LEGE nr. 298 din 7 iunie 2001pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Comercianţii sunt obligaţi să îşi exercite activitatea cu buna-credinţa, potrivit uzantelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor şi a cerinţelor concurentei loiale."2. După articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - În înţelesul prezentei legi: a) este considerată ca fiind contrară uzantelor comerciale cinstite utilizarea în mod neloial a secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul neexecutării unilaterale a contractului sau utilizării unor proceduri neloiale, abuzului de încredere, incitarii la delict şi achiziţionării de secrete comerciale de către terţii care cunoşteau ca respectiva achiziţie implica astfel de practici, de natura sa afecteze poziţia comercianţilor concurenţi pe piaţa; b) constituie secret comercial informaţia care, în totalitate sau în conexarea exactă a elementelor acesteia, nu este în general cunoscută sau nu este uşor accesibila persoanelor din mediul care se ocupa în mod obişnuit cu acest gen de informaţie şi care dobândeşte o valoare comercială prin faptul ca este secreta, iar deţinătorul a luat măsuri rezonabile, ţinând seama de circumstanţe, pentru a fi menţinută în regim de secret; protecţia secretului comercial operează atâta timp cat condiţiile enunţate anterior sunt îndeplinite; c) constituie fond de comerţ ansamblul bunurilor mobile şi imobile, corporale şi necorporale (mărci, firme, embleme, brevete de invenţii, vad comercial), utilizate de un comerciant în vederea desfăşurării activităţii sale."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Constituie concurenta neloială, în sensul prezentei legi, orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite în activitatea industriala şi de comercializare a produselor, de execuţie a lucrărilor, precum şi de efectuare a prestărilor de servicii."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: a) oferirea serviciilor de către salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte; b) divulgarea, achiziţionarea sau folosirea unui secret comercial de către un comerciant sau un salariat al acestuia, fără consimţământul deţinătorului legitim al respectivului secret comercial şi într-un mod contrar uzantelor comerciale cinstite; c) încheierea de contracte prin care un comerciant asigura predarea unei marfi sau executarea unor prestaţii în mod avantajos, cu condiţia aducerii de către client a altor cumpărători cu care comerciantul ar urma sa încheie contracte asemănătoare; d) comunicarea sau răspândirea în public de către un comerciant de afirmaţii asupra întreprinderii sale sau activităţii acesteia, menite sa induca în eroare şi sa îi creeze o situaţie de favoare în dăuna unor concurenţi; e) comunicarea, chiar facuta confidenţial, sau răspândirea de către un comerciant de afirmaţii mincinoase asupra unui concurent sau asupra mărfurilor/serviciilor sale, afirmaţii de natura sa dăuneze bunului mers al întreprinderii concurente; f) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentanţilor acestuia, pentru ca prin purtare neloială să poată afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaşte sau a folosi clientela sa ori pentru a obţine alt folos pentru sine ori pentru altă persoană în dăuna unui concurent; g) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legăturilor stabilite cu aceasta clientela în cadrul funcţiei deţinute anterior la acel comerciant; h) concedierea sau atragerea unor salariaţi ai unui comerciant în scopul infiintarii unei societăţi concurente care să capteze clienţii acelui comerciant sau angajarea salariaţilor unui comerciant în scopul dezorganizarii activităţii sale.Contravenţiile prevăzute la lit. a)-c) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d)-h), cu amendă de la 15.000.000 lei la 150.000.000 lei. Actualizarea cuantumului amenzilor se face prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice.Contravenţiile se constata, la sesizarea părţii vătămate, a camerelor de comerţ şi industrie sau din oficiu, de către personalul de control împuternicit în acest scop de Oficiul Concurentei, care aplica şi amenda.În cazurile de concurenta neloială ce afectează în mod semnificativ funcţionarea concurentei pe piaţa relevanta afectată Oficiul Concurentei va sesiza Consiliul Concurentei pentru soluţionarea cazului în conformitate cu dispoziţiile Legii concurentei nr. 21/1996.Oficiul Concurentei va transmite camerelor de comerţ şi industrie teritoriale actele de decizie adoptate pentru cazurile de concurenta neloială care constituie contravenţie, conform prevederilor prezentei legi.Prevederile alin. 1 se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 13 şi art. 25-27. Termenul de prescripţie este de 3 ani."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei: a) folosirea unei firme, invenţii, mărci, indicaţii geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natura sa producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant; b) punerea în circulaţie de mărfuri contrafăcute şi/sau pirat, a căror comercializare aduce atingere titularului marcii şi induce în eroare consumatorul asupra calităţii produsului/serviciului; c) folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentari a căror obţinere a necesitat un efort considerabil sau a altor informaţii secrete în legătură cu acestea, transmise autorităţilor competente în scopul obţinerii autorizaţiilor de comercializare a produselor farmaceutice sau a produselor chimice destinate agriculturii, care conţin compuşi chimici noi; d) divulgarea unor informaţii prevăzute la lit. c), cu excepţia situaţiilor în care dezvaluirea acestor informaţii este necesară pentru protecţia publicului sau cu excepţia cazului în care s-au luat măsuri pentru a se asigura ca informaţiile sunt protejate contra exploatării neloiale în comerţ, dacă aceste informaţii provin de la autorităţile competente; e) divulgarea, achiziţionarea sau utilizarea secretului comercial de către terţi, fără consimţământul deţinătorului sau legitim, ca rezultat al unei acţiuni de spionaj comercial sau industrial; f) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de către persoane aparţinând autorităţilor publice, precum şi de către persoane împuternicite de deţinătorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în faţa autorităţilor publice; g) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea unor mărfuri/servicii purtând menţiuni false privind brevetele de invenţii, mărcile, indicaţiile geografice, desenele sau modelele industriale, topografiile de circuite integrate, alte tipuri de proprietate intelectuală cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare şi altele asemenea, originea şi caracteristicile mărfurilor, precum şi cu privire la numele producătorului sau al comerciantului, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari.Prin menţiuni false asupra originii mărfurilor, în sensul alin. 1 lit. g), se înţelege orice indicaţii de natura a face să se creadă ca mărfurile au fost produse într-o anumită localitate, într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat. Nu se socoteşte menţiune falsa asupra originii mărfurilor denumirea unui produs al cărui nume a devenit generic şi indica în comerţ numai natura lui, în afară de cazul în care denumirea este însoţită de o menţiune care ar putea face să se creadă ca are acea origine."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Persoana care săvârşeşte un act de concurenta neloială va fi obligată sa înceteze sau sa înlăture actul, sa restituie documentele confidenţiale însuşite în mod ilicit de la deţinătorul lor legitim şi, după caz, sa plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite, conform legislaţiei în vigoare."7. Articolul 7 se completează cu alineatul 2 cu următorul cuprins:"La cererea deţinătorului legitim al secretului comercial instanţa poate dispune măsuri de interzicere a exploatării industriale şi/sau comerciale a produselor rezultate din însuşirea ilicită a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdicţia încetează atunci când informaţia protejata a devenit publică."8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Acţiunea penală în cazurile prevăzute la art. 5 se pune în mişcare la plângerea părţii vătămate ori la sesizarea camerei de comerţ şi industrie teritoriale sau a altei organizaţii profesionale ori la sesizarea persoanelor împuternicite de Oficiul Concurentei.În aplicarea prezentei legi Oficiul Concurentei va avea puterile de investigatie prevăzute la art. 39-46 din Legea concurentei nr. 21/1996."  +  Articolul 2Legea nr. 11/1991, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCU-------------