HOTĂRÂRE nr. 461 din 9 mai 2001pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 24 mai 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 109 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice asigura cadrul organizatoric şi metodologia unitară pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, precum şi o mai mare flexibilitate în luarea deciziei de către autoritatea contractantă atunci când stabileşte cerinţele şi criteriile pe baza cărora se stabileşte oferta câştigătoare. (2) Normele se adresează autorităţilor contractante, societăţilor de consultanţa, candidaţilor/ofertanţilor, precum şi specialiştilor desemnaţi în comisiile de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. (3) Prin aplicarea prezentelor norme în mod unitar de către toţi factorii implicaţi în procesul de achiziţie publică se asigura condiţiile pentru respectarea principiilor enunţate la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, denumita în continuare ordonanţa.  +  Capitolul 2 Programul anual al achiziţiilor publice  +  Articolul 2 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor publice. Programul anual al achiziţiilor publice cuprinde totalitatea contractelor de furnizare, de lucrări şi de servicii, pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie în decursul anului bugetar următor. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia, atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, de a tine seama de: a) anticiparile cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual; b) necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii; c) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. b).  +  Articolul 3Autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica prevederile art. 2 începând cu anul 2002.  +  Capitolul 3 Gruparea produselor, serviciilor şi lucrărilor în concordanta cu clasificarile statistice oficiale  +  Articolul 4Produsele, serviciile şi lucrările, a căror dobândire face obiectul contractelor de furnizare, de servicii, respectiv de lucrări, se pun în corespondenta cu sistemul de grupare şi de codificare utilizat în Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor, denumita în continuare CPSA*).------- Notă *) Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 53/1999 şi a fost organizată potrivit Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura corespondenta produselor, serviciilor şi, dacă este posibil, a lucrărilor de construcţii cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în CPSA, atunci când: a) precizează în anunţul de intenţie şi în anunţul sau în invitaţia de participare produsele, serviciile sau lucrările pe care intenţionează să le achizitioneze; b) precizează în anunţul de atribuire produsele, serviciile sau lucrările pentru care a încheiat contractul de achiziţie publică; c) transmite Ministerului Finanţelor Publice şi, în cazul contractelor de lucrări şi al contractelor de servicii de proiectare a construcţiilor, şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei informaţiile necesare în vederea monitorizarii procesului de achiziţie publică. (2) Prin produs se înţelege orice obiect fizic sau altfel de bun cuprins în CPSA, care nu este definit, conform prevederilor alin. (3) sau (4), ca fiind serviciu sau lucrare. Produsele similare reprezintă produse cu acelaşi uz sau uz similar care sunt interschimbabile şi care, în conformitate cu schema de structura a CPSA, sunt grupate de regula în aceeaşi subclasa elementara. (3) Prin serviciu se înţelege orice activitate prevăzută în anexa nr. 1. Serviciile similare reprezintă acele servicii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structura a CPSA, în aceeaşi subclasa elementara. (4) Prin lucrare se înţelege oricare dintre lucrările de construcţii prevăzute în anexa nr. 2 sau orice combinaţie a acestora care conduce sau nu conduce la un rezultat menit sa îndeplinească prin el însuşi o funcţie tehnico-economică. Lucrările similare reprezintă acele lucrări de construcţii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structura a CPSA, în aceeaşi subclasa elementara.  +  Articolul 6 (1) În sensul prevederilor art. 8 alin. (2) din ordonanţa, anexa nr. 1 clasifica serviciile în două categorii distincte, în funcţie de obligaţia autorităţii contractante de a aplica prevederile ordonanţei atunci când atribuie un contract de servicii. (2) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a aplica prevederile ordonanţei atunci când atribuie un contract de servicii al cărui obiect îl reprezintă prestarea de servicii încadrate în lista B cuprinsă în anexa nr. 1. (3) În cazul în care obiectul contractului de achiziţie publică îl reprezintă prestarea unor servicii încadrate atât în lista A, cat şi în lista B cuprinse în anexa nr. 1, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica prevederile ordonanţei numai dacă valoarea estimată a serviciilor încadrate în lista A este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor încadrate în lista B.  +  Articolul 7 (1) Contractul care are ca obiect achiziţia publică atât de produse, cat şi de servicii este considerat: a) contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv; b) contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv. (2) Contractele de achiziţie publică atribuite în scopul realizării unei investiţii sunt considerate contracte de lucrări dacă valoarea estimată a lucrărilor de construcţii şi montaj este mai mare decât valoarea estimată a echipamentelor, utilajelor sau a altor dotări care fac parte din investiţia respectiva şi a căror livrare face parte din obiectul contractului respectiv. (3) În cazul în care o parte dintr-un contract de furnizare sau de servicii reprezintă execuţia unor lucrări de construcţii care constituie mai mult de 20% din valoarea estimată a contractului, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei va fi întocmită astfel încât să permită evidentierea distinctă a modului de formare a preţului pentru partea de execuţie de lucrări.  +  Capitolul 4 Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică  +  Articolul 8 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea, fără T.V.A., a fiecărui contract de furnizare, de lucrări sau de servicii cuprins în programul anual al achiziţiilor publice şi de a o compara: a) cu echivalentul în lei a 750.000 euro, atunci când verifica obligativitatea transmiterii spre publicare a anunţului de intenţie prevăzut la art. 16 din ordonanţa; şi b) cu echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 13 din ordonanţa, atunci când selecteaza procedura care urmează să fie aplicată pentru atribuirea contractului respectiv. (2) Echivalenta leu (ROL)/euro se va realiza corespunzător cursului mediu al pieţei valutare, calculat de Banca Naţionala a României pentru ziua anterioară efectuării comparatiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 9 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică în concordanta cu preţurile practicate în mod curent pe piaţa, având în vedere inclusiv cotatiile de la bursele de mărfuri, în măsura în care produsele care urmează să fie achiziţionate sunt cotate la bursele respective. (2) Atunci când estimeaza valoarea contractului de achiziţie publică autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica următoarele reguli:A. Pentru contracte de furnizare: a) în cazul în care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractantă îşi propune sa dobândească produse care necesita şi contractarea operaţiunilor de instalare şi punere în funcţiune, valoarea estimată a acestui contract trebuie să includă şi valoarea estimată a operaţiunilor respective; b) în cazul în care, la data estimarii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantă nu are încă stabilită modalitatea de procurare a produselor, respectiv prin cumpărare, inclusiv în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau fără opţiune de cumpărare, valoarea estimată a acestui contract trebuie să fie considerată ca fiind egala cu cea mai mare dintre valorile ce corespund dobândirii produselor, fie prin cumpărare, inclusiv în rate, fie prin închiriere, fie prin leasing cu sau fără opţiune de cumpărare; c) în cazul în care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractantă îşi propune ca procurarea de produse să se facă prin leasing, închiriere sau cumpărare în rate, metoda de estimare variaza în funcţie de durata contractului respectiv, astfel:- dacă dobândirea produselor se efectuează prin închiriere sau prin cumpărare în rate, iar durata este cunoscută la data estimarii, valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea tuturor ratelor plătibile pe întreaga durata a contractului respectiv;- dacă dobândirea produselor se efectuează prin leasing, iar durata este cunoscută la data estimarii, valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea valorii totale a ratelor de leasing, plătibile pe întreaga durata a contractului respectiv, la care se adauga şi valoarea estimată reziduala a produselor la sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul;- dacă durata nu este încă cunoscută la data estimarii, valoarea estimată trebuie calculată prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare plătibile; d) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa atribuie un contract de furnizare cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca baza de calcul:- fie valoarea actualizată a contractelor de furnizare a unor produse similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustata, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privinta cantităţilor achiziţionate şi a valorilor aferente;- fie valoarea totală a contractelor de furnizare a unor produse similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite în următoarele 12 luni începând din momentul primei livrări.În oricare dintre situaţiile prevăzute la lit. d) alegerea variantei de calcul nu trebuie să se facă de către autoritatea contractantă în scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau, după caz, negociere competitivă; e) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze produse similare, dar defalcate pe loturi a căror cumpărare se realizează prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, valoarea estimată se considera a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contractele respective prin procedura cererii de oferta numai în cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor, fără T.V.A., nu depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 13 lit. a) din ordonanţa.B. Pentru contracte de servicii: a) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa preţul total al prestaţiei, dar este posibila estimarea unui tarif mediu lunar, metoda de estimare variaza în funcţie de durata contractului respectiv, astfel:- când durata nu depăşeşte 48 de luni, valoarea estimată trebuie calculată avându-se în vedere întreaga durata a contractului;- când durata nu este precizată sau depăşeşte 48 de luni, valoarea estimată trebuie calculată multiplicandu-se valoarea lunară cu 48; b) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa atribuie un contract de servicii cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca baza de calcul:- fie valoarea actualizată a contractelor de servicii similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustata, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privinta cantităţilor achiziţionate şi a valorilor aferente;- fie valoarea totală a contractelor de servicii similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite în următoarele 12 luni începând din momentul primei prestaţii.În oricare dintre situaţiile prevăzute la lit. b) alegerea variantei de calcul nu trebuie să se facă de către autoritatea contractantă în scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă, restrânsă sau, după caz, de negociere competitivă; c) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii similare, dar defalcate pe transe a căror achizitionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, valoarea estimată se considera a fi valoarea cumulată a tuturor transelor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor transelor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 13 lit. b) din ordonanţa, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru tranşele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:- valoarea estimată, fără T.V.A., a transei respective reprezintă mai puţin de 40% din valoarea pragului valoric;- valoarea cumulată a transelor pentru care se aplică procedura cererii de oferta nu depăşeşte 20% din valoarea totală a serviciilor care urmează să fie prestate; d) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii de asigurare, valoarea estimată a acestor contracte de servicii trebuie să includă primele de asigurare ce urmează să fie plătite; e) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimată a acestor contracte de servicii trebuie să includă toate taxele, comisioanele, dobânzile şi celelalte tipuri de remuneraţii, aferente serviciilor respective; f) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice, valoarea estimată a acestor contracte de servicii trebuie să includă onorariile ce urmează să fie plătite.C. Pentru contracte de lucrări: a) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze lucrări pentru care urmează sa pună la dispoziţie executantului utilaje care se monteaza, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări şi dotări necesare în vederea execuţiei lucrărilor, valoarea estimată a contractului de lucrări respectiv trebuie să includă şi valoarea estimată a facilităţilor menţionate; b) în cazul în care o lucrare presupune execuţia mai multor obiecte cu funcţionalitate independenta, pentru care autoritatea contractantă îşi propune sa atribuie unuia sau mai multor executanţi contracte distincte de lucrări, valoarea estimată trebuie determinata avându-se în vedere valoarea cumulată a tuturor obiectelor care intră în componenta lucrării respective. