HOTĂRÂRE nr. 494 din 24 mai 2001pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 1 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 117 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele şi criteriile pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1 NORME ŞI CRITERIIpe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale  +  Articolul 1Biletele de odihnă finanţate din fondurile asigurărilor sociale de stat se distribuie în limita numărului de locuri aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi pe baza criteriilor stabilite prin prezentele norme.  +  Articolul 2 (1) În conformitate cu prevederile art. 109 lit. g) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de bilete de odihnă finanţate din fondurile asigurărilor sociale de stat asiguraţii sistemului public din unităţile în care nu este reglementată, potrivit legii, constituirea fondului social. (2) De aceste bilete de odihnă pot beneficia şi soţul/sotia celui îndreptăţit, precum şi copiii acestuia dacă au vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani şi urmează cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar, acreditata conform legii.  +  Articolul 3Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale fundamentează anual proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat, la capitolul "Tratament balnear şi odihnă", având în vedere numărul locurilor solicitate de Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru tratamentul asiguraţilor, precum şi numărul locurilor la odihna propus de minister.  +  Articolul 4Locurile de odihnă se contractează de Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale conform legii şi se repartizează pe judeţe, proporţional cu numărul potenţialilor beneficiari.  +  Articolul 5Durata unei serii de odihnă este de 10 zile, perioada pentru care se contractează locuri la odihna fiind lunile iunie, iulie, august şi septembrie.  +  Articolul 6 (1) Biletele de odihnă se distribuie persoanelor îndreptăţite prin direcţiile teritoriale de muncă şi solidaritate socială, pe baza solicitărilor acestora, în proportiile stabilite prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. (2) Ministrul muncii şi solidarităţii sociale poate aproba ca pentru anumite unităţi sau categorii de beneficiari distribuirea biletelor de odihnă să se realizeze de organizaţiile sindicale ale beneficiarilor.  +  Articolul 7 (1) Distribuirea către beneficiari a biletelor de odihnă se realizează în baza următoarelor documente: a) cerere; b) adeverinta prin care unitatea atesta următoarele:- la nivelul unităţii, potrivit legii, nu se poate constitui fond social;- unitatea nu are datorii la asigurările sociale;- calitatea de asigurat a petentului, precum şi cuantumul salariului brut lunar al acestuia. (2) Primirea cererilor se face în ordine cronologică de către direcţiile teritoriale de muncă şi solidaritate socială. (3) Cererile sunt soluţionate de conducerea direcţiilor teritoriale de muncă şi solidaritate socială, în limita repartiţiei primite. (4) Pentru cererile nesolutionate direcţiile teritoriale de muncă şi solidaritate socială pot solicita Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale suplimentarea repartiţiei. (5) Conducerea direcţiilor teritoriale de muncă şi solidaritate socială soluţionează, pe lângă cererile individuale, şi pe cele ale unor persoane juridice. (6) La nivelul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sunt soluţionate cererile individuale, precum şi cele primite din partea organizaţiilor beneficiarilor sau a altor persoane juridice.  +  Articolul 8Contribuţia care trebuie să fie plătită de beneficiari pentru biletele de odihnă se stabileşte după cum urmează: a) 50% din preţul integral al biletului de odihnă; b) preţul integral al biletului de odihnă, în cazul soţului/sotiei care nu face parte din categoria persoanelor care, potrivit art. 109 lit. g) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, pot beneficia de aceste bilete de odihnă; c) 50% din contribuţia părintelui, în cazul copiilor.  +  Articolul 9Contribuţia se poate restitui în următoarele cazuri: a) din motive medicale sau personale - deces în familie, internare în unităţi sanitare -, atestate cu documente, titularul nu mai poate ajunge în staţiune; b) din motive personale titularul renunţa la bilet, anuntand direcţia teritorială de muncă şi solidaritate socială care a eliberat biletul, cu cel puţin 5 zile înainte de data înscrisă pe bilet pentru prezentarea în staţiune; c) contribuţia se restituie integral beneficiarului şi în situaţia în care acesta, deşi s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând motivatia scrisă a unităţii prestatoare de servicii balneare.  +  Articolul 10În situaţia în care titularul înstrăinează biletul de odihnă sau oferă propriile documente unei terţe persoane, în vederea obţinerii unui bilet de odihnă, pierde dreptul eliberării unui alt bilet.  +  Articolul 11În timpul unui an calendaristic unui beneficiar i se poate elibera un singur bilet de odihnă.  +  Articolul 12Contribuţia beneficiarilor se încasează de direcţiile teritoriale de muncă şi solidaritate socială, sumele încasate fiind virate până la data de 10 a lunii următoare pentru luna expirată în contul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. ------------