LEGE nr. 324 din 27 iunie 2001privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 27 iunie 2001



    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) din Constituţia României, Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu mai înainte de încheierea primei sesiuni ordinare, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2001 sa emita ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Ratificarea unor acorduri şi înţelegeri internaţionale, cu excepţia tratatelor:1. Ratificarea Acordului încheiat între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind şederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze2. Ratificarea Acordului încheiat între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru angajarea stagiarilor3. Ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Uniunea Europeană referitor la Programul PHARE naţional 2000 pentru România (RO0004 - RO0007), semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 20004. Ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Uniunea Europeană referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria - RO0002, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 20005. Ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Uniunea Europeană referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Ungaria - RO0003, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 20006. Ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare PHARE RO9916 "Participarea la Cel de-al cincilea program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice"7. Ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE privind participarea României la programele comunitare: Leonardo da Vinci II, Socrates II, Youth for Europe şi Cel de-al cincilea program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice RO001, semnat la Bucureşti la 27 iulie 20008. Ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE privind participarea României în anul 2000 la programele comunitare: Întreprinderi mici şi mijlocii, Egalitatea sanselor între femei şi bărbaţi, SAVE II, Prevenirea SIDA şi a altor câteva boli contagioase - RO0009, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 20009. Ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE privind participarea României în anul 2001 la programele comunitare: LIFE III, Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Youth şi Cultura 2000-RO0011, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 200010. Ratificarea anexei nr. 4 la Memorandumul de înţelegere privind Programul de cooperare tehnologică, Programul PSO pentru aderare şi Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul României şi Guvernul Olandei pentru anii 2001-2003, semnat la Bucureşti la 23 martie 200111. Ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Programul pentru managementul deşeurilor solide în Piatra-Neamt", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 200012. Ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea sistemului de tratare a apelor uzate şi a canalizarii în Constanta", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 16 noiembrie 200013. Ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Statia de epurare a apelor uzate şi colector principal pentru Craiova", semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2000 şi la Bruxelles la 22 decembrie 200014. Ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemului de apa potabilă şi cel al apelor uzate în Iaşi în scopul conformarii cu standardele europene în domeniul calităţii apei şi protecţiei mediului", semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2000 şi la Bruxelles la 22 decembrie 200015. Ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Statie de epurare a apelor uzate Danutoni - Valea Jiului - etapa biologica", semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2000 şi la Bruxelles la 22 decembrie 200016. Ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de alimentare cu apa, canalizare şi epurarea apelor uzate în Brăila", semnat la Bruxelles la 15 februarie 200117. Ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de canalizare şi a statiei de epurare în Arad", semnat la Bruxelles la 15 februarie 200118. Ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea drumului naţional DN 6, secţiunea Craiova - Drobeta-Turnu Severin", semnat la Bruxelles la 7 martie 200119. Ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnica pentru proiectare, pregătirea documentaţiei de licitare pentru secţiunea Drobeta-Turnu Severin - Lugoj a drumului naţional DN 6 şi efectuarea studiilor aferente (faza a II-a Craiova - Lugoj), localizare în Oltenia şi Banat, România", semnat la Bruxelles la 7 martie 200120. Aderarea României la convenţii internaţionale şi ratificarea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale, altele decât cele prevăzute la pct. 1-19.II. Crearea cadrului juridic necesar în vederea aplicării Programului de relansare a economiei naţionale:1. Reglementări privind consolidarea sistemului fiscal al impozitelor directe şi indirecte pentru persoane fizice şi, respectiv, persoane juridice prin perfecţionarea cadrului legislativ actual2. Reglementări privind modificarea şi completarea reglementărilor în domeniul contabilităţii, controlului financiar şi auditului unităţilor patrimoniale, în vederea armonizării cu normele europene şi internaţionale în domeniu3. Reglementări privind rectificarea bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, pe baza indicatorilor macroeconomici realizaţi în semestrul I al anului 2001 şi a actelor normative adoptate în anul 20014. Reglementări privind politica vamală şi valutară, precum şi regimul metalelor şi pietrelor preţioase5. Reglementări privind datoria publică interna şi externa6. Instituirea de măsuri pentru asigurarea campaniei agricole de toamna, inclusiv în ceea ce priveşte receptionarea, condiţionarea, colectarea şi depozitarea produselor, precum şi perfecţionarea relaţiilor dintre producători şi societăţile de prelucrare din industria alimentara, precum şi pentru pregătirea campaniei agricole din primavara anului 2002; unele măsuri financiare şi de reorganizare a unor unităţi7. Măsuri privind amenajarea, conservarea şi dezvoltarea teritorială durabila, relansarea activităţii în domeniul construcţiilor, cu precădere al construcţiilor de locuinţe, şi armonizarea cadrului legislativ impus de procesul de integrare europeană8. Reglementări privind unele măsuri pentru dezvoltarea Sistemului energetic naţional şi