HOTĂRÂRE nr. 799 din 17 decembrie 1992privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 28 decembrie 1992  Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1Ministerul Sănătăţii este organ ala administraţiei publice centrale de specialitate, care infaptuieste strategia de ansamblu a Guvernului în domeniul sănătăţii populatiei.  +  Articolul 2În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sănătăţii are urmatoarele atribuţii principale:1. asigura şi raspunde de organizarea activităţii de asistenţa medicală preventiva, de urgenta, curativa şi de recuperare medicală ce se acordă prin unitatile sanitare;2. stabileste principalele obiective de etapa şi pe termen lung în activitatea preventiva;3. Îndrumă şi controlează modul de aplicare a normelor de igiena şi sanitaro-antiepidemice în mediul de viaţa al populatiei şi la locul de muncă; indeplineste, prin organele sale de specialitate, functia de inspecţie sanitara de stat; dispune, în situaţii deosebite, măsuri antiepidemice;4. stabileste şi urmareste, împreună cu organele competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;5. coordonează, îndrumă şi controlează activitatea unităţilor de ocrotire şi asistenţa medicală a mamei, copilului şi adolescentului, asistenţa medicală de urgenta şi la locul de muncă;6. colaboreaza la utilizarea rationala a factorilor naturali de mediu şi îşi da acordul pentru utilizarea şi functionarea statiunilor balneoclimaterice;7. coordonează şi îndrumă, împreună cu organele competente, activitatea de medicina a culturii fizice;8. autorizeaza, producerea, inregistrarea, introducerea şi folosirea în practica medicală a medicamentelor, produsele biologice de uz uman şi reactivelor, a plantelor medicinale şi cosmeticelor, precum şi a echipamentelor medicale;9. organizeaza, îndrumă şi controlează, prin Inspecţia de farmacie, activitatea în reteaua farmaceutica; organizeaza şi raspunde de controlul calităţii medicamentelor; coordonează importurile de medicamente, aparatura medicală şi alte produse necesare retelei sanitare prin agenti economici din sistemul ministerului;10. coordonează şi supraveghează regimul substanţelor şi produselor stupefiante, psihotrope şi toxice, în conformitate cu prevederile legale;11. întocmeşte anual Nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman; coordonează şi urmareste aprovizionarea cu medicamente, echipamente medicale, reactivi, în unitatile sanitare de stat;12. organizeaza, în situaţii deosebite, asistenţa medicală, asigurind rezerva de mobilizare cu medicamente şi materiale sanitare;13. organizeaza şi elaboreaza, împreună cu Academia de Stiinte Medicale, strategia şi orientarea activităţii de cercetare stiintifica;14. initiaza, negociaza şi incheie, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, documentele de cooperare internationala în domeniul ocrotirii sănătăţii; organizeaza activitatea de relatii internationale, urmarind realizarea contractelor incheiate;15. sprijina informarea şi documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate şi organizarea manifestarilor stiintifice;16. analizeaza şi evalueaza periodic criteriile de performanţă ale unităţilor medicale şi indicatorii stării de sănătate;17. îndrumă şi controlează activitatea privind deontologia medicală şi etica profesionala a personalului sanitar;18. asigura resursele umane pentru sectorul public sanitar, prin organizarea învăţămîntului pentru formarea