HOTĂRÂRE nr. 813 din 28 decembrie 1992privind organizarea şi functionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 29 decembrie 1992    Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1Ministerul Justiţiei este organul administraţiei publice centrale de specialitate care exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul administraţiei justiţiei, al executarii pedepselor penale, precum şi cu privire la activitatea Ministerului Public, asigurind condiţiile necesare funcţionarii intregului sistem al justiţiei pe baza strictei aplicari a legii, corespunzător principiilor democratice ale statului de drept.Ministerul Justiţiei participa la sistematizarea şi perfectionarea legislaţiei şi realizează cooperarea internationala în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 2Raporturile Ministerului Justiţiei cu instantele judecătorești şi cu Ministerul Public sînt cele prevăzute în Legea pentru organizarea judecătorească şi Legea Curtii Supreme de Justiţie din România.  +  Articolul 3În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 1, Ministerul Justiţiei are urmatoarele atribuţii principale:1. organizeaza şi asigura functionarea, din punct de vedere administrativ, în condiţii corespunzătoare, a instanţelor judecătorești, a notariatelor, laboratoarelor de expertiza judiciara şi a administraţiei penitenciarelor;2. îndrumă şi controlează activitatea notariatelor, laboratoarelor de expertiza judiciara, precum şi a penitenciarelor;3. conduce, îndrumă şi verifica activitatea privind executarea pedepselor private de libertate, precum şi a unor măsuri educative aplicate minorilor, asigurind respectarea drepturilor fundamentale ale omului în acest domeniu;4. propune Guvernului iniţierea unor proiecte de acte normative în domeniul sau de activitate şi în cel al infaptuirii justiţiei;5. coordonează lucrarile pregatitoare privind alcatuirea de coduri şi participa la intocmirea proiectelor acestora;6. participa la elaborarea proiectelor de acte normative initiate de alte organe şi avizeaza toate proiectele de acte normative;7. în condiţiile legii, participa la negocieri în vederea incheierii de conventii internationale, interesînd domeniul justiţiei; indeplineste sau asigura aducerea la indeplinire a obligaţiilor ce revin Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătorești şi notariatelor de stat, potrivit convenţiilor şi uzantelor internationale;8. elaboreaza studii privind cadrul înţelegerilor internationale, interesînd domeniul justiţiei; avizeaza proiecte de conventii internationale; examineaza şi face propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei, spre a o face compatibila cu participarea României la conventii internationale;9. întocmeşte studii de practica judiciara şi sesizeaza Curtea Suprema de Justiţie în cazurile de aplicare neuniforma a legii;10. organizeaza şi efectueaza lucrari de statistica judiciara şi notariala şi elaboreaza studii şi lucrari de sinteza cu privire la evolutia fenomenului judiciar, la activitatea instanţelor judecătorești, notariatelor de stat, laboratoarelor de expertize criminalistice, a Directiei Generale a Penitenciarelor şi a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfectionarea Magistratilor;11. elaboreaza lucrarile necesare numirii personalului din domeniul justiţiei, notariatelor, penitenciarelor şi laboratoarelor de expertize criminalistice, asigurind cunoasterea acestuia sub aspectul pregatirii profesionale şi profilului moral;12. organizeaza examenele de capacitate ale judecatorilor, de definitivare a notarilor de stat şi cele de acordare a gradului profesional;13. asigura, împreună cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfectionarea Magistratilor, formarea de specialisti în sistemul justiţiei; sprijina activitatea de documentare a personalului de la instantele judecătorești, notariatele de stat, laboratoare de expertize criminalistice şi celelalte categorii de personal;14. colaboreaza cu facultatile de drept la intocmirea programelor analitice pentru studenti, la asigurarea şi organizarea practicii acestora şi la selectionarea