DECRET nr. 303 din 15 septembrie 1971privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 109 din 23 septembrie 1971    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Se înfiinţează Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, care înfăptuieşte politica partidului şi statului în domeniul gospodăririi resurselor materiale, al realizării aprovizionarii cu materii prime, materiale, combustibili, energie, ambalaje, utilaje şi piese de schimb, a unor materiale şi produse nealimentare destinate populaţiei şi al constrolului gospodăririi fondurilor fixe - maşini, utilaje şi instalaţii industriale -, în concordanta cu obiectivele şi sarcinile planurilor de dezvoltare a economiei naţionale.Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe răspunde împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat de realizarea aprovizionarii tehnico-materiale, conform sarcinilor de plan aprobate, aprovizioneaza prin reţeaua proprie de baze şi depozite materiale de uz general în cantităţi nevagonabile şi exercită în întreaga economie îndrumarea şi controlul gospodăririi şi valorificării judicioase a resurselor materiale şi a modului de utilizare a fondurilor fixe.  +  Articolul 2Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are în subordine organizaţii economice de aprovizionare şi desfacere şi inspectoratele teritoriale; conduce, îndrumă şi controlează activitatea acestora şi răspunde de realizarea sarcinilor de plan ce-i revin.  +  Articolul 3Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe asigura aplicarea legilor, decretelor şi hotărârilor Consiliului de Miniştri în domeniul sau de activitate şi colaborează cu celelalte ministere, organe centrale şi locale şi ale administraţiei de stat, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 4În domeniul materiilor prime, materialelor, combustibililor, energiei, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospogaririi Fondurilor Fixe are următoarele atribuţii principale: a) asigura, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat realizarea ritmica a aprovizionarii tehnico-materiale conform balantelor aprobate prin plan, utilizarea judicioasă şi economisirea stricta a resurselor materiale, urmăreşte modul de desfăşurare a acestui proces şi ia măsurile care se impun, în limita competentelor sale; b) aprovizioneaza prin reţeaua proprie, în condiţiile prevăzute de lege, organizaţiile economice şi bugetare cu materiale de uz general în cantităţi nevagonabile, asigurând livrarea din baze sau depozite, la cererea consumatorilor din zona, a acestor materiale; în acest scop:- dezvolta pe teritoriu reţeaua proprie de întreprinderi, baze şi depozite judeţene sau interjudetene, în funcţie de dezvoltarea economică a zonei respective; prezintă propuneri pentru integrarea în reţeaua sa, în funcţie de necesităţile economiei, a unor baze sau depozite cu caracter de deservire generală din subordinea ministerelor sau a unor centrale industriale sau unităţi cu statut de centrala;- prospecteaza nevoile de consum ale beneficiarilor şi, pe aceasta baza, ia măsuri pentru contractarea cu furnizorii prin organizaţiile sale, a materialelor de uz general necesare în fiecare zona, asigurând livrarea la cerere; organizează preluarea şi desfacerea prin organizaţiile sale a producţiei unor mărfuri de uz general convenite cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat;- constituie stocuri de intervenţie, la produse şi sortimente specifice consumatorilor din fiecare zona, prin alocarea în acest scop de către coordonatorii de balante a unor cantităţi în balante şi în programele şi desfasuratoarele de livrări şi prin preluarea unor disponibilitati din stocurile organizaţiilor economice; c) răspunde de stabilirea şi revizuirea normelor şi normativelor de consum şi de stoc cu fundamentare tehnico-economică, ţinînd seama de necesitatea reducerii continue a consumurilor specifice şi de asigurarea unei aprovizionari ritmice; în acest scop:- stabileşte, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat şi cu Comitetul de Stat al Planificarii, normele şi normativele de consum şi de stoc pentru principalele materii prime, materiale şi produse, care se aproba prin planul de stat;- aproba normele şi normativele de consum din competenţa sa;- controlează elaborarea şi respectarea normelor de consum şi de stoc de către ministere, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, centrale industriale, unităţi cu statut de centrala şi întreprinderi, urmând îmbunătăţirea acestora pe baza progresului tehnic, reproiectarii produselor