DECRET nr. 339 din 14 iulie 1970privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 85 din 17 iulie 1970    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, organ central al administraţiei de stat, înfăptuieşte, împreună cu ministerele şi alte organe centrale ale administraţiei de stat, politica partidului şi statului în domeniul calităţii şi al controlului tehnic de calitate al produselor, lucrărilor şi serviciilor, în scopul ridicării continue a nivelului calitativ al acestora, precum şi cu privire la coordonarea activităţii în domeniul metrologiei şi a siguranţei în funcţionare a instalaţiilor mecanice sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi consumatoare de combustibil.  +  Articolul 2Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor asigura, în activitatea sa, aplicarea legilor, decretelor şi hotărîrilor Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 3Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, în exercitarea atribuţiilor proprii, colaborează cu ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 4Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor are următoarele atribuţii: a) exercita coordonarea de ansamblu în problemele calităţii şi controlului tehnic de calitate a produselor; b) organizează şi executa, prin compartimentele de control tehnic de calitate din întreprinderi, prin organele prevăzute la art. 20 şi 21, precum şi prin brigazi mixte constituite din specialişti ai inspectoratului şi din cadrul altor organe centrale, controlul tehnic al calităţii produselor destinate consumului intern şi exportului; urmăreşte respectarea cu stricteţe a condiţiilor tehnice de calitate prevăzute în contracte, standarde şi alte documentaţii tehnice; c) controlează modul cum beneficiarii de investiţii realizează recepţia utilajelor pe faze şi în final, potrivit clauzelor din contractul economic; d) organizează şi efectuează inspecţii privind modul de depozitare, conservare şi ambalare a produselor, precum şi condiţiile de încărcare, expediere şi transport, astfel încît să se menţină calitatea produselor; e) efectuează controale şi expertize şi ia măsuri corespunzătoare în cazurile cînd, faţă de prevederile din contracte, se fac raclamatii privind calitatea; f) îndrumă şi controlează activitatea compartimentelor de control tehnic de calitate din întreprinderi şi organizaţii economice, care funcţionează ca organe subordonate, în condiţiile legii, atît conducerii unităţii, cît şi Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor; elaborează, în colaborare cu ministerele şi alte organe centrale, norme metodologice, unitare, cu caracter obligatoriu, privind activitatea acestor compartimente; îşi da acordul privitor la regulamentele de organizare şi funcţionare a compartimentelor de control tehnic de calitate, elaborate de ministere şi alte organe centrale; îşi da acordul pentru numirea, schimbarea din funcţie, sancţionarea sau desfacerea contractului de muncă al şefului compartimentului de control tehnic de calitate din întreprinderi; g) ia măsuri pentru introducerea şi generalizarea metodelor moderne de control al calităţii produselor; h) organizează acţiuni pentru propagarea cunoştinţelor privind calitatea produselor; împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile obşteşti interesate, organizează anual, pe plan naţional "Luna calităţii produselor" şi propune acordarea de distincţii şi stimulente pentru rezultate deosebite în îmbunătăţirea calităţii produselor şi folosirea metodelor moderne de control; i) îndrumă şi controlează modul în care organizaţiile economice care efectuează operaţii de comerţ exterior stabilesc în contracte, în mod precis, parametrii tehnici şi condiţiile de calitate a produselor, precum şi metodele de efectuare a controlului de calitate; j) studiază, împreună cu organizaţiile economice producătoare, evoluţia calităţii produselor similare realizate în alte tari şi propune ministerelor şi celorlalte organe centrale efectuarea de cercetări şi aplicarea de măsuri în vederea îmbunătăţirii caracteristicilor tehnico-calitative ale produselor; k) coordonează, îndrumă şi controlează acţiunea pentru asigurarea uniformitatii şi preciziei masurarii şi a utilizării legale a mijloacelor de măsurare; realizează pe baza cercetărilor ştiinţifice şi păstrează etaloanele naţionale pentru unităţile de măsura ale Sistemului Internaţional (ŞI); efectuează compararea cu etaloanele naţionale a etaloanelor de lucru şi verifica mijloacele de măsurare, de complexitate şi precizie