HOTĂRÂRE nr. 455 din 9 mai 2001privind aprobarea Planului de acţiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 23 mai 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Planul de acţiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuMinistru de interne,Ioan RusMinistrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrul pentru întreprinderilemici şi mijlocii şi cooperatie,Silvia CiorneiMinistrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina Andronescup. Ministrul culturii şi cultelor,Laurentiu Tanase,secretar de statMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul tineretului şi sportului,Georgiu Gingarasp. Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Luminita Hartan,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul informaţiilor publice,Vasile DincuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul pentru relaţia cu Parlamentul,Acsinte Gaspar  +  Anexă                           PLAN DE ACŢIUNE                al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004    CUPRINS    Relansarea economiei naţionale .......................................... 3    A. Politica macroeconomica    I. Politica financiară .................................................. 3    II. Politica monetara şi a cursului de schimb ........................... 4    B. Îmbunătăţirea mediului de afaceri prin ajustare structurală,     privatizare şi stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, atragerea     investiţiilor străine şi creşterea exporturilor    III. Îmbunătăţirea mediului de afaceri; concurenta ...................... 4    IV. Restructurarea şi modernizarea economiei naţionale .................. 6    V. Politica industriala ................................................. 7    VI. Relansarea agriculturii ............................................. 9    VII. Dezvoltarea silviculturii ......................................... 11    VIII. Amenajarea teritoriului .......................................... 12    IX. Infrastructura de transport ........................................ 13    X. Societatea informationala ........................................... 15    XI. Turism ............................................................. 17    XII. Mediul înconjurător ............................................... 18    XIII. Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a     cooperaţiei ............................................................ 22    XIV. Privatizarea sectorului real ...................................... 24    XV. Sectorul bancar şi de asigurări .................................... 25    XVI. Atragerea de investiţii străine ................................... 26    XVII. Dezvoltarea activităţilor de comerţ .............................. 26    ● Comerţ exterior    ● Comerţ interior    ● Protecţia consumatorului    Combaterea saraciei şi a somajului    XVIII. Piaţa muncii .................................................... 32    XIX. Politica salariala ................................................ 32    XX. Reforma pensiilor .................................................. 33    XXI. Asistenţa socială ................................................. 34    Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, protecţia copilului    XXII. Ocrotirea sănătăţii .............................................. 35    XXIII. Protecţia copilului şi adoptia .................................. 37    Educaţia, cercetarea şi cultura - factori strategici ai dezvoltării    XXIV. Educaţia ......................................................... 38    XXV. Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică ................. 39    XXVI. Renasterea culturii naţionale .................................... 41    XXVII. Cultele şi viaţa religioasă ..................................... 41    XXVIII. Politica în domeniul tineretului ............................... 42    XXIX. Educaţia fizica şi sportul ....................................... 43    Reconsiderarea reformei în justiţie    XXX. Reconsiderarea reformei în justiţie ............................... 44    Apărarea naţionala şi ordinea publică    XXXI. Apărarea naţionala ............................................... 47    XXXII. Restructurarea sistemului de ordine publică ..................... 49    Reforma administraţiei publice centrale şi locale. Dezvoltarea regionala    XXXIII. Reforma administraţiei publice centrale şi locale .............. 55    XXXIV. Dezvoltarea regionala ........................................... 58    Relaţiile interetnice    XXXV. Relaţiile interetnice ............................................ 60    Politica externa şi promovarea imaginii reale a României.    Pregătirea României pentru aderarea la Uniunea Europeană. Statistica    XXXVI. Politica externa şi promovarea imaginii reale a României ........ 60    XXXVII. Pregătirea României pentru aderarea la Uniunea Europeană ....... 64    XXXVIII. Statistica .................................................... 65                      Relansarea economiei naţionale                        A. Politica macroeconomica
           
    DomeniulObiectivulActiuneaPerioada
    I. Politica financiară. Consolidarea stabilităţii macro- economice1. Controlul deficitului bugetar1.1 Limitarea deficitului bugetar la circa 4% din produsul intern brut.decembrie 2001
    1.2 Îmbunătăţirea managementului activităţii trezoreriei statului.decembrie 2001
    1.3 Limitarea deficitului bugetar la circa 3% din produsul intern brut.2002-2004
    1.4 Reglementarea coerentă a pieţei secundare a titlurilor de stat.decembrie 2001
    1.5 Consolidarea capacităţii de management financiar la nivelul Ministerului Finanţelor Publice prin îmbunătăţirea metodelor de management al numerarului în circulaţie.2001-2004
    Reforma impozitelor2. Consolidarea reformei sistemului de impozite2.1 Extinderea bazei de impozitare a venitului global prin:  
    ▪ includerea în baza de impozitare a veniturilor agricole;martie 2001
    ▪ globalizarea prin includerea dividendelor în baza de impozitare;2003
    ▪ rationalizarea deducerilor.martie 2001
    2.2 Recunoaşterea sporita de către Ministerul Finanţelor Publice a cheltuielilor de afaceri care nu sunt înca recunoscute drept costuri normale de afaceri şi adoptarea dobânzii de protecţie ca limita maximă pentru cheltuielile cu dobânzile deductibile.2001-2004
    2.3 Perfecţionarea cadrului legal pentru soluţionarea unor probleme tehnice şi de fond privind impozitul pe venitul global, pentru îmbunătăţirea modului de aplicare a sistemului de impunere şi diminuarea sarcinii fiscale pentru contribuabilii cu venituri mici, vizând în principal:ianuarie 2001
        ▪ decalarea termenului de depunere a declaraţiilor de venit global pâna la 31 mai 2001 pentru contribuabilii care realizează venituri din mai multe surse de venit;  
        ▪ revizuirea tranşelor de venit şi a cotelor de impozitare, în sensul majorării tranşei de venit impuse cu cota minimă, concomitent cu diminuarea cotelor marginale;  
        ▪ majorarea plafonului reprezentând venitul din pensii neimpozabil de la 2 milioane lei în prezent la doua salarii medii pe economie.  
        2.4 Proiect de lege pentru reglementarea exercitarii independente a calitatii de consultant/expert fiscal în scopul îmbunătăţirii colectarii impozitelor, reducerii costurilor de administrare, crearea unei noi profesii liberale în plan social.septembrie 2001
        2.5 Perfecţionarea cadrului legal al impozitului pe venitul agricol.martie 2001
        2.6 Perfecţionarea cadrului legal al impozitelor şi taxelor locale în vederea protejarii categoriilor de persoane fizice cu venituri foarte mici care datoreaza impozit pe proprietate şi revizuirea impunerii în functie de numarul de proprietati.septembrie 2001
        2.7 Extinderea bazei de impunere prin reglementarea fiscala a unor venituri realizate de nerezidenti în scopul asigurarii unui tratament nediscriminatoriu.august 2001
        2.8 Dezvoltarea schimbului de informatii cu unele tari în functie de interesul de tara şi solicitarea tarii partenere, conform Conventiei-cadru OECD pentru evitarea dublei impuneri.2001-2004
        2.9 Elaborarea codului fiscal în vederea unificarii legislatiei în materie de impozite, precum şi îmbunătăţirea accesului contribuabililor persoane fizice şi juridice la legislatia fiscala şi asigurarea în timp a stabilitatii legislative.trimestrul IV 2002
        2.10 Scutirea integrala de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adaugata pentru importul de utilaje şi echipamente, materii prime şi materiale destinate modernizarii întreprinderilor mici şi mijlocii.martie 2001
        2.11 Îmbunătăţirea legislatiei privind taxa pe valoarea adaugata, prin:  
        ▪ aplicarea unei cote de T.V.A. redusa la 9%, pentru unele bunuri şi servicii de stricta necesitate pentru populatie;2002-2004
        ▪ revizuirea operatiunilor scutite şi a celor care nu intra în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata;martie 2001
        ▪ reconsiderarea conditiilor de acordare şi justificare a cotei zero de T.V.A.;martie 2001
        ▪ revizuirea conditiilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata.martie 2001
        2.12 Revizuirea sistemului actual de impozitare prin accize.martie 2001
        2.13 Reorganizarea sistemului jocurilor de noroc în sensul îmbunătăţirii legislatiei existente în acest domeniu.iunie 2001
        2.14 Completarea şi armonizarea cadrului legal privind:  
        ▪ disciplina financiar-valutara (O.G. nr. 18/1994);martie 2001
        ▪ combaterea evaziunii fiscale (L nr. 87/1994).martie 2001
      3. Îmbunătăţirea colectarii impozitelor3.1 Initierea unei game complete de masuri urmarind reducerea arieratelor de plati, astfel:decembrie 2001
      ▪ proceduri de lichidare şi executare silita a debitorilor rau-platnici;  
      ▪ adoptarea şi implementarea unui cadru institutional de recuperare a creantelor;  
      ▪ penalitati salariale directe şi efective pentru echipa de conducere şi angajati în toate întreprinderile de stat care nu îsi platesc obligatiile fiscale.  
        3.2 Generalizarea dosarelor fiscale pentru toti contribuabilii persoane juridice.decembrie 2001
        3.3 Completarea şi armonizarea cadrului legal privind taxa pe valoarea adaugata şi accizele, cu asistenta Uniunii Europene.decembrie 2001
        3.4 Initierea, cu asistenta Uniunii Europene, a unui plan de cooperare administrativa în domeniul impozitarii indirecte (T.V.A., accize, taxe vamale).decembrie 2001
        3.5 Pregatirea, cu sprijinul Uniunii Europene, a conditiilor pentru aderarea Ministerului Finanţelor Publice la Conventia privind asistenta administrativa reciproca în probleme de impozitare.decembrie 2001
        3.6 Initierea unui program naţional de îmbunătăţire a activităţii de administrare a impozitelor indirecte, cu asistenta Uniunii Europene.decembrie 2001
        3.7 Modificarea reglementarilor referitoare la acordarea de înlesniri la plata obligatiilor bugetare care sa conduca la stoparea acordarii în mod arbitrar de scutiri şi reduceri la plata impozitelor şi taxelor.iunie 2001
        3.8 Modificarea reglementarilor referitoare la ordinea de plata a obligatiilor bugetare.iunie 2001
        3.9 Perfecţionarea masurilor de recuperare a creantelor de la contribuabilii rau-platnici.2001-2004
        3.10 Perfecţionarea reglementarilor privind criteriile de performanta în administrarea şi controlul marilor contribuabili.2001-2004
        3.11 Modificarea şi completarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996, pentru asigurarea cadrului juridic necesar recuperarii creantelor bugetare.iunie 2001
    Reforma cheltuielilor4. Rationalizarea cheltuielilor4.1 Modificarea unor prevederi ale Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice în scopul reglarii şi îmbunătăţirii mecanismului de achizitionare, asigurând armonizarea cu prevederile Directivelor Uniunii Europene şi o mai buna întelegere din partea entitatilor achizitoare.martie 2001
      4.2 Stabilirea unor norme privind cheltuielile de personal, materiale şi dotarile institutiilor publice centrale şi locale.martie 2001
      4.3 Perfecţionarea Legii finantelor publice:septembrie 2001
        ▪ perfecţionarea cadrului legislativ din domeniul finantelor publice şi armonizarea acestuia cu legislatia Uniunii Europene.  
      5. Cresterea transparentei fiscale şi cresterea eficientei operationale şi alocative a cheltuielilor bugetare5.1 Alocarea fondurilor publice pe baza de proiecte şi programe şi introducerea bugetului indicativ pe 2 ani.2001-2004
      5.2 Restructurarea contabilitatii bugetare prin:  
      ▪ suplimentarea contabilitatii de fluxuri de lichiditati cu contabilitatea de obligatii, precum şi perfecţionarea reglementarilor contabile şi a sistemului de raportare în conditiile alocarii resurselor publice pe baza de proiecte şi programe având la baza criterii de performanta concrete;trimestrul IV 2002
      ▪ perfecţionarea clasificatiei bugetare.decembrie 2001
      6. Cresterea transparentei şi solicitudinii administratiei finantelor publice fata de contribuabili utilizând tehnologia informatiei şi comunicatiile6.1 Dezvoltarea activităţii de asistare informatizata a contribuabililor persoane fizice şi juridice, utilizând servicii Internet şi multimedia la bazele de date centrale şi locale ale finantelor publice.2001-2004
      6.2 Dezvoltarea capacităţii administrative de gestiune şi control al impozitelor şi taxelor pentru contribuabili persoane fizice şi juridice.2001-2002
      6.3 Perfecţionarea cadrului legal privind înregistrarea agentilor economici în cazul schimbarii formei de organizare, cesionarii partilor sociale, modificarii sediului sau al schimbarii administratorilor.2001-2002
      7. Cresterea flexibilitatii politicii fiscale prin eliminarea fondurilor speciale7.1 Analizarea şi propunerea, de către Guvern, Parlamentului a desfiintarii sau includerii în bugetul de stat a fondurilor speciale în vederea cresterii transparentei şi eficientei alocarii fondurilor bugetare.2001-2004
    II. Politica monetara şi a cursului de schimb. Balanta de plati1. Majorarea controlata a stocului de datorie externa1.1 Trecerea la o abordare diferita a finantarii externe în care atragerea si, respectiv, restituirea datoriei sa fie concepute complementar, pe o perioada de cel putin 10 ani.2003-2005
      B. Îmbunătăţirea mediului de afaceri prin ajustare structurală, privatizare     şi stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, atragerea investiţiilor                          străine şi creşterea exporturilor
           
    DomeniulObiectivulActiuneaPerioada
    III. Îmbunătăţirea mediului de afaceri; concurenta1. Eliminarea barierelor administrative din calea întreprinzatorilor, pentru reducerea coruptiei1.1 Promovarea concurentei prin încurajarea unui mediu de afaceri prietenos dezvoltarii activităţilor economice, simplificarea procedurilor legale şi administrative aferente dezvoltarii de noi afaceri:  
    ▪ integrarea sistemelor de înregistrare apartinând registrului comertului cu cel fiscal;decembrie 2001
    ▪ întocmirea unui plan de actiune pentru continuarea integrarii sistemelor de identificare a comerciantilor, cum ar fi cele pentru import, export, protectia muncii, fiscal şi comercial;octombrie 2001
      ▪ integrarea completa a sistemelor de înregistrare pentru comercianti;2003
      ▪ pregatirea şi aprobarea unui plan de eliminare a barierelor administrative, pe baza planului de actiune privind îmbunătăţirea climatului de afaceri şi a recomandarilor Conferintei privind barierele administrative;iunie 2001
      ▪ aplicarea planului de eliminare a barierelor administrative;septembrie 2001- trim. III 2003
        ▪ înlocuirea sistemului de autorizare a tranzactiilor valutare de către BNR cu un sistem de notificare aplicabil institutiilor financiare şi eliminarea autorizarii sau notificarii pentru institutiile nefinanciare.noiembrie 2001
      2. Reinstaurarea stabilitatii şi predictibilitatii cadrului legal şi de reglementare2.1 Supunerea spre legiferare Parlamentului a unui proiect de lege privind procedurile administrative care sa prevada ca orice nou act legislativ de interes direct pentru afaceri sa estimeze costurile intrarii în vigoare suportate de comunitatea de afaceri; proiectul sa fie publicat, oferind comunitatii de afaceri oportunitatea de a-l dezbate. Includerea în acest proiect de lege a unor prevederi pentru stoparea practicilor de interpretare discretionara a prevederilor legale prin acte administrative care nu sunt publicate. Introducerea şi mentinerea practicilor de impunere legala a deciziilor oficiale fata de întreprinzatori (de exemplu, deciziile emise de către Departamentul impozite al Ministerului Finanţelor Publice nu pot fi subiectul obiectiilor ulterioare ale altor organisme, cum ar fi Garda financiara, Politia economica etc).aprilie 2001
      3. Îmbunătăţirea sistemului contabil şi de audit3.1 Introducerea sistemului de contabilitate armonizat la Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru:  
    ▪ societati cotate la Bursa de Valori Bucuresti;martie 2001
    ▪ societati tranzactionate pe piata RASDAQ.2002-2003
      3.2 Elaborarea de reglementari specifice privind stabilirea bazei impozabile pentru contribuabilii care utilizeaza Standardele Internaţionale de Contabilitate.2001-2004
      3.3 Introducerea cerintelor pentru societatile prevazute la punctul 3.1 de a avea situatii financiare auditate de către auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor din România, potrivit Standardelor Internaţionale de Audit.2001-2003
      3.4 Introducerea Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS), respectiv a Sistemului de contabilitate armonizat cu Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate, pentru societatile care îndeplinesc criteriile prevazute de Directiva a IV-a a CEE.2001-2004
        3.5 Introducerea cerintelor pentru toate societatile prevazute mai sus de a avea situatii financiare auditate de către auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor din România, potrivit Standardelor Internaţionale de Contabilitate.2001-2004
        3.6 Armonizarea reglementarilor contabile şi a sistemului de raportare pentru întreprinderi mici şi mijlocii în conformitate cu practicile existente pe plan internaţional.trimestrul I 2002
        3.7 Organizarea Comisiei mixte CNVM-MFP, pentru armonizarea reglementarilor contabile specifice institutiilor care opereaza pe piata de capital (societati de valori mobiliare, societati de administrare a investitiilor, societati de investitii financiare, societati de depozitare, fonduri de investitii, burse de marfuri etc.).iulie 2001
        3.8 Armonizarea reglementarilor contabile specifice institutiilor care opereaza pe piata de capital cu Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate.trimestrul IV 2002
      4. Crearea de conditii favorabile activităţilor industriale4.1 Îmbunătăţirea cadrului juridic şi de reglementare prin adoptarea acquisului comunitar în domeniul produselor industriale.2001-2003
      4.2 Extinderea sistemului de compensare a datoriilor la toti operatorii economici, prin includerea în sistem a datoriilor către bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale şi bugetele administratiilor locale, în scopul reducerii blocajului financiar.2001-2004
      4.3 Revizuirea regimului fiscal privind amortizarea, rezervele, recunoaşterea cheltuielilor de afaceri şi impozitarea profitului investit.2002
      4.4 Simplificarea procedurilor necesare începerii afacerilor în sectorul industrial.iunie 2001
        4.5 Sustinerea dezvoltarii industriei pentru protectia mediului (utilaje, echipamente, instalatii de depoluare, reciclarea deseurilor etc.).iulie 2001-2004
        4.6 Promovarea unui proiect de act normativ privind facilitarea recuperarii creditelor restante.decembrie 2001
        4.7 Sprijinirea întreprinderilor românesti pentru a patrunde pe piata internaţionala a constructiilor.2001-2004
        4.8 Promovarea legii privind exercitarea profesiunii de arhitect.iunie 2001
      5. Cresterea performantelor economice5.1 Initierea unor reglementari pentru:  
      ▪ impozitarea diferentiata a profitului din export în functie de gradul de prelucrare a resurselor;septembrie 2001
      ▪ sustinerea exporturilor de produse superior prelucrate şi descurajarea celor cu grad redus de prelucrare.martie 2002
    Politica concurentei6. Revizuirea legislatiei existente în vederea armonizarii acesteia cu acquisul relevant6.1 Abordarea nuantata a restrictiilor verticale în vederea asigurarii unei mai mari libertati de miscare companiilor, în conformitate cu tendinta actuala din UE.martie 2001-2004
      7. Clarificarea obiectivului şi limitelor reglementarii de către stat a activităţilor în diferite sectoare economice7.1 Delimitarea clara a domeniilor supuse reglementarii statului (de preferinta limitarea la monopolurile naturale în sens restrâns).martie 2001- trimestrul IV 2002
      8. Aplicarea regulilor privind acordarea subventiilor de stat stabilite prin Legea nr. 143/19998.1 "Internalizarea" de către toate institutiile care ofera subventii de stat (ministere, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului etc.) a sferei de acoperire a notiunii de subventie de stat şi dezvoltarea reflexului de anuntare prealabila a intentiei de a oferi subventia.decembrie 2001
      8.2 Descurajarea demersurilor institutiilor publice de a introduce noi scheme de subventii de stat (sau pentru îmbunătăţirea celor existente) fara a obtine în prealabil avizul Consiliului Concurentei.ianuarie 2001-2004
      9. Dezvoltarea competitiei de piata, aplicarea efectiva a politicii concurentei9.1 Aplicarea în mod eficient a prevederilor Legii concurenteinr. 21/1996:2001-2004
      ▪ analiza de către specialistii Oficiului Concurentei a cazurilor de încalcare a Legii concurentei nr. 21/1996;  
      ▪ colaborarea directa cu autoritatile similare din statele membre şi statele asociate UE în vederea implementarii regulilor de concurenta.  
      9.2 Perfecţionarea mecanismelor privind regimul preturilor reglementate, în sensul punerii de acord cu stadiul reformei şi cu evolutia procesului de restructurare din fiecare domeniu de activitate, în contextul aplicarii prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996.2001-2004
      9.3 Urmarirea raportului cerere-oferta în diverse sectoare, a evolutiei preturilor în economie, propunerea de masuri în cazurile în care acestea sau orice alte împrejurari sugereaza restrângerea concurentei, în situatiile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996, în vederea combaterii inflatiei speculative.2001-2004
      10. Dezvoltarea competitiei de piata; aplicarea efectiva a politicii ajutorului de stat10.1 Aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat şi a legislatiei secundare aferente acesteia:2001-2004
      ▪ îndeplinirea atributiilor ce revin Oficiului Concurentei în domeniul inventarierii şi monitorizarii ajutoarelor de stat, inclusiv prin colaborare cu autoritatile din tarile membre şi asociate UE, precum şi cu specialisti ai Comisiei Europene, privind monitorizarea ajutoarelor de stat;  
      ▪ colaborare directa cu autoritatile similare din statele membre şi statele asociate UE referitor la metodologia de determinare a cuantumului ajutorului de stat pe beneficiari şi total scheme. 10.2 Perfecţionarea procesului de armonizare cu acquisul comunitar în domeniul ajutorului de stat:2001-2004
      ▪ solicitarea de sprijin din partea Comisiei Europene pentru perfecţionarea reglementarilor legale adoptate în domeniul ajutorului de stat;  
        ▪ elaborarea de propuneri privind transpunerea în legislatia interna a noilor reglementari comunitare în domeniu.  
      11. Promovarea regulilor de concurenta şi ajutor de stat, mediatizarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, ale Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat şi a legislatiei secundare aferente acestora11.1 Publicarea de materiale de specialitate de către specialisti în domeniile respective.decembrie 2001
      11.2 Organizarea de seminarii de prezentare a legislatiei în domeniu.decembrie 2001
      11.3 Dezvoltarea, la autoritatile initiatoare de ajutoare de stat, a reflexului de a introduce noi ajutoare de stat cu avizul prealabil al autoritatilor în domeniu.decembrie 2001
      12. Întarirea şi îmbunătăţirea capacităţii de administrare a legislatiei concurentei şi ajutorului de stat12.1 Pregatirea profesionala a personalului pe probleme de concurenta şi ajutor de stat prin:2001-2004
      ▪ seminarii de pregatire în România sustinute de specialisti români şi straini în domeniul concurentei şi ajutorului de stat;  
      ▪ asistenta tehnica din partea unor experti UE pentru implementarea legislatiei privind concurenta şi ajutorul de stat;  
      ▪ stagii de pregatire în Uniunea Europeana;  
      ▪ schimb de experienta cu autoritatile concurentei din cadrul Comisiei Europene.  
      12.2 Adoptarea de masuri concrete pentru întarirea cadrului institutional, în vederea realizarii în conditii de performanta a sarcinilor ce rezulta atât din prevederile Legii concurentei nr. 21/1996 şi Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cât şi din alte acte normative ce contin sarcini pentru Oficiul Concurentei.2001-2004
    IV. Restructurarea şi modernizarea economiei naţionale. Restructurarea societatilor comerciale1. Reducerea pierderilor şi diminuarea arieratelor1.1 Modificarea cadrului legislativ actual în vederea definirii realiste a procesului de restructurare care sa reprezinte o conjugare a opiniilor tuturor institutiilor implicate în acest proces.martie 2001
    1.2 Selectarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat pe baza unui set de criterii socioeconomice, pentru care se vor elabora şi aplica programe de restructurare.martie 2001
      1.3 Elaborarea de analize-diagnostic şi coordonarea elaborarii programelor de restructurare la societatile selectate.permanent
      2. Acordarea asistentei financiare necesare retehnologizarii şi modernizarii societatilor comerciale2.1 Avizarea cofinantarii programelor de restructurare ale caror masuri vizeaza actiuni de retehnologizare, modernizare sau asigurare cu mijloace circulante din fondurile obtinute din privatizare.30 de zile de la aprobarea programelor de restructurare
      2.2 Avizarea alocarii punctuale a fondurilor provenite din credite externe, garantate sau nu de Guvern, destinate procesului de restructurare.  
      3. Finantarea programelor de retehnologizare şi modernizare a societatilor comerciale3.1 Alocarea unui procent de pâna la 60% din sumele încasate de APAPS pe baza de programe aprobate de Guvern conform recomandarii Comitetului interministerial.iunie 2001
      3.2 Urmarirea stricta a respectarii destinatiei sumelor alocate şi a termenelor de executare, cu raportari trimestriale de către societatea beneficiara către APAPS.lunar
      4. Selectarea şi raportarea periodica a stadiului aplicarii programelor de restructurare a societatilor comerciale cu capital de stat4.1 Monitorizarea lunara a implementarii masurilor cuprinse în programele de restructurare şi a rezultatelor obtinute.lunar
      4.2 Propuneri de masuri administrative în cazul neaplicarii prevederilor din programele de restructurare aprobate.decembrie 2001
      5. Reconsiderarea modului de reprezentare a statului în adunarile generale ale actionarilor şi în consiliile de administratie5.1 Desemnarea ca reprezentanti ai statului a unor experti din domeniul de activitate al societatii comerciale, specialisti în domeniul economic şi juridic, în masura sa reprezinte corespunzator interesele APAPS.iunie 2001
      6. Revizuirea criteriilor de performanta pe baza carora vor fi selectati directorii executivi ai societatilor comerciale, precum şi a contractelor de administrare6.1 Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice, împreuna cu ministerele de resort şi autoritatile publice vor corela proiectul de act normativ privind revizuirea criteriilor de performanta pe baza carora vor fi selectati directorii executivi ai societatilor comerciale, precum şi a contractelor de administrare si, implicit, aplicarea unui sistem de monitorizare a arieratelor.iunie 2001
      6.2 Realizarea unor criterii de urmarire şi raportare periodica.iunie 2001
      6.3 Stabilirea prin acte normative de raspunderi materiale, civile şi penale, dupa caz, pentru administratorii societatilor comerciale.iunie 2001
    V. Politica industriala1. Restructurarea şi liberalizarea utilitatilor în concordanta cu cerintele unei economii de piata functionale1.1 Realizarea Cartii Albe a Restructurarii şi Liberalizarii Utilitatilor:  
      ▪ publicarea rezultatelor studiului pentru evaluarea cadrului structural şi legal al utilitatilor sub forma Cartii Albe, incluzând obiectivele pe termen mediu şi lung privind reglementarea, restructurarea şi privatizarea.decembrie 2001
      1.2 Adoptarea unui cadru legal unitar al utilitatilor:  
      ▪ elaborarea unei legi-cadru unitare privind utilitatile.trimestrul IV 2002
      2. Eliminarea subventiilor încrucisate şi reducerea pierderilor şi a arieratelor2.1 Controlul strict al acumularii arieratelor către utilitati şi a arieratelor acestora către buget:ianuarie 2001-2004
      ▪ sistarea serviciilor pentru clientii rau-platnici;februarie 2001
      ▪ alocarea de subventii transparente de la buget în vederea onorarii datoriilor restante acumulate fata de utilitati de către clientii din categoriile sociale defavorizate;martie 2001
      ▪ aplicarea disciplinei contractuale (executarea silita a activelor, lichidare etc.).trimestrul II 2002
    Utilitati: sectorul petrolier3. Restructurarea şi privatizarea sectorului3.1 Privatizarea a 10% din capitalul social al S.N.P. PETROM - S.A.:  
    ▪ încheierea contractului de vânzare-cumparare de actiuni cu Asociatia Salariatilor din S.N.P. PETROM - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 70/1997;decembrie 2001
      ▪ listarea la Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor private la S.N.P. PETROM - S.A.iunie 2001
      3.2 Initierea de către S.N.P. PETROM - S.A. a actiunilor vizând majorarea etapizata de capital; oferirea spre vânzare pe piata internaţionala de capital a unui pachet de actiuni de pâna la 35%.august 2001- trimestrul IV 2002
      4. Cresterea calitatii produselor în rafinarii4.1 Sustinerea programului naţional pentru obtinerea combustibililor la nivelul calitativ cerut de piata unica.iulie 2001-2004
      5. Cresterea sigurantei şi eficientei economice a sistemului de transport produse petroliere5.1 Promovarea legislatiei privind siguranta conductelor pentru titei şi produse petroliere.martie 2001
      5.2 Reabilitarea şi dezvoltarea sistemului naţional de transport şi depozitare titei şi produse petroliere.august 2001-2004
    Utilitati: sectorul de electricitate şi energie termica6. Promovarea concurentei în sectorul de electricitate şi energie termica6.1 Ajustarea politicilor de tarifare a electricitatii şi a energiei termice.decembrie 2001
    6.2 Revizuirea cadrului legislativ privind electricitatea şi energia termica:  
    ▪ modificarea hotarârilor de Guvern şi a ordinelor Ministerului Finanţelor Publice privind modul de calcul al cheltuielilor indirecte;aprilie 2001- trimestrul IV 2002
      ▪ emiterea de acte normative privind externalizarea activităţilor-suport (inclusiv privind conditiile tehnice şi economice).mai 2001- trimestrul IV 2002
      6.3 Internalizarea costurilor pentru protectia mediului în pretul energiei.iunie 2002-2004
      7. Restructurarea şi privatizarea sectorului de electricitate şi energie termica7.1 Crearea conditiilor tehnice pentru cuplarea la sistemul interconectat european de retele electrice.decembrie 2001
      7.2 Privatizarea productiei şi a distributiei de electricitate şi energie termica:  
      ▪ formularea strategiei de privatizare a productiei şi a distributiei de electricitate şi energie termica;martie 2001
      ▪ privatizarea a cel putin doua societati de productie şi a cel putin doua societati de distributie pe an.septembrie 2001- 2004
      7.3 Închiderea capacităţilor excedentare de 4.500 MW ale fostului CONEL, dupa efectuarea analizelor asupra posibilitatilor realizarii unui export avantajos.decembrie 2001
    Utilitati: sectorul gaze naturale8. Promovarea concurentei în domeniul gazelor naturale8.1 Adoptarea unei politici viabile de tarifare a gazelor naturale.trimestrul II 2002
      9. Restructurarea şi privatizarea sectorului de gaze naturale9.1 Privatizarea distributiei de gaze naturale:  
      ▪ finalizarea strategiei de privatizare a distributiei de gaze naturale;iunie 2001
      ▪ privatizarea a cel putin 25% din distributia de gaze naturale.iunie 2001-2004
      10. Cresterea capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale10.1 Dublarea în etape a capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale din România cu efecte în realizarea de economii valutare, îmbunătăţirea alimentarii cu gaze naturale în anotimpul friguros şi asigurarea de noi locuri de munca.octombrie 2001- 2004
      11. Eficientizarea activităţii în productia şi distributia de gaze naturale11.1 Elaborarea strategiei privind organizarea şi functionarea pieţei de gaze naturale în România şi a programului de implementare.iunie 2001
      12. Dezvoltarea tranzitului de gaze naturale12.1 Analiza capacităţii de tranzit pe teritoriul României şi interconectarea cu sistemul de transport gaze din Bulgaria - zona Turnu Magurele - Levski.septembrie 2001
      Elaborarea studiului de fezabilitate.  
      12.2 Dezvoltarea capacităţii de tranzit al gazelor din Federatia Rusa spre terte tari:  
      ▪ realizarea etapei a II-a a conductei de tranzit Isaccea-Negru Voda (65 km);decembrie 2001
      ▪ realizarea subtraversarii Dunarii şi a etapei a III-a Isaccea-Negru Voda (35 km).iunie 2002
      13. Revizuirea cadrului legislativ în domeniul gazelor naturale13.1 Elaborarea unui act normativ privind sustinerea şi garantarea de către Guvern a contractarii de către societatile de distributie a unor credite externe în vederea reabilitarii şi modernizarii sistemului de distributie a gazelor naturale.iunie 2001
    Sectorul minier14. Realizarea unei economii de piata functionale14.1 Actualizarea strategiei de restructurare a industriei miniere.iulie 2001
    Sectorul productiei de bunuri de consum15. Valorificarea superioara a resurselor15.1 Actualizarea cadrului legislativ privind exploatarea, prelucrarea şi comercializarea masei lemnoase.august 2001-2004
    15.2 Sustinerea sectorului de prelucrare superioara a materiilor prime lemnoase.mai 2001-2004
      16. Dezvoltarea productiei de bunuri de consum.16.1 Crearea unor capacităţi noi de productie prin atragerea de capital strain şi autohton (geam float, ambalaje, placi de lemn).decembrie 2001- trimestrul IV 2002
      16.2 Modernizarea unor capacităţi de productie cu capital atras pentru industria textila (filaturi, tesatorii, finisaje textile) şi tabacarii.decembrie 2001- 2004
    Industria de aparare17. Redimensionarea actualelor capacităţi de productie pentru aparare pe criterii de eficienta economica, realizarea unor structuri organizatorice adaptabile cerintelor Planului de mobilizare17.1 Elaborarea şi aprobarea programelor de restructurare pentru agentii economici din structura sectorului productiei de aparare.etapizat iunie 2001-2004
      18. Alinierea performantelor produselor realizate la standardele de calitate euroatlantica, care sa asigure compatibilitatea şi interoperabilitatea cu sistemele de arme ale tarilor membre NATO18.1 Retehnologizarea capacităţilor de productie pentru aparare.septembrie 2001- 2004
      19. Privatizarea C.N. ROMARM - S.A.19.1 Oferirea spre vânzare de actiuni sau parti sociale pe piata bursiera sau extrabursiera ori la bursele de valori din strainatate.trimestrul I 2002- 2004
    Restructurare operationala20. Crearea unei economii de piata functionale; cresterea competitivitatii20.1 Reducerea pierderilor financiare în industria extractiva cu cel putin 20%:  
    ▪ revizuirea legislatiei cu privire la industria extractiva;iunie 2001
    ▪ închiderea tehnica şi initierea unor actiuni de protecţie a mediului pentru minele cu pierderi însemnate.martie 2001- trimestrul IV 2002
    21. Cresterea performantelor şi eficientei activităţii industriale21.1 Reducerea arieratelor din economie:  
    ▪ lichidarea întreprinderilor de stat ale caror arierate depasesc 85% din totalul activelor;2002-2003
    ▪ executarea silita a agentilor economici cu arierate către buget;ianuarie 2001-2004
      ▪ reesalonarea platilor restante către buget cu conditia aplicarii unor programe viabile de restructurare operationala;martie 2001-2004
      ▪ analizarea planurilor de achitare a arieratelor;decembrie 2001
        ▪ adoptarea şi aplicarea unui plan de reducere a arieratelor între sectoarele industriale pe baza de decontari între ramuri.iunie 2001
        21.2 Prezentarea la Guvern a strategiilor de viabilizare a sectoarelor industriale realizate în acord cu criteriile UE.decembrie 2001
        21.3 Dezvoltarea industriei de echipamente şi de programe specifice tehnologiei informatiei şi comunicatiilor.august 2001-2004
      22. Stimularea activităţii în cadrul parcurilor industriale prin corectarea legislatiei în materie, conform practicii europene22.1 Corelarea programelor de restructurare a sectoarelor industriale cu masuri de creare de noi locuri de munca prin dezvoltarea parcurilor industriale.trimestrul II 2002- 2004
    VI. Relansarea agriculturii. Politica agrara şi de dezvoltare rurala1. Managementul fondului funciar, organizarea şi perfecţionarea pieţei funciare, precum şi a exploatatiilor agricole şi silvice1.1 Continuarea aplicarii prevederilor Legii nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 1/2000, în vederea realizarii urmatoarei dinamici în constituirea şi reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi padurilor:  
    ▪ pentru 90% din suprafata agricola;decembrie 2002
    ▪ pentru 95% din suprafata agricola;2003
    ▪ pentru întreaga suprafata agricola.2004
    1.2 Dezvoltarea politicilor de îmbunătăţiri funciare, tinând seama de protectia mediului:  
    ▪ achizitionarea de echipament de irigat pentru circa 1.000.000 ha;ianuarie 2001-2003
      ▪ intensificarea şi finalizarea actiunii de înfiintare a Asociatiei Utilizatorilor de Apa;trimestrul III 2002
      ▪ irigarea unei suprafete de cca 2.000.000 ha;2004
        ▪ reabilitarea amenajarilor de îmbunătăţiri funciare:2004
        - irigatii 900.000 ha anual;  
        - desecari 200.000 ha anual;  
        - combaterea eroziunii solului 400.000 ha anual;  
        - diguri 550 km anual.  
      2. Cadastrul agricol şi fondul funciar2.1. Accelerarea cadastrului agricol, prin continuarea lucrarilor de cadastru în:  
      ▪ 41 comune, care administreaza 145 mii ha;decembrie 2001
      ▪ 164 comune, care administreaza 600 mii ha.2002-2004
      2.2 Realizarea documentelor de organizare a teritoriului pentru un numar de:  
      ▪ 50 comune, care administreaza 200 mii ha;decembrie 2001
        ▪ 120 comune, care administreaza 320 mii ha.2002-2004
      3. Protejarea, conservarea şi dezvoltarea patrimoniului genetic naţional, în productia vegetala, animala şi din silvicultura.3.1 Protejarea şi conservarea Fondului genetic naţional:decembrie 2001
      ▪ conectarea la circuitul internaţional a bancilor de resurse genetice vegetale şi animale.  
      3.2 Asigurarea cresterii şi ameliorarii Fondului genetic naţional.2004
      3.3 Perfecţionarea cadrului legislativ şi institutional, pentru asigurarea ameliorarii patrimoniului genetic naţional, în productia vegetala, animala şi în silvicultura (mai ales prin stimularea înfiintarii şi functionarii fermelor de elita în unitatile de cercetare stiintifica, precum şi în sectorul privat).2002-2004
      3.4 Utilizarea noilor creatii biologice de înalta performanta din strainatate prin schimburi şi importuri sistematice de seminte, material saditor, material seminal, embrioni şi reproducatori, în scopul inducerii progresului genetic în patrimoniul naţional.ianuarie 2001-2004
      4. Îmbunătăţirea organizarii şi functionarii retelei de reproductie şi ameliorare4.1 Promovarea unei hotarâri de Guvern pentru stabilirea modului de alocare a fondurilor bugetare destinate platii materialului seminal folosit la însamântarea artificiala a bovinelor şi porcinelor.iunie 2002
      5. Verificarea situatiei concrete existente, în vederea elaborarii şi aplicarii unor masuri şi actiuni eficiente în regim de urgenta5.1 Inventarierea efectivelor de animale, pe specii şi categorii de detinatori.februarie 2001
      6. Analiza modului în care a fost respectata legislatia în domeniul agricol6.1 Verificarea temeinica a stadiului realizarii, mai ales cu privire la respectarea legislatiei, a privatizarilor din agricultura şi industria alimentara.martie 2001
      6.2 Utilizarea mijloacelor financiare puse la dispozitie prin bugetul public, pentru agricultura, industria alimentara şi silvicultura.februarie 2001
      6.3 Verificarea oportunitatii scoaterii unor produse din rezerva de stat si, în mod deosebit, a modului de utilizare a acestora.martie 2001
      6.4 Analiza modului în care au fost folosite mijloacele materiale şi financiare puse la dispozitie agriculturii, industriei alimentare şi silviculturii, prin programe speciale, cu participare internaţionala.martie 2001
      6.5 Verificarea corectitudinii şi eficientei în derularea activităţilor de import-export, precum şi în politicile vamale, pentru produsele agroalimentare şi pentru alti factori de productie şi de dotare, cu utilizare în agricultura, industria alimentara şi silvicultura.martie 2001
      7. Asigurarea bazei materiale şi financiare pentru efectuarea în conditii optime a lucrarilor de întretinere a culturilor, de recoltare, depozitare şi conservare a produselor agricole7.1 Analiza acoperirii partiale, în proportie de pâna la 60%, a cheltuielilor pentru depozitarea şi conservarea în spatii specializate a grâului de panificatie (pentru 10 luni), a florii-soarelui (pentru 6 luni), a soiei boabe (pentru 5 luni) şi a porumbului boabe (pentru 10 luni).iunie 2001
      7.2 Elaborarea Programului special privind efectuarea lucrarilor agricole (în cultura mare, în pomicultura, în viticultura şi în legumicultura), pentru asigurarea furajelor şi a conditiilor tehnologice necesare bunei iernari a animalelor, precum şi pentru mentinerea în conditii bune de exploatare a amenajarilor pentru irigat.august 2001
      8. Completarea legislatiei existente prin elaborarea de noi legi, pentru perfecţionarea activităţii8.1 Modificarea, completarea şi îmbunătăţirea prevederilor din urmatoarele legi existente:  
      ▪ Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea şi constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi padurilor;martie 2001
      ▪ Legea nr. 75/1975 privind producerea, controlul calitatii, comercializarea şi folosirea semintelor şi a materialului saditor;aprilie 2001
      ▪ Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/27 martie 2000 pentru înfiintarea Societatii Nationale a Îmbunătăţirilor Funciare;martie 2001
      ▪ Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2000 pentru înfiintarea şi completarea Legii sanitar-veterinare nr. 60/1974;februarie 2001
      ▪ Legea viei şi vinului nr. 67/1997.martie 2001
      8.2 Se vor elabora urmatoarele proiecte de legi noi:  
      ▪ Legea privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli (fosta Lege nr. 83/1993, abrogata în 1997);martie 2001
      ▪ Legea formelor asociative şi de cooperatie în agricultura şi industria alimentara;aprilie 2001
      ▪ Legea creditului agricol;august 2001
      ▪ Legea zootehniei cu trei componente de baza, şi anume:aprilie 2001
      - cresterea şi ameliorarea animalelor;  
      - ameliorarea şi exploatarea fondului pastoral;  
      - producerea, circulaţia şi folosirea furajelor;  
      ▪ Legea asigurarii şi compensarii culturilor agricole şi a efectivelor de animale, pentru reducerea efectelor economice ale factorilor de risc natural;septembrie 2001
      ▪ Legea agriculturii şi industriei alimentare;decembrie 2001
        ▪ Legea muntelui;aprilie 2001
        ▪ Legea pisciculturii şi pescuitului.iunie 2001
        8.3 Stimularea şi sprijinirea producatorilor agricoli, pentru marirea dimensiunilor fermelor prin asociere, arendare, concesionare şi vânzare- cumparare a terenurilor agricole şi padurilor.martie 2001-2004
        8.4 Încurajarea integrarii producatorilor agricoli cu procesatorii şi comerciantii de produse agroalimentare, pentru reducerea la minimum a operatiunilor intermediare. Crearea şi perfecţionarea activităţii organizatiilor interprofesionale, ca parteneri în orientarea productiei agricole.martie 2001-2004
        8.5 Acordarea de facilitati specialistilor agricoli şi familiilor tinere în mediul rural pentru înfiintarea şi exploatarea de ferme private, de productie vegetala şi animala, acordarea de terenuri agricole şi pentru construirea locuintelor, precum şi pentru infrastructura: drumuri, apa, canalizare, energie electrica, comunicatii etc.aprilie 2001-2004
      9. Realizarea unor politici ale pieţei produselor agroalimentare, reale şi eficiente, sustinute financiar şi stimulativ pentru producatorii agricoli, comercianti şi consumatori9.1 Reforma radicala a politicii de sustinere financiara a pietelor şi a producatorilor agricoli, similare celor din Uniunea Europeana. Masurile preconizate vor fi elaborate şi aduse la cunostinta publica înainte de începerea fiecarui an agricol.septembrie 2001- 2004
      9.2 Stabilizarea pieţei cerealelor prin crearea capitalului circulant, precum şi prin îmbunătăţirea accesului la resursele financiare, printr-un sistem mai eficient de creditare a fermierilor şi marketingului agricol.trimestrul II 2002- 2004
      9.3 Dezvoltarea burselor de cereale, precum şi a pietelor de gros din domeniul agricol, care sa înlocuiasca actualul sistem de piata învechit şi ineficient.decembrie 2001- 2004
      9.4 Revederea reglementarilor cu privire la sprijinirea sectorului agricol, astfel:martie 2001-2004
      ▪ renuntarea la sistemul de a se realiza protectia sociala, pe seama produselor agricole;  
      ▪ practicarea în continuare a sistemului preturilor liberalizate;  
      ▪ introducerea unui regim stabil şi neutru, cu o protecţie moderata fata de importuri şi fara restrictii la export.  
      10. Asigurarea cresterii eficientei serviciilor din agricultura10.1 Restructurarea şi reorganizarea serviciilor din agricultura, în vederea crearii conditiilor pentru privatizarea acestora (asistenta veterinara, controlul calitatii semintelor, combaterea bolilor şi daunatorilor la plante, mecanizare, controlul calitatii produselor agroalimentare etc).trimestrul I 2002- 2003
      11. Dezvoltarea cercetarii stiintifice, învatamântului agricol şi a consultantei pentru producatorii agricoli11.1 Definitivarea cadrului legislativ şi institutional privind activitatea de cercetare, tehnologii agricole, învatamânt agricol şi perfecţionare profesionala, avându-se în vedere:septembrie 2001- 2004
      ▪ finantarea de la buget a activităţilor de cercetare agricola de interes naţional;  
    ▪ stimularea cercetarilor tehnologice aplicative, potrivit diversitatii conditiilor naturale şi cerintelor pieţei;  
    ▪ sprijinirea activităţilor de perfecţionare a pregatirii profesionale şi a transferului rezultatelor cercetarii stiintifice în practica.  
    12. Trecerea de la politica exclusiv agricola la cea de dezvoltare rurala12.1 Elaborarea şi implementarea unui program naţional, pentru renasterea satului românesc, prin dezvoltarea complexa a acestuia, acordându-se sprijin, inclusiv financiar, pentru urmatoarele categorii de activităţi, alaturi de cele agricole şi silvice:mai 2001-2004
    ▪ refacerea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea elementelor de infrastructura (drumuri, alimentari cu apa, canalizare, comunicatii etc);  
    ▪ dezvoltarea unor activităţi de mica industrie şi de artizanat;  
    ▪ dezvoltarea agroturismului rural;  
      ▪ crearea de facilitati pentru atragerea tineretului din mediul rural şi implicarea în activităţile agricole şi neagricole.  
