HOTĂRÂRE nr. 793 din 17 decembrie 1992privind organizarea şi functionarea Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 28 decembrie 1992  Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care aplica strategia dezvoltării şi politica economica a Guvernului României în domeniul muncii şi protectiei sociale.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale studiaza modul în care legislatia muncii raspunde cerințelor perioadei de tranzitie la economia de piaţa, propune Guvernului măsuri de perfectionare a acesteia, asigura aplicarea unitara a legislaţiei muncii şi protectiei sociale, coordonează activităţile privind munca şi protectia sociala ale instituţiilor guvernamentale şi ale organizaţiilor neguvernamentale. (2) Pe domenii de activitate, principalele atribuţii ale Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale sînt urmatoarele: a) evaluarea resurselor de muncă ale societatii şi elaborarea masurilor pentru folosirea lor eficienta; b) studierea pieţei muncii, cunoasterea necesarului de forta de muncă şi coordonarea activităţii de formare şi perfectionare a acesteia; c) organizarea activităţii de reintegrare socioprofesionala a somerilor şi sprijinirea materiala a acestora; d) elaborarea sistemului de salarizare pentru instituţiile finantate de la bugetul de stat şi a proiectelor de acte normative în domeniul salarizarii în societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat şi în regiile autonome, asigurarea aplicarii corespunzătoare a acestora; e) studierea evolutiei preturilor şi salariilor, prezentarea de propuneri pentru fundamentarea cresterii salariului de baza minim brut pe tara şi pentru corectarea salariilor personalului din unitatile bugetare; f) coordonarea activităţii de management şi gestiune personal; g) coordonarea activităţii de elaborare a normelor de protecţie a muncii şi de control al aplicarii acestora, de elaborare a normativului-cadru de acordare a echipamentului de protecţie; avizarea standardelor corespunzătoare şi autorizarea unităţilor producătoare de echipamente; cercetarea, potrivit dispoziţiilor legale, a accidentelor de muncă mortale, a celor colective şi accidentelor tehnice, care ar fi putut genera victime, sub aspectul cauzelor şi raspunderilor, stabilind măsuri pentru evitarea producerii unor evenimente similare; h) organizarea asigurarilor sociale de stat şi a celor pentru agricultori; elaborarea bugetelor şi urmarirea executarii acestora; i) organizarea sau, după caz, coordonarea şi asigurarea activităţii de ocrotire a unor categorii de minori şi asistenţa sociala a copiilor şi vîrstnicilor; j) formularea de propuneri sau, după caz, luarea de măsuri pentru protectia sociala a familiilor, grupurilor sau persoanelor defavorizate; k) colaborarea cu organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale naţionale şi internationale care au ca obiect de activitate protectia sociala; l) analizarea evolutiei principalilor indicatori privind forta de muncă, salarizarea şi problemele sociale, depistarea cauzelor şi propunerea de măsuri pentru contracararea fenomenelor negative care afectează calitatea vietii; m) inregistrarea şi organizarea evidentei contractelor colective de muncă şi a conflictelor colective de muncă; n) organizarea evidentei muncii prestate de salariaţii agentilor economici cu capital privat.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale exercita controlul aplicarii unitare a dispoziţiilor legale în domeniile sale de activitate, în unitatile din sectorul public şi privat. (2) Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale colaboreaza cu celelalte ministere şi departamente, avînd dreptul de a solicita acestora documentaţii, date şi informaţii necesare realizării atribuţiilor sale. (3) În exercitarea atribuţiilor de control, salariaţii împuterniciţi în acest sens din cadrul Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale sau din unitatile teritoriale ale acestuia au dreptul sa ceara, iar agentii economici şi unitatile din sectorul public au obligaţia să prezinte documentele necesare verificării modului în care se aplică legislatia muncii.  +  Articolul 4În structura organizatorica a Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale pot functiona departamente, direcţii generale, direcţii, servicii, oficii şi birouri.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale are structura organizatorica prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale este 429, exclusiv demnitarii. (3) Structura organizatorica a compartimentelor, altele decit cele cuprinse în anexa nr. 1, atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare şi se aproba prin ordin al ministrului muncii şi protectiei sociale.  +  Articolul 6Pentru exercitarea activităţii de protecţie a muncii în teritoriu este prevăzut un numar de 466 posturi, în care se încadrează inspectorii de protecţie a muncii din teritoriu şi personalul auxiliar al acestora; repartizarea posturilor pe judete şi municipiul Bucureşti se face prin ordin al ministrului.  +  Articolul 7 (1) Conducerea Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale se executa de ministru; pe linga ministru funcţionează colegiul ministerului ca organ consultativ, a cărui componenta se stabileste prin ordin al ministrului. (2) Ministrul reprezinta ministerul în raporturile cu celelalte ministere şi organizaţii din tara, precum şi în relatiile internationale.  +  Articolul 8Departamentele din cadrul Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale sînt conduse de secretari de stat - şefi de departament.  +  Articolul 9 (1) În subordinea Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale funcţionează serviciile publice descentralizate şi unitatile prevăzute în anexa nr. 2; obiectul de activitate al acestora, precum şi structurile lor organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor se aproba de ministrul muncii şi protectiei sociale. (2) Înfiinţarea şi desfiintarea unităţilor cu profil de protecţie sociala subordonate Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale, exclusiv serviciile publice descentralizate, se aproba de ministrul muncii şi protectiei sociale; pentru cele finantate de la buget este necesar avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 10Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale utilizeaza un parc propriu de transport pentru aparatul ministerului şi unitatile subordonate, care se stabileste, potrivit prevederilor legale în vigoare, prin ordin al ministrului.  +  Articolul 11În executarea atribuţiilor sale, ministrul muncii şi protectiei sociale poate emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 12Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărîri se abroga Hotărîrea Guvernului nr. 962/1990 privind organizarea şi functionarea Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale, precum şi orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul munciişi protectiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 MINISTERUL MUNCII ŞIPROTECTIEI SOCIALE                                                                                    ┌────────────┐                                                                                    │ MINISTRU │                                                                                    └─────┬──────┘                                                                                          │ ┌─────────────────────────────────────┐                                         ┌────────────────────────────────────┐ │ │Directia generală pentru informatica,│                                         │ Consilieri ├───────────┼──────────┤ strategie şi reforma în domeniul │                                         └────────────────────────────────────┘ │ │ muncii şi protectiei sociale │                                         ┌───────────────────────────────────┐ │ └─────────────────────────────────────┘                                         │Corpul de control al ministrului şi│ │ ┌─────────────────────────────────────┐                                         │ control financiar de gestiune ├────────────┼──────────┤ Serviciul resurse umane │                                         └───────────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────────┘                                                                                          │                                      ┌───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┬──────────────────────>>                            ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴────────┐                            │DEPARTAMENTUL FORTA│ │ DEPARTAMENTUL │                            │DE MUNCĂ, SOMAJ ŞI │ │PROTECTIEI SOCIALE│                            │POLITICA SALARIALA │ │ │                            ├───────────────────┤ ├──────────────────┤                            │ Secretar de stat, │ │Secretar de stat, │                            │Sef de departament │ │Sef de departament│                            └────────┬──────────┘ └─────────┬────────┘                                     │ │                    ┌────────────────┴─────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┴─────┬────────────────>>                    │ │ │ │ │            ┌───────┴─────────┐ │ ┌────────┴────────┐ │ ┌────────┴─────────┐            │Directia generală│ │ │Directia generală│ │ │Directia generală │            │forta de muncă şi│ │ │ politica │ │ │ de pensii şi │            │ şomaj │ │ │ salariala │ │ │asigurări sociale │            └───────┬─────────┘ │ └─────┬───────────┘ │ │ de stat │                    │ │ │ │ └────────┬─────────┘       ┌────────────┼──────────────┐ │ ┌──────┴───────┬──────────────┐ │ ┌───┴───────┐       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─────┴────┐ ┌─────┴──────┐┌──────┴─────┐ ┌───────┴────────┐ ┌──────┴─────┐ ┌──────┴────┐ ┌───────┴──────┐ ┌────┴─────┐ ┌────┴───┐ ┌─────┴──────┐ │ Directia │ │Directia de ││Directia de │ │ Corpul de │ │ Directia │ │ Directia │ │ Directia │ │ Directia │ │Directia│ │ Directia │ │ evaluarea│ │administrare││ formare │ │ control │ │concentrarii│ │salarizarii│ │ pentru │ │management│ │ pensii │ │ bugetului │ │resurselor│ │ a pieţei ││profesionala│ │ specializat │ │ sistemului │ │ în │ │reglementarea │ │ şi │ │de stat │ │asigurarilor│ │ de muncă,│ │ muncii şi ││calificare, │ │pentru urmarirea│ │ general de │ │societăţile│ │drepturilor şi│ │ gestiune │ │ │ │ sociale │ │ programe │ │gestionarea ││recalificare│ │ desfăşurării │ │ salarizare │ │comerciale │ │ obligaţiilor │ │ personal │ │ │ │ │ │ şi │ │fondului de ││ şi │ │ activităţii │ │ │ │şi regiile │ │functionarilor│ │ │ │ │ │ │ │ prognoze │ │ şomaj ││reintegrare │ │ privind │ │ │ │ autonome │ │ publici şi a │ │ │ │ │ │ │ │de ocupare│ │ ││profesionala│ │ stabilirea şi │ │ │ │ │ │ celorlalte │ │ │ │ │ │ │ │de ocupare│ │ ││a somerilor │ │plata ajutorului│ │ │ │ │ │ categorii de │ │ │ │ │ │ │ └──────────┘ └────────────┘└────────────┘ │ de şomaj │ └────────────┘ └───────────┘ │ personal din │ └──────────┘ └────────┘ └────────────┘                                           │ │ │ unitatile │                                           └────────────────┘ │ bugetare │                                                                                           └──────────────┘continuare>>────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐                                                                    ┌─────────┴───────────┐ ┌────────┴─────────┐                                                                    │ DEPARTAMENTUL │ │ DEPARTAMENTUL │                                                                    │LEGISLATIEI MUNCII ŞI│ │PROTECTIEI MUNCII │                                                                    │ PROTECTIEI SOCIALE │ │ │                                                                    ├─────────────────────┤ ├──────────────────┤                                                                    │ Secretar de stat, │ │Secretar de stat, │                                                                    │ Sef de departament │ │Sef de departament│                                                                    └─────────┬───────────┘ └────────┬─────────┘                                                                              │ │>>───────────┬───────────────────┬────────────┐ ┌────────────┬──────┼──────┬───────────┐ ┌──────────────┬──────┴───────┬────────────┐┌────────────┴────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Directia generală de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pensii, asigurări sociale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi tratament balnear │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru agricultori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┬────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      ┌──────┴─────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐ ┌─────┴──────┐┌────┴────┐┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐│┌─────┴─────┐┌────┴─────┐┌─────┴─────┐┌───────┴───────┐┌─────┴──────┐┌────┴─────┐│Directia de││Directia de│ │Directia ││Directia ││Directia ││Directia │││Directia ││Directia ││Directia ││Directia ││Directia ││Directia ││pensii şi ││tratament │ │control, ││de ││generală a ││relatii cu │││pentru ││economica─││generală ││generală ││generală ││tehnica şi││asigurări ││balnear şi │ │indrumare şi││asistenţa││legislaţiei││publicul, │││activitatea││financiară││pentru ││pentru ││pentru ││echipament││sociale ││odihna │ │metodologie,││sociala ││muncii, a ││sindicatele│││camerelor │└──────────┘│protectia ││protectia ││protectia ││de ││pentru ││pentru │ │în domeniul │└─────────┘│protectiei ││şi │││de muncă │ │muncii în ││muncii în ││muncii în ││protecţie ││agricultori││agricultori│ │asigurarilor│ │sociale şi ││patronatul ││└───────────┘ │activitatea││industria ││agricultura,│└──────────┘└───────────┘└───────────┘ │sociale │ │contencios │└───────────┘│ │miniera, ││grea, ││economia │                           └────────────┘ └───────────┘ ┌──────┴───────┐ │geologica, ││constructii ││forestiera │                                                                       │Directia │ │petroliera ││industriale, ││şi │                                                                       │relatii │ │şi ││transporturi ││industria │                                                                       │internationale│ │energetica ││şi ││bunurilor │                                                                       │şi documentare│ └───────────┘│telecomunicatii││de consum │                                                                       └──────────────┘ └───────────────┘└────────────┘  +  Anexa 2                         LISTAunităţilor subordonate Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia munciibugetul de stat
    2.Direcţiile teritoriale de muncă şi protecţie socialăbugetul de stat
    3.Oficiul munciibugetul de stat
    4.Institutul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncăbugetul de stat
    5.Unităţi de asistenţă socialăbugetul de stat
    6.Centrul de Calculbugetul de stat
    7.Oficiul Central de Plată a Pensiilorbugetul asigurărilor sociale de stat
    8.Oficiul de Evidenţă a Documentelor de Asigurarebugetul asigurărilor sociale de stat
    9.Institutul Român de Management*)autofinanţare
    10.Institutul de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Socialeautofinanţare
    11.Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Protecţia Munciiautofinanţare
    12.Revista "Protecţia muncii"autofinanţare
     *) Poate beneficia de donatii din tara şi din strainatate.