HOTĂRÂRE nr. 460 din 9 mai 2001privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 25 mai 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 216/1998,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se stabilesc noile tipuri de paşapoarte româneşti prezentate în anexele nr. 1-5. (2) Punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte se face de autorităţile abilitate prin lege, după epuizarea stocului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) Paşapoartele eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, aflate asupra deţinătorilor, vor fi retrase treptat din circulaţie. (2) Valabilitatea paşapoartelor prevăzute la alin. (1) nu se mai prelungeşte după punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte.  +  Articolul 3 (1) Pentru confecţionarea noilor tipuri de paşapoarte se abilitează Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în calitate de producător, să organizeze licitaţie publică internaţională, în colaborare cu Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Finanţelor Publice. (2) Licitaţia publică se organizează, în condiţiile legii, în vederea desemnării unui furnizor unic care va asigura: a) confecţionarea şi livrarea unui prim lot de un milion de paşapoarte simple de tip nou, realizate în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, pentru facilitarea integrării României în structurile acesteia; b) livrarea echipamentelor necesare pentru emiterea şi citirea optică a noilor tipuri de paşapoarte; c) livrarea utilajelor tipografice, tehnologiilor, materiilor prime şi materialelor necesare în vederea producerii în România a noilor tipuri de paşapoarte, după epuizarea lotului de un milion de paşapoarte simple prevăzut la lit. a).  +  Articolul 4Se aprobă caietul de sarcini şi instrucţiunile de participare la licitaţia publică, prevăzute în anexele nr. 6 şi 7*).----------------- Notă *) Anexele nr. 6 şi 7 se comunică instituţiilor interesate.  +  Articolul 5Sumele necesare pentru finanţarea operaţiunilor prevăzute la art. 3 alin. (2) se asigură de furnizorul declarat câştigător în urma licitaţiei publice şi se restituie acestuia de producător, pe măsura eliberării paşapoartelor către beneficiarii interni.  +  Articolul 6 (1) Paşapoartele se eliberează titularului după achitarea costului paşaportului, al operaţiunilor de emitere a acestuia şi a taxelor consulare, stabilite potrivit reglementărilor legale. (2) Costul paşapoartelor şi taxele consulare percepute în lei pentru eliberarea paşapoartelor în ţară sau în străinătate se încasează prin unităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni, prin Banca Comercială Română - S.A. şi prin alte bănci abilitate, în baza convenţiilor încheiate cu acestea, precum şi prin unităţi ale trezoreriei statului. (3) Costul paşapoartelor şi taxele consulare percepute în dolari S.U.A. sau în moneda ţării de reşedinţă pentru eliberarea paşapoartelor în străinătate se încasează de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, potrivit instrucţiunilor emise de Ministerul Afacerilor Externe. (4) Unităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni, Banca Comercială Română - S.A. şi celelalte bănci abilitate, precum şi unităţile trezoreriei statului şi Ministerul Afacerilor Externe virează costul paşapoartelor în contul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", iar veniturile realizate din taxele consulare, în lei, la bugetul de stat, potrivit legii. Taxele consulare încasate în valută pentru serviciile prestate în străinătate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare se reţin de Ministerul Afacerilor Externe şi se utilizează în regim extrabugetar, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 33/1996 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 33/1997).  +  Articolul 7Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 757/1993 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 26 ianuarie 1994.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:----------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmâncăMinistru de interne,Ioan RusMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban Mihăilescup. Ministrul afacerilor externe,Mihnea Moţoc,secretar de statMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu  +  Anexa 1TIPUL DE PAŞAPORT SIMPLU    Culoarea copertei: - Roşu închis    Mărimea: - 125 x 88 mm    Numărul de pagini: - 32    Seria paşaportului: - Perforată pe toate filele, exclusiv pe                                   fila informatizată                                 - Tipărită pe paginile 3 şi 32    Numerotarea paginilor: - Tipărită în partea de jos a fiecărei pagini    Filă informatizată: - Prinsă prin coasere în carnet în momentul                                   confecţionării                                 - Datele de identitate a titularului (numele,                                   prenumele, data naşterii, locul naşterii,                                   data şi organul emitent, data valabilităţii,                                   codul numeric personal - C.N.P.)                                 - Cetăţenia                                 - Seria paşaportului                                 - Semnătura titularului                                 - Datele informatizate citibile optic                                 - Fotografia titularului digitalizată direct                                   pe fila informatizată    Protecţia filei    informatizate: - Film special multistrat laminabil    Pagini rezervate pentru    menţiuni ale autorităţilor    române: - Semne particulare                                 - Domiciliu                                 - Prelungirea valabilităţii                                 - Însoţitori    Pagini pentru vize    Pagina cuprinzând    instrucţiuni, obligaţii    Hârtie: - Specială, filigran, elemente de siguranţă.  +  Anexa 2TIPUL DE PAŞAPORT DIPLOMATIC    Culoarea copertei: - Neagră    Mărimea: - 125 x 88 mm    Numărul de pagini: - 32    Seria paşaportului: - Perforată pe toate filele, exclusiv pe fila                               informatizată                             - Tipărită pe paginile 3 şi 32    Numerotarea paginilor: - Tipărită în partea de jos a fiecărei pagini    Fila informatizată: - Prinsă prin coasere în carnet în momentul                               confecţionării                             - Datele de identitate a titularului (numele,                               prenumele, data naşterii, locul naşterii, data                               şi organul emitent, data valabilităţii, codul                               numeric personal - C.N.P.)                             - Cetăţenia                             - Seria paşaportului                             - Semnătura titularului                             - Datele informatizate citibile optic                             - Fotografia titularului digitalizată direct                               pe fila informatizată    Protecţia filei    informatizate: - Film special multistrat laminabil    Pagini rezervate pentru    menţiuni ale    autorităţilor române: - Prelungirea valabilităţii                             - Însoţitori    Pagini pentru vize    Pagina cuprinzând    instrucţiuni, obligaţii    Hârtie: - Specială, filigran, elemente de siguranţă.  +  Anexa 3TIPUL DE PAŞAPORT DE SERVICIU    Culoarea copertei: - Albastru închis    Mărimea: - 125 x 88 mm    Numărul de pagini: - 32    Seria paşaportului: - Perforată pe toate filele, exclusiv pe fila                                   informatizată                                 - Tipărită pe paginile 3 şi 32    Numerotarea paginilor: - Tipărită în partea de jos a fiecărei pagini    Fila informatizată: - Prinsă prin coasere în carnet în momentul                                   confecţionării                                 - Datele de identitate a titularului (numele,                                   prenumele, data naşterii, locul naşterii,                                   data şi organul emitent, data valabilităţii,                                   codul numeric personal - C.N.P.)                                 - Cetăţenia                                 - Seria paşaportului                                 - Semnătura titularului                                 - Datele informatizate citibile optic                                 - Fotografia titularului digitalizată direct pe                                   fila informatizată    Protecţia filei    informatizate: - Film special multistrat laminabil    Pagini rezervate pentru    menţiuni ale autorităţilor    române: - Prelungirea valabilităţii                                 - Însoţitori    Pagini pentru vize    Pagina cuprinzând    instrucţiuni, obligaţii    Hârtie: - Specială, filigran, elemente de siguranţă.  +  Anexa 4TIPUL DE PAŞAPORT CONSULAR    Culoarea copertei: - Verde închis    Mărimea: - 125 x 88 mm    Numărul de pagini: - 12    Seria paşaportului: - Tipărită pe fiecare pagină în partea de jos    Numerotarea paginilor: - Tipărită pe fiecare pagină în partea de sus    Pagina cu datele de    identificare: - Fotografia titularului (aplicată pe pagină)                             - Numele, prenumele, data naşterii, locul naşterii                             - Organul emitent                             - Data expirării    Pagini rezervate pentru    menţiuni ale    autorităţilor române: - Semne particulare                             - Semnătura titularului                             - Domiciliul                             - Prelungirea valabilităţii                             - Însoţitori    Pagini pentru vize    Pagina cuprinzând    instrucţiuni, obligaţii    Hârtie: - Specială, filigran, elemente de siguranţă.  +  Anexa 5-----------