      12.2 Dezvoltarea cadrului institutional pentru aplicarea programelor structurale de preaderare:  
      ▪ crearea şi dezvoltarea structurii institutionale pentru derularea Programului SPP;septembrie 2001- 2004
      ▪ crearea şi dezvoltarea structurilor institutionale pentru derularea Programului SAPARD.martie 2001-2004
      13. Armonizarea legislativa şi institutionala cu Uniunea Europeana în domeniul agricol şi silvic13.1 Armonizarea legislatiei românesti cu legislatia UE privind agricultura, alimentatia şi silvicultura prin:  
      ▪ dezvoltarea, în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Padurilor, a unei structuri pentru coordonarea activităţii de armonizare a legislatiei şi practicilor institutionale cu cele din Uniunea Europeana; instruirea personalului pentru pregatirea negocierii dosarului agricol.decembrie 2001
      13.2 Adoptarea acquisului comunitar din domeniul agricol şi al alimentatiei:  
      ▪ armonizarea standardelor de calitate cu cele ale Uniunii Europene;ianuarie 2001-2004
      ▪ acordarea de asistenta tehnica si, eventual, financiara producatorilor agricoli pentru aplicarea standardelor de calitate ale Uniunii Europene;martie 2001-2004
      ▪ definitivarea cadrului institutional privind asociatiile interprofesionale;august 2001- trimestrul III 2002
      ▪ armonizarea sistemului de evidente statistice dupa modelul EUROSTAT (trecerea de la anul calendaristic la cel agricol; înlocuirea evidentelor statistice calendaristice cu cele pe ani agricoli).decembrie 2001- trimestrul III 2002
        13.3 Adoptarea legislatiei comunitare (în special legislatia veterinara şi fitosanitara).2003
      14. Crearea cadrului administrativ necesar îmbunătăţirii activităţii14.1 Reforma structurala a ministerului şi organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor de conducere.ianuarie 2001
      14.2 Îmbunătăţirea structurala şi organizatorica a societatilor naţionale, regiilor autonome, agentiilor, institutiilor şi celorlalte formatiuni centrale din subordinea ministerului, precum şi organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor de conducere ale acestora.ianuarie 2001
      14.3 Reforma structurala a formatiunilor teritoriale ale ministerului (directiile generale judetene şi centrele agricole comunale) şi organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor de conducere ale acestora la urmatoarele termene:  
      ▪ pentru directiile generale;ianuarie 2001
      ▪ pentru inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic;februarie 2001
      ▪ pentru centrele agricole comunale.martie 2001
    VII. Dezvoltarea silviculturii1. Asigurarea cadrului institutional pentru optimizarea activităţilor din silvicultura1.1 Integrarea domeniului silviculturii în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Padurilor, cu directii functionale şi continuarea reformei în silvicultura.ianuarie 2001
    1.2 Organizarea structurilor teritoriale pentru urmarirea aplicarii regimului silvic în toate padurile, indiferent de forma de proprietate.ianuarie 2001
    1.3 Restructurarea Regiei Nationale a Padurilor prin înfiintarea unor noi directii silvice fara personalitate juridica, la nivel teritorial.ianuarie 2001
    2. Analiza modului în care a fost aplicata legislatia specifica sectorului silvic2.1 Analiza stadiului privind aplicarea Legii nr. 1/2000 de retrocedare a terenurilor forestiere către vechii proprietari.ianuarie 2001
    2.2 Sprijinirea noilor proprietari de padure, persoane fizice sau juridice, în crearea structurilor pentru gestionarea durabila a acestor paduri.decembrie 2002
    2.3 Sprijinirea comisiilor comunale şi judetene de aplicare a Legii nr. 1/2000, organizatoric şi logistic, pentru cresterea ritmului de retrocedare a padurilor către vechii proprietari.decembrie 2002
    2.4 Verificarea modului în care s-au desfasurat licitatiile de masa lemnoasa şi a modului în care s-au respectat prevederile legale de către unele firme de exploatari forestiere.februarie 2001
    2.5 Verificarea modului în care au fost utilizate fondurile bugetare destinate sectorului silvicultura pentru ameliorarea terenurilor degradate, corectarea torentilor, drumuri forestiere, cercetare etc.martie 2001
    2.6 Verificarea derularii actiunilor de comert exterior de către Regia Nationala a Padurilor.martie 2001
    2.7 Cunoasterea stadiului lucrarilor de reconstructie ecologica a padurilor, precum şi a modului de îndeplinire a programelor cu finantare externa sau de la buget.martie 2001
    3. Întarirea actiunilor de aparare a integritatii fondului forestier naţional; gestionarea durabila a fondului forestier naţional şi a vegetatiei din afara fondului forestier3.1 Intensificarea pazei padurilor, strângerea colaborarii dintre organele silvice, politie şi jandarmerie, care prin interventii ferme sa stopeze sustragerile de material lemnos din padure.martie 2001
    3.2 Perfecţionarea şi dezvoltarea sistemului de supraveghere a starii de sanatate a padurilor (monitoring forestier).iunie 2001
    3.3 Intensificarea procesului de trecere a silviculturii către economia de piata prin dezvoltarea pieţei lemnului, perfecţionarea modului de desfasurare a licitatiilor şi colaborarea cu organismele din sectorul de exploatare a lemnului.septembrie 2001
    3.4 Îmbunătăţirea sistemului de pregatire şi valorificare a masei lemnoase care se recolteaza din paduri de către societatile comerciale de exploatare a lemnului sau în regie proprie de către Regia Nationala a Padurilor.septembrie 2001
      3.5 Împadurirea terenurilor degradate, improprii folosintelor agricole, prin preluarea din sectorul agricol, indiferent de forma de proprietate, pe o suprafata de 5000 ha.trimestrul II 2002- 2004
      3.6 Sprijinirea sub raport tehnic şi cu material saditor de împadurire a activităţilor de creare de paduri în zonele deficitare în vegetatie forestiera, urmarind şi realizarea de perdele forestiere:  
      ▪ 100 hectare;aprilie 2001
      ▪ 2.000 hectare.2002-2004
      3.7 Intensificarea lucrarilor de îngrijire a arboreturilor tinere pentru cresterea gradului de stabilitate a padurilor, prin parcurgerea cu lucrari, degajari, curatari şi rarituri a 150.000 hectare.septembrie 2001
      4. Extinderea suprafetei padurilor şi a altor forme de vegetatie forestiera4.1 Împadurirea terenurilor degradate improprii folosintelor agricole, prin preluarea din sectorul agricol, indiferent de forma de proprietate, pe o suprafata de 250 hectare.aprilie 2001
      4.2 Analizarea amplasarii pepinierelor forestiere în teritoriu, trecerea la modernizarea acestora şi dotarea cu utilajele necesare, în vederea asigurarii puietilor forestieri.aprilie 2001
      5. Asigurarea bazei materiale pentru desfasurarea în conditii optime a lucrarilor de investitii şi întretinere a obiectivelor silvice5.1 Analizarea programului de întretinere a lucrarilor hidrotehnice de corectare a torentilor.aprilie 2001
      5.2 Verificarea stadiului lucrarilor de întretinere, modernizare şi ranforsare a drumurilor forestiere, în vederea cresterii gradului de accesibilizare a padurilor:martie 2001
    - executarea lucrarilor pe 2.000 km.aprilie 2001
    6. Dezvoltarea cercetarii stiintifice în silvicultura6.1 Restructurarea activităţilor de amenajare a padurilor, cercetare şi dezvoltare în silvicultura, respectiv a Institutului de Cercetari şi Amenajari Silvice din cadrul Regiei Nationale a Padurilor.august 2001
    7. Realizarea sistemului informatic al Departamentului padurilor corespunzator formelor de proprietate7.1 Elaborarea programelor de activitate pentru anul 2001 şi în perspectiva anului 2004, corelate cu starea actuala a fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, cu revederea normelor tehnice privind respectarea regimului silvic.noiembrie 2001
    7.2 Implementarea sistemului informatic în structurile organizatorice care gestioneaza paduri publice sau private.octombrie 2001
    VIII. Amenajarea teritoriului1. Dezvoltarea echilibrata şi durabila a teritoriului naţional în perspectiva racordarii treptate în spatiul european1.1 Elaborarea conceptului de amenajare a teritoriului în concordanta cu principiile dezvoltarii spatiale europene, care sa fundamenteze politicile de dezvoltare regionala.2001-2004
    1.2 Elaborarea studiilor de dezvoltare regionala în zonele transfrontaliere România-Bulgaria, România-Moldova şi participarea la proiectele din cadrul programului INTERREG III B.2001-2004
    1.3 Elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului şi regiunilor, care sa fundamenteze planurile de dezvoltare regionala.2001-2004
    1.4 Elaborarea/actualizarea planurilor de amenajare a teritoriului judetean - PATJ.2001-2004
    1.5 Separarea infrastructurii industriale (apa, gaze, energie termica) de infrastructura oraselor monoindustriale:  
    ▪ identificarea şi actualizarea pe baza strategiilor sectoriale a zonelor (oraselor) monoindustriale;decembrie 2001
        ▪ stabilirea cu factorii decizionali la nivel central şi local a programului de actiuni ce urmeaza sa fie realizat.trimestrul II 2002- 2004
      2. Utilizarea rationala a teritoriului şi ameliorarea calitatii vietii2.1 Asigurarea cadrului legal şi tehnic de dezvoltare:  
      ▪ definitivarea elaborarii planurilor de urbanism general - PUG pentru localitatile:decembrie 2001
      - rurale;  
      - urbane.  
      2.2 Identificarea drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile şi înscrierea acestora în cartea funciara.2001-2003
      2.3 Punerea în aplicare a noilor reglementari în materie (Legea cadastrului şi publicitatii imobiliare nr. 7/1996 şi Ordinul ministrului justitiei nr. 2.371/C/1997 pentru aprobareaRegulamentului de organizare şi functionare a birourilor de carte funciara a judecatoriilor).2001-2004
        2.4 Elaborarea şi aprobarea de urgenta pentru fiecare localitate a documentatiei de urbanism cuprinzând perspectiva de dezvoltare urbana pe termen mediu şi lung.decembrie 2001
        2.5 Introducerea taxelor penalizatoare pentru nerealizarea de constructii pe terenurile intravilane.2001-2004
        2.6 Acordarea de facilitati în vederea atragerii investitorilor interesati de îmbunătăţirea şi extinderea sistemelor economice de încalzire a locuintelor.2001-2004
      3. Limitarea riscului seismic al constructiilor3.1 Dezvoltarea şi armonizarea cadrului legislativ şi normativ tehnic în domeniu cu normele internaţionale:decembrie 2001
      ▪ reglementari juridice privind facilitarea interventiei şi asigurarea la riscul seismic;  
      ▪ reglementari tehnice privind interventia postseismica;  
      ▪ reglementari tehnice privind proiectarea antiseismica a constructiilor.  
      4. Ameliorarea conditiilor de trai şi constructia de locuinte4.1 Urmarirea aplicarii O.G. nr. 19/1994 prin repartizarea fondurilor alocate de la buget şi monitorizarea utilizarii acestora.2001-2004
      4.2 Repartizarea fondurilor alocate de la buget pentru derularea Legii nr. 114/1996 şi monitorizarea utilizarii acestora.2001-2004
      4.3 Sprijinirea activităţii ANL privind asigurarea amplasamentelor necesare constructiei de locuinte în limita fondurilor de finantare şi urmarirea lucrarilor.2001-2004
      4.4 Constructia de locuinte standard, de închiriat pentru pensionari, tinerii salariati şi alte categorii cu probleme sociale, finantate din surse bugetare şi credite externe: 38.000 apartamente, din care 12.000 în anul 2001.2001-2004
      4.5 Initierea de proiecte-pilot pentru zone de locuinte individuale, accesibile, finantate prin credite şi surse proprii.2001-2004
      4.6 Crearea unui sistem echitabil şi atractiv de preluare de către familiile tinere şi cu probleme sociale a unor locuinte de pe piata libera.2001-2004
      4.7 Initierea reglementarilor în vederea constituirii fondurilor pentru amenajarea zonelor de locuinte de necesitate.2001-2004
      4.8 Cooperarea cu ministerele de resort pentru construirea de cladiri integrate cu dotari sociale şi culturale, precum: gradinite, scoli, dispensare, policlinici, biblioteci etc.2001-2004
      4.9 Construirea a 400 de sali de sport pe lânga institutele de învatamânt de toate gradele, la orase şi sate, în ritm de 100 unitati pe an.2001-2004
      4.10 Actiuni legislative şi administrative în vederea finalizarii în regim de urgenta a cladirilor neterminate, inclusiv a celor cu destinatie de locuinte- tampon, pentru mutarea temporara a locatarilor din casele ce urmeaza a fi consolidate.2001-2004
        4.11 Introducerea de taxe penalizatoare pentru detinatorii de cladiri neterminate.2001-2004
        4.12 Elaborarea lucrarilor de proiectare şi asigurarea surselor de finantare pentru finalizarea locuintelor sociale.2001-2004
        4.13 Construirea a 400 de sali de sport lânga institutele de învatamânt de toate gradele la orase şi sate, în ritm de 100 de unitati pe an.2001-2004
      5. Programul de echipare şi reabilitare a retelelor de utilitati din localitatile urbane şi rurale5.1 Proiecte de extindere şi modernizare pentru retelele de alimentare cu apa, canalizare, surse energetice noi şi traditionale etc.2001-2004
      5.2 Modernizarea drumurilor de interes local, integrarea acestora în reteaua de infrastructura naţionala.2001-2004
    IX. Infrastructura de transport1. Integrarea în sistemul european de transport1.1 Program de aliniere a sistemului naţional de transport CFR la sistemul european:  
    ▪ modernizarea liniei de cale ferata pe coridorul IV - tronson Bucuresti - Brasov;2001-2004
    ▪ modernizarea liniei de cale ferata pe coridorul IV - Bucuresti - Constanta;2001-2004
    ▪ modernizarea liniei Curtici - Arad - Alba Iulia - Medias - Brasov;2001-2004
    ▪ sisteme de telecomunicatii;2001-2004
    ▪ reabilitarea şi modernizarea metroului Bucuresti;2001-2004
    ▪ finalizarea tronsonului Nicolae Grigorescu - centura Bucuresti.2001-2004
    1.2 Program de aliniere a sistemului naţional de transport rutier la sistemul european:  
        ▪ reabilitarea retelei de drumuri europene şi naţionale;2001-2004
        ▪ lucrari de reabilitare a drumurilor naţionale cuprinse în etapa a II-a - 694 km şi program de siguranta rutiera şi dezvoltare institutionala;decembrie 2001
        ▪ lucrari de reabilitare a drumurilor naţionale cuprinse în etapa a III-a - 334 km;2003
        ▪ lucrari de reabilitare a drumurilor naţionale cuprinse în etapa a IV-a - 732 km:2001-2004
        - Cluj - Dej - Bistrita - Câmpulung Moldovenesc;  
        - Petrosani - Simeria;  
        - Lugoj - Timisoara şi centurile Timisoarei şi Craiovei;  
        - Craiova - Drobeta-Turnu Severin - Lugoj;  
        ▪ proiect de reabilitare a DN 1A, extindere la 4 benzi a centurii Ploiesti şi asistenta tehnica pentru privatizare întretinere;2001-2004
        ▪ amenajari spre şi în punctele de control şi trecere frontiera (Giurgiu, Varsand, Bechet, Petea, Cenad);trimestrul III 2002
        ▪ program de reabilitare, constructii autostrazi şi modernizare a infrastructurii situate pe traseele coridoarelor paneuropene IV şi IX;2001-2004
        ▪ Autostrada Bucuresti - Constanta: tronsonul Bucuresti - Fundulea - Lehliu - Fetesti - Cernavoda;2001-2004
        ▪ centura Bucuresti-Sud;2001-2004
        ▪ variante de ocolire a oraselor Deva, Orastie, Sebes, Sibiu, Pitesti;2001-2004
        ▪ modernizare şi extindere la patru benzi a DN 5 Bucuresti - Giurgiu;2001-2004
        ▪ Autostrada Nadlac - Lugoj - Timisoara - Deva (210 km);2001-2004
        1.3 Program de aliniere a sistemului naţional de transport pe Dunare la sistemul european:  
        ▪ reabilitarea cailor şi canalelor navigabile;2001-2004
        ▪ terminal de containere în portul Drobeta-Turnu Severin;2004
        ▪ amenajari taluze înalte şi aparari de maluri pe Canalul Dunare - Marea Neagra;2001-2004
        ▪ protectii şi consolidari de maluri pe Canalul Poarta Alba - Midia - Navodari;2001-2004
        ▪ program de reabilitare şi modernizare a infrastructurii situate pe traseul coridorului paneuropean VII;2001-2004
        ▪ amenajari pentru asigurarea navigabilitatii pe Dunare (Calarasi - Sulina), inclusiv sistem de semnalizare şi masuratori topohidrografice pe Dunare.2001-2004
        1.4 Program de aliniere a sistemului naţional de transport maritim la sistemul european:  
        ▪ reabilitarea Portului Constanta şi continuarea lucrarilor la digurile de Nord şi Sud;martie 2001
        ▪ prelungirea cu 1 km a digului de larg din Portul Constanta;2002-2004
        ▪ ecologizarea Portului Constanta şi constructia statiei de alimentare electrica (P IV);2003
        ▪ terminal de containere în Portul Constanta (mol II S).2001-2003
      2. Principalele proiecte de infrastructura cuprinse în Pactul de stabilitate pentru Europa de Sud-Est2.1 Sector feroviar:  
      ▪ coridorul IX, Nord-Sud;2001-2004
      ▪ coridorul IV, Est-Vest;2001-2004
      ▪ coridorul IV, Est-Vest Ramura de Sud.2001-2004
      2.2 Sector naval.2001-2004
      3. Armonizare legislativa în domeniul transporturilor comunitar corespunzator.3.1 Asistenta tehnica pentru elaborarea şi evaluarea reglementarilor şi normelor de aplicare a acestora, în concordanta cu prevederile acquisului2001-2003
      3.2 Investitii pentru masurile de constructie institutionala:2001-2003
      ▪ dezvoltarea capacităţii administrative AFER;  
      ▪ echipament pentru teste de siguranta rutiera.  
    4. Programe noi de investitii4.1 Pod peste Dunare-zona Braila.2001-2004
    4.2 Autostrada Bucuresti-Brasov.2001-2004
    4.3 Centura Bucuresti-Nord.2001-2004
    4.4 Dezvoltarea programelor de reabilitare drumuri naţionale.2001-2004
    4.5 Dezvoltarea infrastructurii comunale şi crearea transportului rutier specializat pentru elevi în minimum 120 de localitati pe an cu sprijinul consiliilor judetene şi locale.2001-2004
    4.6 Dotarea cu vagoane de marfa şi calatori din productia interna.2001-2004
    4.7 Începerea reabilitarii infrastructurii pe tronsonul feroviar Arad - Brasov.2001-2004
      4.8 Reluarea lucrarilor abandonate pe tronsonul Râmnicu Vâlcea-Vâlcele; Berbesti-Alunu; Hârlau-Flamânzi; Sabeni-Darabani.2001-2004
      4.9 Consolidarea infrastructurilor feroviare în zona Portile de Fier.2001-2004
        4.10 Extinderea metroului pe tronsonul Drumul Taberei-Pantelimon şi finalizarea tronsoanelor începute şi neterminate.2001-2004
        4.11 Terminale de cereale în porturi.2001-2004
        4.12 Terminal de gaze lichefiate - Port Constanta.2001-2004
        4.13 Reabilitarea infrastructurii şi suprastructurii în porturile fluviale şi maritime pentru cresterea cu 25% a capacităţii de operare.2001-2004
        4.14 Adaptarea unui program cu finantare externa pentru reconstruirea pe baza initiativei private a flotei maritime în santierele navale românesti.2001-2004
        4.15 Acordarea de facilitati pentru operare sub pavilionul de navigatie românesc.septembrie 2001
        4.16 Modernizarea şi constructia de aeroporturi regionale cu contributia autoritatilor publice locale.2001-2004
        4.17 Stoparea contrabandei în transportul rutier prin masuri speciale pentru transportul de alcool, tigari şi cafea.2001-2004
    Transportul feroviar5. Promovarea concurentei prin dezvoltarea pieţei transportului feroviar, în vederea cresterii eficientei şi calitatii serviciilor5.1 Revizuirea statutului autoritatii de reglementare din sectorul de transport feroviar.iunie 2001
    5.2 Sprijinirea aparitiei operatorilor de transport feroviar privati.2001-2004
    5.3 Privatizarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "CFR Marfa" - S.A.2001-2004
    5.4 Initierea privatizarii societatilor comerciale externalizate din Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "CFR Calatori" - S.A.:2001-2004
    ▪ conceperea strategiei de privatizare a societatilor comerciale externalizate;trimestrul IV 2002
    ▪ trecerea la transportul local, experimental, a doua societati regionale pentru transportul de calatori.2004
    Transportul aerian6. Eficientizarea transportului aerian6.1 Eficientizarea transportului aerian prin aducerea flotei aeriene la standardele internaţionale:2001-2004
    ▪ achizitionarea de noi aeronave (scurt, mediu şi lung curier);  
    ▪ modernizarea Aeroportului Internaţional Bucuresti-Baneasa;  
    ▪ amenajarea de spatii comerciale şi parcari supraetajate pentru autoturisme la Aeroportul Internaţional Bucuresti-Otopeni;  
    ▪ dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucuresti-Otopeni faza a II-a.  
    Mijloace şi echipamente de transport7. Modernizarea şi îmbunătăţirea calitatii serviciilor, sigurantei şi securitatii transporturilor7.1 Program de aliniere a sistemului naţional de transport CFR la sistemul european:2001-2004
    ▪ reabilitare locomotive;  
    ▪ reabilitare vagoane calatori şi marfa;  
    ▪ achizitii dotari depouri;  
    ▪ modernizare 500 vagoane marfa şi 100 vagoane calatori; modernizare statii feroviare majore şi asistenta pentru comercializare;  
    ▪ modernizarea parcului de locomotive Diesel electrice (60-70 buc.);  
    ▪ dotarea transportului feroviar de calatori cu rame electrice şi automotoare (135 buc.);  
    ▪ realizarea unui sistem computerizat de eliberare bilete şi rezervare locuri şi vagon de masurare cale;  
    ▪ modernizare trenuri metrou.  
      7.2 Program de aliniere a sistemului naţional de transport pe Dunare la sistemul european:2001-2004
      ▪ modernizarea sistemelor de siguranta a navigatiei pe Dunare;  
      ▪ sistem de supraveghere şi management al traficului de nave la capitaniile Galati, Tulcea, Drobeta-Turnu Severin;  
        ▪ amenajari şi dotari pentru protectia mediului în porturile de pe Dunare.  
        7.3 Program de reabilitare şi modernizare a mijloacelor de cautare şi salvare:  
        ▪ achizitionarea a 2 nave specializate tip LIFEBOAT;trimestrul IV 2002
        ▪ achizitionarea unei nave tip HOVERGUARD 800 M;2001-2004
        ▪ achizitionarea unui remorcher salvator 8000 CP cu platforma elicopter;2003
        ▪ achizitionarea a 5 elicoptere performante, cu dotarile necesare pentru cautare şi salvare.2004
      8. Crearea conditiilor favorabile pentru rentabilizarea activităţii în transporturi rutiere8.1 Reclasificarea drumurilor.2001-2004
      8.2 Majorarea cotei pentru Fondul special al drumurilor.iunie 2001
      8.3 Reorganizarea şi simplificarea sistemului de taxe pentru transportul rutier intern şi internaţional.iunie 2001
      8.4 Simplificarea sistemului de atribuire a licentelor şi autorizatiilor pentru transportul rutier intern şi internaţional.iunie 2001
      8.5 Promovarea şi sustinerea proiectelor de investitii în tara şi strainatate prin metode transparente şi simplificate.2001-2004
      8.6 Sprijinirea şi optimizarea activităţii operatorilor în transporturi.2001-2004
      8.7 Reglementarea activităţii caselor de expeditii.2001-2004
    X. Societatea informationala1. Elaborarea Strategiei pentru reforma digitala a societatii românesti1.1 Elaborarea macropoliticilor pentru trecerea la economia digitala în România (se va revizui anual).iunie 2001
    2. Reforma legislativa şi institutionala2.1 Stabilirea cadrului legal pentru fraude electronice şi acces neautorizat la informatiile electronice.decembrie 2001
    2.2 Stabilirea cadrului legal pentru autorizarea şi functionarea operatorilor postali şi deschiderea competitiei pe piata serviciilor postale în conformitate cu obligatiile convenite prin Planul de adoptare a acquisului comunitar.iunie 2001
    2.3 Crearea cadrului institutional pentru reglementare şi licentieri, control şi prevenire frauda în domeniul tehnologiei informatiei.decembrie 2002
    2.4 Revizuirea reglementarilor în domeniul audiovizualului.decembrie 2001
      2.5 Elaborarea noului plan de numerotatie şi a noului tabel de atribuire a benzilor de frecvente.decembrie 2001
      2.6 Adoptarea unei proceduri unitare de acordare a licentelor şi autorizatiilorseptembrie 2001
        2.7 Modificarea legii telecomunicatiilor în conformitate cu obligatiile convenite prin Planul de adoptare a acquisului comunitar.septembrie 2001
        2.8 Înfiintarea Inspectiei Nationale de Monitorizare şi Control în Comunicatii şi Tehnologia Informatiei.martie 2002
        2.9 Elaborarea cadrului legal privind drepturile de acces în imobile, incinte şi alte proprietati ale operatorilor de telecomunicatii.iunie 2002
        2.10 Elaborarea cadrului legal privind protectia datelor personale în telecomunicatii.septembrie 2001
        2.11 Elaborarea cadrului legal pentru servicii de telefonie publica pe Internet.septembrie 2002
        2.12 Elaborarea cadrului legal pentru servicii de telecomunicatii prin satelit.septembrie 2001
        2.13 Finalizarea cadrului legal pentru deschiderea competitiei pe piata serviciilor de telecomunicatii în conformitate cu obligatiile convenite prin Planul de adoptare a acquisului comunitar şi ratificarea Protocolului IV al Organizatiei Mondiale de Comert.septembrie 2002
        2.14 Înfiintarea sistemului unificat de apeluri de urgenta şi introducerea numarului unic european 112.decembrie 2001
        2.15 Înfiintarea Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii.septembrie 2002
        2.16 Armonizare la legislatia UE - actiunile detaliate se vor evidentia ulterior.decembrie 2001-2004
    3. Accelerarea utilizarii tehnologiei informatiei pentru dezvoltarea economiei digitale3.1 Crearea unei culturi a informatiei şi comunicarii electronice prin pregatirea opiniei publice, a managementului şi specialistilor din diverse domenii asupra importantei Societatii Informationale în România (conferinte, emisiuni TV/radio, articole în presa) - actiune repetitiva.martie 2001- 2004
      3.2 Asigurarea unui parteneriat activ cu asociatiile profesionale, patronate, sindicate şi organizatii neguvernamentale din domeniul comunicatiilor şi tehnologiei informatiei - actiune repetitiva.2001-2004
      3.3 Sprijinirea IMM prin construirea şi întretinerea unui portal (site Web) pentru promovarea tendintelor economiei digitale "e-business/e-commerce".iulie 2001-2004
      3.4 Sprijinirea serviciilor electronice de informare a cetateanului prin crearea centrelor de informatie multimedia în toate localitatile cu mai mult de 5.000 de locuitori - în colaborare cu Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Educatiei şi Cercetarii, Ministerul Finanţelor Publice.iulie 2001-2004
      3.5 Propunerea de facilitati pentru încurajarea investitiilor în implementarea solutiilor informatice - actiune repetitiva în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice.2002-2004
      3.6 Promovarea cardurilor "smartiet" - actiune în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, sectorul serviciilor medicale, bancare, asigurari etc.2002-2004
      4. Stimularea investitiilor în domeniile comunicatiilor şi tehnologiei informatiei4.1 Propunerea de facilitati fiscale pentru absolventi şi specialisti care lucreaza în companii având ca unic domeniu de activitate Comunicatii şi Tehnologia Informatiei - actiune repetitiva în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice.iulie 2001-2004
    4.2 Dezvoltarea de parcuri tehnologice pentru comunicatii şi tehnologia informatiei (High Tech) şi sprijinirea prin diverse facilitati a investitiilor din domeniul comunicatiilor şi tehnologiei informatiei - actiune repetitiva în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice.2001-2004
    4.3 Stimularea îmbunătăţirii calitatii produselor şi serviciilor autohtone din domeniul comunicatiilor şi tehnologiei informatiei, în vederea obtinerii certificarilor tip ISO conform practicilor internaţionale - actiune repetitiva.iulie 2001-2004
    4.4 Stimularea exportului de produse şi servicii din Tehnologia informatiei - actiune repetitiva în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice.2002-2004
      5. Implementarea societatii informationale prin sistemul educational5.1 Construirea unei baze de date cu acces public (Web) pentru urmarirea on-line a realizarii obiectivului, accelerarea introducerii calculatoarelor cu/si acces la Internet în unitatile de învatamânt scolar şi liceal - în colaborare cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii.martie 2001
      5.2 Accelerarea introducerii calculatoarelor cu/si acces la Internet în unitatile de învatamânt scolar şi liceal - în colaborare cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii:2001-2004
      ▪ cel putin un calculator cu acces la Internet pentru fiecare scoala pâna în 2004 (8.000 de scoli);  
      ▪ cel putin un laborator de 8 calculatoare + 1 server cu acces la Internet pentru fiecare liceu pâna în 2004 (1.500 de licee).  
      5.3 Asigurarea conditiilor necesare pregatirii corpului didactic cu notiuni specifice comunicatiilor şi tehnologiei informatiei - în colaborare cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii:2001-2004
      ▪ notiuni despre Internet şi impactul social al Internet pentru corpul didactic preuniversitar;  
      ▪ impactul comunicatiilor şi tehnologiei informatiei în economia digitala pentru corpul didactic universitar (crearea de centre de instruire computerizata şi multimedia pentru profesori).  
      6. Implementarea societatii informationale prin sistemul educational instruirea - la distanta şi continua6.1 Asigurarea conditiilor necesare pentru furnizorii de servicii de instruire în colaborare cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii şi Ministerul Finanţelor Publice.2001-2004
      6.2 Conectarea bibliotecilor la Internet şi automatizarea serviciilor de informare şi documentare oferite utilizatorilor.trimestrul II 2004
      7. Relansarea procesului de privatizare a infrastructurii de comunicatii7.1 Privatizarea Societatii Nationale de Radiocomunicatii.decembrie 2001
      7.2 Finalizarea privatizarii Societatii Nationale de Telecomunicatii (Romtelecom).decembrie 2002
      8. Dezvoltarea pieţei şi a concurentei în domeniul comunicatiilor8.1 Definirea unei politici tarifare coerente şi eliminarea subventiilor încrucisate în domeniul comunicatiilor.decembrie 2001
      8.2 Stimularea dezvoltarii telecomunicatiilor rurale prin telefonizarea localitatilor cu o populatie de peste 1.000 de locuitori.decembrie 2001
      8.3 Crearea unui fond special de dezvoltare a comunicatiilor (finantarea se va face din sume obtinute prin acorduri internaţionale şi o parte din sumele obtinute din privatizare).iunie 2001
      8.4 Acordarea licentelor de UMTS.decembrie 2001
      8.5 Eficientizarea utilizarii spectrului naţional de frecvente radio.2001-2004
      8.6 Întarirea controlului şi supravegherii pieţei comunicatiilor.2001-2004
      8.7 Armonizarea utilizarii benzii FM şi a benzilor TV (VHF şi UHF).iunie 2002
      8.8 Asigurarea serviciului universal dupa expirarea perioadei de monopol pentru telecomunicatii şi posta.septembrie 2002
      9. Accelerarea reformei digitale a Guvernului României pentru trecerea la e-government9.1 Analiza şi stabilirea prioritatii proiectelor guvernamentale în domeniul tehnologiei informatiei ce urmeaza a fi finantate de la bugetul de stat 2001.februarie 2001
      9.2 Inventarierea proiectelor comunicatiilor şi tehnologiei informationale existente, a rezultatelor obtinute sau a stadiului de implementare.martie 2001
      9.3 Accelerarea introducerii sistemelor informatice tip Suport de decizie pentru marirea capacităţii de control şi prognoza în administratia publica - actiune repetitiva în colaborare cu toate ministerele.martie 2001
      9.4 Implementarea retelei guvernamentale de transmisii date ca suport unic pentru solutiile informatice din administratie, atât centrala cât şi locala.trimestrul III 2002
      9.5 Definirea strategiei pentru accelerarea utilizarii tehnologiei informatiei în administratia publica, stabilirea de nomenclatoare şi registre de interes public.iulie 2001
      9.6 Implementarea unui punct unic de acces la Internet pentru informatiile publice la nivel central:decembrie 2001
      ▪ informatii statistice;  
      ▪ norme, reglementari, legi, hotarâri;  
      ▪ ghid pentru calcularea taxelor;  
      ▪ cadastru.  
      9.7 Implementarea punctelor unice de acces la Internet pentru informatiile publice de la nivel local - în colaborare cu consiliile locale.trimestrul II 2004
      9.8 Introducerea mecanismelor de achizitie electronica "e-procurment" în administratia publica - în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice.2002
      9.9 Introducerea interactiunii electronice a cetateanului/organizatiilor cu administratia:martie 2001- 2004
      ▪ definirea unui mod unic de identificare (smartiet card/cheie de identificare privata);  
      ▪ modificarea fluxurilor pentru acceptarea declaraţiilor electronice ale agentilor comerciali într-un mod centralizat fara redundante;  
        ▪ aplicatii interguvernamentale în colaborare cu toate ministerele care colecteaza taxe/declaraţii de la cetateni/organizatii.  
        9.10 Implementarea punctelor electronice de tip "Ghiseu electronic de informatie" pentru accesul informatiilor publice în orasele mai mari de 20.000 de locuitori.2002
        9.11 Folosirea postei electronice (e-mail) ca metoda principala de comunicatie în Guvernul României - în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului.iulie 2001
        9.12 Folosirea postei electronice (e-mail) ca metoda principala de comunicatie în administratie.trimestrul II 2004
        9.13 Crearea site-urilor Web interne administratiei pentru diseminarea informatiilor, regulamentelor, normelor.trimestrul II 2004
        9.14 Introducerea fluxurilor şi documentelor electronice în administratie.trimestrul II 2004
      10. Dezvoltarea accelerata a sistemului informatic şi a retelei de comunicatii a administratiei publice centrale şi locale10.1 Perfecţionarea Sistemului informatic al finantelor publice în acord cu ultimele progrese în tehnologia informatiei şi comunicatiei.2001-2004
      10.2 Promovarea cardurilor "smart" pentru plata electronica a salariilor functionarilor publici şi încasarea electronica a impozitelor şi taxelor.2001-2004
      10.3 Asigurarea securitatii tranzactiilor.2001-2004
    XI. Turism1. Finalizarea procesului de privatizare1.1 Preluarea competentelor privind efectuarea procesului de privatizare de către Ministerul Turismului.ianuarie 2001
    1.2 Debirocratizarea şi simplificarea procedurilor de privatizare în turism.martie 2001
      1.3 Efectuarea integrala a procesului de privatizare.decembrie 2001
    2. Armonizarea cu legislatia UE2.1 Reglementari privind standarde de calitate, tehnice, indicatori statistici, ecologice, de pregatire profesionala.2001-2004
    3. Reglementarea cuprinzatoare a principiilor de dezvoltare a turismului, ca domeniu prioritar al economiei naţionale3.1 Legea turismului.martie 2001
      3.2 Strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu şi lung.iunie 2001
      4. Dezvoltarea şi modernizarea bazei turistice4.1 Crearea zonelor turistice speciale - Litoralul Marii Negre, Delta Dunarii, statiuni balneoclimaterice; elaborarea proiectelor pentru noile investitii, acordarea de facilitati fiscale.martie 2001
      4.2 Sustinerea proiectelor care pun în valoare turistica patrimoniul cultural naţional din fondul special de promovare-dezvoltare.2001-2004
      4.3 Sustinerea proiectelor privind dezvoltarea unor noi statiuni montane, cu accent pe proiectele privind transportul pe cablu şi pârtiile de schi, din fondul special de promovare-dezvoltare.2001-2004
        4.4 Relansarea, inclusiv în scop turistic, a potentialului de tratament geriatric al Institutului "Ana Aslan" - Otopeni.decembrie 2001
      5. Dezvoltarea turismului rural5.1 Reglementari privind încurajarea turismului rural.martie 2001
      6. Programul "Europa"6.1 Proiectarea şi construirea statiunii turistice "Europa" prin parteneriat cu Ministerul Turismului, alte autoritati publice centrale, administratia publica locala, investitori privati.2001-2004
      7. Mediu legislativ simplu şi eficient7.1 Reglementari privind simplificarea procedurilor de autorizare în turism.martie 2001
      7.2 Reglementare privind tarife nediscriminatorii între cetatenii români şi straini.ianuarie 2001
      7.3 Reglementari procedurale de codecizie sau consultare cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale şi locale privind proiectele de investitii publice cu impact asupra patrimoniului turistic.2001-2004
      7.4 Reglementari privind regimul juridic al utilizarii în scop turistic al litoralului, zonelor adiacente şi lacurilor.mai 2001
      7.5 Debirocratizarea procedurilor de realizare a investitiilor în turism.iunie 2001
        7.6 Colaborarea cu alte autoritati publice în vederea utilizarii optime, în scop turistic, a vacantelor scolare.2001-2004
      8. Mediu financiar fiscal, stimulativ şi stabil8.1 Reglementari privind facilitati de privatizare.martie 2001
    8.2 Reglementari privind facilitati pentru zonele speciale.martie 2001
    8.3 Reglementari privind facilitati în statiuni sezoniere.martie 2001
    8.4 Reglementari privind facilitati acordate turismului pentru tineret şi turismului balnear.martie 2001
    8.5 Reglementari privind constituirea şi utilizarea fondului de promovare- dezvoltare a turismului.martie 2001
    9. Promovarea potentialului turistic9.1 Programe anuale.2001-2004
    9.2 Deschiderea birourilor de turism la Budapesta şi Copenhaga.decembrie 2001
    9.3 Participarea la târguri şi expozitii internaţionale de turism prestigioase, pe principalele piete turistice internaţionale.2001-2004
    9.4 Organizarea Târgului Internaţional de Turism al României.anual, în trimestrul IV
    9.5 Reluarea colaborarii cu marile firme touroperatoare prin asigurarea prezentarii ofertei turistice românesti în cataloagele acestora.2001-2004
    9.6 Diversificarea materialelor de informare şi publicitate turistica.2001-2004
    10. Dezvoltarea învatamântului şi cercetarii în turism10.1 Reorganizarea sistemului naţional de învatamânt în turism potrivit cerintelor UE.decembrie 2001
    10.2 Introducerea sistemului de evaluare şi certificare a competentelor profesionale în turism.decembrie 2001
    10.3 Reglementarea sistemului de pregatire şi functionare a activităţii de ticketing.iunie 2001
    10.4 Introducerea parteneriatului Ministerului Turismului - societati comerciale din turism - organizatii ale UE pentru pregatirea profesionala în turism şi hoteliera.2001-2004
      10.5 Reorganizarea activităţii Institutului de Cercetare în Turism în vederea obtinerii studiilor şi analizelor necesare optimizarii proceselor decizionale în turism.iunie 2001
      11. Dezvoltarea relatiilor cu organizatiile internaţionale din turism11.1 Obtinerea de asistenta de specialitate şi financiara pentru valorificarea patrimoniului turistic naţional.2001-2004
      12. Parteneriat activ cu organizatii profesionale patronale, sindicale şi organizatii neguvernamentale12.1 Participarea asociatiilor profesionale, patronale, sindicale şi a organizatiilor neguvernamentale la elaborarea strategiilor de dezvoltare şi a reglementarilor în turism.2001-2004
    XII. Mediul înconjurator. Consolidarea cadrului institutional şi legislativ1. Întarirea capacităţii institutionale de protecţie a mediului1.1 Utilizarea mecanismelor economice în vederea stimularii protecţiei mediului.iunie 2001-2004
    1.2 Continuarea organizarii în fiecare minister, organism central şi local a unui compartiment de gestionare a problemelor de mediu în scopul descentralizarii sistemului institutional prin stabilirea competentelor de protecţie a mediului la nivelul comunitatilor locale, cu accent pe actiunile preventive.decembrie 2001- 2002
    1.3 Formarea cadrului juridic şi institutional pentru facilitarea şi stimularea dialogului dintre autoritati şi societatea civila asupra strategiei, politicilor, programelor şi deciziilor privind mediul şi dezvoltarea socio-economica a tarii.decembrie 2001- 2002
    1.4 Crearea unor organisme de certificare a sistemelor de management de mediu şi a unor organisme de inspectie şi acreditare a acestora, precum şi a laboratoarelor de încercari pentru domeniul mediului.iunie 2001-2002
      1.5 Încurajarea şi stimularea introducerii sistemului de management de mediu (ISO 14001) la nivelul agentilor economici.2001-2003
        1.6 Îmbunătăţirea organizarii structurilor unitatilor teritoriale de protecţie a mediului şi a activităţilor de formare profesionala.2001- trimestrul III 2002
        1.7 Întarirea coordonarii la nivel central şi al MAPM a actiunilor şi masurilor de reconstructie ecologica şi protecţie a mediului ce se prevad în strategiile şi planurile de actiune sectoriale şi locale.2001- trimestrul III 2002
        1.8 Constituirea fondului pentru mediu ca principal instrument în sprijinul realizarii obiectivelor prioritare din Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului.2001-2004
        1.9 Formarea competentelor necesare realizarii unui parteneriat între institutiile de mediu din România şi cele ale Uniunii Europene.2001-2004
        1.10 Modernizarea şi întarirea Comisiei Nationale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), în scopul implementarii recomandarilor Agentiei Internaţionale pentru Energia Atomica de la Viena şi ale Comisiei Europene privind asigurarea unui grad corespunzator de independenta în activitate, precum şi a resurselor materiale necesare pentru asigurarea cu personal de înalta calificare.2001-2004
    2. Consolidarea cadrului legislativ2.1 Elaborarea strategiilor de armonizare cu legislatia UE pe cele 9 domenii definite în acquisul comunitar pentru acest domeniu:decembrie 2001
    ▪ legislatia orizontala;  
    ▪ calitatea aerului;  
      ▪ gestionarea deseurilor;  
      ▪ calitatea apei;  
      ▪ protectia naturii;  
        ▪ controlul poluarii industriale şi managementul mediului;  
        ▪ substante chimice şi organisme modificate genetic;  
        ▪ zgomote şi vibratii de la vehicule şi instalatii;  
        ▪ protectia civila şi siguranta mediului.  