absolventilor;15. întocmeşte lucrari pregatitoare şi face propuneri în legătură cu cererile de gratieri, comutare a pedepselor, precum şi amnistierea unor infractiuni; efectueaza lucrarile necesare pentru informarea Curtii Supreme de Justiţie, în vederea solutionarii cererilor de stramutare a cauzelor;16. asigura lucrarile date în competenţa sa, prevăzute de Legea cetateniei române;17. coordonează, controlează şi îndrumă din punct de vedere administrativ activitatea de expertiza tehnica judiciara şi organizeaza examenele pentru atribuirea calităţii de expert tehnic;18. indeplineste atribuţiile care îi sînt stabilite prin lege în legătură cu desfăşurarea activităţii jurisconsultilor;19. asigura introducerea metodelor moderne în materie de informare, documentare şi sistematizare a legislaţiei, la nivelul cerințelor actuale ale tehnicii în domeniul informational, în concordanta cu programul naţional privind informatizarea societatii româneşti;20. indeplineste atribuţiile prevăzute de lege, referitoare la Regia Autonoma "Multiproduct";21. rezolva cereri şi sesizari ale cetatenilor în probleme specifice, ce sînt adresate Ministerului Justiţiei;22. ia măsuri pentru organizarea şi buna functionare a compartimentelor din Ministerul Justiţiei;23. ia măsuri, potrivit legii, privind asigurarea condiţiilor necesare pentru buna functionare a unităţilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2;24. indeplineste orice alte atribuţii care îi revin prin alte acte normative.  +  Articolul 4Conducerea Ministerului Justiţiei este asigurata de ministrul justiţiei.În exercitarea conducerii, ministrul emite ordine şi instrucţiuni.Pe linga ministrul justiţiei funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului, a cărui componenta se stabileste prin ordin al ministrului.  +  Articolul 5Ministrul justiţiei reprezinta ministerul în raporturile cu Parlamentul, institutia preşedinţială, Curtea Constituţională, Curtea Suprema de Justiţie, Curtea de Conturi, Guvernul, ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice, cu organizaţii neguvernamentale, precum şi în relatiile internationale.  +  Articolul 6Structura organizatorica a Ministerului Justiţiei este prevăzută în anexa nr. 1.În structura Ministerului Justiţiei funcţionează departamente, direcţii, servicii, oficii şi birouri.Structura departamentelor şi a direcţiilor se stabileste prin ordin al ministrului, în limita numarului maxim de posturi aprobat.Atribuţiile şi modul de functionare a aparatului Ministerului Justiţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 7Numărul maxim de posturi pentru aparatul Ministerului Justiţiei este 294, exclusiv demnitarii.  +  Articolul 8Unitatile din sistemul Ministerului Justiţiei se infiinteaza şi se organizeaza potrivit legii. Aceste unităţi sînt prevăzute în anexa nr. 2.Repartizarea posturilor pe unitatile din sistemul ministerului, precum şi structura organizatorica a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 9Directia Generală a Penitenciarelor, cu toate unitatile sale, este coordonata de secretarul de stat, sef al Departamentului executarii pedepselor private de libertate.  +  Articolul 10Ministerul Justiţiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme, stabilit potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 12Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărîri se abroga Hotărîrea Guvernului nr. 987/1990 privind organizarea şi functionarea Ministerului Justiţiei, Hotărîrea Guvernului nr. 1089/1990 pentru completarea Hotărîrii Guvernului nr. 987/1990 privind organizarea şi functionarea Ministerului Justiţiei, Hotărîrea Guvernului nr. 95/1991 privind înfiinţarea unui post de subsecretar de stat şi modificarea numarului maxim de posturi în aparatul central al Ministerului Justiţiei, Hotărîrea Guvernului nr. 783/1991 privind înfiinţarea unui post de secretar de stat la Ministerul Justiţiei, precum şi orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Petre Ninosu  +  Anexa 1 *Font 7*MINISTERUL JUSTIŢIEI                                     ┌────────────┐                                     │ MINISTRU │                                     └─────┬──────┘                                           │ ┌────────────────────┐         ┌───────────────────┐ ├─────────────┤ CONSILIERI │         │DIRECTIA RELATII CU├─────────────┤ └────────────────────┘         │ MINISTERUL PUBLIC │ │ ┌────────────────────┐         └───────────────────┘ ├─────────────┤SERVICIUL CONTENCIOS│                                           │ └────────────────────┘              ┌────────────────────────────┼────────────────────────────────┐┌─────────────┴─────────────┐┌─────────────┴────────────┐ ┌───────────┴──────────┐│ SECRETAR DE STAT ││ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │└─────────────┬─────────────┘└─────────────┬────────────┘ └───────────┬──────────┘              │ │ ┌─────────────────┴─────────────────┐┌─────────────┴─────────────┐┌─────────────┴────────────┐ │ ┌──────────┴───────────┐│ DEPARTAMENTUL LEGISLATIE, ││DEPARTAMENTUL INSTANTELOR │ │ │ DEPARTAMENTUL ││ STUDII, RELATII ││JUDECATORESTI NOTARIATELOR│ │ │EXECUTARII PEDEPSELOR ││INTERNATIONALE ŞI CETATENIE││ ŞI ORGANIZARE │ │ │PRIVATIVE DE LIBERTATE│└┬──────────────────────────┘└┬─────────────────────────┘ │ └──────────┬───────────┘ │┌───────────────────┐ │┌────────────────────┐ │┌─────────────────────┐ ┌──────────┴───────────┐ ├┤DIRECTIA LEGISLATIE│ ├┤DIRECTIA ORGANIZARE │ ││DIRECTIA SALARIZARE, │ │CORPUL DE INSPECŢIE │ ││ŞI STUDII │ ││ŞI RESURSE UMANE │ ├┤CONTABILITATE, │ │PENITENCIARA │ │└───────────────────┘ │└────────────────────┘ ││INVESTITII ŞI │ └──────────────────────┘ │┌───────────────────┐ │┌────────────────────┐ ││FINANCIAR │ ││DIRECTIA RELATII │ ├┤DIRECTIA JUDICIARA │ │└─────────────────────┘ ├┤INTERNATIONALE ŞI │ ││ŞI A NOTARIATELOR │ │┌─────────────────────┐ ││PROTOCOL │ │└────────────────────┘ ││DIRECTIA SECRETARIAT,│ │└───────────────────┘ │┌────────────────────┐ ├┤ADMINISTRATIV, │ │┌───────────────────┐ ├┤DIRECTIA INSTANTELOR│ ││RELATII CU PUBLICUL │ ││BIROUL PENTRU │ ││MILITARE │ ││ŞI PRESA │ └┤PROBLEME DE │ │└────────────────────┘ │└─────────────────────┘  │CETATENIE │ │┌────────────────────┐ │┌─────────────────────┐  └───────────────────┘ └┤SERVICIUL │ └┤CONTROLUL FINANCIAR │                               │INFORMATICA JURIDICA│ │DE GESTIUNE │                               └────────────────────┘ └─────────────────────┘  +  Anexa 2                           UNITATILEdin sistemul Ministerului Justiţiei finantate de la bugetul de stat    A. Curti de apel*)     1. Curtea de Apel Alba Iulia     2. Curtea de Apel Pitesti     3. Curtea de Apel Bacau     4. Curtea de Apel Oradea     5. Curtea de Apel Suceava     6. Curtea de Apel Brasov     7. Curtea de Apel Bucureşti     8. Curtea de Apel Cluj-Napoca     9. Curtea de Apel Constanta    10. Curtea de Apel Craiova    11. Curtea de Apel Galaţi    12. Curtea de Apel Iasi    13. Curtea de Apel Tirgu Mures    14. Curtea de Apel Ploiesti    15. Curtea de Apel Timisoara  *) Aceste unităţi îşi vor începe activitatea la 1 iulie 1993; pînă   la această dată, prin hotărîre a Guvernului se va stabili numărul de personal.    B. Tribunale    1. Tribunalul Alba 22. Tribunalul Hunedoara    2. Tribunalul Arad 23. Tribunalul Ialomita    3. Tribunalul Arges 24. Tribunalul Iasi    4. Tribunalul Bacau 25. Tribunalul Maramures    5. Tribunalul Bihor 26. Tribunalul Mehedinti    6. Tribunalul Bistrita-Nasaud 27. Tribunalul Mures    7. Tribunalul Botosani 28. Tribunalul Neamt    8. Tribunalul Brasov 29. Tribunalul Olt    9. Tribunalul Braila 30. Tribunalul Prahova   10. Tribunalul Buzau 31. Tribunalul Satu Mare   11. Tribunalul Caraş-Severin 32. Tribunalul Salaj   12. Tribunalul Calarasi 33. Tribunalul Sibiu   13. Tribunalul Cluj 34. Tribunalul Suceava   14. Tribunalul Constanta 35. Tribunalul Teleorman   15. Tribunalul Covasna 36. Tribunalul Timiş   16. Tribunalul Dîmboviţa 37. Tribunalul Tulcea   17. Tribunalul Dolj 38. Tribunalul Vaslui   18. Tribunalul Galaţi 39. Tribunalul Vilcea   19. Tribunalul Giurgiu 40. Tribunalul Vrancea   20. Tribunalul Gorj 41. Tribunalul municipiului Bucureşti   21. Tribunalul Harghita    C. Judecatorii      