LEGE nr. 301 din 7 iunie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 110 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 30 iunie 1999, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În cazul în care resursele Fondului sunt insuficiente pentru plata compensaţiilor pentru depozitele garantate de acesta sau pentru rambursarea creditelor angajate de Fond şi plata altor obligaţii legate de acestea, fiecare banca plăteşte o contribuţie specială egala cu dublul contribuţiei anuale aferente exerciţiului financiar respectiv."2. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) În termen de 30 de zile de la data desemnării sale de către tribunal lichidatorul transmite Fondului lista cuprinzând persoanele fizice care au constituite depozite garantate şi negarantate, suma totală a depozitelor fiecărui deponent şi a obligaţiilor acestuia faţă de banca, în conformitate cu necesităţile şi solicitarile Fondului."3. La articolul I punctul 9, alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Fondul verifica, pe baza datelor transmise de lichidatorul băncii, creanţele deponentilor în raport cu depozitele indisponibile şi le plăteşte într-un termen de cel mult două luni de la data primirii de la lichidator a datelor conform art. 17 alin. (1)."4. La articolul II, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 30 august 1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997, cu modificările şi completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------------