asigurarea funcţionarii acestuia în iarna 2001-2002 la parametrii tehnici şi economici optimizati9. Asigurarea achitării obligaţiilor de plată privind energia electrica şi termica10. Reglementări privind fiscalitatea din domeniul extractiei ţiţeiului şi gazelor naturale11. Măsuri pentru atragerea absolvenţilor de studii superioare în activităţi din domeniul industriei12. Perfecţionarea cadrului legislativ privind reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor de transport în vederea alinierii sistemului naţional de transport la sistemul european13. Perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor, în vederea alinierii la legislaţia comunitara14. Instituirea unor măsuri pentru stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a cooperaţiei15. Stimularea activităţilor în cadrul parcurilor industriale prin armonizarea legislaţiei naţionale în materie cu legislaţia şi practica europeană16. Unele măsuri pentru realizarea obiectivelor prioritare din Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului17. Măsuri pentru promovarea şi dezvoltarea turismului rural, încurajarea turismului pentru tineret, susţinerea activităţilor în domeniul turismului.III. Munca, protecţie socială, sănătate şi familie:1. Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoanele fizice; unele măsuri pentru protecţia persoanelor încadrate în munca; controlul contribuţiei de asigurări sociale2. Înlăturarea unor disfunctionalitati apărute în domeniul salarizarii şi stabilirea unor normative de cheltuieli, în scopul creşterii productivitatii muncii şi stabilizarii personalului în sectorul bugetar3. Asigurarea, pentru familiile cu venituri reduse, a necesarului de pregătire a copiilor pentru începerea anului şcolar4. Modificarea şi completarea reglementărilor actuale privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor, staţiunilor balneare climatice şi balneoclimatice, asistenţa medicală balneara şi de recuperare, îmbunătăţirea calităţii apei5. Protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap; finanţarea ocrotirii sănătăţii6. Organizarea şi funcţionarea caselor private de asigurări de sănătate7. Reglementarea prevenirii şi combaterii consumului produselor din tutun.IV. Administraţia publică centrala şi locală:1. Reglementări privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de salubrizare a localităţilor2. Reglementări privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de transport local de călători3. Reglementarea unor raporturi de îndrumare metodologică şi acordare de asistenţa tehnica de specialitate pentru asociaţiile de proprietari şi de locatari4. Înfiinţarea şi organizarea Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor şi a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor5. Înfiinţarea şi organizarea Direcţiei Generale pentru Paşapoarte şi a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor6. Înfiinţarea şi organizarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta şi a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta7. Înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie (INA) pentru pregătirea postuniversitară a funcţionarilor publici din administraţia publică centrala şi locală8. Organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultura din comune, oraşe, municipii şi din judeţe9. Regimul juridic al contravenţiilor10. Modificarea şi completarea reglementărilor privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România11. Stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice.V. Puterea judecătorească:Reglementări privind:1. procedura somaţiei de plată;2. modificarea şi completarea reglementărilor privind taxele judiciare de timbru;3. completarea reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de medicina legală;4. corelarea unor acte normative privind sistemul de salarizare şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti.VI. Apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala:1. Generalizarea angajării agenţilor economici în prestarea de servicii pentru armata2. Stabilirea normelor de hrana pentru militarii care participa în afară teritoriului naţional la acţiuni de menţinere a păcii3. Măsuri pentru utilizarea cu eficienta a efectivelor de militari, creşterea coeficienţilor de ierarhizare a funcţiilor de ofiţeri, maiştri militari şi subofiteri, precum şi soldati şi gradati profesionisti4. Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de tehnica militară, materiale, piese de schimb, componente, echipamente şi servicii aferente acestora, destinate inzestrarii Ministerului de Interne5. Corelarea unor reglementări privind sistemul de salarizare pentru personalul militar şi civil din Ministerul de Interne6. Completarea reglementărilor actuale privind angajarea şi executarea unor prestări de servicii de către unităţile Ministerului de Interne7. Reglementarea regimului de confectionare a placilor cu numere de înmatriculare pentru vehiculele rutiere, omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora.VII. Educaţie şi învăţământ:Reglementări privind:1. institutionalizarea parteneriatului social în educaţie şi formare profesională corespunzător cu prevederile Cartei albe asupra educaţiei şi formării, elaborata de Uniunea Europeană;2. mijloace specifice pentru realizarea educaţiei permanente pentru toate categoriile de persoane;3. deschiderea universitatilor spre mediul economic şi social;4. activităţile unităţilor conexe din învăţământul preuniversitar.VIII. Comunicaţii şi tehnologia informatiei:Reglementări privind îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru:1. asigurarea unui cadru concurential echilibrat în industria de telecomunicaţii;2. stimularea competitivitatii societăţilor de telecomunicaţii;3. asigurarea extinderii pe verticala şi orizontala a activităţii de posta;4. stimularea industriei naţionale de tehnologie a informatiei, atât pe componenta hardware, cat şi software şi comunicaţii.  +  Articolul 2 (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 114 alin. (3) din Constituţia României, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Camerei Deputaţilor şi Senatului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2001. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. (2) Ordonanţele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.  +  Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate şi depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 5 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU-------------