Judeţul Judecatoria---------------------------------------- Alba 1. Alba Iulia                   2. Cimpeni                   3. Aiud*)                   4. Blaj*)                   5. Sebes*) Arad 6. Arad                   7. Ineu                   8. Lipova*)                   9. Gurahont*)                  10. Chişineu-Criş*) Arges 11. Pitesti                  12. Cîmpulung                  13. Curtea de Arges                  14. Costesti*) Bacau 15. Bacau                  16. Onesti                  17. Moinesti*)                  18. Parincea*)                  19. Buhusi*) Bihor 20. Oradea                  21. Beius                  22. Marghita*)                  23. Alesd*) Bistrita Nasaud 24. Bistrita                  25. Nasaud                  26. Beclean*) Botosani 27. Botosani                  28. Dorohoi                  29. Saveni*)                  30. Darabani*) Brasov 31. Brasov                  32. Fagaras                  33. Rupea*)                  34. Zarnesti*) Braila 35. Braila                  36. Faurei                  37. Insuratei*) Buzau 38. Buzau                  39. Rimnicu Sarat                  40. Patirlagele                  41. Pogoanele*) Caraş-Severin 42. Resita                  43. Caransebes                  44. Oravita                  45. Moldova Noua*)                  46. Bozovici*) Calarasi 47. Calarasi                  48. Oltenita                  49. Lehliu-Gara*) Cluj 50. Cluj-Napoca                  51. Turda                  52. Dej                  53. Huedin*)                  54. Gherla*) Constanta 55. Constanta                  56. Medgidia                  57. Hîrşova*)                  58. Baneasa*)                  59. Mangalia*) Covasna 60. Sfîntu Gheorghe                  61. Tirgu Secuiesc                  62. Intorsura Buzaului*) Dîmboviţa 63. Tirgoviste                  64. Gaesti                  65. Pucioasa*)                  66. Racari*)                  67. Moreni*) Dolj 68. Craiova                  69. Bailesti                  70. Filiasi*)                  71. Segarcea*)                  72. Calafat*) Galaţi 73. Galaţi                  74. Tecuci                  75. Tirgu Bujor*)                  76. Beresti*) Giurgiu 77. Giurgiu                  78. Bolintin Vale Gorj 79. Tirgu Jiu                  80. Tirgu Carbunesti                  81. Novaci*)                  82. Motru*) Harghita 83. Miercurea-Ciuc                  84. Odorheiul Secuiesc                  85. Toplita                  86. Gheorgheni*) Hunedoara 87. Deva                  88. Hunedoara                  89. Petrosani                  90. Brad*)                  91. Hateg*)                  92. Orastie*) Ialomita 93. Slobozia                  94. Urziceni                  95. Fetesti*) Iasi 96. Iasi                  97. Pascani                  98. Hîrlau*)                  99. Raducaneni*) Maramures 100. Baia Mare                 101. Sighetu Marmatiei                 102. Viseu de Sus                 103. Tirgu Lapus*)                 104. Dragomiresti*) Mehedinti 105. Drobeta-Turnu Severin                 106. Strehaia                 107. Orsova*)                 108. Vinju Mare*)                 109. Baia de Arama*) Mures 110. Tirgu Mures                 111. Sighisoara                 112. Reghin*)                 113. Tirnaveni*)                 114. Ludus*)                 115. Singeorgiu de Padure*) Neamt 116. Piatra Neamt                 117. Roman                 118. Tirgu-Neamt*)                 119. Bicaz*) Olt 120. Slatina                 121. Caracal                 122. Corabia*)                 123. Bals                 124. Scornicesti Prahova 125. Ploiesti                 126. Cîmpina                 127. Valenii de Munte                 128. Mizil*)                 129. Sinaia*) Satu Mare 130. Satu Mare                 131. Carei                 132. Negresti-Oas*) Salaj 133. Zalau                 134. Simleu Silvaniei                 135. Jibou*) Sibiu 136. Sibiu                 137. Medias                 138. Agnita*)                 139. Avrig*)                 