ORDIN nr. 1.013 din 6 iunie 2001privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 1.013 din 6 iunie 2001
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Nr. 873 din 12 iunie 2001
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 27 iunie 2001  Ministrul finanţelor publice, în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, în baza Hotărârii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,în aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice,în temeiul prevederilor art. 57 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă structura, conţinutul şi modul de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei este structurată astfel: a) Secţiunea I - Informaţii generale; b) Secţiunea II - Fişa de date a achiziţiei; c) Secţiunea III - Caietul de sarcini; d) Secţiunea IV - Formulare; e) Secţiunea V - Contract de prestări de servicii.  +  Articolul 3 (1) Documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei asigura punerea la dispoziţie tuturor potenţialilor candidaţi/ofertanţi informaţiile necesare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi reprezintă modelul pe baza căruia autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi fiecare documentaţie pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. (2) În sensul prevederilor alin. (1), secţiunile au următorul conţinut: a) Secţiunea I prezintă cadrul general referitor la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de servicii şi conţine indicaţii asupra modului de derulare a fiecărei faze a procedurii. În scopul asigurării respectării principiului transparenţei indicaţiile se concretizează atât prin preluarea unor prevederi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, semnificative pentru fiecare faza, cat şi prin descrierea regulilor generale care stau la baza procedurii aplicate. b) Secţiunea II conţine texte scrise cu caractere normale şi înclinate, care precizează modul de detaliere a cadrului general prevăzut în secţiunea I, la specificul fiecărui contract de servicii care urmează să fie atribuit. c) Secţiunea III conţine indicaţii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel încât potentialii ofertanţi sa elaboreze propunerea tehnica corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante. d) Secţiunea IV conţine formulare cu caracter obligatoriu, precum şi formulare cu caracter optional, destinate sa faciliteze elaborarea şi prezentarea unitară a ofertelor. e) Secţiunea V conţine modelul orientativ al unui contract de servicii.  +  Articolul 4La întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza documentaţia standard prevăzută în anexa, după cum urmează: a) conţinutul secţiunii I din cadrul fiecărei documentaţii pentru elaborarea şi prezentarea ofertei va fi identic cu conţinutul secţiunii I din documentaţia standard şi este general valabil pentru fiecare procedura aplicată; b) conţinutul secţiunii II din cadrul fiecărei documentaţii pentru elaborarea şi prezentarea ofertei va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale din conţinutul secţiunii II din documentaţia standard şi prin completarea datelor necesare în vederea elaborării şi prezentării ofertei în conformitate cu indicaţiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate; c) conţinutul secţiunii III din cadrul fiecărei documentaţii pentru elaborarea şi prezentarea ofertei va cuprinde Caietul de sarcini, elaborat în concordanta cu necesităţile obiective ale autorităţii contractante şi cu respectarea regulilor de baza precizate în documentaţia standard; d) conţinutul secţiunii IV din cadrul fiecărei documentaţii pentru elaborarea şi prezentarea ofertei va cuprinde setul de formulare solicitate de autoritatea contractantă, set care este constituit din formularele precizate ca fiind obligatorii în documentaţia standard, la care se pot adauga şi alte formulare considerate necesare pentru evaluarea corespunzătoare a ofertelor; e) conţinutul secţiunii V din cadrul fiecărei documentaţii pentru elaborarea şi prezentarea ofertei va cuprinde propunerea concretă de contract care va fi încheiat între autoritatea contractantă şi prestatorul de servicii, propunere care se elaborează prin adaptarea modelului orientativ prevăzut în documentaţia standard la specificul fiecărui contract care urmează să fie atribuit.  +  Articolul 5În sensul prevederilor art. 102 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, prin procedura aflată în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a noii legislaţii privind achiziţiile publice se înţelege orice procedura de achiziţie publică care până la data de 11 mai 2001 se afla în oricare dintre următoarele stadii: a) documentaţiile de licitaţie pentru achiziţiile de servicii de proiectare a lucrărilor de construcţii au fost elaborate şi prezentate spre avizare la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; b) a fost transmis spre publicare un anunţ publicitar de participare, în cazul licitaţiilor publice deschise; c) au fost transmise invitaţii de participare către potentialii ofertanţi, în cazul licitaţiilor publice restrânse sau în cazul cererilor de oferte de preţ.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ion Selaru,secretar de stat  +  AnexăDOCUMENTAŢIA STANDARD pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii  +  Secţiunea I INFORMAŢII GENERALESecţiunea I conţine informaţiile generale referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, care sunt destinate potenţialilor ofertanţi interesaţi sa participe la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii. Informaţiile din aceasta secţiune sunt, după caz, completate, adaptate sau detaliate în cadrul secţiunii II.În măsura în care prevederile secţiunii I nu sunt modificate în cadrul secţiunii II, acestea devin obligatorii atât pentru autoritatea contractantă, cat şi pentru candidaţi/ofertanţi pe toată perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.A. Introducere
         
    A.1.Informaţii privind autoritatea contractantăA.1.1. Informaţiile privind autoritatea contractantă, precum şi sursele de finanţare asigurate pentru îndeplinirea contractului sunt prezentate în Fişa de date a achiziţiei.
    A.2.Scopul aplicării proceduriiA.2.1. Autoritatea contractantă invită persoanele juridice sau fizice interesate să depună ofertă în scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor descrise în Fişa de date a achiziţiei şi în Caietul de sarcini.
        A.2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achiziţie publică se aplică procedura indicată în Fişa de date a achiziţiei.
    A.3.Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publicăA.3.1.
      a) libera concurenţă;
      b) eficienţa utilizării fondurilor publice;
      c) transparenţa;
      d) tratamentul egal;
      e) confidenţialitatea.
    A.4.Legislaţie aplicabilăA.4.1. Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează în conformitate cu prevederile actelor normative indicate în Fişa de date a achiziţiei.
  B. Calificarea candidaţilor/ofertanţilor
           
    B.1.EligibilitateB.1.1. Orice persoană juridică sau fizică, română ori străină, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
        B.1.2. Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
        a)este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementată prin lege;
        b)face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
        c)nu şi-a îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
        d)furnizează informaţii false în documentele prezentate;
        e)a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de achiziţie publică, în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens.
        Observaţie:
        Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plată (amânări, eşalonări etc.) de către organele competente nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în măsura în care s-au respectat condiţiile impuse la acordarea înlesnirilor.
        B.1.3. Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, astfel cum se precizează în Fişa de date a achiziţiei.
        B.1.4. Persoanele fizice sau juridice, care au participat în orice fel la întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, nu au dreptul să aibă calitatea de ofertant, ofertant asociat şi nici de subcontractant (inclusiv angajat al acestora, cu carnet de muncă sau pe bază de convenţie civilă), sub sancţiunea nulităţii contractului în cauză.
        B.1.5. Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia în scopul depunerii unei oferte comune.
        B.1.6. Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile de la B.2.1, au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, proprii filialei.
        Sucursalele neînregistrate au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi de a încheia contractul respectiv numai în numele societăţii-mamă, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale societăţii-mamă.
        B.1.7. La procedura aplicată pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică nu au dreptul de a participa două sau mai multe filiale/sucursale ale aceleiaşi societăţi-mamă.
    B.2.ÎnregistrareB.2.1. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui ofertant/candidat să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din ţara în care este stabilit, după caz.
        B.2.2. Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc înregistrarea, astfel cum se precizează în Fişa de date a achiziţiei.
    B.3.Capacitate tehnică şi economico-financiarăB.3.1. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor/candidaţilor ca aceştia să facă dovada capacităţii tehnice şi capacităţii economico-financiare de care dispun pentru îndeplinirea contractului.
        B.3.2. Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, astfel cum se precizează în Fişa de date a achiziţiei.
    B.4.Cerinţe minime de calificareB.4.1. Fiecare candidat/ofertant trebuie să facă dovada că îndeplineşte cerinţele minime de calificare; aceste cerinţe minime sunt prevăzute în Fişa de date a achiziţiei.
        B.4.2. În cazul asocierii mai multor prestatori cerinţele privind eligibilitatea, înregistrarea şi, dacă sunt solicitate, lichiditatea generală şi solvabilitatea patrimonială trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinţe privind capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară trebuie să fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociaţi.
    În cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă, pentru etapa de selectare a candidaţilor, capitolul B se completează cu următoarele:
    B.5.Costuri asociate prezentării scrisorii de interesB.5.1. Scrisoarea de interes se întocmeşte în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea IV (Formularul 1A sau, în cazul aplicării procedurii de negociere competitivă fără anunţ de participare, Formularul 1B).
        B.5.2. Candidatul va suporta toate costurile asociate prezentării scrisorii de interes şi a documentelor de calificare (documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară), iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective decât în cazul prevăzut la art. 96 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.
    B.6.Data limită de primire a scrisorii de interesB.6.1. Candidatul trebuie să ia toate măsurile astfel încât scrisoarea de interes, însoţită de documentele de calificare şi selecţie, să fie primită de autoritatea contractantă, la adresa şi până la data limită de primire a scrisorii de interes, stabilite în anunţul/invitaţia de participare.
        B.6.2. Scrisoarea de interes, însoţită de documentele de calificare, poate fi depusă direct sau transmisă prin poştă. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, candidatul îşi asumă riscurile transmiterii, inclusiv forţa majoră.
    B.7.Limba de redactareB.7.1. Scrisoarea de interes, precum şi documentele anexate la aceasta trebuie să fie redactate în limba specificată în Fişa de date a achiziţiei. Documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care condidaţii străini sunt rezidenţi vor fi prezentate în limba în care acestea au fost emise, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere autorizată în limba specificată în Fişa de date a achiziţiei.
    B.8.Modul de prezentareB.8.1. Candidatul trebuie să prezinte scrisoarea de interes şi un exemplar al documentelor de calificare în original şi într-un număr de copii de pe acestea, conform prevederilor cuprinse în Fişa de date a achiziţiei. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii va prevala originalul.
        B.8.2. Originalul şi copia/copiile trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină, de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze candidatul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.
        B.8.3. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze documentele.
        B.8.4. Autorizarea reprezentantului/reprezentanţilor trebuie să fie confirmată printr-o împuternicire scrisă care va însoţi scrisoarea de interes.
        Observaţie:
        În cazul în care, din motive obiective, candidatul nu are posibilitatea de a prezenta în original anumite documente emise de instituţii/organisme oficiale, comisia de evaluare are obligaţia de a stabili o dată limită pentru demonstrarea conformităţii copiilor prezentate cu originalul.
    B.9.Sigilarea şi marcareaB.9.1. Candidatul trebuie să sigileze originalul şi fiecare set de copii în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, netransparent şi închis corespunzător.
        B.9.2. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea (numele) şi adresa candidatului, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fără a fi deschise, în cazul în care scrisoarea de interes este declarată întârziată.
        B.9.3. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA..., ORA...".
        B.9.4. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la B.9.3, autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentelor de calificare.
    B.10.Scrisori de interes întârziateB.10.1. Scrisoarea de interes care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul/invitaţia de participare sau care este primită de autoritatea contractantă după expirarea datei limită de primire a scrisorii de interes se returnează nedeschisă.
    B.11.Selectarea candidaţilorB.11.1. Documentele de calificare vor fi examinate de comisia de evaluare constituită de autoritatea contractantă.
        B.11.2. Orice candidat care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat candidat calificat. Candidat calificat nu înseamnă şi candidat selectat.
        B.11.3. Comisia de evaluare va stabili candidaţii selectaţi numai pe baza cotării performanţelor tehnice şi economico-financiare ale candidaţilor calificaţi. Modalitatea concretă de cotare (punctare) a performanţelor respective este prevăzută în Fişa de date a achiziţiei.
        B.11.4. Numărul de candidaţi selectaţi se va încadra în intervalul sau va fi egal cu numărul precizat în Fişa de date a achiziţiei.
    B.12.Comunicarea rezultatului selectării candidaţilorB.12.1. Autoritatea contractantă va comunica rezultatul selectării tuturor participanţilor la etapa de selectare în cel mult două zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit candidaţii selectaţi.
        B.12.2. În cazul candidaţilor selectaţi comunicarea reprezintă chiar invitaţia de participare, care va fi însoţită de informaţii precise privind modul de obţinere a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
        B.12.3. În cazul celorlalţi candidaţi comunicarea va preciza dacă respectivul candidat a fost exclus, necalificat sau, deşi calificat, nu a fost selectat, precum şi motivele care au condus la această decizie
  C. Elaborarea ofertei
           
