HOTĂRÂRE nr. 568 din 14 iunie 2001privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 29 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 43 lit. b) şi ale art. 65 lit. d) din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, precum şi ale art. 11 lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prevederile prezentei hotărâri stabilesc cerinţele tehnice impuse vehiculelor, navelor fluviale şi instalaţiilor utilizate la executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei de la un terminal la altul sau de la un terminal la o statie de distribuţie a benzinei, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi ca urmare a executării acestor operaţiuni.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri definiţiile termenilor şi expresiilor folosite sunt cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul 3 (1) Emisiile totale anuale de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiunile de încărcare şi depozitare a benzinei la fiecare instalatie de depozitare la terminale nu vor depăşi valoarea de referinţa de 0,01% de greutate din cantitatea totală anuală de benzina tranzitata. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice pentru proiectare şi exploatare prevăzute în anexa nr. 2. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică după cum urmează: a) de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru instalaţiile noi; b) în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru instalaţiile existente la terminale care tranziteaza o cantitate totală de benzina mai mare de 50.000 tone/an; c) în termen de 6 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru instalaţiile existente la terminale care tranziteaza o cantitate totală de benzina mai mare de 25.000 tone/an; d) în termen de 8 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru toate celelalte instalaţii de depozitare existente la terminale.  +  Articolul 4 (1) Emisiile totale anuale de compuşi organici volatili rezultaţi la încărcarea şi descărcarea benzinei în containere mobile la terminale nu vor depăşi valoarea de referinţa de 0,005% de greutate din cantitatea totală anuală de benzina tranzitata. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei în containere mobile la terminale vor îndeplini cerinţele tehnice pentru proiectare şi exploatare prevăzute în anexa nr. 3. (3) Toate terminalele dotate cu instalaţii de încărcare pentru cisterne auto vor fi echipate cu cel puţin un braţ articulat, care va respecta cerinţele tehnice pentru proiectare şi exploatare impuse echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, prevăzute în anexa nr. 4. (4) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) se aplică după cum urmează: a) de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru instalaţiile noi de încărcare a benzinei la terminale în cisterne auto, vagoane-cisterna şi nave fluviale; b) în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru instalaţiile existente la terminale de încărcare a benzinei în cisterne auto, în vagoane-cisterna şi/sau nave fluviale, care tranziteaza o cantitate totală de benzina mai mare de 150.000 tone/an; c) în termen de 6 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru instalaţiile existente la terminale de încărcare a benzinei în cisterne auto şi/sau vagoane-cisterna, care tranziteaza o cantitate totală de benzina mai mare de 25.000 tone/an; d) în termen de 8 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru toate celelalte instalaţii de încărcare a benzinei în cisterne auto şi/sau vagoane-cisterna existente la terminale. (5) Cerinţele tehnice pentru proiectarea şi exploatarea echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, prevăzute în anexa nr. 4, se aplică instalaţiilor cu brate articulate pentru încărcarea cisternelor auto la toate terminalele, în termen de 8 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (6) Se exceptează de la prevederile alin. (1), (2), (3) şi (5):- instalaţiile existente de încărcare a benzinei în containere mobile la terminale, care tranziteaza o cantitate de benzina mai mica de 10.000 tone/an;- instalaţiile noi de încărcare a benzinei în containere mobile care tranziteaza o cantitate de benzina mai mica de 5.000 tone/an.  +  Articolul 5 (1) Containerele mobile se proiectează şi se exploatează astfel încât să se asigure respectarea următoarelor cerinţe: a) reţinerea vaporilor remanenti în container după descărcarea benzinei; b) captarea şi reţinerea vaporilor de retur proveniţi de la instalaţiile de depozitare la staţiile de distribuţie sau la terminale.În cazul vagoanelor-cisterna aceasta cerinţa se aplică numai dacă acestea aprovizioneaza staţii de distribuţie sau terminale unde se realizează depozitarea intermediara a vaporilor; c) reţinerea în container a vaporilor menţionaţi la lit. a) şi b) până când are loc o noua operaţiune de reîncărcare la un terminal, în cazul în care aceştia nu au fost evacuati prin supape de presiune. (2) Dacă după descărcarea benzinei containerul este folosit pentru alt produs decât benzina şi nu este posibila recuperarea sau depozitarea intermediara a vaporilor, se permite aerisirea containerului numai în zone în care emisiile nu afectează sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător. (3) Cerinţele tehnice impuse la alin. (1) se aplică după cum urmează: a) de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru cisterne auto, vagoane-cisterna şi nave fluviale noi; b) de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru cisternele auto existente, modificate pentru încărcare pe la partea inferioară, în conformitate cu cerinţele tehnice specificate în anexa nr. 4; c) în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru vagoane-cisterna şi nave fluviale existente, care se incarca la un terminal unde se aplică cerinţele art. 4 alin. (1), (2) şi (3). (4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul pierderilor de vapori rezultaţi din operaţiunile de măsurare a nivelului prin utilizarea tijelor de nivel la: a) containere mobile existente; b) containere mobile noi care intră în exploatare în timp de 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) Emisiile totale anuale de compuşi organici volatili rezultaţi la încărcarea benzinei în instalaţiile de depozitare la staţiile de distribuţie nu vor depăşi valoarea de referinţa de 0,01% de greutate din cantitatea totală anuală de benzina tranzitata. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) echipamentele de încărcare a benzinei în instalaţiile de depozitare la staţiile de distribuţie trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice pentru proiectare şi exploatare prevăzute în anexa nr. 5. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică după cum urmează: a) de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru staţiile de distribuţie noi; b) în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru staţiile de distribuţie existente care tranziteaza o cantitate totală de benzina mai mare de 1.000 mc/an şi pentru staţiile de distribuţie existente care sunt situate în cartiere de locuinţe sau în zone cu activităţi lucrative, indiferent de cantitatea totală de benzina tranzitata; c) în termen de 6 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru staţiile de distribuţie existente care tranziteaza o cantitate totală de benzina mai mare de 500 mc/an; d) în termen de 8 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru toate celelalte staţii de distribuţie existente. (4) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) nu se aplică statiilor de distribuţie care tranziteaza o cantitate totală de benzina mai mica de 100 mc/an. (5) Pentru staţiile de distribuţie care tranziteaza o cantitate totală de benzina mai mica de 500 mc/an şi care se afla în zone geografice sau pe amplasamente în care emisiile de compuşi organici volatili nu dauneaza sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător, autorităţile pentru protecţia mediului pot acorda derogări de la cerinţele alin. (1) şi (2).  +  Articolul 7În cazul în care se constată că în anumite zone geografice sau pe întregul teritoriu al tarii sunt necesare cerinţe tehnice suplimentare de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili faţă de cele prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4 alin. (1), (2) şi (3) şi la art. 6 alin. (1) şi (2), în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi mediului, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului împreună cu Ministerul Industriei şi Resurselor vor elabora astfel de cerinţe, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 8În situaţia în care rezultă necesitatea aplicării unor cerinţe tehnice specifice, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 2-5, după caz, care demonstreaza cel puţin aceeaşi eficienta ca şi acelea, autorităţile menţionate la art. 7 vor elabora astfel de cerinţe, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9 (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4) şi (5), art. 5 alin. (3) şi (4) şi ale art. 6 alin. (3) şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 35.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de inspectorii desemnaţi de autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10În cazul unor abateri repetate de la prevederile prezentei hotărâri autorităţile publice pentru protecţia mediului iau măsuri de suspendare a autorizaţiei de mediu sau dispun încetarea activităţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri Ministerul Industriei şi Resurselor va emite norme privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina. (2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului va emite norme metodologice privind măsurarea şi analiza emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina. (3) Normele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi aprobate prin ordin al ministrului industriei şi resurselor şi, respectiv, prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Prezenta hotărâre va intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002, cu excepţia prevederilor art. 3 alin. (3) lit. b), c) şi d), art. 4 alin. (4) lit. b), c) şi d) şi alin. (5), art. 5 alin. (3) lit. c) şi ale art. 6 alin. (3) lit. b), c) şi d), care intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul acestor articole.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistrul integrării europene,Hildegard Carola Puwak  +  Anexa 1 DEFINIŢII1. Benzina- orice derivat din ţiţei, cu sau fără aditivi, având o presiune de vapori mai mare sau egala cu 27,6 kPa, care este destinat utilizării drept carburant pentru motoarele vehiculelor, cu excepţia gazului lichefiat2. Vapori- orice compus organic rezultat prin evaporarea benzinei3. Instalatie de depozitare- orice rezervor fix aflat la un terminal şi utilizat pentru depozitarea benzinei4. Terminal- orice amenajare tehnologică care este utilizata pentru depozitarea şi încărcarea benzinei în cisterne auto, vagoane-cisterna sau nave fluviale5. Container mobil- orice rezervor transportat pe sosea, cale ferată sau fluviala, utilizat pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de distribuţie, la alt depozit sau terminal6. Statie de distribuţie- orice instalatie în care benzina este distribuita dintr-un rezervor fix de depozitare în rezervoarele de carburant ale autovehiculelor7. Instalaţii de depozitare a benzinei, instalaţii de încărcare, staţii de distribuţie şi containere mobile existente- orice astfel de instalaţii, staţii de distribuţie şi containere mobile care erau în funcţiune sau pentru care au fost emise un acord şi/sau o autorizaţie de mediu înainte de data la care se face referire în art. 11 alin. (4) din hotărâre8. Instalaţii de depozitare a benzinei, instalaţii de încărcare, staţii de distribuţie şi containere mobile noi- orice astfel de instalaţii, staţii de distribuţie şi containere mobile care nu sunt incluse în definitia de la pct. 79. Cantitate totală tranzitata- cea mai mare cantitate totală anuală de benzina încărcată de la o instalatie de depozitare a unui terminal sau de la o statie de distribuţie într-un container mobil, în ultimii 3 ani10. Unitate de recuperare a vaporilor- echipament pentru recuperarea vaporilor, inclusiv orice sistem de rezervoare-tampon la terminal11. Nava fluviala- vas de transport pe cai fluviale interne12. Valoare de referinţa- valoare orientativa data pentru evaluarea generală a celor mai potrivite măsuri tehnice cuprinse în anexele nr. 2-5. Aceasta valoare reprezintă o valoare minima, faţă de care