140. Saliste*) Suceava 141. Suceava                 142.Cîmpulung Moldovenesc                 143. Radauti                 144. Falticeni*)                 145. Vatra Dornei*)                 146. Gura Humorului*) Teleorman 147. Alexandria                 148. Rosiori de Vede                 149. Turnu Magurele                 150. Videle*)                 151. Zimnicea Timiş 152. Timisoara                 153. Lugoj                 154. Deta                 155. Sinnicolau Mare*)                 156. Faget*) Tulcea 157. Tulcea                 158. Babadag                 159. Macin*) Vaslui 160. Vaslui                 161. Birlad                 162. Husi*)                 163. Murgeni*) Vilcea 164. Rimnicu Vilcea                 165. Dragasani                 166. Horezu*)                 167. Brezoi*)                 168. Balcesti*) Vrancea 169. Focsani                 170. Panciu                 171. Adjud*) Bucureşti 172. Judecatoria sectorului 1                 173. Judecatoria sectorului 2                 174. Judecatoria sectorului 3                 175. Judecatoria sectorului 4                 176. Judecatoria sectorului 5                 177. Judecatoria sectorului 6                 178. Judecatoria nr. 1 a S.A.I.*)                 179. Judecatoria nr. 2 a S.A.I.    *) Aceste unităţi îşi vor începe activitatea la 1 iulie 1993; pînă la această dată, prin hotărîre a Guvernului se va stabili numărul de personal.    D. Notariate de stat judetene    1. Notariatul de Stat judetean Alba    2. Notariatul de Stat judetean Arad    3. Notariatul de Stat judetean Arges    4. Notariatul de Stat judetean Bacau    5. Notariatul de Stat judetean Bihor    6. Notariatul de Stat judetean Bistrita-Nasaud    7. Notariatul de Stat judetean Botosani    8. Notariatul de Stat judetean Brasov    9. Notariatul de Stat judetean Braila   10. Notariatul de Stat judetean Buzau   11. Notariatul de Stat judetean Caraş-Severin   12. Notariatul de Stat judetean Calarasi   13. Notariatul de Stat judetean Cluj   14. Notariatul de Stat judetean Constanta   15. Notariatul de Stat judetean Covasna   16. Notariatul de Stat judetean Dîmboviţa   17. Notariatul de Stat judetean Dolj   18. Notariatul de Stat judetean Galaţi   19. Notariatul de Stat judetean Giurgiu   20. Notariatul de Stat judetean Gorj   21. Notariatul de Stat judetean Harghita   22. Notariatul de Stat judetean Hunedoara   23. Notariatul de Stat judetean Ialomita   24. Notariatul de Stat judetean Iasi   25. Notariatul de Stat judetean Maramures   26. Notariatul de Stat judetean Mehedinti   27. Notariatul de Stat judetean Mures   28. Notariatul de Stat judetean Neamt   29. Notariatul de Stat judetean Olt   30. Notariatul de Stat judetean Prahova   31. Notariatul de Stat judetean Satu Mare   32. Notariatul de Stat judetean Salaj   33. Notariatul de Stat judetean Sibiu   34. Notariatul de Stat judetean Suceava   35. Notariatul de Stat judetean Teleorman   36. Notariatul de Stat judetean Timiş   37. Notariatul de Stat judetean Tulcea   38. Notariatul de Stat judetean Vaslui   39. Notariatul de Stat judetean Vilcea   40. Notariatul de Stat judetean Vrancea   41. Notariatul de Stat al municipiului Bucureşti    E. Notariate de stat locale      Judeţul Notariatul---------------------------------------- Alba 1. Cimpeni                   2. Aiud*)                   3. Blaj*)                   4. Sebes*) Arad 5. Ineu                   6. Lipova*)                   7. Gurahont*)                   8. Chişineu-Criş*) Arges 9. Cîmpulung                  10. Curtea de Arges                  11. Costesti*) Bacau 12. Onesti                  13. Moinesti*)                  14. Parincea*)                  15. Buhusi*) Bihor 16. Beius                  17. Marghita*)                  18. Alesd*) Bistrita-Nasaud 19. Nasaud                  20. Beclean*) Botosani 21. Dorohoi                  22. Saveni*)                  23. Darabani*) Brasov 24. Fagaras                  25. Rupea*)                  26. Zarnesti*) Braila 27. Faurei                  28. Insuratei*) Buzau 29. Rimnicu Sarat                  30. Patirlagele                  