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor obiectelor care intră în componenta lucrării respective depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 13 lit. c) din ordonanţa, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru obiectele cu funcţionalitate independenta care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:- valoarea estimată a obiectului respectiv reprezintă mai puţin de 20% din valoarea pragului valoric;- valoarea estimată cumulată a obiectelor pentru care se aplică prezenta excepţie nu depăşeşte 20% din valoarea toala estimată a lucrării; c) în cazul în care obiectul contractului de lucrări îl constituie realizarea unei investiţii pentru finalizarea căreia sunt necesare execuţia unui ansamblu de lucrări de construcţii-montaj şi, după caz, furnizarea de echipamente, instalaţii, utilaje sau alte dotări aferente investiţiei respective, valoarea estimată se determina avându-se în vedere valoarea totală a întregii investiţii.  +  Articolul 10În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa organizeze un concurs de soluţii, valoarea estimată care trebuie luată în considerare se determina astfel: a) dacă concursul de soluţii este organizat ca o procedură independenta, valoarea estimată se determina prin însumarea valorii tuturor premiilor/sumelor care urmează să fie acordate concurenţilor; b) dacă concursul de soluţii este organizat ca parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achiziţie publică, valoarea estimată luată în considerare este cea a contractului de achiziţie publică respectiv.  +  Capitolul 5 Selectarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Articolul 11Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la cap. II din ordonanţa.  +  Articolul 12Autoritatea contractantă are obligaţia de a selecta procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică urmărind schema logica prezentată în anexa nr. 3.  +  Capitolul 6 Transparenta şi publicitate  +  Articolul 13 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică. (2) Anunţurile prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină cel puţin informaţiile prevăzute în modelele prezentate în anexa nr. 4, dar nu mai mult de 650 de cuvinte.  +  Articolul 14 (1) Transmiterea spre publicare a anunţurilor prevăzute la art. 13 trebuie să fie facuta de autoritatea contractantă printr-o solicitare adresată în scris Regiei Autonome "Monitorul Oficial"; solicitarea trebuie să fie semnată de persoane autorizate de autoritatea contractantă şi trebuie să indice, după caz, art. 16, 17 sau 18 din ordonanţa ca temei legal de transmitere spre publicare. (2) Eventualele modificări ale anunţurilor, transmise ulterior solicitării de publicare, determina prelungirea în mod corespunzător a termenelor de publicare prevăzute la art. 19 din ordonanţa.  +  Articolul 15În cazul în care autoritatea contractantă aplica procedura de negociere competitivă şi, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din ordonanţa, nu are obligaţia de a transmite un anunţ de participare, invitaţia de participare care se transmite potenţialilor ofertanţi trebuie să conţină aceleaşi informaţii care ar fi fost conţinute de anunţul respectiv.  +  Capitolul 7 Întocmirea şi conţinutul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei  +  Articolul 16Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, fie prin personalul specializat de care dispune, fie prin angajarea de consultanţi, în acest ultim caz având însă obligaţia de a respecta prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, prevederile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile art. 75 din ordonanţa.  +  Articolul 17 (1) Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei trebuie să cuprindă cel puţin: a) informaţii generale privind autoritatea contractantă; b) cerinţele minime de calificare solicitate de autoritatea contractantă şi documentele care urmează să fie prezentate de ofertant/candidat pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor respective; c) instrucţiuni privind date limita care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite, referitoare la modul de prezentare şi depunere a ofertei, inclusiv informaţii cu privire la garanţiile solicitate şi perioada impusa pentru valabilitatea ofertei; d) caietul de sarcini, inclusiv instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice; e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare; f) informaţii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (2) În cazul aplicării procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere competitivă autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi documentaţia prevăzută la alin. (1) utilizând Documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, ale carei structura, conţinut şi mod de utilizare vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice şi, pentru lucrări şi servicii, prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 18 (1) În cazul organizării unui concurs de soluţii documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea soluţiei trebuie să conţină: a) secţiunea 1: Instrucţiuni pentru concurenţi; b) secţiunea 2: Tema concursului. (2) Cele doua secţiuni trebuie să cuprindă informaţii referitoare la: a) datele generale privind autoritatea contractantă; b) condiţii de participare la concurs; c) ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează soluţia; d) modul de desfăşurare a concursului şi de stabilire a soluţiei câştigătoare; e) după caz, cuantumul premiilor care urmează să fie acordate sau obligativitatea încheierii contractului cu câştigătorul sau castigatorii concursului respectiv; f) modul de prezentare a soluţiei.  +  Articolul 19 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea unui exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei de către orice furnizor, executant sau prestator care a înaintat o solicitare în acest sens sau, după caz, căruia i s-a transmis o invitaţie de participare. (2) Preţul de vânzare al exemplarului documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei nu trebuie să fie mai mare decât costul multiplicării acestuia, la care se poate adauga costul transmiterii exemplarului de către autoritatea contractantă, dacă modalitatea de obţinere nu este preluarea directa de către furnizor, executant sau prestator.  +  Capitolul 8 Constituirea comisiei de evaluare  +  Articolul 20 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a constitui, o dată cu iniţierea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, o comisie de evaluare formată din cel puţin 5 membri care pot fi atât angajaţi permanenţi ai autorităţii contractante, cat şi, în funcţie de specificul contractului, consultanţi externi cu experienta în domeniul achiziţiei respective. (2) Autoritatea contractantă desemnează preşedintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia.  +  Articolul 21 (1) Pe parcursul desfăşurării activităţii de evaluare membrii comisiei au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de candidaţi/ofertanţi, a căror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. (2) Membrii comisiei de evaluare nu au dreptul de a dezvălui candidaţilor/ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de achiziţie publică informaţii suplimentare legate de activitatea de evaluare, până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 22 (1) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte prevederile art. 21 şi prin care confirma totodată că nu se afla în nici una dintre situaţiile următoare: a) este soţ sau ruda până la gradul al treilea inclusiv ori afin până la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanţi/candidaţi; b) în ultimii 3 ani a avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanţi/candidaţi sau a făcut parte din consiliul de administraţie ori din orice alt organ de conducere sau de administraţie al acestora; c) deţine părţi sociale sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi. (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de şedinţa de deschidere a ofertelor sau, în cazul procedurii de licitaţie restrânsă sau negociere competitivă, înainte de şedinţa de deschidere a documentelor de calificare transmise de candidaţi împreună cu scrisoarea de interes. (3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare constata ca se afla în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o altă persoană.  +  Capitolul 9 Aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Articolul 23 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) contractul este cuprins în programul anual al achiziţiilor publice, cu excepţia cazului în care obiectul contractului este determinat de apariţia unei situaţii de forta majoră sau a unor situaţii care impun acoperirea urgenta a unor necesitaţi neprevăzute; b) a fost publicat, conform prevederilor ordonanţei, un anunţ de intenţie, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro; c) sunt asigurate pentru anul în curs fondurile necesare în vederea îndeplinirii contractului de achiziţie publică; d) este întocmită documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; e) este constituită comisia de evaluare. (2) În cazul în care condiţiile de contractare presupun finanţarea contractului de achiziţie publică pe baza unui credit a cărui obţinere este în sarcina ofertantului, iar autoritatea contractantă are asigurata garantarea creditului respectiv, condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se considera îndeplinită. (3) Până la aprobarea bugetului propriu autoritatea contractantă are dreptul de a achizitiona produse şi servicii noi, necesare pentru consumul curent din prima parte a anului, ţinând seama de nivelul creditelor bugetare care pot fi utilizate cu aceasta destinaţie, potrivit legii, în perioada respectiva. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a angaja consultanţi de specialitate în scopul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, având însă obligaţia de a respecta şi în acest caz prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, prevederile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile art. 75 din ordonanţa.  +  Articolul 24Licitaţia deschisă se desfăşoară într-o singura etapa, după cum urmează: a) transmiterea la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" a anunţului de participare, în vederea publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice; b) primirea de la furnizorii, executanţii sau prestatorii interesaţi a solicitărilor de obţinere a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi remiterea documentaţiei respective tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens; c) întocmirea şi transmiterea raspunsurilor la clarificările privind elementele cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, solicitate de furnizorii, executanţii sau prestatorii care au obţinut, în condiţiile prevăzute în ordonanţa, un exemplar al documentaţiei respective; d) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care conţin ofertele şi documentele care le însoţesc; e) îndeplinirea de către comisia de evaluare a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanţa:(i) deschiderea ofertelor;(îi) examinarea şi verificarea îndeplinirii de către ofertanţi a condiţiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnica şi economico-financiară, solicitate în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;(iii) stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertanţi;(iv) calificarea ofertanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. (îi) şi excluderea celor care nu îndeplinesc condiţiile respective;(v) examinarea ofertelor prezentate de ofertanţii calificaţi şi stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;(vi) respingerea ofertelor necorespunzătoare;(vii) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare şi stabilirea ofertei câştigătoare;(viii) întocmirea şi înaintarea către conducerea autorităţii contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; f) transmiterea către toţi ofertanţii a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; g) încheierea contractului de achiziţie publică; h) transmiterea la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" a anunţului de atribuire, în vederea publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice.  +  Articolul 25Licitaţia restrânsă se desfăşoară în doua etape, după cum urmează:A. Etapa de selectare a candidaţilor:---------------------------------- a) transmiterea la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" a anunţului de participare, în vederea publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice; b) primirea de la furnizorii, executanţii sau prestatorii interesaţi a solicitărilor de obţinere a documentaţiei care cuprinde informaţii privind cerinţele minime de calificare solicitate, modul de selectare a candidaţilor, precum şi modul de prezentare a documentelor de calificare şi de selecţie şi remiterea documentaţiei respective tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens; c) întocmirea şi transmiterea raspunsurilor la clarificările solicitate de candidaţi privind elemente specifice ale cerinţelor minime de calificare, ale modului de selectare sau ale documentelor care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnica şi capacitatea economico-financiară; d) primirea scrisorilor de interes şi