HOTĂRÂRE nr. 798 din 17 decembrie 1992privind organizarea şi functionarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 29 decembrie 1992    Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1 (1) Ministerul Transporturilor, ca organ al administraţiei publice centrale de s pecialitate, indeplineste rolul de autoritate unica în transporturile feroviare şi metrou, auto, navale şi aeriene, elaboreaza strategii de dezvoltare în aceste domenii, precum şi în activitatea de întreţinere a drumurilor naţionale şi a construcţiilor specifice, aplicind politica economica a Guvernului României. (2) Ministerul Transporturilor coordonează activităţile industriale, de constructii, de cercetare şi proiectare, de invatamint şi social-culturale, de sănătate şi alte activităţi specifice transporturilor.  +  Articolul 2Ministerul Transporturilor are urmatoarele atribuţii: a) în domeniul autorităţii de stat:1. stabileste măsuri obligatorii de siguranţă a navigatiei şi circulaţiei în transporturi şi controlează respectarea acestora în spatiul terestru, aerian, maritim şi fluvial al României;2. exercita controlul de stat privind respectarea reglementarilor interne şi internationale în activităţile specifice transporturilor;3. reprezinta autoritatea de registru pentru toate sistemele şi mijloacele de transport;4. acorda navelor comerciale dreptul de abordare şi schimbare a pavilionului românesc;5. autorizeaza şi acorda licenta agentilor economici şi mijloacelor de transport pentru efectuarea transporturilor de marfa şi de calatori pe caile terestre, maritime, fluviale şi aeriene româneşti, precum şi pentru lucrarile care se executa pe aceste cai;6. autorizeaza intrarea în, şi plecarea din porturi a navelor şi altor mijloace plutitoare; autorizeaza survolarile pentru aeronave şi programele de zbor ale companiilor aeriene, în conformitate cu prevederile Regimului de zbor în spatiul aerian al României;7. autorizeaza deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport straine şi executa controlul acestei activităţi, iar pentru cele cu specific militar, cu aprobarea Ministerului Apararii Naţionale şi în conformitate cu dispozitiile acestuia;8. asigura atestarea, brevetarea şi autorizarea personalului navigant, precum şi certificarea şi inmatricularea navelor şi aeronavelor civile;9. autorizeaza activitatea porturilor, aeroporturilor, terenurilor de zbor; avizeaza regimul zonelor libere şi lucrarile de investitii pe terenurile cu restrictii aeronautice;10. stabileste zonele din marea teritoriala, caile navigabile interioare şi porturile în care pilotajul navelor este obligatoriu;11. reglementeaza şi controlează, conform legii, navigatia în apele naţionale, precum şi circulatia aeronavelor civile în spatiul aerian al României, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apararii Naţionale; b) alte atribuţii specifice:1. elaboreaza strategia de dezvoltare a transporturilor în spiritul principiilor reformei promovate de Guvern, pentru satisfacerea intereselor economice, publice, sociale şi de aparare, în care scop proiecteaza instrumentele financiare necesare;2. elaboreaza şi supune spre aprobare cadrul legislativ adecvat domeniului transporturilor, în concordanta cu principiile de trecere la economia de piaţa şi pe baza relatiilor existente;3. ia măsuri, în limita competentelor stabilite prin lege, pentru functionarea şi dezvoltarea armonioasa a tuturor sectoarelor de transport, conform obligaţiilor asumate pe plan intern şi international;4. efectueaza analize în vederea îmbunătăţirii calităţii şi securitatii prestatiilor de transport la regiile autonome şi la ceilalti agenti economici din domeniul sau de activitate, în limitele competentelor stabilite prin lege;5. asigura, prin elaborarea de standarde, prescriptii şi normative specifice, complementaritatea modurilor şi sistemelor de transport similare pe plan naţional şi international;6. stabileste, potrivit legii, norme şi normative tehnice, obligatorii, de proiectare, constructii, reparare şi exploatare a mijloacelor de transport, drumurilor naţionale, porturilor, aeroporturilor şi statiilor de cale ferata, astfel incit acestea sa corespunda şi pentru cazurile de aparare; asigura supravegherea aplicarii acestor norme şi autorizeaza agentii economici apartinind altor ministere să efectueze astfel de activităţi;7. ia măsuri pentru supravegherea şi controlul aplicarii prevederilor legale pentru protectia mediului şi stabileste norme tehnice de prevenire şi combatere a poluarii mediului, pentru mijloacele de transport pe uscat, în aer şi apa, conform reglementarilor interne şi