        2.2 Completarea legislatiei privind mediul înconjurator: Legea pentru prevenirea şi reducerea poluarii industriale, reglementari privind calitatea combustibililor şi gestionarea deseurilor industriale etc.mai 2001-2003
        2.3 Implementarea legislatiei armonizate la legislatia UE.2001-2004
        2.4 Introducerea în legislatia de mediu a mecanismelor care sa asigure finantarea lucrarilor specifice pentru asigurarea protecţiei mediului, cu deosebire a lucrarilor publice (statii de epurare, ape uzate, depozite de deseuri, instalatii de reciclare a deseurilor, ecrane şi perdele de protecţie etc).2001-2003
        2.5 Asigurarea unui control riguros al respectarii cerintelor privind exploatarea în conditii de securitate nucleara a instalatiilor nucleare din România, prin modernizarea cadrului legislativ de reglementare a activităţilor nucleare şi eliminarea lipsei reglementarilor naţionale prin elaborarea unui set de 50 de reglementari specifice pâna în anul 2002.2001- trimestrul IV 2002
        2.6 Implementarea pâna în anul 2002 a aquisului comunitar în domeniul securitatii nucleare şi al protecţiei radiologice.2001- trimestrul IV 2002
    Apararea împotriva calamitatilor naturale şi accidentelor ecologice3. Identificarea domeniilor cu grad înalt de risc3.1 Reabilitarea sistemelor de irigatii.2001-2004
    3.2 Combaterea eroziunii solului prin dezvoltarea unui program naţional de amenajare şi utilizare durabila a acestuia.2001-2004
    3.3 Dezvoltarea metodelor şi mijloacelor tehnice de prognoza a hazardelor climatice, meteorologice, hidrologice şi de predictie hidrodinamica şi aerodinamica a proceselor de dispersie a poluantilor.2001-2003
    3.4 Lucrari noi şi de reabilitare pentru: lacuri de acumulare, sisteme de irigatii, zone despadurite, soluri erodate etc.iunie 2001
    4. Prevenirea şi reducerea poluarii industriale4.1 Realizarea mecanismelor financiare de promovare a retehnologizarii agentilor economici.iunie 2001-2003
    4.2 Efectuarea unor studii de risc şi impact asupra mediului la nivelul activităţii economice în vederea reducerii la minim a poluarii industriale şi a accidentelor ecologicemai 2001-2004
    4.3 Crearea unui centru naţional pentru tehnologii nepoluante.decembrie 2001- 2002
    4.4 Realizarea sistemului institutional şi eficientizarea mecanismelor financiare pentru promovarea şi sustinerea tehnologiilor curate.iunie 2001-2004
    4.5 Realizarea Programului naţional de masuri tehnice şi economice în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera, în concordanta cu prevederile Conventiei-cadru privind schimbarile climatice (1992) şi ale Protocolului de la Kyoto (1997).2001-2004
    5. Distrugerea deseurilor5.1 Distrugerea deseurilor urbane prin amenajarea unor gropi ecologice pentru deseuri, cu precadere în Bucuresti, Piatra-Neamt, Râmnicu Vâlcea, Buzau, Oradea şi Tulcea.iulie 2001-2004
    5.2 Incinerarea deseurilor şi adoptarea unor masuri speciale în ceea ce priveste deseurile cu grad înalt de pericol.mai 2001-2004
    5.3 Realizarea şi dezvoltarea infrastructurii pentru eliminarea deseurilor industriale.martie 2001-2004
    6. Managementul potentialului hidrografic6.1 Asigurarea surselor de apa pentru diverse folosinte prin lucrari hidrotehnice cu impact negativ minim asupra mediului.2001-2004
    6.2 Masuri de crestere a calitatii apelor râurilor.2001-2004
    6.3 Punerea în functiune a statiilor de epurare a apelor uzate pentru municipiile Bucuresti (Glina), Braila, Galati şi Tulcea.2001-2004
    6.4 Refacerea şi conservarea litoralului şi a lacurilor cu calitati terapeutice unice (Techirghiol, Amara etc.):  
    ▪ masuri şi lucrari de aparare a litoralului românesc al Marii Negre împotriva eroziunii;2001-2004
    ▪ lucrari şi masuri de diminuare a fluxului de apa dulce care înrautateste calitatile terapeutice;2001-2004
    ▪ amenajarea şi punerea în valoare a stabilimentelor din zona lacurilor.2001-2004
    Îmbunătăţirea calitatii mediului7. Îmbunătăţirea calitatii mediului în zonele dens populate7.1 Îmbunătăţirea conditiilor de transport şi a starii drumurilor şi utilizarea generalizata a combustibililor cu aditivi, a benzinei fara plumb şi a motorinei cu continut scazut de sulf.iunie 2001-2004
    7.2 Sistematizarea zonelor urbane cu accent pe extinderea spatiilor verzi şi a zonelor de agrement.2001-2004
    8. Conservarea diversitatii biologice8.1 Conservarea in situ şi ex situ a speciilor amenintate, endemice si/sau rare, precum şi a celor cu valoare economica ridicata:2001-2004
    ▪ organizarea Retelei naţionale de arii protejate şi asigurarea managementului necesar ocrotirii habitatelor naturale şi conservarii diversitatii biologice. Promovarea legislatiei privind zonele naturale protejate;2001-2004
    ▪ conservarea şi dezvoltarea habitatelor naturale şi reconstructia pe baza de cercetari stiintifice a unor sisteme ecologice deteriorate. Conservarea şi refacerea pe baze stiintifice, în interes naţional, a zonelor umede, cu protejarea speciilor endemice şi valorificarea lor;2001-2004
    ▪ evaluarea capitalului natural al României în acord cu diversitatea şi vulnerabilitatea actuala a acestuia.2001-2004
    8.2 Implementarea de noi sisteme de management şi tehnologii alternative pentru utilizarea durabila a componentelor diversitatii biologice. Organizarea turismului durabil, fara afectarea diversitatii biologice.2001-2003
      8.3 Programe de conformare la nivel local pentru diminuarea impactului negativ al unor constructii şi amenajari asupra faunei şi florei, asupra ecosistemelor.2001- trimestrul IV 2002
      9. Reducerea poluarii pâna la limitele de suportabilitate a mediului, respectiv a ecosistemelor şi a omului9.1 Retehnologizarea activităţilor industriale.2001-2004
      9.2 Introducerea de tehnologii nepoluante, cu poluare minimă şi cu randamente sporite.2001-2004
      9.3 Introducerea de tehnologii şi de instalatii moderne de filtrare a gazelor, de epurare a apelor uzate şi de eliminare a deseurilor.2001-2004
      10. Ecologizarea agriculturii şi folosirea rationala a potentialului agricol10.1 Extinderea folosirii îngrasamintelor naturale şi a substantelor chimice biodegradabile (îngrasaminte, pesticide, erbicide etc.), cu respectarea normelor de protecţie a mediului.2001-2004
      10.2 Diminuarea factorilor limitativi (compactare, saracire în substante nutritive, evolutie nefavorabila a compozitiei mineralogice şi chimice etc.).2001-2004
      10.3 Încurajarea asocierii producatorilor agricoli în scopul aplicarii de tehnologii moderne.2001- trimestrul III 2002
      10.4 Combaterea excesului de umiditate, a inundatiilor şi a alunecarilor de teren.2001-2004
      10.5 Protectia, conservarea şi refacerea diversitatii biologice specifice agrosistemelor, prin aplicarea tehnologiilor favorabile unei agriculturi durabile.2001-2004
      10.6 Ecologizarea terenurilor agricole degradate de industrii.2001-2004
      11. Gospodarirea deseurilor industriale şi menajere11.1 Redarea în circuitul economic a terenurilor cu deseuri.2001-2004
      11.2 Organizarea retelei de colectare selectiva şi transport al ambalajelor, uleiurilor uzate, bateriilor, PCB şi a altor produse iesite din uz.2001- trimestrul IV 2002
      11.3 Finalizarea studiilor de fezabilitate pentru depozite ecologice în principalele zone de aglomerare urbana ale tarii.2001- trimestrul IV 2002
      11.4 Realizarea unor planuri de gestionare a deseurilor şi a unor norme coerente şi executabile pentru activitatea de autorizare şi control al spatiilor de depozitare.2001- trimestrul III 2003
      11.5 Valorificarea prin recuperare, reciclare şi reutilizare a deseurilor industriale, inclusiv a deseurilor solide şi lichide rezultate din activităţile de transporturi; depozitarea în conditii de siguranta şi ecologice.2001-2004
      11.6 Colectarea, sortarea, valorificarea şi depozitarea ecologica controlata, în cadrul unei retele integrate, a deseurilor orasenesti menajere. Incinerarea deseurilor în conditiile optimizarii nivelului de emisii. Masuri speciale pentru deseurile periculoase (notificare, înregistrare şi identificare).2001-2004
      12. Gospodarirea deseurilor radioactive şi securitatea instalatiilor nucleare dezafectate2.1 Înfiintarea, conform normelor existente pe plan internaţional, a Fondului naţional pentru gospodarirea deseurilor radioactive şi dezafectarea instalatiilor nucleare, precum şi asigurarea unui cadru legislativ şi de reglementare corespunzator.2001- trimestrul IV 2002
      13. Reconstructia ecologica a Deltei Dunarii13.1 Refacerea retelei de canale în vederea îmbunătăţirii circulaţiei apei.iunie 2001-2004
      13.2 Refacerea şi ameliorarea terenurilor degradate:iunie 2001-2004
      ▪ renaturarea unor zone ce nu mai pot fi utilizate pentru destinatia lor economica;iunie 2001-2004
      ▪ promovarea masurilor preconizate în programul de management al rezervatiei şi completarea cu noi masuri.2001-2004
      14. Reabilitarea şi protejarea litoralului românesc al Marii Negre şi a zonei maritime aferente tarii noastre14.1 Elaborarea şi implementarea planului strategic naţional de actiune pentru reabilitarea şi protejarea Marii Negre.2001-2004
      14.2 Reducerea poluarii din surse punctiforme de poluare majora, de la tarm şi din larg, în special a poluarii cu hidrocarburi.2001-2004
      14.3 Protejarea faunei piscicole din zona Marii Negre, aferenta României.2001-2004
      14.4 Dezvoltarea cooperarii regionale în bazinul Marii Negre şi al Dunarii.2001-2004
      15. Apararea împotriva calamitatilor, hazardelor naturale şi accidentelor15.1 Apararea împotriva calamitatilor naturale şi hazardelor:  
      ▪ seceta - reabilitarea sistemelor de irigatii, împaduriri;iunie 2001-2003
      ▪ alunecari de teren, eroziunea solului - împaduriri, masuri agrotehnice etc.;2001-2004
      ▪ cutremure - consolidarea şi siguranta constructiilor potrivit actelor normative;2001-2003
      ▪ accidente - masuri de siguranta şi monitorizare;2001-2004
      ▪ inundatii - îndiguiri (inclusiv reabilitarea digurilor de la Dunare), acumulari de apa, regularizarea cursurilor de apa, împaduriri în cadrul unor lucrari complexe.2001-2004
      15.2 Dezvoltarea metodelor de calcul pentru procesul de producere a seismelor.2001-2004
      16. Conservarea şi dezvoltarea capitalului uman din domeniul mediului16.1 Îmbunătăţirea sistemului educational formativ şi informativ la toate nivelurile (prescolar, scolar, universitar, postuniversitar şi educatia permanenta a adultilor) în relatie cu mediul, cultivarea dragostei fata de natura prin institutii de învatamânt, cultural-educative, biserica, mass-media, ONG.2001- trimestrul III 2002
      16.2 Utilizarea optima în tara a potentialului creativ intelectual în domeniul mediului.2001- trimestrul IV 2002
      16.3 Crearea de locuri de munca în domeniul mediului şi reducerea somajului prin reconversia fortei de munca.2001- trimestrul II 2002
      17. Dezvoltarea cercetarii stiintifice în domeniul mediului, tinând seama de obiectivele strategice ale protecţiei mediului17.1 Cercetari complexe în cadrul programelor de cercetare în domeniul mediului şi la cererea agentilor economici.2001-2004
      17.2 Dezvoltarea bazei materiale a cercetarii la niveluri performante.2001-2004
      17.3 Dezvoltarea activităţii institutelor de profil din subordinea şi coordonarea MAPM şi a altor unitati de cercetare pe probleme de mediu (inclusiv în centrele universitare) pe cele trei directii principale de cercetare: activitate operationala, activitate de instruire, îndrumare metodologica şi formare continua.2001- trimestrul III 2002
      17.4 Cooperarea stiintifica internaţionala.2001-2004
      17.5 Elaborarea de metodologii privind economia mediului.2001- trimestrul IV 2002
    Protectia şi managementul durabil al apelor18. Gospodarirea cantitativa şi calitativa a apelor de suprafata şi subterane18.1 Armonizarea legislatiei in domeniul apelor în acord cu prevederile noii Directive-cadru a Parlamentului European şi Consiliului Europei privind cadrul de actiune comunitar în domeniul politicilor privind apele.2001-2004
    18.2 Masuri şi lucrari de reducere a pierderilor de apa pe aductiuni, pe reteaua de distributie şi canalizare.2001-2004
    19. Modernizarea sistemului informational pentru avertizarea şi alarmarea populatiei19.1 Dotarea sistemului hidrologic şi meteorologic cu echipamente moderne, inclusiv radare meteorologice performante.2001-2004
    19.2 Realizarea unui suport informational modern pentru transmisiuni, inclusiv prin satelit.2001-2003
    19.3 Continuarea şi perfecţionarea racordarii sistemului informational naţional la cel internaţional.2001-2004
    19.4 Completarea retelei de monitorizare a factorilor de mediu; extinderea automonitorizarii emisiilor şi a înregistrarii automate a emisiilor de poluanti.2001-2004
      19.5 Îmbunătăţirea sistemului naţional informational. Introducerea de aparatura moderna, reducerea gradului de eroare a datelor şi informatiilor şi folosirea unei metodologii unitare de culegere şi prelucrare primara a datelor.2001-2003
      19.6 Elaborarea unei metodologii unitare de transmitere a datelor de către unitatile de mediu teritoriale, instruirea periodica şi verificarea din punct de vedere metodologic a activităţii unitatilor teritoriale de mediu.septembrie 2001-2002
      19.7 Asigurarea accesului publicului la datele de mediu.2001-2002
      20. Continuarea lucrarilor de regularizare, acumulare şi amenajare a bazinelor hidrografice20.1 Asigurarea resurselor necesare pentru realizarea lucrarilor.2001-2004
      20.2 Stabilirea prioritatilor în functie de gravitatea fenomenelor şi gradul de risc.decembrie 2001
      20.3 Ecologizarea şi regularizarea râului Sasar în Baia Mare.2001-2004
      20.4 Realizarea sistemului complex de alimentare cu apa Zetea, Dumbraveni, Medias, Copsa Mica.2001-2004
      20.5 Realizarea sistemului complex de alimentare cu apa pe Valea Prahovei (Azuga, Busteni, Sinaia, Comarnic, Breaza).2001-2004
      21. Realizarea lucrarilor de alimentare cu apa a localitatilor urbane şi rurale21.1 Reabilitarea statiilor de tratare a apei pentru municipiile Bucuresti, Timisoara, Iasi, Constanta, Ploiesti, Brasov, Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare şi Bacau.2001-2004
      21.2 Reabilitarea retelelor de distributie a apei.2001-2004
      21.3 Modernizarea statiilor de pompare şi a rezervoarelor de înmagazinare a apei.2001-2004
      21.4 Dotarea retelelor cu echipamente de masura şi control.2001-2004
    22. Realizarea lucrarilor de canalizare şi statii de epurare a apelor uzate în localitati urbane şi rurale22.1 Modernizarea statiilor de epurare a apelor uzate.2001-2004
    22.2 Realizarea de noi statii de epurare a apelor uzate.2001-2004
    22.3 Extinderea retelelor de canalizare, inclusiv realizarea de noi retele.2001-2004
    23. Dezvoltarea cooperarii internaţionale23.1 Amplificarea activităţilor de cooperare cu organismele naţionale similare din alte tari, prin activarea acordurilor şi întelegerilor bilaterale existente sau prin convenirea şi semnarea de noi acorduri şi întelegeri bilaterale şi multilaterale.2001-2004
    23.2 Respectarea obligatiilor asumate de România prin semnarea tratatelor şi conventiilor internaţionale privind neproliferarea şi securitatea nucleara, protectia radiologica, gospodarirea deseurilor radioactive etc.2001-2004
    24. Amplificarea rolului ecologic al padurilor24.1 Extinderea cu circa 100 mii ha a suprafetei padurilor şi a altor forme de vegetatie forestiera.2001-2004
    24.2 Realizarea de perdele forestiere în zonele expuse la aridizare.2001-2004
      24.3 Gestionarea durabila a fondului cinegetic şi a celui piscicol din apele de munte.2001-2004
      24.4 Cresterea exigentei legislatiei în apararea padurilor. 2002decembrie 2001-
    XIII. Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a cooperatiei. Întreprinderi mici şi mijlocii1. Simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ şi administrativ, sustinerea organizatiilor de reprezentare a sectorului IMM şi consultarea lor1.1 Elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului IMMseptembrie 2001
    1.2 Promovarea unui proiect de act normativ de revizuire a Decretului- lege nr. 54/1990 privind libera initiativa.decembrie 2001
    1.3 Promovarea unui proiect de act normativ pentru simplificarea sistemului de licentiere.decembrie 2001
    1.4 Promovarea unui proiect de act normativ privind simplificarea procedurilor de autorizare pentru IMM.august 2001
    1.5 Prezentarea proiectului de Raport anual al Guvernului cu privire la dezvoltarea sectorului IMM, conform Legii nr. 133/1999.anual, septembrie
    1.6 Organizarea de reuniuni şi conferinte regionale si/sau naţionale pentru identificarea şi gasirea solutiilor la problemele majore ale dezvoltarii sectorului IMM.2001-2004
    1.7 Identificarea şi analiza cerintelor acquisului comunitar în domeniul IMM.decembrie 2001
    2. Dezvoltarea functiei Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie de evaluare a complexului de politici şi masuri pentru dezvoltarea IMM2.1 Identificarea de programe finantate din surse externe pentru organizarea, structurarea şi sustinerea organizatiilor de reprezentare a intereselor IMM la nivel naţional şi local.2001-2004
    2.2 Monitorizarea efectelor masurilor şi programelor de dezvoltare a IMM.2001-2004
    2.3 Constituirea şi mentinerea unei baze de date statistice coerente privind IMM; realizarea unei retele informatice proprii.noiembrie 2001
    2.4 Derularea de programe de instruire a personalului MIMMC.2001-2004
    2.5 Identificarea unor surse de finantare externa pentru auditarea gratuita a unui esantion reprezentativ de 50 de IMM în vederea demonstrarii avantajelor IAS.trimestrul I 2002- 2003
    3. Îmbunătăţirea accesului IMM la finantare3.1 Realizarea Raportului de evaluare a proiectelor de finantare a IMM din surse externe.aprilie 2001
    3.2 Derularea schemei de creditare pentru IMM din Programul PHARE RO 9809 - MARR Fund, cu o componenta de grant în judetele Gorj şi Hunedoara.2001-2002
    3.3 Continuarea derularii programului de credite pentru IMM (RO 9711) şi monitorizarea acestuia, cu raportari semestriale la Guvern.2001-2004
    3.4 Demararea programului RICOP - componenta IMM.iunie 2001
    3.5 Elaborarea de programe de finantare pentru IMM cu sprijin financiar extern si/sau de la bugetul de stat: microcredite, scheme de creditare, acordarea de asistenta pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finantare, granturi pentru promovarea antreprenoriatului şi înfiintarea de întreprinderi şi pentru proiecte/activităţi specifice (protectia mediului, cercetare-dezvoltare, inovare, transfer de tehnologie, introducerea standardelor de calitate, subcontractare).2001-2004
    3.6 Constituirea Fondului naţional de garantare a creditelor pentru IMM, conform Legii nr. 133/1999.septembrie 2001
      3.7 Constituirea Fondului naţional de cogarantare a creditelor pentru IMM.trimestrul III 2002
      3.8 Elaborarea şi implementarea de programe de cofinantare şi asistenta pentru întreprinzatorii privati, în vederea îmbunătăţirii capacităţii acestora de a accesa surse financiare şi de a le utiliza eficient.2002-2004
      3.9 Asigurarea participarii IMM la programe comunitare - al IV-lea Program multianual pentru IMM 2001-2006 (cofinantare anuala de la bugetul de stat).2001-2004
      3.10 Examinarea oportunitatii de înfiintare a unui fond de investitii pentru proiecte desfasurate de întreprinderi nou-create.decembrie 2001
      3.11 Finantarea IMM prin programe PHARE şi mobilizarea de alte surse internaţionale de finantare.2002-2004
    3.12 Pregatirea componentei IMM din Programul PHARE 2000.2001-2002
    3.13 Elaborarea de programe pentru sprijinirea IMM în colaborare cu alte institutii.2001-2004
      4. Îmbunătăţirea ofertei de servicii pentru IMM în vederea cresterii performantelor în afaceri şi a capacităţii IMM de a opera, inclusiv pe piete externe4.1 Stabilirea şi punerea în functiune a unui mecanism pentru primirea şi prelucrarea reclamatiilor, opiniilor, sugestiilor din partea întreprinzatorilor şi a organizatiilor de întreprinzatori.mai 2001
    4.2 Stabilirea criteriilor şi procedurilor de acreditare a centrelor de consultanta.iunie 2001
    4.3 Constituirea retelei naţionale de centre de consultanta şi management al informatiilor pentru IMM, conform Legii nr. 133/1999.2001-2004
    4.4 Elaborarea de programe de pregatire profesionala destinate managerilor şi angajatilor IMM, conform Legii nr. 133/1999.2001-2004
    4.5 Elaborarea unui program de informare pentru întreprinzatori.2001-2004
    4.6 Formularea unei strategii de pregatire a resurselor umane, introducerea de discipline axate pe antreprenoriat în învatamântul liceal şi universitar.trimestrul II 2002
    4.7 Sprijinirea initiativelor de dezvoltare de incubatoare de afaceri, centre de inovare.2003-2004
    4.8 Sprijinirea utilizarii tehnologiei informatiei în IMM şi a transferului de tehnologie către IMM.2001-2004
    4.9 Elaborarea şi implementarea de programe pentru încurajarea activităţilor care contribuie la largirea pietelor întreprinderilor si, cu prioritate, la dezvoltarea exporturilor prin sprijin financiar şi asigurari de risc pentru operatiuni de comert exterior, accesul la informatii privind pietele interne şi externe, pentru realizarea de actiuni promotionale, expozitii în tara şi în strainatate.2001-2004
    Cooperatie5. Sprijinirea miscarii cooperatiste în societatea româneasca5.1 Elaborarea unui program naţional privind consolidarea şi dezvoltarea miscarii cooperatiste, cu consultarea ministerelor şi sistemelor cooperatiste existente, în vederea cresterii contributiei acesteia la evolutia generala economica şi sociala a tarii.iunie 2001
    5.2 Elaborarea unui program privind stimularea înfiintarii şi dezvoltarii unor organizatii cooperatiste din domeniile: sanatate şi asistenta, servicii publice iesite de sub controlul statului, consultanta, servicii pentru comunitate.trimestrul II 2002
    5.3 Asigurarea accesului organizatiilor cooperatiste la fondurile PHARE, fondurile de preaderare la Uniunea Europeana, fonduri din privatizare, în vederea asistentei tehnice privind implementarea sistemului de asigurare a calitatii şi certificare a acesteia conform normelor ISO-9000 şi normelor europene EN.septembrie 2001
      6. Asigurarea cadrului legislativ favorabil dezvoltarii sistemelor cooperatiste în economie6.1 Finalizarea procesului legislativ referitor la adoptarea proiectului de lege privind organizarea şi functionarea cooperatiei mestesugaresti.mai 2001
      6.2 Elaborarea şi prezentarea la Parlament a unor proiecte de acte normative privind:  
      ▪ organizarea şi functionarea sistemului cooperatist în agricultura;mai 2001
      ▪ sistemul cooperatist pentru domeniul forestier;iunie 2001
      ▪ sistemul cooperatist pentru constructii şi exploatare de locuinte;septembrie 2001
      ▪ extinderea aplicarii prevederilor Legii nr. 133/1999 şi la organizatiile cooperatiste.iunie 2001
      7. Sprijinirea organizatiilor cooperatiste mestesugaresti, de productie şi servicii şi de consum7.1 Reglementarea problemei proprietatii asupra terenurilor folosite de organizatiile cooperatiste.iunie 2001
      7.2 Elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a legislatiei referitoare la persoanele cu handicap încadrate în munca în organizatiile cooperatiste.iunie 2001
      7.3 Elaborarea unui program naţional privind sprijinirea activităţilor din domeniul artei populare, artizanatului şi mestesugurilor artistice.septembrie 2001
      7.4 Organizarea la nivel naţional, prin Centrul de Formare şi Management, a unor cursuri privind formarea managerilor din organizatiile cooperatiste, precum şi asistenta pentru managementul noilor organizatii cooperatiste în vederea întaririi capacităţii de a accesa surse financiare şi utilizarii rationale a acestora.2001-2004
      8. Realizarea unor forme institutionalizate prin care sa se asigure consultarea şi un dialog permanent între reprezentantii miscarii cooperatiste şi structurile legislative şi decizionale ale statului8.1 Acordarea de asistenta tehnica în procesul de constituire a Consiliului National al Cooperatiilor, cu rolul de a reuni şi reprezenta sistemele cooperatiste componente în raporturile cu institutiile statului.trimestrul II 2002
      9. Facilitarea participarii unitatilor cooperatiei la programele de interes comunitar9.1 Crearea unui sistem prin care serviciile de administratie publica sa asigure transparenta asupra continutului programelor de dezvoltare locala şi sprijinirea participarii organizatiilor cooperatiste la realizarea acestora.august 2001
      10. Institutionalizarea unor relatii de parteneriat între întreprinderile mici, mijlocii şi cooperatiste şi societati integratoare, precum şi realizarea unui sistem de transfer de informatii10.1 Elaborarea unui act normativ care sa reglementeze raporturile dintre societatile integratoare şi organizatiile cooperatiste privind realizarea productiei şi serviciilor pe orizontala, precum şi schimbul şi transferul de informatii şi tehnologie.trimestrul II 2002
    11. Promovarea contractelor de performanta pe produs în relatiile de furnizare a unor produse şi servicii finantate din fondurile publice11.1 Elaborarea unui act normativ care sa reglementeze metodologia şi sistemul de stabilire a criteriilor de performanta pentru produsele şi serviciile finantate din fondurile publice.iulie 2001
    12. Educarea şi informarea populatiei asupra activităţii cooperatiei12.1 Elaborarea, în colaborare cu organizatiile cooperatiste, a unui program naţional privind cunoasterea modului de organizare şi functionare a organizatiilor cooperatiste şi posibilitatile pe care le ofera acest sistem pentru integrarea economica şi sociala a persoanelor disponibile.decembrie 2001
    12.2 Cooperarea cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii pentru buna organizare şi functionare a învatamântului cooperatist, profesional, liceal, postliceal şi universitar.septembrie 2001
    12.3 Reluarea traditiei scolilor de arte şi meserii prin sprijinirea extinderii retelei de scoli de arte şi meserii în toate resedintele de judet.2002-2004
    12.4 Sprijinirea învatamântului cooperatist pentru participarea la programele de educatie şi învatamânt finantate de Comunitatea Europeana.trimestrul III 2002
    12.5 Introducerea în programele analitice ale scolilor generale şi liceelor a unor notiuni privind miscarea cooperatista.august 2001
    XIV. Privatizarea sectorului real1. Definirea rolului Autoritatii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului (APAPS) în procesul de administrare, monitorizare şi cofinantare a programelor de restructurare în vederea maririi atractivităţii la privatizare1.1 Elaborarea regulamentului de organizare şi functionare a APAPS care va fi supus aprobarii Guvernului României.martie 2001
    2. Reconsiderarea legislatiei privind privatizarea/ restructurarea/ lichidarea societatilor comerciale la care statul are înca participatiuni2.1 Elaborarea unui pachet de observatii şi propuneri rezultate din experienta acumulata, în sensul îmbunătăţirii, simplificarii şi coerentei cadrului legislativ privind privatizarea/restructurarea/lichidarea societatilor comerciale la care statul detine înca participatiuni.martie 2001 şi în continuare
    3. Definirea rolului Consiliului Interministerial în ceea ce priveste cofinantarea programelor de retehnologizare şi modernizare a societatilor comerciale, pe baza fondurilor obtinute din privatizare şi pe baza politicilor sectoriale elaborate de ministerele de ramura3.1 Elaborarea metodologiei de acordare a sumelor pentru retehnologizare şi modernizare cu concursul tuturor ministerelor economice.martie 2001 şi în continuare
    4. Transferul către anumite ministere al dreptului de administrare şi privatizare a unor societati comerciale din portofoliul APAPS4.1 Transferul pachetului de actiuni detinut de APAPS la Romtelecom către Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiilor.martie 2001 şi în continuare
    4.2 Transferul societatilor comerciale cu profil de turism către Ministerul Turismului.martie 2001 şi în continuare
    4.3 Transferul societatilor comerciale cu profil de cercetare către Ministerul Educatiei şi Cercetarii.martie 2001 şi în continuare
    4.4 Transferul societatilor comerciale S.C. CONPET - S.A. şi OIL Terminal către Ministerul Industriei şi Resurselor.martie 2001 şi în continuare
    5. Contributia la implementarea economiei de piata functionale prin reducerea dimensiunii sectorului de stat din economie5.1 Oferirea la privatizare a societatilor comerciale SIDEX, ALRO şi ALPROM.iunie 2001
    5.2 Oferirea la privatizare a 4 din cele 5 societati comerciale din componenta privatizare "caz cu caz" (HIDROMECANICA, ELECTROPUTERE, ROMVAG şi ANTIBIOTICE).iunie 2001
    5.3 Oferirea la privatizare a cel putin 30 din cele 50 de societati comerciale din componenta privatizare.10 S.C. în iunie 2001 15 S.C. în decembrie 2001 5 S.C. în semestrul I 2002
    5.4 Implementarea programelor de restructurare pentru cel putin 3 din cele 5 societati comerciale din componenta restructurare/lichidare (IUG-Craiova, CLUJANA - Cluj, ROMAN - Brasov, SIDERURGICA - Hunedoara, NITRAMONIA - Fagaras).2 S.C. (IUG Craiova, CLUJANA - Cluj) în iunie 2001 1 S.C. (ROMAN Brasov) în decembrie 2001
    5.5 Implementarea programelor de restructurare pentru SIDERURGICA - Hunedoara, NITRAMONIA - Fagaras.2001-2004
    5.6 Privatizarea Societatii Nationale a Sarii.2004
    5.7 Elaborarea de programe specifice de privatizare şi crearea de locuri de munca în zonele cu impact social major.august 2001-2004
    5.8 Asigurarea transferului de proprietate prin majorari de capital în societatile comerciale de importanta deosebita, urmând ca ponderea sectorului de stat sa se reduca substantial în timp.decembrie 2001- 2004
    6. Restructurarea şi privatizarea sectorului siderurgic6.1 Elaborarea unui program de actiune vizând restructurarea sau privatizarea sectorului siderurgic, bazat pe acordul comun al Autoritatii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului (APAPS) şi al Uniunii Europene:  
      ▪ programarea discutiilor cu APAPS şi ulterior cu Uniunea Europeana;iunie 2001
      ▪ emiterea actului decizional privind Programul comun de actiune.decembrie 2001
      7. Continuarea procesului de privatizare a societatilor comerciale din industrie prin atragerea de investitori români şi straini care demonstreaza un real potential financiar şi care prezinta garantii în realizarea de investitii în perioada postprivatizare7.1 Privatizarea a 300 de societati comerciale mijlocii şi mici prin toate metodele prevazute de lege, inclusiv utilizarea pieţei de capital:  
      ▪ 100 de societati comerciale;iunie 2001
      ▪ 200 de societati comerciale.decembrie 2001
      7.2 Privatizarea a 150 de societati comerciale prin vânzarea pachetelor reziduale detinute înca de APAPS:  
      ▪ 50 de societati comerciale;iunie 2001
      ▪ 100 de societati comerciale.decembrie 2001
      8. Stimularea întreprinzatorilor privati pentru înfiintarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, prin transferul către sectorul privat, în conditiile legii, al activelor şi mijloacelor fixe disponibile din societatile comerciale cu capital de stat8.1 Stimularea dezvoltarii sectorului privat ca element de complementaritate al procesului de privatizare.iunie 2001-2004
      9. Continuarea procesului de privatizare/ restructurare/ lichidarea cu asistenta bancilor de investitii şi a firmelor de consultanta internaţionale, a unor societati comerciale la care APAPS este actionar9.1 Ofertarea a 30 de societati comerciale mijlocii, la care APAPS este actionar majoritar, în pachete de câte 5, organizate pe domenii de activitate.2002-2003
      9.2 Ofertarea a 15 societati comerciale mari, la care APAPS detine pachetul de control (> 33% şi < 50%), în pachete de câte 5, organizate pe domenii de activitate.2002-2003
      9.3 Ofertarea pachetelor reziduale la societatile comerciale ramase în portofoliul APAPS (< 33%).anual
      10. Continuarea procesului de regularizare a ponderii pachetelor între APAPS şi SIF-uri, în vederea sporirii atractivităţii la privatizare a unor societati comerciale10.1 Cesiuni de actiuni între societatile de investitii financiare (SIF) şi APAPS în functie de ponderea voturilor în adunarea generala a actionarilor (AGA), în vederea realizarii celor mai bune tranzactii de privatizare.2001-2004
    XV. Sectorul bancar şi de asigurari1. Consolidarea sistemului bancar, cresterea eficientei acestuia şi reducerea costurilor de intermediere1.1 Continuarea privatizarii Bancii Agricole - S.A.2001-2002
    2. Continuarea procesului de privatizare şi restructurare în sectorul bancar şi de asigurari2.1 Revizuirea şi actualizarea programului de privatizare a Bancii Comerciale Române - S.A. (B.C.R.) pentru eficientizarea acestui proces, inclusiv prin majorarea capitalului bancii.decembrie 2001
    2.2 Implementarea programului de eficientizare a B.C.R. şi privatizarea acesteia.semestrul I 2003
    2.3 Restructurarea activităţii Eximbank - S.A. în scopul stimularii exportului şi cresterii indicatorilor de performanta ai bancii.decembrie 2001
    2.4 Întarirea supravegherii pieţei asigurarilor şi crearea conditiilor pentru capitalizarea operatorilor de profil prin privatizarea în conditii de eficienta şi transparenta a societatilor de asigurari cu capital de stat, aflate în portofoliul APAPS.decembrie 2001
    3. Restructurarea Casei de Economii şi Consemnatiuni; dialog permanent cu institutiile financiare internaţionale3.1 Elaborarea, la propunerea Casei de Economii şi Consemnatiuni, de către Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul B.N.R., a unui proiect de act normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea CEC din România, precum şi a proiectului de H.G. privind statutul CEC.2001-2002
    3.2 Promovarea unui dialog permanent cu institutiile financiare internaţionale (FMI, BIRD, UE, BERD, BEI), în vederea stabilirii unui parteneriat real şi a unui climat de încredere, urmarindu-se:2001-2004
    ▪ obtinerea unui semnal favorabil din partea FMI către piata privata de capital;  
    ▪ asigurarea finantarii deficitului bugetar din surse externe;  
    ▪ asigurarea finantarii din credite externe a programelor/proiectelor investitionale.  
    4. Recuperarea creantelor bancare4.1 Accelerarea procedurilor juridice în domeniul recuperarii creantelor bancare, precum şi în ceea ce priveste competentele şi obligatiile Oficiului pentru Valorificarea Creantelor Bancare.iunie 2001
    Asigurari5. Dezvoltarea pieţei de asigurari prin adaptarea practicilor internaţionale de asigurari la conditiile reale din România5.1 Crearea unui nou plan de conturi specific pentru asigurari, care va tine seama de particularitatile acestui tip de activitate, asigurându-se armonizarea reglementarilor contabile şi a sistemului de raportare specifice domeniului de asigurare-reasigurare, la prevederile Directivelor europene.decembrie 2001
    XVI. Atragerea de investitii straine1. Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi institutional1.1 Înfiintarea unui departament în subordinea directa a primului- ministru (one stop office) care sa permita accesul facil al investitorilor straini importanti la structurile de decizie guvernamentale.ianuarie 2001
    1.2 Definirea domeniilor strategice pentru atragerea de investitii straine.martie 2001
    1.3 Elaborarea de propuneri concrete pentru înlaturarea obstacolelor întâmpinate de investitorii straini în România, în special în ceea ce priveste legislatia, contabilitatea, serviciile bancare şi financiare.martie 2001
    1.4 Inventarierea proiectelor de investitii straine aflate în diverse faze de derulare în România şi care sunt blocate sau întârziate; propunere de solutii.martie 2001
    1.5 Initierea unor programe de înfratire (twinning) cu institutii specializate în atragerea investitiilor straine din Uniunea Europeana.martie 2001
    1.6 Stabilirea unui dialog permanent cu asociatiile investitorilor straini din România.ianuarie-martie 2001
    2. Initierea de actiuni de cooperare internaţionala în domeniu2.1 Reluarea relatiilor cu institutiile internaţionale din domeniul atragerii investitiilor straine: Asociatia Mondiala a Agentiilor de Promovare a Investitiilor Straine, Asociatia Agentiilor de Promovare a Investitiilor Straine din tarile membre CEFTA, Reteaua IPANet coordonata de MIGA/Banca Mondiala, OPIC şi altele.martie 2001
    3. Elaborarea de politici pentru atragerea investitiilor straine în România3.1 Elaborarea "Codului de promovare a investitiilor".iunie 2001
    3.2 Asigurarea implementarii prevederilor "Codului de promovare a investitiilor", precum şi corelarea prevederilor acestuia cu restul legislatiei.2001-2002
    3.3 Stabilirea unui portofoliu anual de proiecte de investitii prioritare, pentru care se va urmari atragerea de investitori straini semnificativi.2001-2004
    3.4 Asigurarea unui mecanism de monitorizare a fluxurilor de investitii straine conform practicilor OECD.2001- 2002
    3.5 Alinierea la cadrul institutional privind atragerea investitiilor straine din tarile Uniunii Europene.decembrie 2001
    4. Asigurarea de servicii pentru investitorii straini4.1 Realizarea unei retele naţionale de colaborare între sectorul public şi cel privat, pe regiuni, destinata promovarii investitiilor straine şi rezolvarii operative a problemelor cu care se pot confrunta pe plan local investitorii straini.2001-2004
    4.2 Diversificarea serviciilor oferite investitorilor straini în conformitate cu practica internaţionala.2001-2002
    5. Dezvoltarea de relatii de parteneriat între sectorul public şi cel privat în activitatea de atragere a investitiilor straine5.1 Stabilirea unui mecanism permanent de colectare a proiectelor de investitii românesti din sectorul public şi privat care vor fi promovate către investitorii straini.septembrie 2001
    5.2 Asigurarea participarii efective a reprezentantilor sectorului privat din România la stabilirea obiectivelor din domeniul atragerii investitiilor straine.2001-2004
    5.3 Introducerea şi extinderea sistemului Internet pentru promovarea investitiilor straine.iulie 2001
    5.4 Simplificarea avizelor pentru investitii.iulie-decembrie 2001
    6. Realizarea de activităţi promotionale destinate atragerii de investitori straini6.1 Realizarea de materiale şi actiuni promotionale destinate atragerii de investitori straini la nivelul practicilor internaţionale.2002-2004
    XVII. Dezvoltarea activităţilor de comert. Comert exterior1. Promovarea tratamentului egal al consumatorului în raport cu producatorul şi elaborarea unor programe de natura sa asigure cresterea ponderii produselor finite cu grad ridicat de prelucrare în cadrul exporturilor românesti1.1 Sprijinirea actualului regim liberalizat de export.începând cu anul 2001
    1.2 Evitarea introducerii de facilitati fiscale la export si/sau în legatura cu componenta locala.începând cu anul 2001
    2. Promovarea unei politici comerciale în domeniul agricol, complementara politicii interne agricole2.1 Mentinerea nivelului actual al protecţiei vamale pentru importul de produse agricole (sau reducerea acesteia pe baza de negocieri)începând cu anul 2001
    3. Reducerea la minimum a socului rezultat din adoptarea "dintr-o data" a tarifului vamal comun al UE3.1 Reducerea unilaterala şi treptata a taxelor vamale în regim CNF pâna la nivelurile echivalente ale TARIC.2001-2004
    3.2 Negocierea de acorduri de liber schimb cu unele tari care au încheiat acorduri similare cu UE (de exemplu: Israel, tarile baltice).2001-2004
    4. Eliminarea obstacolelor în calea utilizarii întregului potential de export4.1 Relaxarea reglementarilor privind relatiile comerciale de tip compensatie/barter (de exemplu: exportul unor categorii de produse este conditionat de plata în valuta forte; neacceptarea platii cu "marfuri tari" a importului de bunuri de consum).iunie 2001
    4.2 Revizuirea normelor privind încasarile la export în vederea eliminarii conditiilor inechitabile şi excesive din punct de vedere al uzantelor de afaceri (de exemplu: perioada de încasare obligatorie de 90 de zile pentru o gama larga de produse; interzicerea, ca regula generala, de la export a produselor a caror plata se face într-o perioada mai lunga).iunie 2001
    5. Masuri de politica comerciala5.1 Întarirea caracterului stabil şi previzibil al tarifului vamal de import prin:  
    ▪ respectarea angajamentelor de reducere a taxelor vamale la produsele agricole asumate prin Legea nr. 134/1994, în baza careia România a devenit membra a OMC;2001-2004
    ▪ continuarea activităţii de consultare a mediului economic (asociatii de producatori si/sau exportatori-importatori) pentru determinarea nivelului de protecţie vamala aplicabil în fiecare an calendaristic;anual
    ▪ evitarea folosirii masurilor de reduceri temporare ale taxelor vamale în limita unor contingente valorice sau cantitative. În cazul în care asemenea masuri se vor impune, pastrarea caracterului neutru al facilitatilor acordate, fara diferentiere între producatori sau importatori;2001-2004
    ▪ deschiderea anuala de contingente de acces minim si/sau curent pentru acele produse agricole pentru care exista angajamente asumate în cadrul OMC şi administrarea transparenta şi neutra a acestor contingente;anual anual
    ▪ continuarea actiunilor de preluare anuala a modificarilor de nomenclatura, la nivelul Organizatiei Mondiale a Vamilor şi al Nomenclaturii Combinate a Uniunii Europene;anual
    ▪ elaborarea anuala a Ghidului de utilizare a tarifului vamal de import care contine atât nivelul aplicabil al taxelor vamale, cât şi concesiile acordate de România în cadrul Acordului de Asociere la Uniunea Europeana, prin acorduri de comert liber sau prin alte sisteme vamale preferentiale;anual
    ▪ îmbunătăţirea sistemului de determinare a valorii marfurilor în vama pentru stingerea diferendului din cadrul OMC initiat de S.U.A.;decembrie 2001
    ▪ continuarea sustinerii în cadrul OMC a cererii de prelungire a perioadei de tranzitie pentru masurile investitionale aplicate de România.2003
    5.2 Asigurarea respectarii angajamentelor asumate în cadrul OMC pentru structura şi nivelul subventiilor la exportul de produse agricole, precum şi pentru domeniul masurilor de sprijin intern din agricultura.2001-2004
    5.3 Asumarea de masuri de deschidere de piata a sectorului de servicii, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul OMC (GATT).2003
    5.4 Initierea unor programe de dezvoltare regionala pe principiul complementaritatii practicat în tarile CEFTA.trimestrul III 2002- 2003
    5.5 Protejarea producatorilor interni fata de eventualele actiuni de concurenta neloiala ale partenerilor externi prin:2001-2004
    ▪ elaborarea şi perfecţionarea mecanismelor necesare aplicarii operative şi eficiente a instrumentelor de aparare comerciala, cum sunt: masuri de salvgardare în cazul în care volumul importurilor afecteaza producatorii naţionali sau masuri antidumping şi compensatorii în cazul concurentei neloiale, rezultate din practicarea de către partenerii externi a unor preturi de dumping sau subventionate la exporturile în România, preturi de natura sa produca grave prejudicii producatorilor naţionali;  
    ▪ analiza periodica a evolutiei importurilor de produse sensibile pentru productia interna şi propunerea de masuri operative care sa previna aparitia de situatii de criza;  
    ▪ perfecţionarea mecanismului şi metodelor de colaborare cu asociatiile de producatori, în scopul informarii acestora cu privire la conditiile şi modul de actiune pentru utilizarea mecanismelor de aparare comerciala;  
    ▪ alinierea graduala şi dinamica a instrumentelor şi mecanismelor de protecţie la structura şi nivelurile celor practicate în Uniunea Europeana, pentru a se evita efectele de impact negativ în momentul integrarii.  
    5.6 Asigurarea corelarii între masurile de politica comerciala adoptate de România şi obligatiile asumate prin acordurile internaţionale.2001-2004
    5.7 Promovarea, în relatiile cu alte institutii şi organizatii din România, a ideii ca masurile de politica comerciala nu se pot substitui mecanismelor de politica sectoriala.2001-2004
      6. Promovarea şi stimularea exportului6.1 Îmbunătăţirea conditiilor de acces al produselor românesti pe pietele externe prin:  
      ▪ valorificarea oportunitatilor/facilitatilor oferite de Acordul european, acordurile de comert liber, SGP, SGPC, P-16 şi acordurile comerciale bilaterale;2001-2004
      ▪ negocierea de noi acorduri de comert liber, în principal cu tarile care au un regim preferential cu Uniunea Europeana, de noi acorduri comerciale cu tarile cu potential de absorbtie pentru exporturile românesti.2001-2004
      6.2 Participarea cu pavilioane naţionale la târguri şi expozitii internaţionale, în vederea prezentarii şi promovarii ofertei de marfuri şi servicii românesti la export.2001-2004
      6.3 Organizarea de misiuni economice specializate pe produse/grupe de produse pe piete de interes pentru exportul românesc.anual
      6.4 Organizarea în tara de întâlniri între reprezentanti ai compartimentelor de import din cadrul marilor firme/asociatii din strainatate şi potentialii furnizori români.anual
      6.5 Îmbunătăţirea activităţii reprezentantelor economice şi comerciale din strainatate; includerea acestora într-un sistem informational unitar.decembrie 2001
      6.6 Cresterea rolului Centrului Român de Comert Exterior în activitatea de informare comerciala şi asistenta de specialitate pentru sprijinirea societatilor comerciale cu activitate de export. Valorificarea facilitatilor oferite de "TRADE POINT" pentru promovarea exportului.2001-2004
      6.7 Asigurarea stabilitatii şi a predictibilitatii regimului de export şi import.2001-2004
      6.8 Identificarea obstacolelor care afecteaza utilizarea întregului potential de export în vederea eliminarii acestora.2001-2002
      6.9 Perfecţionarea pregatirii profesionale a functionarilor publici din Departamentul pentru Comert Exterior şi Promovare Economica, precum şi organizarea unor forme specifice de pregatire profesionala, de genul "TRAIN FOR TRADE", pentru societatile comerciale cu activitate de export şi import.2001-2004
      6.10 Continuarea procesului de recapitalizare a Eximbank şi perfecţionarea activităţii ei, pentru sustinerea într-o masura mai mare a finantarii productiei de export şi a exportului.decembrie 2001
      6.11 Dimensionarea fondurilor bugetare pentru a sustine şi a dezvolta mecanismele de stimulare şi promovare a productiei de export şi a exportului (bonificatii de dobânda la credite, garantarea şi asigurarea creditelor de export, sustinerea programelor de participare la târguri şi expozitii internaţionale, de organizare de misiuni economice şi de promovare a ofertei românesti de bunuri şi servicii în cadrul programelor de reconstructie a unor zone din Balcani).anual
      6.12 Constituirea mecanismelor de stimulare a productiei agricole şi a exportului de produse agricole, în conformitate cu facilitatile oferite de cadrul juridic internaţional.2001-2002
      6.13 Punerea în aplicare a facilitatilor aferente dezvoltarii productiei şi a exportului, prevazute de legislatia în vigoare.decembrie 2001
      7. Dezvoltarea comertului electronic7.1 Crearea cadrului legal pentru desfasurarea comertului electronic armonizat cu reglementarile internaţionale, care cuprinde, în principal, Legea privind Codul tehnologiei informatiilor, Legea semnaturii electronice, Legea comertului electronic, împreuna cu un pachet de alte legi referitoare la asigurarea protecţiei şi confidentialitatii datelor, asigurarea securitatii informatiilor şi a tranzactiilor etc.2002
    7.2 Crearea şi perfecţionarea paginii website pe reteaua Internet a Departamentului pentru Comert Exterior şi Promovare Economica şi constituirea în cadrul acesteia a unui pachet de servicii electronice de informare şi instruire a agentilor economici, a ofertei României de export de produse şi servicii.decembrie 2001
    7.3 Organizarea sistemului de comunicatii prin posta electronica (e-mail) şi a telefoniei electronice a Departamentului pentru Comert Exterior şi Promovare Economica cu reprezentantii retelei externe şi principalele institutii guvernamentale şi organizatii profesionale; conectarea on-line a retelei externe la baza de date a Departamentului pentru Comert Exterior şi Promovare Economica cu linkuri la principalii furnizori de servicii din tara; pregatirea şi orientarea reprezentantilor comerciali în strainatate către domenii cum ar fi: utilizarea Internet, a postei electronice, elaborarea de studii de piata prin care sa se identifice nise de piata, produse şi servicii care sa fie promovate.2001-2003
    7.4 Sprijinirea, în cadrul unui program naţional unitar, integrat, a introducerii programelor de servicii bancare on-line, largirea considerabila a utilizarii cartilor de credit/debit în plata bunurilor şi serviciilor; sprijinirea utilizarii Internet de către asociatiile profesionale şi societatile comerciale.2002-2003
    7.5 Realizarea, cu sprijinul Centrului Român de Comert Exterior, a unui sistem informational sectorial, de genul BtoB, la nivelul Europei de Sud-Est. Cu ajutorul acestui proiect s-ar stimula dezvoltarea schimburilor comerciale între tarile din Europa de Sud-Est. Totodata s-ar putea valorifica mai bine avantajele conferite de cumulul de origine paneuropean.2002
    Cooperarea economica internaţionala8. Realizarea de instalatii şi echipamente la obiective complexe pentru asigurarea industriei cu materii prime şi materiale de baza, inclusiv cu resurse energetice8.1 Identificarea de potentiali investitori straini (consortii financiar-bancare, concerne industriale) care pot asigura cofinantarea pentru realizarea Unitatii 2 de la Centrala Nuclearelectrica - Cernavoda.decembrie 2001
    8.2 Clarificarea problemelor legate de continuarea participarii României la construirea sau sistarea lucrarilor la Combinatul de la Krivoi Rog - Ucraina.martie 2001
    8.3 Initierea de contacte în vederea stabilirii unor acorduri care sa sustina realizarea oleoductului Constanta - Trieste.septembrie 2001
    În domeniul relatiilor economice internaţionale9. Intensificarea reprezentarii României la activitatea OMC în scopul dezvoltarii oportunitatilor de export de bunuri şi servicii9.1 Continuarea activităţii de examinare a tuturor initiativelor legislative din domeniul economic, comercial sau cu efecte asupra angajamentelor României din cadrul OMC.2001-2004
    9.2 Elaborarea şi sustinerea mandatului de negociere în cadrul OMC pentru domeniul comertului cu produse agricole.martie 2001
    9.3 Elaborarea şi sustinerea mandatului de negociere în cadrul OMC pentru domeniul comertului cu servicii.aprilie 2001
    9.4 Elaborarea şi sustinerea mandatului de negociere în cadrul OMC pentru varianta în care se va decide organizarea unei runde de negocieri comerciale multilaterale.2001-2002
    9.5 Fundamentarea deciziei de participare a României la Acordul plurilateral privind achizitiile publice sau la noile negocieri comerciale pentru un acord multilateral în acest domeniu.decembrie 2001
    9.6 Fundamentarea şi sustinerea participarii României la noile negocieri din cadrul OMC privind liberalizarea produselor de tehnologie a informatiilor.2002
    10. Valorificarea superioara a prevederilor din Acordul European şi continuarea negocierilor pentru îmbunătăţirea cadrului juridic bilateral actual10.1 Definitivarea Protocolului aditional privind noile concesii bilaterale în comertul cu produse agricole de baza, anexa la Acordul European (negocierile propriu-zise au fost finalizate în mai 2000, iar rezultatele lor se aplica pe o baza autonoma de la 1 iulie 2000).decembrie 2001
    10.2 Definitivarea Protocolului aditional privind vinurile şi bauturile alcoolice, anexa la Acordul European (negocierile propriu-zise au fost finalizate în septembrie 2000, iar partea comerciala a viitorului protocol urmeaza sa se aplice de la 1 ianuarie 2001).decembrie 2001
    10.3 Desfasurarea de negocieri cu Comisia Europeana pentru continuarea liberalizarii în comertul bilateral cu produse agricole transformate.2001-2002
      10.4 Studierea posibilitatii unor negocieri cu Comisia Europeana pentru continuarea liberalizarii în comertul reciproc cu produse agricole de baza.2002-2004
      10.5 Pregatirea conditiilor necesare pentru demararea negocierilor cu Comisia Europeana privind încheierea unui Protocol de evaluare a conformitatii produselor.2001-2002
      10.6 Participarea Departamentului comert la eventualele negocieri dintre România şi Comisia Europeana pentru încheierea unui acord de echivalenta în domeniul veterinar şi fitosanitar.2002
      10.7 Prelungirea, pe baze anuale, a sistemului de dubla supraveghere la exportul românesc de produse siderurgice în Uniunea Europeana.2002
      10.8 Continuarea practicii de amendare a regulilor de origine care fac obiectul sistemului de cumul paneuropean de origine a marfurilor (la care participa Uniunea Europeana, tarile candidate la aderare, tarile AELS).anual
      11. Utilizarea acordurilor de comert liber în vederea majorării substantiale, cantitative şi calitative, a exporturilor şi extinderea acestora în functie de interesele politice, economice şi comerciale ale României11.1 Exercitarea de către România a presedintiei Comitetului Mixt al Acordului central-european de comert liber (CEFTA) pe anul 2001 şi promovarea, în acest context, a intereselor comerciale specifice României.decembrie 2001
      11.2 Examinarea posibilitatii largirii CEFTA prin aderarea de noi membri.2001-2004
      11.3 Finalizarea negocierilor pentru încheierea unui acord de comert liber cu statul Israel.decembrie 2001
      11.4 Pregatirea semnarii şi intrarea în vigoare a acordului de comert liber cu Lituania.decembrie 2001
      11.5 Desfasurarea de consultari exploratorii şi negocieri pentru încheierea de noi acorduri de comert liber cu tari din Europa (Croatia, Macedonia, Letonia, Estonia, Iugoslavia etc.).2001-2004
      11.6 Desfasurarea de consultari exploratorii şi negocieri pentru încheierea unor acorduri de comert liber transcontinentale (Maroc, Egipt, Mexic, tarile MERCOSUR, Chile, Republica Africa de Sud etc.).2001-2004
      11.7 Perfecţionarea cadrului juridic reprezentat de actualele acorduri de comert liber încheiate de România, în functie de rezultatele viitoarei runde de negocieri comerciale multilaterale, de evolutiile în relatiile cu Uniunea Europeana şi de interesele economice şi comerciale specifice ale României.2001-2004
      12. Perspectiva aderarii României la Organizatia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica (OCDE)12.1 Definirea cadrului juridic intern pentru pregatirea aderarii României la OCDE.decembrie 2001
      12.2 Declararea şi promovarea pe plan extern a obiectivului României de a deveni membru al OCDE; efectuarea de demersuri în acest sens pe lânga Consiliul OCDE.2001-2002
      12.3 Extinderea participarii României în calitate de observator la activităţile grupelor de lucru sectoriale ale OCDE, ca o pregatire a viitoarelor negocieri de aderare.2001-2002
      12.4 Convenirea cu Consiliul OCDE a unui Program-cadru pentru parteneriat în aderare.2002
      12.5 Negocierea, în functie de îndeplinirea criteriilor necesare, a aderarii României la OCDE.2003
    13. Promovarea intereselor comerciale ale României în cadrul Organizatiei pentru Cooperare Economica la Marea Neagra (OCEMN)13.1 Participarea activa la activităţile grupului de lucru pentru comert şi dezvoltare economica.2001-2004
    14. Participarea României la activităţile Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est şi Initiativa Central Europeana14.1 Promovarea intereselor comerciale ale României în cadrul componentei economice.2001-2004
    15. Negocierea şi semnarea de acorduri comerciale bilaterale15.1 Negocierea şi semnarea de noi acorduri economice, comerciale şi de cooperare cu:  
    ▪ Flandra, Valonia, Regiunea Bruxelles, Singapore, R.P.D. Laos, R.D.S. Sri Lanka, Canada, Kârgâstan, Bosnia-Hertegovina, Grecia şi unele tari din Africa şi Orientul Mijlociu;decembrie 2001
    ▪ Regatul Cambodgiei, Tadjikistan şi unele tari din Africa şi Orientul Mijlociu;2002
    ▪ Noua Zeelanda, Japonia.2003
    15.2 Negocieri pentru cresterea cotelor din acordurile textile cu S.U.A. şi Canada şi urmarirea mai eficienta a realizarii acestora.anual
    15.3 Organizarea de discutii exploratorii şi initierea negocierilor cu state membre ale C.S.I. pentru încheierea de acorduri comerciale sau alte tipuri de acorduri.2001-2004
    15.4 Organizarea pe o baza noua, mai pragmatica şi eficienta, a lucrarilor comisiilor mixte/comitetelor mixte/consiliilor de cooperare etc., cu accent pe stabilirea de contacte directe între oamenii de afaceri reprezentativi, precum şi implicarea efectiva a reprezentantilor unor institutii şi asociatii cu activitate în promovarea şi dezvoltarea comertului exterior.anual
    16. Pregatirea României pentru aderare la Uniunea Europeana16.1 Aplicarea cu strictete a prevederilor privind liberalizarea schimburilor comerciale şi a clauzelor referitoare la aspectele conexe ale comertului din Acordul European, precum şi a obiectivelor în materie ale Programului naţional de aderare a României la Uniunea Europeana şi ale Parteneriatului pentru aderare.2001-2004
      16.2 Continuarea armonizarii instrumentelor şi practicilor comerciale cu cele ale Uniunii Europene, în vederea preluarii treptate a totalitatii acquisului comunitar în acest domeniu.2001-2004
      16.3 Participarea la elaborarea şi negocierea documentelor de pozitie pentru acele capitole de negociere care au legatura sau produc efecte în planul relatiilor comerciale.2001-2004
      16.4 Continuarea promovarii practicii consultarilor cu Comisia Europeana şi cu celelalte tari candidate la aderare în cadrul participarii la activitatea organismelor economice internaţionale (OMC, UNCTAD etc.).2001-2004
      16.5 Negocierea de acorduri de comert liber cu acele tari cu care Uniunea Europeana a încheiat astfel de acorduri şi asigurarea conformitatii tuturor acordurilor comerciale încheiate de România cu prevederile acquisului comunitar.2001-2002
      16.6 Perfecţionarea cadrului juridic şi a practicii României în domeniul instrumentelor de aparare comerciala, astfel încât sa asigure compatibilitatea acestora cu cele ale Uniunii Europene.2001-2002
      16.7 Pregatirea conditiilor pentru îndeplinirea criteriului referitor la alinierea României la tariful vamal de import al UE, având în vedere diferentele care se manifesta în prezent cu privire la nivelul mediu al taxelor vamale.2004
      16.8 Accelerarea adoptarii legislatiei-cadru privind aplicarea în România a directivelor comunitare referitoare la "Noua Abordare" în domeniul reglementarilor tehnice, precum şi a legislatiei secundare sectoriale.2003
      16.9 Adaptarea politicii României în ceea ce priveste Sistemul Generalizat de Preferinte (SGP), astfel încât, în perspectiva aderarii, România sa fie capabila sa preia schema SGP a Uniunii Europene (în prezent România este beneficiara, şi nu donatoare de preferinte generalizate).2004
      16.10 Ameliorarea compatibilitatii sistemului românesc de statistica a comertului exterior cu cel al Uniunii Europene, îndeosebi în ceea ce priveste preluarea monedei europene - euro, ca modalitate de prezentare a datelor statistice.2001-2002
    Comert interior17. Armonizarea legislatiei cu normele şi reglementarile europene în materie, astfel încât sa se asigure bazele punerii în practica a liberei circulaţii a marfurilor şi serviciilor17.1 Modificarea Hotarârii Guvernului privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru supravegherea pieţei produselor şi serviciilor şi protectia consumatorilor în conformitate cu noua structura guvernamentala.martie 2001
    17.2 Sustinerea în comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor şi Senatului a prevederilor Ordonantei Guvernuluinr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, în vederea aprobarii acesteia prin lege.august 2001
    17.3 Emiterea de acte normative în baza Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, necesare în vederea reglementarii distributiei.2001-2004
    17.4 Consultari cu ministerele cu atributii în domeniu în vederea elaborarii unui proiect de act normativ privind agentul comercial, armonizat cu Directiva UE nr. 86/653.decembrie 2001
    17.5 Participarea la elaborarea proiectului de act normativ privind închirierea proprietatilor imobiliare în regim de time share, armonizat cu prevederile Directivei nr. 94/47.decembrie 2001
    17.6 Participare la definitivarea şi promovarea unui proiect de act normativ privind gestiunea ambalajelor şi deseurilor de ambalaje.lunar, începând cu martie 2001 pâna în trimestrul IV 2002
    17.7 Organizarea de seminarii şi conferinte pe teme de interes în colaborare cu Centrul de Formare şi Management în Comert, Camera de Comert şi Industrie a României şi Academia de Studii Economice, pentru agentii economici.iunie 2001
    18. Organizarea de piete pentru diverse produse18.1 Sustinerea introducerii la nivel naţional a codului cu bare EAN pentru produse comercializate în România şi asigurarea premiselor introducerii EDI/EDIFACT prin prezentarea rezultatelor studiului "Generalizarea utilizarii sistemului EAN în domeniul distributiei şi transportului produselor", întocmit de Centrul Român de Comert Exterior.martie 2001
    18.2 Functionarea Comitetului interministerial de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor comerciale compatibil cu sisteme practicate în Uniunea Europeana.2001-2004
      18.3 Colaborare cu reprezentantele comerciale ale României în strainatate, precum şi cu Camera de Comert şi Industrie a României în scopul sustinerii cresterii gradului de dotare tehnica a retelei comerciale prin facilitarea cooperarii cu firme din domeniul productiei/comercializarii tehnicilor şi tehnologiilor moderne de distributie.2001-2004
      18.4 Participare la actiunile Grupului interministerial pentru managementul deseurilor în cadrul subgrupului de lucru pentru deseuri de ambalaje.lunar, în perioada 2001-2004
      18.5 Promovarea investitiilor straine şi autohtone în comert prin:  
      ▪ participarea la târguri naţionale şi internaţionale de investitii;conform calendarului
      ▪ actualizarea periodica a paginii web cu informatii utile privind oportunitatile de investitii.la identificarea investitorilor
      19. Continuarea actiunilor privind crearea unui sistem naţional al pietelor de gros19.1 Întocmirea studiilor de fezabilitate pentru proiectele "Piata de Gros Cluj" şi "Piata de Gros Timisoara" (asistenta tehnica nerambursabila din partea Guvernului Germaniei).februarie 2001
    19.2 Promovarea noului sistem de marketing al produselor hortiviticole şi agroalimentare prin sustinerea înfiintarii asociatiilor de producatori, principalii utilizatori ai centrelor de prestari de servicii agricole.decembrie 2001
    19.3 Elaborarea împreuna cu institutia responsabila în privatizare a unei strategii de privatizare a centrelor de prestari de servicii agricole în favoarea producatorilor agricoli locali.decembrie 2001
    19.4 Identificarea potentialilor investitori pentru proiectul "Piata de Gros Brasov".decembrie 2001
    19.5 Colaborarea cu Primaria Capitalei în vederea finalizarii modernizarii a trei piete stradale din municipiul Bucuresti, în cadrul proiectului "Piata de Gros Bucuresti".decembrie 2001
    19.6 Identificarea unor solutii de îmbunătăţire a managementului proiectului "Piata de Gros Bucuresti" în colaborare cu expertii asistentei tehnice germane.lunar, pe perioada derularii proiectului
    19.7 Initierea unor seminarii în vederea promovarii unor proiecte de piete de gros în orasele Braila şi Galati.iunie 2001
    20. Largirea cooperarii cu institutii având atributii în domeniul concurentei şi protecţiei consumatorului în scopul evitarii efectelor negative ale concurentei neloiale, precum şi al apararii intereselor consumatorilor20.1 Dezvoltarea unor programe de informare şi educare a consumatorului prin consultarea Ministerului Educatiei şi Cercetarii pentru introducerea în programele de învatamânt a unei materii de studiu care sa defineasca notiuni de protecţie a consumatorului pentru a educa şi informa tineretul de vârsta scolara, gradual pe ani de studii, astfel:trimestrul III 2002
    ▪ anul de studiu 2002-2003, clasele III-IV;  
    ▪ anul de studiu 2003-2004, clasele V-VIII;  
    ▪ anul de studiu 2004-2005, clasele IX-XII.  