vor fi măsurate performanţele fiecărei instalaţii, fiecărui terminal şi fiecărei staţii de distribuţie13. Stocarea intermediara a vaporilor- păstrarea intermediara a vaporilor într-un rezervor cu capac fix, la un terminal, în vederea transferului ulterior şi recuperării la alt terminal. Transferul vaporilor între doua instalaţii de depozitare ale aceluiaşi terminal nu va fi considerat stocare intermediara a vaporilor, în înţelesul hotărârii14. Instalatie de încărcare- orice echipament, amenajare a unui terminal, care este utilizat pentru încărcarea benzinei într-un container mobil. Instalaţiile de încărcare pentru cisterne auto includ unul sau mai multe brate articulate15. Braţ articulat- orice structura a unui terminal folosită de fiecare data pentru încărcarea benzinei în cisterna auto.  +  Anexa 2 CERINŢE TEHNICEpentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de depozitare a benzinei la terminale1. Peretele exterior şi acoperisul rezervoarelor de deasupra solului trebuie vopsite într-o culoare cu un indice de reflectare a caldurii de cel puţin 70%. Aceste operaţiuni pot fi programate astfel încât să fie îndeplinite, ca o parte a ciclurilor uzuale de întreţinere, în cadrul unei perioade de 3 ani. Se poate acorda derogare de la aceasta prevedere în situaţii care impun protecţia zonelor peisagistice speciale, desemnate de autoritatea naţionala în domeniu.Aceasta prevedere nu se va aplica rezervoarelor legate la o unitate de recuperare a vaporilor, care se conformează cerinţelor prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 3.2. Rezervoarele cu capac plutitor extern trebuie echipate cu un dispozitiv de etansare primara, care să acopere spaţiul circular dintre peretele rezervorului şi marginea exterioară a capacului plutitor, şi cu un dispozitiv de etansare secundară montat deasupra celui primar. Dispozitivele trebuie să fie astfel proiectate încât să asigure un grad de reţinere a vaporilor de cel puţin 95% din gradul de reţinere realizat de un rezervor cu capac fix de geometrie identică (diametru/înălţime), fără preluarea vaporilor în vederea recuperării, dispersiei sau incinerarii (rezervor cu capac fix care are o singura supapa de vacuum/descărcare de presiune).3. Toate instalaţiile noi de depozitare la terminale, la care recuperarea vaporilor este cerută conform art. 4 din hotărâre (cu respectarea cerinţelor tehnice cuprinse în anexa nr. 3), trebuie să fie: a) rezervoare cu capac fix, conectate la unitatea de recuperare a vaporilor, în conformitate cu cerinţele anexei nr. 3; sau b) rezervoare cu capac plutitor, extern sau intern, echipate cu dispozitive de etansare primara şi secundară pentru a atinge cerinţele de performanţă prevăzute la pct. 2.4. Rezervoarele cu capac fix existente trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii: a) să fie conectate la o unitate de recuperare a vaporilor, în conformitate cu cerinţele anexei nr. 3; sau b) să aibă un capac plutitor intern prevăzut cu un dispozitiv de etansare primara, care trebuie proiectat astfel încât să asigure un grad de reţinere a vaporilor de cel puţin 90% comparativ cu un rezervor cu capac fix fără controlul reţinerii vaporilor.5. Cerinţele pentru controlul reţinerii vaporilor, menţionate la pct. 3 şi 4, nu se aplică rezervoarelor cu capac fix de la terminale, la care acumularea intermediara a vaporilor este permisă.  +  Anexa 3 CERINŢE TEHNICEpentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de încărcare şi descărcare a benzinei în containere la terminale1. Vaporii generati în timpul operaţiunii de încărcare cu benzina a unui container mobil trebuie adusi printr-o teava de legătură etansa la o unitate de recuperare a vaporilor, pentru regenerare la terminal.Aceasta prevedere nu se aplică rezervoarelor cu încărcare pe la partea superioară atâta timp cat este permis sistemul de încărcare.La terminalele la care se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale unitatea de recuperare a vaporilor poate fi înlocuită cu una de incinerare, în cazul în care recuperarea vaporilor este nesigura sau imposibila din punct de vedere tehnic datorită volumului de vapori generat.