    C.1.Costul asociat elaborării şi prezentării oferteiC.1.1. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi a documentelor care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective decât în cazul prevăzut la art. 96 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.
    C.2.Limba de redactare a oferteiC.2.1. Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba specificată în Fişa de date a achiziţiei. Documentaţia tehnică (pliante, prospecte, manual de utilizare etc.) şi documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi pot fi prezentate în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere autorizată în limba specificată în Fişa de date a achiziţiei.
    C.3.Perioada de valabilitate a oferteiC.3.1. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în Fişa de date a achiziţiei.
        Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în Fişa de date a achiziţiei va fi respinsă de comisia de evaluare ca fiind necorespunzătoare.
        C.3.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi prelungită în mod corespunzător. În orice situaţie autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei cu mai mult de 30 de zile.
        C.3.3. Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
        C.3.4. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanţiei pentru participare.
    C.4.Documentele oferteiC.4.1. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:
        Propunerea tehnică
        Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
        Propunerea financiară
        Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ, tarif, dacă este cazul, la condiţii de cost ale creditului, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică.
    C.5.Documentele care însoţesc ofertaC.5.1. Scrisoarea de înaintare
      Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea IV (Formularul 2A sau, în cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă, Formularul 2B).
        C.5.2. Împuternicirea
        Oferta trebuie să fie însoţită de împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
        C.5.3. Garanţia pentru participare
        Ofertantul trebuie să prezinte garanţia pentru participare în conformitate cu prevederile referitoare la cuantumul şi forma de prezentare a acesteia, astfel cum sunt precizate în Fişa de date a achiziţiei.
        C.5.4. Documentele de calificare
        Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, respectiv capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, după cum se precizează la B.1.3, B.2.2 şi B.3.2.
        Observaţie:
        În cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă documentele de calificare au fost prezentate o dată cu scrisoarea de interes şi, în consecinţă, nu este necesară prezentarea lor în etapa de evaluare a ofertelor.
    C.6.Propunerea tehnicăC.6.1. Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. În acest scop propunerea tehnică va conţine, în funcţie de cerinţele prevăzute în Fişa de date a achiziţiei, un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective.
        C.6.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, precizând aceasta în Fişa de date a achiziţiei:
        a)o descriere detaliată a metodologiei şi a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor;
        b)activităţile şi sarcinile concrete care vor fi încredinţate personalului implicat în îndeplinirea contractului, precum şi graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activităţilor şi sarcinilor respective;
        c)alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.
        C.6.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, precizând acest lucru în Fişa de date a achiziţiei, completarea unor formulare specifice care permit, în funcţie de particularităţile achiziţiei sau ale tipului de contract, sintetizarea informaţiilor referitoare la elementele propunerii tehnice.
    C.7.Propunerea financiarăC.7.1. Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în secţiunea IV (Formularul 3), care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. Celelalte formulare aferente propunerii financiare se vor completa corespunzător încadrării serviciilor în una dintre următoarele grupe:
        Grupa IIIA:
        Servicii pentru care cel puţin 40% din valoarea contractului urmează să se îndeplinească:
        a)cu mână de lucru formată din cetăţeni români; sau
        b)de asociaţi şi/sau de subcontractanţi, care sunt persoane fizice sau juridice române.
        Grupa IIIB:
        Servicii care nu îndeplinesc condiţiile de încadrare în grupa IIIA.
        C.7.2. Ofertantul va evidenţia, dacă în Fişa de date a achiziţiei nu se prevede altfel, preţul total/tariful ofertat pentru prestarea serviciilor, defalcat pe activităţi (game) şi/sau pe faze, după cum urmează:
        a)remuneraţia personalului necesar pentru îndeplinirea contractului de servicii;
        b)preţul total/tariful pentru prestarea serviciilor, respectiv remuneraţia personalului necesar pentru îndeplinirea contractului de servicii la care se adaugă costurile pentru transportul intern şi/sau internaţional, pentru diurnă şi cazare (dacă este cazul), pentru instrumente, echipamente şi diverse consumabile, pentru asigurări, precum şi alte costuri locale şi servicii neprevăzute;
        c)taxa pe valoarea adăugată.
        C.7.3. În cazul în care contractul de achiziţie publică urmează să fie finanţat printr-un credit a cărui obţinere este în sarcina ofertantului, acesta trebuie să prezinte şi oferta de credit a băncii finanţatoare.
        C.7.4. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, precizând aceasta în Fişa de date a achiziţiei, completarea unor formulare-tip care permit, în funcţie de particularităţile achiziţiei, de durata şi de tipul contractului, furnizarea de informaţii suplimentare referitoare la preţuri, tarife, condiţii financiare şi comerciale specifice, grafice de eşalonare a plăţilor etc.
        C.7.5. În scopul monitorizării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică ofertantul are obligaţia de a exprima preţul/tariful ofertat atât în lei, cât şi în euro. Echivalentul în euro al valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului mediu al pieţei valutare, calculat de Banca Naţională a României pentru ziua precizată în Fişa de date a achiziţiei (această zi indică, implicit, reperul în timp la care se consideră valabil costul resurselor necesare pentru îndeplinirea contractului).
    C.8.Garanţia pentru participareC.8.1. Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru participare în cuantumul şi pentru o perioadă de valabilitate, astfel cum sunt prevăzute acestea în Fişa de date a achiziţiei.
        C.8.2. Garanţia pentru participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului, în sensul prevederilor de la
        C.8.5, pe întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului de achiziţie publică.
        C.8.3. Garanţia pentru participare se exprimă în lei sau într-o valută liber convertibilă şi poate fi constituită în următoarele forme:
        a)scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante; în acest caz se va utiliza modelul indicat în secţiunea IV (Formularul 4);
        b)ordin de plată în contul autorităţii contractante;
        c)lichidităţi şi/sau titluri de valoare, depuse la casieria autorităţii contractante.
        C.8.4. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru participare vor fi respinse şi returnate la deschidere.
        C.8.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia pentru participare în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:
        a)îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
        b)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei în care urmează să se semneze contractul;
        c)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.
        C.8.6. Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică.
        C.8.7. Garanţia pentru participare, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind câştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă imediat după semnarea contractului, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.
    C.9.Dreptul de a solicita clarificăriC.9.1. Orice prestator care a obţinut un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei are dreptul de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.
        C.9.2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai acelor solicitări primite cu cel puţin:
        a)8 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul aplicării procedurilor prin licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere competitivă;
        b)6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul accelerării procedurii de licitaţie restrânsă.
        C.9.3. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puţin:
        a)6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la C.9.2 lit. a);
        b)4 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la C.9.2 lit. b).
        Conţinutul răspunsului privind clarificările va fi transmis tuturor prestatorilor care au obţinut un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, fără a fi dezvăluită identitatea celui care a solicitat clarificările respective
  D. Prezentarea ofertelor
         
    D.1.Data limită şi modalităţi pentru depunerea oferteiD.1.1. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunere, stabilită în anunţul sau în invitaţia de participare.
        D.1.2. Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată în anunţul sau în invitaţia de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.
        D.1.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a decala data limită pentru depunerea ofertei, caz în care aceasta va comunica noua dată limită, în scris, cu cel puţin 6 zile înainte de data limită stabilită iniţial, tuturor prestatorilor care au obţinut un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
    D.2.Modul de prezentareD.2.1. Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, şi un număr de copii de pe acestea conform prevederilor cuprinse în Fişa de date a achiziţiei.
        În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii va prevala originalul.
        D.2.2. Originalul şi copia/copiile trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.
        În cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrărilor de construcţii propunerea tehnică nu se semnează de ofertant, nu va conţine semne distinctive care să conducă la deconspirarea ofertantului şi va include, în interior, un plic suplimentar, închis, în care se introduc elementele de identificare ale ofertantului (denumire şi adresă).
        D.2.3. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.
        Observaţie:
        În cazul în care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta în original anumite documente emise de instituţii/organisme oficiale, comisia de evaluare are obligaţia de a stabili o dată limită pentru demonstrarea conformităţii cu originalul a copiilor prezentate.
    D.3.Sigilarea şi marcarea oferteiD.3.1. Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi fiecare set de copii în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. În cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrărilor de construcţii plicurile în care fiecare ofertant va introduce propunerea tehnică sunt identice şi sunt distribuite de către autoritatea contractantă o dată cu documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
        D.3.2. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Propunerea tehnică, propunerea financiară şi, dacă este cazul, documentele de calificare şi ofertele alternative se vor introduce, după cum este prevăzut în Fişa de date a achiziţiei, în plicuri distincte, marcate corespunzător.
        În cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrărilor de construcţii plicul care conţine propunerea tehnică nu va fi marcat cu denumirea şi adresa ofertantului şi nu va avea nici un alt semn distinctiv în exterior.
        D.3.3. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA..., ORA...".
        D.3.4. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la D.3.3, autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
    D.4.Modificarea şi retragerea oferteiD.4.1. Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.
        D.4.2. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de la D.1-D.3, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu şi inscripţia "MODIFICĂRI".
        D.4.3. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare.
    D.5.Oferte întârziateD.5.1. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul sau în invitaţia de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
    D.6.Oferte alternativeD.6.1. Ofertantul are dreptul de a depune, în plus faţă de oferta de bază, şi alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai în cazul în care în anunţul de participare nu există o astfel de interdicţie şi numai dacă criteriul pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic".
        Ofertele alternative se pot abate într-o anumită măsură de la cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini pentru oferta de bază.
        D.6.2. Ofertantul care intenţionează să depună ofertă alternativă are obligaţia de a depune şi oferta de bază. Oferta alternativă trebuie să respecte, din punct de vedere al soluţiilor şi exigenţelor de calitate, cerinţele minimale prevăzute în Caietul de sarcini.
        D.6.3. Ofertele alternative care nu respectă prevederile de la
        D.6.2 nu vor fi luate în considerare.
    D.7.Oferta comunăD.7.1. Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia şi de a depune ofertă comună, fără a fi obligate să îşi prezinte asocierea într-o formă legalizată. Fiecare dintre acestea îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică.
        D.7.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată înainte de semnarea contractului, în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare.
        D.7.3. Asociaţii desemnează din rândul lor pe cel care, în cazul atribuirii contractului de achiziţie publică, îi reprezintă în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de lider de asociaţie.
    D.8.Interdicţia de a depune mai multe oferteD.8.1. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună.
        D.8.2. Persoanele juridice sau fizice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune ofertă în nume propriu sau în asociere.
        D.8.3. Orice ofertă pentru care se constată nerespectarea prevederilor de la D.8.1 sau D.8.2 va fi respinsă
  E. Deschiderea şi evaluarea ofertelor
           
