DECRET nr. 473 din 20 decembrie 1971privind încheierea de angajamente de către candidaţii admişi să urmeze instituţiile militare de învăţămînt şi instituţiile civile de învăţămînt superior, pentru care cheltuielile de întreţinere se suporta de Ministerul Forţelor Armate, Consiliul Secur itatii Statului sau Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 31 decembrie 1971     +  Articolul 1La înscrierea în liceele militare, candidaţii admişi vor încheia angajamente scrise cu Ministerul Forţelor Armate, prin care se obliga ca după absolvirea liceului să se prezinte la concursul de admitere în şcoala militară de ofiţeri la care vor fi repartizaţi şi să urmeze cursurile acelei şcoli după ce au fost declaraţi reusiti la concursul de admitere. În cazul elevilor în vîrsta mai mica de 18 ani, angajamentul se încheie, după caz, cu încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui.  +  Articolul 2Candidaţii admişi în şcolile militare de ofiţeri, maiştri militari, subofiteri, în Academia militară precum şi în instituţiile civile de învăţămînt superior, pentru care cheltuielile de întreţinere se suporta de Ministerul Forţelor Armate, Consiliul Securităţii Statului sau Ministerul Afacerilor Interne, vor încheia angajamente scrise cu organul central respectiv, prin care se obliga ca, după acordarea gradului de ofiţer, maistru militar sau subofiţer, sa îndeplinească serviciul în forţele armate timp de minimum 9 ani în unităţile şi garnizoanele unde vor fi încadraţi sau mutati ulterior, în raport cu nevoile organelor centrale prevăzute la acest articol.  +  Articolul 3Elevii şi ofiţerii elevi care, pentru lipsa de interes la învăţătura sau pentru abateri disciplinare, sînt îndepărtaţi din instituţiile militare de învăţămînt sau din instituţiile civile de învăţămînt superior pentru care cheltuielile de întreţinere sînt suportate de unul dintre organele centrale menţionate la art. 2, precum şi absolvenţii liceelor militare care, fără motive întemeiate, nu se prezintă la concursul de admitere în şcolile militare la care au fost repartizaţi, vor restitui cheltuielile de întreţinere făcute pe timpul cît au fost şcolarizaţi.  +  Articolul 4Cadrele militare care nu-şi vor respecta angajamentele prevăzute de art. 1 şi 2 sînt obligate sa restituie cheltuielile de întreţinere pe timpul şcolarizării, făcute de organul central respectiv, diminuate cu cota parte corespunzătoare perioadei servite în forţele armate după absolvirea instituţiei de învăţămînt.  +  Articolul 5Prin cheltuieli de întreţinere în sensul art. 3 şi 4 se înţeleg cheltuielile efectuate cu hranirea, echiparea, cazarea şi transportul dus şi întors pe timpul vacantelor.  +  Articolul 6Stabilirea sumelor ce vor trebui restituite drept cheltuieli de întreţinere de către cei prevăzuţi la art. 3 şi 4, imputarea acestor sume, precum şi exercitarea căilor de atac împotriva actelor de imputare, se fac potrivit normelor legale privind răspunderea materială a militarilor şi stabilirea, urmărirea şi lichidarea pagubelor cauzate patrimoniului forţelor armate.  +  Articolul 7Răspunderea pentru restituirea cheltuielilor de întreţinere făcute de Ministerul Forţelor Armate, Consiliul Securităţii Statului sau Ministerul Afacerilor Interne pe timpul şcolarizării nu inlatura răspunderea penală, materială sau disciplinară, după caz, a persoanei în cauza.  +  Articolul 8Dacă angajamentul a fost semnat cu încuviinţarea părinţilor sau tutorelui, cel care a dat încuviinţarea răspunde pentru restituirea cheltuielilor de întreţinere solidar cu cel căruia i-a dat încuviinţarea, dacă şi-a luat, în scris, un angajament în acest sens.  +  Articolul 9Dispoziţiile art. 29 alin. 4 din Decretul nr. 158/1970 cu privire la repartizarea în producţie a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior de la învăţămîntul de zi şi ale art. 164 alin. 2 din Legea nr. 11/1968 privind învăţămîntul în Republica Socialistă România nu se aplică în cazul elevilor şi ofiţerilor elevi care urmează instituţii civile de învăţămînt superior şi pentru care cheltuielile de întreţinere se suporta de unul dintre organele menţionate la art. 2.  +  Articolul 10Elevii şi ofiţerii elevi care în prezent urmează cursurile instituţiilor de învăţămînt specificate la art. 1 şi 2 vor încheia angajamente în condiţiile prezentului decret în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a acestuia.------------