În acest caz unitatea de incinerare a vaporilor trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe impuse unităţii de recuperare a vaporilor, referitoare la emisiile atmosferice generate.La terminalele care realizează o cantitate totală tranzitata mai mica de 25.000 tone/an recuperarea imediata a vaporilor poate fi înlocuită cu depozitarea intermediara a acestora.2. Concentraţia medie orara a vaporilor evacuati de la recuperarea vaporilor - unitate adaptată pentru realizarea dilutiei în timpul procesului - nu trebuie să depăşească 35g/Nmc pentru fiecare ora.Măsurătorile trebuie efectuate pe parcursul unei zile de lucru complete (minimum 7 ore), în condiţii normale de operare.Procesele de măsurare pot fi continue sau discontinue. În cazul utilizării proceselor de măsurare discontinue trebuie efectuate cel puţin 4 masurari pe ora.Eroarea totală de măsurare datorată echipamentului folosit, gazului de etalonare şi procedurii utilizate nu trebuie să depăşească 10% din valoarea masurata.Echipamentul de măsurare folosit trebuie să fie capabil sa masoare concentratii de cel puţin 3g/Nmc şi să aibă o precizie de cel puţin 95% din valoarea masurata.3. Traseele de conectare şi instalaţiile de ţevi se verifica cu regularitate pentru depistarea eventualelor pierderi.4. În cazul apariţiei unei pierderi de vapori operaţiunile de încărcare efectuate cu braţ articulat vor fi întrerupte. În acest sens bratul articulat trebuie să fie prevăzut cu echipamente care să permită astfel de operaţiuni de întrerupere.5. În cazul în care este permisă încărcarea prin partea superioară a containerelor mobile, ieşirea bratului articulat de încărcare trebuie menţinută în zona de la partea inferioară a containerului mobil, pentru a se evita stropirea în timpul operaţiunii de încărcare.  +  Anexa 4 CERINŢE TEHNICEpentru proiectarea şi exploatarea echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de supraincarcare a cisternelor auto1. Cuplaje1.1. Dispozitivul de cuplare de pe bratul articulat de încărcare trebuie să fie un cuplaj-mama care să se poată asambla cu un cuplaj-tata de 4 inch American Petroleum Institute - API (101,6 mm) situat pe vehicul, în conformitate cu:- Practica recomandată API-1004, editia a 7-a, noiembrie 1988.Încărcarea pe la partea inferioară şi recuperarea vaporilor pentru autovehiculele cu cisterna MC-306 (Secţiunea 2.1.1.1 - Tipuri de dispozitive de cuplare folosite pentru încărcare pe la partea inferioară)1.2. Dispozitivul de cuplare pentru colectarea vaporilor de pe furtunul de colectare a vaporilor, montat pe bratul articulat, trebuie să fie un cuplaj-mama cu cama şi canelura, care trebuie să se poată asambla cu un cuplaj-tata cu cama şi canelura de 4 inch (101,6 mm), situat pe vehicul, în conformitate cu:- Practica recomandată API-1004, editia a 7-a, noiembrie 1988.Încărcarea pe la partea inferioară şi recuperarea vaporilor pentru autovehiculele cu cisterna MC-306 (Secţiunea 4.1.1.2 - Dispozitiv de cuplare pentru recuperare vapori).2. Condiţii de încărcare2.1. Debitul normal de încărcare a benzinei trebuie să fie de 2.300 l/minut (maximum 2.500 l/minut) pe braţ articulat de încărcare.2.2. În cazul în care terminalul operează la capacitatea maxima, este permisă generarea în sistemul de colectare a vaporilor (inclusiv unitatea de recuperare a vaporilor) al bratului articulat a unei contrapresiuni maxime de 55 milibari, pe partea de vehicul unde este localizat dispozitivul de cuplare pentru colectarea vaporilor.2.3. Toate vehiculele cu încărcare prin partea inferioară aprobată trebuie să fie prevăzute cu o placa de identificare pe care se va specifică numărul maxim permis de brate articulate de încărcare care pot opera simultan şi fără pierdere de vapori prin supapele compartimentelor P (benzina) şi V (vapori), atunci când presiunea maxima de întoarcere în instalatie este de 55 milibari, conform specificatiei prevăzute la pct. 2.2.3. Legarea la pământ a vehiculului/detectarea supraincarcariiBratul articulat de încărcare trebuie să fie prevăzut cu o unitate de control şi detectare a supraincarcarii care atunci când este conectata la vehicul trebuie să dea un semnal de permisiune cu protecţie intrinseca, pentru a permite încărcarea atâta timp cat