ridicată din economie; controlează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de metrologie de către organizaţiile socialiste, alte persoane juridice şi persoanele fizice; l) efectuează încercări asupra prototipurilor de mijloace de măsurare şi îşi da acordul pentru fabricarea lor; autoriza, din punct de vedere metrologic, importul mijloacelor de măsurare supuse verificărilor de stat; acorda autorizaţii pentru fabricarea şi repararea mijloacelor de măsurare, funcţionarea laboratoarelor de metrologie, verificarea de către organizaţiile socialiste a mijloacelor de măsurare fabricate sau folosite în laboratoare şi în producţie, precum şi pentru funcţionarea unităţilor publice de cintarire; m) avizează proiectele, executa încercări tehnice şi îşi da acordul la omologare, din punct de vedere al asigurării funcţionarii în condiţii de siguranţă deplina a instalaţiilor mecanice sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi aparatelor consumatoare de combustibil, în vederea fabricării lor în serie; executa verificarea tehnica a acestor categorii de instalaţii în timpul fabricării, montarii instalaţiilor produse în ţara sau din import şi în timpul exploatării şi ca urmare, autoriza funcţionarea lor; autoriza efectuarea verificării tehnice de către personalul întreprinderilor pentru unele categorii de instalaţii; n) acorda autorizaţii pentru fabricarea, montarea, repararea şi funcţionarea instalaţiilor prevăzute la litera m, precum şi pentru sudorii, fochiştii şi macaragii care asigura funcţionarea instalaţiilor; experimenteaza metode şi mijloace pentru îmbunătăţirea operaţiilor de verificare tehnica a instalaţiilor menţionate şi de dotare a acestora cu dispozitive de siguranţă; o) urmăreşte derogarile acordate de la standardele de stat, de la normele interne de fabricaţie, precum şi de la alte documentaţii tehnice de fabricaţie şi, în cazul în care derogarile conduc la scăderea nivelului tehnic-calitativ al produselor, sesizează organele competente, propunind măsuri de imbunatatire în acest domeniu; propune organelor competente înlocuirea standardelor necorespunzătoare; p) editează lucrări şi publicaţii de specialitate; r) coordonează şi îndrumă activitatea de cercetare din unităţile subordonate, organizează activitatea de documentare tehnica specifică, urmăreşte rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi asigura valorificarea acestora, organizează şi coordonează activitatea de colaborare şi cooperare tehnico-ştiinţifică cu organe similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale la care Republica Socialistă România este parte, în problemele privind domeniul sau de activitate; organizează şi coordonează îndeplinirea obligaţiilor care decurg din aceasta activitate de colaborare; s) asigura aplicarea politicii partidului şi statului în probleme de personal, în care scop:- stabileşte criterii unitare de selecţionare, pregătire, perfecţionare şi promovare a personalului din domeniul sau de activitate şi controlează aplicarea lor în unităţile subordonate;- iniţiază sau organizează, în colaborare cu ministerele şi alte organe centrale interesate, acţiuni pentru ridicarea calificării profesionale a controlorilor tehnici de calitate, precum şi cursuri de specializare în vederea folosirii metodelor şi tehnicilor moderne de control pentru controlorii tehnici de calitate;- angajează personalul pentru aparatul propriu şi numeşte organele de conducere ale unităţilor din subordine;- colaborează cu Ministerul Învăţămîntului şi cu celelalte organe centrale în vederea introducerii în învăţămîntul profesional, licee de specialitate, în institute tehnice şi economice de învăţămînt superior, de cursuri de specialitate privind indicatorii de calitate al produselor, metrologie şi tehnici moderne de control;s,) prezintă Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative şi de alte acte prevăzute de lege; avizează proiectele de acte normative şi cu alt caracter elaborate de ministere şi alte organe centrale, precum şi de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care interesează domeniul sau de activitate; t) elaborează, pe baza şi în vederea executării legii, norme privind domeniul sau de activitate;t,) stabileşte, potrivit legii, măsuri cu privire la protecţia muncii, în scopul asigurării celor mai bune condiţii de muncă, al prevenirii accidentelor de muncă şi al imbolnavirilor profesionale, pentru unităţile în subordine; u) stabileşte indicatorii de plan economici şi financiari proprii şi al unităţilor