medicilor, farmacistilor şi cadrelor sanitare cu pregatire medie;19. emite norme de formare, angajare, promovare, transferare şi detasare a personalului sanitar, avînd în vedere repartizarea judicioasa pe intreg teritoriul tarii;20. organizeaza, potrivit legii, repartizarea în munca a absolventilor institutelor de invatamint superior medical şi farmaceutic (medici, farmacisti);21. stabileste specialitatile medico-sanitare, organizeaza concursuri şi examene pentru ocuparea posturilor vacante şi acordarea specialitatii medicale sau farmaceutice;22. stabileste structura organizatorica, normele de organizare şi functionare, precum şi normativele de personal ale unităţilor sanitare din sectorul public; îşi da acordul asupra infiintarii, desfiintarii, schimbarii sediului, profilului şi structurii unităţilor sanitare;23. coordonează, analizeaza şi avizeaza proiectarea şi realizarea investitiilor, în domeniul sanitar;24. asigura, analizeaza şi urmareste executarea indicatorilor economici şi a bugetului de stat pentru ocrotirea sănătăţii;25. da avize pentru activităţile bazate pe libera iniţiativă şi privatizare în domeniul medical şi farmaceutic, vegheaza asupra climatului de concurenta loiala şi ia măsuri de protejare a intereselor bolnavilor şi populatiei;26. emite, în vederea aplicarii legii, norme obligatorii pentru sectorul sanitar, celelalte sectoare şi populatie; elaboreaza şi prezinta proiecte de acte normative; avizeaza proiecte de acte normative elaborate de alte organe ale administraţiei publice, ce intereseaza sănătatea;27. indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sănătăţii poate constitui comisii de specialitate.  +  Articolul 4 (1) Conducerea ministerului este asigurata de către ministru. Pe linga ministru funcţionează colegiul ministerului, ca organ consultativ. (2) Ministrul reprezinta ministerul în raporturile cu celelalte ministere şi organizaţii din tara, precum şi în relatiile internationale, privind domeniul sanitar.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorica a Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al ministerului este 279, exclusiv demnitarii. (3) în structura organizatorica a Ministerului Sănătăţii pot functiona departamente, direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. (4) Directiile sanitare judetene şi a municipiului Bucureşti, persoane juridice, sînt servicii publice ale Ministerului Sănătăţii, descentralizate, în unitatile teritorial-administrative pentru coordonarea sănătăţii populatiei. (5) Structura organizatorica a compartimentelor, statul de functiuni şi regulamentul de organizare şi functionare cuprinzind atribuţiile şi sarcinile aparatului şi personalului propriu al ministerului se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii. (6) pentru comisiile de specialitate, Ministerul Sănătăţii va putea utiliza 8 posturi, prin plata cu ora, în mod temporar.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Sănătăţii are în subordine unitatile prevăzute în anexa nr. 2. (2) Obiectul de activitate, structurile organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi gradele de organizare a unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii se aproba prin ordin al ministrului. (3) Se infiinteaza inspectoratele de politie sanitara, conduse de inspectori şefi, prin reorganizarea centrelor de medicina preventiva judetene. (4) Inspectoratele de politie sanitara şi centrele de transfuzie