senzorii de supraincarcare nu detecteaza nivelul maxim admisibil.3.1. Vehiculul trebuie să fie conectat la unitatea de control de pe bratul articulat printr-un conector electric standard industrial de 10 pin. Conectorul-tata trebuie montat pe vehicul, iar conectorul-mama trebuie atasat la un cablu mobil conectat la unitatea de control montata pe bratul articulat.3.2. Detectorii de nivel maxim de pe vehicul trebuie să fie senzori termistor bifilari, senzori optici bifilari, senzori optici multifilari (5 fire) sau un echivalent compatibil, care să asigure protecţia intrinseca a sistemului. Termistorii trebuie să aibă un coeficient de temperatura negativ.3.3. Unitatea de control amplasata pe bratul articulat trebuie să fie compatibila atât cu sistemul bifilar, cat şi cu sistemul multifilar (5 fire) al autovehiculului.3.4. Vehiculul trebuie să fie legat la bratul articulat prin conductorul de întoarcere (fir neutru) al senzorilor de supraincarcare, care se va lega la conectorul-tata de 10 pin prin intermediul sasiului vehiculului. Conectorul-mama de 10 pin trebuie să fie conectat la carcasa unităţii de control, carcasa care trebuie să fie conectata la legătură cu pământul a bratului articulat.3.5. Toate vehiculele cu încărcare pe la partea inferioară aprobată vor purta o placa de identificare (conform pct. 2.3) care să specifice tipul de senzori instalati pentru detectarea supraincarcarii (de exemplu: 2-fire sau 5-fire).4. Localizarea legăturilor4.1. Proiectarea instalaţiilor de încărcare a benzinei şi de colectare a vaporilor de pe bratul articulat trebuie să se bazeze pe următoarele caracteristici ale conectarii vehiculului:4.1.1. Axa dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului se situeaza la o înălţime maxima de 1,4 m (pentru vehicul neincarcat) şi minima de 0,5 m (pentru vehicul încărcat), înălţimea optima fiind între 0,7 m şi 1,0 m.4.1.2. Distanta pe orizontala a dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului nu trebuie să fie mai mica de 0,25 m (dimensiunea minima optima este de 0,3 m).4.1.3. Distanta maxima pentru amplasarea tuturor dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului nu trebuie să depăşească 2,5 m.4.1.4. Dispozitivul pentru colectarea vaporilor trebuie să fie amplasat de preferinta în dreapta dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului şi la o înălţime de maximum 1,5 m (vehicul neincarcat) şi de minimum 0,5 m (vehicul încărcat).4.2. Conectorul de impamantare/supraincarcare trebuie să fie amplasat în dreapta dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului şi colectarea vaporilor, la o înălţime maxima de 1,5 m (vehicul neincarcat) şi minima de 0,5 m (vehicul încărcat).4.3. Legăturile descrise mai sus trebuie să fie localizate numai pe o singura parte a vehiculului.5. Dispozitive de blocare pentru siguranţa5.1. Legarea la pământ/detectarea supraincarcariiÎncărcarea nu trebuie să fie permisă înainte de semnalul de permisiune emis de unitatea combinata legare la pământ/control supraincarcare.În cazul apariţiei unor condiţii de supraincarcare sau al pierderii legăturii la pământ a vehiculului unitatea de control de pe bratul articulat trebuie să inchida supapa de control al încărcării a bratului articulat.5.2. Detectia colectării vaporilorÎncărcarea nu trebuie să fie permisă înainte ca furtunul de colectare a vaporilor să fie conectat la vehicul şi sa existe o cale libera de acces pentru vaporii generati, pentru a trece din vehicul în sistemul de colectare a vaporilor al instalaţiei.  +  Anexa 5 CERINŢE TEHNICEpentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de încărcare şi depozitare la staţiile de distribuţie şi la terminalele la care se realizează stocarea intermediara a vaporilorVaporii generati în procesul de încărcare a benzinei în instalaţiile de depozitare ale statiilor de distribuţie şi captati în rezervoarele cu capac fix utilizate pentru stocarea intermediara a vaporilor trebuie să fie returnati în containerul mobil care furnizează benzina prin intermediul unei conexiuni de legătură etanse.Operaţiunile de încărcare nu pot avea loc dacă nu exista amenajările necesare sau acestea nu funcţionează corespunzător.--------