    20.2 Acordarea sprijinului logistic şi a asistentei tehnice de specialitate asociatiilor de protecţie a consumatorului pentru extinderea înfiintarii în teritoriu de centre de consultanta destinate informarii şi consilierii consumatorilor dupa modelul centrului-pilot ce a fost creat la Bucuresti în anul 2000.2001-2004
    20.3 Promovarea înfiintarii unui institut al consumatorului pentru educarea şi informarea consumatorilor prin elaborarea de materiale, publicatii şi studii de specialitate privind consumul.trimestrul IV 2002
    20.4 Elaborarea programului de colaborare cu:  
    ▪ Directia Generala pentru Consum, Concurenta şi Represiunea Fraudelor din Ministerul Economiei şi Finanţelor al Frantei, în vederea documentarii privind sistemul legislativ şi institutional de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor şi protectia consumatorilor din aceasta tara;aprilie 2001
    ▪ Secretariatul General pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - Comert Interior şi Artizanat, respectiv Directia pentru Comert Interior, din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor din Franta, în vederea documentarii de specialitate privind tehnici de comercializare, practici comerciale, tipurile de contracte de distributie, canale de distributie, reglementari în domeniul urbanismului comercial;aprilie 2001
      ▪ initierea unei colaborari similare cu institutii din Anglia şi Germania.aprilie 2001
      21. Pregatirea conditiilor pentru utilizarea comertului electronic21.1 Participarea la definitivarea proiectului de act normativ privind semnatura electronica.decembrie 2001
      21.2 Stimularea promovarii comertului:2001-2004
      ▪ electronic;  
      ▪ prin automate;  
      ▪ angro asociat şi cash and carry.  
    Protectia consumatorilor22. Cresterea gradului de protejare a populatiei22.1 Supravegherea pe piata şi în unitatile vamale a calitatii produselor şi serviciilor indigene şi din import destinate populatiei, inclusiv prin controale tematice desfasurate la nivel regional sau naţional în domenii cu impact deosebit.2001-2004
      23. Evitarea efectelor negative ale concurentei neloiale pe piata şi apararea intereselor consumatorilor23.1 Largirea cooperarii cu celelalte institutii cu atributii în domeniul concurentei şi în cel al protecţiei consumatorilor.2001-2004
      24. Satisfacerea cerintelor consumatorilor24.1 Stimularea diversificarii sortimentelor de produse pentru consumul populatiei, cu deosebire a produselor alimentare, în concordanta cu cerintele pieţei, în special a produselor de panificatie, a celor lactate, a preparatelor din carne şi din peste, a conservelor din legume şi fructe.2001-2004
                         Combaterea saraciei şi a somajului
           
    DomeniulObiectivulActiuneaPerioada
    XVIII. Piata muncii1. Ocuparea fortei de munca. Adoptarea liniilor directoare ale UE privind ocuparea; cresterea ocuparii; dezvoltarea spiritului întreprinzator al angajatorilor şi al persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca; cresterea mobilitatii, flexibilitatii, adaptabilitatii fortei de munca; garantarea sanselor egale1.1 Elaborarea politicii privind ocuparea fortei de munca în concordanta cu orientarile UE; adoptarea Legii privind stimularea ocuparii şi formarii profesionale a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca.decembrie 2001
    1.2 Proiectarea şi implementarea Planului naţional de actiune în domeniul ocuparii.mai 2001 - trimestrul IV 2002
    1.3 Adoptarea Legii privind egalitatea sanselor.decembrie 2001
    1.4 Adoptarea noului Cod al muncii.decembrie 2002
    1.5 Cresterea mobilitatii, flexibilitatii, adaptabilitatii fortei de munca prin promovarea conceptului de pregatire continua; amendarea Legii privind formarea continua a adultilor şi a Legii privind Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.decembrie 2001
    1.6 Garantarea sanselor egale prin constituirea unui organism independent de promovare a egalitatii de sanse şi de tratament între femei şi barbati.2004
    2. Masuri de sprijinire a somerilor2.1 Asigurarea sustenabilitatii Fondului pentru plata ajutorului de somaj prin:  
    ▪ transferarea finantarii platilor compensatorii şi pentru somaj tehnic de la Fondul pentru plata ajutorului de somaj la angajatori sau la bugetul de stat;decembrie 2001
    ▪ reevaluarea ajutorului financiar acordat somerilor de lunga durata şi tinerilor, pentru stimularea încadrarii în munca.decembrie 2001
    2.2 Protectia persoanelor afectate de concedieri colective prin:  
    ▪ realizarea unui raport de evaluare a impactului programului PSAL şi reorientarea politicii de protecţie în functie de concluziile raportului;decembrie 2001
    ▪ construirea bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj astfel încât sa reflecte încurajarea politicii de masuri active;2001-2004
    ▪ aplicarea unor criterii mai stricte de acordare a platilor compensatorii.decembrie 2002
    2.3 Protectia persoanelor afectate de concedieri colective prin adoptarea unui act normativ privind constituirea Fondului de garantare pentru protectia salariatilor în cazul insolvabilitatii patronilor sau falimentului.2004
    3. Mutarea accentului politicilor de protecţie a somerilor de la masuri pasive către cele active3.1 Dezvoltarea serviciilor pentru realizarea masurilor active, în vederea cresterii gradului de ocupare.trimestrul IV 2002
    3.2 Dezvoltarea capacităţii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca de a implementa/subcontracta servicii pentru realizarea masurilor active.2001-2004
    3.3 Stabilirea criteriilor de performanta pentru serviciile de realizare a masurilor active finantate din fondul de somaj.trimestrul IV 2002
    3.4 Dezvoltarea capacităţii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca de monitorizare şi evaluare a eficientei masurilor active.2002
    4. Sanatatea şi securitatea în munca4.1 Protejarea sanatatii şi securitatii angajatilor prin:  
    ▪ adoptarea Legii asigurarilor împotriva accidentelor de munca şi bolilor profesionale;decembrie 2001
    ▪ dezvoltarea unei retele de laboratoare pentru testarea şi controlul echipamentelor de lucru.trimestrul IV 2002
    XIX. Politica salariala1. Cresterea treptata a salariului minim, în termeni reali, cu cel putin 50% fata de cel existent la sfârsitul anului 2000   ianuarie 2001- trimestrul IV 2004
    2. Reierarhizarea salariilor în functie de importanta domeniului şi de performanta serviciilor prestate   2004
    3. Scutirea de la plata impozitului pe salariul absolventilor din institutiile de învatamânt superior în primii 2 ani de la angajare   decembrie 2001
    XX. Reforma pensiilor1. Diversificarea resurselor de asigurari de batrânete1.1 Introducerea mai multor piloni de asigurari sociale:  
    ▪ sistemul public de pensii, care va constitui fundamentul asigurarilor sociale;aprilie 2001
    ▪ schemele de pensii obligatorii, bazate pe capitalizare şi contributii definite, administrate de sectorul privat;2003-2004
    ▪ schemele de pensii suplimentare şi optionale.2003
    2. Sistemul public de pensii - pilonul I2.1 Eliminarea inechitatii dintre generatii diferite de pensionari în ceea ce priveste cuantumul pensiei:  
    ▪ recorelarea pensiilor pe baza unui program de 3 ani, care va avea în vedere restabilirea proportiilor firesti dintre diferitele categorii de pensionari.octombrie 2001- 2004
    2.2 Restabilirea echilibrului financiar al sistemului public de pensii; echilibrarea fluxului de contributii pentru asigurari sociale cu cel al platii pensiilor şi altor drepturi de asigurari sociale:  
    ▪ rationalizarea cheltuielilor:  
    - corectarea formulei actuale de calcul al pensiilor pâna la intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor; abrogarea H.G. nr. 565/1996;aprilie 2001
    - stabilirea unei valori minime garantate de stat a punctului de pensie;trimestrul I 2002- 2004
    - adoptarea unui mecanism de indexare trimestriala de acoperire integrala a ratei inflatiei;martie 2001
    ▪ colectarea mai buna a veniturilor prin întarirea disciplinei financiare; adoptarea unei politici restrictive privind înlesnirile la plata datoriilor către bugetul asigurarilor sociale de stat şi întarirea disciplinei financiare;august 2001
    ▪ cresterea veniturilor prin atragerea de noi contribuabili; stabilirea unui mecanism de colaborare între Ministerul Finanţelor Publice şi CNPAS pentru evidenta corecta a veniturilor salariale asupra carora se calculeaza contributia de asigurari sociale;noiembrie 2001
    ▪ consolidarea institutionala pentru implementarea sistemului public de pensii:  
    - utilizarea retelei existente de expertiza medicala pentru evitarea abuzurilor în încadrarea în grade de invaliditate;aprilie 2001
    - întarirea, la nivelul MMSS, a capacităţii de planificare financiara, monitorizare şi evaluare a politicilor din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurari sociale;aprilie 2002
    ▪ consolidarea încrederii populatiei şi agentilor economici în reforma sistemului de pensii prin realizarea unei campanii de informare destinate unor segmente specifice: angajati, agenti economici, lideri şi formatori de opinie.aprilie 2001-2002
      2.3 Revizuirea sistemului de impozitare a pensiilor în vederea protejarii puterii de cumparare a pensionarilor; exceptarea de la impozitare a pensiilor a caror valoare se situeaza sub doua salarii medii nete pe economie.iunie 2001 (colaborare cu MFP)
      2.4 Cresterea în termeni reali a pensiilor cuvenite agricultorilor, astfel încât fata de anul 2000 sa se asigure o crestere cu pâna la 100% în anul 2004 prin masuri succesive de revalorizare a pensiilor cuvenite agricultorilor pe o perioada de 4 ani.noiembrie 2001- 2004
      3. Fondurile universale de pensii-pilonul II3.1 Construirea schemelor de pensii obligatorii bazate pe capitalizare şi contributii definite, administrate de sectorul privat; adoptarea de către Parlament a Legii fondurilor universale de pensii (revizuirea proiectului de lege privind schemele de pensii obligatorii).octombrie 2002
    3.2 Consolidarea institutionala:  
    ▪ înfiintarea unei institutii de supraveghere a societatilor de administrare a fondurilor de pensii (structuri şi functii, personal recrutat şi instruit, proceduri operationale de supraveghere, capacitate de masurare a riscului portofoliului de investitii);trimestrul IV 2002
    ▪ stabilirea regulilor prudentiale pentru evitarea hazardului moral din partea societatilor de administrare a fondurilor de pensii;trimestrul I 2003
    ▪ elaborarea reglementarilor pentru operarea administratorilor de active, depozitarilor şi furnizorilor de anuitati.trimestrul II 2003
    3.3 Identificarea surselor necesare în vederea acoperirii deficitului sistemului public de pensii creat de introducerea schemelor de pensii obligatorii:  
    ▪ corelarea implementarii efective a pilonului II cu deficitul sustenabil al sistemului public de pensii;2003-2004
    ▪ elaborarea unui plan financiar pe termen mediu pentru acoperirea deficitului din primii ani de operare a fondurilor universale de pensii;trimestrul III 2002
    ▪ negocierea planului cu institutiile financiare internaţionale pentru sprijinirea implementarii pilonului II.trimestrul IV 2002
    3.4 Consolidarea încrederii populatiei şi agentilor economici în reforma sistemului de pensii prin realizarea unei campanii de informare menite sa ajute persoanele asigurate sa opteze pentru un anumit fond.trimestrul I - trimestrul IV 2002
    4. Schemele de pensii suplimentare optionale4.1 Adoptarea Legii privind schemele optionale de pensii (definitivarea proiectului de lege privind schemele suplimentare, optionale de pensii).trimestrul IV 2002- 2003
      - pilonul III4.2 Crearea acelor institutii de supraveghere şi reglementare valabile şi pentru pilonul II:  
      ▪ înfiintarea Comisiei de supraveghere a societatilor de administrare a fondurilor de pensii (structuri şi functii, personal recrutat şi instruit, proceduri operationale de supraveghere, capacitate de masurare a riscului portofoliului de investitii);trimestrul IV 2002
      ▪ elaborarea reglementarilor pentru operarea administratorilor de active, depozitarilor şi furnizorilor de anuitati.trimestrul II 2003
      4.3 Consolidarea încrederii populatiei în schemele private de pensii.trimestrul I - trimestrul IV 2002
      4.4 Diversificarea surselor de obtinere a veniturilor din pensii prin participarea la schemele suplimentare, optionale de pensii prin elaborarea unor reglementari privind acordarea de facilitati fiscale substantiale pentru participarea la schemele suplimentare de pensii.2002-2003
      5. Alte drepturi de asigurari sociale5.1 Eliminarea fraudei şi abuzului în acordarea celorlalte drepturi de asigurari sociale: indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, prestatii pentru prevenirea îmbolnavirilor, indemnizatie pentru maternitate, indemnizatie pentru cresterea copilului, ajutor de deces, limitarea accesului la prestatii, precum tratamentul balnear al altor asigurati decât cei aflati în incapacitate temporara de munca sau pensionari de invaliditate.aprilie 2001
    XXI. Asistenta sociala1. Politica şi institutiile de asistenta sociala1.1 Implementarea unei politici coerente de asistenta sociala şi consolidarea responsabilitatii institutionale în furnizarea serviciilor şi acordarea ajutoarelor prin:  
    ▪ preluarea raspunderii pentru elaborarea politicii de asistenta sociala de către o singura institutie (MMSS);decembrie 2002
    ▪ integrarea diferitelor agentii pentru o mai buna coordonare;2003
    ▪ adoptarea Legii privind sistemul naţional de asistenta sociala;decembrie 2001
    ▪ reorganizarea sistemului naţional de asistenta sociala la nivel central şi teritorial, în cadrul structurilor MMSS, în vederea asigurarii administrarii şi gestionarii drepturilor de asistenta sociala;decembrie 2001
    ▪ realizarea centrelor-pilot pentru faza de testare a sistemului de asistenta sociala propus prin lege;decembrie 2001
    ▪ informatizarea sistemului de asistenta sociala la nivel naţional;2002
    ▪ formarea profesionala în raport cu noile atributii ale personalului care administreaza şi gestioneaza sistemul naţional de asistenta sociala.decembrie 2001
    1.2 Cresterea eficientei cheltuielilor de asistenta sociala prin:  
    ▪ administrarea şi gestionarea unitara a fondurilor destinate asistentei sociale în vederea asigurarii unei mai mari flexibilitati pentru acoperirea progresiva a situatiilor de excludere şi marginalizare sociala; gestiunea unitara a acestora împreuna cu fondurile prevazute în bugetul de stat pentru a se asigura resurse suficiente pentru acoperirea drepturilor de asistenta sociala, sub rezerva disponibilitatii pentru munca sau formare profesionala, când este cazul;trimestrul IV 2002
    ▪ studiu comparativ privind eficienta sistemului de alocatii universale în raport cu nivelul calitatii vietii; corelarea cuantumului sprijinului financiar cu regulile în vigoare în domeniul fiscalitatii şi obligatiilor civile;decembrie 2001
    ▪ cresterea eficientei acordarii subventiilor asociatiilor şi fundatiilor care dezvolta servicii sociale de caritate;2002
    ▪ stabilirea valorii alocatiei pentru copii la 10% din salariul mediu net pe economie;2004
      ▪ acordarea alocatiei suplimentare pentru familiile cu copii, pe baza testarii veniturilor.2001-2002
      1.3 Cresterea calitatii şi eficientei serviciilor sociale prin:  
      ▪ elaborarea legislatiei privind dezvoltarea serviciilor sociale, precum şi standardele de calitate;2002
    ▪ modificarea şi completarea legislatiei privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, precum şi cea privind Consiliul National al Persoanelor Vârstnice.2002
    1.4 Diversificarea prestatiilor sociale prin:  
    ▪ instituirea alocatiei pentru scolarizare ca forma de sprijin a familiilor cu venituri reduse pentru pregatirea copiilor la începerea anului scolar;decembrie 2001
    ▪ instituirea alocatiei pentru dezvoltare familiala.2003
    1.5 Prevenirea marginalizarii prin promovarea coeziunii sociale prin adoptarea Legii privind combaterea marginalizarii sociale.2002
    2. Politica în domeniul persoanelor cu nevoi speciale. Promovarea unui nou concept de sprijinire a persoanelor cu disfunctionalitati2.1 Aplicarea principiilor din Carta Sociala Europeana.2001-2004
    2.2 Întarirea legislatiei care faciliteaza accesul fizic al persoanelor cu nevoi speciale (în institutii, mijloace de transport).2001-2002
    2.3 Implicarea persoanelor cu nevoi speciale în formularea politicilor de sprijin.2002-2003
    2.4 Echipamente medicale gratuite pentru persoanele cu handicap rezultat în urma unui accident de munca şi pentru persoanele cu nevoi speciale în general.decembrie 2001
    3. Lupta împotriva saraciei3.1 Îmbunătăţirea impactului politicilor asupra reducerii saraciei prin:  
    ▪ includerea considerentelor de combatere a saraciei în procesul de pregatire a tuturor actelor normative;decembrie 2001
    ▪ adoptarea Legii venitului minim garantat; alocarea a cel putin 0,4% din PIB pentru combaterea saraciei extreme prin programul de venit minim garantat.decembrie 2001- 2002
               Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, protecţia copilului
           
    DomeniulObiectivulActiuneaPerioada
    XXII. Ocrotirea sanatatii1. Actiuni pentru limitarea efectelor secetei; protectia unitatilor sanitare din zonele cu risc sporit la seceta1.1 Verificarea şi monitorizarea sanitara a captarilor şi rezervoarelor de apa, inclusiv a lacurilor cu apa industriala.ianuarie-martie 2001
    1.2 Verificarea captarilor existente şi a aprovizionarii cu apa a tuturor unitatilor sanitare existente.februarie 2001
    1.3 Studiul tehnico-economic al executiei puturilor de mare adâncime (150-180m) pentru aprovizionarea cu apa potabila a spitalelor judetene şi municipale, precum şi a unitatilor strategice din municipiul Bucuresti.ianuarie 2001
    1.4 Începerea executiei puturilor de mare adâncime la obiectivele sanitare majore, începând cu zonele de risc sporit de seceta.februarie 2001
    2. Conducere şi reglementare. Asumarea la un nivel adecvat (preferabil de către Parlament) a unei strategii cuprinzatoare în domeniul sanatatii şi precizarea rolului diferitelor institutii în aplicarea acesteia.2.1 Dezvoltarea capacităţii şi autoritatii Ministerului Sanatatii şi Familiei în domeniul politicilor de sanatate şi a reglementarii sectorului de sanatate.iunie 2001
    2.2 Institutionalizarea unui mecanism consultativ pentru revizuirea periodica a strategiei.iunie 2001
    2.3 Completarea şi revizuirea cadrului legislativ al sectorului de sanatate, pentru a asigura coerenta şi adecvarea acestuia la obiectivele strategiei de reforma.2001-2004
    2.4 Delimitarea clara a rolului asociatiilor profesionale (Colegiul Medicilor, Colegiul Farmacistilor), acestea concentrându-se asupra sarcinilor specifice lor, concomitent cu întarirea rolului structurilor guvernamentale şi al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate în privinta reglementarii drepturilor asiguratilor şi a conditiilor de contractare a serviciilor.2001-2002
    2.5 Dezvoltarea mecanismelor de planificare strategica şi de reglementare în domeniul formarii personalului, acreditarii furnizorilor, diseminarii tehnologiei medicale şi deschiderii de noi unitati, extinderii sau restrângerii celor existente, tinând seama de nevoile reale de servicii ale populatiei, de tendintele actuale de evolutie şi de reglementarile din tarile UE.2002-2003
    2.6 Reglementarea transferului către operatori privati al bunurilor unor unitati sanitare publice, pentru servicii la care furnizarea privata reprezinta o optiune viabila şi eficienta.trimestrul IV 2002
    2.7 Analiza experientei primilor ani de aplicare a noului sistem de finantare şi a recomandarilor proiectelor de asistenta tehnica în domeniu, sustinute din fonduri PHARE; definitivarea cadrului normativ în domeniul asigurarilor sociale de sanatate pe baza acestor recomandari.2001-2002
    2.8 Elaborarea reglementarilor necesare în vederea interventiei asupra unor determinanti ai sanatatii aflati în afara controlului (exclusiv) al sectorului de sanatate (fumat, consum de alcool şi droguri, nutritie, trafic rutier), cu respectarea reglementarilor UE valabile pentru acestia.2001-2003
    3. Finantare. Simplificarea modului de finantare a serviciilor de sanatate astfel încât sa se evite: selectia riscurilor de către asiguratori (evitarea selectiei de către asigurator a persoanelor cu risc scazut de îmbolnavire), selectia adversa şi hazardul moral (abuzul) de către asigurati (evitarea ca cei cu risc scazut sa nu se asigure, iar cei cu risc mare sa prefere asigurarea şi supraconsumul); nerespectarea principiului solidaritatii în finantare (evitarea situatiei actuale în care judetele sarace, care colecteaza relativ mai putine contributii, nu sunt suficient sprijinite prin redistribuire).3.1 Colectarea contributiilor de asigurari de sanatate de către un singur fond:  
    ▪ Fondul va fi administrat de către Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, care va fi condusa de un presedinte numit de primul-ministru la propunerea ministrului sanatatii şi familiei, împreuna cu un comitet director. Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, format din reprezentantii partenerilor sociali, va avea rol consultativ;septembrie 2001
    ▪ Ministerul Sanatatii şi Familiei va defini pachetul de îngrijiri de baza acoperit de contributiile de asigurari de sanatate şi un indicator asociat structurii de riscuri;2001-2002
    ▪ contributiile colectate vor fi repartizate de Fond (Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) către casele de asigurari (actualele case judetene, casa de asigurari a transporturilor, casa de asigurari a apararii, iar ulterior şi către societati private de asigurari), în functie de numarul persoanelor asigurate şi de structura de riscuri a populatiei asigurate;trimestrul III 2002
    ▪ asiguratul are libertatea sa-si aleaga casa de asigurari;septembrie 2001
    ▪ casele de asigurari, îndeosebi cele private, pot oferi servicii suplimentare fata de pachetul de baza, pentru un pret aditional.trimestrul II 2002
      4. Completarea reglementarilor cu privire la finantarea costurilor de capital4.1 Precizarea responsabilitatilor privind acoperirea costurilor de capital. Reglementarea accesului furnizorilor publici de sanatate la surse diversificate de fonduri pentru investitii:  
      ▪ definirea unor responsabilitati clare în privinta finantarii diferitelor categorii de investitii pentru unitatile în proprietatea statului, a consiliilor judetene şi locale;2001-2003
    ▪ introducerea unor mecanisme de rambursare care sa permita controlul cheltuielilor şi sa stimuleze eficienta.trimestrul II 2003
    5. Furnizarea serviciilor. Reorientarea serviciilor medicale către prevenire, asistenta primara şi asistenta ambulatorie, fara a afecta calitatea îngrijirilor5.1 Utilizarea de stimulente financiare şi instrumente de reglementare pentru cresterea ponderii interventiilor preventive, asistentei medicale primare, asistentei ambulatorii de specialitate şi îngrijirilor la domiciliu:  
    ▪ reducerea utilizarii îngrijirilor spitalicesti prin evitarea tratarii în spital a cazurilor pentru care exista alternative mai eficiente;2001-2004
    ▪ controlul cheltuielilor globale pentru servicii de sanatate şi recompensarea furnizarii eficiente a acestor servicii.2001-2004
    6. Rationalizarea resurselor fizice. Dezvoltarea resurselor umane şi îmbunătăţirea calitatii serviciilor6.1 Restructurarea şi reducerea dimensiunilor unitatilor existente, concomitent cu îmbunătăţirea dotarii tehnice a acestora, pe baza unor planuri strategice de lunga durata, care sa tina seama de structura şi evolutia nevoilor de servicii de sanatate ale populatiei.2003-2004
    6.2 Revizuirea proceselor de formare şi educatie continua în concordanta cu standardele U.E. în domeniu.2001-2004
    6.3 Cresterea capacităţii de formare în medicina de familie, conducerea serviciilor de sanatate, nursing şi îngrijiri la domiciliu.2001-2004
    6.4 Exercitarea eficace a rolului statului în reglementarea formarii unui numar adecvat de profesionisti în domeniul sanatatii.2001-2004
    7. Cresterea rolului statului în furnizarea bunurilor publice cu externalitati pozitive7.1 Dezvoltarea rolului şi competentei autoritatilor statului în domeniul sanatatii publice, cu prioritate în domeniul informarii, educarii şi promovarii comportamentelor favorabile sanatatii.2001-2004
    8. Reabilitarea industriei farmaceutice românesti8.1 Elaborarea de către Ministerul Sanatatii şi Familiei împreuna cu Ministerul Industriei şi Resurselor a unui program complex şi precis care sa asigure o cota-parte din necesarul de medicamente, solutii perfuzabile şi materiale sanitare prin industria autohtona.mai 2001
    8.2 Programul de perspectiva a echipamentelor şi aparaturii medicale ce se vor putea fabrica sau/si asambla în România.2003-2004
    9. Prioritati legislative9.1 Amendarea Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, a Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea şi functionarea Colegiului Medicilor din România şi a Legii privind organizarea, functionarea şi finantarea spitalelor nr. 146/1999.septembrie 2001
    9.2 Modificarea Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, în sensul trecerii spitalelor şi a ambulatoriilor de spital din proprietatea publica în proprietatea privata a statului.decembrie 2001
      9.3 Legea Corpului Profesional al Asistentilor Medicali.trimestrul II 2002
      9.4 Derularea de către Guvern a noului acord de împrumut cu Banca Mondiala (Health 2) pentru sanatate în valoare de 60 milioane dolari centrat pe asistenta medicala integrata pentru reabilitarea asistentei medicale primare, asistentei de urgenta şi intraspitaliceasca integrata.2001-2004
      9.5 Aprobarea de către Guvern a unor credite rambursabile cu dobânda mica care sa permita rezolvarea unor prioritati naţionale: bolile cardiovasculare, bolile oncologice, accidentele (politraumatismale şi arsurile), transplantul de organe, terapia intensiva şi suportiva (dializa) şi SIDA.2001-2004
      9.6 Stabilirea normelor obligatorii privind mentinerea sanatatii mediului înconjurator.2001-2004
      9.7 Acordarea de asistenta medicala gratuita pentru populatia din mediul rural cu venituri mici si/sau fara venituri din zonele defavorizate.2002-2004
      9.8 Asigurarea de facilitati fiscale pentru stimularea actiunilor de sponsorizare, donatii şi alte tipuri de contributii în domenii prioritare ale sanatatii.2002-2004
      9.9 Crearea cadrului legal pentru atragerea personalului medical în zonele izolate sau defavorizate prin: salarii substantial majorate; sediu pentru dispensar cu dotari corespunzatoare cu aparatura, echipamente şi materiale sanitare şi cu mijloace de transport adecvate zonei; locuinte şi teren agricol acordate gratuit; conditii avantajoase pentru pensionare.2001-2004
      9.10 Elaborarea statutului functionarului public din domeniul administratiei sanitare şi asigurarea stabilitatii acestuia prin promovarea principiului competentei profesionale.2001-2004
      9.11 Restructurarea unitatilor sanitare cu paturi insuficient folosite şi redistribuirea spatiilor pentru activităţi comunitare, bolnavi cronici şi persoane cu probleme medico-sociale speciale.2001-2004
        9.12 Refacerea şi utilizarea eficienta a retelei de recuperare medicala în statiuni balneare şi în centre urbane.2001-2004
        9.13 Reorganizarea şi înfiintarea de noi unitati de asistenta geriatrica şi gerontologica în sistem ambulatoriu şi institutionalizat, în concordanta cu nevoile actuale şi prognozele demografice din România.2002-2004
      10. Completarea reglementarilor cu privire la finantarea cheltuielilor de capital10.1 Monitorizarea cheltuielilor de capital aprobate Ministerului Sanatatii şi Familiei în etapa 2001-2004.2001-2004
    XXIII. Protectia copilului şi adoptia1. Orientarea domeniului conform Programului de guvernare1.1 Elaborarea de către Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului şi Adoptie a unei noi strategii în domeniul protecţiei copilului.februarie 2001
    2. Finantare program special2.1 Introducerea unui capitol bugetar (10 milioane dolari, pentru o perioada de 2 ani), care sa sustina desfasurarea unui program referitor la sanatatea copiilor români, în parteneriat cu Organizatia Mondiala a Sanatatii.la elaborarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2001
    3. Îmbunătăţirea şi armonizarea legislatiei3.1 Initierea unor proiecte de reglementari care sa cuprinda masuri de prevenire şi interventie eficienta în cazurile de abuz şi de neglijare a copilului, inclusiv în familie.2001-2004
    3.2 Crearea unui sistem legislativ unitar cu privire la protectia drepturilor copilului, justitia juvenila şi responsabilitatile organizatiilor neguvernamentale cu activităţi în domeniu, în concordanta cu Conventia O.N.U. cu privire la drepturile copilului şi cu principiile stabilite prin Conventia de la Haga.2001-2004
    3.3 Reformarea sistemului de justitie în vederea crearii unui sistem juridic de protecţie a copilului şi asigurarea investigarii tuturor delictelor cu privire la copii de către organele de urmarire penala, acolo unde este necesar.2001-2004
    3.4 Reanalizarea pe fond, la recomandarea Parlamentului European, a regimului adoptiilor internaţionale.trimestrul IV 2002
    3.5 Reconsiderarea, în regim de urgenta, a procedurilor privind adoptia, ca masura de protecţie a copilului, în vederea promovarii adoptiei naţionale şi a masurilor alternative de sustinere a copilului în familie.trimestrul IV 2002
    4. Promovarea obiectivelor specifice domeniului, prin elaborarea şi implementarea unor programe adecvate4.1 Asigurarea, în parteneriat cu Delegatia Comisiei Europene în România, a implementarii Programului PHARE, de 25 milioane euro, intitulat "Copiii mai întâi".2001-2004
      4.2 Implementarea programului în valoare de 27 milioane euro, autorizat de Grupul de nivel înalt al donatorilor internaţionali şi finantat de Comisia Europeana.2001-2004
      4.3 Asigurarea din bugetul de stat a 500 mii dolari pe o perioada de 4 ani pentru audit, precum şi pentru alte programe de bunastare a copiilor.2001-2004
      4.4 Sprijinirea programelor de educatie sexuala şi planificare familiala a adolescentilor din centrele de plasament.2001-2004
      4.5 Demararea imediata de programe de orientare socio-profesionala pentru tinerii de peste 18 ani care parasesc centrele de plasament şi corelarea acestora cu alte programe de dezvoltare regionala.2001-2004
      4.6 Dezvoltarea şi implementarea de programe de formare a personalului implicat în protectia copilului, în vederea atingerii standardelor de calitate definite pentru fiecare tip de serviciu.2001-2004
      5. Cresterea rolului prestatiilor sociale destinate sprijinirii familiilor pentru cresterea şi îngrijirea propriilor copii5.1 Integrarea politicilor de protecţie a copilului în ansamblul general al politicilor sociale.2001-2004
      6. Întarirea capacităţii institutionale la nivel local6.1 Diversificarea activităţilor de protecţie a copilului, care sa permita dezvoltarea acestuia într-un mediu familial, beneficiind de o îngrijire personalizata şi adecvata nevoilor sale.2001-2004
      6.2 Promovarea parteneriatului dintre autoritatile administratiei publice locale şi societatea civila, în vederea folosirii resurselor tuturor actorilor publici sau privati cu activităţi/atributii în domeniul protecţiei copilului.2001-2004
      6.3 Dezvoltarea unei retele de lucratori sociali la nivelul comunitatii locale, care sa aiba posibilitatea identificarii mai rapide a situatiilor care ar putea periclita dezvoltarea fizica, psihica sau morala a copilului.2001-2004
      7. Restructurarea institutiilor de tip rezidential7.1 Crearea de asezaminte de tip familial şi dezvoltarea de programe de integrare a copiilor institutionalizati în familia naturala sau substitutiva, astfel încât sa se reduca numarul institutiilor de tip rezidential cu cel putin 40.trimestrul IV 2002
      7.2 Crearea unei autoritati naţionale cu atributii în elaborarea, coordonarea şi controlul implementarii politicilor de protecţie a drepturilor copilului şi de adoptie.trimestrul IV 2002
      8. Informarea opiniei publice cu privire la domeniul protecţiei copilului şi al adoptiei8.1 Mediatizarea şi promovarea plasamentului familial şi dezvoltarea în paralel a serviciilor de sustinere a copilului şi a familiei de plasament.2001-2004
      8.2 Elaborarea şi implementarea de programe specifice de informare sistematica a opiniei publice asupra efectelor abandonului şi institutionalizarii copilului, asupra importantei cresterii şi educarii acestuia într-un mediu familial.2001-2004
    8.3 Îmbunătăţirea perceptiilor şi ameliorarea prejudecatilor cu privire la copiii infectati cu HIV, cu handicap, romi, refugiati.2001-2004
    9. Prevenirea abandonului şi institutionalizarii copilului9.1 Dezvoltarea şi diversificarea de servicii alternative într-un sistem integrat de servicii comunitare, astfel încât sa se ajunga ca numarul acestora sa fie de cel putin 250.trimestrul IV 2002
      9.2 Diversificarea modalitatilor de sprijin acordat familiilor aflate în situatii de risc, inclusiv a serviciilor medicale corespunzatoare.2001-2004
      10. Cresterea calitatii serviciilor alternative de protecţie a copilului10.1 Elaborarea de standarde de calitate pentru toate tipurile de servicii alternative de protecţie a copilului, concomitent cu stabilirea unui sistem de acreditare a tuturor furnizorilor de servicii având ca beneficiari copiii în dificultate şi familiile lor.2001-2004
      11. Sprijinirea şi recuperarea copilului şi a adolescentilor cu handicap, în contextul lor familial şi comunitar11.1 Dezvoltarea de programe, cu obiective specifice, asigurate cu fonduri.trimestrul IV 2002
           Educaţia, cercetarea şi cultura - factori strategici ai dezvoltării
           
    DomeniulObiectivulActiuneaPerioada
    XXIV. Educatia1. Asigurarea educatiei de baza pentru toti1.1 Programe de educatie compensatorie sau de a doua sansa pentru cei care au parasit temporar sistemul formal al educatiei de baza.2001-2003
    1.2 Crearea conditiilor de învatare şi a unor programe adecvate pentru grupuri vulnerabile, persoane cu nevoi speciale etc.2001-2004
    2. Dezvoltarea învatamântului în mediul rural2.1 Restructurarea retelei învatamântului rural, astfel încât sa se asigure accesul echitabil la educatie pentru copiii şi tinerii din mediul rural.2001-2003
    2.2 Ameliorarea calitativa a serviciilor educationale din învatamântul rural.2001-2004
    Învatamântul preuniversitar3. Generalizarea învatamântului preprimar3.1 Asigurarea cuprinderii copiilor în sistemul educatiei prescolare şi generalizarea grupei pregatitoare din învatamântul preprimar.2001-2004
    3.2 Elaborarea cadrului legislativ.2001-2004
    3.3 Asigurarea logisticii.nd_aco2001-2004
    4. Sporirea eficientei procesului instructiv-educativ din învatamântul românesc, prin încadrarea cu personal didactic, pe baza concursului naţional de competenta4.1 Stabilirea normelor pentru titularizarea personalului didactic.2001-2002
    5. Stimularea şi motivarea elevilor şi cadrelor didactice pentru performanta scolara5.1 Elaborarea cadrului legislativ.2001-2002
    5.2 Cresterea rolului concursurilor şi olimpiadelor scolare în procesul educational.2001-2003
    5.3 Asigurarea numarului de participanti performanti la concursurile şi olimpiadele scolare.2001-2004
    6. Integrarea formelor alternative de educatie în sistemul naţional de învatamânt6.1 Asigurarea cadrului legislativ de dezvoltare competitiva a învatamântului preuniversitar privat.2001-2002
    7. Dezvoltarea învatamântului profesional şi tehnic7.1 Asigurarea cadrului legislativ pentru certificarea calificarilor în învatamântul profesional şi tehnic, corelarea cu cerintele pieţei muncii.2001-2003
    8. Informatizarea învatamântului8.1 Asigurarea logisticii prin dotarea cu 500.000 de calculatoare.2001-2004
    8.2 Asigurarea accesului la Internet.2001-2004
    9. Optimizarea managementului educational9.1 Ameliorarea performantelor managerilor unitatilor de învatamânt.2001-2004
    10. Reconsiderarea rolului şi functiei inspectoratelor scolare10.1 Redefinirea rolului inspectoratelor scolare şi a functiei inspectiei scolare.martie 2001
    10.2 Redimensionarea inspectoratelor scolare.martie 2001
    11. Pregatirea examenelor naţionale de capacitate şi bacalaureat11.1 Simularea examenelor naţionale de capacitate şi bacalaureat.martie 2001
    11.2 Analiza rezultatelor simularii şi elaborarea deciziilor privind examenele de capacitate şi bacalaureat.martie 2001
    12. Analiza şi reconfigurarea retelei scolare12.1 Evaluarea numerica a populatiei scolare şi a repartitiei acesteia pe unitati de învatamânt.martie 2001
    12.2 Stabilirea cifrelor de scolarizare pentru anul scolar 2001-2002.martie 2001
    12.3 Analiza acoperirii normelor didactice cu personal calificat.martie 2001
    13. Cresterea calitatii învatamântului preuniversitar13.1 Consolidarea capacităţilor institutionale, elaborarea procedurilor, reglementarilor şi legislatiei pentru continuarea descentralizarii şi dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea, autoritatile publice, mediul de afaceri etc.2001-2004
      13.2 Cresterea eficientei programelor de educatie prin:  
      ▪ perfecţionarea curriculumului, evaluare şi examinare, formarea profesorilor, management educational.2001-2004
      13.3 Asigurarea accesului echitabil la educatie şi a caracterului deschis al studiilor.2001-2004
      13.4 Diversificarea surselor de finantare.2001-2002
      13.5 Continuarea programelor de adaptare a structurii, continutului şi calificarii profesionale la nevoile şi aspiratiile individuale, la cerintele pieţei muncii şi la directiile de dezvoltare a comunitatii locale şi regionale.2001-2004
      13.6 Finalizarea sistemului de certificare a formarii profesionale şi asigurarea transparentei calificarilor profesionale.2001-2002
    Învatamântul superior14. Racordarea învatamântului superior la evolutiile sociale şi economice14.1 Întarirea functiei strategice a Ministerului Educatiei şi Cercetarii în promovarea politicilor de învatamânt superior, cu respectarea autonomiei universitare.2001-2004
    14.2 Asigurarea coerentei sistemului naţional de învatamânt prin cresterea gradului de racordare şi prin asigurarea continuitatii învatamânt preuniversitar-învatamânt universitar-învatamânt postuniversitar.2001-2003
    14.3 Integrarea universitatilor particulare în sistemul naţional de învatamânt.decembrie 2001
    14.4 Elaborarea legislatiei pentru asigurarea calitatii procesului educational, de cercetare şi managerial în sistemul de învatamânt superior din România.2001-2003
    14.5 Îmbunătăţirea sistemelor de sprijin financiar pentru studenti.2001-2002
    14.6 Relansarea programului de investitii şi reparatii capitale în caminele studentesti.2001-2002
    14.7 Stimularea cresterii responsabilitatii conducerii institutiilor de învatamânt superior în gestionarea resurselor financiare.2001-2002
    14.8 Corelarea actiunilor Ministerului Educatiei şi Cercetarii cu CNEAA în domeniul evaluarii şi asigurarii calitatii învatamântului superior.2001-2002
    14.9 Cresterea participarii învatamântului superior la programele universitare internaţionale.2001-2003
      14.10 Stimularea formarii unor retele de cercetare de tipul universitate/ institut de cercetare (public sau privat), respectiv universitate/agent economic.2001-2004
      14.11 Valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice universitare.2001-2004
      15. Dezvoltarea resurselor umane prin învatamântul superior15.1 Adaptarea calificarilor academice la cerintele de dezvoltare economica pe termen mediu şi lung.2001-2004
      15.2 Stimularea dezvoltarii formelor noi de învatare, precum învatamântul la distanta.2001-2002
      15.3 Cresterea rolului universitatii în realizarea dimensiunii europene a educatiei.2001-2004
      15.4 Consolidarea managementului academic, administrativ şi financiar în conditiile autonomiei universitare.2001-2002
      15.5 Cuprinderea studentilor în programe de formare postlicenta (studii aprofundate, masterat şi doctorat) şi de cercetare stiintifica universitara (centre de excelenta, de transfer tehnologic etc.).2001-2004
      16. Analiza formarii initiale şi a formarii continue a personalului didactic16.1 Evaluarea pregatirii pedagogice în formarea initiala a cadrelor didactice.martie 2001
      16.2 Elaborarea politicilor de ameliorare a pregatirii pedagogice şi de specialitate a cadrelor didactice.martie 2001
      16.3 Cresterea performantelor didactice prin procesul de formare continua.martie 2001
      17. Formare profesionala continua17.1 Cuprinderea formarii continue în programele de dezvoltare socio- economica.2001-2004
      17.2 Dezvoltarea unor programe de învatare permanenta.2001-2004
      17.3 Însusirea limbajelor informatice şi utilizarea tehnologiilor avansate.2001-2004
      17.4 Elaborarea cadrului legislativ şi institutional al formarii continue.2001-2004
    XXV. Cercetarea stiintifica şi dezvoltarea tehnologica1. Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi institutional pentru cercetare-dezvoltare1.1 Elaborarea proiectului Legii cercetarii.martie 2001
    1.2 Elaborarea proiectului Legii privind Statutul cercetatorului.martie 2001
    1.3 Înfiintarea Consiliului de Evaluare Institutionala.noiembrie 2001
    1.4 Perfecţionarea cadrului legislativ de finantare institutionala şi pe programe.septembrie 2001
    1.5 Finalizarea reorganizarii institutelor care functioneaza în baza H.G. nr. 100/1990.decembrie 2001
    1.6 Reacreditarea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.decembrie 2001
    2. Definirea domeniilor strategice şi finantarea cu prioritate în aceste domenii2.1 Alocarea anuala a fondurilor pe programe în functie de strategiile de ramura pe termen mediu şi lung pe baza consultarilor cu ministerele de resort.trimestrul I anual
    2.2 Crearea bazelor de date privind domeniile şi temele de interes pentru dezvoltarea economica (solicitari de la ministere, administratie locala, mari agenti economici).trimestrul II 2002
    2.3 Stabilirea prioritatilor în cadrul programelor (analiza solicitarilor în cadrul comisiilor de specialitate şi al institutelor). 2.4 Finantarea "cercetarii de produs" pentru produse de mare importantatrimestrul II anual trimestrul II anual
    în dezvoltarea economiei (la solicitarea agentilor economici şi cu avizul ministerelor de resort).  
    2.5 Actualizarea anuala a programelor naţionale CD (în corelare cu stabilirea prioritatilor şi a produselor de importanta majora pentru economie).trimestrul II anual
    3. Dezvoltarea activităţilor de cercetare-dezvoltare- inovare3.1 Corelarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare-inovare cu obiectivele incluse în PNAR şi în Strategia de dezvoltare economica a României pe termen mediu.2001-2004
    3.2 Descentralizarea activităţilor prin atribuirea conducerii programelor către institutii cu profil de cercetare. 3.3 Corelarea planificarii bugetelor multianuale pentru programele Planului2001-2004 2001-2004
    naţional cu legile bugetului de stat pentru asigurarea finantarii multianuale (2001-2003).  
    3.4 Pregatirea anuala şi lansarea activităţilor în perspectiva anului urmator (în corelare cu actualizarea anuala a programelor naţionale CDI).2001-2004
    3.5 Stimularea cercetarii fundamentale în domenii umaniste prin programe de cercetare ale Academiei Române.2001-2004
    3.6 Promovarea masurilor pentru întarirea legaturilor dintre cercetarea universitara şi institutele CD, prin proiecte comune de cercetare, cu aplicabilitate în economie.2001-2004
    3.7 Promovarea proiectelor de cercetare realizate în comun de institute CD şi universitati, în bazele experimentale ale institutelor şi cu participarea studentilor din ultimii ani de studiu.2001-2004
    4. Dezvoltarea calitativa a infrastructurii de cercetare-dezvoltare4.1 Sustinerea formarii centrelor de excelenta în domenii considerate prioritare.2001-2004
    4.2 Evaluarea unitara a performantelor organizatiilor de CD (proceduri standard de evaluare a organizatiilor, activităţilor şi personalului, în acord cu normele internaţionale).decembrie 2001
    4.3 Programe de finantare a instalatiilor de importanta naţionala.2001-2004
    4.4 Programe de dotare a laboratoarelor de cercetare şi a infrastructurii de cercetare (echipamente, aparatura, software).2001-2004
    4.5 Dezvoltarea infrastructurii informationale şi de comunicatii în organizatiile CDI.2001-2004
      4.6 Stimularea formarii centrelor virtuale de cercetare.2001-2004
      4.7 Dezvoltarea activităţilor de informare-documentare.2001-2004
      4.8 Dezvoltarea activităţilor CD şi de inovare în plan regional: stimularea valorificarii rezultatelor prin centre teritoriale interdisciplinare de CD.trimestrul II 2002
      5. Dezvoltarea resurselor umane din domeniul CD5.1 Coordonarea unitara şi stimularea programelor de granturi.2001-2004
      5.2 Programe de perfecţionare prin activităţi doctorale şi postdoctorale.2001-2004
      5.3 Stimularea formarii centrelor de pregatire continua.2001-2004
      5.4 Perfecţionarea practicilor manageriale în domeniul CD.2001-2004
      5.5 Îmbunătăţirea accesului la sursele de informare-documentare (programe de dezvoltare a infrastructurilor informationale).2001-2004
      5.6 Promovarea colaborarilor internaţionale şi cresterea mobilitatii cercetatorilor.2001-2004
      5.7 Extinderea sistemului de conducere a doctoratelor şi alinierea la UE.septembrie 2001
      5.8 Atragerea şi mentinerea în activitatea CD a tineretului cu performante profesionale deosebite:  
      ▪ promovarea de facilitati fiscale pentru salarizarea tinerilor absolventi angajati în activităţi CD, pentru primii 3 ani de angajare.septembrie 2001
      6. Dezvoltarea capacităţii de difuzare a cunostintelor din domeniul CDI6.1 Cresterea capacităţii unitatilor de cercetare-dezvoltare de a difuza cunostintele, rezultatele şi experienta CD acumulate (prin componente dedicate în programele naţionale CDI):2001-2004
      ▪ dezvoltarea serviciilor de marketing;  
      ▪ crearea birourilor de legatura cu industria;  
      ▪ perfecţionarea activităţilor de promovare.  
