ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 14 iunie 2001privind înfiinţarea Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 26 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor, care functioneza în coordonarea ministrului industriei şi resurselor. (2) Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Sediul Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului. (3) Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie va exercita, în numele Ministerului Industriei şi Resurselor, atribuţiile acestuia de instituţie publică implicata în domeniul privatizării, stabilite prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările ulterioare. (4) Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie va derula, în numele Ministerului Industriei şi Resurselor, activităţile legate de exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi companiile naţionale şi la celelalte societăţi comerciale din portofoliul acestuia, în limitele competentelor aprobate prin ordin al ministrului industriei şi resurselor. (5) Organizarea, funcţionarea, numărul de personal şi atribuţiile Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) Salarizarea şi alte drepturi privind personalul Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie vor fi stabilite prin ordin al ministrului industriei şi resurselor în conformitate cu prevederile legale aplicabile instituţiilor cu venituri extrabugetare implicate în procesul de privatizare, în limitele şi în condiţiile stabilite pentru personalul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului. (7) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea organizării şi funcţionarii Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi a activităţilor sale legate de privatizare se face din venituri extrabugetare încasate din vânzarea acţiunilor emise de societăţile şi companiile naţionale şi de celelalte societăţi comerciale de sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor şi din dividendele realizate de acestea, inclusiv cele realizate în anul 2000 şi nevărsate până la data prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001. (2) Veniturile încasate de Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie urmează regimul juridic prevăzut la art. 9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Controlul respectării de către Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie a cadrului juridic aplicabil în domeniul privatizării se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit legii.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga orice dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescup. Ministrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Iacob Zelenco,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------