehnico-materiale şi controlului gospodăririi fondurilor fixe.  +  Articolul 30Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are în subordinea sa directa întreprinderi şi baze de aprovizionare, centrul de calcul, laboratoare, Oficiul de informare documentara pentru aprovizionarea tehnico-materială şi controlul gospodăririi fondurilor fixe.  +  Articolul 31Atribuţiile şi normele de funcţionare a compartimentelor prevăzute la art. 27, precum şi atribuţiile, structura organizatorică şi normele de funcţionare a unităţilor de la art. 27 şi 30, se stabilesc de organele de conducere colectivă ale ministerului, conform normelor legale.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 32Atribuţiile prevăzute pentru Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe cu privire la stabilirea normelor de consum şi de stoc, verificarea încheierii contractelor şi rezolvarea neintelegerilor precontractuale, precum şi cele cu privire la controlul activităţii de aprovizionare tehnico-materială, gospodărirea fondurilor fixe, combustibililor şi energiei, nu se exercită în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Oficiul Economic Central "Carpaţi" şi în unităţile subordonate acestora.  +  Articolul 33Pe data intrării în vigoare a prezentului decret Departamentul aprovizionarii tehnico-materiale de pe lîngă Comitetul de Stat al Planificarii îşi încetează activitatea, iar personalul şi baza materială ale acestuia trec de drept la Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe.Pe aceeaşi dată, personalul din Ministerul Energiei Electrice, Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei şi Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, care exercită atribuţii ce revin, conform prevederilor prezentului decret, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, se transfera de drept, în interesul serviciului, la acest minister.  +  Articolul 34Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2256/1968 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului aprovizionarii tehnico-materiale în cadrul Comitetului de Stat al Planificarii, precum şi unele măsuri privind îmbunătăţirea organizării aprovizionarii tehnico-materiale, art. 20 din Decretul nr. 738/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Planificarii, aprobat prin Legea nr. 65/1969, lit. c) a art. 5 şi lit. i) a art. 19 din Decretul nr. 649/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei Electrice, alin. 6 al lit. a) din paragraful A de la art. 6 al Decretului nr. 88/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, lit. a) şi lit. b) din art. 7, lit. d) din art. 11, expresia "... şi a siguranţei în funcţionare a cazanelor şi instalaţiilor de ridicat... de la lit. e) a art. 29, expresia "... şi al siguranţei în funcţionare a cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat..." de la alin. 2 al art. 30 din Decretul nr. 77/1971 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.------------------