      7. Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi institutional pentru valorificarea rezultatelor CD7.1 Stimularea activităţilor de transfer tehnologic.2001-2004
      7.2 Promovarea reglementarilor privind Fondul de risc pentru aplicarea rezultatelor cercetarii.noiembrie 2001
      7.3 Promovarea reglementarilor privind Fondul de garantare a participarii la licitatii a organizatiilor CD.noiembrie 2001
      7.4 Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a reglementarilor privind protectia rezultatelor CD.noiembrie 2001
      8. Stimularea şi dezvoltarea capacităţii de absorbtie şi difuzarea rezultatelor CD în mediul economic şi social8.1 Stimularea prin programele naţionale CDI a colaborarii dintre organizatii CD şi firme.2001-2004
      8.2 Stimularea cercetarii de firma (în special pentru IMM, cu prioritate pe zone high-tech).2001-2004
      8.3 Stimularea dezvoltarii tehnologiilor autohtone prin transferarea gratuita a unor rezultate din programele naţionale CDI către IMM sau alti agenti economici, cu aprobarea Guvernului.2001-2004
      8.4 Programe de realizare a retelei de informare-documentare şi suport tehnologic pentru IMM.2001-2004
      8.5 Promovarea dezvoltarii centrelor de transfer tehnologic, a parcurilor tehnologice.2001-2004
      8.6 Asigurarea interfetei cercetare-industrie la nivel naţional şi regional, prin:  
      ▪ dezvoltarea infrastructurii institutionale specifice;trimestrul IV 2002
      ▪ crearea de baze de date cu rezultate CDI şi difuzarea acestora.trimestrul IV 2002
      8.7 Organizarea de stagii/cursuri pentru utilizatori de rezultate CD.2001-2004
      9. Adaptarea sistemului CDI la cerintele de integrare în UE9.1 Corelarea continua a programelor naţionale CDI cu cele ale UE.2001-2004
      9.2 Dezvoltarea colaborarilor bilaterale (cu tari din UE) destinate initierii şi sustinerii cercetarilor avansate în domeniul tehnologiilor înalte.2001-2004
      9.3 Programe-suport pentru produse şi tehnologii destinate dezvoltarii economice competitive şi durabile.2001-2004
      9.4 Sprijinirea la nivel naţional a accesului cercetatorilor români la facilitatile mari de cercetare din UE.2001-2004
      9.5 Programe de recrutare şi specializare a tinerilor cercetatori, în contextul dimensiunii europene a carierei stiintifice.2001-2004
      9.6 Înfiintarea compartimentelor de specialitate în institutele/centrele de cercetare, pentru dezvoltarea capacităţii de raspuns la structurile UE.septembrie 2001
    9.7 Instituirea unui sistem de bonificatii pentru institutiile care deruleaza proiecte finantate de UE.iunie 2001
    9.8 Înfiintarea pe teritoriul României a unor centre formate din specialisti români şi din tarile UE.2004
    9.9 Continuarea procesului de armonizare legislativa în domeniul standardizarii, acreditarii şi evaluarii conformitatii.2001-2004
    9.10 Elaborarea proiectului de lege privind promovarea şi desfasurarea activităţilor în domeniul nuclear.decembrie 2001
    XXVI. Renasterea culturii naţionale1. Pregatirea Conferintei naţionale a patrimoniului cultural1.1 Stabilirea Programului naţional de cercetare a patrimoniului cultural şi pregatirea Conferintei naţionale a patrimoniului cultural.februarie 2001
    2. Cadru legislativ - protecţie, conservare, restaurare a patrimoniului cultural naţional2.1 Dezvoltarea şi perfecţionarea cadrului legislativ necesar cercetarii, evidentei, protecţiei, conservarii, restaurarii şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional.martie 2001-2002
    3. Legea organizarii şi functionarii institutiilor profesioniste de spectacole şi concerte3.1 Elaborarea proiectului Legii privind organizarea şi functionarea institutiilor profesioniste de spectacole şi concerte.octombrie 2001
    4. Biblioteca Nationala4.1 Continuarea lucrarilor de constructie a Bibliotecii Nationale.2001-2003
    5. Planificarea patrimoniului cultural5.1 Elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor de urbanism pentru zonele protejate, conform Legiinr. 50/2000 privind aprobarea sectiunii a III-a PATN-zone protejate, în vederea valorificarii patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare.martie 2001- trimestrul IV 2002
    6. Satul românesc contemporan în viata spirituala6.1 Elaborarea şi aplicarea unui proiect cultural al satului românesc contemporan vizând cresterea rolului scolii, al caminului cultural, al bibliotecii, al institutiilor de cult, al asociatiilor, societatilor şi fundatiilor neguvernamentale în viata spirituala a colectivităţii pe care o delimiteaza.martie 2001- trimestrul IV 2002
    7. Dezvoltarea institutiilor cultural-artistice din mediul rural şi urban7.1 Dezvoltarea şi modernizarea retelei institutiilor cultural-artistice din mediul rural şi urban în concordanta cu indicele de crestere naturala a populatiei, cu potentialul uman pregatit pentru domeniul culturii în institutii de învatamânt specializate.2001-2004
    8. Asigurarea bazei de documentare, informare8.1 Crearea conditiilor pentru dezvoltarea lecturii publice, în vederea asigurarii bazei de documentare, informare şi studiu de utilitate publica.2001-2004
    9. Organizarea unor manifestari cultural-artistice de prestigiu9.1 Organizarea, împreuna cu departamente de profil ale altor organe ale administratiei culturale sau cu organisme neguvernamentale, naţionale sau internaţionale, a unor manifestari cultural-artistice de prestigiu - festivaluri, concursuri etc.2001-2004
    10. Editarea unor opere importante10.1 Editarea în regim de comenzi ale statului a celor mai importante serii de opere care fac parte din tezaurul mostenirii cultural-literar-stiintifice, precum şi a celor mai valoroase lucrari ale spiritualitatii universale, clasice şi contemporane.2001-2004
    11. Programe de salvare în domeniile arheologiei, etnologiei etc.11.1 Derularea unor programe de cercetare, conservare, cu caracter de salvare, restaurare şi punere în valoare cu prioritate în domeniile arheologiei, etnologiei, istoriei artei, stiintelor naturii, coordonate la nivel naţional, cu participarea celor mai valorosi specialisti români.2001-2004
    12. Implicarea organelor locale în protejarea patrimoniului cultural naţional12.1 Implicarea inspectoratelor pentru cultura judetene, a organelor locale în problemele de protejare şi conservare a patrimoniului cultural naţional, utilizarea cailor de contacte internaţionale pentru obtinerea de asistenta sau pentru colaborare în domeniul conservarii mai ales.2001-2004
    13. Colaborarea dintre institutiile publice culturale şi organizatiile neguvernamentale13.1 Extinderea şi permanentizarea colaborarii dintre institutiile publice din sfera culturii şi organizatiile neguvernamentale în desfasurarea unor activităţi complementare.2001-2004
    14. Restaurare şi expertizare a monumentelor istorice14.1 Desfasurarea unor ample lucrari de conservare, restaurare şi expertizare a monumentelor istorice.2001-2004
    XXVII. Cultele şi viata religioasa1. Promovarea unui dialog permanent cu reprezentantii vietii religioase1.1 Organizarea unei reuniuni cu sefii cultelor religioase.iunie 2001
    1.2 Elaborarea şi publicarea unui documentar despre legislatia cu privire la viata religioasa din tarile democratice.iunie 2001
    1.3 Organizarea de întâlniri cu reprezentantii asociatiilor religioase cultice (cu caracter integral religios).septembrie 2001
    2. Relatii de întelegere şi respect între subiectii vietii religioase2.1 Sprijinirea activităţii Centrului pentru Studierea Organizatiilor Religioase (C.S.O.R.) şi a altor institutii de profil.permanent
    2.2 Prevenirea oricaror forme, mijloace sau actiuni de învrajbire religioasa, medierea situatiilor litigioase.permanent
    2.3 Promovarea pluralismului religios.permanent
    2.4 Cunoasterea fenomenului religios şi elaborarea de studii şi sinteze necesare în vederea adoptarii deciziilor politice.permanent
    2.5 Realizarea cu atentie şi larga deschidere a solicitarilor privind retrocedarea către culte a bunurilor confiscate în epoca totalitara şi rezolvarea cât mai convenabila a acestora.permanent
    3. Sprijinirea cultelor religioase3.1 Acordarea în continuare de ajutoare din partea statului pentru salarizarea personalului cultelor.permanent
    3.2 Acordarea de ajutoare din partea statului pentru construirea de noi lacasuri de cult, precum şi a unor asezaminte filantropice (camine de batrâni, orfelinate şi spitale), la cererea cultelor.permanent
    3.3 Acordarea de asistenta de specialitate cultelor religioase în derularea activităţilor caritative.permanent
    3.4 Realizarea unei baze de date cu privire la institutiile de asistenta sociala şi caritativa ale cultelor religioase.decembrie 2001
    3.5 Realizarea unui studiu documentar privind activitatea de asistenta sociala şi caritativa desfasurata de asociatiile şi fundatiile religioase.2003
    4. Sprijinirea învatamântului religios în scolile de stat şi a învatamântului teologic4.1 Participarea la procesul de evaluare a disciplinei religie în învatamântul preuniversitar, precum şi la evaluarea institutiilor de învatamânt teologic preuniversitar.permanent
    4.2 Întocmirea documentatiei necesare în vederea elaborarii proiectului hotarârii Guvernului privind cifra de scolarizare pentru scolile teologice.anual
    5. Promovarea şi sustinerea culturii ortodoxe românesti - integrare europeana5.1 Organizarea cursurilor de ghizi din mânastiri.anual
    5.2 Organizarea de sesiuni de comunicari stiintifice pe probleme de patrimoniu cultural religios.anual
      5.3 Acordarea de asistenta de specialitate pentru colectiile muzeale ale cultelor, inclusiv în organizarea unor expozitii temporare.permanent
      5.4 Întocmirea listei colectiilor şi muzeelor religioase.trimestrul IV 2002
      5.5 Stabilirea de circuite turistice interne (cultural-religioase) şi integrarea lor în circuitele internaţionale.2003
      5.6 Sprijinirea cultelor religioase pentru conservarea, restaurarea şi valorificarea bunurilor bisericesti care fac parte din patrimoniul cultural naţional.2001-2004
    XXVIII. Politica în domeniul tineretului1. Reorganizarea activităţii interne a MTS1.1 Promovarea de noi acte normative pentru eficientizarea/reorganizarea activităţii unitatilor din subordinea MTS în domeniul tineretului.august 2001
    1.2 Înaintarea la Guvern a proiectului actului normativ privind crearea instrumentului de integrare a serviciilor publice din domeniul tineretului - unica interfata în relatia cu tinerii şi structurile de şi pentru tineret (pentru înfiintarea Centrului de Sprijinire a Initiativelor Tinerilor CSIT).martie 2001
    1.3 Structurarea şi dezvoltarea CSIT.calendar etapizat pe 2 ani de la momentul adoptarii actului normativ de înfiintare
    1.4 Continuarea programului de perfecţionare profesionala a personalului de specialitate din MTS.etapizat pâna în 2004
    2. Eficientizarea politicilor în domeniul tineretului şi a contributiei MTS la elaborarea de acte normative în domeniu şi sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica şi la actul decizional2.1 Stabilirea prioritatilor şi a orientarii programelor de tineret ale MTS pe anul 2001.ianuarie 2001
    2.2 Diagnoza starii actuale a tineretului şi a asteptarilor sale prin intermediul cercetarii sociale.aprilie 2001
    2.3 Initiativa pentru reactivarea Comitetului Interministerial pentru Problemele Tineretului.februarie 2001
    2.4 Sprijinirea reglementarii accesului tinerilor la infrastructuri specifice (fostul patrimoniu al UTC).în functie de procesul legislativ
    2.5 Fundamentarea şi elaborarea (coparticiparea) proiectului de Lege a tineretului.iunie 2001
    2.6 Reevaluarea politicilor de tineret pe baza cercetarii sociale în domeniu (diagnoza) şi a consultarii periodice cu ONGT.semestrial
    2.7 Optimizarea informarii/comunicarii/mediatizarii privind activitatea şi demersurile MTS în domeniul tineretului.permanent din februarie 2001
    2.8 Initierea şi sustinerea în parteneriat cu organizatiile neguvernamentale de tineret (ONGT) a unei campanii pentru promovarea unui climat favorabil participarii tinerilor în societate, cu accent pe participarea la procesul decizional.iunie-septembrie 2001
    3. Marirea capacităţii de sustinere financiara a politicilor de tineret3.1 Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe linie de tineret pe 2001 al MTS pe baza de programe.februarie 2001
    3.2 Actiuni de identificare şi atragere a unor terte surse de finantare pentru activităţile specifice, dezvoltate de MTS în domeniul tineretului.permanent din mai 2001
    4. Sporirea gradului de participare a tinerilor la viata economica4.1 Demararea programului pentru initierea unor incubatoare de afaceri (proiecte-pilot), vizând acordarea de sprijin institutional (consiliere, informare) pentru tinerii întreprinzatori.august 2001
    4.2 Participarea la initierea de acte normative care sa faciliteze accesul tinerilor absolventi pe piata muncii, precum şi alte actiuni sectoriale vizând ameliorarea situatiei socioeconomice a tinerilor (locuinte, creditari, facilitati diverse).din februarie 2001
    5. Reducerea riscului marginalizarii şi excluderii sociale5.1 Initierea de programe (în parteneriat cu alte institutii publice) pentru stimularea de comportamente prosociale şi reducerea delincventei în rândul tinerilordin iulie 2001
    5.2 Dezvoltarea de programe (în parteneriat cu alte institutii cu responsabilitati în domeniu) pentru protectia tinerilor împotriva factorilor de risc specifici.august 2001-2004
    5.3 Program special pentru tinerii din mediul rural.2001-2004
    6. Atragerea tinerilor către activităţi cultural-educative6.1 Elaborarea şi sustinerea unor proiecte/programe în domeniul educatiei alternative, precum şi în domeniul activităţilor culturale specifice de tineret.2001-2004
    7. Sustinerea initiativelor tinerilor şi recunoaşterea functiilor specific promotoare ale ONGT7.1 Sustinerea sesiunilor de licitatii trimestriale pentru concursul de programe de tineret de la nivelul DTSJ (locale).prima sesiune: 20.I-5.II.2001
    7.2 Perfectarea unui acord de colaborare cu fundatiile judetene pentru tineret în vederea identificarii de suport logistic pentru proiecte ale MTS.martie 2001
    7.3 Sesiunea de licitatii pentru concursul de programe naţionale de tineret pe baza unei noi metodologii.sesiune: în perioada aprilie-iulie 2001
    7.4 Evaluarea şi analiza de oportunitate a continuarii programelor-pilot la nivel naţional/Documentare pentru programele selectate şi gasirea de parteneri interni şi externi pentru implementare/începerea implementarii.februarie 2001/ aprilie 2001/ septembrie 2001
    8. Stimularea asociativitatii tineretului şi diminuarea falsului voluntariat8.1 Sustinerea parteneriatului cu structurile de şi pentru tineret reprezentative prin perfectarea unor consultari periodice.din februarie 2001
    8.2 Permanentizarea consultarii cu organizatiile de tineret ale partidelor politice.din februarie 2001
    8.3 Inventarierea structurilor de şi pentru tineret active.iulie 2001
    8.4 Modificarea metodologiei privind licitatiile de programe de tineret ale MTS şi de evaluare a eficientei acestora.din aprilie 2001
    9. Reorganizarea consiliului naţional al tineretului9.1 Program de sprijinire a reorganizarii.initiere: februarie 2001 finalizare preconizata la finele anului 2001
    10. Sprijinirea participarii tineretului la contacte şi schimburi internaţionale, la integrarea structurilor naţionale de tineret cu cele internaţionale, promovarea mobilitatii tinerilor şi demersuri pentru îndeplinirea criteriilor de aderare la UE în domeniul tineretului10.1 Sprijinirea procesului de aderare a României la Acordul "EURO < 26".permanent
    10.2 Inventarierea prevederilor specifice ce revin MTS pe linie de tineret în diverse acorduri internaţionale şi în criteriile de aderare la UE, precum şi a stadiului de realizare; formularea de politici (acte normative) care sa contribuie la racordarea cu prevederile mentionate.aprilie - iulie 2001
    10.3 Continuarea derularii programului european "Tineret".permanent
    11. Valorificarea/ stimularea potentialului creativ al tinerilor11.1 Program destinat stimularii activităţilor tehnico-aplicative din domeniul informativ şi facilitarii accesului tinerilor la activităţi bazate pe tehnologia informatiei.2001-2004
    11.2 Masuri pentru eficientizarea/dezvoltarea centrelor de informare şi documentare pentru tineret.permanent din luna martie 2001 pe baza de calendar etapizat pâna în 2004
    11.3 Conceperea programului specific vizând tinerii supradotati.august 2001
    12. Activităţi specifice legate de promovarea imaginii României în lume12.1 Participari/organizari la/de manifestari/evenimente.permanent Ex: 21-25 februarie:
    12.2 Semnarea unor protocoale/acorduri/programe bilaterale de schimburi pe linie de tineret cu diverse state.martie 2001-2004
    XXIX. Educatia fizica şi sportul1. Perfecţionarea cadrului legislativ1.1 Adoptarea prin hotarâre a Guvernului a Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica şi sportul.ianuarie 2001
      1.2 Elaborarea Strategiei generale de organizare a activităţii de educatie fizica şi sport pe perioada 2001-2004, în baza Programului de guvernare şi a Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica şi sportul.martie 2001
      1.3 Întâlniri de lucru cu reprezentantii ministerelor şi institutiilor cu atributii în domeniul educatiei fizice şi sportului.februarie-martie 2001
      2. Sportul pentru toti2.1 Definitivarea Programului naţional "Sportul pentru toti".martie 2001
      2.2 Constituirea Comitetului Activităţilor Fizice Sportive pentru Sanatate, Educatie şi Recreere, organism consultativ pe lânga Secretariatul General al Guvernului.iunie 2001
      3. Sportul de performanta3.1 Mentinerea în primele 15 natiuni ale lumii la J.O. Atena 2004.conform calendarului
      3.2 Sustinerea pregatirii şi participarii la competitiile oficiale.anual al fiecarei federatii
      3.3 Sustinerea participarii la competitiile de calificare pentru J.O. Atena 2004.2003
      3.4 Sustinerea pregatirii şi participarii la J.O. Atena 2004.2004
      3.5 Dezvoltarea activităţii sportive pe plan intern.2001-2004
      3.6 Sustinerea selectiei, pregatirii şi promovarii copiilor şi juniorilor.2001-2004
        3.7 Organizarea campionatelor naţionale.permanent
      4. Formarea şi perfecţionarea specialistilor4.1 Perfecţionarea activităţii Scolii Nationale de Antrenori şi obtinerea autorizatiei provizorii de încredere din partea Ministerului Educatiei şi Cercetarii.iulie 2001
      4.2 Definitivarea Statutului antrenorului şi aprobarea acestuia prin hotarâre a Guvernului.martie 2001
      5. Cercetarea stiintifica în domeniul educatiei fizice şi sportului5.1 Perfecţionarea sistemului de informare şi documentare cuprinzând toate domeniile şi structurile sportive.2004
      5.2 Înfiintarea Institutului National de Cercetare pentru Sport, ca institutie publica, în subordinea MTS.2001-2004
      5.3 Modernizarea sediului şi a laboratoarelor.2001-2004
      5.4 Dezvoltarea bazei materiale.2001-2004
      6. Medicina sportiva6.1 Îmbunătăţirea calitativa a controlului medical şi a asistentei medico-sportive asigurate de Institutul National de Medicina Sportiva şi unitatile specializate de medicina sportiva.2002
      6.2 Dotarea corespunzatoare a cabinetelor medicale ale structurilor sportive, CSN, bazelor sportive, policlinicilor şi cabinetelor de medicina sportiva la nivel judetean.2002
      6.3 Promovarea Programului naţional antidoping, în conformitate cu prevederile Conventiei antidoping a Consiliului Europei.martie 2001
      6.4 Constituirea Comisiei Nationale Antidoping.martie 2001
      6.5 Elaborarea normelor tehnice privind organizarea controlului doping.martie 2001
      6.6 Dotarea laboratorului doping cu aparatura performanta.2002
      7. Baza materiala a educatiei fizice şi sportului7.1 Dezvoltarea, modernizarea şi dotarea cu aparatura la nivelul cerintelor mondiale a complexurilor sportive naţionale.2001-2004
      7.2 Construirea unui hotel sportiv în Complexul Sportiv National "Lia Manoliu" Bucuresti.2002
      7.3 Construirea unei sali de sport în Complexul Sportiv National Poiana Brasov.2002
      7.4 Dezvoltarea bazei materiale pentru desfasurarea activităţii de educatie fizica şi sport scolar.2004
      8. Promovarea valorilor culturale, etice şi morale ale educatiei fizice şi sportului8.1 Asigurarea unui cadru civilizat şi stimulativ de desfasurare a competitiilor.2001-2004
      8.2 Definitivarea Regulamentului de organizare şi functionare a Comisiei Nationale de Actiune împotriva Violentei.aprilie 2001
      8.3 Sprijinirea activităţii Academiei Olimpice Române şi a filialelor judetene ale acesteia în vederea promovarii valentelor educative ale sportului şi olimpismului.2001-2004
      8.4 Dezvoltarea Muzeului Sportului.2001-2004
      8.5 Achizitionarea, restaurarea şi conservarea valorilor muzeale de interes naţional.2002
      8.6 Organizarea unor expozitii tematice.2001-2004
      8.7 Organizarea unor filiale judetene ale Muzeului Sportului.2004
      9. Cooperarea sportiva internaţionala9.1 Promovarea actiunilor pentru dezvoltarea relatiilor de cooperare sportiva internaţionala şi integrarea în structurile sportive ale Consiliului Europei şi Uniunii Europene.2001-2004
      9.2 Extinderea relatiilor de colaborare bilaterala.2001-2004
      9.3 Încheierea de acorduri, întelegeri, protocoale de schimburi sportive.2001-2004
      9.4 Largirea ariei de colaborare şi consolidarea relatiilor sportive cu Republica Moldova.2001-2004
      9.5 Dezvoltarea relatiilor sportive cu tarile vecine şi a cooperarii regionale în Balcani, în zona Marii Negre, în bazinul Dunarii, precum şi cu tarile francofone.2001-2004
                      Reconsiderarea reformei în justiţie
           
    DomeniulObiectivulActiuneaPerioada
    XXX. Reconsiderarea reformei în justitie1. Democratizarea justitiei, parte integranta a procesului de reabilitare şi întarire a statului de drept în România, precum şi ridicarea justitiei române la nivel european1.1 Modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca.noiembrie 2001
    1.2 Depolitizarea întregului sistem judiciar.decembrie 2001
    1.3 Redefinirea starii de inamovibilitate a judecatorilor şi de stabilitate a procurorilor, urmarindu-se consolidarea statutului magistratului prin realizarea efectiva a drepturilor conferite acestora de Legea pentru organizarea judecatoreasca, corelativ cu un control coerent şi exigent al îndeplinirii obligatiilor.2001-2002
    1.4 Atribuirea competentei Consiliului Superior al Magistraturii de a elibera avizul de cercetare, arestare şi trimitere în judecata a magistratilor.2001-2002
    1.5 Sporirea rolului şi ponderii Consiliului Superior al Magistraturii în selectia, numirea, promovarea şi destituirea magistratilor, pe criterii strict obiective, profesionale şi morale, eliminându-se influentele şi presiunile politice.decembrie 2001
      1.6 Largirea componentei Consiliului Superior al Magistraturii, prin includerea unor personalitati de mare prestigiu ale vietii stiintifice şi universitare din domeniul dreptului.decembrie 2001
      1.7 Redarea autoritatii procurorului general al Parchetului de pe lânga Curtea Suprema de Justitie şi asigurarea independentei tuturor membrilor Ministerului Public.decembrie 2001
      1.8 Adaptarea statutului procurorilor în conformitate cu noile realitati.decembrie 2001
      1.9 Înfiintarea unor instante specializate pentru soluţionarea proceselor cu minori, comerciale, fiscale, administrative şi de munca.2001-2002
      1.10 Revederea acelor reglementari care au îndepartat justitia de cetate, au creat nedreptati şi chiar suferinte oamenilor.2001-2004
      2. Cresterea rolului Curtii Supreme de Justitie în vederea extinderii competentei ca instanta de control judiciar şi stabilizarii practicii judiciare.2.1 Modificarea şi completarea Legii nr. 56/1993 a Curtii Supreme de Justitie.septembrie 2001
    3. Modificarea şi completarea legislatiei procesuale3.1 Îmbunătăţirea reglementarilor cu privire la cadastru şi publicitatea imobiliara ce formeaza obiectul Legii nr. 7/1996, în special privind organizarea şi dispozitiile tranzitorii. Continuarea programului cu Banca Mondiala privind cadastrul şi publicitatea imobiliara.trimestrul II 2002
    3.2 Simplificarea procedurilor judiciare prin punerea în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind organizarea şi functionarea profesiei de executor judecatoresc.mai 2001
    3.3 Respectarea dreptului la aparare şi a prezumtiei de nevinovatie.2001-2004
      3.4 Înlaturarea situatiilor generatoare de arbitrar şi subiectivism prin redistribuirea competentelor de judecata şi echilibru în formarea completelor de judecata.2001-2004
      3.5 Garantarea efectivităţii hotarârilor judecatoresti prin extinderea şi diversificarea serviciilor de executari.decembrie 2001
      3.6 Extinderea motivelor de recurs în anulare pentru desfiintarea hotarârilor judecatoresti definitive şi irevocabile care se dovedesc a fi netemeinice şi nelegale.septembrie 2001
      4. Crearea unui sistem de garantii minimăle şi reale pentru exercitarea dreptului partilor în justitie prin reasezarea taxelor şi tarifelor în domeniul judiciar, acordarea asistentei juridice diferentiate pentru persoanele lipsite de resurse financiare, protectia financiara a victimelor infractiunii4.1 Modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.iulie 2001
      4.2 Modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala.iulie 2001
      5. Promovarea unei politici de crestere a prestigiului magistratilor prin îmbunătăţirea substantiala a pregatirii profesionale, cu accent deosebit asupra componentei etice, precum şi prin îmbunătăţirea situatiei materiale, printr-o buna salarizare a acestora şi acordarea unor drepturi necesare exercitarii acestei importante functii în societate5.1 Elaborarea unui cod deontologic al profesiei de magistrat.iunie 2001
      5.2 Întarirea rolului Institutului National al Magistraturii ca institutie de pregatire calificata a magistratilor debutanti.permanent
      5.3 Modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea şi functionarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale şi Autoritatii Judecatoresti, mai ales în ceea ce priveste asigurarea conditiilor de odihna, tratament şi recuperare a starii de sanatate a magistratilor, familiilor acestora şi a celuilalt personal din sistemul justitiei.iunie 2001
      6. Înlaturarea birocratiei, coruptiei, arbitrarului şi abuzului din rândul personalului auxiliar, prin ridicarea nivelului de pregatire profesionala, cresterea gradului de raspundere şi îmbunătăţirea salarizarii acestuia6.1 Organizarea de cursuri de perfecţionare a pregatirii prin Centrul de Pregatire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, înfiintat prin H.G. nr. 423/1999.2001-2004
      6.2 Elaborarea procedurilor de dobândire a calitatii de stat membru pentru România la OECD în vederea semnarii Conventiei OECD, privind combaterea coruptiei functionarilor straini în tranzactiile comerciale internaţionale.decembrie 2001
      7. Asigurarea unei activităţi de protecţie anticoruptie reala, care sa garanteze caracterul echitabil al actului de justitie şi sa previna aparitia fenomenelor de coruptie în sistemul autoritatii judecatoresti7.1 Reorganizarea Serviciului Independent de Protectie şi Anticoruptie din cadrul Ministerului Justitiei.iunie 2001
      7.2 Masuri pentru valorificarea eficienta a informatiilor.2001-2004
      8. Adoptarea unei legislatii executional penale în concordanta cu dispozitiile constitutionale privind drepturile şi libertatile fundamentale ale omului, prin reorientarea acesteia din domeniul crearii conditiilor materiale spre schimbarea conceptiei de resocializare, precum şi transformarea penitenciarelor din structuri militare în asezaminte civile8.1 Adoptarea Legii executarii pedepselor.noiembrie 2001
      8.2 Adoptarea Statutului cadrelor din penitenciare.noiembrie 2001
      8.3 Aplicarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000privind organizarea şi functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor şi supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate.martie 2001
      9. Îmbunătăţirea dotarilor materiale ale instantelor şi parchetelor prin extinderea spatiilor existente sau construirea altora, precum şi prin înzestrarea cu logistica necesara în vederea desfasurarii unei activităţi civilizate9.1 Realizarea programului de investitii şi reparatii capitale la sediile instantelor judecatoresti.2001-2004
      9.2 Program special de reabilitare a Palatului Justitiei din Bucuresti şi amenajarea sediului Curtii de Apel Bucuresti (în sediul fostului magazin Junior).trimestrul IV 2002
      9.3 Program de modernizare a dotarilor.2001-2004
      9.4 Program de informatizare a justitiei.trimestrul II 2002
    Preluarea acquisului comunitar10. Armonizarea legislatiei naţionale cu exigentele legislatiei internaţionale şi a Uniunii Europene, în acord cu situatia economica şi sociala din România10.1 Legea privind extradarea.martie 2001
    10.2 Legea privind asistenta judiciara în materie penala.martie 2001
    10.3 Legea privind transferul persoanelor condamnate.martie 2001
    10.4 Legea pentru ratificarea Conventiei penale a Consiliului Europei privind coruptia.iunie 2001
    10.5 Legea pentru ratificarea Conventiei civile a Consiliului Europei privind coruptia.iunie 2001
    10.6 Legea pentru ratificarea Conventiei de la Haga din 1965 privind notificarea în strainatate a actelor judiciare şi extrajudiciare în cauzele civile şi comerciale.decembrie 2001
    10.7 Legea pentru ratificarea Conventiei de la Haga din 1970 privind obtinerea de probe în strainatate.decembrie 2001
    10.8 Legea pentru ratificarea Conventiei de la Haga din 1980 pentru facilitarea accesului internaţional la justitie.decembrie 2001
    10.9 Legea pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind recunoaşterea şi executarea hotarârilor în materie de încredintare şi reîncredintare a minorilor.trimestrul I 2002
    10.10 Legea privind combaterea criminalitatii prin intermediul computerului.septembrie 2001
    10.11 Legea privind asistenta judiciara în materie civila.decembrie 2001
      10.12 Legea privind protectia victimelor.trimestrul IV 2002
      10.13 Legea pentru combaterea traficului de fiinte umane.decembrie 2001
      10.14 Legea privind accesul la informatii publice.trimestrul I 2002
      10.15 Legea privind protectia datelor personale.septembrie 2001
      10.16 Legea privind comertul maritim.2003
      10.17 Legea privind procedura falimentului judiciar cu caracter transnaţional.trimestrul IV 2002
      10.18 Legea privind agentii comerciali.decembrie 2001
      10.19 Legea privind comertul electronic.septembrie 2001
        10.20 Legea privind grupurile internaţionale de interes economic.trimestrul IV 2002
        10.21 Completarea şi modernizarea reglementarilor privind recunoaşterea şi executarea hotarârilor straine în materie civila şi comerciala.trimestrul IV 2002
        10.22 Modificarea şi completarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sanctionarea spalarii banilor.decembrie 2001
        10.23 Modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.decembrie 2001
        10.24 Modificarea şi completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului.decembrie 2001
        10.25 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.iunie 2001
    Prevenirea şi controlul criminalitatii11. Reglementarea riguroasa a raspunderii ce revine procurorilor în vederea eradicarii abuzurilor şi ilegalitatilor savârsite în timpul serviciului11.1 Reglementarea mai riguroasa în noul cod penal a institutiilor dreptului la aparare, prezumtiei de nevinovatie şi repararea daunelor materiale şi morale cauzate prin actiuni abuzive.trimestrul IV 2002
    12. Simplificarea şi sporirea eficientei structurilor departamentelor din ministerele de resort, în scopul eliminarii paralelismelor şi disfunctionalitatilor12.1 Elaborarea unei noi hotarâri a Guvernului privind organizarea şi functionarea Ministerului Justitiei şi a unui nou regulament de aplicare a acestei hotarâri.martie 2001
    13. Cresterea eficientei cooperarii dintre Ministerul Justitiei, instantele judecatoresti, Ministerul Public şi Ministerul de Interne13.1 Elaborarea de protocoale şi crearea de organisme interministeriale specializate.martie 2001
    14. Întarirea actiunilor de prevenire şi control al criminalitatii, în general al criminalitatii organizate, economico-financiare şi coruptiei, pentru limitarea şi stoparea acesteia14.1 Orientarea practicii judiciare în sensul unei politici penale ferme, prin folosirea cailor extraordinare de atac.2001-2004
    14.2 Adecvarea politicilor de audit intern la obiectivele prevenirii criminalitatii.2001-2004
    15. Înfiintarea unui Institut National de Criminologie, în subordinea Ministerului Justitiei, având drept scop activitatea stiintifica de diagnoza şi prognoza a fenomenului infractional Combaterea coruptiei15.1 Elaborarea unui proiect de lege pentru înfiintarea Institutului National de Criminologie.decembrie 2001
    16. Completarea şi înasprirea legislatiei actuale în scopul eliminarii birocratiei şi pentru asigurarea unor formulari clare şi transparente, care sa elimine posibilitatile de interpretare subiectiva şi arbitrara a prevederilor legale în aplicare.16.1 Reexaminarea Legii nr. 78/2000 privind prevenirea şi sanctionarea faptelor de coruptie şi elaborarea unui proiect de modificare.septembrie 2001
    16.2 Elaborarea Legii lobbyului.2002
    16.3 Introducerea de reglementari precise pentru stabilirea competentelor fiecarei institutii în scopul prevenirii abuzurilor şi actelor de coruptie.septembrie 2001
    16.4 Stimularea concurentei loiale şi asigurarea transparentei achizitiilor publice.septembrie 2001
    16.5 Restructurarea şi modernizarea sistemului şi procedurilor vamale.septembrie 2001
    17. Participarea la activitatea Comitetului National pentru Prevenirea Criminalitatii şi la elaborarea Programului naţional de prevenire a coruptiei, împreuna cu Departamentul de Control al Guvernului17.1 Elaborarea actului normativ de înfiintare a Comitetului National pentru Prevenirea Criminalitatii.martie 2001
    17.2 Elaborarea Programului naţional de prevenire a coruptiei.iunie 2001
    18. Înfiintarea unui singur oficiu de primire a solicitarilor cetatenilor18.1 Îmbunătăţirea reglementarilor privind circuitul documentelor între compartimente, relatiile cu cetatenii şi desfasurarea audientelor.iunie 2001
    Transformarea economiei românesti19. Clarificarea dreptului de proprietate19.1 Solutionarea contenciosului retrocedarilor. Adoptarea proiectului Legii privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv dupa 6 martie 1945 (aflat în dezbaterea Parlamentului).martie 2001
    într-un sistem de piata structurat şi functional19.2 Urgentarea rezolvarii litigiilor de proprietate, astfel încât volumul acestora sa fie adus în cel mai scurt timp la limite normale.2001-2004
                     Apărarea naţionala şi ordinea publică
           
    DomeniulObiectivulActiuneaPerioada
    XXXI. Apararea naţionala1. Restructurarea şi modernizarea armatei1.1 Continuarea procesului de modernizare structurala a Armatei României.2001-2003
    1.2 Redefinirea structurii şi cadrului de actiune a Fortelor de Supraveghere şi Avertizare Timpurie, precum şi a Fortelor de Raspuns în Situatii de Criza.iunie 2001
    1.3 Definitivarea structurii de rezerva a Fortelor Armate şi elaborarea statelor de organizare pentru fortele teritoriale.decembrie 2001
    1.4 Continuarea armonizarii cadrului legislativ naţional în domeniul apararii cu cel existent în tarile membre NATO şi UE.2001-2004
    1.5 Adaptarea structurala şi normativa a sistemelor de instructie din Armata României.decembrie 2001
    1.6 Înfiintarea Centrului Regional de Instruire prin Simulare.trimestrul IV 2002
    1.7 Evaluarea gradului de pregatire a unitatilor declarate operationalizate în anul 2000 şi a celor ce se vor operationaliza în anul 2001.decembrie 2001
    2. Îmbunătăţirea managementului efortului de integrare euroatlantica2.1 Realizarea capacităţii operationale pentru fortele prevazute în PNAPI 2000-2001:septembrie 2001
    ▪ fortele terestre: 3 comandamente de corp de armata teritoriale, 2 comandamente operationale de tip divizie, 1 brigada mecanizata, 1 brigada logistica şi 2 brigazi mecanizate teritoriale;  
    ▪ fortele aeriene: 2 comandamente de divizie aeriana şi 1 baza aeriana;  
    ▪ fortele navale: 1 comandament flota maritima, 2 comandamente flotila maritima, 1 baza maritima şi 1 centru de scafandri. 2.2 Operationalizarea unitatilor nominalizate pentru operatiuni PfP condusedecembrie 2001
    de NATO, conform PNAPI 2000-2001. 2.3 Îndeplinirea, în cadrul ciclului III PARP, a Obiectivelor de Parteneriatdecembrie 2001
    (PGs) stabilite sa fie finalizate în anul 2001.  
    2.4 Dotarea categoriilor de forte ale armatei cu mijloace moderne de radiocomunicatii în gama de unde HF/VHF/UHF, atât portabile, cât şi instalate pe mijloace auto şi blindate.2001-2004
    2.5 Realizarea sistemelor C4I tactice.2001-2004
    2.6 Asigurarea securitatii mijloacelor de radiocomunicatii şi a retelelor de date, prin achizitionarea de aparatura terminala de acces şi de criptare.decembrie 2001
      2.7 Implementarea serviciilor INTRANET, ca extensie a serviciilor RTP, în minimum 30 de noi locatii militare.decembrie 2001
      2.8 Permanentizarea legaturii cu sediul NATO prin utilizarea unor mijloace moderne de comunicatii (DAMA SATCOM).iunie 2001
      2.9 Dezvoltarea sistemului de comunicatii prin satelit pentru fortele desfasurate în afara teritoriului naţional.decembrie 2001
      2.10 Elaborarea noilor concepte privind apararea aeriana a tarii.iunie 2001
      2.11 Reorganizarea apararii antiaeriene similar sistemului NATO.2001-2003
      2.12 Dezvoltarea cooperarii cu NATO în domeniul conducerii apararii aeriene şi implementarea sistemului naţional de recunoaştere.decembrie 2001
        2.13 Începerea programului de echipare a aeronavelor C-130 HERCULES pentru misiuni tactice cu sisteme radio şi de radionavigatie de tip NATO şi transpondere.decembrie 2001
        2.14 Conectarea centrelor operationale zonale la centrul ASOC.decembrie 2001
        2.15 Implementarea noii Conceptii a Managementului Logisticii 2005-2010.2001-2004
        2.16 Realizarea compatibilitatii Centrului de Coordonare a Miscarii cu Sistemul Aliat pentru Dislocare şi Transport (ADAMS).2001-2002
        2.17 Dezvoltarea şi întarirea participarii la Parteneriatul pentru Pace în vederea implementarii obiectivelor de parteneriat asumate şi a satisfacerii criteriilor de interoperabilitate cu NATO.2001-2004
        2.18 Extinderea cooperarii bilaterale cu armatele tarilor membre NATO, în scopul obtinerii asistentei internaţionale pentru îndeplinirea obiectivelor asumate de România.2001-2002
        2.19 Continuarea participarii la elementele de personal ale Parteneriatului (10 ofiteri).2001-2004
        2.20 Cresterea calitatii şi eficientei activităţilor de control armamente, cresterea încrederii şi securitatii.2001-2004
      3. Redimensionarea corpului de comanda cu nivelul fortelor aflate în proces de diminuare numerica, restructurare şi modernizare3.1 Reducerea efectivelor Armatei României cu 4.416 cadre militare (4.000 ofiteri şi 416 subofiteri) şi cu 2000 salariati civili, concomitent cu asigurarea reconversiei profesionale şi a protecţiei sociale a personalului care urmeaza sa fie disponibilizat.decembrie 2001
    3.2 Largirea bazei de selectie şi pregatire a cadrelor care sa fie în masura sa ocupe posturi din structura NATO (350 ofiteri şi subofiteri).decembrie 2001
    3.3 Structurarea pe corpuri de personal şi grade militare a resurselor umane profesionalizate ale Armatei României, potrivit obiectivelor PNAPIseptembrie 2001 2000-2001.
    3.4 Asigurarea interoperabilitatii în domeniul managementului resurselor umane, conform standardelor NATO, prin:decembrie 2001
    ▪ aplicarea corelatiei directe grad-functie la încadrarea posturilor;  
    ▪ alocarea functiilor în sistem piramidal;  
      ▪ elaborarea metodologiei pentru aplicarea Ghidului carierei militare pentru ofiteri, pe functii militare;  
    ▪ definirea şi încadrarea posturilor pe baza fisei postului;  
    ▪ armonizarea politicilor de salarizare cu obiectivele reformei managementului resurselor umane ale apararii.  
    4. Profesionalizarea structurilor militare4.1 Cresterea numarului de subofiteri şi militari angajati pe baza de contract, în scopul realizarii unui echilibru optim cu corpul ofiterilor.2001-2003
      4.2 Îmbunătăţirea pregatirii personalului din armata prin participarea la cursuri în tara şi în strainatate.2001-2004
    4.3 Consolidarea şi dezvoltarea sistemului de promovare a profesiei militare, de recrutare şi selectie a candidatilor pentru cariera militara.decembrie 2001
    4.4 Modernizarea învatamântului militar prin:decembrie 2001
      ▪ reproiectarea continutului instruirii, standardizare, perfecţionarea tehnologiilor didactice şi de evaluare, perfecţionarea pregatirii profesionale a personalului didactic.  
      4.5 Adaptarea cadrului normativ la optiunile Ministerului Apararii Nationale privind reforma managementului resurselor umane ale apararii, prin:septembrie 2001
      ▪ modificarea Legii nr. 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare.  
      5. Perfecţionarea planificarii apararii5.1 Elaborarea documentelor de planificare a apararii şi realizarea unei corelari realiste între obiectivele şi resursele disponibile:  
      ▪ Strategia militara a României;iunie 2001
      ▪ Directiva de planificare a apararii.septembrie 2001
      5.2 Implementarea sistemului de planificare integrata a apararii, pentru asigurarea unei gestionari mai eficiente a resurselor disponibile, în scopul îndeplinirii obiectivelor fundamentale ale statului în domeniul securitatii şi apararii naţionale:decembrie 2001
      ▪ implementarea Sistemului de planificare, programare, bugetare şi evaluare în cadrul M.Ap.N.  
