HOTĂRÂRE nr. 2.508 din 31 decembrie 1969pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile, precum şi mărcile de fabrica, de comerţ şi serviciu
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 159 din 31 decembrie 1969    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Constituie contravenţie la normele legale privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile, precum şi mărcile de fabrica, de comerţ şi de serviciu, următoarele fapte: a) publicarea sau dezvaluirea în mod public, în ţara sau în străinătate, a creaţiilor tehnice cu caracter original ori a inventiilor realizate în cadrul sau cu ajutorul material al organizaţiilor socialiste, a inventiilor cesionate acestor organizaţii, înainte de a asigura protecţia prin brevete în ţara şi, în funcţie de utilitatea şi importanţa lor pentru economie, protecţia prin brevete în alte state; b) nerespectarea termenelor prevăzute în actele normative şi a celor stabilite de organizaţiile socialiste, cu privire la întocmirea şi comunicarea către organele în drept a studiilor, referatelor sau avizelor tehnico economice şi de utilizare a inventiilor, inovatiilor şi rationalizarilor, precum şi cu privire la respingerea sau admiterea pentru experimentare, întocmirea proiectelor de executare, construirea şi omologarea prototipurilor, acceptarea pentru aplicare, punerea în aplicare şi generalizarea inventiilor, inovatiilor şi rationalizarilor; c) nerespectarea termenelor prevăzute în actele normative şi a celor stabilite de organizaţii socialiste, cu privire la valorificarea inventiilor româneşti în alte state, prin export de produse, contracte de cesiune, licenţe, licenţe tehnice (know how), inclusiv a termenelor cu privire la întocmirea lucrărilor şi documentaţiilor tehnico-economice în legătură cu aceste acţiuni; d) nerespectarea termenelor prevăzute în actele normative şi acelor stabilite de organziatiile socialiste, cu privire la întocmirea antecalculului şi postcalculului avantajelor economice ce rezultă din aplicarea inventiilor, inovatiilor şi rationalizarilor, precum şi cu privire la plata recompenselor şi a celorlalte drepturi patrimoniale cuvenite autorilor; e) neconstituirea fondurilor de invenţii, inovaţii şi rationalizari în termenele prevăzute în actele normative, precum şi neefectuarea lucrărilor pentru suplimentarea acestor fonduri; f) punerea în circulaţie a produselor destinate consumului intern, fără aplicarea sau atasarea marcilor de fabrica sau de comerţ, în cazurile în care aplicarea sau atasarea este obligatorie, potrivit legii; g) folosirea, în orice mod, a marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu neinregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi mărci ori folosirea marcilor înregistrate pentru alte produse, lucrări sau servicii decât cele pentru care au fost înregistrate; h) folosirea, în orice mod, a marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu colective, fără aprobarea titularului marcii sau fără respectarea regulamentului de folosire a marcii colective; i) împiedicarea angajaţilor Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, care au atribuţii de control asistenţa tehnica şi valorificare a inventiilor, de a-şi exercită atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale.  +  Articolul 2Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei, în raport cu gravitatea faptelor.  +  Articolul 3Contravenţiile se constata de către angajaţii Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, împuterniciţi în acest scop de conducătorul oficiului.  +  Articolul 4Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate face planegere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia. Plângerea se soluţionează de conducătorul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci sau de un alt angajat ierarhic superior agentului constatator, împuternicit de către conducătorul oficiului, care aplica şi sancţiunea.  +  Articolul 5În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune, contravenţiilor prevăzute la art. 1 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. Preşedintele Consiliului de Miniştri,ION GHEORGHE MAURER──────────────