şi tehnologiilor, introducerii de inlocuitori; d) participa, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat la elaborarea şi fundamentarea planului de aprovizionare tehnico-materială, la echilibrarea balantelor de materii prime, materiale, combustibili, energie şi stabilirea rezervelor, urmărind acoperirea necesară, dezvoltarea resurselor interne şi materii prime; e) îndrumă şi controlează dezvoltarea producţiei de inlocuitori şi extinderea introducerii acestora în consum în vederea economisirii materiilor prime şi materialelor deficitare şi a reducerii importurilor; f) organizează, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale, activitatea de închidere a contractelor economice, în acest scop:- ia măsuri pentru buna desfăşurare a acestei activităţi, la termenele stabilite de lege şi în condiţii care să asigure aprovizionarea în cantităţile şi ritmul cerut de desfăşurarea proceselor de producţie;- coordonează activitatea de optimizare a transporturilor materialelor de masa, colaborand în acest scop cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale furnizoare şi beneficiare, stabilind zonele de aprovizionare a consumatorilor de la sursele cele mai apropiate;- rezolva neînţelegerile precontractuale, în concordanta cu obiectivele şi sarcinile rezultate din planul de stat, în cazurile în care ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat nu cad de acord între ele cu privire la problemele legate de definitivarea programelor şi desfasuratoarelor de livrări;- verifica modul în care la comanda, contractarea şi livrarea materiilor prime, materialelor, combustibililor, energiei electrice, pieselor de schimb, cantităţile de produs se încadrează în consumurile normate şi, după caz, în normele de stoc; împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, iar în cazurile de nerespectare a normelor şi normativelor stabilite, de încetare a livrărilor; g) exercita controlul asupra modului în care întreprinderile, centralele industriale şi unităţile cu statut de centrala, alte organizaţii economice, ministerele şi alte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat îndeplinesc sarcinile ce le revin cu privire la gospodărirea judicioasă a resurselor materiale, deafasurarea întregului proces de aprovizionare tehnico-materială, actionand în sensul:- realizării programelor de dezvoltare a bazei interne de materii prime, a producţiei de inlocuitori şi a modului de valorificare a acestora;- realizării acţiunilor de cooperare, în vederea asigurării pe termen lung a unor surse certe de aprovizionare cu materii prime şi materiale din ţara, precum şi în colaborare cu alte tari;- circulaţiei şi utilizării judicioase a resurselor materiale, evitării risipei şi a pierderilor în transport, depozitare şi consum;- utilizării eficiente a resurselor de energie primara de toate formele, energie electrica şi termica, urmărind valorificarea intensiva a resurselor din ţara de cărbuni, energie hidro şi nucleara, folosirea judicioasă a combustibililor superiori lichizi şi gazosi, în scopul extinderii prelucrării industriale a acestora; identificarii şi eliminării consumurilor neautorizate de combustibili superiori lichizi şi gazosi şi respectării condiţiilor din acordurile prealabile referitoare la alimentarea cu combustibili şi a soluţiilor energetice din documentaţiile de investiţii aprobate;- întocmirii corespunzătoare a bilanţurilor energetice, în scopul valorificării cu randamente ridicate a resurselor energetice de toate formele;- livrării de către furnizori, în volumul şi la termenele contractate, a unor materiale şi produse nealimentare destinate fondului pieţei, în vederea satisfacerii permanente, cu o structura sortimentala corespunzătoare, a cerinţelor de mărfuri ale populaţiei; nomenclatorul acestor produse se stabileşte prin hotărîre a Consiliului de Miniştri;- realizării în termen a măsurilor de imbunatatire a gospodăririi materiilor prime, materialelor, combustibililor şi energiei, înscrise în planurile organizaţiilor economice, cum şi a măsurilor stabilite de organele de inspecţie ale Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe;- producerii, circulaţiei, gospodăririi şi utilizării eficiente a materialelor pentru ambalare şi a ambalajelor, dezvoltării containerizarii şi paletizarii;- încheierii contractelor economice corespunzător nevoilor economiei şi respectării disciplinei contractuale; h) intervine operativ în vederea rezolvarii unor probleme care apar în procesul de aprovizionare şi desfacere, îndeosebi prin:- livrarea operativă a unor materiale