      6. Perfecţionarea activităţii de înzestrare şi achizitii6.1 Definitivarea conceptiei de management logistic şi trecerea la implementarea unui sistem integrat, unitar, flexibil şi informatizat, care sa permita abordarea ierarhizata a conceptelor de operare şi mentenanta, în domeniul tehnic, medical şi al infrastructurii.decembrie 2001
      6.2 Coordonarea politicii de achizitii cu politicile guvernamentale în domeniul economic şi de restructurare a industriei de aparare, precum şi asigurarea unui raport optim între cooperarile internaţionale, importul de tehnica militara şi utilizarea resurselor industriei naţionale, prin aplicarea stricta a principiului egalitatii sanselor în procesul de ofertare.2001-2004
      6.3 Certificarea sistemelor calitatii şi acreditarea furnizorilor de produse şi servicii pentru M.Ap.N.iunie 2001
      6.4 Valorificarea tehnicii, bunurilor materiale scoase din uz şi a patrimoniului armatei devenit excedentar în urma restructurarii.decembrie 2001
      6.5 Dezvoltarea şi achizitionarea de echipamente noi, interoperabile cu cele utilizate de NATO, în cadrul programelor majore de achizitii, aprobate într-un sistem de finantare multianuala, în concordanta cu cerintele aprobate de Statul Major General şi cu obiectivele de interoperabilitate asumate de România.2001-2004
      7. Îndeplinirea obligatiilor asumate de România pe plan internaţional privind participarea la actiuni în sprijinul pacii7.1 Mentinerea si, în functie de solicitari şi oportunitate, sporirea prezentei Armatei României la misiunile SFOR (Bosnia-Hertegovina) şi KFOR (Kosovo).2001-2002
      7.2 Mentinerea contingentelor de ofiteri de legatura şi observatori militari la misiunile ONU: UNIKOM din Kuwait, MONUC din R.D. Congo, UNMEE din Etiopia şi Eritreea, UNMIK din Kosovo şi OSCE din Georgia şi Kosovo.2001-2004
    7.3 Participarea la initiativele regionale: SEDM, SEEBRIG, BLACKSEAFOR, SHIRBRIG şi CENCOOP.2001-2004
    8. Întarirea controlului parlamentar asupra organismului militar8.1 Informarea regulata a comisiilor de aparare, ordine publica şi siguranta naţionala despre masurile importante luate în domeniul militar.2001-2004
    8.2 Audierea candidatilor la rangul de general şi de reprezentanti militari din exterior.2001-2004
    XXXII. Restructurarea sistemului de ordine publica1. Crearea premiselor durabile pentru implementarea "Societatii informationale" prin relansarea procesului de privatizare, liberalizare şi dezvoltare a sectoarelor respective1.1 Promovarea şi sustinerea unei piete deschise şi concurentiale pentru servicii de comunicatii şi informatica, care sa poata asigura prestatii de calitate la tarife avantajoase:trimestrul IV 2002
    ▪ finalizarea studiului de prefezabilitate;februarie 2001
    ▪ lansarea procedurii de achizitie - H.G. nr. 251/2000;martie 2001
    ▪ actualizarea Conceptiei de dezvoltare a comunicatiilor şi tehnologiei informatiei în Ministerul de Interne;februarie 2001
    ▪ încheierea acordului de creditare şi demararea contractului comercial încheiat cu Fujitsu-Siemens în baza creditului extern garantat prin H.G. nr. 69/2000;martie 2001
    ▪ încheierea acordului de creditare şi derularea contractului comercial încheiat cu firma Compaq în baza creditului extern garantat prin H.G. nr. 69/2000;martie 2001
    ▪ finalizarea procedurii de achizitie demarate în baza creditului extern garantat prin H.G. nr. 1.026/2000 şi semnarea contractului comercial;ianuarie 2001
    ▪ finalizarea studiului de prefezabilitate pentru SCOMAR;februarie 2001
    ▪ finalizarea studiului de prefezabilitate pentru Centrul de comanda şi control al Politiei Capitalei.martie 2001
    1.2 Înfiintarea sistemului unificat de apeluri de urgenta "112" - pentru cresterea sigurantei şi protecţiei cetateanului şi a proprietatii acestuia. Adoptarea Legii privind gestionarea de către M.I. a numarului 112 ca numar unic de apel pentru urgente, în conformitate cu Directiva Consiliului UE 91/396.trimestrul II 2002
    1.3 Stabilirea cadrului legislativ şi institutional pentru combaterea fraudelor electronice şi a accesului neautorizat la informatiile electronice, prin constituirea unor structuri specializate pentru combaterea noilor forme de criminalitate informatica.2001-2004
    1.4 Sprijinirea şi stimularea furnizorilor de servicii informatice, prin implementarea sistemului integrat de management al M.I., pe platforma ORACLE.decembrie 2001
    2. Dezvoltarea unor servicii medicale integrate în scopul cresterii calitatii îngrijirilor, raspuns mai eficient la solicitari, precum şi realizarea unui raport cost/eficienta corespunzator2.1 Organizarea spitalelor de campanie şi de urgenta pe principii modulare şi mobile.2002
    2.2 Finalizarea lucrarilor la Centrul de Recuperare Medicala Busteni.decembrie 2001
    2.3 Continuarea investitiei la Spitalul Militar de Urgenta al M.I. "Prof. Dr. D. Gerota", în vederea finalizarii complexului aprobat.2004
    2.4 Înfiintarea de SIAMUD-uri în alte judete în raport cu derularea programului de reforma în domeniul sanatatii.2004
    3. Coordonarea şi producerea mesajului public guvernamental şi gestionarea difuzarii sociale optime a acestui mesaj3.1 Elaborarea metodologiei privind modalitatile de actiune în domeniul relatiilor publice în situatii de criza mediatica.martie 2001
    3.2 Monitorizarea permanenta a efectelor produse de misiunile şi actiunile întreprinse de cadrele M.I.permanent
    3.3 Efectuarea unor sondaje de opinie, prin intermediul unor institutii specializate, privind imaginea ministerului şi a structurilor sale.decembrie 2001
    4. Adaptarea legislatiei în acord cu situatia economica şi sociala din România, cu exigentele legislatiei internaţionale şi a Uniunii Europene în vederea îndeplinirii acquisului comunitar4.1 Elaborarea Legii privind combaterea crimei organizate.decembrie 2001
    4.2 Elaborarea Legii privind Codul rutier.decembrie 2001
    4.3 Elaborarea Legii privind statutul persoanelor apatride.decembrie 2001
    4.4 Elaborarea proiectului Legii privind integrarea refugiatilor şi reintegrarea cetatenilor români returnati din spatiul UE.decembrie 2001
    4.5 Proiectul Legii pentru ratificarea Conventiei europene privind muncitorul migrant.decembrie 2001
    4.6 Proiectul Legii pentru ratificarea Conventiei de stabilire.decembrie 2001
    5. Reglementarea riguroasa a raspunderii care revine Ministerului de Interne în vederea eradicarii abuzurilor şi ilegalitatilor savârsite în timpul serviciului5.1 Achizitionarea de aparatura şi echipamente destinate cercetarii şi probarii faptelor infractionale (sistem pentru analiza genetica a urmelor biologice, microscoape şi stereomicroscoape, sisteme asistate de calculator pentru realizarea portretului-robot).decembrie 2001
    6. Întarirea actiunilor de prevenire şi control al criminalitatii, în general al criminalitatii organizate, economico-financiare şi coruptiei, în special pentru limitarea şi stoparea criminalitatii6.1 Constituirea unor structuri specializate pentru combaterea noilor forme de criminalitate din domeniul patrimoniului, înaltei criminalitati financiar-bancare şi traficului internaţional cu fiinte vii.iunie 2001
    6.2 Adoptarea proiectului Legii privind protectia martorului şi a agentului acoperit.decembrie 2001
    6.3 Initierea, în cooperare cu societatea civila, de programe pentru prevenirea şi reducerea criminalitatii comise cu violenta, având ca obiectiv cresterea gradului de siguranta civica.decembrie 2001
    7. Îmbunătăţirea conditiilor de pregatire şi viata ale militarilor şi familiilor lor7.1 Finalizarea lucrarilor la blocurile de locuinte preluate în diverse stadii de executie, pentru care se estimeaza un efort financiar esalonat astfel:  
    ▪ 582 apartamente, 291 mld. lei;decembrie 2001
    ▪ 582 apartamente, 291 mld. lei;2002
    ▪ 582 apartamente, 291 mld. lei;2003
    ▪ 583 apartamente, 292 mld. lei.2004
    7.2 Obtinerea unui credit extern necesar pentru dotarea cu aparatura medicala a unitatilor medicale nou-înfiintate, a Spitalului Militar de Urgenta al M.I. "Prof. Dr. D. Gerota", a Centrelor Medicale de Diagnostic şi Tratament Ambulator Bucuresti şi Prahova şi a Sanatoriului Antituberculos Busteni. Procurarea şi dotarea cu ambulante antisoc şi unitati coronariene mobile.martie 2001
    7.3 Initierea şi derularea unui program pentru realizarea de locuinte proprietate privata a cadrelor pe baza creditului ipotecar ori a altor surse similare, pentru care se vor derula urmatoarele actiuni:  
    ▪ elaborarea programului;iunie 2001
    ▪ elaborarea documentelor necesare avizarii;decembrie 2001
    ▪ identificarea resurselor financiare şi a posibililor investitori;trimestrul I 2002
    ▪ începerea lucrarilor.trimestrul II 2002
    8. Transparenta activităţii de înzestrare şi achizitii, bazata pe egalitatea sanselor, birocratie redusa şi înzestrare rationala8.1 Initierea, în comun cu institutiile din sistemul de aparare, ordine publica şi siguranta naţionala, a unor demersuri legislative care sa permita simplificarea procedurilor de achizitii publice de bunuri şi servicii prevazute de actuala legislatie.septembrie 2001
    8.2 Elaborarea procedurilor de reglementare în vederea certificarii produselor specifice Ministerului de Interne, în conformitate cu prevederile standardului ISO/CEI EN 45011.2002
    8.3 Armonizarea procedurilor Comisiei de Certificare, Acreditare şi Supraveghere - CCAS cu cerintele noului standard european SR EN ISO 9001-2000.decembrie 2001
    9. Demilitarizarea unor structuri prin trecerea serviciilor publice respective la autoritatile publice locale9.1 Transformarea Politiei Române într-o institutie civila cu statut special, în folosul persoanei, comunitatilor locale şi institutiilor democratice ale statului de drept.trimestrul II 2003
    9.2 Modificarea Legii nr. 26/1993 privind organizarea şi functionarea Corpului Gardienilor Publici, în sensul transformarii acestei institutii într-o structura de tip politie comunitara.trimestrul II 2003
    10. Reconstructia sistemului institutional de ordine publica10.1 Urmarirea încheierii protocoalelor de colaborare cu ONG specializate în domeniul azilului.februarie 2001
    10.2 Transformarea aparatului central al Ministerului de Interne, inspectoratelor generale şi comandamentelor de arma în structuri suple de conducere şi control, prin elaborarea H.G. privind structura organizatorica şi efectivele Ministerului de Interne.martie 2001
    10.3 Transferarea la nivelurile de maxima eficienta şi operativitate (judetean şi al municipiului Bucuresti) a unor competente referitoare la gestionarea resurselor umane, îndeosebi a celor privind dinamica de personal, precum şi a responsabilitatilor de gestionare a fondurilor.martie 2001
      10.4 Perfecţionarea conceptiei privind planificarea asigurarii ordinii publice în România, prin elaborarea Strategiei naţionale de asigurare a ordinii publice, a Directivei de planificare strategica a Ministerului de Interne, a planurilor strategice şi operationale de întrebuintare a fortelor de ordine publica şi a programelor de bugetare multianuala.Conform termenelor prevazute de Legea nr. 63/2000
      10.5 Transformarea aparatului central al Ministerului de Interne, inspectoratelor generale şi comandamentelor de arma în structuri suple de conducere şi control prin:  
        ▪ reducerea numarului actual de posturi şi transferarea acestora la unitatile operative, astfel:  
        - unitatile aparatului central al Ministerului de Interne;iunie 2001
        - Inspectoratul General al Politiei Române - aparat central;2001-2002
        - Comandamentul National al Jandarmeriei - aparat central;2001-2002
        - Inspectoratul General al Politiei de Frontiera Româna - aparat central;2001-2002
        - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari - aparat central.iunie 2001
        ▪ reorganizarea unor directii şi servicii ale aparatului central, în functie de reorganizarea celorlalte ministere, inspectorate generale şi structuri din teritoriu ale Ministerului de Interne;trimestrul IV 2002
        ▪ înfiintarea Secretariatului General al Ministerului de Interne.decembrie 2001
        ▪ constituirea unui compartiment juridic la nivelul O.N.R.trimestrul III 2002
        10.6 Constituirea unor structuri unice ale Ministerului de Interne la nivelul judetelor şi al municipiului Bucuresti. 10.7 Desfiintarea unor structuri care au competente în mai multe judete,decembrie 2001 decembrie 2001
        în mod deosebit din politie şi jandarmerie prin:  
        ▪ desfiintarea celor 8 inspectorate de politie din transporturi şi preluarea atributiilor acestora de către serviciile de politie din transporturi de la inspectoratele de politie judetene şi Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti;  
        ▪ desfiintarea celor 8 comandamente teritoriale de jandarmi şi transferarea posturilor la comandamentele de jandarmi judetene.  
        10.8 Reducerea treptata a posturilor de conducere, a celor prevazute cu gradul de general şi de colonel, realizarea unor structuri organizatorice de tip piramidal în unitati, în deplin acord cu perspectivele stabilite prin Ghidul carierei lucratorului din Politie, Jandarmerie şi Politia de Frontiera prin:  
        ▪ reducerea posturilor de conducere;2001-2002
        ▪ reducerea posturilor prevazute cu gradul de general;2001-2003
        ▪ reducerea posturilor prevazute cu gradul de colonel.2001-2003
        10.9 Unificarea structurilor politiei de ordine publica cu cele ale politiei rutiere din municipii şi orase.septembrie 2001
        10.10 Descentralizarea Politiei Române şi democratizarea raporturilor functionale ca premisa esentiala a unui sistem judiciar eficient şi independent prin aprobarea statutului politistului:septembrie 2001
        ▪ adoptarea Statutului politistului, care sa cuprinda clar şi fara echivoc deopotriva drepturile şi obligatiile politistilor;  
        ▪ modificarea Legii nr. 26/1994 privind organizarea şi functionarea Politiei Române, în spiritul demilitarizarii şi apropierii de comunitate;  
        ▪ repartizarea fondurilor financiare din bugetul politiei - pe judete.  
        10.11 Continuarea actiunii de profesionalizare a Jandarmeriei şi întrebuintarea acesteia într-o mai mare masura pentru asigurarea ordinii publice, prin:  
        ▪ trecerea jandarmilor angajati cu contract în rândul subofiterilor;2001-2002
        ▪ reducerea numarului recrutilor care se încorporeaza la Jandarmeria Româna prin înlocuirea treptata a militarilor în termen cu jandarmii angajati cu contract.2003-2004
        10.12 Accentuarea procesului de securizare a frontierei de stat a României, prin transferarea unui numar important de posturi din inspectoratele judetene ale Politiei de frontiera la unitatile de executie prin:  
        ▪ înlocuirea a 5000 militari în termen cu 2000 militari angajati pe baza de contract;trimestrul IV 2004
        ▪ trecerea a 1347 militari angajati cu contract în corpul subofiterilor;trimestrul IV 2003
        ▪ angajarea unui numar de 470 personal contractual.trimestrul IV 2002
      11. Descentralizarea deciziei, a responsabilitatilor şi a ralocarii resurselor11.1 Transferarea la nivelurile de maxima eficienta şi operativitate (judetean şi al municipiului Bucuresti) a unor competente referitoare la gestionarea resurselor umane, îndeosebi a celor privind dinamica de personal, precum şi a responsabilitatilor de gestionare a fondurilor prin:  
    ▪ înfiintarea structurilor financiare teritoriale (judetene şi a municipiului Bucuresti) cu atributii de finantare a tuturor unitatilor Ministerului de Interne din structurile administrative respective.trimestrul III 2002
    11.2 Constituirea unui sistem logistic flexibil şi eficient care sa asigure rezolvarea problemelor de dotare atât în plan central, cât şi în plan teritorial prin:  
      ▪ realizarea sistemului informatic unitar pentru managementul resurselor umane;trimestrul IV 2002
      ▪ adaptarea normativelor interne în vederea îmbinarii în mod armonios a activităţilor de aprovizionare centralizata cu cele descentralizate, în scopul utilizarii eficiente a fondurilor financiare alocate şi reducerii cheltuielilor generate de transport, aprovizionare şi desfacere;trimestrul IV 2002
      ▪ înlocuirea esalonata, în procent de 10% anual, a pistoalelor de calibru 7,65 mm, existente în dotare de peste 25 de ani, cu pistoale de calibru 9 mm de ultima generatie, aflate în dotarea politiilor din tarile membre NATO;trimestrul IV 2004
      ▪ modernizarea dotarii prin introducerea în înzestrarea unitatilor de mijloace tehnice şi materiale de ultima generatie în domeniul comunicatiilor şi transporturilor;trimestrul IV 2002
      ▪ dotarea cu aparatura şi mijloace tehnice de aparare NBC compatibile cu cele din NATO şi UE;trimestrul IV 2003
      ▪ asigurarea interfetei dintre cercetare şi industrie pentru a se facilita transferul şi valorificarea în economie a rezultatelor obtinute de cercetarea stiintifica în domeniul ordinii publice.trimestrul I 2003
      11.3 Reproiectarea structurilor proprii de învatamânt, a duratei cursurilor, continutului programelor, sistemului de recrutare, selectie şi încadrare a personalului prin:  
      ▪ elaborarea unui act normativ care sa reglementeze recrutarea, selectionarea, pregatirea, monitorizarea activităţii şi asigurarea psihologica a efectivelor Ministerului de Interne angajate în misiuni în strainatate;decembrie 2001
      ▪ înfiintarea colegiilor de politie, politie de frontiera şi jandarmi în structura Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza";dupa adoptarea Legii privind
      ▪ elaborarea Instructiunilor privind pregatirea continua a personalului Ministerului de Interne, în conformitate cu Conceptia privind dezvoltarea carierelor personalului;Statutul politistului şi a Legii de modificare şi completare a Legii nr. 80/1995privind Statutul cadrelor militare
      ▪ fundamentarea şi elaborarea documentelor privind transformarea Centrului de Studii Postuniversitare (Postacademice) Bucuresti în Colegiul Superior de Afaceri Interne;decembrie 2001
      ▪ reproiectarea planurilor şi programelor de învatamânt ale institutiilor de învatamânt ale Ministerului de Interne potrivit standardelor ocupationale stabilite;decembrie 2001
      ▪ initierea şi realizarea unui program de pregatire în domeniul managementului general pentru cadre de conducere la nivelul aparatului central al ministerului şi al inspectoratelor generale (similare);decembrie 2001
      ▪ dotarea tuturor unitatilor de învatamânt ale Ministerului de Interne cu tehnica necesara pentru dotarea unor laboratoare de informatica suficiente pentru asimilarea bazelor informatice de către toti cursantii, în conditii optime. Conectarea acestor laboratoare la Internet.decembrie 2001
      12. Impunerea unui comportament modern şi eficient de munca lucratorului din Ministerul de Interne12.1 Încadrarea şi promovarea personalului exclusiv pe criteriile profesionalismului, competentei, abilitatii manageriale şi eficientei; elaborarea unor noi reglementari interne privind criteriile de recrutare, selectionare, încadrare şi promovare în functii de conducere, de selectionare; pregatire şi cunoastere a conduitei morale şi profesionale a rezervei de personal, pentru promovarea în functii de conducere exclusiv pe baza competentei profesionale şi a conduitei morale.martie 2001
      12.2 Asigurarea stabilitatii şi continuitatii lucratorilor care realizează performante profesionale, reconstructia demnitatii meseriei de lucrator din Ministerul de Interne prin:martie 2001
      ▪ actualizarea proiectelor Legii privind Statutul politistului, Legii de modificare şi completare a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.  
      12.3 Adoptarea în regim de urgenta a masurilor necesare pentru salarizarea lucratorilor din Ministerul de Interne, în concordanta cu responsabilitatile şi riscurile la care sunt supusi, astfel încât sa se asigure acestora un standard de viata decent şi prevenirea actelor de coruptie, prin:martie 2001
      ▪ elaborarea unui proiect de ordonanta de urgenta de modificare a Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale militarilor din institutiile publice de aparare naţionala, ordine publica şi siguranta naţionala;  
      ▪ identificarea necesarului de protecţie psihologica a personalului supus solicitarilor psihice intense, stabilirea modalitatilor de prevenire şi diminuare a stresului profesional, precum şi de recuperare a personalului afectat;  
      ▪ elaborarea Conceptiei privind reconversia profesionala a personalului disponibilizat, inclusiv ca urmare a reducerii în mod esalonat cu circa 30% a angajatilor institutiei, a desfiintarii, reorganizarii şi constituirii unor noi structuri organizatorice centrale şi teritoriale.  
      12.4 Încadrarea şi promovarea personalului, exclusiv pe criteriile profesionalismului, competentei, abilitatii manageriale şi eficientei, prin: ▪ reproiectarea instrumentelor de evaluare a performantelor profesionaletrimestrul III 2002 septembrie 2001
      individuale, în vederea simplificarii şi particularizarii sistemului actual, cuantificarii obiective şi realiste a potentialului de dezvoltare şi utilizare a personalului;  
      ▪ elaborarea proiectului Îndrumarului pentru stabilirea standardelor ocupationale specifice domeniului ordinii şi securitatii publice.septembrie 2001
      12.5 Reproiectarea sistemului normativ de stimulare şi recompensare a personalului Ministerului de Interne.decembrie 2001
      12.6 Excluderea din structurile ministerului a personalului care nu se adapteaza criteriilor de eficienta şi de conduita morala specifice institutiei.trimestrul IV 2004
      13. Eficientizarea colaborarii cu autoritatile din sistemul de aparare, siguranta naţionala şi justitie, precum şi cu societatea civila13.1 Perfecţionarea şi întarirea cooperarii cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Justitiei, Parchetul General, Serviciul Român de Informatii, cu celelalte autoritati cu atributii în domeniul apararii şi sigurantei naţionale prin:  
      ▪ întreprinderea demersurilor necesare la Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, în vederea aprobarii Dispozitiunii comune pentru punerea în aplicare a Planului de cooperare şi actiune pe timpul starii de urgenta;iunie 2001
      ▪ realizarea Planului de cooperare între Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii şi Ministerul Afacerilor Externe privind paza obiectivelor diplomatice;septembrie 2001
      ▪ refacerea Planului de interventie a unitatilor Ministerului de Interne şi Ministerului Apararii Nationale pentru limitarea şi înlaturarea efectelor unor dezastre pe teritoriul naţional, aprobat prin Hotarârea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii nr. 105 din 14 decembrie 1995, ca urmare a trecerii Comandamentului Protectiei Civile de la Ministerul Apararii Nationale în structura Ministerului de Interne;septembrie 2001
      ▪ îmbunătăţirea, împreuna cu Statul Major General, a criteriilor de încorporare a militarilor în termen la Ministerul de Interne;iunie 2001
      ▪ organizarea şi desfasurarea, în cooperare cu S.M.G., organele militare teritoriale, autoritatile administratiei publice locale şi societatea civila, a unui antrenament de mobilizare cu unitatile Ministerului de Interne, conform Hotarârii C.S.A.T.;decembrie 2001
      ▪ preluarea a 2 spitale militare, respectiv Brasov şi Galati, din administrarea M.Ap.N. în administrarea M.I.iunie 2001
      13.2 Constituirea unui sistem naţional de gestionare a crizelor şi conexarea acestuia la organismele existente în NATO şi UE prin:  
      ▪ evaluarea naţionala a capacităţii de prevenire şi raspuns la dezastre, desfasurata de Pactul de Stabilitate, Masa de Lucru III, Initiativa de Prevenire şi Capacitatea de Raspuns la Dezastre;iunie 2001
      ▪ elaborarea proiectului Legii privind Sistemul naţional de management al crizelor şi sustinerea acestuia în vederea aprobarii;decembrie 2001
      ▪ dotarea şi integrarea Centrului Operational pentru Situatii de Criza al Ministerului de Interne în Sistemul naţional de management al crizelor;trimestrul I 2002
        ▪ stabilirea de contacte şi pregatirea negocierii planurilor de cooperare între Sistemul naţional de gestionare a crizelor şi organismele similare din NATO şi UE;trimestrul I 2002
        ▪ elaborarea cadrului juridic privind organizarea şi functionarea serviciilor publice pentru situatii de urgenta;iunie 2001
        ▪ elaborarea noii Legi privind protectia civila;decembrie 2001
        ▪ elaborarea Strategiei de aparare împotriva dezastrelor;decembrie 2001
        ▪ colaborarea cu organismele neguvernamentale, cu scolile şi alte institutii.2001-2004
      14. Continuarea şi dezvoltarea relatiilor cu institutiile similare din strainatate14.1 Dezvoltarea relatiilor stabilite anterior şi realizarea de noi contacte şi relatii cu alte structuri similare, care sunt de natura sa contribuie la stoparea fenomenului infractional transfrontalier pe baza tratatelor, conventiilor şi acordurilor la care România este parte prin:  
    ▪ participarea conducerii MI la dialogul structurat în cadrul Parteneriatului de aderare la UE şi realizarea unei dinamici corespunzatoare a contactelor personale cu omologii din statele membre UE şi NATO, precum şi din statele cu care România întretine în mod traditional relatii de buna colaborare;martie 2001
      ▪ completarea cadrului juridic, metodologic şi procedural privind organizarea şi functionarea institutiilor atasatului de afaceri interne şi ofiterului de legatura;martie 2001
      ▪ avizarea Acordului dintre Guvernul României şi OIM privind reintegrarea socio-profesionala a femeilor traficate, care se va derula pe timp de 3 ani;februarie 2001
      ▪ proiect de lege pentru ratificarea Conventiei europene privind naţionalitatea;iunie 2001
      ▪ proiect de acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind regimul frontierei de stat, colaborare şi asistenta mutuala;iunie 2001
      ▪ proiect de acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind micul trafic de frontiera;iunie 2001
      ▪ proiect de acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind micul trafic de frontiera;iunie 2001
      ▪ proiect de acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind micul trafic de frontiera;iunie 2001
      ▪ dinamizarea, dezvoltarea şi diversificarea cadrului de relatii bilaterale cu institutiile similare din alte state. Se va acorda prioritate perfecţionarii cadrului juridic şi dezvoltarii cooperarii cu autoritatile din statele membre UE, statele vecine şi cele aflate în regiune, precum şi cu acele state care prezinta interes strategic si/sau operativ pentru România (S.U.A., Italia, Israel, Turcia, Grecia, Orient);anual, potrivit graficului stabilit prin documentele de cooperare
      ▪ dinamizarea schimburilor operative la nivel regional şi subregional prin valorificarea cadrului trilateral de relatii, stabilit cu Ucraina, Moldova, Bulgaria, Grecia şi Turcia;anual, potrivit graficului stabilit prin Planul de relatii internaţionale
      ▪ initierea negocierii de noi acorduri de cooperare în domeniul protecţiei datelor personale, cu statele membre UE şi NATO şi cu Europol.  
      14.2 Întarirea cooperarii pe linia combaterii migratiei ilegale prin controlul şi securizarea frontierelor:  
      ▪ elaborarea proiectului de lege pentru ratificarea Conventiei europene privind protectia persoanelor împotriva prelucrarii automatizate a datelor cu caracter personal, precum şi proiectul de lege pentru reglementarea în plan intern a prevederilor Conventiei europene în domeniu, semnata de România la 18 martie 1997;iunie 2001
      ▪ continuarea pregatirilor cu specialisti din alte state (S.U.A., Franta, Israel, Germania s.a.) în activităţi antidrog, în cadrul unor programe PHARE ale Uniunii Europene;conform programelor
        ▪ initierea demersurilor pentru stabilirea unor relatii de colaborare având drept scop schimbul de date şi informatii privind tarile de origine ale solicitantilor de azil, combaterea imigratiei ilegale, cu autoritatile similare din Bulgaria, Ungaria şi Republica Moldova;septembrie 2001
        ▪ înfiintarea Centrului de cazare şi proceduri pentru solicitantii de azil, în Timisoara, în subordinea O.N.R. (PHARE);trimestrul I 2002
        ▪ înfiintarea Centrului de cazare şi proceduri pentru solicitantii de azil, în zona de est, în subordinea O.N.R. (PHARE);trimestrul I 2002
        ▪ înfiintarea Centrului de cazare pentru minorii neînsotiti, femei singure şi femei cu copii;trimestrul II 2002
        ▪ înfiintarea Centrului de cazare şi proceduri în zona de nord-est (în functie de finantarea PHARE);trimestrul I 2003
        ▪ înfiintarea Centrului de cazare şi proceduri în zona de sud (în functie de finantarea PHARE);trimestrul I 2003
        ▪ înfiintarea Centrului de cazare în Giurgiu (în functie de finantarea PHARE);trimestrul II 2004
        ▪ înfiintarea Centrului de documentare privind datele din tarile de origine a solicitantilor de azil (PHARE).trimestrul IV 2004
        14.3 Îndeplinirea masurilor prevazute în Programul naţional anual de pregatire a integrarii în NATO prin:  
        ▪ adoptarea standardelor de interoperabilitate şi a procedurilor de operationalizare NATO/PfP în continutul legislatiei, regulamentelor şi instructiunilor de protecţie civila.iunie 2001
      15. Perfecţionarea legislatiei specifice15.1 Adoptarea proiectului de lege privind Codul dezvoltarii şi utilizarii tehnologiei informatiei.decembrie 2001
      15.2 Elaborarea proiectului de lege privind regimul juridic al frontierei de stat.iunie 2001
      15.3 Elaborarea proiectului de lege privind regimul juridic al precursorilor şi substantelor chimice esentiale.iunie 2001
      15.4 Armonizarea legislatiei privind activitatea Ministerului de Interne cu reglementarile europene:  
      ▪ modificarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea şi functionarea Ministerului de Interne.septembrie 2001
      16. Instituirea unui sistem riguros de acces la informatii şi de valorificare a acestora în folosul tarii16.1 Initierea procedurilor pentru adoptarea şi reglementarea tehnologiei de criptare şi securizare.decembrie 2001
    16.2 Adoptarea Regulamentului pentru compatibilitatea electromagnetica şi definirea drepturilor şi principiilor de interconectare a retelelor de telecomunicatii.trimestrul IV 2003
      16.3 Stabilirea cadrului legislativ şi institutional pentru combaterea fraudelor electronice şi a accesului neautorizat la informatiile electronice şi definirea statutului juridic al documentului electronic şi a semnaturii digitale, în coordonarea M.I.trimestrul III 2002
      17. Stoparea birocratiei administratiei publice17.1 Simplificarea procedurilor, a avizelor şi acordurilor prin generalizarea sistemului "ghiseului unic", prin pregatirea şi adoptarea actelor normative de modificare şi completare a urmatoarelor acte normative:trimestrul III 2002
      ▪ Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei şi cartea de identitate;  
      ▪ Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, modificata şi completata prin Legea nr. 23/1999;  
      ▪ Decretul Consiliului de Stat nr. 975/1968 cu privire la nume;  
      ▪ O.U.G. nr. 96/2000 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea unificarii sistemului de evidenta informatizata a persoanei;  
      ▪ O.U.G. nr. 26/1992 referitoare la regimul placilor cu numere de înmatriculare;  
      ▪ H.G. nr. 548/1990 privind realizarea sistemului informatic naţional pentru evidenta populatiei;  
      ▪ H.G. nr. 111/1997 privind forma şi continutul cartii de identitate, ale cartii de imobil şi ale fisei de evidenta a populatiei.  
      18. Întarirea autoritatii statului şi a raspunderilor acestuia18.1 Întarirea controlului gestiunii banului public şi asigurarea transparentei cheltuielilor prin informarea periodica a contribuabililor.trimestrul IV 2004
      19. Colaborarea în cadru multilateral19.1 Continuarea participarii la formele şi structurile regionale de cooperare:  
      ▪ asigurarea suplimentarii, în functie de solicitarile Presedintiei OSCE, a numarului de ofiteri trimisi în misiunile OSCE, pâna la limita de 15 ofiteri, stabilita de conducerea M.I.;martie 2001
      ▪ pregatirea, organizarea şi desfasurarea vizitei misiunii de evaluare a expertilor Pactului de Stabilitate - DPPI;februarie 2001
      ▪ pregatirea, organizarea şi desfasurarea vizitei misiunilor de evaluare a expertilor UE;februarie 2001
      ▪ participarea la aplicatiile operativ-strategice desfasurate în comun cu NATO şi OSCE;conform calendarului
      ▪ participarea unitatilor Ministerului de Interne la actiunile organizate în cadrul programelor ONU şi NATO pe linia urgentelor civile;2001-2004, la solicitare
      ▪ extinderea colaborarii în cadrul organismelor şi institutiilor cu caracter regional (ICE, SECI, CEMN şi Grupul de la Budapesta) prin stabilirea de relatii bi- şi multilaterale;decembrie 2001
      ▪ participarea la actiunile desfasurate de Comitetul Tehnic Internaţional al Focului, Federatia Balcanica a Sporturilor de Pompieri şi alte asociatii naţionale.decembrie 2001
      19.2 Sustinerea activităţii Centrului Regional SECI pentru combaterea infractionalitatii transfrontaliere, prin:iunie 2001
      ▪ încadrarea şi dotarea compartimentului specializat de legatura cu Centrul SECI, constituit în subordinea Ministerului de Interne;trimestrul I 2002
      ▪ dezvoltarea unor politici de cooperare transfrontaliera cu politiile statelor vecine, astfel încât Centrul Sud-Est European SECI sa devina operational;2001-2004
      ▪ participarea la activităţile, programele şi initiativele Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, urmarindu-se valorificarea potentialului oferit de Centrul regional SECI în materie de combatere a criminalitatii organizate transfrontaliere şi pentru promovarea unei politici coerente de contracarare a riscurilor neconventionale în regiune (initiativa anticoruptie - SPAI, initiativa împotriva crimei organizate - SPOC, initiativa pentru prevenirea şi înlaturarea urmarilor dezastrelor - DPPI);potrivit graficului stabilit prin planul de relatii internaţionale
        ▪ demararea Programului de TWINNING cu Danish Immigration Service, finantat de Uniunea Europeana;ianuarie-martie 2001
        ▪ întarirea controlului la frontiere în cadrul participarii la elaborarea raspunsului la chestionarul UE în vederea realizarii restrictiilor privind regimul de vize.ianuarie 2001
  Reforma administraţiei publice centrale şi locale. Dezvoltarea regionala
           
    DomeniulObiectivulActiuneaPerioada
    XXXIII. Reforma administratiei publice centrale şi locale1. Sprijinirea reformei administratiei publice1.1 Realizarea unei revizuiri cuprinzatoare a administratiei publice.iunie 2001
    1.2 Dezvoltarea unei strategii integrate privind reforma administratiei publice, inclusiv elaborarea unui plan de actiune detaliat pentru implementarea strategiei.septembrie 2001
      1.3 Sprijinirea restructurarii institutionale.2001-2004
      1.4 Cresterea capacităţii administrative a Ministerului Administratiei Publice.2001-2004
      2. Crearea functionarului public neimplicat politic, profesionist, bazat pe merite şi orientat spre performante2.1 Evaluarea capacităţilor, practicilor şi performantelor institutiilor de conducere a resurselor umane din sectorul public.iunie 2001
    2.2 Revizuirea numarului de angajati în administratia publica, structura şi eficienta procedurilor şi practicilor de control din institutiile publice.martie 2001
      3. Întarirea controlului în institutiile publice3.1 Elaborarea sistemului de recrutare, apreciere şi promovare a functionarilor publici.iunie 2001
    3.2 Realizarea unei analize a remuneratiei în sectorul public fata de sectorul privat (nivelul şi structura veniturilor în bani şi în natura) pentru pozitii comparabile.septembrie 2001
      3.3 Elaborarea unei strategii de îmbunătăţire a pozitiei competitive a remuneratiei în sectorul public concomitent cu satisfacerea constrângerilor privind sustenabilitatea bugetului general.septembrie 2001
      3.4 Evaluarea nevoilor de pregatire profesionala în administratia publica.septembrie 2001
      3.5 Revizuirea cadrului juridic şi institutional al administratiei centrale, proiectarea institutiilor şi a legaturilor dintre ele.martie 2001
      3.6 Adoptarea documentului privind strategia de proiectare, implementare şi perfecţionare a controlului financiar public intern, urmarindu-se:martie 2001
      ▪ o mai buna gestionare a banului public;  
      ▪ reducerea evaziunii fiscale; cresterea veniturilor la buget şi cheltuirea eficienta.  
      3.7 Introducerea achizitiilor publice electronice, folosind Internet şi mecanismele de asigurare a confidentialitatii, precum şi a transparentei.2001-2002
      4. Sporirea eficientei administratiei publice centrale4.1 Evaluarea factorilor care contribuie la proliferarea agentiilor publice.septembrie 2001
      5. Sprijinirea reformei în justitie5.1 Adoptarea proiectelor de lege pentru modificarea:  
    ▪ Codului penal;decembrie 2002
      ▪ Codului de procedura penala;decembrie 2002
      ▪ Codului de procedura civila;martie 2001
      ▪ Legii privind executorii judecatoresti.decembrie 2001
      6. Sporirea gradului de independenta a sistemului judiciar6.1 Organizarea unor cursuri de initiere şi pregatire a magistratilor în functie de către Institutul National de Magistratura.2001-2004
    6.2 Extinderea pregatirii în legislatia bancara şi financiara, cât şi în domeniile noi ale legislatiei comerciale şi în domenii specifice, cum ar fi spalarea banilor, traficul de droguri, migratia ilegala, fraudele cu ajutorul computerului.2001-2004
      7. Întarirea sistemului juridic în vederea armonizarii acestuia cu legislatia UE7.1 Sprijinirea pregatirii procurorilor, a judecatorilor şi avocatilor în legislatia specifica UE.2001-2004
      7.2 Consolidarea Centrului de Formare a Functionarilor Publici din sistemul justitiei.2001-2004
      8. Asigurarea aplicarii mai echitabile a legii8.1 Asigurarea accesului la studiile de caz şi la deciziile tribunalelor.2001-2004
      8.2 Crearea şi dezvoltarea sistemului de administrare a dosarelor şi cazurilor în instanta, cât şi a sistemului de documentare-biblioteca în sfera juridicului.2001-2004
      8.3 Îmbunătăţirea administrarii tribunalelor şi conditiilor de lucru.2001-2004
      8.4 Asigurarea unei mai bune coordonari între institutiile responsabile de aplicarea legii.2001-2004
      8.5 Dezvoltarea infrastructurii de administrare a penitenciarelor şi a serviciilor legate de liberarea conditionata.2001-2004
      8.6 Cresterea calitatii reprezentarii statului şi a Ministerului Finanţelor Publice pentru protejarea intereselor acestora în fata instantelor judecatoresti, ale Curtii Constitutionale, Curtii de Conturi etc. prin:  
      ▪ crearea unui sistem de evidentiere şi evaluare a activităţii judiciare a Ministerului Finanţelor Publice;decembrie 2001
      ▪ intensificarea activităţii de îndrumare metodologica a tuturor consilierilor juridici din sistem;2001-2004
      ▪ organizarea, pregatirea şi desfasurarea consfatuirilor profesionale ale consilierilor juridici din sistem;2001-2004
      ▪ elaborarea de lucrari de specialitate pentru unificarea practicii judiciare financiar-fiscale.decembrie 2001
      9. Sprijinirea externalizarii surselor de finantare9.1 Adoptarea unui proiect de lege privind organizarea şi atributiile guvernului şi ministerelor.decembrie 2001
      10. Aplicarea principiului subsidiaritatii10.1 Revizuirea problemelor descentralizarii.septembrie 2001
      11. Întarirea capacităţii administratiilor publice locale de a-si îndeplini responsabilitatile într-un cadru descentralizat11.1 Adoptarea unui proiect de lege privind organizarea administratiei publice locale şi a regimului general al autonomiei locale.decembrie 2001
      11.2 Adoptarea proiectului de lege privind serviciile la nivelul comunitatii.decembrie 2001
      11.3 Realizarea auditului managerial şi organizatoric al prefecturilor.decembrie 2001
      11.4 Îmbunătăţirea contractelor de finantare interguvernamentale.2001-2004
      12. Intensificarea luptei împotriva coruptiei12.1 Întarirea capacităţii de lupta împotriva coruptiei în cadrul Ministerului Justitiei şi al Ministerului Public.2001-2004
      12.2 Pregatirea unui plan detaliat de actiune împotriva coruptiei, bazat pe rezultatele studiului de evaluare a acesteia.decembrie 2001
      12.3 Punerea în aplicare a planului de actiune împotriva coruptiei şi sustinerea unor informari publice de anvergura în care sa fie prezentate şi discutate deschis concluziile studiului de evaluare împotriva coruptiei.decembrie 2001
      13. Cresterea responsabilitatii şi a independentei profesionale13.1 Elaborarea codului de proceduri administrative.decembrie 2001
      13.2 Monitorizarea performantelor institutionale ale institutiilor publice şi evaluarea factorilor.2001-2004
      13.3 Dezvoltarea sistemului informatic al administratiei publice.2001-2004
      14. Îmbunătăţirea politicilor de personal şi de conducere14.1 Definirea şi implementarea strategiei de pregatire profesionala a functionarilor publici.2001-2004
      15. Inversarea tendintei de proliferare a agentiilor publice15.1 Reducerea numarului de institutii şi rationalizarea atributiilor acestora.2001-2004
      16. Realizarea compatibilitatii institutionale cu UE16.1 Armonizarea capacităţii institutionale şi a structurilor de implementare pentru preluarea acquisului comunitar.iunie 2001-2004
      17.Întarirea responsabilitatii structurilor de control17.1 Revederea cadrului legal privind controlul fiscal, financiar şi al Garzii financiare (L. nr. 30/1991).martie 2001
      17.2 Modificarea şi completarea codului legislativ privind soluţionarea contestatiilor.2001-2002
      18. Întarirea controlului gestiunii banului public18.1 Modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv în vederea cresterii eficientei controlului financiar în gestionarea banului public.septembrie 2001
      18.2 Implementarea masurilor referitoare la întarirea şi extinderea rolului Ministerului Finanţelor Publice în coordonarea şi exercitarea controlului financiar public intern.septembrie 2001- trimestrul IV 2004
      18.3 Deconcentrarea prin constituirea în profil teritorial a structurii de control financiar preventiv delegat.trimestrul IV 2003
    Reforma administratiei publice centrale şi locale19. Restructurarea administratiei publice centrale şi locale19.1 Restructurarea Guvernului în vederea eficientizarii actului de guvernare.ianuarie 2001
    19.2 Reorientarea activităţii unor ministere şi reducerea unui numar important de agentii guvernamentale.ianuarie 2001
    19.3 Trecerea unor agentii guvernamentale în subordinea sau în coordonarea ministerelor în vederea asigurarii unor activităţi coerente şi eficiente, a unor relatii functionale normale.ianuarie 2001
    19.4 Înfiintarea unor ministere noi, pentru a raspunde mai eficient prioritatilor de relansare economica şi de pregatire a aderarii României la Uniunea Europeana (Ministerul Integrarii Europene, Ministerul Dezvoltarii şi Prognozei, Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie).ianuarie 2001
    19.5 Unificarea şi transformarea unor agentii guvernamentale, dovedite ca ineficiente, în ministere (Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologia Informatiei, Ministerul Informatiilor Publice, Ministerul Turismului).ianuarie 2001
    19.6 Înfiintarea, în structura organizatorica a ministerelor, a unor oficii, conduse de secretari de stat, pentru: relatia cu Parlamentul, sindicatele şi patronatul; integrare europeana şi relatii externe; investitori straini şi autohtoni.ianuarie 2001
    19.7 Stabilirea, în conformitate cu reglementarile legale, a unor structuri de organizare-cadru - suple şi eficiente - privind organizarea şi functionarea ministerelor şi agentiilor guvernamentale, prefecturilor, consiliilor judetene şi locale, primariilor; reducerea numarului departamentelor, directiilor generale, directiilor, oficiilor, serviciilor şi birourilor din administratia publica centrala şi locala.iunie 2001
    19.8 Reducerea substantiala a numarului persoanelor cu functii de conducere din administratia publica centrala şi locala (secretari generali adjuncti, directori generali, directori generali adjuncti, directori, directori adjuncti, sefi de oficii, sefi de servicii şi de birouri).martie 2001
      19.9 Reducerea, pe ansamblu, în mod esalonat, cu circa 30% a personalului din ministere şi agentii guvernamentale, precum şi din cadrul autoritatilor publice locale.martie 2001
      20. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie şi cetatean20.1 Realizarea unui serviciu public în folosul exclusiv al cetateanului; cresterea rigurozitatii în motivarea şi formularea raspunsurilor, precum şi scurtarea termenelor în care autoritatile şi serviciile publice au obligatia sa raspunda solicitarilor cetatenilor.septembrie 2001
      20.2 Eliminarea blocajelor birocratice din administratia centrala şi locala cu care sunt confruntati cetatenii şi agentii economici.noiembrie 2001
      20.3 Consolidarea şi largirea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional.2001-2004
      20.4 Perfecţionarea cadrului de functionare a democratiei participative.2001-2004
      20.5 Asigurarea transparentei actelor administrative şi comunicarea operativa cu cetatenii.2001-2004
      21. Descentralizarea serviciilor publice şi consolidarea autonomiei administrative şi financiare21.1 Accelerarea procesului de descentralizare a serviciilor publice şi preluarea atributiilor de administrare şi finantare a unor activităţi de către autoritatile administrative locale - consilii judetene şi consilii locale.2001-2004
      21.2 Transferarea către autoritatile publice locale a activităţilor şi resurselor corespunzatoare de la bugetul de stat pentru finantarea unor servicii publice destinate comunitatilor locale, învatamânt, sanatate, cultura, politie comunitara, pompieri, aparare civila etc.2001-2004
      21.3 Asezarea pe baze noi, echitabile a impozitelor şi taxelor locale, care trebuie sa devina principala sursa de alimentare a bugetelor locale.iunie 2002
      21.4 Perfecţionarea Legii finantelor publice locale în scopul asigurarii surselor de finantare pentru functionarea normala a serviciilor publice ale fiecarei comunitati locale; crearea premiselor necesare pentru structurarea şi aprobarea unor bugete locale solid fundamentate, capabile sa asigure finantarea lucrarilor de interes comunitar.septembrie 2002
      22. Demilitarizarea treptata a unor servicii comunitare22.1 Preluarea evidentei populatiei şi organizarea acesteia ca serviciu comunitar de către primarii şi consiliile judetene (cartea de identitate, cartea de alegator, întocmirea listelor electorale permanente, permise auto, certificate de înmatriculare etc.).iunie 2002
      22.2 Transferarea în subordinea prefecturilor a evidentei pasapoartelor, prin organizarea unui serviciu public judetean specializat.martie 2002
      22.3 Organizarea unor servicii comunitare pentru situatii de urgenta (incendii, inundatii, grindina, cutremure, înghet) care vor prelua atributiile actuale ale unitatilor de pompieri şi de aparare civila.martie 2002
      22.4 Înfiintarea la nivelul unitatii administrative - comuna, oras, municipiuiunie 2002
      - a politiei comunitare pentru ordinea publica, prin preluarea unor atributii specifice de la inspectoratele de politie.  
      23. Depolitizarea structurilor administrative publice şi eliminarea clientelismului politic23.1 Respectarea Legii Statutului functionarilor publici şi aplicarea consecventa a principiului angajarii functionarilor exclusiv pe criterii de competenta profesionala.2001-2004
      23.2 Promovarea în functii publice numai pe criterii de performanta şi moralitate, în spiritul şi pe baza legii.2001-2004
      23.3 Gestionarea coerenta şi corecta a carierei functionarului public prin salarizarea corespunzatoare, stimularea şi asigurarea unor conditii normale de lucru în scopul respectarii principiului stabilitatii şi continuitatii în munca.2001-2004
      23.4 Crearea unui sistem performant - naţional şi regional - de pregatire a functionarilor publici si, respectiv, a persoanelor alese în consiliile locale şi judetene.decembrie 2001
      24. Stoparea birocratiei administratiei publice24.1 Rationalizarea procedurilor administrative, stabilirea unor termene precise de soluţionare a cererilor.decembrie 2001
      24.2 Rationalizarea circuitului documentelor.permanent
      24.3 Extinderea utilizarii în administratia publica a echipamentelor şi tehnologiilor informatice.esalonat
      24.4 Simplificarea procedurilor de emitere a avizelor şi acordurilor prin generalizarea sistemului "ghiseului unic".septembrie 2002
      25. Coerenta actului administrativ; perfecţionarea managementului în administratie25.1 Eficientizarea raporturilor dintre administratia publica centrala şi locala, dintre autoritatile publice judetene şi cele din comune şi orase.2001-2004
      25.2 Aplicarea unitara şi eficienta a sistemului de norme şi reglementari în administratia publica centrala şi locala.2001-2004
      25.3 Crearea unui sistem informational integrat al administratiei publice centrale şi locale.2001-2004
      25.4 Fundamentarea deciziilor privind politicile sociale pe studii şi expertize, constituindu-se oficii sociologice de coordonare metodologica la nivel central, precum şi în cadrul consiliilor judetene.septembrie 2001
      26. Aplicarea unor politici rationale de dezvoltare şi moderne26.1 Acordarea statutului de comuna unui numar de peste 1.000 de sate care îndeplinesc criteriile legale, asigurându-se astfel apropierea autoritatii zare a localitatilor rurale şi urbane-administrative de cetatean.esalonat 2001-2004
      26.2 Organizarea ca orase a unui numar important de comune care, prin dotarile tehnico-edilitare (alimentare cu apa şi gaze, canalizare, telefonie etc.), se apropie de statutul de localitate urbana.esalonat 2001-2004
      26.3 Pregatirea conditiilor pentru organizarea administrativ-teritoriala în conformitate cu standardele Uniunii Europene.2001-2004
      27. Întarirea autoritatii statului şi a raspunderilor acestuia27.1 Repunerea în drepturile constitutionale şi legale a autoritatilor publice - ministere şi agentii guvernamentale, prefecturi, consilii judetene, consilii locale, primarii.2001-2004
      27.2 Monitorizarea aplicarii reformei administrative şi a performantelor operationale ale autoritatilor publice centrale şi locale.2001-2004
      27.3. Întarirea controlului gestiunii banului public şi asigurarea transparentei cheltuielilor prin informarea periodica a contribuabililor.2001-2004
      28. Armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile din Uniunea Europeana28.1 Asigurarea coerentei şi stabilitatii pe termen lung a cadrului legislativ în domeniul administratiei publice centrale şi locale.2001-2004
      28.2 Initierea unei ample actiuni de îmbunătăţire a reglementarilor existente în domeniu şi elaborarea unor reglementari noi, bazate pe principiile prevazute de Constitutie şi de Carta Europeana a Autonomiei Locale.2001-2004
      28.3 Elaborarea şi înaintarea către Parlament a urmatoarelor proiecte pentru asigurarea unitatii de interpretare şi aplicare, pentru evitarea paralelismelor, a excesului de reglementari şi a modificarilor repetate ale aceluiasi act normativ:  
      ▪ Codul administrativ;octombrie 2001
      ▪ Codul de procedura administrativa;octombrie 2001
      ▪ Codul electoral.decembrie 2001
    XXXIV. Dezvoltarea regionala1. Planificarea dezvoltarii regionale1.1 Actualizarea planului naţional de dezvoltare - versiunea 2001:decembrie 2001
    ▪ actualizarea capitolelor de analiza economica şi sociala;iunie 2001
    ▪ actualizarea strategiei naţionale de dezvoltare regionala;iunie 2001
    ▪ elaborarea formei finale a Planului National de Dezvoltare actualizat - versiunea 2001:decembrie 2001
    - integrarea comentariilor, recomandarilor şi sugestiilor primite de la institutiile implicate în elaborarea Planului National de Dezvoltare;  
    - punerea de acord cu reprezentanti ai Comisiei Europene asupra prioritatilor şi a masurilor de dezvoltare regionala care vor fi finantate din fonduri PHARE în anul 2002.  
    1.2 Coordonarea activităţilor de actualizare a PND desfasurate de alte ministere şi institutii implicate în dezvoltarea regionala, în cadrul Grupului de lucru interministerial pentru actualizarea Planului National de Dezvoltare - versiunea 2001.septembrie - decembrie 2001
    1.3 Consolidarea capacităţii institutionale de a elabora şi implementa documente de programare, programe şi proiecte de dezvoltare regionala:septembrie 2001
    ▪ înfiintarea Centrului National de Formare Profesionala;iunie 2001
    ▪ implementarea Programului de Formare în Domeniul Dezvoltarii Regionale.2001-2004
    1.4 Armonizarea cadrului legal, administrativ şi bugetar cu cel al Uniunii Europene, în vederea implementarii fondurilor de tip structural.2001-2004
    1.5 Înfiintarea oficiilor regionale.decembrie 2001
    2. Sprijinirea zonelor defavorizate2.1 Programe speciale pentru zone defavorizate.2001-2004
    2.2 Programe pentru dezvoltare de parcuri industriale.2001-2004
    2.3 Programe de dezvoltare (zone asistate) la nivel regional şi subregional.2001-2004
    2.4 Reactualizarea prevederilor H.G. nr. 1.007/1996 în vederea sprijinirii dezvoltarii economice a unor judete cu o situatie deosebit de grea - Botosani, Vaslui, Alba, Giurgiu, Tulcea, Calarasi.n,dacoseptembrie 2001
    3. Diminuarea decalajelor de dezvoltare interregionale şi intraregionale3.1 PHARE 1998decembrie 2001
    Stabilirea, în concordanta cu obiectivul definit în Parteneriatul de Aderare, a unui cadru cuprinzator pentru dezvoltarea regionala cuprinzând politica, legislatia, instrumentele şi cadrul administrativ pentru a gestiona fondul de preaderare PHARE, în conformitate cu Obiectivul 1 al Uniunii Europene:  
    ▪ asistenta tehnica;  
    Un numar de 20 de proiecte de asistenta tehnica sunt în curs de derulare în perioada 1999-2001 în 3 domenii:  
    - asistenta tehnica pentru managementul programelor şi proiectelor de dezvoltare regionala;  
    - asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii, infrastructura de transport şi mediu care vor fi finantate din fonduri ISPA;  
      - asistenta tehnica prin care se asigura training şi transfer de know-how în domeniul planurilor şi programelor regionale şi sectoriale şi stabilirea unor structuri bugetare şi administrative eficiente în utilizarea fondurilor de preaderare;  
      ▪ investitii regionale.  
      Implementarea proiectelor în valoare de 15,8 milioane euro PHARE şi 3,8 Meuro (bugetul naţional);  
      3.2 PHARE 1999 - Asistenta tehnica Facilitarea pregatirii şi implementarii proiectelor de investitii în domeniul dezvoltarii regionale, având asigurata finantarea din Programul PHARE 2000 şi Bugetul National; implementarea unui proiect de asistenta tehnica în valoare de 3,5 Meuro, finantat din PHARE, cu urmatoarele obiective: elaborarea de studii de fezabilitate; proiectare tehnica detaliata; pregatirea de studii pentru scheme de ajutor; studii de impact al mediului etc.2001-2002
        3.3 PHARE 20002001-2003
        ▪ asistenta tehnica în valoare de 13 Meuro Dezvoltarea a 12 proiecte de asistenta tehnica pentru:  
        - stabilirea unui sistem de monitorizare financiara şi operationala a proiectelor;  
        - identificarea, pregatirea şi implementarea unor proiecte şi programe de dezvoltare regionala;  
        - actualizarea şi îmbunătăţirea periodica a planurilor regionale şi naţionale de dezvoltare;  
        - dezvoltarea capacităţilor manageriale ale personalului din aceste agentii.  
        ▪ investitii în programe regionale. Identificarea, evaluarea şi selectarea proiectelor de investitii în dezvoltarea regionala cu finantare de la: Uniunea Europeana - 75 Meuro; bugetul statului (cofinantarea obligatorie) - 25 Meuro pentru:  
        - dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;  
        - dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale;  
        - dezvoltarea resurselor umane.  