internationale;8. stabileste, în colaborare cu Ministerul Apararii Naţionale şi cu Ministerul de Interne, potrivit reglementarilor interne şi internationale, norme unitare ale activităţii de interventie, cautare şi salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum şi a vietilor omenesti;9. aproba norme specifice de protecţie a muncii în transporturi, în concordanta cu legislatia interna şi internationala;10. asigura, prin inspectoratele de specialitate, buna organizare a activităţilor de supraveghere a traficului mijloacelor de transport, de cercetare a evenimentelor şi situaţiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitînd, la nevoie, sprijinul organelor Ministerului Apararii Naţionale;11. aproba, potrivit legii, instrucţiuni şi regulamente obligatorii pentru activităţile specifice feroviare, auto, navale şi aeriene - inclusiv pentru agentii economici apartinind altor ministere;12. colaboreaza cu alte ministere şi organe de specialitate pentru elaborarea unor norme, instrucţiuni etc., de interes comun;13. reglementeaza, controlează şi asigura, conform legii şi specificului activităţii din transporturi, asistenţa medicală - inclusiv cea psihologica, a zborurilor şi asistenţa medicală de urgenta la bordul aeronavelor, în aerogari şi pe aeroporturi;14. realizează cooperarea în domeniul transporturilor cu organizaţiile internationale şi autorităţile de transport ale altor state;15. negociaza, pe baza imputernicirilor primite, şi incheie, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, acorduri internationale în domeniul transporturilor; reprezinta România în organismele internationale ca autoritate de stat pentru fiecare mod de transport;16. elaboreaza, în condiţiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale.  +  Articolul 3 (1) Conducerea Ministerului Transporturilor este asigurata de ministru. În exercitarea conducerii, ministrul emite ordine şi instrucţiuni. (2) Ministrul reprezinta ministerul în raporturile cu Guvernul, cu celelalte ministere, cu alte organe ale administraţiei publice şi organizaţii din tara, precum şi cu organismele similare din alte tari. (3) În exercitarea functiei de conducere, ministrul este ajutat de 5 secretari de stat şi de un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. (4) Structura organizatorica a Ministerului Transporturilor este prezentată în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre. (5) În structura organizatorica a Ministerului Transporturilor pot functiona departamente, direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, precum şi agentii organizate la nivel de direcţie generală sau serviciu, inspectorate de stat, ce pot fi organizate la nivel de direcţie. (6) Structura organizatorica a direcţiilor generale, direcţiilor, agentiilor şi inspectoratelor din minister, precum şi numărul de personal aferent acestora se aproba prin ordin al ministrului. (7) Sarcinile şi atribuţiile personalului din Ministerul Transporturilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare, aprobat prin ordin al ministrului. (8) Numărul maxim de posturi în aparatul ministerului este 798, exclusiv demnitarii.  +  Articolul 4În structura Ministerului Transporturilor funcţionează Agentia zonelor libere, organizata ca direcţie, care exercită coordonarea activităţii administratiilor zonelor libere.  +  Articolul 5În cadrul Ministerului Transporturilor funcţionează, ca inspecţii de control şi supraveghere, Inspectoratul de Stat al Navigatiei Civile, Inspectoratul de Stat al Aviaţiei Civile, Inspectoratul de Stat al Cailor Ferate şi Inspectoratul de Stat Auto, aflate în directa coordonare a sefilor de departamente.  +  Articolul 6Reteaua medicală a Ministerului Transporturilor asigura asistenţa medicală şi sanitara pentru intregul personal din transporturi şi telecomunicatii, prin spitalele şi centrele de medicina preventiva, organizate teritorial ca institutii publice cu personalitate juridica.  +  Articolul 7Structurile organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi modul de organizare al instituţiilor publice din anexa nr. 2, subordonate Ministerului Transporturilor, se aproba de ministrul transporturilor.  +  Articolul 8Instituţiile publice din subordonarea Ministerului Transporturilor sînt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.  +  Articolul 9Ministerul Transporturilor utilizeaza un parc auto propriu, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 10Prezenta hotărîre abroga prevederile Hotărîrii Guvernului României nr. 426/1991 privind organizarea şi functionarea Ministerului Transporturilor şi ale Hotărîrii Guvernului nr. 656/1991 privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 426/1991, precum şi orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Paul TeodoruMinistru de stat, ministrul muncii şiprotectiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 *Font 7*                MINISTERUL TRANSPORTURILOR                                                   ┌────────────┐                                                   │ MINISTRU │                                                   └──────┬─────┘                                                          │            ┌─────────────────────────────────┐ │            │Consilieri ai ministrului ├──┐ │            └─────────────────────────────────┤ │ │            ┌─────────────────────────────────┤ │ │            │Directia de asistenţa juridica, ├──┤ │            │legislatie şi contencios │ │ │            └─────────────────────────────────┘ ├────────┤            ┌─────────────────────────────────┐ │ │            │Directia de acorduri şi conventii├──┤ │            │internationale │ │ │            └─────────────────────────────────┘ │ │            ┌─────────────────────────────────┐ │ │            │Controlul ministrului ├──┘ │            └─────────────────────────────────┘ │                                                          │          ┌──────────────────────┬────────────────────────┴─┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐┌─────────┴───────────┐┌─────────┴────────────────┐┌────────┴─────────────────┐┌────────┴─────────────────┐┌────────┴───────────────────┐│ SECRETAR DE STAT ││ SECRETAR DE STAT ││ SECRETAR DE STAT ││ SECRETAR DE STAT ││ SECRETAR DE STAT ││ pentru strategie, ││ Sef departament ││ Sef departament ││ Sef departament ││ Sef departament ││ management, resurse ││ ││ ││ ││ │└┬────────────────────┘└──────────────────────────┘└──────────────────────────┘└──────────────────────────┘└────────────────────────────┘ │ ┌──────────────────────────┐┌──────────────────────────┐┌──────────────────────────┐┌────────────────────────────┐ │ │ Departamentul ││ Departamentul ││ Departamentul ││ Departamentul │ │ │ transporturilor ││ transporturilor ││ transporturilor ││ aviaţiei civile │ │ │ feroviare ││ rutiere ││ navale ││ │ │ └┬─────────────────────────┘└┬─────────────────────────┘└┬─────────────────────────┘└┬───────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │┌─────────────────┐ │┌────────────────────────┐ │┌────────────────────────┐ │┌────────────────────────┐ │┌──────────────────────────┐ ││Directia generală│ ││Directia de reglementari│ ││Directia de reglementari│ ││Directia de reglementari│ ││Directia strategie │ ││de strategie, │ ├┤tehnice în transporturi │ ├┤tehnice în transporturi │ ├┤tehnice în transporturi │ ├┤economica, reglementari în│ ├┤management, │ ││feroviare şi cooperare │ ││rutiere şi cooperare │ ││navale şi cooperare │ ││transporturile aeriene şi │ ││privatizare şi │ ││internationala │ ││internationala │ ││internationala │ ││cooperare internationala │ ││relatii sociale │ │└────────────────────────┘ │└────────────────────────┘ │└────────────────────────┘ │└──────────────────────────┘ │└─────────────────┘ │┌────────────────────────┐ │┌────────────────────────┐ │┌────────────────────────┐ │┌──────────────────────────┐ │┌─────────────────┐ ├┤Directia tehnica şi de │ ├┤Directia tehnica şi de │ ├┤Directia tehnica şi de │ ├┤Directia financiară şi de │ ││Directia generală│ ││dezvoltare │ ││dezvoltare │ ││dezvoltare │ ││investitii │ ├┤economica şi │ │└────────────────────────┘ │└────────────────────────┘ │└────────────────────────┘ │└──────────────────────────┘ ││relatii bugetare │ │┌────────────────────────┐ │┌────────────────────────┐ │┌────────────────────────┐ │┌────────────────────────┐ │└─────────────────┘ ├┤Directia de strategie │ ├┤Directia de strategie │ ├┤Directia de strategie │ └┤Inspectoratul de stat │ │┌─────────────────┐ ││economica │ ││economica │ ││economica │ │al aviaţiei civile │ ││Directia generală│ │└────────────────────────┘ │└────────────────────────┘ │└────────────────────────┘ └────────────────────────┘ ├┤de dezvoltare, │ │┌────────────────────────┐ │┌────────────────────────┐ │┌────────────────────────┐ ││investitii şi │ └┤Inspectoratul de stat al│ └┤Inspectoratul de stat │ └┤Inspectoratul de stat │ ││licitatii │ │cailor ferate │ │auto │ │al navigatiei civile │ │└─────────────────┘ └────────────────────────┘ └────────────────────────┘ └────────────────────────┘ │┌─────────────────┐ ├┤Serviciul │ ││probleme speciale│ │└─────────────────┘ │┌─────────────────┐ ││Serviciul │ ├┤secretariat, │ ││tehnic şi │ ││mass-media │ │└─────────────────┘ │┌─────────────────┐ ││Directia generală│ ├┤medicală şi │ ││asistenţa sociala│ │└─────────────────┘ │┌─────────────────┐ ├┤Agentia zonelor │ ││libere │ │└─────────────────┘ │┌─────────────────┐ ││Agentia de │ ││distribuire │ └┤autorizaţii │  │transport │  │international │  │rutier │  └─────────────────┘  +  Anexa 2                             LISTAinstituţiilor publice din subordinea Ministerului Transporturilor-------------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea institutiei Localitateacrt.