subordonate; urmăreşte şi ia măsuri pentru realizarea acestora; v) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor sale şi în scopul prevenirii fabricării de produse necorespunzătoare, Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor are dreptul: a) să-şi exercite atribuţiile, potrivit legii, prin organele prevăzute la art. 20 şi 21, în întreprinderi şi organizaţii economice, centre de recepţie, baze de export şi puncte de frontieră, precum şi în unităţile deţinătoare de mijloace de măsurare şi instalaţii mecanice sub presiune şi de instalaţii de ridicat; b) sa interzică livrarea produselor care nu corespund din punct de vedere calitativ condiţiilor prevăzute în contracte şi sa dispună sistarea fabricaţiei produselor care prin calitatea lor necorespunzătoare ar putea dăuna economiei naţionale, informind despre aceasta organul tutelar interesat şi Consiliul de Miniştri; c) să aplice, potrivit legii, direct sau prin organele prevăzute la art. 20 şi 21, sancţiuni contravenţionale pentru abateri de la normele privind domeniul sau de activitate; d) sa dea, potrivit legii, indicaţii cu caracter obligatoriu întreprinderilor şi organizaţiilor economice, în legătură cu efectuarea controlului tehnic al calităţii produselor, remedierea deficienţelor constatate, precum şi în legătură cu activitatea de metrologie şi control tehnic al instalaţiilor mecanice sub presiune şi al instalaţiilor de ridicat; e) sa interzică, potrivit legii, fabricarea, punerea în circulaţie şi folosirea mijloacelor de măsurare care nu corespund claselor de precizie stabilite, respinse la verificare, falsificate sau nelegale, informind despre interzicerea fabricării organul tutelar interesat şi Consiliul de Miniştri; f) sa interzică, potrivit legii, funcţionarea instalaţiilor mecanice sub presiune, a instalaţiilor de ridicat, a aparatelor consumatoare de combustibil, dacă acestea nu prezintă siguranţa la exploatare şi pot provoca avarii sau accidente; g) sa ceara ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi întreprinderilor şi organizaţiilor economice din subordinea acestora, actele, datele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor sale.  +  Articolul 6Prevederile cuprinse în art. 4 şi 5 se aplică, în mod corespunzător, şi în ce priveşte controlul calităţii executării de lucrări şi prestaţiilor de servicii.  +  Articolul 7Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor răspunde pentru controalele executate necorespunzător, de neluarea la timp, în cadrul atribuţiilor ce-i revin, conform legii, a măsurilor care se impun pentru remedierea defectiunilor de calitate, de buna funcţionare a compartimentelor de control tehnic de calitate din unităţile economice.  +  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 8Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor este condus de un colegiu, organ deliberativ, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea inspectoratului.  +  Articolul 9Colegiul inspectoratului se compune din: a) inspectorul general de stat şi inspectorii generali de stat adjuncţi; b) inspectori şefi şi directori din aparatul inspectoratului, conducatori ai unor unităţi subordonate, precum şi specialişti cu experienta îndelungată şi înaltă calificare din cadrul inspectoratului sau din afară acestuia; c) delegaţi ai unor ministere şi altor organe centrale care au în subordine întreprinderi şi organizaţii economice; d) un delegat al sindicatelor, desemnat de Uniunea Generală a Sindicatelor din România.Componenta colegiului se aproba de Consiliul de Miniştri, la propunerea inspectorului general de stat.Preşedintele colegiului este inspectorul general de stat; în lipsa acestuia, atribuţiile de preşedinte se îndeplinesc de un inspector general de stat adjunct, desemnat de inspectorul general de stat.  +  Articolul 10La şedinţele colegiului pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi organizaţii de stat ori obşteşti interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii. De asemenea, la şedinţele colegiului pot fi invitaţi şi specialişti din aparatul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor sau din afară acestuia.  +  Articolul 11Pentru analizarea unor probleme de mare importanţa sau complexitate, care interesează întreaga activitate a inspectoratului, colegiul poate constitui colective de lucru cuprinzînd specialişti din cadrul inspectoratului sau din afară acestuia. Desemnarea specialiştilor din afară inspectoratului sa va face cu acordul ministrului sau al conducătorului organului central respectiv.  +  Articolul 12Colegiul inspectoratului îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărîri cu majoritatea membrilor ce-l compun.În caz de divergenta între preşedinte şi majoritatea membrilor colegiului, problema asupra căreia nu s-a realizat un acord este supusă vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri care coordonează activitatea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor; dacă una dintre părţi nu este de acord cu soluţia data, problema va fi supusă Biroului Permanent al Consiliului de Miniştri, pentru a hotărî.  +  Articolul 13Şedinţele colegiului au loc cel puţin o dată pe trimestru şi se convoacă, în timp util, de preşedinte. Colegiul poate fi convocat şi la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.  +  Articolul 14Colegiul inspectoratului în întregul său şi fiecare membru în parte răspund în faţa Consiliului de Miniştri pentru întreaga activitate a Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor; fiecare membru al colegiului răspunde în faţa colegiului şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sînt încredinţate.  +  Articolul 15Între şedinţele colegiului, inspectorul general de stat împreună cu inspectorii generali de stat adjuncţi dezbat şi rezolva probleme curente ale activităţii Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor şi stabilesc măsurile necesare pentru îndeplinirea operativă a hotărîrilor colegiului.  +  Articolul 16Inspectorul general de stat informează colegiul asupra principalelor probleme care au fost rezolvate în perioada dintre şedinţe.  +  Articolul 17În executarea hotărîrilor colegiului şi exercitarea atribuţiilor proprii, inspectorul general de stat emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni şi alte acte prevăzute de lege. Normele privind domeniul de activitate al inspectoratului sînt obligatorii pentru ministere, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi pentru întreprinderi şi organizaţii economice.  +  Articolul 18Inspectorul general de stat reprezintă Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 19Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor are în conducerea sa un inspector general de stat şi 3 inspectori generali de stat adjuncţi.Inspectorul general de stat este numit prin decret al Conslilului de Stat. Inspectorii generali de stat adjuncţi se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 20Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor are următoarea structura organizatorică: a) Inspectoratul pentru controlul calităţii maşinilor, utilajelor şi produselor metalurgice; b) Inspectoratul pentru controlul calităţii produselor chimice şi petroliere; c) Inspectoratul pentru controlul calităţii produselor lemnului şi materialelor de construcţii; d) Inspectoratul pentru controlul calităţii produselor industriei uşoare, locale şi meşteşugăreşti; e) Inspectoratul pentru controlul calităţii produselor agroalimentare; f) Inspectoratul pentru controlul siguranţei în funcţionare a cazanelor şi instalaţiilor de ridicat; g) Inspectoratul pentru controlul activităţii de metrologie; h) Direcţia de sinteza, studii şi personal; i) Direcţia economică, administrativă şi juridică.Numărul maxim de posturi în administraţia centrala a Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, raportul minim dintre numărul funcţiilor de execuţie şi al celor de conducere, precum şi ponderea personalului de deservire faţă de numărul total de personal din administraţia centrala, sînt cele prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul decret.-------------- Notă *) Anexa se comunică celor interesaţi.  +  Articolul 21Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor are în subordinea sa institute, direcţii teritoriale pentru controlul calităţii produselor şi metrologie, laboratoare şi şcoli.  +  Articolul 22Atribuţiile, normele de funcţionare şi structura organizatorică a unităţilor prevăzute la articolele 20 şi 21 se stabilesc de către Colegiul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, potrivit normelor legale.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 23Decretul nr. 712/1967 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor de Export, aprobat prin Legea nr. 18/1967, cu modificările ulterioare, Decretul nr. 65/1957 pentru înfiinţarea Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.  +  Articolul 24Prezentul decret intră în vigoare pe data de 15 iulie 1970.PreşedinteleConsiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCU-------