    E.1.Deschiderea ofertelorE.1.1. Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare la data şi în locul indicate în anunţul sau în invitaţia de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentanţii săi, la deschidere.
        E.1.2. Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor care se returnează nedeschise, conform prevederilor de la D.5, precum şi a celor care nu fac dovada constituirii garanţiei pentru participare.
        E.1.3. Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal de deschidere care urmează să fie semnat atât de către membrii comisiei, cât şi de către reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi la deschiderea ofertelor. Fiecare membru al comisiei de evaluare şi fiecare ofertant care a semnat procesul-verbal de deschidere au dreptul de a primi o copie de pe acesta.
    E.2.ConfidenţialitateE.2.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.
        În cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrărilor de construcţii autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei inclusiv după atribuirea contractului, pe toată perioada de păstrare a dosarului achiziţiei publice.
        E.2.2. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii respective.
    E.3.Fraudă şi corupţieE.3.1. Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influenţeze comisia de evaluare în procesul de examinare şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei câştigătoare, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
        E.3.2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor până în momentul atribuirii contractului de achiziţie publică.
        Ofertantul are dreptul de a aduce clarificări la ofertă şi/sau la documentele care însoţesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea comisiei de evaluare.
        E.3.3. Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte că acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
    E.4.Examinarea documentelor care însoţesc ofertaE.4.1. Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la eligibilitate şi înregistrare, precum şi cerinţele solicitate privind capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară.
        Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat.
    E.5.Examinarea ofertelorE.5.1. Ofertele vor fi examinate de către comisia de evaluare.
        E.5.2. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.
        E.5.3. În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu serviciul care urmează să fie prestat, comisia de evaluare are obligaţia de a solicita, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv.
        E.5.4. Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:
        a)oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
        b)ofertantul nu transmite în perioada precizată de către comisia de evaluare clarificările solicitate;
        c)ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice;
        d)oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
        e)explicaţiile solicitate conform E.5.3 nu sunt concludente şi/sau nu sunt susţinute de documentele justificative cerute de comisia de evaluare.
    E.6.Corectarea erorilorE.6.1. Singura modificare a conţinutului propunerii financiare care este permisă în ofertă, fără a atrage implicaţiile de la
        E.5.4 lit. c), este corectarea eventualelor erori aritmetice.
        E.6.2. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:
        a)dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului unitar cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător;
        b)dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, se va lua în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată în mod corespunzător.
        E.6.3. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă de către comisia de evaluare.
    E.7.Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de serviciiE.7.1. Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică este prevăzut în Fişa de date a achiziţiei şi nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.
        E.7.2. Criteriul menţionat la E.7.1 poate fi numai:
        a)fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic;
        b)fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut.
    E.8.Evaluarea ofertelorE.8.1. Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei câştigătoare se realizează de către comisia de evaluare, având în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, precum şi criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
        E.8.2. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului menţionat la E.7.2 lit. a), evaluarea ofertelor constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris în Fişa de date a achiziţiei.
        Clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.
        E.8.3. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului menţionat la E.7.2 lit. b), evaluarea ofertelor constă în compararea preţurilor fiecărei oferte şi în întocmirea, în ordinea descrescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.
        E.8.4. Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului sunt preţurile ofertate pentru prestarea integrală a serviciilor, exclusiv T.V.A.
        În cazul în care specificul contractului de servicii nu permite estimarea şi cotarea preţului total al prestaţiei, în Fişa de date a achiziţiei se va preciza că baza de comparare a ofertelor o reprezintă:
        a) b)tariful prestaţiei, dacă obiectul contractului este prestarea unui singur tip de operaţiune clar definită; sau un tarif mediu, care se va calcula - exclusiv în scopul comparării prin însumarea ponderată a tarifelor reale declarate pentru diferite prestaţii, dacă obiectul contractului este prestarea unei game diversificate de operaţiuni. Ponderea fiecărui tarif real declarat se determină de autoritatea contractantă în funcţie de ponderea anticipată a fiecărei operaţiuni în ansamblul prestaţiilor care constituie obiect al contractului de servicii respectiv.
    E.9.Stabilirea ofertei câştigătoareE.9.1. Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi:
        a)oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul descris în Fişa de date a achiziţiei - în cazul în care pentru atribuirea contractului de servicii se aplică criteriul "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic"; sau
        b)oferta cu cel mai mic preţ - în cazul în care pentru atribuirea contractului de servicii se aplică criteriul "preţul cel mai scăzut".
        E.9.2. Atunci când stabileşte oferta câştigătoare comisia de evaluare va lua în considerare clasamentul final refăcut în urma acordării marjei de preferinţă internă.
    E.10.Acordarea marjei de preferinţă internăE.10.1. Acordarea marjei de preferinţă internă se realizează în cadrul procesului de evaluare, după cum urmează:
        a)dacă oferta clasată pe primul loc este încadrată în grupa IIIA, clasamentul rămâne neschimbat şi oferta respectivă este declarată câştigătoare;
        b)dacă oferta clasată pe primul loc nu este încadrată în grupa IIIA, comisia de evaluare reface clasamentul conform prevederilor de la E.10.2 şi declară câştigătoare oferta care se clasează pe primul loc în urma refacerii clasamentului.
        E.10.2. În funcţie de criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică, refacerea clasamentului prin acordarea marjei de preferinţă internă se realizează astfel:
        I. În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de servicii este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic", comisia de evaluare adaugă 7,5% din punctajul obţinut de oferta cel mai bine clasată tuturor ofertelor care prevăd prestarea de servicii care se încadrează în grupa IIIA.
        II. În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de servicii este "preţul cel mai scăzut", comisia de evaluare scade, exclusiv în scopul comparării şi clasificării, din preţul tuturor ofertelor care prevăd prestarea de servicii care se încadrează în grupa IIIA o valoare echivalentă cu 7,5% din preţul prevăzut de oferta cel mai bine clasată
  F. Atribuirea contractului de achiziţie publică
             
    F.1.Comunicarea privind rezultatul aplicării proceduriiF.1.1. Autoritatea contractantă va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în cel mult două zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta câştigătoare.
        F.1.2. În cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare comunicarea va preciza dacă oferta a fost respinsă şi care sunt motivele respingerii, iar în cazul în care a fost admisă, va indica numele ofertantului câştigător, precum şi caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei câştigătoare faţă de oferta respectivului ofertant necâştigător.
        F.1.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a nu furniza anumite informaţii referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică care ar putea fi cuprinse în ansamblul informaţiilor pe care autoritatea contractantă trebuie să le furnizeze în acord cu prevederile de la F.1.2, şi anume în situaţia în care această furnizare:
        a)ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale şi, implicit, ar fi contrară interesului public; sau
        b)ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanţilor, inclusiv cele ale ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare; sau
        c)ar prejudicia concurenţa loială între ofertanţi.
        F.1.4. În cazul ofertantului câştigător comunicarea va preciza faptul că oferta sa a fost declarată câştigătoare şi că acesta este invitat în vederea încheierii contractului.
        F.1.5. În cazul în care autoritatea contractantă a acordat marja de preferinţă internă, aceasta are dreptul de a solicita ofertantului a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare prin acordarea marjei respective ca acesta să reducă preţul ofertat la nivelul preţului din oferta care a fost cel mai bine clasată înainte de acordarea marjei.
        Ofertantul care primeşte solicitarea de reducere a preţului are obligaţia de a notifica în scris autorităţii contractante, într-o perioadă de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării, dacă este sau nu este de acord cu reducerea de preţ respectivă.
        F.1.6. În cazul în care ofertantul răspunde afirmativ la solicitarea respectivă notificarea transmisă de acesta autorităţii contractante trebuie să fie însoţită şi de o nouă propunere financiară, modificată în sensul reducerii de preţ acceptate, care urmează să fie anexată la ofertă şi care va prevala faţă de propunerea financiară iniţială.
        F.1.7. În cazul în care ofertantul nu transmite autorităţii contractante, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primire, răspunsul la solicitarea privind reducerea de preţ sau în cazul în care prin notificarea transmisă acesta precizează că nu este de acord cu reducerea de preţ solicitată, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scris ofertantului a cărui ofertă a fost clasată pe locul următor ca urmare a acordării marjei de preferinţă internă o reducere de preţ identică cu cea prevăzută la F.1.5.
        F.1.8. Prevederile de la F.1.5, F.1.6 şi F.1.7 se aplică pentru fiecare eventuală reiterare a solicitării privind reducerea de preţ, adresată ofertanţilor de către autoritatea contractantă, în ordinea de clasare a ofertelor. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita reducerea de preţ unui ofertant şi, respectiv, de a invita ofertantul respectiv să încheie contractul de achiziţie publică, în cazul în care oferta acestuia se clasează, după acordarea marjei de preferinţă internă, în urma ofertei clasate pe primul loc înainte de refacerea clasamentului.
        F.1.9. În cazul în care toţi ofertanţii cărora autoritatea contractantă le-a solicitat reducerea de preţ nu sunt de acord cu reducerea respectivă, autoritatea contractantă invită, în vederea încheierii contractului, ofertantul a cărui ofertă a fost clasată pe primul loc ca urmare a acordării marjei de preferinţă internă. În acest caz contractul se încheie la nivelul preţului prevăzut în propunerea financiară iniţială cu care ofertantul a intrat în competiţie.
    F.2.Dreptul autorităţii contractante de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publicăF.2.1. Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective şi numai în următoarele circumstanţe:
      a)nici unul dintre ofertanţi nu este eligibil sau nu a îndeplinit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
      b)numărul de ofertanţi este mai mic de 2, în cazul aplicării procedurii prin negociere competitivă;
      c)au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:
        (i)fie sunt depuse după data limită de depunere a ofertelor;
        (ii)fie nu au fost elaborate şi prezentate în concordanţă cu cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
        (iii)fie conţin în propunerea financiară preţuri care par în mod evident a nu fi rezultatul liberei concurenţe;
        (iv)fie conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
        (v)fie, prin valoarea inclusă în propunerea financiară, fiecare dintre ele a depăşit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
      d)circumstanţe excepţionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau este imposibilă încheierea contractului.
      F.2.2. Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a autorităţii contractante faţă de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru participare.
      F.2.3. În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor ofertanţilor atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.
    F.3.Actualizarea preţului contractului de achiziţie publicăF.3.1. Autoritatea contractantă are dreptul de a accepta actualizarea preţului contractului, caz în care în cadrul condiţiilor de contractare va fi prevăzută o clauză în acest sens.
        F.3.2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în Fişa de date a achiziţiei dacă intenţionează să accepte actualizarea preţului contractului de achiziţie publică şi, în cazul în care actualizarea este acceptată, formula de actualizare va fi precizată în Fişa de date a achiziţiei.
        F.3.3. Pentru contractele de achiziţie publică a căror durată de îndeplinire nu depăşeşte 90 de zile autoritatea contractantă este îndreptăţită să impună un coeficient de actualizare egal cu 1 (preţurile din ofertă nu se actualizează).
    F.4.Încheierea contractului de achiziţie publicăF.4.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare de comisia de evaluare.
        F.4.2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii.
        Preţurile unitare prevăzute în oferta care a fost stabilită câştigătoare sunt ferme, contractantul neavând posibilitatea de a modifica oferta care va constitui parte integrantă a contractului de achiziţie publică.
        F.4.3. În cazul în care oferta care a fost stabilită câştigătoare este ofertă depusă în comun de mai mulţi ofertanţi, autoritatea contractantă are dreptul de a impune înainte de încheierea contractului legalizarea asocierii ofertanţilor respectivi.
        F.4.4. În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, aceasta are dreptul:
        a)de a invita ofertanţii, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau
        b)de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
        F.4.5. Ofertantul invitat de autoritatea contractantă să încheie contractul de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în forma/formele şi în cuantumul precizate în Fişa de date a achiziţiei.
        În cazul încheierii unui contract de proiectare a lucrărilor de construcţii garanţia de bună execuţie este reprezentată de garanţia de aplicabilitate a proiectului.
        F.4.6. Scrisoarea de garanţie bancară prin care se constituie garanţia de bună execuţie trebuie să fie întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea IV (Formularul 5)
   +  Secţiunea II FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEISecţiunea II conţine informaţiile specifice referitoare la aplicarea concretă a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, care sunt destinate potenţialilor ofertanţi interesaţi sa participe la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii. Informaţiile conţinute în cadrul acestei secţiuni completează, adapteaza sau detaliază prevederile secţiunii I.Numerotarea informaţiilor prevăzute în aceasta secţiune asigura concordanta cu prevederile corespondente din cadrul secţiunii I. A. Introducere
         