        3.4 PHARE 20012002-2004
        Pregatirea fisei de proiect pentru:  
        - asistenta financiara pentru reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale;  
        - asistenta financiara pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;  
        - asistenta financiara pentru dezvoltarea turismului;  
        - dezvoltarea unor scheme de investitii pentru educatia vocationala şi training;  
    4. Stimularea cooperarii transfrontaliere4.1 Cooperarea transfrontaliera cu Bulgaria şi Ungariadecembrie 2001
    ▪ PHARE 1999  
    - îmbunătăţirea infrastructurii existente pe coridoarele transeuropene IV (Dresda-Constanta-Istanbul) şi IX (Marea Baltica-Marea Egee);  
    - actiuni de protecţie a mediului;  
    - fluidizarea liberei circulaţii a persoanelor, serviciilor şi bunurilor în punctele de trecere a frontierei;  
    - dezvoltarea economica.  
    ▪ PHARE 2000, 20012001-2003
    - îmbunătăţirea infrastructurii existente pe coridoarele transeuropene IV (Dresda-Constanta-Istanbul) şi IX (Marea Baltica-Marea Egee);  
      - actiuni de protecţie a mediului;  
      - fluidizarea liberei circulaţii a persoanelor, serviciilor şi bunurilor în punctele de trecere a frontierei;  
      - dezvoltarea economica.
  Relaţiile interetnice
           
    DomeniulObiectivulActiuneaPerioada
    XXXV. Relatiile interetnice1. Îmbunătăţirea cadrului juridic şi institutional1.1 Înfiintarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.decembrie 2001
    1.2 Înfiintarea Institutului National de Cercetare a Relatiilor Interetnice.trimestrul II 2002
    1.3 Pregatirea documentelor de ratificare a Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare.2003
    2. Sprijinirea consolidarii şi dezvoltarii identitatii etnice2.1 Largirea cadrului existent în ceea ce priveste componentele mass-media, prin realizarea unor emisiuni de radio şi televiziune, preponderent pe plan local.2001-2004
    2.2 Elaborarea strategiei naţionale pentru îmbunătăţirea situatiilor rromilor.2001-2004
    2.3 Elaborarea unor strategii de integrare culturala şi sociala a celorlalte comunitati etnice.2001-2004
    2.4 Continuarea colaborarii interministeriale în domeniul minoritatilor naţionale în vederea implicarii directe a ministerelor cu atributii sectoriale în soluţionarea unor probleme specifice.2001-2004
    3. Cresterea rolului administratiei publice locale în îmbunătăţirea relatiilor interetnice3.1 Elaborarea normelor necesare pentru aplicarea Legii administratiei publice locale.trimestrul I 2002
    3.2 Orientarea resurselor financiare publice către finantarea unor activităţi specifice pe baza de proiecte.2001-2004
    3.3 Reprezentarea rromilor în administratia publica locala.2001-2004
  Politica externa şi promovarea imaginii reale a României.Pregătirea României pentru aderarea la Uniunea Europeană.Statistica
           
    DomeniulObiectivulActiuneaPerioada
    XXXVI. Politica externa şi promovarea imaginii reale a României1. Integrarea în Uniunea Europeana1.1 Accelerarea procesului negocierilor în vederea aderarii la Uniunea Europeana.martie 2001 şi în continuare
    1.2 Armonizarea politicii externe românesti cu principiile şi obiectivele Uniunii Europene în materie de politica externa şi de securitate comuna (PESC):  
    ▪ continuarea practicii alinierii la instrumentele de PESC;2001-2004
    ▪ participarea la dialogul politic la diverse niveluri, promovarea pozitiei României şi armonizarea constanta a pozitiilor naţionale cu cele ale Uniunii Europene;2001-2004
    ▪ coordonarea pozitiilor României cu cele ale delegatiilor şi oficiilor statelor membre ale Uniunii Europene în cadrul organizatiilor internaţionale şi în state terte.2001-2004
      1.3 Participarea României la edificarea politicii europene de securitate şi aparare (PESA):  
      ▪ promovarea intereselor României fata de dezvoltarile în planul securitatii şi apararii europene, potrivit statutului sau de tara candidata la aderare în UE şi NATO;2001-2004
        ▪ asigurarea unei participari adecvate a României la Forta Europeana de Reactie Rapida (FERR);2001-2003
        ▪ participarea la dialogul pe teme de securitate şi aparare care se dezvolta la nivelul UE;2001-2004
        ▪ elaborarea unei conceptii naţionale privind gestiunea crizelor/operatiuni de tip Petersberg;decembrie 2001
        ▪ identificarea şi promovarea acelor componente ale participarii României la PESA care vor sprijini demersurile României vizând integrarea în NATO.2001-2002
        1.4 Ridicarea obligativitatii vizelor pentru cetatenii români care circula în spatiul Schengen:martie 2001 şi în continuare
        ▪ raspunsul la chestionarul Comisiei Europene asupra vizelor;decembrie 2001
        ▪ elaborarea şi implementarea Planului de actiune în domeniul vizelor;aprilie, iulie 2001
        ▪ monitorizarea trimestriala a masurilor aplicate în cadrul planului;octombrie 2001
        ▪ noi demersuri politico-diplomatice, la diverse niveluri, cu scopul obtinerii unei decizii favorabile a Consiliului JAI.decembrie 2001
        1.5 Definirea locului României în viitoarea Uniune Europeana:  
        ▪ demararea unui exercitiu de reflectie mai amplu, la nivel naţional, pe tema viitorului UE şi a locului României în viitoarea UE, în perspectiva CIG din 2004.2001-2004
        1.6 Campania/Strategia de comunicare pentru promovarea unei imagini pozitive a României în statele membre UE:  
        ▪ elaborarea şi aplicarea, împreuna cu Ministerul Integrarii Europene, a unei strategii naţionale în materie de comunicare, orientata către cetatenii din Uniunea Europeana, în vederea promovarii unei noi imagini a României în statele membre ale UE.2001-2002
      2. Crearea conditiilor necesare invitarii României ca membru cu drepturi depline al NATO2.1 Continuarea şi intensificarea relatiilor de cooperare din cadrul EAPC/PfP:martie 2001- trimestrul IV 2002
      ▪ organizarea Colocviului Economic al NATO la Bucuresti;mai 2001
      ▪ organizarea şi derularea în conditii optime a activităţilor desprinse din cadrul Programului Individual de Parteneriat al României;martie 2001- trimestrul IV 2002
      ▪ participarea la activităţile desprinse din planul de actiune al EAPC şi gazduirea a 1-2 reuniuni de Comitete NATO în format EAPC.martie 2001- trimestrul IV 2002
      2.2 Completarea cu succes a ciclului II al Programului National Anual (PNA) de pregatire a aderarii României la NATO (2000-2001):începutul lunii mai 2001
      ▪ pregatirea corespunzatoare a reuniunii, în format 19+1, de evaluare a PNA, ciclul II (2000-2001), şi participarea la eveniment la nivel de prim-ministru;  
      ▪ îndeplinirea integrala a obiectivelor cuprinse în PNA, ciclul II;decembrie 2001
      ▪ pregatirea şi prezentarea oficiala a PNA, ciclul III (2001-2002);decembrie 2001
      ▪ accelerarea proceselor de reforma interna specifice domeniului apararii, cu accent asupra reformei armatei, perfecţionarea sistemului de gestionare a crizelor şi revizuirea sistemului de protecţie a informatiilor clasificate;decembrie 2001
      ▪ continuarea procesului de implementare a obiectivelor stabilite anterior pe linie PNA şi reprioritizarea actiunilor în functie de rezultate, tinând cont de apropierea Summitului NATO de la Praga.2001-2004
      2.3 Intensificarea relatiilor bilaterale cu statele membre NATO, cu accent pe rezolvarea problemelor care ar putea genera rezerve sau reactii adverse fata de candidatura României la integrarea în Alianta:martie 2001- trimestrul II 2002
      ▪ derularea de actiuni de lobby pentru atragerea sprijinului direct al statelor membre NATO pentru candidatura României, la nivelul: sefilor de state, guvernelor, parlamentelor, diasporei şi societatii civile;martie 2001- trimestrul II 2002
      ▪ contribuirea la crearea consensului celor 19 aliati pentru adresarea invitatiei de aderare a României la NATO, în 2002, prin relationarea procesului de extindere a Aliantei cu alte procese de interes, gen dezvoltarea ESDI/ESDP, reforma ONU etc.;trimestrul II 2002
      ▪ actiuni intensificate cu S.U.A. pe multiple planuri;2001-2002
      ▪ accelerarea actiunilor bilaterale cu statele NATO.2002
      2.4 Reasezarea relatiilor de colaborare cu Federatia Rusa pe baze noi, astfel încât aceasta tara sa nu se opuna în mod deschis invitarii României la NATO în 2002.iunie 2001- trimestrul II 2002
      2.5 Organizarea unor demersuri comune cu ceilalti aspiranti la NATO, cum ar fi o reuniune la nivel înalt a celor 9 candidati în marja Consiliului Ministerial sau Summitului OSCE de la Bucuresti.decembrie 2001
      2.6 Impulsionarea cooperarii regionale şi subregionale în Europa de Sud-Est, în scopul punerii în valoare a calitatii României ca stat care contribuie la securitatea regionala:  
        ▪ dezvoltarea procesului SEECAP (evaluarea riscurilor de securitate în Europa de Sud-Est);septembrie 2001
        ▪ introducerea unor proiecte noi în cadrul Mesei III a Pactului de Stabilitate;decembrie 2001
        ▪ utilizarea la întregul potential a Centrului SECI de la Bucuresti în ceea ce priveste riscurile neconventionale de securitate.decembrie 2001
      2.7 Intensificarea relatiilor bilaterale cu NATO ca organizatie (comitetele sale specifice: Oficiul de Securitate, Oficiul de Informatii şi Presa, NAMSA etc.).martie 2001- trimestrul IV 2002
      2.8 Începerea negocierilor de aderare la NATO în 2002, în eventualitatea nominalizarii României şi daca Alianta decide lansarea unei noi extinderi:  
      ▪ adaptarea cadrului legal intern;trimestrul I 2003
      ▪ aplicarea Chestionarului de Planificare a Apararii (DPQ);2003-2004
        ▪ redimensionarea corespunzatoare a Misiunii României la NATO/Bruxelles;trimestrul IV 2002
        ▪ pregatirea şi încadrarea unui grup de specialisti români în cadrul Secretariatului Internaţional al NATO;2002-2003
        ▪ consolidarea, pe baze noi, a relatiilor bilaterale cu statele membre NATO.trimestrul I 2003- 2004
        2.9 Îndeplinirea cu buna-credinta a angajamentelor ce deriva din calitatea de membru NATO.2001-2004
        2.10 Consolidarea pozitiei României de factor de stabilitate şi furnizor de securitate în zona de apartenenta geografica.septembrie 2001- 2004
      3. Exercitarea presedintiei în exercitiu a OSCE3.1 Vizite ale presedintelui în exercitiu în capitale ale statelor OSCE.ianuarie 2001- decembrie 2002
      3.2 Turnee în zonele cu misiuni OSCE:  
      ▪ Caucaz;decembrie 2001
      ▪ Balcani;decembrie 2001
      ▪ Asia Centrala.decembrie 2001
      3.3 Întâlniri cu sefii de institutii OSCE:ianuarie 2001-
      ▪ Oficiul pentru Institutii Democratice şi Drepturile Omului;decembrie 2001
      ▪ Înaltul Comisar pentru Minoritati Nationale;  
      ▪ Reprezentantul pentru Libertatea Presei;  
      ▪ Adunarea Parlamentara.  
      3.4 Organizarea de seminarii pe teme OSCE:  
        ▪ seminar referitor la dimensiunea economica;martie 2001
      ▪ seminar anual OSCE referitor la dimensiunea umana.mai 2001
        3.5 Interventii în Consiliul Permanent al OSCE:decembrie 2001
        ▪ prezentarea prioritatilor Presedintiei în exercitiu a OSCE.  
        3.6 Organizarea Forumului Economic al OSCE.decembrie 2001
        3.7 Organizarea Conferintei Roma-Sinti.decembrie 2001
      4. Consolidarea Parteneriatului Strategic Intensificat cu S.U.A.4.1 Vizite bilaterale la nivel înalt, de prim-ministru şi ministru de externe.anual
      4.2 Restructurarea şi revigorarea mecanismului de coordonare a Parteneriatului strategic la nivel general şi la nivelul celor patru cosuri ale acestuia.iunie 2001
      4.3 Definitivarea şi promovarea unui nou Plan de Actiune al Parteneriatului.2001/anual
      4.4 Stimularea investitiilor americane în România.2001-2004
      4.5 Cresterea volumului asistentei americane bilaterale nerambursabile acordate României şi adaptarea acesteia prioritatilor actuale de dezvoltare a tarii.2001-2004
      5. Consolidarea relatiilor speciale şi privilegiate cu Republica Moldova5.1 Sustinerea integrarii Republicii Moldova în Pactul de stabilitate pentru Europa de Sud-Est.ianuarie-iulie 2001
      5.2 Extinderea cooperarii şi dialogului politic:2001-2004
      ▪ vizita ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova la Bucuresti (10 ianuarie 2001);  
      ▪ stabilirea dialogului structurat între ministerele afacerilor externe din România şi Republica Moldova;  
      ▪ sprijinirea oficiilor diplomatice ale Republicii Moldova de către ambasadele României;  
      ▪ sustinerea reciproca în organizatiile internaţionale.  
      5.3 Valorificarea rezultatelor obtinute în Programul de cercetare România - Republica Moldova.2001-2004
      6. Promovarea cooperarii regionale6.1 Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est:ianuarie 2001-
      ▪ obtinerea finantarii unor proiecte românesti la Conferinta de finantare (a donatorilor) din 2001.decembrie 2001
      6.2 Utilizarea Presedintiei în exercitiu a OSCE, a cadrului creat de SEECP, organizatiile şi structurile subregionale şi regionale (OCEMN), pentru asigurarea stabilitatii şi securitatii regionale:decembrie 2001
      ▪ vizite şi diferite alte actiuni ale ministrului român al afacerilor externe în calitate de presedinte în exercitiu al OSCE;decembrie 2001
      ▪ participarea la Summitul SEECP de la Skopje.decembrie 2001
      6.3 Valorificarea potentialului cooperarii transfrontaliere, euroregiuni, cooperari trilaterale:2001-2004
      ▪ pentru dezvoltarea economica a României prin diferite programe de finantare ale UE (PHARE);  
      ▪ promovarea unor proiecte în cadrul programelor PHARE CBC (pentru România-Ungaria, România-Bulgaria), PHARE CREDO etc.;  
      ▪ pentru dezvoltarea relatiilor bilaterale cu statele vecine (în cadrul trilateralelor România-Bulgaria-Grecia, România-Bulgaria-Turcia, România-Moldova-Ucraina).  
        ▪ valorificarea potentialului de cooperare economica al Organizatiei de Cooperare Economica la Marea Neagra prin lansarea şi aplicarea proiectelor agregate (energie, sisteme financiar-bancare, transport, turism)  
      7. Consolidarea relatiilor cu statele membre ale Uniunii Europene, cu celelalte state vest-europene, cu statele membre ale G-7 din afara spatiului european şi cu alte state7.1 Realizarea unor vizite ale primului-ministru şi ale ministrului afacerilor externe şi organizarea de vizite în România ale demnitarilor din statele mentionate.2001-2004
      7.2 Stabilirea unor mecanisme de cooperare şi dialog structurat cu ministerele afacerilor externe.2001-2002
      7.3 Realizarea de consultari pentru stabilirea, în comun, a domeniilor prioritare pentru dirijarea asistentei bilaterale nerambursabile.anual
      7.4 Organizarea unor actiuni comune, în terte state, şi convenirea promovarii pozitiilor comune în organizatiile internaţionale.2001-2004
      7.5 Consolidarea relatiilor cu Rusia:2001-2004
      ▪ relansarea dialogului bilateral la nivel de prim-ministru şi ministru al afacerilor externe;  
      ▪ punerea în aplicare a unui mecanism de consultari structurate între ministerele afacerilor externe din România şi Rusia;  
      ▪ acordarea unei atentii speciale conduitei Rusiei în cadrul OSCE, în perioada în care România va detine Presedintia OSCE. Încercarea de acomodare a intereselor Rusiei cu cele ale celorlalti membri ai OSCE;  
      ▪ convenirea unui cadru de cooperare pentru studierea şi pastrarea mostenirii istorice şi culturale a fiecarei tari în cealalta tara.  
      7.6 Amplificarea dialogului politic şi a cooperarii economice cu Canada:anual
      ▪ adoptarea unei decizii privind finantarea Unitatii 2 Cernavoda; finalizarea şi lansarea oficiala a Unitatii;2001-2004
      ▪ punerea în aplicare a Protocolului de cooperare în domeniul constructiilor de locuinte.2001-2004
      8. Consolidarea relatiilor bilaterale cu tarile vecine8.1 Valorificarea experientei de integrare a statelor central-europene avansate în procesul de negocieri prin realizarea unui dialog constant, echilibrat la nivel guvernamental:2001-2004
      ▪ vizite ale ministrului român al afacerilor externe în Republica Ungaria, Republica Polonia, Republica Ceha, Republica Slovaca, Republica Bulgaria şi ale omologilor sai în România;  
      ▪ dialog sustinut între ministerele afacerilor externe.  
      8.2 Sprijinirea statelor din Balcanii de Vest, angajate în Procesul de stabilizare şi asociere la UE, potentiali candidati la integrarea în UE. Vizite oficiale ale ministrului român al afacerilor externe în FRI Macedonia, Albania, Croatia, Bosnia-Hertegovina.2001-2004
      8.3 Dezvoltarea ampla a relatiilor de buna vecinatate ale României cu Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova şi reluarea şi intensificarea relatiilor de cooperare cu R.F. Iugoslavia printr-un dialog dinamic, sustinut şi substantial la nivel guvernamental, atât în format bilateral, cât şi multilateral:iunie 2001
      ▪ vizita oficiala a ministrului român al afacerilor externe în R.F. Iugoslavia şi a omologului iugoslav în România;  
      ▪ vizitele oficiale ale ministrului român al afacerilor externe în Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova.  
      8.4 Reasezarea relatiilor de colaborare cu Federatia Rusa pe baze noi.martie 2001 şi în continuare
      8.5 Intensificarea cooperarii în toate domeniile cu Croatia, FRI Macedonia, Bosnia-Hertegovina, Albania (inclusiv prin prisma exercitarii de către aceasta a presedintiei SEECP în 2001) prin dinamizarea contactelor la nivel înalt.2001-2004
      8.6 Sustinerea, prin intermediul Presedintiei românesti a OSCE, a consolidarii stabilitatii şi securitatii în Europa de Sud-Est.decembrie 2001
      8.7 Intensificarea consultarilor şi a cooperarii cu Polonia, Republica Ceha şi Ungaria în vederea integrarii în Alianta Nord-Atlantica şi coordonarea actiunilor cu statele candidate la integrarea în NATO:2001-2004
      ▪ vizite oficiale ale ministrului român al afacerilor externe în Republica Ceha, Republica Polonia, Republica Ungaria.martie 2001
      9. Consolidarea relatiilor bilaterale cu tarile cu care România are relatii traditionale9.1 Dezvoltarea cooperarii economice cu R.P. Chineza, în noile conditii create prin aderarea R.P. Chineza la OMC.martie 2001 şi în continuare
      9.2 Consolidarea relatiilor cu Statul Israel.martie 2001 şi în continuare
      9.3 Dezvoltarea relatiilor cu statele arabe în domeniul economic, al resurselor energetice şi al schimburilor universitare şi culturale.martie 2001 şi în continuare
      9.4 Întarirea relatiilor şi colaborarii în domenii de interes comun cu Sfântul Scaun.martie 2001 şi în continuare
      9.5 Aprofundarea relatiilor cu statele din Caucazul de Sud din perspectiva intereselor comune pentru asigurarea stabilitatii.martie 2001 şi în continuare
      9.6 Intensificarea relatiilor cu statele din Asia Centrala, în vederea sustinerii eforturilor acestor state pentru consolidarea stabilitatii regionale.martie 2001 şi în continuare
      9.7 Relansarea raporturilor cu state din America Latina şi recâstigarea pietelor traditionale; intensificarea relatiilor cu statele din zona Asia-Pacific.martie 2001 şi în continuare
      10. Dinamizarea participarii României în cadrul diplomatiei multilaterale, în principal în cadrul ONU şi al organismelor sale specializate10.1 Promovarea candidaturii României pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate, în perioada 2003-2004.2001-2003
      10.2 Continuarea initiativei României de promovare a unor rezolutii pe tema consolidarii democratiei în lume, în cadrul Adunarii Generale ONU şi a Comisiei ONU pentru drepturile omului de la Geneva.2001-2004
      10.3 Consolidarea cooperarii cu Organizatia Internaţionala a Migratiilor şi stabilirea unui parteneriat între OIM şi OSCE.2002
      11. Promovarea relatiilor cu comunitatile românesti din afara granitelor11.1 Includerea problematicii legate de comunitatile românesti în dialogul politic, atât în cadru bilateral, cu statele ai caror cetateni sunt, cât şi în cadru multilateral, în organizatiile internaţionale relevante, în primul rând în Consiliul Europei.2001-2004
      11.2 Realizarea unui dialog permanent cu reprezentantii de marca ai comunitatii românesti, atât direct, cât şi prin intermediul oficiilor diplomatice ale României.2001-2004
      11.3 Identificarea prioritatilor şi necesarului în ceea ce priveste sustinerea scolilor, a institutiilor de cult şi de presa ale comunitatilor românesti din statele vecine.decembrie 2001
      11.4 Facilitarea intensificarii contactelor comunitatii românesti din afara granitelor cu persoane şi organizatii din România.2001-2004
      11.5 Stimularea investitiilor românilor de peste hotare în România sau atragerea acestora în diferite forme de colaborare.2001-2004
      12. Consolidarea institutionala a MAE.12.1 Promovarea utilizarii tehnologiei informatiei în cadrul MAE şi al institutiilor afiliate (Fundatia Culturala Româna, Centrul Român de Comert Exterior, Institutul Român de Studii Internaţionale "Nicolae Titulescu" etc.), prin realizarea, în cooperare cu Corporatia RAND - S.U.A., a unui proiect vizând eficientizarea administrarii informatiei în MAE român.ianuarie 2001- mai 2001
      12.2 Preluarea atributiilor de către consilierii diplomatici, pe lânga cabinetele unor ministri.martie 2001
      12.3 Consolidarea structurilor de cooperare interministeriala în domenii care tin de politica externa.decembrie 2001
      12.4 Finalizarea procesului de integrare structurala şi functionala a MAE cu Departamentul Comertului.iunie 2001
      12.5 Promovarea activa a diplomatiei economice.2001-2004
    XXXVII. Pregatirea României pentru aderarea la Uniunea Europeana1. Coordonarea interministeriala. Asigurarea pregatirii eficiente de către autoritatile române a aderarii României la UE1.1 Elaborarea şi adoptarea proiectului Hotarârii Guvernului privind organizarea şi functionarea Consiliului Interministerial pentru Integrare Europeana.ianuarie 2001
    1.2 Pregatirea şi organizarea reuniunilor periodice ale Consiliului şi Comitetului Interministerial pentru Integrare Europeana.2001-2004
    1.3 Elaborarea şi adoptarea proiectului Hotarârii Guvernului privind organizarea şi functionarea Delegatiei Nationale.ianuarie 2001
    2. Pregatirea negocierilor de aderare. Fundamentarea şi adoptarea documentelor de pozitie pentru celelalte capitole de negociere2.1 Concretizarea Programului de guvernare pe perioada 2001-2004 şi prezentarea sa reprezentantilor CE.ianuarie 2001
    2.2 Organizarea reuniunii cu reprezentantii CE din cadrul Directiei Generale Extindere şi al Directiei Generale Economico-Financiare a Comisiei Europene.ianuarie 2001
    2.3 Organizarea reuniunilor periodice ale grupurilor de lucru în vederea elaborarii dosarelor de fundamentare şi a documentelor de pozitie.2001-2002
    2.4 Avizarea şi adoptarea de către Guvern a documentelor de pozitie.2001-2002
    3. Asigurarea desfasurarii în bune conditii a procesului de negociere3.1 Participarea la reuniunile periodice ale Conferintei pentru aderarea României la Uniunea Europeana.2001-2004
    3.2 Organizarea consultarilor tehnice cu Comisia Europeana.2001-2004
    3.3 Organizarea reuniunilor periodice ale grupurilor de lucru în vederea elaborarii documentelor suplimentare de pozitie şi a fiselor de fundamentare a acestora.2001-2004
    3.4 Urmarirea îndeplinirii angajamentelor asumate în cursul procesului de negociere.2001-2004
    3.5 Anticiparea consecintelor constitutionale şi legislative ale dobândirii de către România a calitatii de stat membru UE.2001-2002
    3.6 Pregatirea contributiei partii române la elaborarea Tratatului de aderare a României la UE.2003-2004
    4. Armonizarea punctelor de vedere şi a intereselor României, statelor membre ale UE şi candidate la aderare în contextul negocierilor4.1 Consultari cu autoritatile statelor membre UE.2001-2004
    4.2 Analiza experientei comunitare a statelor membre UE şi valorificarea concluziilor în pregatirea României pentru aderare.2001-2004
    4.3 Promovarea candidaturii României în rândul opiniei publice şi grupurilor de interese din statele membre.2001-2004
    4.4 Schimb de experienta cu autoritatile statelor candidate pe probleme specifice procesului de aderare.2001-2004
    5. Acordul european de asociere Respectarea dispozitiilor Acordului european de asociere5.1 Urmarirea îndeplinirii prevederilor Acordului european de asociere.2001-2004
    5.2 Pregatirea participarii partii române la reuniunile periodice ale Comitetului şi subcomitetelor de asociere.2001-2004
    6. Dialogul cu Uniunea Europeana în domeniul politicilor economice. Participarea la dialogul cu Uniunea Europeana în domeniul politicilor economice6.1 Elaborarea de către Ministerul Integrarii Europene a Programului economic de preaderare (PEP), în colaborare cu Ministerul Dezvoltarii şi Prognozei şi Ministerul Finanţelor Publice.septembrie 2001
    6.2 Urmarirea participarii la procedurile comunitare de supraveghere fiscala.2001-2004
    7. Documente de programare a pregatirilor de aderare a României la UE. Actualizarea documentelor de programare7.1 Completarea şi actualizarea anuala a documentelor de programare.2001-2004
    8. Evaluarea stadiului de pregatire pentru aderare. Raportul anual al progreselor realizate în pregatirea pentru aderare8.1 Elaborarea rapoartelor anuale ale României privind progresele înregistrate în pregatirea pentru aderare.2001-2004
    9. Examinarea analitica a adoptarii şi aplicarii acquisului comunitar9.1 Organizarea participarii autoritatilor române la procedurile de examinare analitica a adoptarii şi aplicarii de către România a acquisului comunitar.2001-2004
    10. Asigurarea compatibilitatii legislatiei românesti cu cea comunitara10.1 Urmarirea procesului de armonizare a legislatiei românesti cu cea comunitara şi a respectarii programului de armonizare legislativa.2001-2004
    10.2 Evaluarea compatibilitatii legislatiei în vigoare cu acquisul comunitar.2001-2004
    10.3 Avizarea proiectelor actelor normative care transpun legislatia comunitara.2001-2004
    10.4 Raportarea periodica asupra stadiului armonizarii legislatiei românesti cu cea comunitara.2001-2004
    11. Cadrul legislativ de acordare a asistentei financiare nerambursabile. Asigurarea cofinantarii în vederea utilizarii fondurilor de preaderare11.1 Adoptarea proiectelor de legi pentru ratificarea memorandumurilor de finantare PHARE privind participarea României la programele comunitare, precum şi a Programului PHAREiunie 2001 2000.
    11.2 Adoptarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului financiar multianual şi a acordului financiar anual 2000 (SAPARD).iunie 2001
    11.3 Elaborarea şi adoptarea cadrului legislativ pentru ratificarea acordurilor de finantare nerambursabila dintre România şi UE (PHARE, ISPA şi SAPARD).2002-2004
    12. Programarea şi evaluarea asistentei financiare nerambursabile12.1 Reuniuni ale grupurilor de lucru sectoriale în vederea pregatirii Comitetului Mixt de Monitorizare:ianuarie 2001
    - RICOP  
    - Privatizare  
    - Controlul frontierelor  
    - Judiciar  
    - Dezvoltare regionala  
      - Administratie publica locala  
      - Protectia copilului  
      - Agricultura  
      - Mediu  
      - Energie  
      12.2 Organizarea reuniunii Comitetului Mixt de Monitorizare.ianuarie 2001
      12.3 Programarea asistentei financiare PHARE 2001. Definitivarea, împreuna cu institutiile beneficiare, a proiectelor PHARE 2001.martie 2001
      12.4 Semnarea Memorandumului de finantare PHARE 2001.decembrie 2001
      12.5 Declansarea exercitiului de programare PHARE 2002.septembrie 2001
      12.6 Desfasurarea exercitiilor anuale de programare PHARE, ISPA şi SAPARD.2002-2004
      12.7 Evaluarea programelor de asistenta financiara.2001-2004
      12.8 Organizarea reuniunilor subcomitetelor de monitorizare a asistentei financiare externe.2001-2004
      13. Informarea opiniei publice asupra procesului de aderare. Constientizarea opiniei publice din România asupra efectelor procesului de aderare a României la UE13.1 Organizarea de actiuni pentru familiarizarea opiniei publice cu efectele procesului de aderare la Uniunea Europeana.2001-2004
      13.2 Informarea opiniei publice, prin publicatii periodice, asupra procesului naţional şi european de integrare.2001-2004
    XXXVIII. Statistica1. Adoptarea acquisului comunitar în domeniul statisticii, implementarea standardelor, metodologiilor şi clasificarilor EUROSTAT în sistemul statistic naţional1.1 Adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice.martie 2001
    1.2 Promovarea proiectului de hotarâre a Guvernului privind aprobarea Programului cercetarilor statistice în anul 2001.ianuarie 2001
    1.3 Promovarea proiectului de hotarâre a Guvernului privind organizarea şi functionarea Centrului National de Pregatire în Statistica.martie 2001
    1.4 Construirea Serverului National de Nomenclatoare, instrument necesar pentru diseminarea sistemului de nomenclatoare şi clasificari de interes general.trimestrul IV 2002
    1.5 Clasificarea Activităţilor Economiei Nationale (CAEN): gruparea unor activităţi la nivelul grupelor/claselor.decembrie 2001
    1.6 Clasificarea Produselor şi Serviciilor Asociate Activităţilor (CPSA); preluarea modificarilor efectuate la nivelul CAEN în structurarea produselor şi serviciilor atasate.decembrie 2001
    1.7 Reproiectarea planului unic de sondaj; actualizarea sistemului metainformational statistic; asigurarea transmiterii de date către EUROSTAT în formatul şi la termenele prevazute.trimestrul IV 2003
    1.8 Elaborarea unui set de norme de implementare în practica a regimului confidentialitatii datelor statistice.trimestrul III 2002
    1.9 Ancheta fortei de munca în gospodarii:decembrie 2001
        ▪ revizuirea chestionarelor în sensul adoptarii, la recomandarile EUROSTAT, a perioadelor de referinta şi adaugarea variabilelor lipsa;decembrie 2001
        ▪ realizarea modulelor solicitate ad-hoc cu respectarea perioadelor recomandate de înregistrare şi de referinta.decembrie 2001
        1.10 Ancheta anuala privind costul fortei de munca:  
        ▪ reproiectarea instrumentarului anchetei pentru evidentierea informatiilor referitoare la lucrul în timp complet şi partial şi la structura câstigurilor pe elementele specificate în legislatia europeana.decembrie 2001
        1.11 Recensamântul populatiei şi locuintelor 2002:  
        ▪ realizarea actiunilor de pregatire şi organizare a recensamântului;decembrie 2001
        ▪ efectuarea recensamântului şi prelucrarea rezultatelor;trimestrul IV 2002
        ▪ publicarea rezultatelor recensamântului.trimestrul IV 2003
        1.12 Aplicarea principiilor metodologice ale sistemului european de conturi ESA 95 în elaborarea conturilor naţionale nefinanciare şi financiare, începând cu anul 1998.decembrie 2001
        1.13 Armonizarea nomenclatorului de produse IPC cu cel al Anchetei Bugetelor de Familie (ABF).decembrie 2001
        1.14 Identificarea unor surse noi de date pentru calculul ponderilor şi compararea cu ponderile obtinute din ABF.decembrie 2001
        1.15 Analiza periodica a structurii cheltuielilor de consum ale populatiei şi includerea în nomenclator a sortimentelor pe masura ce devin semnificative.decembrie 2001
        1.16 Calculul subindicilor privind cheltuielile pentru asigurari, sanatate, educatie şi protecţie sociala potrivit normelor UE.trimestrul IV 2002
        1.17 Extinderea sferei de acoperire a structurii cheltuielilor de consum ale populatiei şi la cele efectuate de persoanele institutionalizate (implementarea conceptului "domestic").trimestrul IV 2003
        1.18 Anchete structurale de întreprindere în domeniul industriei şi constructiei: asigurarea reprezentativitatii datelor la nivelul solicitat şi reproiectarea chestionarelor pentru introducerea setului de variabile multianuale, în conformitate cu Regulamentul CE nr. 58/1997.trimestrul IV 2002
        1.19 Indicatori pe termen scurt în industrie: culegerea preturilor productiei industriale la o data fixa (data de 15 a lunii), în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1165/1998.trimestrul IV 2003
        1.20 Indicatori pe termen scurt în constructii: introducerea indicatorilor privind comenzile noi primite, autorizatiile eliberate pentru constructii; calculul pretului în constructii pe toate elementele de structura.trimestrul IV 2003
        1.21 Asigurarea reprezentativitatii rezultatelor la nivelul solicitat prin Regulamentul CE nr. 58/1997 pentru întreprinderile mici şi mijlocii.trimestrul IV 2003
        1.22 Implementarea nomenclatorului de produse şi servicii industriale PRODROM (varianta naţionala a PRODCOM); implementarea sistemului de anchete privind productia industriala dupa metodologia PRODCOM.decembrie 2001
        1.23 Introducerea indicatorului consumului de energie electrica în industria siderurgica, pe tipuri de combustibil, în statistica fierului şi otelului.trimestrul IV 2003
        1.24 Indicatori pe termen scurt privind statistica energiei: introducerea în cercetare sistematica a livrarilor de purtatori de energie, pe activităţi nominalizate conform reglementarilor UE.trimestrul IV 2003
        1.25 Ajustarea datelor statistice din domeniul comertului cu amanuntul cu variatiile sezoniere şi numarul de zile lucratoare pentru serii lunare, pe o perioada de minimum 5 ani.trimestrul IV 2002
        1.26 Transportul rutier de marfuri: adoptarea nomenclatorului de tari conform Regulamentului C.E. nr. 2691/1999.decembrie 2001
        1.27 Transportul de marfuri pe calea ferata: colectarea datelor pe tipuri de expeditie, cu vagoane, trenuri complete sau prin coletarie, pe regiuni de încarcare-descarcare.trimestrul IV 2002
        1.28 Transportul pe mare şi pe cai navigabile interioare: colectarea datelor de transport naval de marfuri pe tipuri de nave şi dupa marimea navelor.trimestrul IV 2002
        1.29 Statistica accidentelor de circulaţie rutiera: colectarea datelor privind accidentele rutiere, pe regiuni de dezvoltare.trimestrul IV 2002
        1.30 Implementarea prevederilor art. 2 din Decizia Consiliului nr. 297/1999 pentru comunicatii.decembrie 2001
        1.31 Statistica ocuparii unitatilor de cazare turistica: revizuirea metodologiei pentru producerea şi diseminarea lunara a datelor.trimestrul IV 2002
        1.32 Statistica cererii în turism: proiectarea şi implementarea unei anchete speciale în gospodarii.trimestrul IV 2002
        1.33 Reproiectarea chestionarelor anchetei structurale în domeniul serviciilor pentru introducerea întregului set de variabile specifice sectorului bancar şi al unitatilor de asigurari, în conformitate cu Regulamentul CE nr. 58/1997 şi Regulamentul CE nr. 410/1998.trimestrul IV 2003
        1.34 Reproiectarea metodologiei de calculare a deficitului bugetar şi a datoriei publice, potrivit protocolului cu Banca Nationala a României şi cu Ministerul Finanţelor Publice.trimestrul IV 2004
        1.35 Comertul exterior cu alte tari: adoptarea nomenclatorului de tari ISO 3166 alfa 2 şi a unitatilor de masura suplimentare pentru marfurile din nomenclatorul combinat (NC) recomandate de UE; ajustarea datelor de comert exterior cu variatiile sezoniere.decembrie 2001
        1.36 Statistica utilizarii terenului agricol: reproiectarea şi implementarea cercetarii statistice bienale privind suprafetele utilizate, realizata la nivelul exploatatiei agricole şi detalierea nomenclatorului de culturi.trimestrul IV 2003
        1.37 Structura şi tipologia fermelor agricole: includerea serviciilor şi produselor neagricole în indicatorii referitori la exploatatia agricola şi completarea listei variabilelor observate.trimestrul IV 2004
        1.38 Conturile economice pentru agricultura: elaborarea conturilor de productie, exploatare şi capital conform metodologiei CEA.trimestrul IV 2003
        1.39 Statistica preturilor agricole: reproiectarea şi implementarea cercetarii statistice privind preturile produselor agricole; culegerea datelor privind mijloacele de productie agricola.trimestrul IV 2003
        1.40 Statistica productiei vegetale: reproiectarea şi implementarea anchetelor privind productia vegetala şi detalierea nomenclatorului de culturi.trimestrul IV 2003
        1.41 Statistica efectivelor de animale: reproiectarea şi implementarea anchetelor privind efectivele de animale pe specii, la perioadele recomandate de EUROSTAT şi detalierea variabilelor observate pe specii, grupe de vârsta şi greutate.trimestrul IV 2003
        1.42 Statistica productiei animaliere: reproiectarea şi implementarea anchetelor privind productia animaliera în vederea observarii lunare a numarului de animale sacrificate, a productiei de carne, de lapte şi de oua.trimestrul IV 2003
        1.43 Recensamântul general agricol 2002:  
        ▪ elaborarea metodologiei şi programului de activităţi;decembrie 2001
        ▪ organizarea şi efectuarea recensamântului;trimestrul IV 2002
        ▪ prelucrarea rezultatelor recensamântului;trimestrul IV 2003
        ▪ diseminarea rezultatelor recensamântului.trimestrul II 2004
        1.44 Statistica silviculturii: definirea exploatatiei forestiere, reproiectarea şi implementarea anchetelor specifice şi completarea listei variabilelor observate.trimestrul IV 2003
        1.45 Statistica navelor de pescuit; statistica capturilor; statistica debarcarilor; statistica în acvacultura: îmbunătăţirea jurnalelor (chestionarelor) de pescuit; ameliorarea estimatiilor privind capturile realizate prin pescuitul de subzistenta şi cel recreativ-sportiv; adaptarea surselor de informatii o data cu crearea pietelor organizate de peste.trimestrul IV 2004
        1.46 Statistica deseurilor şi reciclarea acestora; statistica deseurilor periculoase: îmbunătăţirea activităţii de evidenta şi culegere a datelor statistice în domeniul gestiunii deseurilor şi reproiectarea cercetarii statistice privind gestiunea deseurilor.trimestrul IV 2002
        1.47 Statistica utilizarii apei şi a evacuarilor în apa; statistica emisiilor: culegerea datelor statistice necesare în vederea descrierii ciclului apei; estimarea la fiecare doi ani a emisiilor pentru SO2, NO(x), particule, CO.trimestrul IV 2004
        1.48 Indicatori şi indici de presiune: crearea setului de indicatori de presiune pentru fiecare dintre domeniile politice relevante pentru mediu; crearea instrumentelor necesare în vederea evaluarii progreselor înregistrate în domeniul dezvoltarii durabile.trimestrul IV 2004
        1.49 Statistica cheltuielilor de protecţie a mediului: reproiectarea cercetarii statistice pentru colectarea datelor conform cerintelor Sistemului European pentru Colectarea Datelor Economice privind Mediul (SERIEE); producerea datelor de mediu în corespondenta cu cele economice în vederea construirii conturilor-satelit privind mediul.trimestrul IV 2002
      2. Perfecţionarea reglementarilor administrative şi legislative în domeniul statisticii oficiale2.1 Crearea oficiilor regionale de statistica la nivelul actualelor regiuni de dezvoltare.decembrie 2001
    2.2 Promovarea de proiecte de hotarâri ale Guvernului privind:  
    ▪ organizarea şi efectuarea recensamântului populatiei şi locuintelor 2002;martie 2001
    ▪ organizarea şi efectuarea recensamântului general agricol 2002.octombrie 2001
    3. Cresterea capacităţii profesionale a personalului din sistemul statisticii oficiale, dezvoltarea tehnologiilor statistice şi informatice3.1 Formarea personalului statistic: elaborarea de programe speciale (curricula) de formare a statisticienilor debutanti şi a personalului din serviciile de statistica oficiala din institutiile administratiei publice centrale.septembrie 2001
    3.2 Cercetarea şi dezvoltarea în domeniul statisticii: dezvoltarea de programe de cercetare aplicativa şi metodologica; dezvoltarea sistemului de publicatii interne cu caracter metodologic şi de documentare informationala.trimestrul IV 2002
    3.3 Tehnologiile informatice: perfecţionarea tehnologiei informatiei şi a comunicatiilor prin procesare Client-Server (potrivit normelor Gartner Group) şi multi-tier, stocarea şi manipularea datelor pe baza modelelor de date relationale şi obiectuale - baze de date şi aplicatii orientate pe obiect, tehnologii de depozitare a datelor (warehousing), tehnologii de vizualizare multimedia, tehnologii de diseminare on-line a informatiei, tehnologii de comunicatii de mare viteza; servicii WAN.trimestrul IV 2002
    4. Perfecţionarea sistemului de diseminare a datelor statistice4.1 Îmbunătăţirea activităţii de conceptie şi editare a publicatiilor.decembrie 2001
    4.2 Diversificarea şi eficientizarea diseminarii electronice, accesul utilizatorilor din tara şi strainatate la bazele de date statistice.trimestrul IV 2002
    4.3 Definirea şi implementarea unei activităţi de marketing având ca obiective: identificarea categoriilor de utilizatori de date statistice şi a nevoilor reale ale acestora; adaptarea produselor statistice la solicitarile utilizatorilor; definirea unor modalitati de depistare rapida a produselor optime pentru utilizatori; crearea unor mecanisme de informare şi deservire prompta a clientilor.decembrie 2001
                           PLAN DE ACŢIUNE            al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004                 Acţiuni urgente - trimestrul I 2001                              CUPRINS    I. Finanţe ................................................. 68    II. Politica socială ....................................... 68    III. Protecţia copilului ................................... 68    IV. Producerea de energie electrica şi termica.        Acţiuni pentru depăşirea anotimpului friguros .......... 68    V. Pregătirea campaniei agricole de primavara .............. 71    VI. Transporturi ........................................... 72    VII. Construcţii ........................................... 74    VIII. Gospodărirea apelor .................................. 74    IX. Protecţia mediului ..................................... 75    X. Societatea informationala ............................... 75    XI. Reforma instituţională în domeniul privatizării ........ 76    XII. Investiţii străine directe ............................ 76    XIII. Întreprinderi mici şi mijlocii ....................... 76    XIV. Ordine publică ........................................ 76    XV. Apărare naţionala ...................................... 77    XVI. Administraţie publică ................................. 78    XVII. Sănătate ............................................. 78    XVIII. Integrare europeană ................................. 78    XIX. Politica externa ...................................... 80    XX. Program legislativ ..................................... 80               Acţiuni urgente - trimestrul I 2001
           
    DomeniulObiectivulActiuneaPerioada
    I. Finanţe1. Asigurarea necesarului de combustibili în perioada decembrie 2000-martie 20011.1 Asigurarea resurselor financiare pentru achitarea importurilor de combustibili energetici prin contractarea de către stat, în baza Hotarârii Guvernului nr. 769/2000, a unor credite externe ce vor fi subîmprumutate S.C. Termoelectrica - S.A. (valoarea ramasa de contractat este de 62 mil.$).martie
    1.2 Asigurarea resurselor financiare pentru achitarea importurilor de combustibili energetici prin contractarea de S.C. Termoelectrica - S.A. a unor credite externe garantate de stat, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 767/2000 - pentru valoarea ramasa de 65 mil.$ şi a Hotarârii Guvernului nr. 1200/2000 în valoare totala de 185 mil.$.martie
    2. Elaborarea proiectelor de legi privind bugetul2.1 Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2001.martie
    2.2 Proiectul legii bugetului asigurarilor sociale pe anul 2001.martie
    II. Politica sociala1. Reforma pensiilor1.1 Restabilirea echilibrului financiar al sistemului public de pensii; echilibrarea fluxului de contributii pentru asigurari sociale cu cel al platii pensiilor şi altor drepturi de asigurari sociale prin:  
    ▪ adoptarea unui mecanism de indexare trimestriala de acoperire integrala a ratei inflatiei;martie
    ▪ stabilirea modalitatii de recalculare a pensiilor stabilite pâna la data de 1 aprilie 2001 prin transformarea în puncte;martie
    ▪ consolidarea institutionala pentru implementarea sistemului public de pensii prin înfiintarea Casei Nationale de Pensii cu structurile ei teritoriale.februarie
    III. Protectia copilului1. Orientarea domeniului conform Programului de guvernare1.1 Elaborarea de către Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului şi Adoptie a unei noi strategii în domeniul protecţiei copilului.februarie
    2. Finantarea unui program special2.1 Introducerea unui capitol bugetar (10 milioane dolari pentru o perioada de 2 ani), care sa sustina desfasurarea unui program referitor la sanatatea copiilor români, în parteneriat cu Organizatia Mondiala a Sanatatii.La elaborarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2001
    IV. Producerea de energie electrica şi termica. Actiuni pentru depasirea anotimpului friguros1. Asigurarea functionarii sistemului energetic naţional; asigurarea furnizarii de agent termic şi apa calda pentru populatie1.1 Realizarea pe trim. I 2001 a unei productii de energie electrica de 14.766 GWh, din care:  
    - 5.288 GWhianuarie
    - 4.554 GWhfebruarie
    - 4.924 GWhmartie
    1.2 Realizarea pe trim. I 2001 a unei productii de energie termica de 36.510 Tcal, din care:  
    - 14.745 Tcalianuarie
    - 11.430 Tcalfebruarie
    - 10.335 Tcalmartie
    1.3 Asigurarea resurselor de combustibil pentru producerea energiei electrice şi termice:  
    a) huila energetica  
    ▪ livrarea din stocul de 210 mii tone existent la S.C. Termoelectrica - S.A. la 1 ianuarie 2001, a urmatoarelor cantitati:  
    - 120 mii tone, din care:trim. I
    - 37 mii toneianuarie
    - 29 mii tonefebruarie
    - 54 mii tonemartie
    ▪ realizarea de către CNH Petrosani în trim. I a unei productii de huila energetica de 792 mii t, din care:  
    - 252 mii toneianuarie
    - 240 mii tonefebruarie
      - 300 mii tonemartie
        ▪ extinderea programului de lucru cu doua sâmbete pe luna la unitatile de exploatare şi preparare de la CNH Petrosani.lunar
        ▪ asigurarea de către S.C. Termoelectrica - S.A. pentru CNH Petrosani a unui nivel de lichiditati de 550 miliarde lei într-un ritm de 7 mld. lei/zi lucratoare.trim. I
        ▪ punerea la dispozitie de către SNTFM "CFR Marfa" la CNH Petrosani a minimum 230 vagoane zilnic, pentru transportul şi livrarea carbunelui.ianuarie-martie
        ▪ realizarea de către S.C. Termoelectrica - S.A. a importului contractat de huila energetica în cantitate de:  
        - 272 mii tone, din care:trim. I
        - 118 mii toneianuarie
        - 84 mii tonefebruarie
        - 70 mii tonemartie
        ▪ asigurarea de către S.C. Termoelectrica - S.A. din încasari curente a lichiditatilor în valoare de 7 mil. USD, pentru plata contravalorii importurilor contractate de huila energetica, astfel:  
        - 3,0 mil. USDianuarie
        - 2,2 mil. USDfebruarie
        - 1,8 mil. USDmartie
        b) lignit  
        ▪ scoaterea din stocul de 2554 mii tone, existent la 1 ianuarie 2001 la S.C. Termoelectrica - S.A., a unei cantitati de lignit de:  
        - 691 mii toneianuarie
        - 297 mii tonefebruarie
        ▪ punerea zilnica la dispozitie CNLO Târgu Jiu şi SNC Ploiesti de către SNTFM "CFR Marfa" a unui numar minim de 1250 vagoane de transportat carbune, pentru livrarea lignitului.saptamânal (de luni pâna sâmbata inclusiv)
        ▪ asigurarea livrarii în trim. I de către CNLO Târgu Jiu la ROMAG TERMO a 750 mii t de lignit, astfel:  
        - 250 mii toneianuarie
        - 250 mii tonefebruarie
        - 250 mii tonemartie
        ▪ asigurarea livrarii în trim. I de către CNLO Târgu Jiu către CET Govora a 510 mii t lignit, astfel:  
        - 180 mii toneianuarie
        - 159 mii tonefebruarie
        - 171 mii tonemartie
        ▪ realizarea în trim. I de către CNLO Târgu Jiu, SNC Ploiesti şi S.C. Banat Anina a unei productii de 7228 mii tone de lignit, astfel:  
        - 2383 mii toneianuarie
        - 2401 mii tonefebruarie
        - 2444 mii tonemartie
        ▪ asigurarea lichiditatilor de către S.C. Termoelectrica - S.A. pentru furnizorii de lignit, astfel:  
        - CNLO Târgu Jiu - 17,2 mld. lei/zi lucratoarezilnic
        - SNC Ploiesti - 3,5 mld. lei/zi lucratoarezilnic
        - S.C. Banatul Anina - 0,8 mld. lei/zi lucratoarezilnic
        ▪ plata prin compensare cu bugetul de stat de către ROMAG TERMO a contravalorii lignitului livrat de CNLO Târgu Jiu şi a pacurii livrate de SNP Petrom.trim. I
        c) pacura  
        ▪ scoaterea din stocurile centralelor termice (S.C. Termoelectrica - S.A., ROMAG TERMO şi GOVORA) a cantitatii de 299 mii tone pacura în trim. I astfel:  
        - 104 mii toneianuarie
        - 81 mii tonefebruarie
        - 114 mii tonemartie
        ▪ asigurarea de la SNP Petrom pentru centralele aferente S.C. Termoelectrica - S.A., ROMAG TERMO şi CET Govora a urmatoarelor cantitati de pacura:  
        - 240 mii tone, din care:trim. I
        - 80 mii toneianuarie
        - 80 mii tonefebruarie
        - 80 mii tonemartie
        ▪ realizarea de către S.C. Termoelectrica - S.A. a importului de pacura contractat în cantitate de:  
        - 288 mii tone, din care:trim. I
        - 180 mii toneianuarie
        - 54 mii tonefebruarie
        - 54 mii tonemartie
        ▪ livrarea lunara în trim. I de către SNP Petrom a cantitatii de 2600 t motorina, cu plata prin compensare cu S.C. Termoelectrica - S.A. pentru:  
        - SC Banat Anina - 100 tonelunar
        - CNLO Târgu Jiu - 1200 tonelunar
        - SNC Ploiesti - 1000 tonelunar
        - CNH Petrosani - 300 tonelunar
        ▪ asigurarea din credite în valuta de către S.C. Termoelectrica - S.A. a lichiditatilor în valoare de 700 miliarde lei, necesare pentru plata pacurii furnizate de SNP Petrom.ianuarie
        ▪ livrarea de către SNP Petrom cu prioritate către centralele termice de zona, consumatorii casnici şi către cei rezidentiali a combustibilului lichid usor (CLU) şi a combustibilului tip "M", în cantitate de:  
        - 109 mii tone, din care:trim. I
        - 40 mii toneianuarie
        - 35 mii tonefebruarie
        - 34 mii tonemartie
        ▪ aprobarea H.G. privind producerea apei grele în anul 2001 de către ROMAGPROD din cadrul R.A.A.N. Drobeta-Turnu Severin pentru asigurarea resurselor financiare pentru plata prin compensare cu bugetul de stat a combustibililor achizitionati de către ROMAG TERMO.ianuarie
        d) gaze naturale  
        ▪ contractarea integrala a productiei de gaze naturale realizata de EXPROGAZ Medias şi SNP Petrom cu societatile de distributie DISTRIGAZ SUD Bucuresti şi DISTRIGAZ NORD Târgu Mures.ianuarie
        ▪ asigurarea livrarii la S.C. Termoelectrica - S.A. de către DISTRIGAZ SUD Bucuresti şi DISTRIGAZ NORD Târgu Mures a gazelor naturale în cantitate de:  
        - 665 mil. Nm3, din care:trim. I
        - 275 mil. Nm3ianuarie
        - 247 mil. Nm3februarie
        - 143 mil. Nm3martie
        ▪ realizarea de către S.C. Termoelectrica - S.A. a importului de gaze naturale în cantitate de:  
        - 846 mil. Nm3, din care:trim. I
        - 292 mil. Nm3ianuarie
        - 263 mil. Nm3februarie
        - 291 mil. Nm3martie
        ▪ finalizarea angajamentelor şi semnarea contractelor de credite în valuta cu garantii guvernamentale în valoare de 150 mil. euro şi 62,5 mil. dolari S.U.A.ianuarie
        ▪ aprobarea de către Guvern a actului normativ pentru acordarea de credite fara dobânda cu rambursare esalonata societatilor de producere şi distributie a agentului termic şi a apei calde destinate populatiei, în vederea aprovizionarii cu combustibil pentru trimestrul I, în valoare de 2500 miliarde lei.ianuarie
        ▪ plata zilnica către S.C. Termoelectrica - S.A. de către S.C. Electrica - S.A. a sumei minime de 28 miliarde lei/zi în vederea acoperirii de către aceasta a obligatiilor către furnizorii de carbune şi de 10 miliarde lei/zi în vederea acoperirii obligatiilor către furnizorii de gaze naturale.zi lucratoare- ianuarie
        ▪ suspendarea aplicarii O.U.G. nr. 27/2000 privind obligatia platii accizelor de către agentii comerciali furnizori de agent termic şi apa calda pentru populatie, aferente achizitiilor de combustibili lichizi.ianuarie
      2. Asigurarea necesarului de gaze naturale pentru consumul populatiei, agentilor economici şi al celorlalti consumatori rezidentiali2.1 Asigurarea livrarilor de gaze naturale din tara (productie curenta) în cantitate de 4,9 miliarde Nm3, astfel:trim. I
      - EXPROGAZ - 2,675 miliarde Nm3  
    - DEPOGAZ - 0,680 miliarde Nm3  
    - TRANSGAZ - 0,065 miliarde Nm3  
    - SNP Petrom - 1,530 miliarde Nm3  
      2.2 Initierea urgenta a deplasarii în Federatia Rusa a unei delegatii guvernamentale pentru convenirea aranjamentelor pentru un nou contract de import de gaze de la GAZPROM.ianuarie
      2.3 Promovarea actului normativ pentru acordarea garantiei guvernamentale de 50 mil. U.S.D. pentru DISTRIGAZ SUD Bucuresti şi 50 mil. U.S.D. pentru DISTRIGAZ NORD Târgu Mures, necesara pentru importul de gaze naturale.ianuarie
    3. Satisfacerea cererii de combustibili solizi a consumatorilor casnici şi rezidentiali3.1 Livrarea către societatile comerciale având ca obiect de activitate desfacerea combustibililor, astfel:trim. I
    - lemn - 300 mii m3ianuarie
      - lignit - 150 mii tonefebruarie
      - huila spalata - 50 mii tone.martie
      3.2 Valorificarea lemnului de foc provenit din exploatarea parchetelor, rarituri, taieri de igiena şi accidentale cu minimum 300 000 m3/luna în trimestrul I 2001.martie
      4. Eficientizarea utilizarii energiei electrice şi a gazelor naturale. Evitarea efectelor negative ce ar putea aparea în procesele de productie la agentii economici industriali. Întarirea disciplinei financiare în domeniu4.1 Instituirea unor masuri graduale la agentii economici de utilizare a gazelor naturale şi energiei (evitarea lucrului în perioadele de vârf de sarcina, efectuarea în perioada de iarna a reparatiilor şi reviziilor), în vederea asigurarii cu prioritate a consumului la populatie şi la utilizatorii rezidentiali; realizarea unor ghiduri pentru reducerea consumurilor.ianuarie-martie
    V. Pregatirea campaniei agricole de primavara1. Verificarea situatiei concrete existente, în vederea elaborarii şi aplicarii unor masuri şi actiuni eficiente în regim de urgenta1.1 Inventarierea suprafetelor însamântate în toamna anului 2000, a starii de vegetatie a plantelor şi stabilirea masurilor pentru realizarea unor productii corespunzatoare.februarie
    1.2 Verificarea stadiului executiei araturilor pentru însamântarile de primavara şi stabilirea masurilor necesare pentru încheierea în cel mai scurt timp a acestei lucrari.februarie
    1.3 Inventarierea culturilor perene, a starii de vegetatie a acestora şi stabilirea masurilor agrotehnice, necesare în vederea realizarii unor productii corespunzatoare cerintelor actuale.februarie
    1.4 Verificarea situatiei plantatiilor de pomi şi vii, precum şi din legumicultura şi stabilirea actiunilor de întreprins pentru asigurarea unei evolutii corespunzatoare a starii de vegetatie a acestora.februarie
    1.5 Inventarierea stocului de seminte şi material saditor, pe categorii biologice, şi stabilirea masurilor pentru asigurarea integrala a acestora, inclusiv din import, în caz de nevoie.februarie
      1.6 Verificarea situatiei amenajarilor pentru irigat şi intensificarea lucrarilor de reparatii, precum şi semnarea precontractelor pentru livrarea apei, în vederea punerii în functiune la data de 15 martie 2001 a circa 500 000 hectare.februarie
    1.7 Inventarierea efectivelor de animale, pe specii şi categoriile de detinatori.februarie 2001
    2. Asigurarea bazei materiale pentru efectuarea în conditii optime a lucrarilor de înfiintare a culturilor de primavara şi de întretinere a celor de toamna, precum şi a plantatiilor de vii, pomi şi în legumicultura.2.1 Actiunile şi masurile ce vor fi întreprinse au în vedere, cu prioritate, urmatoarele culturi: sfecla de zahar, floarea-soarelui, porumbul, soia boabe, lucerna, trifoiul, cartofii.  
