ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 21 iunie 2001pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 29 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 11 mai 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se înfiinţează Fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat sustinerii şi realizării cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului, în conformitate cu normele şi standardele de mediu în vigoare."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Fondul pentru mediu se constituie, se gestionează şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu se aproba de către Guvern, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administraţia Fondului pentru Mediu, denumita în cele ce urmează Administraţia Fondului, instituţie de utilitate publică cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, având sediul în municipiul Bucureşti. (2) Administraţia Fondului are, în principal, următoarele atribuţii: a) urmăreşte respectarea prevederilor legale privind alimentarea şi gestionarea Fondului pentru mediu; b) întocmeşte planul anual de lucru şi bugetul de venituri şi cheltuieli; c) asigura selectarea proiectelor prioritare din cadrul proiectelor înaintate; d) supraveghează implementarea proiectelor aprobate; e) asigura punerea în aplicare a deciziilor pe care le adopta Comitetul de avizare. (3) Structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Fondului se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (4) Administraţia Fondului are personal propriu care asigura funcţiile de conducere, de execuţie şi de control, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului. (5) În îndeplinirea funcţiilor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare Administraţia Fondului are următoarele structuri de decizie: a) Comitetul de avizare; b) Comitetul director."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Comitetul de avizare are următoarea componenta: a) câte un reprezentant, la nivel de director general sau director, împuternicit prin ordin al ministrului de resort, din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului Industriei şi Resurselor, Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Secretariatului General al Guvernului; b) directorul general al Administraţiei Fondului; c) un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale de mediu, desemnat prin vot de către acestea. (2) Comitetul de avizare este condus de un preşedinte, ajutat de 2 vicepreşedinţi. Preşedintele Comitetului de avizare este reprezentantul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. Vicepreşedinţii sunt reprezentanţii nominalizaţi de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Preşedintele Comitetului de avizare convoacă membrii acestuia şi conduce şedinţa de avizare. (3) Membrii Comitetului de avizare nu primesc indemnizaţii pentru activitatea desfăşurată. (4) Comitetul de avizare analizează şi adopta prin vot: a) criteriile şi metodologiile de selectare a proiectelor; b) planul anual, inclusiv categoriile de proiecte propuse pentru finanţare în anul respectiv; c) proiectele prioritare ce urmează să fie finanţate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director; d) modalităţile de sustinere a proiectelor şi, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile;"5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5 - (1) Comitetul director este constituit din preşedinte, care este directorul general al Administraţiei Fondului, şi directorii direcţiilor de specialitate ai acesteia. (2) Directorul general al Administraţiei Fondului este numit şi revocat, în condiţiile legii, de către ministrul apelor şi protecţiei mediului şi este asimilat cu funcţia de director general din minister. Directorul general asigura conducerea curenta a Administraţiei Fondului şi o reprezintă în relaţiile cu terţii. (3) Comitetul director are următoarele atribuţii: a) elaborează manualul de operare, inclusiv criteriile şi metodologiile de selectare a proiectelor, pe care le înaintează spre adoptare Comitetului de avizare; b) fundamentează şi elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu; c) elaborează planul anual incluzând categoriile de proiecte pentru finanţare în anul respectiv, pe care îl înaintează spre adoptare Comitetului de avizare; d) evalueaza şi prezintă priorităţile şi proiectele pentru care se solicita sustinere financiară din Fondul pentru mediu, pe care le înaintează spre adoptare Comitetului de avizare; e) propune modalităţile de sustinere a proiectelor şi, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile; f) întocmeşte bilanţul contabil pe care îl înaintează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; g) asigura respectarea prevederilor legale privind alimentarea, gestionarea Fondului pentru mediu şi supraveghează implementarea proiectelor adoptate; h) întocmeşte raportul anual privind utilizarea Fondului de mediu, pe care îl face public."6. Articolul 6 se abroga.7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7 - (1) În primul an de activitate, până la constituirea surselor proprii de finanţare, cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigura prin bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (2) Începând cu al doilea an de funcţionare cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigura din Fondul pentru mediu, în limita a 3% din veniturile acestuia."8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8 - (1) Operaţiunile financiare ale Fondului pentru mediu, care privesc constituirea, gestionarea şi utilizarea resurselor financiare, se derulează prin unităţile trezoreriei statutului. (2) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor încheiate şi în conformitate cu prevederile prezentei legi."9. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIVeniturile Fondului pentru mediu"10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din: a) o cota de 20% din valoarea încasată pentru exportul de fier vechi; b) o cota de 30% din valoarea încasată pentru exportul de deşeuri de metale neferoase; c) o cota de 30% din valoarea încasată pentru exportul de busteni; d) o cota de 5% din valoarea de import a deşeurilor de hârtie; e) o cota de 10% din valoarea încasată la comercializarea pe piaţa interna a substanţelor periculoase şi a produselor cu potenţial toxicologic ridicat asupra sănătăţii populaţiei, indiferent de provenienţă acestora; f) alocaţii de la bugetul pe stat, vărsăminte, donaţii, sponsorizări, asistenţa financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române sau străine; g) sumele încasate din restituirea creditelor acordate, dobânzi, alte operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu; h) asistenţa financiară din partea unor organisme internaţionale; i) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu."11. După articolul 9 se introduce articolul 9^1 cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) Sumele prevăzute la art. 9 lit. a)-e) se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, într-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu; (2) Obligaţia calculării şi varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 lit. a)-e) revine persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară respectivele activităţi."12. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru susţinerea proiectelor şi realizarea unui număr limitat de categorii de obiective de interes public major, cu prioritate a proiectelor din Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului. (2) Categoriile specifice de proiecte eligibile pentru finanţare se stabilesc prin planul anual adoptat de Comitetul de avizare, având ca scop transpunerea în practica a prioritatilor investitionale ce decurg din preluarea aquisului comunitar, şi vizează: a) controlul şi reducerea poluarii aerului, apei şi solului, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii curate; b) protecţia resurselor naturale; c) gestionarea sau reciclarea deşeurilor; d) tratarea şi/sau eliminarea deşeurilor periculoase; e) protecţia şi conservarea biodiversitatii; f) educaţia şi constientizarea privind protecţia mediului. (3) Din Fondul pentru mediu sunt susţinute proiectele prioritare din categoriile menţionate la alin. (2), prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi propuse de Comitetul director şi adoptate de Comitetul de avizare: a) finanţarea proiectelor prin credite rambursabile sau nerambursabile; b) cofinantarea unor proiecte finanţate din surse externe prin credite rambursabile sau granturi; c) subvenţionarea totală sau parţială a unor dobânzi ale creditelor acordate de bănci; d) garantarea unor credite interne pentru finanţarea proiectelor, în limita a maximum 60% din valoarea acestora. (4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeaşi destinaţie, cu excepţia sumelor alocate de la bugetul de stat."13. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Administraţia Fondului nu sprijină proiecte ale unor beneficiari care nu şi-au achitat obligaţiile financiare către stat şi/sau către Fondul pentru mediu ori proiecte ale celor care sponsorizeaza activităţi cu efect negativ asupra mediului. (2) Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru operaţiuni financiare speculative de orice fel."14. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. (2) Neplata sumelor prevăzute la art. 9 lit. a) - e) constituie contravenţie şi se sancţionează astfel: a) cu amendă de la 10 la 20 milioane lei pentru persoane fizice; b) cu amendă de la 100 la 500 milioane lei pentru persoane juridice."15. După articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - Săvârşirea în mod repetat a faptei prevăzute la art. 12 alin. (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă."16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2) se fac de către personalul împuternicit, la nivel teritorial, al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului şi, după caz, al Ministerului Finanţelor Publice şi al administraţiei publice locale. (2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27."  +  Articolul 2Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul apelor şi protecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-----------------