HOTĂRÂRE nr. 788 din 12 decembrie 1992privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 29 decembrie 1992    Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1Ministerul Finanţelor se organizeaza şi funcţionează ca organ al administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice, prin reorganizarea Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor exercita administrarea generală a finanţelor publice, asigura dezvoltarea activităţii economice pe criterii de eficienta şi echilibru economic, prin utilizarea pirghiilor financiare şi valutare în concordanta cu cerinţele economiei de piaţa şi prin stimularea initiativei agentilor economici.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor indeplineste urmatoarele atribuţii principale:1. elaboreaza proiectul bugetului de stat, iar după aprobarea acestuia de către Parlament, ia masurile necesare pentru asigurarea executiei veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în legea bugetară anuală;2. stabileste măsuri pentru asigurarea echilibrului financiar-valutar;3. asigura, potrivit legii, incasarea în numerar şi prin conturi a veniturilor bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului asigurarilor sociale de stat, precum şi a celorlalte fonduri speciale şi extrabugetare; efectueaza operaţiunile de trezorerie privind imprumuturile guvernamentale, cit şi rambursarea acestora la scadenta şi achitarea dobinzilor;4. exercita, prin organele sale specializate, controlul şi supravegherea financiară a unităţilor şi instituţiilor de stat; controlează, în condiţiile legii, activitatea financiară a regiilor autonome şi societatilor comerciale, precum şi a celorlalţi agenti economico-sociali;5. acţionează, prin instrumente specifice, pentru fundamentarea, urmarirea în execuţie şi asigurarea echilibrului financiar-valutar la nivel macroeconomic, în vederea protejarii intereselor naţionale;6. acţionează, prin mijloace specifice, pentru eliminarea corupţiei şi a altor practici ilicite în domeniul financiar-contabil;7. analizeaza, fundamentează şi propune cadrul legislativ privind imprumuturile necesare acoperirii deficitului bugetar sau pentru acţiuni şi lucrari de interes public; administreaza mijloacele financiare imprumutate şi urmareste rambursarea acestora şi achitarea dobinzilor aferente;8. fundamentează şi infaptuieste politica fiscala promovata de Guvern;9. infaptuieste politica vamala în concordanta cu cadrul legislativ existent;10. elaboreaza cadrul metodologic şi instituţional general privind organizarea şi conducerea contabilitatii şi vegheaza asupra respectarii legalităţii în activitatea de expertiza contabila;11. analizeaza procesul de evolutie a preturilor şi tarifelor în economie, actionind pentru liberalizarea acestora, pe fondul manifestarii unei concurente reale, în scopul protectiei, prin pret, a intereselor consumatorilor şi al combaterii tendintelor inflationiste;12. avizeaza proiectele de legi, hotărîri sau alte dispozitii legale care determina sporuri de cheltuieli sau modificari de venituri ale statului şi au influenţe asupra echilibrului bugetar;13. coordonează, negociaza şi incheie acorduri internationale în numele statului în domeniul relatiilor financiare şi valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;14. asigura derularea operaţiunilor financiare în cadrul acordurilor guvernamentale, cu decontare în conturile de cliring, barter şi cooperare economica;15. exercita calitatea de reprezentant al României la organismele şi organizaţiile internationale cu caracter financiar;16. asigura, în numele şi în contul statului, activitatea de finanţare a operaţiunilor de export, precum şi de garantare a creditelor de export şi import prin intermediul instituţiilor specializate în acest domeniu;17. reprezinta statul ca subiect de drepturi şi obligaţii în faţa organelor de justiţie, precum şi în orice alte situaţii în care acesta participa nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabileste în acest scop un alt organ;18. asigura, prin instrumente specifice, administrarea eficienta a capitalului de stat de la regiile autonome şi societăţile comerciale, în scopul protejarii interesului public şi al crearii condiţiilor normale de desfăşurare a procesului de privatizare;19. analizeaza şi acţionează, împreună cu organele bancare, pentru respectarea şi intarirea disciplinei financiare şi de plati la agentii economici, în scopul limitarii şi restringerii fenomenului de blocaj financiar;20. expertizeaza documentatiile tehnico-economice şi emite acordul pentru