sanguina trec în subordinea directa a direcţiilor sanitare judetene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 7În vederea asigurarii respectarii normelor morale şi ale deontologiei medicale, precum şi pentru aplicarea regulilor de buna practica a profesiunilor de către personalul medico-sanitar şi farmaceutic, pînă la constituirea Ordinului Medicilor, funcţionează Colegiul central şi colegiile judetene (al municipiului Bucureşti); modul de organizare şi functionare a colegiilor se stabileste prin regulament aprobat de ministerul sănătăţii.  +  Articolul 8Ministerul Sănătăţii va utiliza un parc propriu de transport, atit pentru aparatul sau, conform reglementarilor în vigoare, cit şi pentru unitatile subordonate, prin ordin al ministrului.  +  Articolul 9În exercitarea atribuţiilor, ministrul emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 10Personalul disponibilizat ca urmare a aplicarii prevederilor acestei hotărîri va fi incadrat în posturi din unitatile sanitare, corespunzător pregatirii profesionale a acestuia.  +  Articolul 11Pentru realizarea reformei sanitare, Ministerul Sănătăţii elaboreaza propuneri legislative referitoare la constituirea Fondului Naţional de Asigurari pentru Sănătate (F.N.A.S.), organizind un sistem de acreditare naţional, privind dreptul de libera practica medicală a personalului sanitar, controlat de minister.  +  Articolul 12Ministerul Finanţelor va introduce influentele financiare, care decurg din aplicarea prezentei hotărîri, în bugetul de stat.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 14Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României.Pe aceeasi data Hotărîrea Guvernului nr. 961/1990 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94/1992, se abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Iulian MincuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat, ministrul munciişi protectiei sociale,Dan Mircea Popescu  +  Anexa 1 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                                            ┌────────────┐                                            │ MINISTRU │                                            └─────┬──────┘                                                  │                                                  │ ┌────────────┐                                                  ├───────────┤ CONSILIERI │                                                  │ └────────────┘                                                  │           ┌───────────────────────────────┬──────┴──────────────────────┬──────────────┐┌──────────┴────────────┐ ┌─────────────┴─────────────┐ ┌────────────┴────────────┐ ││DEPARTAMENTUL │ │DEPARTAMENTUL │ │DEPARTAMENTUL │ ││DE ASISTENŢA │ │GESTIONAREA PATRIMONIULUI, │ │PROGRAME DE SĂNĂTATE │ ││MEDICALĂ │ │PRIVATIZARE ŞI RESURSE │ │SECRETAR DE STAT │ ││SECRETAR DE STAT │ │SECRETAR DE STAT │ │ │ │└┬──────────────────────┘ └┬──────────────────────────┘ └┬────────────────────────┘ │ │ ┌────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ ├─┤DIRECTIA GENERALĂ A │ ├─┤DIRECTIA STRATEGIE, │ │ │DIRECTIA GENERALĂ │ │ │DIRECTIA GENERALĂ │ │ │ASISTENTEI MEDICALE │ │ │DEZVOLTARE ŞI MANAGEMENT│ ├─┤PROGRAME DE SĂNĂTATE │ ├─┤RESURSE UMANE ŞI │ │ └────────────────────┘ │ └────────────────────────┘ │ │ŞI REFORMA │ │ │FORMARE PROFESIONALA │ │ ┌────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ │ └──────────────────────┘ │ └──────────────────────┘ │ │DIRECTIA GENERALĂ A │ ├─┤DIRECTIA BUGETULUI │ │ ┌──────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ ├─┤MEDICINII PREVENTIVE│ │ │SĂNĂTĂŢII │ ├─┤DIRECTIA RELATII │ │ │DIRECTIA GENERALĂ DE │ │ │ŞI PROMOVAREA │ │ └────────────────────────┘ │ │EXTERNE ŞI PROTOCOL │ ├─┤RELATII PUBLICE, │ │ │SĂNĂTĂŢII │ │ ┌────────────────────────┐ │ └──────────────────────┘ │ │INFORMATIE ŞI PRESA │ │ └────────────────────┘ ├─┤DIRECTIA FONDULUI │ │ ┌──────────────────────┐ │ └──────────────────────┘ │ ┌────────────────────┐ │ │NAŢIONAL DE SĂNĂTATE │ ├─┤DIRECTIA LEGISLATIE │ │ ┌──────────────────────┐ └─┤DIRECTIA GENERALĂ │ │ └────────────────────────┘ │ │ŞI CONTENCIOS │ └─┤DIRECTIA CONTROLULUI │   │FARMACEUTICA │ │ ┌────────────────────────┐ │ └──────────────────────┘ │FINANCIAR ŞI GESTIONAR│   └────────────────────┘ ├─┤DIRECTIA TEHNOLOGIE ŞI │ │ ┌──────────────────────┐ └──────────────────────┘                              │ │APARATURA MEDICALĂ │ │ │DIRECTIA DE ACREDITARE│                              │ └────────────────────────┘ └─┤A UNITATILOR ŞI │                              │ ┌────────────────────────┐ │PERSONALULUI SANITAR │                              │ │DIRECTIA GESTIONAREA │ └──────────────────────┘                              └─┤PATRIMONIULUI ŞI │                                │PRIVATIZARE │                                └────────────────────────┘  +  Anexa 2                                   LISTA         unităţilor subordonate şi a serviciilor publice descentralizate                          ale Ministerului Sănătăţii
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSediul
    localitateajudeţul
    0123
      I. Unităţi bugetare
      A. Spitale, sanatorii
    1.Spitalul Clinic FundeniBucureşti-
    2.Spitalul Universitar BucureştiBucureşti-
    3.Spitalul InterdepartamentalBucureşti-
    4.Policlinica Corpului DiplomaticBucureşti-
    5.Spitalul de Recuperare NeuromotorieDeznaArad
    6.Spitalul de Copii NeuropsihiciSiretSuceava
    7.Sanatoriul Climateric de NevrozePredealBraşov
    8.Sanatoriul T.B.C.MoroieniDîmboviţa
    9.Sanatoriul Balneoclimatic de CopiiBuşteniPrahova
    10.Sanatoriul Balnear "EFOSAN"Eforie NordConstanţa
      B. Institute şi centre medicale
    11.Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu"Bucureşti-
    12.Institutul Naţional pentru Servicii de Sănătate şi ConducereBucureşti-
    13.Institutul de Igienă şi Sănătate PublicăBucureşti-
    14.Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări MedicaleIaşiIaşi
    15.Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări MedicaleCluj-NapocaCluj
    16.Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări MedicaleTimişoaraTimiş
    17.Institutul de Sănătate Publică şi Cercetări MedicaleTîrgu MureşMureş
    18.Institutul de Medicină Internă "N. Gh. Lupu"Bucureşti-
    19.Institutul de Fiziologie Normală şi Patologică "D. Danielopolu"Bucureşti-
    20.Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan"Bucureşti-
    21.Institutul de Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Păulescu"Bucureşti-
    22.Institutul de Ftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta"Bucureşti-
    23.Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului şi Cercetări FarmaceuticeBucureşti-
    24.Institutul OncologicBucureşti-
    25.Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă"Cluj-NapocaCluj
    26.Institutul de Medicină Fizică, Balneoclimatologie Recuperare Medicală şiBucureşti-