    A.1.1.Denumirea autorităţii contractante:
      Cod fiscal:
      Adresa:
      Numărul de telefon, telex, fax, e-mail:
      Sursele de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit:
      -
      -
      ...
    A.2.1.Obiectul contractului de servicii:
      Se precizează:
      a)natura şi cantitatea serviciilor ce urmează să fie achiziţionate, precum şi codul CPSA;
      b)indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune ofertă doar pentru o parte din gama de servicii solicitate.
    A.2.2.Procedura aplicată: (se bifează opţiunea aplicabilă)
      []licitaţie deschisă
      []licitaţie restrânsă
      []negociere competitivă
      Justificare: este necesară numai în cazul aplicării procedurii prin negociere competitivă.
    A.4.1.1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001;
      2. Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001;
      3. Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ....... din .......... (se completează numărul Monitorului Oficial al României în care a fost publicat respectivul ordin şi data apariţiei acestuia).
  B. Calificarea candidaţilor/ofertanţilor
             
    B.1.3.Documente care dovedesc eligibilitatea:
      1. Declaraţie pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul B1 din secţiunea IV
      2. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat (formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident).
    B.2.2.Documente care dovedesc înregistrarea:
      Pentru persoane juridice române:
      Certificat emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă camera de comerţ şi industrie naţională sau teritorială
      Pentru persoane fizice române:
      Se solicită autorizaţia de funcţionare, precum şi orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenenţei la categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului.
      Pentru persoane juridice/fizice străine:
      Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident.
    B.3.2.Documente care dovedesc capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară: (pentru documentele prevăzute la pct. 4-9 se bifează opţiunea aplicabilă)
      1. Fişă de informaţii generale (Formularul B2 din secţiunea IV)
      2. Lista cuprinzând subcontractanţii, însoţită şi de acordurile de subcontractare; subcontractanţii care urmează să îndeplinească mai mult de 10% (în exprimare valorică) din contractul de achiziţie publică trebuie să completeze cu propriile date Formularul B2 din secţiunea IV
      3. Fişă/fişe de informaţii privind experienţa similară (Formularul B3 din secţiunea IV)
      4. Recomandări din partea altor beneficiari/clienţi
      [] solicitat[] nesolicitat
      Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita completarea unui formular-tip de recomandare, conceput în funcţie de specificul contractului. În acest caz modelul care urmează să fie completat de către candidaţi/ofertanţi trebuie să fie inclus în cadrul secţiunii IV.
      5. Documente emise de organisme acreditate, care confirmă certificarea sistemului calităţii:
      [] solicitat[] nesolicitat
      În cazul în care astfel de documente sunt solicitate autoritatea contractantă trebuie să precizeze în mod clar tipul de documente şi genul de certificare care trebuie prezentate de către candidaţi/ofertanţi.
      6. Declaraţie care conţine informaţii privind dotările specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele şi alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului
      [] solicitat[] nesolicitat
      Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita completarea unui formular-tip de declaraţie, conceput în funcţie de specificul contractului. În acest caz modelul care urmează să fie completat de candidaţi/ofertanţi trebuie să fie inclus în cadrul secţiunii IV.
      7. Declaraţie care conţine informaţii privind numărul mediu, în ultimele 12 luni, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numărul şi pregătirea cadrelor de conducere, precum şi persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului
      [] solicitat[] nesolicitat
      Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita completarea unui formular-tip de declaraţie, conceput în funcţie de specificul contractului. În acest caz modelul care urmează să fie completat de către candidaţi/ofertanţi trebuie să fie inclus în cadrul secţiunii IV.
      Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca declaraţia/formularul să fie însoţit de CV ale persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea contractului, precum şi ale oricăror alţi specialişti cu sarcini "cheie" în îndeplinirea contractului.
      8. Obligaţii contractuale în desfăşurare faţă de alţi beneficiari/clienţi
      [] solicitat[] nesolicitat
      Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul centralizării informaţiilor privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari/clienţi, completarea unui formular-tip de fişă de informare, caz în care trebuie să indice acest lucru în Fişa de date a achiziţiei şi să prezinte în secţiunea IV modelul care se cere a fi completat.
      9. Bilanţul contabil din anul precedent, vizat şi înregistrat de organele competente şi/sau, după caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăţi recunoscute de audit financiar şi contabil, precum şi orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară
      [] solicitat[] nesolicitat
      Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul centralizării informaţiilor de natură financiară, completarea unui formular-tip de fişă de informare, caz în care trebuie să indice acest lucru în Fişa de date a achiziţiei şi să prezinte în secţiunea IV modelul care se cere a fi completat
      Precizări generale:
      - În măsura în care se consideră necesar, autoritatea contractantă va face precizări suplimentare privind documentele care urmează să fie prezentate de către candidaţi/ofertanţi şi va prezenta informaţii detaliate privind modul de completare a formularelor solicitate.
      - Modelul oricărui formular solicitat trebuie să fie prezentat în cadrul secţiunii IV.
      - În măsura în care se consideră necesar, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita alte documente decât cele precizate mai sus, în scopul obţinerii de informaţii edificatoare referitoare la capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară a candidaţilor/ofertanţilor.
      - Orice document/declaraţie/formular va fi solicitat numai în măsura în care contribuie la verificarea cerinţelor minime de calificare prevăzute la B.4.1.
    B.4.1.Cerinţe minime referitoare la capacitatea tehnică şi la capacitatea economico-financiară, pe care candidatul/ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat:
      Capacitatea tehnică
      1. Prezentare generală
      Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţă minimă, numai obligativitatea prezentării Formularului B2 din secţiunea IV.
      2. Susţinere tehnică
      Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţă minimă, numai obligativitatea prezentării listei cuprinzând subcontractanţii, a acordurilor de subcontractare, precum şi a formularelor care trebuie prezentate de subcontractanţii care vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului.
      3. Experienţă similară
      Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţă minimă, îndeplinirea şi finalizarea, în ultimii 3 ani, a cel puţin unui contract care a avut ca obiect prestarea unor servicii similare şi care a avut valoarea egală sau mai mare decât o valoare minimă impusă.
      Valoarea minimă impusă se precizează clar şi nu poate depăşi valoarea estimată a contractului de servicii care urmează să fie atribuit.
      Valoarea minimă impusă va fi exprimată în mii lei şi în echivalent euro; echivalentul în euro al valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului mediu al pieţei valutare, calculat de Banca Naţională a României pentru ziua premergătoare transmiterii spre publicare a anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial" sau transmiterii invitaţiei de participare către candidaţi, în cazul aplicării procedurii de negociere pentru care nu există obligativitatea publicării unui anunţ de participare.
      4. Recomandări din partea altor beneficiari/clienţi
      Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţă minimă, numai obligativitatea prezentării a cel puţin unei recomandări din partea unui beneficiar/client.
      5. Certificarea sistemului calităţii
      Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţă minimă, numai obligativitatea prezentării documentelor prevăzute la B.3.2 pct. 5.
      6. Resurse tehnice
      Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţă minimă, asigurarea (în dotare proprie, prin contracte sau convenţii de închiriere etc.) acelor echipamente, utilaje, mijloace fixe şi alte dotări care sunt considerate strict necesare pentru îndeplinirea contractului de servicii.
      7. Resurse umane
      Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţă minimă, asigurarea personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru îndeplinirea contractului de servicii.
      Capacitatea economico-financiară
      1. Obligaţii contractuale în desfăşurare
      Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţă minimă, numai obligativitatea prezentării informaţiilor solicitate cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari/clienţi.
      2. Situaţia financiară
      Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţă minimă, încadrarea valorii unor indicatori financiari peste o valoare minimă impusă. Indicatorii financiari trebuie să se regăsească în documentele prevăzute la B.3.2 pct. 9 sau să poată fi calculaţi pe baza informaţiilor prevăzute în documentele respective.
      Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili cerinţe minime pentru următorii indicatori:
      a) Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani:
      [] solicitat[] nesolicitat
      Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţă minimă, realizarea unei cifre medii anuale de afaceri egală sau mai mare decât o valoare minimă impusă.
      Valoarea minimă impusă se precizează clar şi nu poate depăşi valoarea medie anuală estimată a contractului de servicii care urmează să fie atribuit, multiplicată cu 3.
      Valoarea minimă impusă va fi exprimată în mii lei şi în echivalent euro; echivalentul în euro al valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului mediu al pieţei valutare, calculat de Banca Naţională a României pentru ziua premergătoare transmiterii spre publicare a anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial" sau transmiterii invitaţiei de participare către candidaţi, în cazul aplicării procedurii de negociere pentru care nu există obligativitatea publicării unui anunţ de participare.
      b) Lichiditate generală (active circulante/datorii curente x 100):
      [] solicitat[] nesolicitat
      Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţă minimă, încadrarea valorii indicatorului respectiv peste procentul de 100%, dar numai în cazul în care îndeplinirea contractului urmează să se realizeze într-o perioadă mai mare de 3 luni.
      c) Solvabilitate patrimonială (capital propriu/total pasiv x 100):
      [] solicitat[] nesolicitat
      Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, ca cerinţă minimă, încadrarea valorii indicatorului respectiv peste procentul de 30%, dar numai în cazul în care îndeplinirea contractului urmează să se realizeze într-o perioadă mai mare de 3 luni.
      Precizări generale:
      - Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune cerinţe minime de calificare cu scopul de a restricţiona participarea la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
      - Cerinţele minime de calificare trebuie să fie stabilite exclusiv în funcţie de exigenţele specifice impuse de natura şi complexitatea contractului de servicii.
      - Autoritatea contractantă va prezenta informaţii detaliate privind modul de îndeplinire a cerinţelor minime de calificare stabilite, precum şi modul de verificare a îndeplinirii acestor cerinţe în corelaţie cu documentele prevăzute la B.3.2; în cazul în care unul sau mai multe dintre documentele prevăzute la B.3.2 nu se solicită, atunci nu se va solicita nici îndeplinirea unor cerinţe minime care rezultă din documentele respective.
      - În cazul în care ofertanţilor li se acordă posibilitatea de a depune ofertă pentru o parte din gama de servicii care urmează să fie achiziţionată, cerinţele minime a căror îndeplinire este solicitată pentru calificare se precizează, în mod distinct, pentru fiecare gamă de servicii.
      - Autoritatea contractantă va preciza cerinţele minime de calificare care se impun a fi îndeplinite de către liderul asociaţiei şi de către ceilalţi asociaţi, în cazul în care anumite persoane juridice sau fizice vor depune ofertă comună.
      În cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă, pentru etapa de selectare a candidaţilor, capitolul B se completează cu următoarele:
    B.6.1.Adresa la care se depune/transmite scrisoarea de interes însoţită de documentele de calificare:
      Data limită până la care se primeşte scrisoarea de interes însoţită de documentele de calificare:
    B.7.1.Limba de redactare a scrisorii de interes şi a documentelor de calificare:
      De regulă, se indică limba română şi/sau, în măsura în care se consideră necesar, o limbă de circulaţie internaţională.
    B.8.1.Număr de exemplare în copie:
    B.9.3.Ora, data şi locul de deschidere a pachetelor care conţin documentele de calificare:
    B.11.3.Selectarea candidaţilor calificaţi se realizează pe baza următoarei modalităţi de punctare a performanţelor tehnice şi economico-financiare:
        (limite de încadrare a punctajelor maxime)
      Capacitatea tehnică,
     
    din care:
      (subcriterii)  
      a) experienţă similară30-60 puncte
      b) resurse tehnice5-10 puncte
      c) resurse umane5-40 puncte
      Capacitatea economico-financiară,  
      din care:  
      (subcriterii)  
      d) cifra medie de afaceri5-10 puncte
      e) lichiditate5-10 puncte
      f) solvabilitate5-10 puncte
    TOTAL:100 puncte
     