realizarea obiectivelor noi de investitii finantate integral sau parţial de la bugetul de stat şi bugetele locale; participa la organizarea licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea executiei investitiilor respective ;21. propune cadrul legislativ şi elaboreaza cadrul metodologic privind activitatea de asigurări şi exercită supravegherea aplicarii dispoziţiilor legale în acest domeniu, pentru prevenirea stării de insolvabilitate a societatilor comerciale din sfera asigurarilor şi apararea drepturilor asiguratilor ;22. asigura şi garanteaza circulatia institutionalizata a titlurilor de valoare reprezentind acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţi comerciale şi a certificatelor de proprietate emise de Fondul Proprietăţii Private;23. coordonează şi supraveghează activitatea în domeniul loteriilor de stat, avizeaza şi autorizeaza practicarea jocurilor de noroc;24. asigura, prin Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala", tipărirea hirtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor necesare finantarii datoriei publice, formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscala şi financiar-contabila.  +  Articolul 4În indeplinirea atribuţiilor sale, ministerul poate:1. sa dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii; sa ia măsuri pentru aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege în competenţa ministerului;2. sa aprobe, în condiţiile prevăzute de lege, scutiri, inlesniri de plată, precum şi restituiri, compensari şi aminari de impozite, taxe şi alte varsaminte obligatorii la buget, precum şi repunerea în termen a cererilor şi contestatiilor ;3. sa dispună plata, din conturile agentilor economici, a varsamintelor obligatorii la buget, neachitate în termen, precum şi a majorarilor pentru intirzierea la plata;4. sa stabileasca orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 5Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi agentii economici au obligaţia de a pune la dispoziţia Ministerului Finanţelor, la cerere, datele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor sale.  +  Articolul 6 (1) Conducerea Ministerului Finanţelor se exercită de ministru. Pe linga ministru funcţionează colegiul ministerului, ca organ consultativ, a cărui componenta se aproba de ministrul finanţelor.În exercitarea conducerii ministerului, ministrul emite ordine şi instrucţiuni. (2) Directia Generală a Vamilor şi Garda financiară se subordoneaza ministrului de stat, ministrul finanţelor, iar secretarul de stat care coordonează Departamentul veniturilor statului este şi sef al Comandamentului Gărzii financiare. (3) Ministerul Finanţelor are structura organizatorica prevăzută în anexa nr. 1.Structura organizatorica a compartimentelor necuprinse în anexa nr. 1, atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu se aproba prin ordin al ministrului finanţelor.  +  Articolul 7 (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Finanţelor este 1.780, exclusiv demnitarii. (2) În numărul maxim de posturi prevăzut la alin. 1 nu sînt incluse posturile aferente activităţii de control financiar de stat şi Gărzii financiare, care, potrivit legii, se aproba de ministrul finanţelor.  +  Articolul 8Unitatile şi serviciile publice descentralizate din subordinea Ministerului Finanţelor şi numărul maxim de posturi ale acestora sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 9Înfiinţarea şi desfiintarea unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor, obiectul de activitate al acestora, precum şi structurile lor organizatorice se aproba prin ordin al ministrului finanţelor.  +  Articolul 10Ministerul Finanţelor şi unitatile sale subordonate se doteaza cu autovehiculele prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 11 (1) Consiliile judetene, Consiliul municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor din teritoriu subordonate Ministerului Finanţelor. (2) În localităţile în care unitatile teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor nu dispun de spatii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste unităţi prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii. Ministerul Finanţelor va prevedea în programul de investitii fonduri, în vederea construirii unor astfel de obiective.  +  Articolul 12Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 13Prezenta hotărîre intră în vigoare pe data publicarii în Monitorul Oficial al României. Pe aceeasi data Hotărîrea Guvernului nr. 328/1991 privind organizarea şi functionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, Hotărîrea Guvernului nr. 116/1992 pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 328/1991, Hotărîrea Guvernului nr. 365/1992, cu excepţia art. 5, precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat, ministrul munciişi protectiei sociale,Dan Mircea Popescu  +  Anexa 1 *Font 7*                        MINISTERUL FINANTELOR                                                 ┌───────────────────────┐                              ┌──────────────────┤ MINISTERUL FINANTELOR ├───────────────────┐                              │ └───────────┬───────────┘ │                              │ │ │               ┌──────────────┴──────────────┐ │ ┌─────┴──────┐               │ Comitetul interministerial │ │ │ Consilieri │               │ de garantii şi credite de │ │ └────────────┘               │ comert exterior │ │               ├─────────────────────────────┤ │               │ Presedinte* │ │               └─────────────────────────────┘ │                                                             │          ┌────────────────────┬───────────┬─────────────────┴─────────────────────────┬────────────────────────┬───────────┐          │ │ │ │ │ │┌─────────┴─────────┐┌-────────┴────────┐ │ ┌───────────┴────────────┐┌──────────┴──────────┐││ Departamentul ││ Departamentul │ │ │ Departamentul ││ Departamentul de │││ bugetului de stat ││ veniturilor │ │ │ controlului financiar, ││evolutie a preturilor│││şi datoriei publice││ statului │ │ │ contabilitatii şi ││ şi protecţie a │││ ││ │ │ │participatiilor statului││ concurentei ││├───────────────────┤├──────────────────┤ │ ├────────────────────────┤├─────────────────────┤││ Secretar de stat ││ Secretar de stat │ │ │ Secretar de stat ││ Secretar de stat ││└┬──────────────────┘└┬─────────────────┘ │ └┬───────────────────────┘└┬────────────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ ┌─────────────────┐│ ┌─────────────────┐│ ┌─────────────────┐┌──────────┐│ ┌─────────────────────┐ │ ┌─────────────────┐ │┌────────────────────┐ │ │Directia generală││ │Directia generală│├─┤Directia generală├┤Directiile││ │Directia generală a │ │ │Directia generală│ ││Inspecţia generală │ ├─┤a bugetului de │├─┤a impozitelor ││ │a vamilor ││regionale │├─┤controlului financiar│ │ │de sinteza, │ ├┤pentru activitatea │ │ │stat ││ │directe ││ └─────────────────┘│vamale ││ │de stat │ ├─┤metodologie şi │ ││interna │ │ └─────────────────┘│ └─────────────────┘│ ┌─────────────────┐└──────────┘│ └─────────────────────┘ │ │prognoza │ │└────────────────────┘ │ ┌─────────────────┐│ ┌─────────────────┐└─┤Garda financiară │ │ ┌─────────────────────┐ │ │preturilor │ │┌────────────────────┐┌───────────┐ ├─┤Directia generală││ │Directia generală│ └─────────────────┘ │ │Directiile generale │ │ └─────────────────┘ ││Directia generală ├┤Cabinet │ │ │a trezoreriei │├─┤a impozitelor │ │ │ale finanţelor │ ├────────────────────┐├┤organizare, resurse ││medical │ │ └─────────────────┘│ │indirecte │ ├─┤publice şi │ │ ┌─────────────────┐│││umane şi servicii │└───────────┘ │ ┌─────────────────┐│ └─────────────────┘ ┌───────┼─┤controlului financiar├┐│ │Directia generală││││generale │ │ │Directia generală││ ┌─────────────────┐ │ │ │de stat din judete şi││├─┤de negociere a │││└────────────────────┤ ├─┤a datoriei ││ │Directia de │ │ │ │municipiul Bucureşti │││ │preturilor │││┌────────────────────┤ │ │publice ││ │evaluare şi │ │ │ └─────────────────────┘││ └─────────────────┘│├┤Directia juridica │ │ └─────────────────┘└─┤urmărire a │ │ │ ┌─────────────────────┐││ ┌─────────────────┐│││şi contencios │ │ ┌─────────────────┐ │veniturilor │ │ │ │Directia generală a │││ │Directia de │││└────────────────────┘ │ │Revista finante, │ │bugetare │ │ ├─┤regiilor autonome şi ││└─┤protecţie a │││┌────────────────────┐┌───────────┐ ├─┤credit, │ └─────────────────┘ │ │ │participatiilor ││ │concurentei ││││Directia generală ││Centrul de │ │ │contabilitate │ │ │ │statului ││ └─────────────────┘│├┤de studii ├┤tehnologia │ │ └─────────────────┘ │ │ └─────────────────────┘│ │││economico-financiare││informatiei│ │ ┌─────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────┐└─────────────────────┘││şi informatica ││financiare │ │ │Directia generală│ │ ├─┤Directia generală a │ │└────────────────────┘└───────────┘ ├─┤a finanţelor │ │ │ │regimului valutar │ │┌────────────────────┐ │ │instituţiilor │ │ │ └─────────────────────┘ ││Directia presa, │ │ │publice │ │ │ ──────────────────────┐ ├┤relatii cu publicul,│ │ └─────────────────┘ │ │ |Directia generală a │ ││protocol şi │ │ ┌─────────────────┐ │ ├─┐relatiilor financiare│ ││administrativ │ │ │Directia generală│ │ │ │cu organisme │ │└────────────────────┘ │ │a finanţelor │ │ │ │internationale │ │┌────────────────────┐ ├─┤apararii │ │ │ └─────────────────────┘ ││Directia generală de│ │ │naţionale şi │ │ │ ┌─────────────────────┐ └┤solutionare a │ │ │ordinii publice │ │ │ │Agentia naţionala │ │contestatiilor │ │ └─────────────────┘ │ ├─┤pentru titluri de │ └────────────────────┘ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │valoare** │ │ ┌─────────────────┐ │ └─────────────────────┘ │ │Directia generală│ │ ┌─────────────────────┐ │ │de expertizare a │ │ │Oficiul de │ └─┤ investitiilor │ │ │supraveghere a │   │ finantate de la │ └─┤activităţii de │   │ bugetul de stat │ │asigurare şi │   └─────────────────┘ │reasigurare** │                                                                              └─────────────────────┘-------- Notă *) Cu rang de secretar de stat. Notă **) Cu rang de direcţie.  +  Anexa 2               SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE ŞI UNITATI SUBORDONATE                          MINISTERULUI FINANTELOR                         (bugetare şi extrabugetare)                                                           Numărul maxim de                                                               posturi                                                           de specialitate                                                          ------------------1. Directiile generale ale finanţelor publice şi controlului   financiar de stat din judete şi municipiul Bucureşti, în   subordinea cărora funcţionează: administraţiile financi-   are municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi   sectorului agricol Ilfov, circumscriptiile fiscale oraşe-   nesti şi perceptiile rurale 25.9202. Unitatile vamale teritoriale 5.6003. Centrul de Tehnologia Informatiei Financiare 2274. Revista finante, credit, contabilitate 85. Cabinet medical 66. Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala" este organizata în   conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 şi ale regu-   lamentului propriu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.    596/1992, şi funcţionează în sistemul Ministerului Finanţelor.NOTĂ: a) În numărul de posturi de la pct. 1 nu sînt incluse:- posturile aferente activităţii de control financiar de stat şi Gărzii financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991, se aproba de ministrul finanţelor;- posturile de agent fiscal şi operator de rol de la municipii, oraşe şi comune, care se stabilesc prin normativ aprobat de ministrul finanţelor, în functie de numărul de localităţi (sate, comune, oraşe), dispersia geografica a acestora şi numărul pozitiilor de rol. b) În numărul de posturi de specialitate prevăzut în prezenta anexa nu sînt cuprinse posturile de: secretar, stenodactilograf, secretar-dactilograf, functionar, sef depozit, magaziner, arhivar, portar, paznic, ingrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier, muncitor şi altele asemenea, care pot fi de cel mult 15% din numărul de posturi de specialitate. c) Acelasi procent de 15% se aplică şi numarului de posturi care se aproba de ministrul finanţelor în condiţiile prevăzute la lit. a) din nota la prezenta anexa.  +  Anexa 3            AUTOVEHICULE DE TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFA  din dotarea Ministerului Finanţelor şi unitatile sale subordonate                                                      Numărul de autovehicule                                                      -----------------------1. Aparatul propriu   - transport de persoane 14   - transport de persoane şi marfa 1   - transport de marfa 12. Directiile generale ale finanţelor publice şi controlului   financiar de stat din judete şi municipiul Bucureşti cite 3 la fiecare                                                           judet şi municipiul                                                                Bucureşti3. Unitatile fiscale din municipii şi oraşe cu peste 100.000   locuitori, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucu-   resti şi sectorului agricol Ilfov cite 14. Centrul de Tehnologia Informatiei Financiare 15. Organele Gărzii financiare şi cele vamale vor utiliza   numărul de autovehicule aprobat pînă la data prezentei   hotărîri.NOTĂ:Unitatile din subordinea Ministerului Finanţelor au în dotare 4 salupe, din care: 3 pentru unitatile vamale şi una pentru Directia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat Tulcea.--------