HOTĂRÂRE nr. 2.288 din 15 decembrie 1969pentru sancţionarea contravenţiilor la normele privind regimul multiplicatoarelor, materialelor necesare reproducerii scrierilor şi al stampilelor şi sigiliilor fără stema Republicii Socialiste România
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 150 din 24 decembrie 1969    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Constituie contravenţie la normele privind regimul multiplicatoarelor, materialelor necesare reproducerii scrierilor şi al stampilelor şi sigiliilor fără stema Republicii Socialiste România următoarele fapte: a) deţinerea unui multiplicator neinregistrat la organul de militie sau nedepunerea cererii pentru înregistrarea lui în termen de 3 zile de la dobîndire, de către organizaţiile socialiste şi oricare alte organizaţii; b) deţinerea de multiplicatoare sau materiale necesare reproducerii scrierilor, de către persoane fizice, cu excepţia străinilor veniti temporar în Republica Socialistă România; c) neanuntarea la organul central de militie, în termen de 24 ore de la luarea la cunoştinţa, a pierderii sau dispariţiei unui multiplicator, de către organizaţia deţinătoare; d) confecţionarea de ştampile sau sigilii fără stema Republicii Socialiste România de către întreprinderile de stat sau cooperativele meşteşugăreşti care nu au fost autorizate în acest sens de către organele de militie; e) confecţionarea de ştampile sau sigilii fără stema Republicii Socialiste România, de către persoanele fizice; f) confecţionarea pentru persoane fizice a altor ştampile decît cele avînd gravate inscripţia profesiei şi a numelui titularului sau confecţionarea unor asemenea ştampile fără a solicita titularului prezentarea actului din care să rezulte ca în exercitarea profesiei trebuie să folosească ştampila personală; g) neluarea măsurilor de distrugere a stampilelor sau sigiliilor fără stama Republicii Socialiste România ori de dezmembrare - astfel încît sa nu mai poată fi folosite - a multiplicatoarelor deţinute de către organizaţii, în termen de 30 zile de la scoaterea lor din uz; h) neincunostiintarea organului local de militie de către organizaţiile socialiste sau oricare alte organizaţii, despre mutarea multiplicatoarelor dintr-o localitate în alta în cadrul aceleiaşi organizaţii ori al alteia, precum şi despre mutarea în aceeaşi localitate de la o organizaţie la alta, în termen de 5 zile de la mutare; i) netinerea evidentei stampilelor şi sigiliilor fără stema Republicii Socialiste România, pe care le folosesc sau pe care le-au scos din uz de către organizaţiile deţinătoare; j) neînregistrarea fiecărei comenzi de ştampile ori sigilii fără stema Republicii Socialiste România executate sau înregistrarea lor necorespunzătoare, de către întreprinderile de stat sau cooperativele meşteşugăreşti care au ca obiect confecţionarea acestora; l) confecţionarea de ştampile sau sigilii fără stema Republicii Socialiste România pentru o organizaţie socialistă sau oricare alta organizaţie fără a solicita acelei organizaţii să prezinte comanda scrisă, la care să fie anexat modelul, schita sau descrierea ştampilei ori sigiliului ce constituie obiectul comenzii; m) neanuntarea la organul de militie, în termen de 24 ore de la luarea la cunoştinţa, a pierderii sau dispariţiei unei ştampile sau sigiliu fără stema Republicii Socialiste România, de către organizaţia deţinătoare; n) neprezentarea la cererea ofiţerilor sau subofiţerilor de militie, a actelor din care să rezulte îndeplinirea, după caz, a prevederilor referitoare la deţinerea, înregistrarea şi deţinerea evidentelor privind multiplicatoarele şi stampilele sau sigiliile fără stema Republicii Socialiste România.  +  Articolul 2Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 1000 la 3000 lei, cele de la lit. a)-e); b) cu amendă de la 500 la 1500 lei, cele de la lit. f) şi g); c) cu amendă de la 100 la 1000 lei, cele de la lit. h)-n).  +  Articolul 3Contravenţiile se constata de ofiţerii sau subofiterii de militie, care aplica şi sancţiunea.  +  Articolul 4Pentru săvîrşirea contravenţiilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi c)-n), sancţiunea se aplică angajatului sau membrului cooperativei ori al organizaţiei obşteşti care are îndatorirea sa aducă la îndeplinire acele norme, fie în baza dispoziţiilor unui act normativ, a contractului de muncă, regulamentului de ordine interioară sau statutului, fie în baza însărcinării scrise date în acest scop de conducătorul organizaţiei socialiste care avea atributia de a da o astfel de însărcinare. Sancţiunea se aplică conducătorului organizaţiei socialiste, dacă însărcinarea scrisă nu a fost data deşi era necesară.  +  Articolul 5Plîngerea împotriva procesului - verbal de constatare a contravenţiei, însoţită de copia acestuia, se depune, după caz, la Inspectoratul general al militiei, la Inspectoratul militiei municipiului Bucureşti sau al militiei judeţene, la sectorul militiei municipiului Bucureşti, la serviciul, secţia ori biroul militiei municipale sau orăşeneşti, ori la postul de militie comunal din care face parte ofiţerul sau subofiterul constatator, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului - verbal.  +  Articolul 6În cazul contravenţiilor prevăzute în art. 1 lit. a)-g), plîngerea împotriva proceselor - verbale de constatare a contravenţiei se soluţionează de judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia. În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 1 lit. h)-n), plîngerea împotriva procesului - verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează de şeful organului de militie din care face parte ofiţerul sau subofiterul de militie constatator, prevăzut în art. 5. În cazul contravenţiilor constatate de ofiţerii sau subofiterii de militie de la posturile de militie, pligerea se soluţionează de şeful inspectoratului de militie căruia îi este subordonat postul, sau de alţi ofiţeri ierarhic superiori agentului constatator, împuterniciţi de şeful inspectoratului de militie. Dacă procesul - verbal de constatare a contravenţiei a fost încheiat de şeful unui organ de militie, plîngerea se soluţionează de şeful organului de militie ierarhic superior.  +  Articolul 7Multiplicatoarele, materialele necesare reproducerii scrierilor, stampilele şi sigiliile deţinute ilegal de persoanele fizice se confisca.  +  Articolul 8În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune, contravenţiilor prevăzute la art. 1 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. PreşedinteleConsiliului de Miniştri,ION GHEORGHE MAURER──────────────────