    În acest scop vor fi elaborate şi adoptate urmatoarele acte normative:  
    ▪ Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru acordarea unui sprijin direct, de 1 milion lei, pentru fiecare hectar de teren cultivat, precum şi pentru plantatiile de vii şi pomi, cât şi pentru serele de legume, lucrate în conditii corespunzatoare cerintelor agrotehnice, în gospodariile individuale si/sau asociatii;ianuarie
    ▪ Hotarâre a Guvernului pentru stabilirea nivelului reducerii pretului de cumparare a semintelor certificate din productia interna, provenite de la agentii economici autorizati, folosite la însamântari în campania agricola din primavara anului 2001 şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul utilizarii sumelor reprezentând pretul de cumparare a semintelor certificate folosite în campania agricola din primavara anului 2001;ianuarie
    ▪ Ordonanta de urgenta a Guvernului privind subventionarea integrala a unor cantitati minime de îngrasaminte chimice şi pesticide, pentru culturile din toamna anului 2000 şi pentru cele care se vor înfiinta în primavara anului 2001;ianuarie
    ▪ Ordonanta de urgenta a Guvernului privind subventionarea cu 70% a dobânzii la creditele angajate pentru procurarea motorinei şi a altor factori de productie (îngrasaminte, pesticide etc.) necesari în vederea efectuarii lucrarilor agricole;ianuarie
    ▪ Ordonanta de urgenta a Guvernului privind sprijinul acordat producatorilor de lapte, carne de pasare şi carne de porc, livrate la fondul de consum.ianuarie
    2.2 Verificarea şi mentinerea în stare buna de functionare a sistemelor de irigat.ianuarie-martie
    3. Asigurarea bazei materiale şi financiare pentru efectuarea, în conditii optime, a lucrarilor de întretinere a culturilor, de recoltare, depozitare şi conservare a produselor agricole3.1 Elaborarea Programului special al campaniei agricole de vara.trim. I
    3.2 Vor fi elaborate şi adoptate urmatoarele acte normative:  
    ▪ Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru subventionarea dobânzilor la creditele angajate pentru:martie
    - executarea lucrarilor agricole;  
    - procurarea furajelor şi a medicamentelor pentru animale;  
    - procurarea de tractoare, masini agricole, utilaje şi echipamente agricole şi de industrie alimentara, pentru care statul suporta 25% din contravaloarea acestora;  
    - sprijinirea înfiintarii fermelor de productie zootehnica, precum şi a centrelor de prelucrare a produselor agricole.  
    ▪ Ordonanta de urgenta a Guvernului privind acordarea unor prime pentru cantitatile de produse agricole, valorificate prin societati comerciale specializate, autorizate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Padurilor, cu prioritate pentru: grâu de panificatie, sfecla de zahar, floarea-soarelui, soia boabe şi porumb.februarie
    ▪ Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru completarea prevederilor Legii nr. 1/2000, în sensul acordarii a câte 0,5 ha teren arabil pentru familiile cu precadere tinere, care nu detin teren agricol şi locuiesc în mediul rural.aprilie
    4. Asigurarea unei bune iernari a efectivelor de animale4.1 Crearea conditiilor pentru asigurarea şi pastrarea la parametrii optimi a factorilor de microclimat din adaposturile de animale.ianuarie-martie
    4.2 Inventarierea şi evaluarea stocurilor de furaje, de volum şi concentrate şi stabilirea unor masuri pentru hranirea cât mai buna a animalelor.februarie
    VI. Transporturi1. Mentinerea retelei de drumuri naţionale în stare de functionare normala1.1 Mentinerea sistemului de activitate de iarna, permanenta informationala şi decizie pe întreaga retea de drumuri naţionale.ianuarie-martie
    1.2 Asigurarea ritmica a motorinei de iarna (-15°C) conform programului lunar.ianuarie-martie
    1.3 Asigurarea stocului de materiale antiderapante (nisip, zgura, sare, saramura).ianuarie-martie
    1.4 Mentinerea în stare de functionare a tuturor utilajelor proprii care contribuie la activitatea de deszapezire şi combaterea poleiului.ianuarie-martie
    1.5 Asigurarea personalului de supraveghere şi deservire a utilajelor în vederea functionarii continue a activităţii de iarna.ianuarie-martie
    1.6 Urmarirea declansarii şi a desfasurarii operatiunilor de deszapezire şi combaterea poleiului.ianuarie-martie
    1.7 Cooperarea şi coordonarea activităţii cu unitatile terte care au contractat deszapezirea unor sectoare de drumuri naţionale.ianuarie-martie
    1.8 Informarea permanenta prin mass-media despre starea de viabilitate şi aderenta a sectoarelor de drumuri naţionale.ianuarie-martie
    1.9 Colaborarea permanenta cu politia rutiera pentru dirijarea şi descongestionarea traficului.ianuarie-martie
    2. Mentinerea în stare de functionare a infrastructurii de transport feroviar2.1 Aplicarea dispozitiei comune "CFR" - S.A., "CFR Marfa - S.A.", "CFR Calatori" - S.A. privind cooperarea în actiunea de deszapezire.ianuarie-martie
    2.2 Utilizarea efectivelor militare în actiunea de deszapezire.ianuarie-martie
    2.3 Asigurarea protecţiei liniilor contra înzapezirilor.ianuarie-martie
      2.4 Repararea şi revizia mijloacelor de interventie şi de deszapezire.ianuarie-martie
      2.5 Asigurarea ritmica cu motorina pentru temperaturi joase (-25°C).ianuarie-martie
      2.6 Suplimentarea fortei de munca pentru actiuni de deszapezire.ianuarie-martie
      2.7 Asigurarea întretinerii cladirilor pe perioada de iarna.ianuarie-martie
      2.8 Functionarea comandamentelor de iarna.ianuarie-martie
      2.9 Executarea lucrarilor de întretinere curenta şi reparatii capitale la linii şi instalatii conform programului CFR - S.A.ianuarie-martie
      2.10 Executarea lucrarilor de revizii şi reparatii la utilajele şi masinile grele de cale.ianuarie-martie
      2.11 Reparatia şi pregatirea materialului rulant propriu în vederea executarii lucrarilor din programul CFR-S.A.ianuarie-martie
        2.12 Aprovizionarea cu principalele materiale de cale (traverse, sina, material marunt) pentru programul CFR-S.A.ianuarie-martie
      3. Derularea transportului feroviar (calatori) în conditii normale de functionare3.1 Asigurarea numarului necesar de automotoare pentru desfasurarea în bune conditii a traficului de calatori.ianuarie-martie
      3.2 Asigurarea numarului necesar de WIT-uri pentru trenurile de calatori.ianuarie-martie
      3.3 Asigurarea vagoanelor de calatori pregatite pentru perioada de iarna.ianuarie-martie
      3.4 Asigurarea stocului de motorina necesar, inclusiv cel pentru temperaturi scazute.ianuarie-martie
      3.5 Asigurarea stocului minim de piese de schimb pentru interventii la materialul rulant.ianuarie-martie
      4. Derularea transportului feroviar (marfa) în conditii normale de functionare4.1 Asigurarea numarului necesar de locomotive pentru tractarea în bune conditii a trenurilor de marfa.ianuarie-martie
      4.2 Asigurarea numarului necesar de vagoane specializate pentru transportul produselor petroliere.ianuarie-martie
      4.3 Asigurarea mijloacelor de interventie necesare pentru deszapezire.ianuarie-martie
      4.4 Asigurarea deservirii mijloacelor de interventie necesare pentru deszapezire.ianuarie-martie
      4.5 Asigurarea stocului de motorina necesar, inclusiv cel pentru temperaturi scazute.ianuarie-martie
      4.6 Asigurarea stocului minim de piese de schimb pentru interventii la materialul rulant.ianuarie-martie
      5. Mentinerea în stare de functionare a infrastructurii de transport la metrou5.1 Efectuarea de lucrari de etansare şi reparatii la halele de parcare şi depouri; stabilirea pe dispozitive (statii şi depouri) şi posturi a personalului necesar în vederea interventiilor şi desfasurarii normale a activităţilor.ianuarie-martie
      5.2 Asigurarea stocului minim de siguranta pentru materiale, combustibili, lubrifianti, piese de schimb şi subansambluri.ianuarie-martie
      6. Derularea transportului urban de calatori cu metroul în conditii normale6.1 Asigurarea continuitatii liniilor CF din linii curente, depouri şi remize, precum şi a functionalitatii sistemelor de alimentare cu energie electrica, automatizari şi telecomunicatii, ventilatie, evacuare apa, scari rulante.ianuarie-martie
      6.2 Asigurarea necesarului de parc de material rulant atât pentru conditii normale, cât şi a necesarului de parc de material rulant suplimentar pentru preluarea unor fluxuri suplimentare de calatori.ianuarie-martie
      6.3 Deszapezirea acceselor pentru intrarea şi evacuarea calatorilor la statiile de metrou.ianuarie-martie
      6.4 Asigurarea functionalitatii sistemului de comunicatii şi a echipelor de interventii pentru cazuri de necesitate.ianuarie-martie
      7. Mentinerea în stare de functionare a infrastructurii porturilor maritime7.1 Functionarea comandamentului central de iarna în portul Constanta şi a comandamentelor locale în porturile Mangalia şi Midia.ianuarie-martie
      7.2 Mentinerea în stare de functionare a parcurilor de utilaje necesare pentru deszapezirea platformelor portuare, a intrarilor şi drumurilor în porturile maritime.ianuarie-martie
      7.3 Aprovizionarea materialelor şi a uneltelor necesare pentru deszapezirea manuala şi pentru îndepartarea poleiului.ianuarie-martie
      7.4 Asigurarea echipajelor de interventie pentru portul Constanta şi fiecare zona de interventie.ianuarie-martie
      7.5 Contractarea şi urmarirea executarii contractelor pentru lucrari de deszapezire cu tertii în porturile Midia, Mangalia şi Constanta-Sud.ianuarie-martie
      7.6 Asigurarea sistemelor de semnalizare a navigatiei în porturile maritime şi a iluminatului platformelor portuare.ianuarie-martie
      8. Derularea traficului portuar maritim în conditii normale8.1 Repararea şi revizia centralelor termice, a instalatiilor de distribuire şi a celor interioare de încalzire.ianuarie-martie
      8.2 Aprovizionarea cu combustibil a instalatiilor de încalzire a magaziilor, atelierelor, a spatiilor administrative şi sociale.ianuarie-martie
      9. Asigurarea conditiilor de navigatie pe Dunare9.1 Mentinerea în stare de functionare a navelor de întretinere în caz de înghet.ianuarie-martie
      9.2 Aplicarea Protocolului româno-ucrainean de actiune comuna în caz de înghet, încheiat la 6 decembrie 2000.ianuarie-martie
      9.3 Aplicarea Protocolului româno-bulgar de actiune comuna în caz de înghet, încheiat la 24 noiembrie 2000.ianuarie-martie
      9.4 Asigurarea ritmica a combustibilului şi a lubrifiantilor pentru flota tehnica (cca 700 tone motorina şi 7,5 tone ulei).ianuarie-martie
      9.5 Asigurarea functionarii semnalizarii de iarna.ianuarie-martie
      9.6 Functionarea comandamentului şi a grupelor operative; informarea prin radio asupra situatiei ghetii pe Dunare.ianuarie-martie
      10. Pregatirea navelor tehnice pentru iernat10.1 Stabilirea navelor pe locuri de iernare şi mentinerea în stare de functionare a navelor de asistenta.ianuarie-martie
      11. Asigurarea functionalitatii infrastructurii canalelor navigabile11.1 Reparatia şi revizia centralelor termice, a instalatiilor de încalzire şi a retelelor de distributie a agentului termic pentru functionarea ecluzelor.ianuarie-martie
      11.2 Asigurarea pieselor de schimb pentru interventie în caz de avarie la ecluze.ianuarie-martie
      11.3 Asigurarea functionarii sistemului de telecomunicatii şi a sistemului informational.ianuarie-martie
      11.4 Revizia şi repararea instalatiilor de iluminat exterior la ecluze.ianuarie-martie
      11.5 Aprovizionarea cu unelte şi materiale de întretinere în caz de înzapezire sau înghet.ianuarie-martie
      11.6 Asigurarea functionarii navelor tehnice de interventie la ecluze în caz de înghet.ianuarie-martie
      12 Asigurarea adâncimilor minime de siguranta în bazinele portuare fluviale şi la dane12.1 Verificarea adâncimilor şi efectuarea de dragaje.ianuarie-martie
      13. Mentinerea functionalitatii infrastructurilor portuare fluviale13.1 Aprovizionarea cu unelte şi materiale de interventie în caz de înzapezire sau înghet.ianuarie-martie
      13.2 Verificarea dotarilor PSI şi încarcarea stingatoarelor cu încarcatura de iarna.ianuarie
      13.3 Asigurarea iluminatului pe platformele portuare.ianuarie-martie
      13.4 Asigurarea semnalizarii de iarna în bazinele portuare.ianuarie-martie
      13.5 Reparatia şi revizia centralelor termice, a instalatiilor interioare şi retelelor de distributie; aprovizionarea cu combustibil.ianuarie-martie
      13.6 Desfasurarea planurilor operative de interventie în situatii deosebite.ianuarie-martie
      14. Mentinerea în stare de functionare a infrastructurii de transport pentru aviatia civila14.1 Asigurarea bunei functionari a echipamentelor de deszapezire a suprafetelor de miscare.ianuarie-martie
      14.2 Asigurarea bunei functionari a echipamentelor de dejivrare a suprafetelor de miscare şi a aeronavelor.ianuarie-martie
      14.3 Asigurarea stocurilor de combustibili, lubrifianti şi materiale dejivrante.ianuarie-martie
      15. Derularea transportului în conditii normale15.1 Desfasurarea planurilor de deszapezire.ianuarie-martie
      15.2 Efectuarea de reparatii şi revizii auto şi autospeciale.ianuarie-martie
      15.3 Derularea contractelor de prestari servicii cu terti pentru interventie în cazuri de criza.ianuarie-martie
    VII. Constructii1. Protectia sociala a salariatilor din constructii, materiale de constructii şi transport în constructii1.1 Verificarea actiunii de întocmire a dosarelor pentru acordarea ajutorului de somaj personalului disponibilizat pe perioada 1 decembrie 2000 - 30 aprilie 2001.ianuarie
    1.2 Verificarea actiunilor pentru plata şi consemnarea în evidente a ajutorului de somaj.ianuarie
    1.3 Verificarea întocmirii formelor reale de reluare a activităţii.martie
    VIII. Gospodarirea apelor1. Asigurarea necesarului de apa pentru populatie şi economie în conditiile regimului de timp friguros şi a unui deficit accentuat de apa în conditii de seceta prelungita1.1 Aplicarea şi respectarea cu strictete a programelor de gospodarire a apelor în conditii de seceta prelungita şi timp friguros de către administratorii şi detinatorii, cu orice titlu, de lacuri de acumulare şi beneficiari de apa, conform prevederilor regulamentelor de exploatare coordonata a lucrarilor pe bazine hidrografice şi ale planurilor bazinale.ianuarie-martie
    1.2 Utilizarea potentialului hidroenergetic al lacurilor de acumulare în conditiile stabilite prin programele de exploatare a acumularilor, elaborate de autoritatea de gospodarire a apelor şi aprobate de Ministerul Apelor şi Protectiei Mediului.ianuarie-martie
    1.3 Coordonarea aplicarii cu strictete a prevederilor cuprinse în planurile bazinale de restrictii şi folosire a apei în perioade deficitare, aprobate de Ministerul Apelor şi Protectiei Mediului, şi corelarea cu prognozele hidrometeorologice de scurta şi medie durata.ianuarie-martie
    1.4 Întarirea autoritatii institutiei de gospodarire a apelor în scopul racordarii la noile criterii de performanta.ianuarie-martie
    1.5 Pregatirea şi punerea în functiune a unor noi surse de alimentare cu apa din puturile de mare adâncime, în functie de gravitatea fenomenului şi oportunitatile economice locale.ianuarie-martie
    1.6 Supravegherea cursurilor de apa şi luarea masurilor tehnice şi organizatorice necesare în vederea asigurarii conditiilor normale de scurgere a apelor în conditii de iarna sau în regim de ape mari (suplimentari de debite, distrugerea podurilor de gheata, înlaturarea fenomenelor de iarna, deblocari ale prizelor pentru alimentari cu apa, masuri de aparare etc.).ianuarie-martie
    2. Functionarea în bune conditii a tuturor echipamentelor hidromecanice de dirijare şi mentinere a debitelor şi volumelor de apa2.1 Aplicarea masurilor de întretinere şi exploatare a constructiilor hidrotehnice, a echipamentelor hidromecanice şi a instalatiilor aferente controlului periodic.ianuarie-martie
    2.2 Asigurarea functionarii normale a echipamentelor hidromecanice şi a instalatiilor aferente în conditii de temperaturi scazute.ianuarie-martie
    2.3 Asigurarea masurilor şi mijloacelor de interventie rapida în situatii critice şi dispunerea masurilor urgente de remediere a eventualelor defectiuni.ianuarie-martie
    2.4 Efectuarea şi simularea unor manevre de control în vederea verificarii capacităţii de functionare.ianuarie-martie
    3. Prevenirea şi alarmarea în timp real a populatiei şi utilizatorilor asupra fenomenelor meteorologice şi hidrologice periculoase3.1 Aducerea la cunostinta tuturor factorilor interesati, prin mass-media, a prevederilor planurilor judetene şi bazinale de aparare împotriva inundatiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase şi a planurilor de avertizare-alarmare în caz de accidente la constructiile hidrotehnice şi aplicarea corespunzatoare a acestora.ianuarie-martie
    3.2 Mentinerea în stare de functionare permanenta a sistemului informational-decizional şi a fluxului specific de date şi marirea frecventei masuratorilor în situatii critice.ianuarie-martie
    3.3 Utilizarea altor mijloace de avertizare şi alarmare existente (sirene, transmisii telefonice, clopotele bisericilor etc.) pentru avertizarea şi alarmarea populatiei şi utilizatorilor în situatii critice.ianuarie-martie
    3.4 Efectuarea unor exercitii de simulare pentru verificarea capacităţii de raspuns a unitatilor teritoriale.ianuarie-martie
    IX. Protectia mediului1. Prevenirea poluarilor accidentale în conditiile anotimpului friguros1.1 Mentinerea permanenta a capacităţii de control şi interventie a agentiilor pentru protectia mediului şi a institutelor de specialitate în vederea monitorizarii şi acordarii de asistenta tehnica în cazul poluarilor accidentale.ianuarie-martie
    1.2 Supravegherea stricta a poluatorilor potentiali şi interventia rapida în caz de poluare, stabilirea masurilor tehnice şi organizatorice necesare şi evaluarea planurilor de interventie şi combatere a poluarilor accidentale la aceste folosinte de apa.ianuarie-martie
    1.3 Urmarirea şi atentionarea agentilor economici privind masuri speciale în vederea prevenirii incidentelor cu impact asupra mediului, cu predilectie în cazul detinatorilor de iazuri de decantare sau alte obiective cu risc sporit.ianuarie-martie
    2. Urmarirea şi controlul emisiilor la agentii economici în conditii meteorologice defavorabile2.1 Masuri severe, mergând pâna la oprirea unor activităţi în cazul poluarii unor cursuri de apa vulnerabile în conditii de iarna şi seceta accentuata.ianuarie-martie
    2.2 Monitorizarea continua a nivelului de poluare în zonele locuite.ianuarie-martie
    2.3 Interventia la agentii economici în vederea reducerii sau opririi unor activităţi în cazul depasirii concentratiilor periculoase de poluanti pentru sanatate.ianuarie-martie
    X. Societatea informationala1. Accelerarea reformei digitale a Guvernului României pentru trecerea la e-government1.1 Analiza şi stabilirea prioritatii proiectelor guvernamentale în domeniul tehnologiei informatiei ce urmeaza sa fie finantate de la bugetul de stat 2001.februarie
    1.2 Inventarierea proiectelor comunicatiilor şi tehnologiei informationale existente, a rezultatelor obtinute sau a stadiului de implementare.martie
    1.3 Accelerarea introducerii sistemelor informatice tip Suport de decizie pentru marirea capacităţii de control şi prognoza în administratia publica - actiune repetitiva în colaborare cu toate ministerele.martie
    XI. Reforma institutionala în domeniul privatizarii1. Definirea rolului Autoritatii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului (APAPS) în procesul de administrare, monitorizare şi cofinantare a programelor de restructurare în vederea maririi atractivităţii la privatizare1.1 Elaborarea regulamentului de organizare şi functionare a APAPS care va fi supus spre aprobare Guvernului României.trim. I
    2. Reconsiderarea legislatiei privind privatizarea/ restructurarea/ lichidarea societatilor comerciale la care statul are înca participatiuni2.1 Elaborarea unui pachet de observatii şi propuneri rezultate din experienta acumulata, în sensul îmbunătăţirii, simplificarii şi coerentei cadrului legislativ privind privatizarea/restructurarea/lichidarea societatilor comerciale la care statul detine înca participatiuni.trim. I şi în continuare
    XII. Investitii straine directe1. Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi institutional1.1 Definirea domeniilor strategice pentru atragerea de investitii straine.martie
    1.2 Înfiintarea unui departament în subordinea directa a primului-ministru (one stop office), care sa permita accesul facil al investitorilor straini importanti la structurile de decizie guvernamentale.ianuarie
    1.3 Elaborarea de propuneri concrete pentru înlaturarea obstacolelor întâmpinate de investitorii straini în România, în special în ceea ce priveste legislatia, contabilitatea, serviciile bancare şi financiare.martie
    1.4 Inventarierea proiectelor de investitii straine aflate în diverse faze de derulare în România şi care sunt blocate sau întârziate; propunere de solutii.martie
    1.5 Initierea unor programe de înfratire (twinning) cu institutii specializate în atragerea investitiilor straine din Uniunea Europeana.martie
    1.6 Stabilirea unui dialog permanent cu asociatiile investitorilor straini din România.ianuarie-martie
    2. Realizarea de materiale promotionale pentru investitorii straini2.1 Organizarea activităţii de promovare a investitiilor straine prin elaborarea portofoliului de materiale promotionale şi de informare.ianuarie-martie
    2.2 Extinderea bazei de informatii disponibile pe Internet pentru investitorii straini.martie
    3. Initierea de actiuni de cooperare internaţionala în domeniu3.1 Reluarea relatiilor cu institutiile internaţionale din domeniul atragerii investitiilor straine: Asociatia Mondiala a Agentiilor de Promovare a Investitiilor Straine, Asociatia Agentiilor de Promovare a Investitiilor Straine din tarile membre CEFTA, Reteaua IPANet coordonata de MIGA/Banca Mondiala, OPIC şi altele.martie
    XIII. Întreprinderi mici şi mijlocii1. Simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ şi administrativ1.1 Elaborarea şi aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999, potrivit O.U.G. nr. 297/2000.februarie
    1.2 Promovarea unei propuneri de act normativ pentru indexarea periodica a cuantumului amenzilor prevazute de Legea nr. 133/1999 cu rata inflatiei.februarie
    1.3 Promovarea unui proiect de act normativ pentru înfiintarea Fondului National pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.aprilie
    2. Îmbunătăţirea accesului IMM la finantare2.1 Lansarea Programului PHARE RO 9809.02 - MARR Fund - Schema de credite pentru IMM, cu componenta de grant, pentru judetele Gorj şi Hunedoara.februarie
    3. Îmbunătăţirea ofertei de servicii pentru IMM în vederea cresterii performantelor în afaceri şi a capacităţii IMM de a opera inclusiv pe pietele externe3.1 Punerea la dispozitie IMM a listelor cu activele disponibile ale societatilor comerciale şi companiilor naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi ale regiilor autonome, în conditiile Legii nr. 133/1999.martie
    XIV. Ordine publica1. Adaptarea legislatiei în acord cu situatia economica şi sociala din România, cu exigentele legislatiei internaţionale şi a Uniunii Europene în vederea îndeplinirii acquisului comunitar1.1 Initierea demersurilor pentru semnarea şi elaborarea proiectelor de legi privind ratificarea şi implementarea în legislatia interna a conventiilor europene privind combaterea coruptiei functionarilor publici de relatii internaţionale în tranzactii comerciale şi a celei referitoare la coruptie în tranzactii comerciale internaţionale.martie
    1.2 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului european privind traficul ilicit pe mare pentru implementarea art. 17 din Conventia Natiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substante psihotrope, semnat de România la 19 martie 1998.martie
    2. Cresterea eficientei cooperarii dintre Ministerul de Interne, Ministerul Administratiei Publice şi Ministerul Justitiei pentru prevenirea şi controlul criminalitatii2.1 Promovarea la nivel naţional, în cooperare cu Ministerul Justitiei şi cu Ministerul Sanatatii şi Familiei, a unor programe şi actiuni în scopul prevenirii şi combaterii consumului şi traficului ilicit de droguri, a prostitutiei, proxenetismului şi traficului de carne vie.martie
    3. Restructurarea sistemului de ordine publica, demilitarizarea unor structuri prin trecerea serviciilor publice respective la autoritatile publice locale3.1 Transformarea aparatului central al Ministerului de Interne, inspectoratelor generale şi comandamentelor de arma în structuri suple de conducere şi control, prin elaborarea H.G. privind structura organizatorica şi efectivele Ministerului de Interne.martie
    3.2 Înfiintarea detasamentelor de politie pentru interventie rapida la toate inspectoratele judetene de politie.martie
    3.3 Constituirea unui sistem logistic flexibil şi eficient care sa asigure rezolvarea problemelor de dotare atât în plan central, cât şi în plan teritorial, prin elaborarea programelor logistice pentru anul 2001 privind înzestrarea cu armament, munitie, mijloace de geniu, chimice şi specifice de ordine publica.martie
    4. Continuarea şi dezvoltarea relatiilor cu institutiile similare din strainatate4.1 Îndeplinirea masurilor prevazute în Programul naţional anual de pregatire a integrarii în NATO, prin examinarea posibilitatilor de participare a unor subunitati constituite de jandarmi la completarea efectivelor MSU din cadrul NATO-SFOR şi desfasurarea a 1-3 plutoane în teatrul de operatiuni din Bosnia şi Hertegovina, în functie de disponibilitatea resurselor materiale şi financiare necesare pentru îndeplinirea cerintelor de performanta stabilite şi de obtinerea aprobarii Parlamentului.ianuarie
    4.2 Mediatizarea în plan internaţional a demersurilor românesti pentru racordarea la standardele general acceptate privind fortele şi serviciile de ordine publica.martie
      5. Perfecţionarea legislatiei specifice5.1 Înasprirea prevederilor legale, în vederea diminuarii substantiale a coruptiei, a fenomenelor de evaziune fiscala, de contrabanda şi spalare a banilor, implicit a economiei subterane:martie
      - actualizarea acordurilor cu toate statele vecine;  
      - darea în folosinta a unui centru de cazare în Bucuresti, cu o capacitate de cazare de 500 de locuri, pentru solicitantii de azil şi refugiatii aflati în dificultate;  
      - efectuarea demersurilor necesare pentru preluarea unui imobil în zona de est, pentru înfiintarea unui centru de cazare şi proceduri.  
      6. Cai şi mijloace de îndeplinire a obiectivelor politicii externe a României6.1 Întarirea controlului la frontiere, în cadrul participarii la elaborarea raspunsului la chestionarul UE în vederea ridicarii restrictiilor privind regimul de vize.ianuarie
      6.2 Asigurarea suplimentarii, în functie de solicitarile Presedintiei OSCE, a numarului de ofiteri trimisi în misiunile OSCE, pâna la limita de 15 ofiteri, stabilita de conducerea MI.martie
      6.3 Continuarea participarii la formele şi structurile regionale de cooperare:februarie
      - pregatirea, organizarea şi desfasurarea vizitei misiunii de evaluare a expertilor Pactului de stabilitate - DPPI;  
      - pregatirea, organizarea şi desfasurarea vizitei misiunilor de evaluare a expertilor UE.  
    XV. Aparare naţionala1. Deblocarea interna a ministerului1.1 Perfecţionarea comunicarii între conducerea Ministerului Apararii Nationale şi structurile subordonate, precum şi a schimbului de informatii pe orizontala.ianuarie
    2. Profesionalizarea structurilor militare2.1 Adaptarea cadrului normativ la optiunile Ministerului Apararii Nationale privind reforma managementului resurselor umane ale apararii, prin:martie
    - adoptarea unei hotarâri a Guvernului privind continuarea programului de reforma a Armatei României în perioada 2001-2004 şi prioritatile pentru anul 2001;  
    - modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;  
    - modificarea Legii nr. 138/1999privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii;  
    - aprobarea noilor Principii şi Norme de definire a functiilor personalului profesionalizat din armata;  
    3. Perfecţionarea planificarii apararii3.1 Elaborarea documentelor de planificare a apararii şi realizarea unei corelari realiste între obiectivele şi resursele disponibile:martie
    - Strategia de securitate naţionala;  
      - Carta alba a securitatii şi apararii naţionale.  
      3.2 Implementarea sistemului de planificare integrata a apararii, pentru asigurarea unei gestionari mai eficiente a resurselor disponibile, în scopul îndeplinirii obiectivelor fundamentale ale statului în domeniul securitatii şi apararii naţionale:martie
      - trecerea la implementarea şi evaluarea periodica a programelor de constituire, modernizare şi pregatire a Fortelor Armatei României, precum şi la bugetarea pe baza de programe.  
      3.3 Perfecţionarea sistemului de monitorizare, identificare şi evaluare a riscurilor şi amenintarilor la adresa securitatii naţionale.martie
      4. Îmbunătăţirea managementului efortului de integrare euroatlantica4.1 Elaborarea obiectivelor Programului Individual de Parteneriat (IPP) 2002.februarie
      4.2 Pregatirea vizitei echipei NATO de evaluare.martie
      4.3 Elaborarea propunerilor pentru Programul de lucru al Parteneriatului pentru Pace (PWP).martie-aprilie
    XVI. Administratie publica1. Asigurarea necesarului de combustibili pentru furnizorii şi distribuitorii de energie termica de interes local1.1. Urmarirea livrarii ritmice de către companiile naţionale implicate a cantitatilor necesare de combustibili pentru asigurarea stocurilor minime.ianuarie-martie
    1.2 Acordarea în avans a subventiilor de la bugetul de stat şi bugetele locale, în conditiile prevazute la art. 4 din O.U.G. nr. 162/1999, în vederea achitarii contravalorii stocurilor necesare de combustibili.ianuarie-martie
    1.3 Acordarea de împrumuturi fara dobânda autoritatilor administratiei publice locale sau distribuitorilor de apa calda şi caldura, în vederea achitarii arieratelor acestora către furnizorii de combustibili sau, dupa caz, de energie termica ori electrica.ianuarie-martie
    2. Asigurarea capacităţii de plata către populatie şi unitatile bugetare a cheltuielilor de întretinere (apa, canalizare, energie termica şi electrica, salubritate)2.1 Anularea în lant a penalitatilor pentru datoriile la cheltuielile de întretinere ale populatiei, unitatilor bugetare şi autoritatilor administratiei publice locale către furnizorii si/sau distribuitorii de utilitati publice, respectiv ale acestor furnizori şi distribuitori către bugetul de stat şi bugetele locale.ianuarie-martie
    2.2 Modificarea cuantumului ajutorului banesc şi a limitelor de venituri în functie de care acesta se acorda categoriilor defavorizate ale populatiei ale caror locuinte sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice.ianuarie
    2.3 Analizarea O.U.G. nr. 270/2000privind unele înlesniri acordate la plata obligatiilor restante ale categoriilor defavorizate ale populatiei către asociatiile de proprietari/locatari în perioada noiembrie 2000 - martie 2001 şi eventual modificarea sau suspendarea acesteia.ianuarie-martie
    3. Redarea functionalitatii normale a sistemelor centralizate de furnizare a energiei termice3.1 Rebransarea consumatorilor decuplati anterior de la sistemele centralizate de distributie a apei reci, a apei calde şi caldurii ca urmare fie a solicitarilor unor consumatori, fie din initiativa furnizorilor şi distribuitorilor de utilitati, datorita incapacităţii de plata a acestor consumatori.februarie
    XVII. Sanatate1. Vaccinare-preventie; continuarea vaccinarii antigripale a populatiei1.1 Identificarea şi catagrafierea grupelor de risc ale populatiei: elevi, studenti, deserventi publici, militari şi vaccinarea antigripala cu noile vaccinuri multitulpini.ianuarie-februarie
    2. Actiuni de iarna pentru limitarea efectelor secetei; protectia unitatilor sanitare din zonele cu risc sporit la seceta2.1 Verificarea şi monitorizarea sanitara a captarilor şi rezervoarelor de apa, inclusiv a lacurilor cu apa industriala.ianuarie-martie
    2.2 Verificarea captarilor existente şi a aprovizionarii cu apa a tuturor unitatilor sanitare existente.februarie
    2.3 Elaborarea studiului tehnico-economic al executiei puturilor de mare adâncime (150-180m) pentru aprovizionarea cu apa potabila a spitalelor judetene şi municipale, precum şi a unitatilor strategice din municipiul Bucuresti.ianuarie
    2.4 Începerea executiei puturilor de mare adâncime la obiectivele sanitare majore, începând cu zonele de risc sporit de seceta.februarie
    3. Dezvoltarea unor servicii medicale integrate, în scopul cresterii calitatii îngrijirilor, raspunsului mai eficient la solicitari, precum şi realizarea unui raport cost/eficienta corespunzator3.1 Intrarea efectiva în functiune a structurilor medicale unice nouînfiintate - centre medicale judetene şi ale municipiului Bucuresti, descentralizarea la nivel teritorial şi desfiintarea structurilor intermediare (servicii şi sectii medicale ale comandamentelor de arma), având ca efect degrevarea bugetului MI prin finantare mixta şi de la Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale şi Autoritatii Judecatoresti, precum şi cresterea calitatii actului medical.ianuarie
    3.2 Modificarea O.G. nr. 56/1998 privind înfiintarea şi functionarea Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale şi Autoritatii Judecatoresti.martie
    XVIII. Integrare europeana1. Cadrul legislativ de desfasurare a activităţii: constituirea Consiliului Interministerial pentru Integrare Europeana1.1 Elaborarea şi adoptarea proiectului hotarârii Guvernului privind organizarea şi functionarea Consiliului Interministerial pentru Integrare Europeana.ianuarie
    2. Constituirea Delegatiei naţionale pentru negocierea aderarii României la UE2.1 Elaborarea şi adoptarea proiectului hotarârii Guvernului privind organizarea şi functionarea Delegatiei naţionale.ianuarie
    3. Pregatirea aderarii şi îndeplinirea criteriilor de aderare3.1 Concretizarea Programului de guvernare pe perioada 2001-2004 şi prezentarea sa reprezentantilor CE.ianuarie
    3.2 Organizarea reuniunii cu reprezentantii CE din cadrul Directiei Generale Extindere şi Directiei Generale Economico-Financiare ale Comisiei Europene.ianuarie
    4. Pregatirea şi desfasurarea negocierilor de aderare; fundamentarea şi adoptarea documentelor de pozitie pentru capitolele:4.1 Organizarea reuniunilor periodice ale grupurilor de lucru în vederea elaborarii dosarelor de fundamentare şi a documentelor de pozitie.februarie
    4.2 Avizarea şi adoptarea de către Guvern a documentelor de pozitie.februarie
    - Libera circulaţie a capitalurilor;    
    - Pescuit    
    5. Pregatirea deschiderii de noi capitole de negocieri5.1 Organizarea consultarilor tehnice cu Comisia Europeana pentru capitolul "Transporturi".ianuarie
    5.2 Organizarea consultarilor tehnice cu Comisia Europeana pentru capitolul "Protectia consumatorilor şi a sanatatii".februarie
    6. Continuarea negocierilor pentru capitolele deschise în sem. II 2000:6.1 Organizarea reuniunilor periodice ale grupurilor de lucru în vederea elaborarii documentelor suplimentare de pozitie şi a fiselor de fundamentare a acestora.februarie
    - Politica în domeniul concurentei;6.2 Organizarea consultarilor tehnice cu Comisia Europeana pentru capitolul "Cultura şi politica în domeniul audiovizualului".februarie
    - Telecomunicatii şi tehnologia informatiei;6.3 Avizarea şi adoptarea de către Guvern a documentelor suplimentare de pozitie.martie
    - Cultura şi politica în domeniul audiovizualului    
    7. Conferinta de aderare România-UE7.1 Pregatirea participarii la conferinta de aderare.martie
    8. Schimb de experienta cu alte state candidate la aderare8.1 Organizarea consultarilor politice şi tehnice cu omologi din Bulgaria.martie
    9. Pregatirea participarii la dialogul cu UE în domeniul politicilor economice9.1 Organizarea reuniunii de consultari cu reprezentantii Comisiei Europene (DG Extindere şi DG ECFIN).ianuarie
    9.2 Stabilirea cadrului organizatoric, responsabilitatilor, metodologiei de elaborare şi monitorizare a Programului economic de preaderare în colaborare cu Ministerul Dezvoltarii şi Prognozei şi cu Ministerul Finanţelor Publice.martie
    10. Actualizarea documentelor de programare a pregatirilor de aderare a României la UE10.1 Revizuirea structurii, responsabilitatilor şi a metodologiei de elaborare şi monitorizare a documentelor de programare.martie
    10.2 Declansarea actualizarii documentelor de programare.martie
    11. Cadrul legislativ de acordare a asistentei financiare nerambursabile. Coordonarea naţionala a Programului ISPA11.1 Constituirea secretariatului pentru coordonarea naţionala a Programului ISPA.februarie
    12. Asigurarea cofinantarii în vederea utilizarii fondului de preaderare ISPA12.1 Elaborarea şi adoptarea proiectelor de lege pentru ratificarea memorandumurilor de finantare.ianuarie
    13. Asigurarea cofinantarii în vederea utilizarii fondurilor de preaderare PHARE 1999 şi PHARE 200013.1 Elaborarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE privind participarea României la programele comunitare Leonardo da Vinci II, Socrates II, Youth şi cel de-al V-lea Program-cadru în domeniul cercetarii şi dezvoltarii tehnologice - RO.0001.martie
    13.2 Elaborarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE privind participarea României la cel de-al V-lea Program- cadru în domeniul cercetarii şi dezvoltarii tehnologice - RO.9916.martie
    13.3 Elaborarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE 2000.martie
    14. Programarea şi evaluarea asistentei financiare nerambursabile. Evaluarea programelor de asistenta financiara PHARE14.1 Reuniuni ale grupurilor de lucru sectoriale în vederea pregatirii Comitetului Mixt de Monitorizare:ianuarie
    - RICOP  
    - Privatizare  
    - Controlul frontierelor  
    - Judiciar  
    - Dezvoltare regionala  
    - Administratie publica locala  
    - Protectia copilului  
    - Agricultura  
    - Mediu  
      - Energie  
      14.2 Organizarea reuniunii Comitetului Mixt de Monitorizare.ianuarie
      14.3 Programarea asistentei financiare PHARE 2001. Definitivarea, împreuna cu institutiile beneficiare, a proiectelor PHARE 2001.martie
    XIX. Politica externa1. Exercitarea presedintiei în exercitiu a OSCE1.1 Interventii în Consiliul Permanent al OSCE.ianuarie
    1.2 Vizite ale presedintelui în exercitiu în capitale ale statelor OSCE.trim. I şi în continuare
    1.3 Reuniunea sefilor de misiuni OSCE, Bucuresti.ianuarie
    1.4 Reuniunea ministeriala a Troicii OSCE, Bucuresti.ianuarie
    1.5 Turnee în zonele cu misiuni OSCE: Caucaz, Balcani.trim. I şi în continuare
    1.6 Organizarea de seminarii pe teme OSCE:trim. I şi în continuare
    ▪ seminar pe dimensiune economica.27-28 martie
    2. Integrarea în Uniunea Europeana2.1 Ridicarea obligativitatii vizelor pentru cetateni români care circula în spatiul Shengen:trim. I şi în continuare
    ▪ raspuns la chestionarul Comisiei Europene asupra vizelor;  
    ▪ elaborarea şi implementarea Planului de actiune în domeniul vizelor.  
    3. Crearea conditiilor necesare invitarii României ca membra cu drepturi depline la NATO3.1 Impulsionarea cooperarii regionale şi subregionale în Europa de Sud-Est, în scopul punerii în valoare a calitatii României de contribuitor la securitatea regionala.trim. I şi în continuare
    3.2 Continuarea şi intensificarea relatiilor de cooperare din cadrul EAPC/PfP:trim. I şi în continuare
    ▪ organizarea şi derularea în conditii optime a activităţilor desprinse din cadrul Programului Individual de Parteneriat al României;  
    ▪ îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul National Anual de Pregatire pentru Integrare în NATO (PNAPI).  
    3.3 Intensificarea relatiilor bilaterale cu statele membre NATO.trim. I şi în continuare
    4. Consolidarea Parteneriatului Strategic Intensificat cu S.U.A.4.1 Definitivarea şi promovarea unui plan de actiune al Parteneriatului.trim. I şi în continuare
    4.2 Vizita în S.U.A. a ministrului afacerilor externe.ianuarie
    4.3 Restructurarea şi revigorarea mecanismului de coordonare a Parteneriatului Strategic.trim. I şi în continuare
    XX. Program legislativ1. Elaborarea, completarea şi adoptarea cadrului legislativ1.1 Elaborarea şi supunerea spre aprobare Guvernului a Programului legislativ pentru perioada 2001-2004.martie
  -------