      Precizări generale:
       
    - Punctajele stabilite pentru fiecare subcriteriu trebuie să se încadreze în intervalul precizat şi trebuie să fie stabilite în funcţie de exigenţele specifice impuse de natura şi complexitatea contractului de servicii.
    - Pentru fiecare subcriteriu utilizat este obligatorie prezentarea detaliată a modului sau a algoritmului de punctare, avându-se în vedere următoarele:
      a) orice candidat care a îndeplinit cerinţele minime de calificare prevăzute la B.4.1 urmează să primească 50% din punctajul stabilit pentru fiecare subcriteriu;
      b) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent subcriteriului "experienţă similară" se utilizează următoarea formulă de calcul:
      ___
      \
      K = / Pn/PV(is)
      ───
      în care:
      ___
      \
      / Pnreprezintă suma totală a valorilor (exprimate în echivalent euro) contractelor prevăzute în fişele privind experienţa similară;
      ───
      PV(is) reprezintă plafonul pentru valoare impus ca cerinţă minimă de calificare.
      Pentru K>=2 se acordă punctaj maxim; pentru alte valori obţinute se acordă punctaje direct proporţionale cu punctajul maxim acordat;
      c) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent subcriteriului "cifra medie de afaceri" se acordă punctajul maxim celei mai mari valori obţinute; pentru alte valori obţinute se acordă punctaje direct proporţionale cu punctajul maxim acordat;
      d) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent subcriteriului "lichiditate" se acordă punctajul maxim pentru orice valoare obţinută care este mai mare de 200%; pentru alte valori obţinute se acordă punctaje direct proporţionale cu punctajul maxim acordat;
      e) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent subcriteriului "solvabilitate" se acordă punctajul maxim pentru orice valoare obţinută care este mai mare de 50%; pentru alte valori obţinute se acordă punctaje direct proporţionale cu punctajul maxim acordat;
      f) pentru acordarea restului de 50% din punctajele aferente subcriteriilor "resurse tehnice" şi "resurse umane" stabilirea algoritmului de punctare se realizează în funcţie de exigenţele specifice impuse de natura şi complexitatea contractului de servicii.
      - În cazul în care cerinţele minime de calificare nu vizează unul sau mai multe dintre subcriteriile prezentate mai sus, respectivele subcriterii nu trebuie să fie incluse nici în grila de punctaj utilizată pentru selectarea candidaţilor. În orice situaţie totalul punctajelor acordate subcriteriilor trebuie să fie 100.
      - În cazul contractelor de proiectare a lucrărilor de construcţii selecţia se face numai pe baza subcriteriilor "experienţă similară" şi "resurse umane". Pentru subcriteriul "resurse umane" algoritmul de punctare va viza numai persoanele responsabile direct cu îndeplinirea contractului.
    B.11.4.Numărul de candidaţi care vor fi selectaţi: Se indică acelaşi număr sau acelaşi interval care a fost precizat în anunţul/invitaţia de participare
  C. Elaborarea ofertei
         
    C.2.1.Limba de redactare a ofertei:
      Se indică limba română şi, în măsura în care se consideră necesar, o limbă de circulaţie internaţională.
    C.3.1.Perioada de valabilitate a ofertelor:
      Se precizează o perioadă de valabilitate estimată ca fiind suficientă pentru finalizarea într-o perioadă rezonabilă a evaluării ofertelor şi semnării contractului, precum şi pentru a se evita, în măsura în care nu apar circumstanţe excepţionale, situaţia în care este necesară solicitarea de prelungire a acestei perioade.
      De regulă, perioada de valabilitate a ofertelor trebuie să se încadreze între 30 şi 90 de zile.
    C.5.3.1. Cuantumul garanţiei pentru participare:
    C.8.Garanţia pentru participare trebuie să fie exprimată în sumă fixă.
      Cuantumul garanţiei pentru participare va fi, de regulă, 1 %-2 % din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică şi în nici un caz mai mică de 0,5 % sau mai mare de 2,5 % din această valoare.
      2. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare:
      Perioada stabilită trebuie să fie cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei precizate la C.3.1.
      3. Modul de constituire a garanţiei pentru participare:
      Se precizează:
      a)care dintre formele de constituire a garanţiei pentru participare, prevăzute în secţiunea I (C.8.3), sunt acceptate de către autoritatea contractantă;
      b)toate informaţiile necesare ofertantului pentru ca acesta să aibă posibilitatea de a constitui garanţia pentru participare în oricare dintre formele prevăzute la lit. a).
      Scrisorile de garanţie bancară vor fi eliberate, de regulă, de o bancă din România sau, după caz, de o bancă din străinătate, de preferinţă cu corespondent în România.
      Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune eliberarea garanţiei pentru participare de către o anumită bancă, nominalizată în mod expres.
    C.6.1.Se precizează modul de prezentare a propunerii tehnice, astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini.
    C.6.2.Atunci când se precizează modul de prezentare a propunerii tehnice trebuie să se aibă în vedere şi algoritmul de calcul prevăzut pentru evaluarea ofertelor, astfel încât, în cazul în care elemente ale propunerii tehnice intervin în algoritmul utilizat, informaţiile prezentate de către fiecare ofertant să fie complete şi să permită calcularea corespunzătoare a punctajului.
    C.6.3.Se indică, dacă este cazul, formularele care trebuie prezentate de către ofertant, inclusiv, în măsura în care se consideră necesar, informaţii detaliate privind modul de completare a acestora.
      Modelul oricărui formular solicitat trebuie să fie prezentat în cadrul secţiunii IV.
    C.7.2.Se precizează formularul centralizator al propunerii financiare, care trebuie să fie completat de către ofertanţi, precum şi orice alte elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei.
      Atunci când se precizează modul de prezentare a propunerii financiare trebuie să se aibă în vedere şi algoritmul de calcul prevăzut pentru evaluarea ofertelor, astfel încât, în funcţie de elementele propunerii financiare care intervin în algoritmul utilizat, informaţiile prezentate de către fiecare ofertant să fie complete şi să permită calcularea corespunzătoare a punctajului.
    C.7.3.În cazul în care finanţarea contractului urmează să fie asigurată printr-un credit a cărui obţinere este în sarcina ofertantului, este obligatorie precizarea ansamblului minim de informaţii solicitate care vor constitui oferta de credit a băncii finanţatoare.
    C.7.4.Se indică, dacă este cazul, orice alte formulare care trebuie prezentate de către ofertant, inclusiv, în măsura în care se consideră necesar, informaţii detaliate privind modul de completare a acestora.
      Modelul oricărui formular solicitat trebuie să fie prezentat în cadrul secţiunii IV.
    C.7.5.Data pentru care se determină echivalenţa leu/euro:
      Data stabilită trebuie să fie cu cel mult 15 zile înainte de data de deschidere a ofertelor
  D. Prezentarea ofertei
       
    D.1.1.Adresa la care se depune oferta:
    D.1.2.Data limită pentru depunerea ofertei:
    D.2.1.Numărul de exemplare în copie:
    D.3.1.Se precizează modul de prezentare în plicuri separate, după caz, a documentelor care însoţesc oferta, a propunerii tehnice, a propunerii financiare şi a ofertelor alternative (denumite variante în cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrărilor de construcţii).
      În cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrărilor de construcţii se precizează că cel puţin propunerea tehnică trebuie să fie prezentată într-un plic separat, fără semne distinctive, care va conţine şi eventualele variante propuse. În acest plic ofertantul va introduce un plic suplimentar cu elementele proprii de identificare.
  E. Deschiderea şi evaluarea ofertelor
       
    E.1.1.Ora, data şi locul deschiderii ofertelor:
    E.7.1.Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:
      Se precizează unul dintre criteriile prevăzute la E.7.2 din secţiunea I.
    E.8.Se precizează toţi factorii care vor fi luaţi în considerare pentru evaluarea ofertelor; algoritmul de calcul trebuie să fie clar definit şi, o dată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
      În funcţie de algoritmul de calcul stabilit pentru calcularea punctajului ofertelor autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza toate informaţiile necesare pentru a asigura deplina transparenţă privind modul de aplicare a algoritmului de calcul, inclusiv mărimile constante care intervin în calculul punctajelor. Se precizează dacă, în funcţie de specificul contractului, baza de comparare a ofertelor este preţul total sau tariful.
      Variante ale algoritmului de calcul în cazul utilizării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic"
      I. Metoda cost/calitate
      Metoda presupune clasificarea ofertelor în ordinea descrescătoare a punctajelor combinate, tehnic şi financiar, având în vedere ponderile indicate în Fişa de date a achiziţiei, pentru fiecare dintre punctajele respective.
      Punctajul total acordat pentru fiecare ofertă se calculează pe baza formulei:
      P(total) = P(financiar) x F% + P(tehnic) x T%
      în care:
      F% reprezintă ponderea corespunzătoare punctajului financiar; această pondere trebuie să se încadreze, în funcţie de specificul obiectului contractului de servicii, între 50 % şi 90 %;
      T% reprezintă ponderea corespunzătoare punctajului tehnic; această pondere se determină astfel încât F% + T% = 100%.
      1. Punctajul financiar se acordă astfel:
      a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă 100 de puncte;
      b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel:
      P(financiar n) = (preţ minim/preţ (n)) x 100
      Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile prevăzute în secţiunea I (E.8.4).
      2. Punctajul tehnic se acordă de către comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate de membrii acesteia, apreciere care trebuie să se raporteze în totalitate la prevederile Caietului de sarcini. În acest scop, pentru punctajul tehnic se stabilesc criterii clare, de natură tehnică, care se încadrează într-o grilă de punctaj sau pentru care se defineşte un algoritm de punctare.
      Observaţie:
      În cazul atribuirii unui contract pentru proiectarea lucrărilor de construcţii se utilizează numai criteriul "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic", iar ponderea corespunzătoare punctajului financiar se va încadra între 20% şi 30%.
      Comisia de evaluare va lua măsurile necesare astfel încât propunerile tehnice să rămână anonime până la acordarea tuturor punctajelor tehnice aferente acestor propuneri. În acest sens plicurile suplimentare care conţin elementele de identificare a ofertanţilor se vor deschide numai după ce s-a finalizat faza de acordare a punctajului pentru toate propunerile tehnice.
      Criteriile principale care vor sta la baza acordării punctajului tehnic în cazul contractelor de proiectare a lucrărilor de construcţii sunt, după caz, următoarele:
      - soluţia tehnologică (pentru alimentări cu apă, staţii de epurare, staţii de reglare gaze, staţii electrice, încălzire etc.);
      - rezistenţa şi stabilitatea la sarcini statice, dinamice şi seismice;
      - soluţii de rezolvare din punct de vedere funcţional şi arhitectural a partiurilor;
      - soluţii de rezolvare arhitecturală a faţadelor;
      - siguranţa la foc;
      - siguranţa în exploatare;
      - izolaţii termice, hidrofuge şi pentru economia de energie;
      - protecţia împotriva zgomotului;
      - sănătatea oamenilor şi protecţia mediului;
      - gradul de acoperire a terenului;
      - asigurarea utilităţilor;
      - posibilităţi de transformări ulterioare;
      - costul estimativ al lucrării;
      - durata de serviciu (exploatare) estimată;
      - soluţii de recuperare după expirarea perioadei de exploatare;
      - alte criterii, în măsura în care acestea sunt concludente pentru evaluarea propunerilor tehnice.
      II. Metoda bazată pe buget fix
      Etapa I: Comisia de evaluare evaluează mai întâi propunerile tehnice şi stabileşte clasamentul acestora în ordinea descrescătoare a punctajelor tehnice acordate ca urmare a aplicării algoritmului de punctare.
      Etapa a II-a: Ofertele ale căror propuneri financiare prevăd un preţ mai mare decât valoarea bugetului fix, prevăzut în Fişa de date a achiziţiei, sunt respinse şi comisia de evaluare întocmeşte clasamentul final al ofertelor rămase în competiţie, în ordinea descrescătoare a punctajelor tehnice acordate
  F. Atribuirea contractului de achiziţie publică
       