din stocurile de intervenţie, pe care le constituie în acest scop în cadrul bazelor şi întreprinderilor de aprovizionare din subordine;- redistribuirea unor cantităţi de materii prime, materiale, combustibili, din stocurile disponibile şi, în cazurile excepţionale impuse de realizarea unor sarcini de importanţa deosebită, din stocurile normate ale deţinătorilor; în acest din urmă caz, asigura reconstituirea în timp util a stocului normat sau, în colaborare cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale interesate, ia măsurile necesare în vederea desfăşurării ritmice a producţiei;- utilizarea rezervelor din balantele materiale şi a rezervei valutare la dispoziţia sa, stabilite de Consiliul de Miniştri;- iniţierea de acţiuni pentru crearea de noi rezerve pe parcursul realizării planului, din economii la consum, resurse suplimentare şi disponibilitati care se creează, precum şi din aplicarea altor măsuri;- stabilirea prioritatilor în livrări, în cazurile de forta majoră în care lipsa de resurse materiale periclitează îndeplinirea unor sarcini de importanţa deosebită pentru economia naţionala şi luarea în acest scop de decizii, cu consultarea ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat cu privire la modificarea unor clauze din contractele economice încheiate. În cazurile în care necesitatea modificării unor contracte economice implica schimbarea unor indicatori aprobaţi prin desfăşurarea planului de stat, prezintă, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, Consiliului de Miniştri propuneri corespunzătoare;- măsuri de interzicere a aprovizionarii şi livrărilor, precum şi de reducere a importurilor de materii prime, materiale, ambalaje, combustibili, piese de schimb, în cazurile în care constata posibilitatea folosirii de inlocuitori, existenta de stocuri nejustificate, utilizări nerationale, risipa şi pierderi, informand ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat interesate; avizarea, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, a utilizării recurselor suplimentare rezultate din depăşiri de plan, economii în consum, renunţări ale beneficiarilor, pentru produsele ale căror balante se aproba prin planul de stat, precum şi pentru alte produse de importanţa deosebită, al căror nomenclator îl stabileşte împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat interesate; valorificarea, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, arezultatelor recensamantului stocurilor;- aprobarea consumarii temporare, din stocurile de siguranţă, a materialelor, în cazuri temeinic justificate, cu stabilirea termenilor de reconstituire a acestora; nomenclatorul acestor materiale se stabileşte de Consiliul de Miniştri;- stabilirea de măsuri, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat interesate, pentru intensificarea colectării deşeurilor de materii prime şi materiale şi valorificarea acestora prin extinderea prelucrării lor industriale; i) iniţiază măsuri pentru organizarea bazelor de producţie a materialelor de masa, astfel amplasate încît să asigure o circulaţie optima a acestor produse de la producători la consumatori.  +  Articolul 5În domeniul gospodăririi fondurilor fixe - maşini, utilaje, instalaţii industriale - Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe exercita următoarele atribuţii principale: a) exercita controlul în întreaga economie asupra folosirii depline şi în condiţii de siguranţă a fondurilor fixe, exploatării, întreţinerii şi repararii corespunzătoare a acestora, inzestrarii cu piese de schimb propune, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, măsuri pentru încărcarea raţională a capacităţilor de producţie şi redistribuirea la alte organizaţii economice a utilajelor nefolosite sau slab încărcate; b) controlează modul în care centralele industriale, unităţile cu statut de centrala, întreprinderile şi celelalte organizaţii economice îndeplinesc obligaţiile ce le revin cu privire la dotarea, menţinerea în stare de funcţionare, întreţinerea şi repararea aparaturii de măsura, control şi automatizări; c) verifica în organizaţiile economice modul de organizare a pregătirii şi perfecţionării cadrelor calificate necesare pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea corespunzătoare a utilajelor, instalaţiilor şi celorlalte fonduri fixe; d) urmăreşte realizarea măsurilor privind eliminarea locurilor inguste, care limitează folosirea unor capacităţi de producţie, dezvoltarea prin autodotare şi modernizare a capacităţilor de producţie existente menite sa imbunatateasca parametrii tehnico-productivi