LEGE nr. 244 din 16 mai 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 iunie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 72 din 24 august 2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, aparţinând cultelor religioase din România, emisă în temeiul art. 1 lit. U din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, după alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu următorul cuprins:"Unităţile şi posturile prevăzute la alin. 1 vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea."2. La articolul 1, alineatul 2 partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:"Sprijinul financiar de la bugetul de stat se asigura pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România, prin Ministerul Culturii şi Cultelor - structura specifică de coordonare a activităţii cultelor, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează: a) 17.000 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţara prevăzute la alin. 1, o contribuţie lunară echivalenta cu salariul de baza minim brut pe ţara;"3. Articolul 2 se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,VALENTIN-ZOLTAN PUSKASAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------