    F.3.2.[] Nu se acceptă actualizarea preţului contractului
      [] Se acceptă actualizarea preţului contractului după următoarea formulă:
      (se bifează opţiunea aplicabilă)
      Precizare:
      Formula de actualizare se stabileşte de autoritatea contractantă, care are însă obligaţia de a se asigura că nu va depăşi, în urma actualizării preţului, limita fondurilor anuale alocate pentru îndeplinirea contractului respectiv.
      Un model de formulă care poate fi utilizat pentru actualizarea preţului contractului de achiziţie publică este următorul:
      V = V(0) x K(A)
      în care:
      V reprezintă valoarea actualizată a situaţiei de plată;
      V(0) reprezintă valoarea situaţiei de plată întocmite la nivelul preţurilor declarate în ofertă;
      K(A) reprezintă coeficientul de actualizare care urmează să fie aplicat.
      Coeficientul de actualizare K(A) se determină după cum urmează:
      K(A) = E/E(0)
      în care:
      E reprezintă cursul mediu în lei, calculat de Banca Naţională a României pentru 1 euro, corespunzător primei zile din săptămâna premergătoare săptămânii în care se prezintă situaţia de plată;
      E(0) reprezintă cursul mediu în lei, calculat de Banca Naţională a României pentru 1 euro, corespunzător zilei stabilite în Fişa de date a achiziţiei ca reper pentru stabilirea preţurilor unitare din ofertă.
      Pentru contractele de servicii care au ca obiect achiziţia unor servicii de întreţinere şi reparaţii (de exemplu: cazane, generatoare de abur, motoare, turbine, cuptoare şi altele asemenea) se poate utiliza formula de actualizare prevăzută pentru contractele de lucrări.
    F.4.5.a) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de servicii:
      Garanţia de bună execuţie trebuie să se exprime procentual într-un cuantum cuprins între 5% - 10% din valoarea contractului de servicii.
      b) Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de servicii:
      Se precizează care dintre formele de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de servicii vor fi acceptate de autoritatea contractantă.
   +  Secţiunea III CAIETUL DE SARCINICaietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.Caietul de sarcini trebuie să precizeze şi instituţiile competente de la care prestatorii pot obţine informaţii privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului respectiv şi care sunt în vigoare la nivel naţional sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se executa lucrările sau se prestează serviciile.Autoritatea contractantă are obligaţia de a defini în Caietul de sarcini şi în contract specificaţiile tehnice numai prin referire, de regula: a) fie la reglementări tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislaţia interna referitoare la standardizarea naţionala, care sunt compatibile cu reglementările Comunităţii Europene; b) fie, dacă nu exista reglementări tehnice în sensul celor prevăzute la lit. a), la standarde naţionale, şi anume, de regula, în următoarea ordine de decădere:(i) standarde naţionale care adopta standarde europene;(îi) standarde naţionale care adopta standarde internaţionale;(iii) alte standarde.În cazul în care sunt utilizate standarde speciale, Caietul de sarcini trebuie să precizeze ca vor fi acceptate şi produsele, serviciile sau lucrările care îndeplinesc alte standarde de autoritate şi care asigura o calitate substanţial egala cu standardele menţionate.Se interzice indicarea în Caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificaţii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea, unuia sau mai multor ofertanţi.Se interzice indicarea unei mărci de fabrica sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei licenţe de fabricaţie sau a unei anume origini ori producţii. Totuşi se admite o astfel de indicaţie, dar numai însoţită de menţiunea "sau echivalent" şi numai în situaţia în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a stabili în Caietul de sarcini specificaţii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru toate părţile interesate.În cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic", iar autoritatea contractantă nu a anuntat interdicţia de a fi depuse oferte alternative, Caietul de sarcini trebuie să precizeze cerinţele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le îndeplinească pentru a fi luate în considerare.În cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este "preţul cel mai scăzut", Caietul de sarcini trebuie să precizeze, în mod expres, faptul ca cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice oferta de baza prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.În cazul atribuirii contractelor de proiectare a lucrărilor de construcţii Caietul de sarcini va avea la baza, de regula, studiul de prefezabilitate aprobat conform prevederilor legale. Caietul de sarcini se va concretiza într-o tema de proiectare care cuprinde elementele caracteristice ale lucrării care urmează să fie executată. Tema va fi susţinută şi de următoarele:- date privind încadrarea în planul urbanistic sau de amenajare a teritoriului, în baza certificatului de urbanism;- date privitoare la amplasament, zona seismică, zona climatica, elemente geotehnice, hidrogeologice, topometrice şi de nivelment (însoţite de planuri de situaţii explicite);- servituţi şi date tehnologice strict necesare pentru dimensionarea obiectelor lucrării;- informaţii privind posibilităţile de asigurare a utilităţilor.Faze de proiectare──────────────────Proiectarea lucrărilor de construcţii se elaborează în următoarele faze:- studiu de prefezabilitate;- studiu de fezabilitate;- proiect tehnic şi caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;- detalii de execuţie.Pentru reparaţiile capitale, consolidările şi demolarile la construcţiile şi reparaţiile aferente nu se elaborează studiu de prefezabilitate.Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitateStudiul de prefezabilitate reprezintă documentaţia care cuprinde datele tehnice şi economice prin care autoritatea contractantă fundamentează necesitatea şi oportunitatea realizării unei investiţii.A. Părţile scrise──────────────1. Date generale:1.1. Denumirea investiţiei1.2. Elaboratorul studiului de prefezabilitate1.3. Ordonatorul principal de credite1.4. Autoritatea contractantă1.5. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)1.6. Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei2. Evaluări pentru proiectarea studiului de prefezabilitate şi a studiului de fezabilitate2.1. Valoarea totală estimată a investiţiei2.2. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate2.3. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate2.4. Cheltuieli pentru obţinerea avizelor legale necesare elaborării studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate2.5. Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări şi a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instrucţiuni pentru ofertanţi, publicitate, onorarii şi cheltuieli de deplasare etc.)3. Date tehnice ale lucrării3.1. Suprafaţa şi situaţia juridică ale terenului care urmează să fie ocupat de lucrare3.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul şi perioada de colt; natura terenului de fundare şi presiunea conventionala; nivelul maxim al apelor freatice)3.3. Caracteristicile principale ale construcţiilor3.3.1. Pentru clădiri: aria construită; aria desfăşurată şi numărul de niveluri3.3.2. Pentru reţele: lungimi şi diametre3.4. Principalele utilaje de dotare a construcţiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.)3.5. Utilităţi (modul de asigurare a acestora şi soluţia avută în vedere)4. Finanţarea investiţiei:Din valoarea totală estimativă a investiţiei, ...% din surse proprii, ...% din credite bancare, ...% din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ...% din fondurile speciale constituite prin lege în afară acestor bugete, ...% din credite externe garantate sau contractate direct de stat etc.La stabilirea valorii pe obiecte se vor utiliza indici specifici pe categorii de lucrări - justificati prin resurse materiale, mana de lucru, utilaje şi transporturi -, precum şi preţuri rezultate din cataloage şi oferte de la furnizorii de materiale, utilaje, echipamente şi dotări.B. Părţile desenate1. Plan de amplasare în zona (1:25.000-1:5.000)2. Plan general (1:5.000-1:1.000)Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitateStudiul de fezabilitate reprezintă documentaţia care cuprinde caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, prin care se asigura utilizarea raţională şi eficienta a cheltuielilor de capital şi a cheltuielilor materiale, pentru satisfacerea cerinţelor economice şi sociale în domeniul respectiv.A. Părţile scrise1. Date generale1.1. Denumirea investiţiei1.2. Elaborator1.3. Ordonatorul principal de credite1.4. Autoritatea contractantă1.5. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)1.6. Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate1.7. Descrierea funcţională şi tehnologică, inclusiv memorii tehnice, pe specialităţi2. Date tehnice ale lucrării2.1. Suprafaţa şi situaţia juridică ale terenului care urmează să fie ocupat (definitiv şi/sau temporar) de lucrare2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul şi perioada de colt; natura terenului de fundare şi presiunea conventionala, nivelul maxim al apelor freatice)2.3. Caracteristicile principale ale construcţiilor2.3.1. Pentru clădiri: deschideri, travei, aria construită, aria desfăşurată, numărul de niveluri şi înălţimea acestora, volumul construit2.3.2. Pentru reţele: lungimi, lăţimi, diametre, materiale, condiţii de pozare etc.2.4. Structura constructivăPentru clădiri şi reţele se va face o descriere a soluţiilor tehnice avute în vedere, cu recomandări privind tehnologia de realizare şi condiţiile de exploatare ale fiecărui obiect.2.5. Principalele utilaje de dotare a construcţiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.)2.6. Instalaţii aferente construcţiilorSe vor descrie soluţiile adoptate pentru instalaţiile de iluminat, forta, curenţi slabi, apa, canalizare etc.2.7. UtilităţiSe vor descrie modul de asigurare a acestora şi soluţiile tehnice adoptate.3. Date privind forta de muncă ocupată după realizarea investiţiei3.1. Total personal, din care:- personal de execuţie3.2. Locuri de muncă nou-create4. Devizul general estimativ al investiţieiValoarea totală a investiţiei, cu detalierea pe structura devizului general, conform prevederilor legale5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei5.1. Valoarea totală(în preţuri - luna, anul),din care:- construcţii-montaj5.2. Eşalonarea (INV/C + M)- Anul I- Anul II- ..........5.3. Durata de realizare (luni)5.4. Capacităţi (în unităţi fizice)Principalii indicatori se vor completa, după caz, cu date privind:- condiţiile financiare de realizare a obiectivului (analiza cash-flow, inclusiv cu rata de actualizare, rata interna de rentabilitate, analiza raportului cost-profit, rata impozitului pe profit, perioada de scutire de impozit pe profit, influenţa variaţiei în timp a preţurilor, rata dobânzii la credite bancare, rata de schimb valutar etc.);- maşini şi utilaje necesare în procesul tehnologic (lista cuprinzând principalele utilaje, echipamente şi dotări, cu indicarea capacităţii tehnice a acestora);- producţia şi desfacerea (lista cuprinzând produsele, capacitatea teoretică anuală, pe produse, durata proiectata pentru funcţionarea capacităţii, pentru fiecare produs, preţul unitar pe fiecare produs, preţul de vânzare al produselor similare fabricate în ţara sau procurate din import);- materiile prime, materialele, combustibilii şi energia consumate pentru fiecare produs şi preţurile de procurare a acestora;- manopera (cu detalierea pe structura de personal);- cheltuieli generale ale unităţii (taxe, comisioane, impozite, instruire personal, chirii şi/sau amortismente, cheltuieli de administraţie şi marketing etc.).6. Finanţarea investiţieiDin valoarea totală a investiţiei:....... mii lei din surse proprii, ....... mii lei din credite bancare, ...... mii lei din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ....... mii lei din fondurile speciale constituite prin lege în afară acestor bugete, ...... mii lei din credite externe garantate sau contractate direct de stat etc.7. Avize şi acorduriAvizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, privind:- avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei;- certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi aprobat potrivit legii;- avizele privind asigurarea utilităţilor (energie termica şi electrica, gaz metan, apa, canal, telecomunicaţii etc.);- avizele pentru consumul de combustibil;- acordurile şi avizele pentru protecţia mediului şi a apelor;- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale.B. Părţile desenate────────────────────1. Plan de amplasare în zona (1:25.000 - 1:5.000)2. Plan general (1:5.000 - 1:500)3. Planuri de arhitectura - planurile nivelurilor, faţade, vederi, secţiuni pentru principalele obiecte de construcţii Conţinutul-cadru al proiectului tehnicA. Părţile scrise──────────────────1. Descrierea generală a lucrărilor1.1. Elemente generale:Proiectul tehnic verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia scrisă şi desenată pe baza căreia se executa lucrarea.Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat în mod clar şi să asigure informaţii complete, astfel încât autoritatea contractantă să obţină date tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde cerinţelor sale tehnice, economice şi tehnologice.De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic să fie complet şi suficient de clar, astfel încât să se poată elabora pe baza lui detaliile de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, dar cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări respective şi fără a se depăşi costul lucrării, stabilit în faza de oferta pentru execuţia lucrărilor.1.2. Descrierea lucrărilorÎn cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:- amplasamentul;- topografia;- clima şi fenomenele naturale specifice zonei;- geologia, seismicitatea;- prezentarea proiectului pe volume, broşuri, capitole;- organizarea de şantier, descriere sumară, demolări, devieri de reţele etc.;- căile de acces provizorii;- sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon etc., pentru organizarea de şantier şi definitive;- căile de acces, căile de comunicaţii etc.;- programul de execuţie a lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepţie;- trasarea lucrărilor;- protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;- măsurarea lucrărilor;- laboratoarele contractantului (ofertantului) şi testele care cad în sarcina sa;- curăţenia în şantier;- serviciile sanitare;- relaţiile dintre contractant (ofertant), consultant şi persoana juridică achizitoare (investitor);- memoriile tehnice, pe specialităţi.2. Caietele de sarcini pe specialităţiCaietele de sarcini dezvolta în scris elementele tehnice menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor.Aceste caiete de sarcini se elaborează de către proiectant pe baza planşelor deja terminate şi se organizează, de regula, în broşuri distincte, pe specialităţi.2.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini- Reprezintă descrierea scrisă a lucrărilor a căror execuţie va face obiect al achiziţiei; în planşe se face prezentarea lor grafica, iar în breviarele de calcul se justifica dimensionarea elementelor constituente.- Planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor.- Conţin nivelul de performanţă al lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite, care să asigure exigenţele de performanţă calitative.- Detaliază aceste note şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final.- Împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât pe baza lor să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forta de muncă şi dotarea necesară în vederea execuţiei lucrărilor.- Elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul şi a planşelor de către ingineri specialişti, pentru fiecare categorie de lucrare.- Forma de prezentare trebuie să fie ampla, clara, sa conţină şi sa clarifice precizările din planşe, sa definească calităţile materialelor, cu trimitere la standarde, sa definească calitatea execuţiei, normativele şi prescripţiile tehnice în vigoare.- Stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări şi probe.- Orice neclaritate în execuţia lucrărilor trebuie să îşi găsească precizări în caietele de sarcini.- Nu trebuie să fie restrictive.- Redactarea acestora trebuie să fie concisă, sistematizată şi exprimarea se va face cu minimum de cuvinte.- Sa prevadă modul de urmărire a comportării în timp a lucrării.- Sa prevadă măsurile şi acţiunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural al deşeurilor), după expirarea perioadei de viaţa (postutilizarea).2.2. Tipuri şi forme de caiete de sarciniÎn funcţie de destinaţie caietele de sarcini pot fi:- caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;- caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune, urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice a construcţiei;- caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente şi confecţii diverse.În funcţie de domeniul la care se referă caietele de sarcini pot fi:- caiete de sarcini generale care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care acoperă majoritatea categoriilor de lucrări; acestea se pot sistematiza pe categorii şi capitole de lucrări, pot deveni repetitive şi pot fi introduse în memoria calculatoarelor;- caiete de sarcini speciale care se referă la lucrări specifice şi care sunt elaborate independent pentru fiecare lucrare.2.3. Conţinutul caietelor de sarciniDat fiind ca fiecare lucrare în construcţii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru fiecare lucrare, folosindu-se, dacă este posibil, părţi, secţiuni, capitole etc., elaborate anterior, verificate şi adaptate la noile condiţii tehnice ale lucrării şi puse de acord cu prescripţiile tehnice în vigoare.Astfel, conţinutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini trebuie să cuprindă:- breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii;- nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;- proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste etc. pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;- dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;- ordinea de execuţie, probe, teste şi verificări ale lucrării;- standardele, normativele şi alte prescripţii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste şi verificări;- condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, tolerante etc.3. Listele cantităţilor de lucrăriAcest capitol va cuprinde toate elementele necesare în vederea cuantificării valorice şi a duratei de execuţie a lucrărilor, şi anume:- centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;- centralizatorul categoriilor de lucrări, pe obiecte;- listele cuprinzând cantităţile de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de lucrări, cu descrierea în detaliu a acestora;- listele cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările (după caz);- specificaţiile tehnice.4. Graficul general de realizare a lucrăriiB. Părţile desenate─────────────────────Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale proiectului şi care, de regula, se compun din:1. Planurile generale:- planurile de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;- planurile topografice principale;- planurile de amplasare a forajelor, profilurilor geotehnice, inclusiv cu înscrierea în acestea a condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de pământ şi de fundare;- planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distanţe de amplasare, orientări, coordonate, axe, repere de nivelment şi planimetrice, cotele +/- 0,00, cotele trotuarelor, cotele şi distanţele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor etc.;- planurile principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, inclusiv înscrierea în acestea a volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), lucrările privind stratul vegetal, precum şi precizări privind utilajele şi echipamentele de lucru, completări şi alte date şi elemente tehnice şi tehnologice;- planurile principale privind construcţiile subterane - amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii etc.;- planurile de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.2. Planşele principale ale obiectelorSe recomanda ca fiecare obiect subteran sau suprateran să aibă un număr sau un cod şi o denumire proprii, iar planşele să fie organizate într-un volum propriu, independent pentru fiecare obiect.În cazul în care proiectul este voluminos planşele se vor organiza în volume şi/sau broşuri pentru fiecare specialitate, distinct.3. ArhitecturaVa cuprinde planşe principale privind arhitectura fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, dintre care:- planul individual de amplasare;- planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane şi supraterane, ale teraselor, acoperişurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafeţe, funcţiuni tehnologice, cu precizări privind materialele, confecţiile etc.;- secţiuni, faţade, detalii importante, cotate etc.;- tablouri de prefabricate, confecţii;- tablouri de tâmplării şi tablouri de finisaje interioare şi exterioare.Planşele vor conţine cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora etc.4. StructuraVa cuprinde planşele principale privind alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenta, pentru fiecare obiect, şi anume:- planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;- planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;- descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj, recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul, care se vor înscrie pe planşele principale.5. InstalaţiileVor cuprinde planşele principale privind execuţia instalaţiilor fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante etc., şi anume:- planurile principale de amplasare a utilajelor;- scheme principale ale instalaţiilor;- secţiuni, vederi, detalii principale; planşele vor conţine cote, dimensiuni, calităţile materialelor, verificările şi probele necesare, izolaţii termice, acustice, protecţii anticorosive şi parametrii principali ai instalaţiilor.6. Dotări şi instalaţii tehnologiceVor cuprinde planurile principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj etc., şi anume:- desenele de ansamblu;- schemele tehnologice ale fluxului tehnologic;- schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametri;- schemele instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apa, iluminat etc., ale instalaţiilor tehnologice;- planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestaţii, sarcini etc., inclusiv schemele tehnologice de montaj;- diagramele, nomogramele, calculele inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;- listele cu utilajele şi echipamentele din componenta planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, performanţele şi caracteristicile.7. Dotări de mobilier, inventar gospodăresc, paza contra incendiilor, protecţia muncii etc.:- planurile principale de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări etc.;- listele cu dotări, inclusiv parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.  +  Secţiunea IV FORMULARESecţiunea IV conţine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapida şi corecta a tuturor ofertelor depuse.Fiecare candidat/ofertant care participa, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.FORMULARUL 1A*)
         