ai instalaţiilor şi utilajelor, a căror oportunitate se justifica din punct de vedere economic; e) controlează dotarea cu bancuri de proba a organizaţiilor economice, funcţionarea lor corespunzătoare şi efectuarea controlului tehnic al produselor pe aceste bancuri, conform proiectelor sau prescripţiilor tehnologice; f) colaborează cu Comitetul de Stat al Planificarii şi Direcţia Centrala de Statistica la organizarea evidentei fondurilor fixe şi utilizării capacităţilor de producţie pe ansamblul economiei; g) colaborează cu organele interesate la stabilirea măsurilor pentru asigurarea din producţie interna şi import a echipamentelor energetice, arzatoarelor şi a altor aparate consumatoare de combustibili şi energie, care să conducă la folosirea judicioasă cu randamente ridicate a diferitelor feluri de combustibili şi energie; avizează introducerea în fabricaţie şi, după caz, randamentele energetice minime sau consumurile specifice maxime, a principalelor echipamente energetice; h) controlează încadrarea echipamentelor, aparatajelor, arzatoarelor şi altor dispozitive energetice, fabricate sau importate, în randamentele sau consumurile specifice energetice stabilite sau avizate.  +  Articolul 6În domeniul siguranţei de funcţionare a cazanelor de aburi şi similare, recipientelor sub presiune, instalaţiilor de ridicat, precum şi a aparatelor consumatoare de combustibili, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are următoarele atribuţii principale: a) executa verificări şi încercări tehnice şi îşi da acordul de omologare, din punct de vedere al asigurării funcţionarii în condiţii de siguranţă, a cazanelor de aburi şi similare, recipientelor sub presiune, instalaţiilor de ridicat, precum şi a aparatelor consumatoare de combustibili, în vederea fabricării lor în serie; executa controlul tehnic al acestor categorii de instalaţii produse în ţara sau din import, în timpul construirii, montarii şi exploatării şi autoriza funcţionarea lor; asigurarea categoriilor de instalaţii al căror control tehnic se executa de către personalul întreprinderilor; b) acorda autorizaţii întreprinderilor şi persoanelor care construiesc, monteaza, repara, controlează şi folosesc instalaţiile prevăzute la lit. a, precum şi pentru personalul care efectuează lucrări de sudare sau asigura funcţionarea instalaţiilor; experimenteaza în laboratoare proprii, precum şi în colaborare cu ministerele şi celelalte organe centrale, metode şi mijloace pentru îmbunătăţirea operaţiilor de control tehnic al instalaţiilor menţionate şi de dotare a acestora cu dispozitive de siguranţă.  +  Articolul 7În domeniul aprovizionarii cu utilaje, instalaţii şi piese de schimb, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe exercita următoarele atribuţii principale: a) colaborează cu Comitetul de Stat al Planificarii, ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat la echilibrarea de către aceştia a balantelor de utilaje care sînt în competenţa de aprobare a Consiliului de Miniştri; b) participa, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, la întocmirea balantelor de utilaje din competenţa lor de aprobare şi la stabilirea soluţiilor de rezolvare a problemelor care se ridica în echilibrarea balantelor şi menţinerea echilibrului pe parcursul realizării planului; c) controlează asigurarea necesarului economiei cu utilajele care condiţioneaza realizarea, la termenele planificate, a unor obiective şi sarcini nominalizate în planul de stat şi pentru care balantele sînt în competenţa de aprobare a centralelor industriale şi a unităţilor cu statut de centrala; nomenclatorul acestor utilaje se stabileşte prin hotărîre a Consiliului de Miniştri; d) asigura, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat interesate, echilibrarea balantelor la principalele grupe de piese de schimb, precum şi elaborarea planurilor de producţie şi de reconditionare a acestora în cantităţile şi structura necesară bunei funcţionari, intretineri şi reparaţii parcului de utilaje; întreprinde măsuri pentru asigurarea în cea mai mare parte din producţia interna a pieselor necesare pentru utilajele şi instalaţiile din import.  +  Articolul 8În domeniul ambalarii şi preambalarii produselor, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are următoarele atribuţii principale: a) asigura conceptia unitară în dezvoltarea şi diversificarea producţiei de ambalaje, îmbunătăţirea aspectului şi calităţii acestora, utilizarea raţională a materialelor pentru ambalaje, folosirea inlocuitorilor; b) stabileşte sau propune măsuri cu privire la extinderea containerizarii şi paletizarii mărfurilor în transporturi, precum şi în depozitare şi manipulare, colaborand în acest scop cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, cu celelalte ministere, organe centrale şi locale ale administraţiei de stat; c) elaborează, în colaborare cu Comitetul de Stat al Planificarii, programe şi stabileşte măsuri cu privire la asigurarea necesarului de ambalaje, urmărind promovarea de metode şi sisteme moderne de ambalare şi preambalare a produselor; d) stabileşte norme şi normative de recirculare a ambalajelor şi urmăreşte extinderea ambalajelor refolosibile.  +  Articolul 9Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe aplica, prin împuterniciţii săi, potrivit legii, sancţiuni contravenţionale în cazurile de abateri de la disciplina de plan de aprovizionare şi contractuală, folosirea nerationala a utilajelor şi instalaţiilor, exploatarea, întreţinerea sau repararea necorespunzătoare a acestora la termenele prescrise prin normative, precum şi pentru alte abateri de la prevederile Legii cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale şi aprovizionarea tehnico-materială.  +  Articolul 10În domeniul perfecţionării gospodăririi resurselor materiale şi aprovizionarii tehnico-materiale, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe are următoarele atribuţii principale: a) ia măsuri sau prezintă propuneri privind perfecţionarea sistemului şi cadrului organizatoric al aprovizionarii tehnico-materiale în economie, promovarea metodelor ştiinţifice cu privire la stabilirea normelor şi normativelor de consum şi de stoc, optimizarea fluxurilor şi relaţiilor de aprovizionare şi desfacere; emite, în limita competentelor stabilite de lege, indicaţii de specialitate cu caracter normativ, în vederea gospodăririi judicioase a resurselor materiale şi desfăşurării corespunzătoare a procesului de aprovizionare tehnico-materială; avizează înfiinţarea sau reorganizarea reţelelor de aprovizionare şi desfacere - baze şi depozite, centrale sau alte organizaţii economice cu profil de desfacere ori aprovizionare - din subordinea altor ministere, organe centrale şi locale ale administraţiei de stat; b) organizează sistemul informaţional în cadrul unităţilor subordonate şi asigura prin centrul de calcul propriu prelucrarea automată a datelor necesare realizării atribuţiilor ce-i revin în domeniul aprovizionarii tehnico-materiale; organizează, în colaborare cu Direcţia Centrala de Statistica, ministerele şi celelalte organe centrale interesate, sistemul informaţional în activitatea de aprovizionare tehnico-materială şi promovează metode moderne în vederea introducerii treptate a sistemelor automate de conducere în acest domeniu; c) aproba, împreună cu Comitetul de Stat pentru Preţuri, pe baza volumului de activitate şi a cheltuielilor de circulaţie, cotele de adaos comercial ce urmează a fi percepute în desfăşurarea activităţii de aprovizionare şi desfacere; d) asigura informarea în economie asupra problemelor actuale în domeniul aprovizionarii tehnico-materiale, ambalarii şi preambalarii, depozitarii şi manipulării produselor, editand în acest scop publicaţii de specialitate.  +  Articolul 11Sarcinile cu privire la controlul gospodăririi fondurilor fixe, instalaţiilor, aparatajului de măsura şi control, cazanelor, combustibililor şi energiei, precum şi cele cu privire la verificare, autorizare şi omologare, ce revin prin prezentul drecret Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, se exercită prin Inspectoratul general de stat pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe, instalaţiilor, aparatajului de măsura şi control, cazanelor, combustibililor şi energiei; inspectoratul general întocmeşte, în vederea emiterii de către minister, indicaţii şi normative obligatorii pentru organizaţiile economice.  +  Articolul 12Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe prezintă Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative şi alte acte prevăzute de lege; avizează proiectele de acte normative şi cu alt caracter, elaborate de celelalte ministere şi organe centrale, care interesează domeniul sau de activitate.  +  Articolul 13În exercitarea conducerii, îndrumării şi coordonării organizaţiilor în subordine, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are următoarele atribuţii: a) stabileşte, pe baza planului şi bugetului de stat, indicatorii de plan economic şi financiari şi îi defalca pe unităţile subordonate; b) determina necesarul de mijloace circulante pentru organizaţiile subordonate şi le doneaza cu astfel de mijloace cu acordul Ministerului Finanţelor; c) întocmeşte şi executa, potrivit legii, planurile de venituri şi cheltuieli; d) analizează bilanţurile şi dările de seama ale organizaţiilor subordonate; e) organizează, coordonează şi urmăreşte executarea prin organizaţii socialiste de specialitate, a lucrărilor de investiţii pentru depozitele unităţilor subordonate; aproba, în limita competentei sale, documentaţiile tehnico-materiale pentru lucrările de investiţii şi răspunde de punerea în funcţiune în termen a obiectivelor; f) numeşte organele de conducere ale organizaţiilor din subordinea sa.  +  Articolul 14Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe coordonează şi îndrumă activitatea de cercetare din profilul sau de activitate, urmăreşte rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi asigura valorificarea acestora, organizează şi coordonează activitatea de documentare tehnica specifică, precum şi activitatea de colaborare şi cooperare tehnico-ştiinţifică cu organe similare din alte state şi organizaţii internaţionale la care Republica Socialistă România este parte, în problemele privind domeniul sau de activitate; organizează şi coordonează îndeplinirea obligaţiilor care decurg din aceasta activitate de colaborare.  +  Articolul 15Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.  +  Articolul 16În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are dreptul să solicite, de la organizaţiile socialiste, datele şi informaţiile necesare.  +  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 17Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe este condus de un colegiu, organ deliberativ, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea ministerului.Colegiul se compune din: a) ministrul, primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului, secretarul general; b) delegaţi ai Comitetului de Stat al Planificarii, ai altor organe centrale de sinteza şi ai unor ministere; c) directori generali şi directori din aparatul ministerului, conducatori ai unor unităţi din subordine, precum şi specialişti cu experienta îndelungată şi înaltă calificare din cadrul ministerului sau din afară acestuia; d) un delegat al sindicatelor desemnat de Uniunea Generală a Sindicatelor din România.Componenta colegiului se aproba de Consiliul de Miniştri, la propunerea ministrului.Preşedintele colegiului este ministrul; în lipsa ministrului, atribuţiile acestuia se îndeplinesc de către primul adjunct al ministrului.  +  Articolul 18La şedinţele clegiului pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi organizaţii de stat ori obşteşti interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii. De asemenea, la şedinţele colegiului pot fi invitaţi specialişti din cadrul ministerului sau din afară acestuia.  +  Articolul 19Pentru analizarea unor probleme de mare complexitate sau care interesează întreaga activitate de aprovizionare tehnico-materială, colegiul poate constitui colective de lucru cuprinzînd specialişti din cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe sau din afară acestuia; desemnarea specialiştilor din afară ministerului se va face cu acordul ministrului sau conducătorului organului central din sistemul căruia fac parte.  +  Articolul 20Colegiul îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărîri cu majoritatea membrilor ce-l compun.În caz de divergenta între preşedinte şi majoritatea membrilor colegiului, problema asupra căreia nu s-a realizat un acord se supune Biroului Permanent al Consiliului de Miniştri, pentru a hotărî.  +  Articolul 21Şedinţele colegiului au loc cel puţin o dată pe trimestru şi se convoacă, în timp util, de preşedintele acestuia. Colegiul poate fi convocat şi la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.  +  Articolul 22Colegiul în întregul său şi fiecare membru în parte răspund în faţa Consiliului de Miniştri pentru întreaga activitate a ministerului. Fiecare membru al colegiului răspunde în faţa colegiului şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sînt încredinţate.  +  Articolul 23Între şedinţele colegiului, ministrul împreună cu orimul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului şi secretarul general dezbat şi rezolva probleme curente ale activităţii Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe şi stabilesc măsurile necesare pentru indelinirea operativă a hotărârilor colegiului.Ministrul informează colegiul asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.  +  Articolul 24În executarea hotărârilor colegiului şi în exercitarea atribuţiilor proprii, ministrul emite, în domeniul sau de activitate, ordine, instrucţiuni, norme şi indicaţii tehnice şi alte acte prevăzute de lege, obligatorii pentru toate organizaţiile socialiste.  +  Articolul 25Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are în conducerea sa un ministru, un prim-adjunct al ministrului, trei adjuncţi ai ministrului şi un secretar general.Prumul adjunct al ministrului are grad de ministru. Primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului şi secretarul general se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Atribuţiile primului adjunct al ministrului, ale adjunctilor ministrului şi ale secretarului general se stabilesc de colegiu.  +  Articolul 26Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 27În cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe funcţionează Consiliul tehnico-ştiinţific, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea acestuia fiind stabilite prin regulament aprobat de colegiul ministerului. membrii Consiliului tehnico-ştiinţific sînt desemnaţi de colegiul ministerului; desemnarea angajaţilor altor organe centrale şi organizaţii socialiste se face cu acordul conducerii acestora.  +  Articolul 28Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia generală de aprovizionare şi desfacere a produselor prin organizaţii economice teritoriale; b) Direcţia generală pentru utilaje şi piese de schimb; c) Direcţia generală pentru metal şi produse din metal; d) Direcţia generală pentru combustibili şi produse chimice; e) Direcţia generală pentru lemn, materiale de construcţii produse ale industriei uşoare şi agroalimentare; f) Direcţia normarii consumurilor şi stocurilor; g) Direcţia pentru ambalaje; h) Direcţia pentru optimizari şi organizarea aprovizionarii; i) Comisia pentru rezolvarea neintelegerilor precontractuale; j) Oficiul de personal şi învăţămînt; k) Direcţia secretariat-administrativă; l) Direcţia de îndrumare şi control; m) Oficiul juridic.Direcţia generală de aprovizionare şi desfacere a produselor prin organizaţii teritoriale are personalitate juridică, funcţionînd pe principiul gestiunii economice.  +  Articolul 29Pe lîngă Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe funcţionează Inspectoratul general de stat pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe, instalaţiilor, aparatajului de măsura şi control, cazanelor, combustibililor şi energiei, care are următoarele compartimente principale; a) Inspecţia pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe, instalaţiilor şi echipamentului de măsura şi control; b) Inspecţia pentru controlul gospodăririi combustibililor şi energiei; c) Inspecţia pentru cazane, recipienţi sub presiune, instalaţii de ridicat şi aparataj de măsura şi control.În subordinea inspectoratului general funcţionează inspectorate teritoriale.  +  Articolul 30Inspectoratul general de stat pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe, instalaţiilor, aparatajului de măsura şi control, cazanelor, combustibililor şi energiei este condus de un consiliu, organ deliberativ, care aplica în activitatea sa principiul muncii colective şi hotărăşte în principalele probleme privind activitatea acestuia.Componenta consiliului de conducere al inspectoratului se aproba de Colegiul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe. Desemnarea specialiştilor din afară acestui minister se va face cu acordul organizaţiei în care lucrează.Preşedintele consiliului de conducere este inspectorul general de stat. În lipsa acestuia, atribuţiile preşedintelui se îndeplinesc de unul din adjunctii inspectorului general, desemnat de acesta.  +  Articolul 31Inspectoratul general de stat pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe, instalaţiilor, aparatajului de măsura şi control, cazanelor, combustibililor şi energiei are în conducerea sa un inspector general de stat, cu grad de adjunct al ministrului.Inspectorii generali adjuncţi au grad de directori generali.  +  Articolul 32Inspectorul general de stat are dreptul sa dispună scoaterea temporară sau definitivă din funcţiune a instalaţiilor care nu prezintă siguranţa în exploatare, nu sînt dotate cu aparatura de măsura, control, automatizare, prevăzută în proiecte sau care generează risipa de resurse materiale cu efecte importante pe economia naţionala, în cazurile în care nu s-a adus la îndeplinire în termen măsurile de remediere stabilite, anuntand cu 30 de zile înainte organul central sau local în subordinea căruia se afla unitatea în cauza; sa interzică, potrivit legii, producerea, livrarea, montarea şi funcţionarea cazanelor de aburi şi similare, recipientelor sub presiune, a instalaţiilor de ridicat, aparatelor consumatoare de combustibili, dacă acestea prezintă deficiente care periclitează siguranţa funcţionarii sau pot provoca avarii şi accidente.Ministrul aprovizionarii tehnico-materiale şi controlului gospodăririi fondurilor fixe va informa Consiliul de Miniştri asupra măsurilor preconizate în acest domeniu.  +  Articolul 33Inspectoratul general de stat informează periodic Colegiul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe asupra deficienţelor mai importante constatate, a măsurilor luate pentru înlăturarea lor, şi aduce la cunoştinţa conducerii ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, cele mai importante constatări ale organelor de control.Constatările de importanţa deosebită cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, combustibililor şi energiei, precum şi economiile realizate prin măsurile aplicate, se aduc la cunoştinţa Consiliului de Miniştri de către ministrul aprovizionarii tehnico-materiale şi controlului gospodăririi fondurilor fixe.  +  Articolul 34Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are în subordinea sa directa întreprinderi şi baze de aprovizionare, centrul de calcul, laboratoare, oficiul de documentare şi publicaţii.  +  Articolul 35Numărul maxim de posturi din aparatul central al Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, al Inspectoratului general de stat pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe, instalaţiilor, aparatajului de măsura şi control, cazanelor, combustibililor şi energiei, precum şi al inspectoratelor teritoriale subordonate acestuia, raportul minim dintre numărul funcţiilor de execuţie şi cel al funcţiilor de conducere şi ponderea personalului de deservire faţă de totalul salariaţilor, sînt cele prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din acest decret.-------------- Notă *) Anexa se comunică celor interesaţi.  +  Articolul 36Atribuţiile, structura organizatorică şi normele de funcţionare ale unităţilor de la art. 28, 29 şi 34 se stabilesc de colegiu, potrivit normelor legale.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 37Atribuţiile prevăzute pentru Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe cu privire la stabilirea normelor de consum şi de stoc, verificarea încheierii contractelor şi rezolvarea neintelegerilor precontractuale, precum şi cele cu privire la controlul activităţii de aprovizionare tehnico-materială, gospodărirea fondurilor fixe, combustibililor şi energiei, nu se exercită în Ministerul Forţelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Securităţii Statului, Oficiul Securităţii Statului, oficiul Economic Central "Carpaţi" şi în unităţile subordonate acestora.  +  Articolul 38Pe data intrării în vigoare a prezentului decret Departamentul aprovizionarii tehnico-materiale de pe lîngă Comitetul de Stat al Planificarii îşi încetează activitatea, iar personalul şi baza materială ale acestuia trec de drept la Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe.Pe aceeaşi dată, personalul din Ministerul Energiei Electrice, Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei şi Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, care exercită atribuţii ce revin, conform prevederilor prezentului decret, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, se transfera de drept, în interesul serviciului, la acest minister.  +  Articolul 39Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2256/1968 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului aprovizionarii tehnico-materiale în cadrul Comitetului de Stat al Planificarii precum şi unele măsuri privind îmbunătăţirea organizării aprovizionarii tehnico-materiale, art. 20 din Decretul nr. 738/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Planificarii, aprobat prin Legea nr. 65/1969, lit. c a art. 5 şi lit. i a art. 19 din Decretul nr. 649/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei Electrice, alin. 6 al literei a din paragraful A de la art. 6 al Decretului nr. 88/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Minelor, Petrolului şi geologiei, lit. a şi lit. b din art. 7, lit. d din art. 11, expresia "... şi a siguranţei în funcţionare a cazanelor şi instalaţiilor de ridicat..." de la lit e a art. 29, expresia "... şi al siguranţei în funcţionare a cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat..." de la alin. 2 al art. 30 din Decretul nr. 77/1971 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCU-------------