HOTĂRÂRE nr. 555 din 7 iunie 2001pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 22 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative şi ale art. 26 alin. (2) teza finala din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi prefecturile vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 400/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum şi procedurile de supunere spre adoptare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 14 iunie 2000, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban Mihailescup. Ministrul administraţiei publice,Ionel Flesariu,secretar de stat  +  Anexa 1 REGULAMENTprivind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului  +  Capitolul 1 Dispoziţii privind pregătirea, elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative  +  Articolul 1Reglementarea relaţiilor sociale prin acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc.  +  Articolul 2 (1) Actele normative se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei României, cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum şi cu principiile ordinii de drept. (2) Actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislaţiei, scop în care: a) proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se afla în conexiune, precum şi cu reglementările comunitare şi cu tratatele internaţionale la care România este parte; b) proiectul de act normativ, întocmit pe baza unui act de nivel superior, nu poate depăşi limitele competentei instituite prin acel act şi nici nu poate contraveni principiilor şi dispoziţiilor acestuia.  +  Articolul 3 (1) Potrivit Constituţiei României Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe. (2) Hotărârile Guvernului se emit pentru organizarea executării legilor. (3) Ordonanţele simple, emise în domenii care nu fac obiectul legilor organice, se adoptă numai în temeiul unei legi speciale de abilitare a Guvernului, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta, iar ordonanţele de urgenta, numai în situaţiile prevăzute la art. 114 alin. (4) din Constituţia României. (4) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă potrivit Constituţiei României, prin însuşirea proiectelor de lege elaborate de ministere sau de alte autorităţi ale administraţiei publice şi transmiterea acestora spre dezbatere şi adoptare uneia dintre Camerele Parlamentului.  +  Articolul 4 (1) Proiectele de acte normative se elaborează de către autorităţile abilitate să le initieze, cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000. (2) Au dreptul sa initieze proiecte de acte normative, în conformitate cu atribuţiile şi cu domeniul lor de activitate, următoarele autorităţi publice: a) ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în subordinea Guvernului, precum şi autorităţile administrative autonome; b) organele de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor - prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se afla; c) prefecturile, consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti - prin Ministerul Administraţiei Publice.  +  Articolul 5 (1) În vederea elaborării proiectelor de acte normative, la toate autorităţile publice prevăzute la art. 4 alin. (2) se constituie, prin ordin sau, după caz, prin dispoziţie a conducătorului acestora, colective speciale în componenta cărora sunt desemnaţi: jurişti, specialişti în domeniul integrării europene, precum şi specialişti din compartimentele corespunzătoare profilului propunerilor de reglementare. Colectivul va fi coordonat de un secretar de stat, respectiv de secretarul general. (2) Colectivul prevăzut la alin. (1) întocmeşte o primă forma a proiectului de act normativ, care este prezentat conducătorului autorităţii publice iniţiatoare ori persoanei desemnate prin ordin sau, după caz, prin dispoziţie a acestuia.  +  Articolul 6 (1) Proiectele de acte normative trebuie însoţite de următoarele instrumente de prezentare şi motivare: a) expuneri de motive - în cazul proiectelor de legi; b) note de fundamentare - în cazul ordonanţelor, al ordonanţelor de urgenta şi al hotărârilor Guvernului; c) referate de aprobare - pentru celelalte acte normative. (2) Instrumentele de prezentare şi motivare a actelor normative trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute la art. 29 alin. (1)-(3) din Legea nr. 24/2000.  +  Articolul 7Proiectul de act normativ insusit de conducătorul autorităţii publice iniţiatoare se transmite concomitent, în copie, autorităţilor publice interesate în aplicarea acestuia, în funcţie de obiectul reglementării, care au obligaţia sa analizeze şi sa comunice iniţiatorului eventualele observaţii şi propuneri în termen de cel mult 5 zile de la primirea proiectului, dacă nu s-a stabilit un alt termen. Proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislaţiei naţionale cu prevederile comunitare se transmit spre analiza şi Ministerului Integrării Europene, însoţite de tabelul de concordanta între actul comunitar propus să fie transpus şi proiectul de act normativ pe care îl transpune. În aceasta etapa proiectul de act normativ nu se transmite Ministerului Justiţiei decât în situaţia în care acesta are calitatea de minister coinitiator. Pentru obţinerea avizului din punct de vedere al legalităţii proiectul de act normativ se transmite Ministerului Justiţiei în condiţiile art. 8 alin. (6).  +  Articolul 8 (1) După obţinerea punctelor de vedere ale autorităţilor publice care urmează sa avizeze, initiatorul definitiveaza proiectul de act normativ. La operaţiunea de definitivare de către colectivul prevăzut la art. 5 alin. (1) pot participa şi reprezentanţi ai autorităţilor publice avizatoare. (2) Dacă în urma propunerilor şi observaţiilor primite de la autorităţile publice avizatoare s-au adus modificări proiectului de act normativ, instrumentele de prezentare şi motivare iniţiale vor fi reformulate în mod corespunzător, astfel încât acestea să se refere la forma proiectului de act normativ care va fi transmisă spre avizare. (3) După definitivare originalul proiectului de act normativ, însoţit de instrumentul de prezentare şi motivare, refăcut conform modificărilor operate, se transmite succesiv spre avizare de către initiator autorităţilor publice prevăzute la alin. (2) în termen de maximum 3 zile de la primirea punctelor de vedere ale acestora. (4) Proiectele de acte normative ce transpun prevederi comunitare se transmit spre avizare şi Ministerului Integrării Europene. (5) În situaţia în care între initiator şi autorităţile publice avizatoare exista puncte de vedere diferite, proiectul de act normativ va fi avizat în termen de maximum 3 zile de la primirea acestuia, cu obiecţii, care vor fi anexate şi prezentate în cadrul şedinţei Guvernului. (6) Proiectele de acte normative se transmit Ministerului Justiţiei în original, împreună cu o copie şi numai după obţinerea avizelor autorităţilor publice interesate. Ministerul Justiţiei avizează proiectele de acte normative exclusiv din punct de vedere al legalităţii, încheind succesiunea operaţiunilor din etapa de avizare. (7) Avizul Ministerului Justiţiei nu este obligatoriu în cazul hotărârilor Guvernului cu caracter individual ce au ca obiect numiri şi revocari din funcţie, stabilirea unor date, precum şi aprobarea de indicatori tehnico-economici de investiţii, care sunt avizate din punct de vedere al legalităţii de Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 9Proiectele de acte normative pentru care, potrivit legii, este necesar avizul Consiliului Concurentei se supun spre adoptare Guvernului numai după obţinerea acestui aviz. Avizul Consiliului Concurentei se obţine de către autoritatea publică iniţiatoare a respectivului proiect de act normativ.  +  Articolul 10Proiectele de acte normative pentru care, potrivit legii, este necesar avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii se supun spre adoptare Guvernului numai după obţinerea acestui aviz.  +  Articolul 11 (1) Înţelegerile internaţionale la nivel guvernamental sau departamental se negociaza şi se semnează de către persoanele desemnate în acest scop, pe baza împuternicirii Guvernului. (2) Memorandumurile prin care se supun spre aprobare Guvernului negocierea şi/sau semnarea înţelegerilor internaţionale prevăzute la alin. (1) vor fi iniţiate, în funcţie de obiectul reglementării, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi/sau Ministerul Integrării Europene şi vor fi avizate de autorităţile publice interesate. Avizul Ministerului Justiţiei este obligatoriu în cazul în care se solicita împuternicirea de semnare a actelor internaţionale. (3) După aprobare Secretariatul General al Guvernului comunică autorităţilor publice iniţiatoare decizia Guvernului.  +  Articolul 12 (1) În cazul acordurilor, convenţiilor şi al altor înţelegeri internaţionale care se supun Parlamentului de către Guvern în vederea ratificării sau pentru care competenţa de aprobare revine, potrivit legii, Guvernului, proiectul de act normativ trebuie să fie însoţit de textul actului internaţional în limba originara şi în traducere oficială sau autorizata. (2) Proiectele de acte normative prevăzute la alin. (1) vor fi iniţiate, în funcţie de obiectul reglementării, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Integrării Europene şi cu celelalte ministere sau autorităţi publice interesate. (3) Textele actelor cu caracter internaţional care se supun ratificării sau aprobării se vor ştampila pe fiecare pagina, iar pe ultima pagina se vor menţiona explicit numele persoanelor semnatare şi se va atesta, prin semnatura persoanei autorizate şi prin aplicarea ştampilei, conformitatea documentului cu originalul.  +  Articolul 13Prin decizie a primului-ministru, pe lângă Secretariatul General al Guvernului se pot constitui grupuri de lucru formate din specialişti - colaboratori externi - pentru analizarea proiectelor de acte normative sub aspectul soluţiilor propuse, cerinţelor de corelare cu ansamblul reglementărilor interne, armonizării cu legislaţia europeană şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi al respectării normelor de tehnica legislativă.  +  Articolul 14 (1) Proiectele de acte normative avizate se transmit de către initiator atât în original, stampilate pe fiecare pagina, cat şi pe suport magnetic Secretariatului General al Guvernului. (2) Secretariatul General al Guvernului va solicita de îndată următoarele avize: a) avizul Consiliului Legislativ, ce urmează să fie emis, potrivit legii, în termenul solicitat de Guvern, care nu poate fi mai mic de:- 24 de ore pentru proiectele de ordonanţa de urgenţă;- 2 zile pentru proiectele de lege care urmează să fie transmise Parlamentului cu solicitarea dezbaterii în procedura de urgenta;- 10 zile pentru celelalte proiecte de acte normative; b) avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, în cazul proiectelor de acte normative prevăzute la art. 10; c) avizul Consiliului Economic şi Social, în cazul proiectelor de acte normative care privesc domeniile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, care urmează să fie emis, potrivit legii, în termen de:- 10 zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de hotărâri, de ordonanţe şi de legi ordinare;- 20 de zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de legi organice. (3) Secretariatul General al Guvernului verifica îndeplinirea condiţiilor de forma ale fiecărui proiect de act normativ, inclusiv respectarea normelor de tehnica legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, întocmind, dacă este cazul, o nota cuprinzând propuneri şi/sau observaţii.  +  Articolul 15Autorităţile publice, inclusiv Secretariatul General al Guvernului, sunt obligate sa furnizeze Consiliului Legislativ informaţiile şi documentaţiile necesare privind avizarea proiectelor de acte normative, în termenele şi în condiţiile stabilite prin Legea nr. 73/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ.  +  Articolul 16Proiectele de acte normative care nu corespund condiţiilor de forma prevăzute de prezentul regulament vor fi restituite initiatorilor de către Secretariatul General al Guvernului, în vederea refacerii lor.  +  Articolul 17 (1) După parcurgerea etapelor prevăzute la art. 14 Secretariatul General al Guvernului transmite iniţiatorului, după caz, următoarele documente: a) avizul Consiliului Legislativ; b) avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii; c) avizul Consiliului Economic şi Social; d) nota cuprinzând propunerile şi/sau observaţiile sale. (2) Pe baza documentelor menţionate la alin. (1) colectivul prevăzut la art. 5 alin. (1) are obligaţia de a reanaliza şi, după caz, de a reface proiectul de act normativ. Proiectul de act normativ refăcut va fi transmis Secretariatului General al Guvernului, stampilat pe fiecare fila, cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei Guvernului pe a carei agenda de lucru se solicită să fie înscris. (3) În situaţia în care initiatorul nu accepta, total sau parţial, observaţiile şi propunerile formulate în documentele prevăzute la alin. (1), acesta va transmite Secretariatului General al Guvernului forma proiectului de act normativ ce urmează să fie supusă spre adoptare Guvernului, însoţită de o nota justificativă cuprinzând argumentele care au condus la neacceptarea observaţiilor şi/sau a propunerilor respective.  +  Capitolul 2 Dispoziţii privind analiza şi supunerea spre adoptare a proiectelor de acte normative  +  Articolul 18 (1) Pregătirea şedinţelor Guvernului se realizează de Secretariatul General al Guvernului. (2) Membrii Guvernului, reprezentanţii autorităţilor publice interesate, precum şi ceilalţi invitaţi a căror prezenta este necesară pentru buna desfăşurare a şedinţelor Guvernului se convoacă de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, conform dispoziţiei primului-ministru. (3) Agenda de lucru a Guvernului cuprinde: proiecte de acte normative, rapoarte, note, note-mandat, memorandumuri, puncte de vedere, informări şi alte materiale, în funcţie de necesitaţi. (4) Pe agenda de lucru a Guvernului se înscriu numai proiectele de acte normative care au avizele tuturor autorităţilor publice interesate în aplicarea acestora, avizul din punct de vedere al legalităţii şi, după caz, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii şi avizul Consiliului Economic şi Social. (5) Proiectul agendei de lucru, avizat de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, este prezentat de acesta spre aprobare primului-ministru. Agenda de lucru aprobată se comunică de Secretariatul General al Guvernului tuturor membrilor Guvernului, precum şi conducătorilor altor autorităţi publice interesate, cu cel puţin 36 de ore înainte de începerea şedinţei Guvernului.  +  Articolul 19 (1) Înainte de începerea dezbaterilor sau în cursul acestora iniţiatorii pot solicita primului-ministru, motivat, retragerea sau amânarea proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru. (2) În cazuri excepţionale primul-ministru poate aproba ca pe durata desfăşurării şedinţei Guvernului să fie luate în discuţie şi proiecte de acte normative sau materiale neînscrise pe agenda de lucru. În cazul adoptării de către Guvern a acestor proiecte de acte normative initiatorul are obligaţia să îşi însuşească observaţiile şi propunerile cu privire la forma şi legalitatea acestor proiecte, cuprinse în documentele prevăzute la art. 17 alin. (1). (3) Decizia Guvernului cu privire la fiecare proiect de act normativ, luată ca urmare a rezultatului dezbaterilor, este marcată prin anunţul primului-ministru privind adoptarea, amânarea, respingerea sau retragerea acestuia, după caz.  +  Articolul 20 (1) După adoptare Secretariatul General al Guvernului finalizează proiectul de act normativ prin operarea observaţiilor de tehnica legislativă. (2) În situaţia în care în şedinţa Guvernului au fost formulate observaţii de fond, Secretariatul General al Guvernului le va comunică initiatorilor atât prin fax, cat şi prin posta specială, imediat după ce stenograma şedinţei Guvernului a fost redactată. (3) În termen de cel mult două zile de la primirea observaţiilor formulate în şedinţa Guvernului initiatorul este obligat sa transmită Secretariatului General al Guvernului reformularile textelor vizate de acestea; în acest răspuns vor fi cuprinse, dacă este cazul, şi reformularile textelor vizate de observaţiile de fond cuprinse în documentele prevăzute la art. 17 alin. (1). Initiatorul aplica ştampila conducătorului instituţiei pe fiecare pagina ce conţine textele reformulate. Reformularile textelor vizate, însoţite de o adresa din partea iniţiatorului, se transmit prin fax, precum şi prin posta specială, originalul urmând să fie atasat la dosarul actului normativ în cauza. (4) După finalizare Secretariatul General al Guvernului transmite autorităţii publice iniţiatoare forma finala a actului normativ. (5) În situaţia în care initiatorul nu accepta propunerile şi/sau observaţiile aprobate de Guvern, proiectul de act normativ va fi repus în mod obligatoriu pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului.  +  Articolul 21 (1) Proiectele de acte normative cărora li s-au adus modificări de fond ca urmare a discutarii şi adoptării lor în şedinţa Guvernului vor fi supuse unei noi avizari a Consiliului Legislativ, a Consiliului Suprem de Apărare a Tarii şi a Consiliului Economic şi Social, după caz. În situaţia în care, ca urmare a noii avizari de către aceste autorităţi, este necesară operarea unor modificări de fond ori avizul respectiv este negativ, proiectul de act normativ va fi repus în mod obligatoriu pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului. (2) Repunerea pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului este obligatorie şi în cazul proiectelor de acte normative adoptate potrivit art. 19 alin. (2), dacă: a) acceptarea ulterioară a observaţiilor cuprinse în documentele prevăzute la art. 17 alin. (1) determina modificări de fond ale proiectului; b) avizul Consiliului Legislativ şi/sau avizul Consiliului Economic şi Social sunt negative, după transmiterea de către initiator a punctului sau de vedere Secretariatului General al Guvernului. (3) În toate cazurile, dacă ulterior adoptării initiatorul solicita operarea altor modificări care nu au fost aprobate de Guvern, Secretariatul General al Guvernului are obligaţia sa repuna respectivul proiect de act normativ pe agenda de lucru.  +  Articolul 22 (1) După şedinţa Guvernului Secretariatul General al Guvernului va proceda la: a) definitivarea actului normativ adoptat, în condiţiile art. 20; b) prezentarea actului normativ adoptat primului-ministru, în vederea semnării, şi ministrilor care au obligaţia punerii lui în executare, în vederea contrasemnarii. Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern este obligatorie în termen de cel mult 24 de ore de la data semnării lui de către primul-ministru; c) numerotarea actelor normative în cadrul anului calendaristic; actele Guvernului vor purta data şedinţei Guvernului în care acestea au fost adoptate; d) transmiterea la Senat sau la Camera Deputaţilor, după caz, a proiectelor de legi, însoţite de expunerile de motive ale acestora şi de hotărârile de supunere a lor spre adoptare, semnate de primul-ministru; e) transmiterea către secretarul general al Camerei Deputaţilor, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, împreună cu notele de fundamentare ale acestora, semnate de ministrul sau de miniştrii initiatori. Sunt exceptate de la publicare hotărârile Guvernului care intra sub incidenţa prevederilor art. 107 alin. (4) ultima teza din Constituţia României, care se comunică numai instituţiilor interesate; f) transmiterea la Senat sau la Camera Deputaţilor, după caz, a ordonanţelor şi a ordonanţelor de urgenta ale Guvernului, însoţite de expunerile de motive ale proiectelor de legi pentru aprobarea acestora şi de hotărârile de adoptare, semnate de primul-ministru. (2) În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, initiatorilor le revine obligaţia sa transmită Secretariatului General al Guvernului, imediat după adoptare, nota de fundamentare semnată numai de conducătorul/conducătorii autorităţii/autorităţilor publice iniţiatoare, care să se refere la forma finala a actului normativ, precum şi la avizul Consiliului Legislativ.  +  Articolul 23Instrumentele de prezentare şi motivare, variantele şi formele succesive ale proiectelor de acte normative, precum şi originalul actului normativ adoptat se păstrează de Secretariatul General al Guvernului, astfel încât să se asigure cunoaşterea întregului proces de elaborare a actului normativ respectiv.  +  Articolul 24 (1) Actul normativ modificat sau completat în mod substanţial va fi republicat având la baza dispoziţia cuprinsă în actul de modificare, respectiv de completare. (2) Republicarea actelor normative modificate sau completate prin ordonanţe ale Guvernului se poate face numai după aprobarea acestora din urma prin lege, pentru a nu se crea eventuale discrepanţe cu actul de aprobare, în cazul în care acesta aduce alte modificări ordonanţei supuse aprobării. (3) Legile, precum şi ordonanţele şi hotărârile Guvernului vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autorităţii publice care a emis actul de modificare, respectiv de completare. În acest sens autorităţile publice iniţiatoare ale proiectelor de ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului de modificare, respectiv de completare, au obligaţia de a transmite Secretariatului General al Guvernului textul actului normativ de baza, în forma republicabila, cu solicitarea de republicare în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000. (4) Forma republicabila conţine textul actului normativ de baza, în care se integreaza prevederile modificate sau cele de completare, se actualizează denumirile schimbate între timp, cum ar fi cele ale unor instituţii sau localităţi, şi se da, atunci când s-a dispus în mod expres, o noua numerotare alineatelor, articolelor, capitolelor şi celorlalte structuri ale actului normativ în cauza. (5) Legile, precum şi ordonanţele şi hotărârile Guvernului vor fi republicate cu avizul Consiliului Legislativ asupra noului text, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului adresată secretarului general al Camerei Deputaţilor.  +  Articolul 25 (1) În cazul în care după publicarea ordonanţelor sau hotărârilor Guvernului se descoperă erori materiale în cuprinsul acestora, se procedează la publicarea unei note cuprinzând rectificările necesare. (2) Rectificarea textelor ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului se face cu avizul Consiliului Legislativ, la cererea Secretariatului General al Guvernului adresată secretarului general al Camerei Deputaţilor. În acest sens autorităţile publice iniţiatoare ale proiectelor de ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului, care conţin erori materiale, au obligaţia de a transmite Secretariatului General al Guvernului textele vizate, în forma rectificabila, justificând necesitatea îndreptării erorii materiale, cu solicitarea de a se dispune rectificarea necesară în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000.  +  Capitolul 3 Dispoziţii privind ordinele, instrucţiunile şi celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor şi ai celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de prefecţi  +  Articolul 26 (1) Ordinele cu caracter normativ, instrucţiunile şi alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor şi ai celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cele ale prefecţilor se emit pe baza şi în executarea legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului. (2) Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte se emit atunci când se prevede aceasta printr-o dispoziţie legală, cu încadrarea în termenul stabilit şi cu indicarea expresă a temeiului legal. (3) Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte vor fi elaborate respectându-se normele de tehnica legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, cu consultarea compartimentelor de specialitate din cadrul autorităţii publice respective, şi vor fi avizate în mod obligatoriu de compartimentul juridic propriu. (4) Actele prevăzute la alin. (1) se semnează numai de către conducătorii autorităţilor publice emitente.  +  Articolul 27 (1) Toate ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte cu caracter normativ ale ministrilor şi conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija acestora. (2) Prefectii vor dispune publicarea ordinelor emise în monitoarele oficiale ale judeţelor, potrivit reglementărilor în vigoare. (3) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă legea nu dispune altfel, ordinele, instrucţiunile şi alte acte cu caracter normativ care au ca obiect reglementări din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 28 (1) Pe întregul parcurs al elaborării proiectelor de acte normative se interzice personalului autorităţilor publice iniţiatoare şi avizatoare furnizarea în afară instituţiilor respective a unor date sau informaţii cu privire la respectivele proiecte de acte normative. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) actele, datele sau informaţiile referitoare la proiectele de acte normative, care sunt furnizate în afară instituţiilor, cu adresa oficială, datată şi sub semnatura conducerii autorităţilor publice iniţiatoare sau avizatoare.  +  Articolul 29Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi prefectii vor analiza periodic stadiul aplicării actelor normative din domeniul lor de activitate şi vor face propuneri temeinic justificate de adaptare a reglementărilor legale la cerinţele impuse de evoluţia vieţii economico-sociale.  +  Articolul 30 (1) În situaţia în care împotriva unui act al Guvernului se formulează o reclamaţie administrativă în condiţiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, adresată Secretariatului General al Guvernului, aceasta se comunică de îndată iniţiatorului, care are obligaţia sa reanalizeze actul respectiv şi sa comunice Secretariatului General al Guvernului, în termen de 10 zile de la solicitare, propuneri de menţinere, de modificare şi/sau de completare ori de abrogare a acestuia. (2) În situaţia în care initiatorul propune menţinerea actului administrativ Secretariatul General al Guvernului comunică reclamantului soluţia de respingere a reclamaţiei administrative. Secretariatul General al Guvernului va susţine soluţia de menţinere a actului administrativ în faţa instanţelor de judecată, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2001 privind stabilirea atribuţiilor Secretariatului General al Guvernului. (3) În situaţia în care initiatorul propune admiterea reclamaţiei administrative acesta are obligaţia de a promova un proiect de modificare, de completare sau de abrogare, după caz, a actului administrativ contestat, respectând dispoziţiile prezentului regulament şi ale legislaţiei privind contenciosul administrativ.--------