    CANDIDATULÎnregistrat la sediul autorităţii contractante
    . . . . . . . . . . . . . . . .nr. . . . . . . . / . . . . . . .
    (denumirea/numele)  
     
    SCRISOARE DE INTERES
     
    Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
     
    Ca urmare a anunţului de participare apărut în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziţie publică), ne exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de candidat, la etapa de selectare.
    Am luat cunoştinţă de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidaţilor selectaţi şi anexăm la prezenta scrisoare documentele de calificare solicitate.
     
    Data completării . . . . . . . . . . . . . .Cu stimă,
       
      Candidat,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura autorizată)
  Notă *) Formularul se utilizează numai în cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă cu anunţ de participare (etapa de selectare a candidaţilor).FORMULARUL 1B*)
         
    CANDIDATULÎnregistrat la sediul autorităţii contractante
    . . . . . . . . . . . . . . . .nr. . . . . . . . / . . . . . . .
    (denumirea/numele)  
     
    SCRISOARE DE INTERES
     
    Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
     
    Ca urmare a invitaţiei de participare nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul) privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziţie publică), ne exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de candidat, la etapa de selectare.
    Am luat cunoştinţă de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidaţilor selectaţi şi anexăm la prezenta scrisoare documentele de calificare solicitate.
     
    Data completării . . . . . . . . . . . . . .Cu stimă,
       
      Candidat,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura autorizată)
  --------------- Notă *) Formularul se utilizează numai în cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă fără anunţ de participare (etapa de selectare a candidaţilor).FORMULARUL 2A*)
         
    OFERTANTULÎnregistrat la sediul autorităţii contractante
    . . . . . . . . . . . . . . . .nr. . . . . . . . / . . . . . . .
    (denumirea/numele)  
     
    SCRISOARE DE ÎNAINTARE
     
    Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
     
    Ca urmare a anunţului de participare apărut în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziţie publică), noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:
    1. Documentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
    2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de . . . . . copii:
    a) oferta;
    b) documentele care însoţesc oferta.
    Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
     
    Data completării . . . . . . . . . . . . . .Cu stimă,
       
      Ofertant,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura autorizată)
  --------- Notă *) Formularul se utilizează numai în cazul aplicării procedurii de licitaţie deschisă.FORMULARUL 2B*)
         
    OFERTANTULÎnregistrat la sediul autorităţii contractante
    . . . . . . . . . . . . . . . .nr. . . . . . . . / . . . . . . .
    (denumirea/numele)  
     
    SCRISOARE DE ÎNAINTARE
     
    Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
     
    Ca urmare a invitaţiei de participare nr. . . din . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul) prin care suntem invitaţi să prezentăm ofertă în scopul atribuirii contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziţie publică) noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:
    1. Documentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
    2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de . . copii:
    a) oferta;
    b) documentele care însoţesc oferta.
    Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
     
    Data completării . . . . . . . . . . . . . .Cu stimă,
       
      Ofertant,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura autorizată)
  --------------- Notă *) Formularul se utilizează numai în cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă (etapa de evaluare a ofertelor).FORMULARUL 3
       
    OFERTANTUL  
    . . . . . . . . . . . . . . . .  
    (denumirea/numele)  
     
    FORMULAR DE OFERTĂ
     
    Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
     
    Domnilor,
    1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată mai sus, să prestăm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea serviciului) pentru suma de/la un tarif de/la un tarif mediu de (se elimină opţiunile neaplicabile) . . . . . . . . . . . . . . . . (suma în litere şi cifre) lei, reprezentând . . . . . . . . . . . . . . . . (suma în litere şi cifre) euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (suma în litere şi cifre) lei.
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu graficul de timp anexat.
    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (durata în litere şi în cifre) zile, respectiv până la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
    5. Alături de oferta de bază:
    [] depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
    [] nu depunem ofertă alternativă.
    (se bifează opţiunea corespunzătoare)
    6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
    7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.
     