    27.Institutul de Medicină Legală "Prof. Dr. Mina Minovici"Bucureşti-
    28.Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon"Bucureşti-
    29.Institutul de HematologieBucureşti-
    30.Institutul de Cardiologie "Prof. Dr. C. Iliescu"Bucureşti-
    31.Institutul InimiiCluj-NapocaCluj
    32.Institutul "Victor Babeş"Bucureşti-
    33.Institutul de Neurologie şi PsihiatrieBucureşti-
    34.Centrul de Medicină SportivăBucureşti-
    35.Centrul Metodologic de Reumatologie "Prof. Dr. I. Stroia"Bucureşti-
    36.Centrul pentru Controlul de Stat al Produselor Biologice de Uz UmanBucureşti-
    37.Centrul Medical de Fonoaudiologie, Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. Dr. Dorin Hociotă"Bucureşti-
    38.Centrul de Medicină Socială "Christiana"Bucureşti-
    39.Centrul Dermato-VenerologicBucureşti-
    40.Centrul de Acupunctură şi HomeopatieBucureşti-
    41.Centrul de Chirurgie Plastică şi ReparatorieBucureşti-
      C. Direcţii sanitare
    42.Direcţia Sanitară a judeţului AlbaAlba Iulia  
    43.Direcţia Sanitară a judeţului AradArad  
    44.Direcţia Sanitară a judeţului ArgeşPiteşti  
    45.Direcţia Sanitară a judeţului BacăuBacău  
    46.Direcţia Sanitară a judeţului BihorOradea  
    47.Direcţia Sanitară a judeţului Bistriţa-NăsăudBistriţa  
    48.Direcţia Sanitară a judeţului BotoşaniBotoşani  
    49.Direcţia Sanitară a judeţului BrăilaBrăila  
    50.Direcţia Sanitară a judeţului BraşovBraşov  
    51.Direcţia Sanitară a judeţului BuzăuBuzău  
    52.Direcţia Sanitară a judeţului Caraş-SeverinReşiţa  
    53.Direcţia Sanitară a judeţului CălăraşiCălăraşi  
    54.Direcţia Sanitară a judeţului ClujCluj-Napoca  
    55.Direcţia Sanitară a judeţului ConstanţaConstanţa  
    56.Direcţia Sanitară a judeţului CovasnaSfîntu Gheorghe  
    57.Direcţia Sanitară a judeţului DîmboviţaTîrgovişte  
    58.Direcţia Sanitară a judeţului DoljCraiova  
    59.Direcţia Sanitară a judeţului GalaţiGalaţi  
    60.Direcţia Sanitară a judeţului GiurgiuGiurgiu  
    61.Direcţia Sanitară a judeţului GorjTîrgu Jiu  
    62.Direcţia Sanitară a judeţului HarghitaMiercurea-Ciuc  
    63.Direcţia Sanitară a judeţului HunedoaraDeva  
    64.Direcţia Sanitară a judeţului IalomiţaSlobozia  
    65.Direcţia Sanitară a judeţului IaşiIaşi  
    66.Direcţia Sanitară a judeţului MaramureşBaia Mare  
    67.Direcţia Sanitară a judeţului MehedinţiDrobeta-Turnu Severin  
    68.Direcţia Sanitară a judeţului MureşTîrgu Mureş  
    69.Direcţia Sanitară a judeţului NeamţPiatra-Neamţ  
    70.Direcţia Sanitară a judeţului OltSlatina  
    71.Direcţia Sanitară a judeţului PrahovaPloieşti  
    72.Direcţia Sanitară a judeţului Satu MareSatu Mare  
    73.Direcţia Sanitară a judeţului SibiuSibiu  
    74.Direcţia Sanitară a judeţului SălajZalău  
    75.Direcţia Sanitară a judeţului SuceavaSuceava  
    76.Direcţia Sanitară a judeţului TeleormanAlexandria  
    77.Direcţia Sanitară a judeţului TimişTimişoara  
    78.Direcţia Sanitară a judeţului TulceaTulcea  
    79.Direcţia Sanitară a judeţului VasluiVaslui  
    80.Direcţia Sanitară a judeţului VîlceaRîmnicu Vîlcea  
    81.Direcţia Sanitară a judeţului VranceaFocşani  
    82.Direcţia Sanitară a municipiului BucureştiBucureşti  
      D. Unităţi de Învăţămînt
    83.Centrul de Perfecţionare a Personalului Sanitar SuperiorBucureşti-
    84.Centrul de Perfecţionare şi Pregătire Superioară de Specialitate NursingBucureşti-
