HOTĂRÎREA nr. 768 din 20 noiembrie 1992cu privire la reglementarea folosirii şi gestionării formularelor tipizate comune şi specifice în legătură cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 14 decembrie 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Formularele tipizate comune şi specifice, care se folosesc începînd cu data de 1 ianuarie 1992 în legătură cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată, sînt cele din anexele nr. 1 şi 2.Formularele prevăzute în anexa nr. 1 se tiparesc şi se distribuie, cu plata, agenţilor economici prin grija direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti.Formularele de la poziţiile 2-4 din anexa nr. 1 sînt formulare cu regim special, care se inseriaza şi se numeroteaza de către tipografii potrivit comenzilor emise de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti.Formularele prevăzute în anexa nr. 2 se tiparesc prin grija agenţilor economici utilizatori, care vor asigura şi regimul special de gestionare, evidenta şi utilizare.Modelele formularelor respective se difuzează utilizatorilor prin direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 2Agenţii economici care folosesc tehnica de calcul pentru editarea şi completarea formularelor pot folosi în continuare sistemul utilizat cu aprobarea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Pentru formularele de la poziţiile 2-4 din anexa nr. 1, concomitent cu aprobarea se va atribui fiecărui agent economic seria şi limitele numerelor ce se vor da pentru fiecare tip de formular.  +  Articolul 3Ministerul Economiei şi Finanţelor va emite norme cu privire la completarea, circulaţia şi folosirea formularelor prevăzute în anexa nr. 1, pînă la 15 decembrie 1992. Pentru formularele prevăzute în anexa nr. 2, normele respective se elaborează, în acelaşi termen, de Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu consultarea principalilor utilizatori.  +  Articolul 4La propunerea principalilor utilizatori, Ministerul Economiei şi Finanţelor aproba introducerea de noi formulare tipizate comune şi specifice privind taxa pe valoarea adăugată, precum şi modificarea sau eliminarea celor aflate în uz.  +  Articolul 5Răspunderea privind organizarea gestionării, evidentei şi utilizării formularelor privind taxa pe valoarea adăugată revine conducătorului unităţii utilizatoare.  +  Articolul 6Controlul respectării prevederilor prezentei hotărîri se efectuează de organele Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 7Nerespectarea prevederilor prezentei hotărîri se sancţionează potrivit legii. p. PRIM-MINISTRUDAN MIRCEA POPESCUContrasemnează:-----------------Ministrul economiei şi finanţelor,George Danielescu  +  Anexa 1 FORMULARE TIPIZATE COMUNEprivind activitatea financiară şi contabila în legătură cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată
         
    Nr. crt.Denumirea formularuluiCod
    1.Dispoziţie de livrare14-3-5A
    2.Aviz de însoţire a mărfii14-3-6A
    3.Factură14-4-10A
    4.Chitanţă fiscală14-4-2
    5.Borderou de vînzare (încasare) din ziua de ...........14-6-15/a
    6.Jurnal pentru vînzări14-6-12/a
    7.Jurnal pentru cumpărări14-6-17/b
   +  Anexa 2 FORMULARE TIPIZATE COMUNE ŞI SPECIFICEadaptate taxei pe valoarea adăugată
    Nr. crt.Denumirea formularuluiCod
      Distribuţie produse petroliere  
    1.Dispoziţie de livrarePECO 14-3-5A
    2.Aviz de însoţire a mărfiiPECO 14-3-6A
    3.FacturăPECO 14-4-10A
      Distribuţia energiei electrice  
    4.FacturăRENEL 14-4-10A
      Telecomunicaţii  
    5.Factură telefonică, abonaţi persoane juridiceM.C. 14-4-10A
    6.Chitanţă telefonică, abonaţi persoane fiziceM.C. 14-4-1/e
    7.Chitanţă pentru plata taxelor facturate şi nefacturateM.C. 29-21-39
    8.Chitanţă pentru plata taxelor facturate şi nefacturate pentru provincieM.C. 29-21-39/a
    9.Registru chitanţier convorbiri telefonice cabinăM.C. 29-21-75
    10.Registru chitanţier telegrame prezentateM.C. 29-41-45
      Transporturi de mărfuri  
    11.Scrisoare de trăsură pentru vagon28-5-41A
    12.Scrisoare de trăsură pentru grupuri de vagoane28-5-41/aA
      Vamă  
    13.Declaraţie vamalăMFDGV 56-1-6
    14.Declaraţie vamală complementarăMFDGV 56-1-7
      Comerţ interior  
    15.Bon de vînzare11-1-12
    16.Bon de vînzare (pentru combustibil)MCT 11-2-8
    17.Notă de plată (alimentaţie publică)11-4-6
    18.Notă de plată virament (alimentaţie publică)11-4-6/a
    19.Bon de primire (consignaţie)MCT 11-3-1
    20.Borderou de primire a obiectelor în consignaţie în ziua de ...... 199...MCT 11-3-2
    21.Borderou de ieşire a obiectelor din consignaţie în ziua de ...... 199...MCT 11-3-3
      Turism  
    22.Notă de plată27-3-14
    23.Notă de plată virament27-3-14/a
      Prestări de servicii  
    24.Bon de comandă6-8-1
    25.Bon de reparaţii în termen de garanţie6-8-3
    26.Bon de comandă (metale preţioase)6-8-4
    27.Bon de comandă-chitanţă (îmbrăcăminte, tricotaje)6-8-21
    28.Bon de comandă-chitanţă (încălţăminte)6-8-22
    29.Comandă-chitanţă (foto)6-8-23
    30.Bon de comandă-chitanţă6-8-24
    31.Bon de comandă-chitanţă (prelucrare piei)6-8-25
    32.Bon de comandă-chitanţă6-8-26
    33.Obligaţia-chitanţă6-8-28
    34.Bon de comandă-chitanţă (reparaţii)6-8-29
    35.Bon cu valoare fixă6-8-31
    36.Bon nr. (igienă, ceasuri, etc.)6-8-33
    37.Bon foto reportaj6-8-34
    38.Chitanţă (operaţii service-auto)14-4-1/c
    39.Bon de comandă-chitanţă (curăţătorie-spălătorie)14-4-1/d
      Fondul locativ de stat  
    40.Chitanţă (chirii)14-4-1/b
      Gospodărie comunală  
    41.Factură (gospodărie comunală-populaţie) Factură (servicii comunale)14-4-10/a 14-4-10/bA
    42.Poştă  
    43.Registru chitanţierM.C. 14-4-1/f
    44.Registru chitanţier mesagerii externeM.C. 14-4-1/i
    45.Registru pentru încasarea diferitelor taxe poştaleM.C. 14-4-1/g
    46.Registru chitanţier pentru trimiterile poştale prezentate la agenţi poştali, factori rurali şi ghişee comuneM.C. 14-4-1/h
    47.Registru chitanţier pentru obiecte de mesagerii prezentateM.C. 14-4-1/j
    48.Registru chitanţier - încasări taxe RTV - RadioficareM.C. 29-1-81
  -------------------