31. Pogoanele*) Caraş-Severin 32. Caransebes                  33. Oravita                  34. Moldova Noua*)                  35. Bozovici*) Calarasi 36. Oltenita                  37. Lehliu-Gara*) Cluj 38. Turda                  39. Dej                  40. Huedin*)                  41. Gherla*) Constanta 42. Medgidia                  43. Hîrşova*)                  44. Baneasa*)                  45. Mangalia*) Covasna 46. Tirgu Secuiesc                  47. Intorsura Buzaului*) Dîmboviţa 48. Gaesti                  49. Pucioasa*)                  50. Racari*)                  51. Moreni*) Dolj 52. Bailesti                  53. Filiasi*)                  54. Segarcea*)                  55. Calafat*) Galaţi 56. Tecuci                  57. Tirgu Bujor*)                  58. Beresti*) Giurgiu 59. Bolintin Vale Gorj 60. Tirgu Carbunesti                  61. Novaci*)                  62. Motru*) Harghita 63. Odorheiul Secuiesc                  64. Toplita                  65. Gheorgheni*) Hunedoara 66. Petrosani                  67. Hunedoara                  68. Brad*)                  69. Hateg*)                  70. Orastie*) Ialomita 71. Urziceni                  72. Fetesti*) Iasi 73. Pascani                  74. Hîrlau*)                  75. Raducaneni*) Maramures 76. Sighetu Marmatiei                  77. Viseu de Sus                  78. Tirgu Lapus*)                  79. Dragomiresti*) Mehedinti 80. Strehaia                  81. Orsova*)                  82. Vinju Mare*)                  83. Baia de Arama*) Mures 84. Sighisoara                  85. Reghin*)                  86. Tirnaveni*)                  87. Ludus*)                  88. Singeorgiu de Padure*) Neamt 89. Roman                  90. Tirgu-Neamt*)                  91. Bicaz*) Olt 92. Caracal                  93. Corabia*)                  94. Bals*)                  95. Scornicesti*) Prahova 96. Cîmpina                  97. Valenii de Munte                  98. Mizil*)                  99. Sinaia*) Satu Mare 100. Carei                 101. Negresti-Oas*) Salaj 102. Simleu Silvaniei                 103. Jibou*) Sibiu 104. Medias                 105. Agnita*)                 106. Avrig*)                 107. Saliste*) Suceava 108.Cîmpulung Moldovenesc                 109. Radauti                 110. Falticeni*)                 111. Vatra Dornei*)                 112. Gura Humorului*) Teleorman 113. Rosiori de Vede                 114. Turnu Magurele                 115. Videle*)                 116. Zimnicea Timiş 117. Lugoj                 118. Deta                 119. Sinnicolau Mare*)                 120. Faget*) Tulcea 121. Babadag                 122. Macin*) Vaslui 123. Birlad                 124. Husi*)                 125. Murgeni*) Vilcea 126. Dragasani                 127. Horezu*)                 128. Brezoi*)                 129. Balcesti*) Vrancea 130. Panciu                 131. Adjud*) Bucureşti 132. Notariatul sector 1                 133. Notariatul sector 2                 134. Notariatul sector 3                 135. Notariatul sector 4                 136. Notariatul sector 5                 137. Notariatul sector 6                 138. Notariatul nr. 1 al sectorului agricol Ilfov*)                 139. Notariatul nr. 2 al sectorului agricol Ilfov*)  *) Aceste unităţi îşi vor începe activitatea la 1 iulie 1993; pînă la  această dată, prin hotărîre a Guvernului se va stabili numărul de personal.    F. Laboratoare de expertize criminalistice    1. Laboratorul central de expertize criminalistice Bucureşti    2. Laboratorul interjudetean de expertize criminalistice Cluj    3. Laboratorul interjudetean de expertize criminalistice Bucureşti    G. Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfectionarea Magistratilor    H. Directia Generală a Penitenciarelor*)    1. Penitenciare    2. Scoli speciale de muncă şi reeducare pentru minori    3. Spitale penitenciar    4. Şcoala Militara de Pregatire şi Perfectionare a subofiterilor de       penitenciare Bucureşti   *) Unitate autofinantata, cu completare de la bugetul de stat.----