DECIZIE nr. 145 din 8 mai 2001referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 166 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 14 iunie 2001    Lucian Mihai - preşedinteCostica Bulai - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorIoan Muraru - judecătorNicolae Popa - judecătorLucian Stangu - judecătorFlorin Bucur Vasilescu - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorGabriela Ghita - procurorFlorentina Geangu - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 166 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Vega" - S.A. din Ploiesti în Dosarul nr. 17.073/1999 al Judecătoriei Ploiesti.La apelul nominal a răspuns avocat Camelia Tudorancea, în calitate de reprezentant al autorului excepţiei, lipsind Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Reprezentantul autorului excepţiei de neconstituţionalitate solicita admiterea acesteia, arătând ca dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 41 alin. (2), (3) şi (5) şi ale art. 135 alin. (1) şi (6).Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta Curţii Constituţionale şi faptul ca în speta nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea acesteia, solicita respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 2 martie 2000, pronunţată în Dosarul nr. 17.073/1999, Judecătoria Ploiesti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 166 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Vega" - S.A. din Ploiesti.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine ca textul de lege criticat contravine prevederilor constituţionale ale art. 41 alin. (2), (3) şi (5) privind protecţia proprietăţii private, precum şi ale art. 135 alin. (1) şi (6), deoarece "reglementează trecerea unor bunuri din patrimoniul privat în patrimoniul statului, fără plata unei juste şi prealabile despăgubiri".Judecătoria Ploiesti, exprimandu-şi opinia, apreciază ca excepţia de neconstituţionalitate a art. 166 alin. (3) din Legea nr. 84/1995, republicată, este intemeiata în raport cu prevederile constituţionale ale art. 41 alin. (2) referitoare la protecţia proprietăţii private, precum şi ale art. 135 alin. (1) şi (2) referitoare la proprietate, în măsura în care se referă la societăţi comerciale cu capital integral privat, a căror privatizare s-a făcut în condiţiile legii anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 84/1995. De asemenea, se considera ca, dacă imobilul a intrat legal în proprietatea paratei, trecerea în proprietatea publică a statului nu se poate face decât în condiţiile art. 41 alin. (3) din Constituţie, respectiv numai prin expropriere pentru o cauza de utilitate publică.Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul, în punctul sau de vedere, ţinând seama de jurisprudenta Curţii Constituţionale, concretizata în Decizia nr. 121/1996, rămasă definitivă prin Decizia nr. 64/1997, considera ca dispoziţiile părţii finale a alin. (3) al art. 166 din Legea nr. 84/1995, republicată, "sunt constituţionale în măsura în care statul deţine majoritatea capitalului social, întrucât trecerea unor bunuri din proprietatea privată a statului şi a unităţilor sale administrativ-teritoriale în proprietatea publică a acestora se poate face numai în condiţiile în care statul şi unităţile sale administrativ-teritoriale au în proprietate bunurile pe care le transmit în proprietate publică".Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:Curtea Constituţională constata ca este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.Excepţia de neconstituţionalitate priveşte art. 166 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, care are următorul conţinut: "Baza materială aferentă procesului de instruire şi de educaţie, menţionată la alin. (2) şi realizată din fondurile statului sau din fondurile instituţiilor şi întreprinderilor de stat în perioada anterioară datei de 22 decembrie 1989, se reintegrează, fără plata, în patrimoniul Ministerului Educaţiei Naţionale, al instituţiilor şi unităţilor de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică din sistemul învăţământului de stat. Predarea-preluarea se face pe bază de protocol. Justa despăgubire se acordă, după caz, de Guvern. În aceleaşi condiţii se reintegrează fără plata şi imobilele care, conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, au trecut în patrimoniul unor societăţi comerciale, indiferent de statutul capitalului social al acestora. Reintegrarea se face pe bază de protocol de predare-preluare."Autorul excepţiei considera ca acest text de lege contravine prevederilor constituţionale ale art. 41 alin. (2), (3) şi (5), precum şi ale art. 135 alin. (1) şi (6), prevederi care au următorul conţinut:- Art. 41 alin. (2), (3) şi (5): "(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor. (3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauza de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreapta şi prealabilă despăgubire. [...] (5) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (4) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenta, prin justiţie.";- Art. 135 alin. (1) şi (6): "(1) Statul ocroteşte proprietatea. [...] (6) Proprietatea privată este, în condiţiile legii, inviolabilă."Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională constata ca dispoziţiile art. 166 alin. (3) din Legea nr. 84/1995, în redactarea anterioară republicarii, au fost supuse controlului de constituţionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 121 din 16 octombrie 1996, rămasă definitivă prin Decizia nr. 64 din 8 aprilie 1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 27 mai 1997, s-a admis în parte excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat ca dispoziţiile art. 166 alin. (3) din Legea nr. 84/1995 "sunt constituţionale numai în măsura în care reintegrarea, fără plata, a bazei materiale aferente procesului de instrucţie şi educaţie se referă la imobile din patrimoniul societăţilor comerciale la care statul deţine majoritatea capitalului social, nu şi la imobilele aparţinând societăţilor comerciale care s-au privatizat în condiţiile legii". Sensul acestor decizii este acela ca prevederile art. 166 alin. (3) din Legea nr. 84/1995, republicată (articol ce păstrează soluţia legislativă din forma sa iniţială), nu pot dispune trecerea fără plata în proprietatea publică a statului a unor imobile intrate legal, pe calea privatizării, în proprietatea exclusiva a unor persoane juridice de drept privat. O asemenea modalitate de transfer de proprietate se poate face numai în condiţiile art. 41 alin. (3) din Constituţie.În consecinţa, în temeiul alin. (3) al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit căruia "Nu pot face obiectul excepţiei prevederile legale a căror constituţionalitate a fost stabilită potrivit art. 145 alin. (1) din Constituţie sau prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale", coroborat cu alin. (6) al aceluiaşi articol, excepţia de neconstituţionalitate a art. 166 alin. (3) din Legea nr. 84/1995, republicată, este inadmisibila.Pentru considerentele expuse, în temeiul prevederilor art. 144 lit. c) şi ale art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi ale art. 13 alin. (1) lit. A.c), ale art. 23 şi ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca fiind inadmisibila, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 166 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, ridicată de Societatea Comercială "Vega" - S.A. din Ploiesti în Dosarul nr. 17.073/1999 al Judecătoriei Ploiesti.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 8 mai 2001.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,LUCIAN MIHAIMagistrat-asistent,Florentina Geangu----------------