    85.Şcoala Postliceală SanitarăAlba IuliaAlba
    86.Şcoala Postliceală SanitarăCălăraşiCălăraşi
    87.Şcoala Postliceală SanitarăSfîntu GheorgheCovasna
    88.Şcoala Postliceală SanitarăGiurgiuGiurgiu
    89.Şcoala Postliceală SanitarăTîrgu JiuGorj
    90.Şcoala Postliceală SanitarăSloboziaIalomiţa
    91.Şcoala Postliceală SanitarăPiatra-NeamţNeamţ
    92.Şcoala Postliceală SanitarăSlatinaOlt
    93.Şcoala Postliceală SanitarăReşiţaCaraş-Severin
    94.Şcoala Postliceală SanitarăZalăuSălaj
    95.Şcoala Postliceală SanitarăTulceaTulcea
    96.Şcoala Postliceală SanitarăFocşaniVrancea
    97.Şcoala Postliceală SanitarăAlexandriaTeleorman
    98.Şcoala Postliceală SanitarăVasluiVaslui
    99.Grupul Şcolar Sanitar (liceu şi şcoală postliceală)AradArad
    100.Grupul Şcolar SanitarBacăuBacău
    101.Grupul Şcolar SanitarBistriţaBistriţa- Năsăud
    102.Grupul Şcolar SanitarBaia MareMaramureş
    100.Grupul Şcolar SanitarBotoşaniBotoşani
    104.Grupul Şcolar SanitarBrăilaBrăila
    105.Grupul Şcolar SanitarBuzăuBuzău
    106.Grupul Şcolar SanitarBraşovBraşov
    107.Grupul Şcolar SanitarConstanţaConstanţa
    108.Grupul Şcolar SanitarCluj-NapocaCluj
    109.Grupul Şcolar SanitarCraiovaDolj
    110Grupul Şcolar SanitarDrobeta-Turnu SeverinMehedinţi
    111.Grupul Şcolar SanitarGalaţiGalaţi
    112.Grupul Şcolar SanitarIaşiIaşi
    113.Grupul Şcolar SanitarOdorheiu Secuiesc Harghita
    114.Grupul Şcolar SanitarHunedoaraHunedoara
    115.Grupul Şcolar SanitarOradeaBihor
    116.Grupul Şcolar SanitarPiteştiArgeş
    117.Grupul Şcolar SanitarPloieştiPrahova
    118.Grupul Şcolar SanitarRîmnicu VîlceaVîlcea
    119.Grupul Şcolar SanitarSatu MareSatu Mare
    120.Grupul Şcolar SanitarSibiuSibiu
    121.Grupul Şcolar SanitarSuceavaSuceava
    122.Grupul Şcolar SanitarTimişoaraTimiş
    123.Grupul Şcolar SanitarTîrgu MureşMureş
    124.Grupul Şcolar SanitarTîrgovişteDîmboviţa
    125.Grupul Şcolar SanitarTopliţaHarghita
    126.Grupul Şcolar SanitarBucureşti-
      E. Alte unităţi  
    127.Academia de Ştiinţe MedicaleBucureşti-
    128.Oficiul Central de StocareBucureşti-
    129.Staţia Centrală de SalvareBucureşti-
    130.Staţia de Verificare şi Întreţinere a Aparaturii MedicaleBucureşti-
    131.Centrul de Calcul şi Statistică SanitarăBucureşti-
    132.Centrul de Documentare Medicală "Dr. Dimitrie Nanu"Bucureşti-
      II. Agenţi economici
      A. Regii autonome
    133."Unifarm"Bucureşti-
    134.Institutul "Cantacuzino"Bucureşti-
      B. Societăţi comerciale farmaceutice
    135."Centrofarm" - S. A.Bucureşti-
    136."Pharma" - S.A.Bucureşti-
    137."Medica" - S.A.BacăuBacău
    138."Farmacom" - S.A.BraşovBraşov
    139."Napofarm" - S.A.Cluj-NapocaCluj
    140."Heliofarm" - S.A.ConstanţaConstanţa
    141."Olfarm" - S.A.CraiovaDolj
    142."Remedia" - S.A.DevaHunedoara
    143."Hepites" - S.A.GalaţiGalaţi
    144."Iassyfarm" - S.A.IaşiIaşi
    145."Sanifarm" - S.A.SînmartinBihor
    146."Argeşfarm" - S.A.PiteştiArgeş
    147."Medimfarm" - S.A.PloieştiPrahova
    148."Galenus" - S.A.Satu MareSatu Mare
    149."Dornafarm" - S.A.SuceavaSuceava
    150."Arcatim" - S.A.TimişoaraTimiş
    151."Aesculap" - S.A.Tîrgu MureşMureş
      C. Alte societăţi comerciale
    152."Comsan" - S.A.Bucureşti-
    153."Editura Medicală" - S.A.Bucureşti-
    154."Elsinth" - S.A.Bucureşti-
    155."Farmexim" - S.A.Bucureşti-
    156."Handicap" - S.A.Bucureşti-