HOTĂRÎRE nr. 1715 din 30 decembrie 1971pentru stabilirea unor măsuri în executarea Decretului nr. 471/1971*) cu privire la asigurările de stat
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 162 din 30 decembrie 1971    Notă *) Decretul nr. 471/1971 a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 161 din 28 decembrie 1971. Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Capitolul 1 Înregistrarea bunurilor, procedura de stabilire şi încasare a primelor de asigurare, de înştiinţare şi constatare a producerii evenimentelor asigurate, în asigurarea prin efectul legii de bunuri  +  Articolul 1Operaţiunile privind identificarea şi înregistrarea bunurilor aparţinînd persoanelor fizice şi unităţilor agricole cooperatiste, precum şi cele privind stabilirea, comunicarea, reportarea, încasarea şi evidenta primelor de asigurare pentru aceste bunuri, se efectuează de către organele financiare de pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare. Pentru unităţile agricole cooperatiste, aceste operaţiuni vor putea fi efectuate de către unităţile Administraţiei Asigurărilor de Stat.Ministerul Finanţelor are, potrivit legii, dreptul de control şi revizuire a operaţiunilor prevăzute în alineatul precedent.  +  Articolul 2Bunurile pentru care asigurarea începe după data stabilită pentru înregistrare sau reportare sînt asigurate pe anul în curs fără plata primelor.Pentru bunurile a căror asigurare încetează după data stabilită pentru înregistrare sau reportare nu se scad primele pe anul în curs.  +  Articolul 3Primele de asigurare datorate de persoane fizice a căror categorie de încadrare în tariful de prime se schimba după data stabilită pentru înregistrare sau reportare se modifica în raport cu noua încadrare.  +  Articolul 4Primele de asigurare şi majorările datorate pentru bunurile trecute în patrimoniul statului se dau la scădere, în măsura în care nu au fost achitate.  +  Articolul 5Înştiinţările făcute de asiguraţi cu privire la producerea evenimentului asigurat se înregistrează la comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti sau municipale ori, după caz, la unităţile Administraţiei Asigurărilor de Stat, eliberîndu-se dovada înregistrării lor.În cazul producerii mai multor pagube de clădiri sau alte construcţii ori pieirii mai multor ovine aparţinînd persoanelor fizice, la aceeaşi dată, în aceeaşi localitate şi din aceeaşi cauza cuprinsă în asigurare, comitetele executive ale consiliilor populare prevăzute în alineatul precedent sau, după caz, unităţile Administraţiei Asigurărilor de Stat, trec şi certifica declaraţiile asiguraţilor într-o înştiinţare colectivă, care se semnează de fiecare asigurat, înăuntrul termenului de înştiinţare.Comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti sau municipale trimit unităţilor Administraţiei Asigurărilor de Stat înştiinţările cu privire la producerea evenimentului asigurat în termen de 24 ore de la primire, cu excepţia celor privind pieirea animalelor, care se trimit în termen de 3 zile de la data primirii înştiinţării.  +  Articolul 6În caz de paguba la orice bun asigurat, cu excepţia animalelor, procesele-verbale de constatare şi evaluare se întocmeşte de către unităţile Administraţiei Asigurărilor de Stat, cu participarea asiguratului sau a unui membru major din familia acestuia ori, după caz, a preşedintelui sau directorului unităţii agricole cooperatiste ori a oricărui membru din conducerea acesteia, precum şi a unui reprezentant al comitetului executiv al consiliului popular comunal, orasenesc sau municipal şi a doi martori; la cooperativele agricole de producţie, procesele-verbale se întocmesc şi cu participarea contabilului şef şi a inginerului şef, iar la unităţile economice ale asociaţiilor intercooperatiste agricole, şi cu participarea economistului şef şi a tehnologului şef.Procesele-verbale de constatare şi evaluare la culturile agricole şi rodul viilor pot fi întocmite, la cererea unităţilor Administraţiei Asigurărilor de Stat, de inginerii agronomi angajaţi ai comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene, cu participarea tuturor celor prevăzuţi în alineatul precedent.În procesele-verbale se stabilesc cauza, împrejurările şi cuantumul pagubei.  +  Articolul 7În localităţile rurale, precum şi în cele urbane în care nu funcţionează unităţi ale Administraţiei Asigurărilor de Stat, în cazul pieirii animalelor, procesele-verbale de constatare se întocmesc în termen de cel mult 48 ore de la data înştiinţării producerii evenimentului asigurat, de către preşedintele sau secretarul comitetului executiv al consiliului popular comunal, orasenesc ori municipal, sau de un membru al comitetului executiv, împuternicit de preşedinte, cu participarea medicului ori tehnicianului veterinar de circumscripţie, sau tehnicianului veterinar comunal sau, în lipsa acestuia, a agentului veterinar comunal.În localităţile urbane în care funcţionează unităţi ale Administraţiei Asigurărilor de Stat, procesele-verbale prevăzute în alineatul precedent se întocmesc, în acelaşi termen, de către medicul veterinar de circumscripţie împreună cu împuternicitul unităţii Administraţiei Asigurărilor de Stat.În toate cazurile, procesele-verbale se întocmesc cu participarea asiguratului sau a unui membru major din familia acestuia ori, după caz, a preşedintelui sau directorului unităţii agricole cooperatiste ori a oricărui membru din conducerea acesteia, precum şi a contabilului şef al cooperativei sau a economistului şef al unităţii economice a asociaţiei intercooperatiste agricole şi a doi martori.În lipsa justificată a organelor veterinare în localităţile rurale, procesele-verbale sînt valabil întocmite fără participarea acestora, iar în lipsa medicului veterinar în localităţile urbane, sînt valabil întocmite de către tehnicianul veterinar.În procesele-verbale se stabilesc cauza, împrejurările şi valoarea animalului pierit.Comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti sau municipale înregistrează procesele-verbale pe care le întocmesc şi le trimit unităţilor Administraţiei Asigurărilor de Stat, împreună cu înştiinţările cu privire la producerea evenimentului asigurat, în termen de 3 zile de la data primirii înştiinţării.  +  Articolul 8Constatările şi evaluarile cuprinse în procesele-verbale prevăzute în art. 6 şi 7 lasă deschisă asiguratului, dacă este cazul, calea dreptului comun.  +  Capitolul 2 Alte dispoziţii privind asigurarea prin efectul legii  +  Articolul 9Primele la asigurarea prin efectul legii a călătorilor se încasează şi se decontează Administraţiei Asigurărilor de Stat, de către organizaţiile cărora le aparţin mijloacele de transport, la termenele şi în condiţiile stabilite în convenţiile încheiate, după caz, cu ministere, departamente sau cu organizaţii de transport.  +  Articolul 10Operaţiunile de stabilire şi de încasare a primelor la asigurarea prin efectul legii de răspundere civilă, precum şi cele de revizuire a primelor stabilite, în cazul asiguraţilor deţinători de autovehicule înmatriculate în Republica Socialistă România, cu excepţia Ministerului Forţelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne şi Consiliul Securităţii Statului, se efectuează de către organele financiare de pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare sau de către unităţile Administraţiei Asigurărilor de Stat.Organizaţiile socialiste stabilesc, potrivit tarifului, primele de asigurare şi majorările datorate şi le plătesc Administraţiei Asigurărilor de Stat.  +  Capitolul 3 Dispoziţii privind asigurările facultative  +  Articolul 11Pentru bunurile cu care se garantează creditele acordate, procurate din credite sau care fac obiectul unor contractari pentru care se acordă credite ori avansuri, băncile, Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi cooperativele de credit pot cere beneficiarilor de credite să asigure, potrivit condiţiilor de asigurare, acele bunuri pe întreaga perioadă de rambursare a creditelor sau, după caz, pe perioada cît bunurile aparţin beneficiarului de credit.Primele de asigurare sînt în sarcina beneficiarilor de credite.  +  Articolul 12Pentru încheierea asigurărilor facultative cu persoanele fizice şi încasarea primelor la aceste asigurări, Administraţia Asigurărilor de Stat are dreptul sa angajeze lucrători retribuiţi pe bază de cota procentuală, sa utilizeze ca personal retribuit pe bază de tarife angajaţi ai organizaţiilor socialiste, membri ai cooperativelor agricole de producţie sau ai altor unităţi cooperatiste, pensionari, precum şi alte persoane şi sa încheie convenţii de mandat cu organizaţii socialiste.  +  Articolul 13Cotele procentuale, tarifele şi taxele de mandat ce se acordă pentru încheierea asigurărilor facultative şi încasarea primelor la aceste asigurări se stabilesc de ministrul finanţelor.Retribuţiile pe bază de cote procentuale şi tarife, celelalte drepturi cuvenite lucrătorilor prevăzuţi în art. 12, precum şi taxele de mandat, se plătesc din fondul nescriptic planificat.  +  Articolul 14Dispoziţiile art. 5 referitoare la înştiinţările cu privire la producerea evenimentului asigurat, ale art. 6, 7 şi 8 privind modul de întocmire a proceselor-verbale de constatare şi evaluare, se aplică în mod corespunzător şi la asigurările facultative, potrivit condiţiilor de asigurare.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 15Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, precum şi organizaţiile economice, întreprinderile şi instituţiile subordonate acestora vor acorda sprijin pentru popularizarea asigurărilor, încheierea asigurărilor facultative, încasarea primelor la aceste asigurări şi recrutarea de lucrători retribuiţi pe bază de tarife.Se recomanda Uniunii Generale a Sindicatelor din România, organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti sa acorde sprijin în realizarea acţiunilor prevăzute în alineatul precedent.Presa centrala şi locală, radioteleviziunea şi cinematografia vor sprijini acţiunile Administraţiei Asigurărilor de Stat pentru popularizarea asigurărilor.Comitetele executive ale consiliilor populare vor sprijini şi activitatea de constatare a producerii evenimentelor asigurate şi de verificare a realităţii lor la toate asigurările. De asemenea, vor repartiza sedii corespunzătoare unităţilor Administraţiei Asigurărilor de Stat.  +  Articolul 16Medicii legisti, precum şi alţi medici, desemnaţi de ministrul sănătăţii potrivit criteriilor stabilite împreună cu ministrul finanţelor, vor examina - la cererea unităţilor Administraţiei Asigurărilor de Stat - asiguraţii care au suferit accidente, în vederea stabilirii gradelor de invaliditate permanenta ce se aplică în materia asigurării prin efectul legii a călătorilor şi a asigurărilor facultative de persoane.  +  Articolul 17Operaţiunile efectuate în anii 1956 şi 1957 în baza art. 22 din Hotărîrea Consiliului de Ministeri nr. 478/1956 şi art. 13 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2756/1956 rămîn preluări definitive la bugetul statului.  +  Articolul 18Ministrul finanţelor va emite instrucţiuni pentru executarea prevederilor art. 48 alineatul 2 din Decretul nr. 471/1971*) referitoare la plata unor majorări de întîrziere şi ale art. 1 şi 10 din prezenta hotărîre, precum şi pentru stabilirea cuantumului de rotunjire, de pînă la 5 lei, a sumelor la care se face asigurarea, rezultate din calculul pentru determinarea acestora, la asigurarea prin efectul legii de bunuri.  +  Articolul 19În vederea aplicării asigurării prin efectul legii de răspundere civilă: a) se autoriza Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, cu avizul Ministerului Muncii, ca, pe bază de cereri justificate, sa suplimenteze planul de muncă şi salarii al unităţilor teritoriale ale Administraţiei Asigurărilor de Stat, eşalonat pe anii 1972-1973, cu un număr de cel mult 300 de posturi; b) numărul maxim de autoturisme stabilit Administraţiei Asigurărilor de Stat se suplimenteaza cu 40 de autoturisme; c) Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor modifica, la propunerea ministerelor, celorlalte organe centrale, a comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, indicatorii de plan economic şi financiar pe anul 1972.  +  Articolul 20Prezenta hotărîre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Decretului nr. 471/1971.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abroga Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1384/1957 pentru aplicarea asigurărilor de stat şi Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1562/1960 privind unele măsuri în legătură cu aplicarea asigurărilor de stat prin efectul legii - cu excepţia prevederilor din aceste hotărîri referitoare la asigurarea culturilor agricole aparţinînd cetăţenilor, care se abroga pe data de 1 ianuarie 1972 -, art. 32 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1865/1958 privind unele măsuri cu caracter financiar, Hotărîrea Consiliului de Ministeri nr. 308/1960 privind reglementarea utilizării cotei de 15% din încasările Administraţiei Asigurărilor de Stat, ce se vărsa la bugetele locale pentru prevenirea şi combaterea incendiilor şi epizootiilor, art. 5 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1888/1960 pentru aprobarea unor suplimentari şi virari de credite bugetare şi unele măsuri în legătură cu executarea bugetului pe anul 1960, precum şi orice alte dispoziţii contrare.------------------------