------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2-------------------------------------------------------------------------------    a) Finantate de la bugetul de stat 1. Aeroclubul României Bucureşti 2. Capitania Portului Constanta Constanta 3. Capitania Portului Agigea Agigea 4. Capitania Portului Galaţi Galaţi 5. Capitania Portului Giurgiu Giurgiu 6. Capitania Portului Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu                                                                  Severin 7. Capitania Portului Tulcea Tulcea 8. Grupul de Interventii şi Salvare Navala Constanta 9. Spitalul nr. 1 Cai Ferate Bucureşti Bucureşti10. Spitalul nr. 2 Cai Ferate Bucureşti Bucureşti11. Spitalul Cai Ferate Iasi Iasi12. Spitalul Cai Ferate Cluj Cluj-Napoca13. Spitalul Cai Ferate Timisoara Timisoara14. Spitalul Cai Ferate Ploiesti Ploiesti15. Spitalul Cai Ferate Constanta Constanta16. Spitalul Cai Ferate Brasov Brasov17. Spitalul Cai Ferate Pascani Pascani18. Spitalul Cai Ferate Simeria Simeria19. Spitalul Cai Ferate Oradea Oradea20. Spitalul Cai Ferate Craiova Craiova21. Spitalul Cai Ferate Sibiu Sibiu22. Spitalul Cai Ferate Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu                                                                  Severin23. Centrul de Medicina Preventiva Bucureşti Bucureşti24. Centrul de Medicina Preventiva Cluj Cluj-Napoca25. Centrul de Medicina Preventiva Constanta Constanta26. Centrul de Medicina Preventiva Brasov Brasov27. Centrul de Medicina Preventiva Galaţi Galaţi28. Centrul de Medicina Preventiva Iasi Iasi29. Centrul de Medicina Preventiva Timisoara Timisoara30. Centrul de Medicina Preventiva Craiova Craiova31. Grupul Scolar Industrial de Transporturi Auto Aiud32. Grupul Scolar Industrial de Transporturi Auto Baia Sprie33. Grupul Scolar Industrial de Transporturi Auto Bucureşti34. Grupul Scolar Industrial de Transporturi Auto Calarasi35. Grupul Scolar Industrial de Transporturi Auto Constanta36. Grupul Scolar Industrial de Transporturi Auto Galaţi37. Grupul Scolar Industrial de Transporturi Auto Piatra-Neamt38. Grupul Scolar Industrial de Transporturi Auto Rimnicu Vilcea39. Grupul Scolar Industrial de Transporturi Auto Timisoara40. Şcoala Profesionala de Transporturi Auto Caransebes41. Şcoala Profesionala de Transporturi Auto Curtea de Arges42. Şcoala Profesionala de Transporturi Auto Tirgu Mures43. Grupul Scolar Industrial de Marina Galaţi44. Grupul Scolar Industrial de Marina Giurgiu45. Grupul Scolar Industrial de Marina Orsova46. Grupul Scolar Industrial de Marina Constanta47. Grupul Scolar Industrial Transporturi CF Bucureşti48. Grupul Scolar Industrial Transporturi CF Craiova49. Grupul Scolar Industrial Transporturi CF Timisoara50. Grupul Scolar Industrial Transporturi CF Arad51. Grupul Scolar Industrial Transporturi CF Cluj-Napoca52. Grupul Scolar Industrial Transporturi CF Oradea53. Grupul Scolar Industrial Transporturi CF Brasov54. Grupul Scolar Industrial Transporturi CF Sibiu55. Grupul Scolar Industrial Transporturi CF Iasi56. Grupul Scolar Industrial Transporturi CF Galaţi57. Grupul Scolar Industrial Transporturi CF Buzau58. Grupul Scolar Industrial Transporturi CF Constanta59. Grupul Scolar Industrial Material Rulant Bucureşti60. Grupul Scolar Industrial Material Rulant Cluj-Napoca61. Grupul Scolar Industrial Material Rulant Pascani62. Grupul Scolar Industrial Material Rulant Rosiori de Vede63. Grupul Scolar Industrial Material Rulant Simeria64. Grupul Scolar Industrial Constructii CF Bucureşti65. Grupul Scolar Industrial Constructii CF Pitesti66. Şcoala Profesionala Constructii CF Fetesti    b) Finantate integral din venituri extrabugetare67. Centrul de Perfectionare a Personalului din Aviatia Civila Bucureşti68. Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civila şi    Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta Constanta69. Centrul de Perfectionare a Personalului din Navigatia    Fluviala Galaţi Galaţi70. Institutul de Cercetari şi Proiectari Tehnologice în    Transporturi Bucureşti Bucureşti-------------------------------------------------------------------------------