DECRET nr. 416 din 5 decembrie 1979privind modul de acţiune împotriva aeronavelor infractoare la regimul de zbor în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 95 din 7 decembrie 1979    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Republica Socialistă România este singura şi deplin suverana asupra spaţiului aerian cuprins în limitele şi deasupra teritoriului sau. În spaţiul aerian al Republicii Socialiste România activitatea de zbor a tuturor aeronavelor civile şi militare, indiferent de statul în care sînt înmatriculate, este supusă legilor statului român.  +  Articolul 2Aeronava infractoare, în înţelesul prezentului decret, este orice aeronava militară sau civilă, străină sau română, care executa activitate de zbor în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România fără a avea o autorizare pentru aceasta sau care se abate voit de la prevederile autorizării primite din partea organelor prevăzute de lege.  +  Articolul 3În cazul aeronavelor infractoare se vor lua, în situaţiile prevăzute în prezentul decret, următoarele măsuri: a) stabilirea poziţiei şi identificarea aeronavei infractoare; b) transmiterea de dispoziţii prin organele de conducere a zborului; c) interceptarea cu aeronave apte sa acţioneze în condiţiile de timp şi stare a vremii impuse de situaţie, care, după caz, sa avertizeze prin semnale aeronava infractoare sau sa deschidă focul preventiv ori focul de nimicire; d) executarea focului de nimicire cu mijloacele terestre de apărare antiaeriana.  +  Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale este autorizat sa ia măsurile prevăzute în prezentul decret împotriva aeronavelor infractoare şi sa folosească, în acest scop, prin Comandamentul apărării antiaeriene a teritoriului, forţele şi mijloacele corespunzătoare aparţinînd armatei, precum şi pe cele ale Ministerului de Interne, Departamentului Aviaţiei Civile şi ale Centrului naţional al industriei aeronautice române din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.  +  Articolul 5În cazul aeronavelor militare infractoare străine, de orice categorie, se vor da dispoziţii pentru aterizare, prin organele de conducere a zborului, şi se va acţiona cu aeronave interceptoare şi cu mijloace terestre de apărare antiaeriana, după cum urmează: a) aeronavele interceptoare vor identifica aeronavele infractoare şi, folosind semnale şi manevre, le vor obliga sa aterizeze pe cel mai important aerodrom sau aeroport; în caz de nesupunere, vor executa, la ordin, foc preventiv şi apoi foc de nimicire; b) mijloacele terestre de apărare antiaeriana vor urmări zborul aeronavelor infractoare, deschizînd, la ordin, foc de nimicire.  +  Articolul 6În cazul aeronavelor civile infractoare străine, de orice categorie, cu sau fără călători la bord, se vor da dispoziţii pentru aterizare, prin organele de conducere a zborului, şi se va acţiona cu aeronave interceptoare. Aeronavele interceptoare vor identifică aeronavele infractoare şi, folosind semnale şi manevre, le vor obliga sa aterizeze pe cel mai apropiat aerodrom sau aeroport. În caz de refuz, ori în situaţia cînd semnalele nu pot fi observate din cauza condiţiilor de stare a vremii, aeronavele interceptoare vor supraveghea aeronavele infractoare pe timpul cît acestea se afla în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România. Prin aeronava avînd călători la bord, în sensul prezentului decret, se înţelege orice aeronava în care, în afară personalului ce constituie echipajul de conducere al aeronavei sau care exercită la bord servicii cu privire la călători, se afla şi alte persoane care sînt prevăzute în ordinul de misiune sau în lista de călători, avînd delegaţie pentru îndeplinirea unei misiuni sau bilet valabil de călătorie.  +  Articolul 7În cazul aeronavelor infractoare române, de orice categorie, despre care exista informaţii certe că nu au călători la bord se va acţiona cu aeronave interceptoare şi cu mijloace terestre de apărare antiaeriana potrivit prevederilor art. 5 lit. a) şi b) din prezentul decret.  +  Articolul 8În cazul aeronavelor infractoare române, de orice categorie, la bordul cărora se găsesc călători, se va proceda potrivit prevederilor art. 6 alin 1 şi 2 din prezentul decret.  +  Articolul 9Ordinul pentru executarea focului preventiv sau focului de nimicire, în situaţiile prevăzute la art. 5 şi 7 din prezentul decret, se va da de către: a) ministrul apărării naţionale sau inlocuitorul legal al acestuia; b) comandantul apărării antiaeriene a teritoriului, comandantii marilor unităţi şi unităţilor, ori înlocuitorii legali ai acestora, precum şi persoanele subordonate lor, care au atribuţii în legătură cu acţiunile împotriva aeronavelor infractoare în situaţiile cînd luarea hotărîrii nu poate suferi nici o amînare. Împotriva aeronavelor infractoare române de transport mediu şi lung curier, care nu au călători la bord, ordinul pentru executarea focului preventiv sau focului de nimicire va fi dat numai de către ministrul apărării naţionale sau inlocuitorul legal al acestuia.  +  Articolul 10În cazul aeronavelor infractoare străine, care intră în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România şi pentru care se primesc cereri de la autorităţile competente ale statelor respective pentru a se lua măsuri împotriva lor, aprobarea pentru executarea acestor măsuri se va da de către comandantul suprem al forţelor armate ale Republicii Socialiste România, dacă printr-o convenţie intenationala la care statul român este parte nu se prevede altfel.  +  Articolul 11Focul preventiv sau focul de nimicire se va executa numai după ce aeronava asupra căreia urmează a se acţiona în acest mod a fost identificata ca fiind aeronava infractoare.  +  Articolul 12În cazul încălcării regimului de zbor în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România, săvîrşită de aeronave străine, se vor face demersurile corespunzătoare către organele statului în care acestea sînt înmatriculate.  +  Articolul 13În situaţia decolarii fără aprobare a unei aeronave române, comandantul unităţii de aviatie împreună cu comandantul aerodromului sau aeroportului ori înlocuitorii legali ai lor, din proprie iniţiativă şi cu înştiinţarea imediata a Comandamentului apărării antiaeriene a teritoriului, vor lua măsuri pentru decolarea dintre aeronavele de care dispun, a celor care sînt apte sa intercepteze aeronava infractoare. Dacă aeronavele decolate pentru interceptare au sisteme de armament de bord corespunzătoare se va proceda, după caz, potrivit prevederilor art. 5 sau 6 din prezentul decret; aeronavele decolate fără armament vor obliga, prin semnale şi manevre, aeronava infractoare sa aterizeze, transmiţînd totodată informaţii despre poziţiile succesive ale acesteia.  +  Articolul 14În cazurile în care aeronavele străine sau române, de orice categorie, comit încălcări ale prevederilor regimului de zbor în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România, datorită unor cauze de forta majoră - condiţii meteorologice periculoase, stare tehnica necorespunzătoare, situaţii speciale la bord privind echipajul sau călătorii, pierderea orientarii ori alte asemenea situaţii - organele de conducere a zborului le vor ajuta sa continue zborul în siguranţa sau sa aterizeze. Cauzele de forta majoră vor fi verificate de organele române de conducere a zborului, pe baza mesajelor transmise de aeronavele respective şi prin legătură cu organele de conducere a zborului sub dirijarea cărora s-au aflat pînă la intrarea în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România. În situaţia în care nu se confirma cauzele de situaţie majoră sau dacă aeronavele respective nu se supun dispoziţiilor primite de la organele de conducere a zborului, se va proceda, după caz, potrivit art. 5-8 din prezentul decret.  +  Articolul 15Aeronavele despre care exista date certe ca au fost deturnate vor fi însoţite de aeronavele interceptoare pînă la aterizarea pe teritoriul Republicii Socialiste România sau pînă la ieşirea din spaţiul aerian al Republicii Socialiste România.  +  Articolul 16Comandamentul aviaţiei militare, Departamentul Aviaţiei Civile, Ministerul de Interne şi centrul naţional al industriei aeronautice române sînt obligate sa comunice de îndată Comandamentului apărării antiaeriene a teritoriului toate informaţiile pe care le deţin cu privire la aeronavele infractoare. Persoanele sau organele care iau cunoştinţa despre pregătirea sau săvîrşirea unei fapte care atrage aplicarea prevederilor prezentului decret sînt obligate sa înştiinţeze imediat cea mai apropiată unitate a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne sau a Departamentului Aviaţiei Civile. În cazul cînd nu exista o asemenea posibilitate, vor fi sesizate organele locale ale administraţiei de stat, care, la rindul lor, vor anunta direct sau prin organele ierarhice, în cel mai scurt timp, Comandamentul apărării antiaeriene a teritoriului.  +  Articolul 17În scopul clarificarii situaţiei aeriene şi luării măsurilor prevăzute în prezentul decret împotriva aeronavelor infractoare, comandantul apărării antiaeriene a teritoriului ori inlocuitorul legal al acestuia are dreptul sa ordoneze aterizarea unora sau a tuturor aeronavelor aflate în zbor în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România sau sa interzică temporar intrarea în spaţiul aerian ori decolarea de pe aerodromurile şi aroporturile Republicii Socialiste România a unora sau a tuturor navelor.  +  Articolul 18Faptele săvîrşite de persoanele aflate la bordul aeronavelor infractoare, care constituie infracţiuni potrivit art. 1072 şi art. 1073 din Codul aerian al Republicii Socialiste România, se cercetează şi se judeca de organele judiciare militare. NICOLAE CEAUŞESCU PreşedinteleRepublicii Socialiste România -------