    Data . . . . . . . . /. . . . . . . . /. . . . . . . .
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . (semnătura) în calitate de . . . . . . . . . . . . , legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului)
  FORMULARUL 4
       
    BANCA  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    (denumirea)  
     
    SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
    pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire
    a contractului de achiziţie publică
     
    Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
     
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziţie publică),
    noi . . . . . . . . . . . . . . (denumirea băncii), având sediul înregistrat la . . . . . . . . . . . . . . . . (adresa băncii), ne obligăm faţă de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
    a) ofertantul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.
     
    Prezenta garanţie este valabilă până la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Parafată de Banca . . . . . . . . . . . . . . . . (semnătura autorizată) în ziua . . . . luna . . . anul . . .
  FORMULARUL 5
       
    BANCA  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    (denumirea)  
     
    SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE
     
    Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
     
    Cu privire la contractul de achiziţie publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului), încheiat între . . . . . . . . . . , în calitate de contractant, şi . . . . . . . . . . . . , în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de . . . . . . . . . . . . . . . . reprezentând . . . . . . . . . % din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică menţionat mai sus. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.
    Prezenta garanţie este valabilă până la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.
     
    Parafată de Banca . . . . . . . . . . . . . . . (semnătura autorizată) în ziua . . . . . luna . . . . anul . . .
   
  FORMULARUL B1
       
    CANDIDATUL/OFERTANTUL  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    (denumirea/numele)  
     
    DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
     
    1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001privind achiziţiile publice.
    2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
    3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
    4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
     
    Data completării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
      Candidat/ofertant,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura autorizată)
  FORMULARUL B2
           
    CANDIDATUL/OFERTANTUL  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    (denumirea/numele)  
     
    INFORMAŢII GENERALE
     
    1. Denumirea/numele:
    2. Codul fiscal:
    3. Adresa sediului central:
    4. Telefon:
    Fax:
    Telex:
    E-mail:
    5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
    6. Obiectul de activitate, pe domenii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
    7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
    8. Principala piaţă a afacerilor:
    9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
    AnulCifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei)Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent euro)
    1.    
    2.    
    3.    
    Media anuală:    
     
      Candidat/ofertant,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura autorizată)
  FORMULARUL B3
         
    CANDIDATUL/OFERTANTUL  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    (denumirea/numele)  
     
    EXPERIENŢA SIMILARĂ*)
     
    1. Denumirea şi obiectul contractului:
    Numărul şi data contractului:
    2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
    Adresa beneficiarului/clientului:
    Ţara:
    3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
    (se bifează opţiunea corespunzătoare)
    [] contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)
    [] contractant asociat
    [] subcontractant
    4. Valoarea contractuluiexprimată în moneda în care s-a încheiat contractulexprimată în echivalent euro
    a) iniţială (la data semnării contractului. . .. . .
    b) finală (la data finalizării contractulu. . .. . .
    5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:
    6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară:
     
      Candidat/ofertant,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura autorizată)
  ------------- Notă *) Se completează fise distincte pentru fiecare contract în parte, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.     FORMULARUL C1*)
                     
    OFERTANTUL  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    (denumirea/numele)  
     
    GRAFIC DE TIMP PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR
    Numele1)FuncţiaSarcina (raportări solicitateziua/săptămâna/lunaNumărul de zile/ săptămâni/luni
          123. .  
    1.             total 1
    2.             total 2
    . .             total . .
    1) Este necesară numai nominalizarea persoanelor cu sarcini de conducere, precum şi, în funcţie de cerinţele din Fişa de date a achiziţiei, specialiştii cu sarcini "cheie" în îndeplinirea contractului de servicii.  *) Acest formular este opţional şi poate fi utilizat în cazul solicitării prevăzute în secţiunea I la C.6.2 lit. b). Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita completarea acestui formular sau completarea unui formular adaptat după acest model, în funcţie de specificul serviciilor a căror prestare reprezintă obiectul contractului de achiziţie publică.
    Denumirea activităţiiNumărul de persoane aferente fiecărei activităţiziua/săptămâna/lunaNumărul de zile/ săptămâni/luni
        123. .  
    1.           total 1
    2.           total 2
    . .           total . .
     
      Ofertant,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura autorizată)
      FORMULARUL C2*)
                   
    CENTRALIZATOR DE PREŢURI
               
    Nr. crt.Activitatea (gamă/fază)Tariful unitarRemuneraţia personaluluiProcentul1)Preţul totalProcent2)Taxa pe valoarea adăugată (mii lei)
    01234567
    1.   mii lei:mii lei:   mii lei:    
        euro:euro:   euro:    
    2.   mii lei:mii lei:   mii lei:    
        euro:euro:   euro:    
    ...   mii lei:mii lei:   mii lei:    
        euro:euro:   euro:    
    TOTAL:mii lei:mii lei:   mii lei:    
        euro:euro:   euro:    
    1) Remuneraţia aferentă mâinii de lucru formată din cetăţeni români, calculată ca o cotă procentuală din remuneraţia totală.
    2) Partea din contract, calculată ca o cotă procentuală din preţul total, care urmează să fie îndeplinită de asociaţi şi/sau de subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice române.
     
    Serviciul se încadrează în grupa: .............................................. (se precizează grupa IIIA sau IIIB, după caz)
     
            Ofertant,
            ...............................
            (semnătura autorizată)
  ---------- Notă *) Acest formular este aplicabil pentru prevederile de la C.7.2 din secţiunea I. Autoritatea contractantă are dreptul de a modifica/adapta formularul în funcţie de specificul serviciilor a căror prestare reprezintă obiectul contractului de achiziţie publică, având însă obligaţia de a păstra nealterate principalele informaţii prevăzute de formularul recomandat.
   +  Secţiunea VCONTRACT DE PRESTARE SERVICIInr. ........ din ...........1. Părţi contractante
     
    Între
    autoritatea contractantă . . . . . . . . . . , adresa sediului . . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . . . . . . , număr de înmatriculare . . . . . . . . . . . . . . , cod fiscal . . . . . . . . . . . . , cont trezorerie . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea conducătorului), funcţia . . . . . . . . , în calitate de achizitor,
    şi
    prestatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea), adresa sediului . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . . . . . . , numărul de înmatriculare . . . . . . . . . . . . ., cod fiscal . . . . . . . . . . . . . . ., cont (trezorerie, bancă) . . . . . . ., reprezentat prin . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea conducătorului), funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de prestator, a intervenit prezentul contract.
  2. Obiectul şi preţul contractului
     
    2.1. - Prestatorul se obligă se presteze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea serviciilor) în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
    2.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea)
    2.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mii lei, din care T.V.A. . . . . . . . . . . . . . . . mii lei.
  3. Durata contractului
     
    3.1. - Prestatorul se obligă să presteze ................................... (denumirea serviciilor), astfel cum este prevăzut în graficul de prestare pentru îndeplinirea sarcinilor, în decurs de .................... (zile/luni calendaristice) de la data intrării în vigoare a contractului.
  4. Definiţii4.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel: a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţa al celor două părţi încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de servicii, în calitate de prestator; b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract; c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului; e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnica; g) forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.5. Aplicabilitate
     
    5.1. - Contractul de servicii intră în vigoare după constituirea garanţiei bancare de bună execuţie, astfel cum s-a convenit la pct. 10, la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se precizează data la care intră în vigoare contractul)
  6. Documentele contractului6.1. - Documentele prezentului contract sunt: a) graficul de prestare; b) acte adiţionale, dacă exista; c) propunerea tehnica şi propunerea financiară; d) Caietul de sarcini; e) alte anexe la contract.7. Standarde7.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnica.8. Caracterul confidenţial al contractului8.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afară acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. (2) Dezvaluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.8.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvaluirea de informaţii referitoare la contract dacă: a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea sa fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau b) informaţia a fost dezvaluita după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvaluire; sau c) partea contractantă a fost obligată în mod legal sa dezvaluie informaţia.9. Drepturi de proprietate intelectuală9.1. - Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu prestarea serviciilor; şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.10. Garanţia de buna execuţie a contractului10.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de buna execuţie a contractului în perioada convenită în contract. (2) Achizitorul are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare şi de a emite ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de buna execuţie.10.2. - Cuantumul garanţiei de buna execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul contractului.(se precizează cuantumul garanţiei de buna execuţie a contractului, modul de constituire, perioada pentru care se constituie şi modul de restituire)10.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.11. Responsabilităţile prestatorului11.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnica. (2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.11.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţă tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cat şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare)12. Responsabilităţile achizitorului12.1. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnica şi pe care le considera necesare pentru îndeplinirea contractului.13. Recepţie şi verificări13.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica şi din Caietul de sarcini.13.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor)14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare14.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.(se precizează data maxima de emitere a ordinului de începere a contractului) (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suporta costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului.14.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice faza a acestora prevăzută să fie terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizată în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. (2) În cazul în care: a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau b) alte circumstanţe neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator indreptatesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.14.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.14.4. - Cu excepţia prevederilor clauzei 22 şi în afară cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei 14.3, o întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului potrivit prevederilor clauzei 19.15. Modalităţi de plată15.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de către prestator. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată)15.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 15.1 şi fără a prejudicia dreptul prestatorului de a apela la prevederile clauzei 19.1, acesta din urma are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestării şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.15.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, dacă acesta solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.(se precizează cuantumul avansului)16. Actualizarea preţului contractului16.1. - Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract.16.2. - Preţul contractului se actualizează utilizându-se formula de actualizare convenită.(se precizează formula de actualizare)17. Amendamente17.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.18. Subcontractanţi18.1. - Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractantii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.18.2. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractantii desemnaţi. (2) Lista cuprinzând subcontractantii, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.18.3. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.18.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.19. Penalităţi, daune-interese19.1. - În cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu o cota procentuală din preţul contractului.(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămâna de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)19.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 15.1, acesta are obligaţia de a plati, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu o cota procentuală din plata neefectuata.(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămâna de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)20. Rezilierea contractului20.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi da dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de dauneinterese.20.2. - Achizitorul îşi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asa măsura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.20.3. - În cazul prevăzut la clauza 20.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.21. Cesiunea21.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.21.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.22. Forta majoră22.1. - Forta majoră este constatată de o autoritate competentă.22.2. - Forta majoră exonereaza părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.22.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.22.4. - Partea contractantă care invoca forta majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.22.5. - Dacă forta majoră acţionează sau se estimeaza ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.23. Soluţionarea litigiilor23.1. - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.23.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu reuşesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, fie de către instanţele judecătoreşti din România.(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)24. Limba care guvernează contractul24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.25. Comunicări25.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul primirii.25.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.26. Legea aplicabilă contractului26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
       
    Achizitor,Prestator,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (semnătura autorizată)(semnătura autorizată)
    L.S.L.S.
  -------