a documentelor care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnica şi capacitatea economico-financiară; e) îndeplinirea de către comisia de evaluare a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanţa:(i) examinarea şi verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnica şi economico-financiară, solicitate în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;(îi) stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de candidaţi;(iii) calificarea candidaţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. (i) şi excluderea celor care nu îndeplinesc condiţiile respective;(iv) selectarea candidaţilor cărora urmează sa li se solicite oferta;(v) întocmirea şi înaintarea către conducerea autorităţii contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la selecţia candidaţilor; f) transmiterea către toţi candidaţii a comunicării privind rezultatul etapei de selectare.B. Etapa de evaluare a ofertelor:------------------------------ a) transmiterea către toţi candidaţii selectaţi a invitaţiilor de participare cu oferta şi a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor; b) întocmirea şi transmiterea raspunsurilor la clarificările privind elementele cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, solicitate de candidaţii selectaţi; c) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care conţin ofertele şi documentele care le însoţesc; d) îndeplinirea de către comisia de evaluare a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanţa:(i) deschiderea ofertelor;(îi) examinarea ofertelor prezentate de ofertanţi şi stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;(iii) respingerea ofertelor necorespunzătoare;(iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare şi stabilirea ofertei câştigătoare;(v) întocmirea şi înaintarea către conducerea autorităţii contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; e) transmiterea către toţi ofertanţii a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; f) încheierea contractului de achiziţie publică; g) transmiterea la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" a anunţului, în vederea publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice.  +  Articolul 26Negocierea competitivă se desfăşoară în trei etape, după cum urmează:A. Etapa de selectare a candidaţilor:---------------------------------- a) verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 17 alin. (4) din ordonanţa, care permit derogarea de la prevederile privind transmiterea spre publicare a anunţului de participare la negociere;Varianta 1:b1) în cazul în care nici una dintre condiţiile prevăzute la lit. a) nu este îndeplinită: transmiterea la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" a anunţului de participare, în vederea publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice;Varianta 2:b2) în cazul în care una dintre condiţiile prevăzute la lit. a) este îndeplinită: transmiterea invitaţiilor de participare furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor de la care exista premisele obţinerii de oferta; c) primirea de la furnizorii, executanţii sau prestatorii interesaţi a solicitărilor de obţinere a documentaţiei care cuprinde informaţii privind cerinţele minime de calificare solicitate, modul de selectare a candidaţilor, precum şi modul de prezentare a documentelor de calificare şi de selecţie şi remiterea documentaţiei respective tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens; d) întocmirea şi transmiterea raspunsurilor la clarificările solicitate de candidaţi privind elemente specifice ale cerinţelor minime de calificare, ale modului de selectare sau ale documentelor care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnica şi capacitatea economico-financiară; e) primirea scrisorilor de interes şi a documentelor care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnica şi capacitatea economico-financiară; f) îndeplinirea de către comisia de evaluare a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanţa:(i) examinarea şi verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnica şi economicofinanciara, solicitate în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;(îi) stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de candidaţi;(iii) calificarea candidaţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. (i) şi excluderea celor care nu îndeplinesc condiţiile respective;(iv) selectarea candidaţilor cărora urmează sa li se solicite oferta;(v) întocmirea şi înaintarea către conducerea autorităţii contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la selecţia candidaţilor; g) transmiterea către toţi candidaţii a comunicării privind rezultatul etapei de selectare.B. Etapa de consultare şi negociere:--------------------------------- a) transmiterea către toţi candidaţii selectaţi a documentaţiei preliminare pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor şi a invitaţiilor de participare la consultare şi negociere; b) consultarea şi negocierea, în una sau mai multe şedinţe comune cu toţi candidaţii selectaţi, a prevederilor ce urmează să fie introduse în documentaţia finala pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, îndeosebi a celor din caietul de sarcini şi din condiţiile de contractare; este interzisă negocierea preţului. Fiecare şedinţa trebuie să se finalizeze prin încheierea unui proces-verbal în care se consemnează punctele de vedere şi sugestiile candidaţilor şi care se semnează de toţi participanţii; c) întocmirea, în urma finalizarii fazei menţionate la lit. b), a documentaţiei finale pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi remiterea acesteia tuturor candidaţilor care au participat la consultare şi negociere. Documentaţia finala trebuie să fie astfel întocmită încât sa nu restrictioneze posibilitatea depunerii de oferta de către toţi candidaţii selectaţi, cu excepţia cazurilor în care o eventuala restrictionare poate fi probată de către autoritatea contractantă cu argumente tehnice temeinic motivate.C. Etapa de evaluare a ofertelor:------------------------------ a) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care conţin ofertele; b) îndeplinirea de către comisia de evaluare a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanţa:(i) deschiderea ofertelor;(îi) examinarea ofertelor prezentate de ofertanţi şi stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;(iii) respingerea ofertelor necorespunzătoare;(iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare şi stabilirea ofertei câştigătoare;(v) întocmirea şi înaintarea către conducerea autorităţii contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; c) transmiterea către toţi ofertanţii a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; d) încheierea contractului de achiziţie publică; e) transmiterea la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" a anunţului de atribuire, în vederea publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice.  +  Articolul 27 (1) Negocierea cu o singura sursa se desfăşoară într-o singura etapa, după cum urmează: a) transmiterea invitatiei de participare la negociere furnizorului, executantului sau prestatorului căruia se intenţionează sa i se atribuie contractul de achiziţie publică; invitaţia de participare trebuie să fie însoţită de un exemplar al caietului de sarcini, precum şi de propunerea privind formularul de contract şi condiţiile de contractare; b) consultarea candidatului, negocierea, inclusiv a preţului, şi stabilirea prevederilor finale privind conţinutul clauzelor contractuale; c) încheierea contractului de achiziţie publică; d) transmiterea la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" a anunţului de atribuire, în vederea publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice. (2) Autorităţile contractante care desfăşoară activităţi relevante în domeniul utilităţilor publice - apa, energie, transport, telecomunicaţii - au dreptul de a adapta, corespunzător situaţiei concrete, etapele prevăzute la lit. a) şi b), atunci când achiziţionează produse cotate şi tranzacţionate la bursa de mărfuri sau atunci când achiziţionează produse la un preţ considerabil mai scăzut decât cel practicat în mod normal pe piaţa prin valorificarea unei oportunitati de scurta durata.  +  Articolul 28Concursul de soluţii se desfăşoară după cum urmează: a) transmiterea la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" a anunţului de participare, în vederea publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice; b) primirea de la persoanele fizice sau juridice interesate a solicitărilor de obţinere a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea soluţiei şi remiterea documentaţiei respective tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens; c) întocmirea şi transmiterea raspunsurilor la clarificările privind elementele cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea soluţiei, solicitate de persoanele fizice sau juridice care au obţinut, în condiţiile prevăzute în ordonanţa, un exemplar al documentaţiei respective; d) primirea pachetelor (coletelor) care conţin soluţiile (planuri, proiecte etc.); e) îndeplinirea de către juriu a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din ordonanţa:(i) verificarea regulilor formale de depunere şi de prezentare a soluţiei;(îi) evaluarea soluţiilor;(iii) stabilirea soluţiei/soluţiilor câştigătoare sau formularea unei opinii;(iv) întocmirea şi înaintarea către conducerea autorităţii contractante a raportului final cu privire la rezultatul organizării concursului; f) transmiterea către toţi concurentii a comunicării privind rezultatul concursului; g) transmiterea la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" a anunţului privind rezultatul concursului, în vederea publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice.  +  Articolul 29Cererea de oferte se desfăşoară într-o singura etapa, după cum urmează: a) studiul pieţei şi consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii, executanţii sau prestatorii al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor, respectiv a serviciilor pe care autoritatea contractantă intenţionează să le achizitioneze; b) transmiterea invitaţiilor de participare furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor de la care exista premisele obţinerii celor mai bune oferte; invitaţiile trebuie să fie însoţite de un exemplar al caietului de sarcini şi de informaţii referitoare la condiţiile impuse de autoritatea contractantă privind eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnica şi capacitatea economico-financiară a ofertantului, în măsura în care îndeplinirea condiţiilor respective este considerată ca fiind relevanta pentru îndeplinirea contractului; c) întocmirea şi transmiterea raspunsurilor la clarificările privind elementele cuprinse în caietul de sarcini, solicitate de furnizorii, executanţii sau prestatorii care au primit invitaţie de participare; d) primirea ofertelor şi, dacă este cazul, a altor documente solicitate de autoritatea contractantă; e) îndeplinirea de către comisia de evaluare a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanţa:(i) deschiderea ofertelor;(îi) examinarea şi verificarea îndeplinirii de către ofertanţi a condiţiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnica şi capacitate economico-financiară, în cazul în care îndeplinirea respectivelor condiţii a fost solicitată;(iii) stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertanţi (dacă este cazul);(iv) calificarea ofertanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. (îi) şi excluderea celor care nu îndeplinesc condiţiile respective (dacă este cazul);(v) examinarea ofertelor prezentate de ofertanţii calificaţi şi stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;(vi) respingerea ofertelor necorespunzătoare;(vii) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare şi stabilirea ofertei câştigătoare;(viii) întocmirea şi înaintarea către conducerea autorităţii contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; f) transmiterea către toţi ofertanţii a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; g) încheierea contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 30 (1) Cumpărarea directa presupune realizarea unui studiu al pieţei şi consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii, executanţii sau prestatorii al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor, respectiv a serviciilor pe care autoritatea contractantă intenţionează să le achizitioneze. În acest scop conducătorul autorităţii contractante poate desemna salariaţi din subordinea sa care să testeze şi sa consemneze, sub semnatura proprie, preţurile practicate la data respectiva şi sa realizeze cumpărarea propriu-zisa pe baza unui document contabil justificativ care să confirme achiziţia efectuată. (2) Valoarea, fără T.V.A., cumulată pe parcursul unui an calendaristic, pentru fiecare categorie de produse similare, servicii similare sau, după caz, lucrări similare, achiziţionate prin cumpărare directa, nu trebuie să depăşească echivalentul în lei a 1.500 euro.  +  Articolul 31 (1) Atribuirea contractelor de achiziţie publică, pentru care nu este prevăzută obligaţia autorităţii contractante de a aplica prevederile ordonanţei, se realizează de regula pe baza unor norme procedurale interne care trebuie să fie elaborate de fiecare autoritate contractantă şi care vor fi adaptate specificului contractelor ce urmează să fie atribuite. (2) În oricare dintre cazurile în care nu este prevăzută obligaţia aplicării prevederilor ordonanţei autoritatea contractantă are totuşi obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică pe baza respectării unor criterii de natura economică şi, în măsura în care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achiziţiei.  +  Capitolul 10 Modul de lucru al comisiei de evaluare  +  Articolul 32 (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a deschide ofertele la data şi în locul indicate, după caz, în anunţul sau în invitaţia de participare. (2) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere. Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o ofertă având ca singura motivatie absenta de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectiva. (3) În prima etapa a procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă (etapa de selectare a candidaţilor) deschiderea pachetelor ce conţin documentele care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnica şi capacitatea economico-financiară se realizează de către comisia de evaluare fără a necesita prezenta candidaţilor.  +  Articolul 33 (1) În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor comisia de evaluare verifica modul de respectare a regulilor formale de depunere şi prezentare a ofertelor şi a documentelor care le însoţesc. (2) Plicurile vor fi deschise de preşedintele comisiei de evaluare, care are obligaţia de a anunta următoarele informaţii: a) denumirea (numele) ofertanţilor; b) modificările şi retragerile de oferte; c) existenta garanţiilor de participare; d) elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv preţul; e) propuneri de oferte alternative (dacă este cazul); f) orice alte detalii şi precizări pe care comisia de evaluare le considera necesare. (3) Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor întârziate, precum şi a celor care nu fac dovada constituirii garanţiei pentru participare. (4) Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal de deschidere care trebuie să includă informaţiile prevăzute la alin. (2) şi care urmează să fie semnat atât de membrii comisiei, cat şi de reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi la deschiderea ofertelor.  +  Articolul 34 (1) Pentru asigurarea confidenţialităţii asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de candidaţi/ofertanţi comisia de evaluare are obligaţia de a desfăşura activităţile de examinare şi evaluare numai la sediul autorităţii contractante. (2) La întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia.  +  Articolul 35 (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a examina mai întâi documentele care dovedesc eligibilitatea şi înregistrarea fiecărui ofertant/candidat. (2) Comisia de evaluare va examina documentele care dovedesc îndeplinirea cerinţelor minime privind capacitatea tehnica şi capacitatea economico-financiară numai pentru acei ofertanţi/candidaţi care nu au fost deja excluşi ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor referitoare la eligibilitate şi înregistrare. (3) După verificarea îndeplinirii cerinţelor minime privind capacitatea tehnica şi capacitatea economico-financiară comisia de evaluare stabileşte ofertanţii/candidaţii calificaţi şi, dacă este cazul, pe cei excluşi. (4) În cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă comisia de evaluare va stabili candidaţii selectaţi pe baza cotarii performantelor tehnice şi economico-financiare ale candidaţilor calificaţi, conform modalitatii de punctare stabilite în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. Candidat calificat nu înseamnă şi candidat selectat.  +  Articolul 36 (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a examina ofertele tuturor ofertanţilor declaraţi calificaţi sau, după caz, ale tuturor candidaţilor selectaţi. (2) Comisia de evaluare are obligaţia de a verifica conformitatea fiecărei propuneri tehnice şi financiare cu cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. Mai întâi se examinează propunerea tehnica. (3) Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificarilor. (4) În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobisnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează să fie furnizat, executat sau prestat, comisia de evaluare are obligaţia de a solicita în scris şi, oricum, înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le considera relevante cu privire la oferta, precum şi de a verifica răspunsurile care justifica preţul respectiv. (5) Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri: a) oferta nu respecta cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; b) ofertantul nu transmite, în perioada precizată de comisia de evaluare, clarificările solicitate; c) ofertantul modifica, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinata de corecţia erorilor aritmetice; d) oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; e) explicaţiile solicitate conform alin. (4) nu sunt concludente şi/sau nu sunt susţinute de documentele justificative solicitate de comisia de evaluare.  +  Articolul 37 (1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu accepta corecţia acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţa, va fi respinsă de comisia de evaluare. (2) Erorile aritmetice se corecteaza după cum urmează: a) dacă exista o discrepanta între preţul unitar şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului unitar cu cantitatea totală), trebuie luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător; b) dacă exista o discrepanta între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.  +  Articolul 38 (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a evalua toate ofertele corespunzătoare şi, în urma acestei evaluări, de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (2) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. Comisia de evaluare trebuie să întocmească, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, clasamentul pe baza căruia, după acordarea marjei de preferinta interna, se stabileşte oferta câştigătoare. Punctajul reprezintă media punctajelor individuale acordate de către fiecare membru al comisiei de evaluare. (3) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului "preţul cel mai scăzut", evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte şi prin întocmirea, în ordinea descrescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia, după acordarea marjei de preferinta interna, se stabileşte oferta câştigătoare.  +  Articolul 39 (1) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească acordul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (2) În cazul stabilirii ofertei câştigătoare pe bază de punctaj acordul membrilor comisiei de evaluare se reflecta prin punctajul individual acordat fiecărei oferte. (3) În cazul în care se ajunge în situaţia ca prevederile alin. (1) sa nu fie respectate datorită unor eventuale divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare, preşedintele acesteia are obligaţia de a solicita reanalizarea punctelor de divergenta, în scopul finalizarii în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigătoare. De asemenea, preşedintele comisiei de evaluare are dreptul de a solicita şi punctul de vedere al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu privire la aspectele aflate în divergenta.  +  Capitolul 11 Combaterea fraudei şi corupţiei  +  Articolul 40Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a incerca sa influenteze comisia de evaluare în procesul de examinare şi de evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei câştigătoare, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 41 (1) În conformitate cu prevederile art. 40, comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte ca acesta a fost sau este angajat în practici corupte sau frauduloase în legătură cu participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (2) În sensul prevederilor alin. (1) se înţelege prin: a) practica corupta - oferirea, darea, primirea sau solicitarea oricărui lucru de valoare sau oricărei sume de bani, în scopul influentarii acţiunilor oricărei persoane implicate în aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau în îndeplinirea contractului respectiv; b) practica frauduloasă - prezentarea eronată a faptelor, în scopul influentarii aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau îndeplinirii contractului respectiv în detrimentul autorităţii contractante; include şi practica ilicită între ofertanţi (înainte sau după depunerea ofertelor) prin care aceştia stabilesc preţuri artificiale care nu sunt rezultatul liberei concurente.  +  Articolul 42Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor până în momentul atribuirii contractului de achiziţie publică. Ofertantul are dreptul de a aduce clarificări la oferta şi/sau la documentele care însoţesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea comisiei de evaluare.  +  Capitolul 12 Acordarea marjei de preferinta interna  +  Articolul 43 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a acorda o marja de preferinta interna în conformitate cu prevederile art. 45. (2) Atunci când acorda marja de preferinta interna autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza aceasta în anunţul sau, după caz, în invitaţia de participare. (3) În documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei trebuie să se precizeze modul concret de acordare a marjei de preferinta interna.  +  Articolul 44 (1) În scopul acordării marjei de preferinta interna comisia de evaluare are obligaţia de a verifica încadrarea produselor, lucrărilor sau serviciilor, aferente fiecărei oferte stabilite ca fiind corespunzătoare, în una dintre următoarele grupe:A. Achiziţia publică de produse----------------------------● Grupa IA: Produse fabricate în România, pentru care: a) mana de lucru formată din cetăţeni români; sau b) materiile prime şi/sau orice alte părţi componente ale produsului finit, de origine română; sau c) orice combinaţie între cazurile prevăzute la lit. a) şi b)reprezintă cel puţin 40% din preţul "franco fabrica" (exwork-EXW).● Grupa IB: Produse fabricate în România, pentru care: a) mana de lucru formată din cetăţeni români; sau b) materiile prime şi/sau orice alte părţi componente ale produsului finit, de origine română; sau c) orice combinaţie între cazurile prevăzute la lit. a) şi b)reprezintă mai puţin de 40% din preţul "franco fabrica" (exwork-EXW).● Grupa IC: Produse de origine străinăB. Achiziţia publică de lucrări----------------------------● Grupa IIA: Lucrări ce urmează să fie executate: a) cu mana de lucru formată din cetăţeni români, care reprezintă cel puţin 90% din totalul mainii de lucru utilizate pentru îndeplinirea contractului; şi b) de asociaţi şi/sau de subcontractanţi, care sunt persoane juridice române şi care urmează sa îndeplinească cel puţin 65% din valoarea contractului de lucrări.● Grupa IIB: Lucrări care nu îndeplinesc condiţiile de încadrare în grupa IIA.C. Achiziţia publică de servicii-----------------------------● Grupa IIIA: Servicii pentru care cel puţin 40% din valoarea contractului de servicii urmează să se îndeplinească: a) cu mana de lucru formată din cetăţeni români; sau b) de asociaţi şi/sau de subcontractanţi, care sunt persoane fizice sau juridice române.● Grupa IIIB: Servicii care nu îndeplinesc condiţiile de încadrare în grupa IIIA. (2) Încadrarea incorectă de către ofertant a produselor, lucrărilor sau serviciilor în una dintre grupele prevăzute la alin. (1) nu constituie motiv de respingere a ofertei; într-o astfel de situaţie comisia de evaluare are obligaţia de a le reincadra în grupa corespunzătoare.  +  Articolul 45 (1) Comisia de evaluare are obligaţia, după întocmirea clasamentului ofertelor, de a stabili oferta câştigătoare astfel: a) dacă oferta clasata pe primul loc este încadrată, în funcţie de produsele, de lucrările sau, după caz, de serviciile ofertate, în grupa IA, IIA, respectiv IIIA, clasamentul rămâne neschimbat şi oferta respectiva este declarata ca fiind câştigătoare; b) dacă oferta clasata pe primul loc nu este încadrată, în funcţie de produsele, de lucrările sau, după caz, de serviciile ofertate, în grupa IA, IIA, respectiv IIIA, comisia de evaluare reface clasamentul conform prevederilor alin. (2) şi declara câştigătoare oferta care se claseaza pe primul loc în urma refacerii clasamentului. (2) În funcţie de criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică, refacerea clasamentului prin acordarea marjei de preferinta interna se realizează astfel:I. În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractelor de furnizare sau de servicii este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", comisia de evaluare adauga: a) 7,5% din punctajul obţinut de oferta cel mai bine clasata tuturor ofertelor care prevăd, după caz:- furnizarea de produse care se încadrează în grupa IA;- prestarea de servicii care se încadrează în grupa IIIA; b) 2,5% din punctajul obţinut de oferta cel mai bine clasata tuturor ofertelor care prevăd furnizarea de produse care se încadrează în grupa IB.II. În cazul în care, indiferent de criteriul aplicat, urmează să fie atribuit un contract de lucrări, precum şi în cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractelor de furnizare sau de servicii este "preţul cel mai scăzut", comisia de evaluare scade, exclusiv în scopul comparării şi clasificarii: a) din preţul tuturor ofertelor care prevăd, după caz:- furnizarea de produse care se încadrează în grupa IA;- execuţia de lucrări care se încadrează în grupa IIA;- prestarea de servicii care se încadrează în grupa IIIA,o valoare echivalenta cu 7,5% din preţul prevăzut de oferta cel mai bine clasata; b) din preţul tuturor ofertelor care prevăd furnizarea de produse care se încadrează în grupa IB, o valoare echivalenta cu 2,5% din preţul prevăzut de oferta cel mai bine clasata. (3) Un exemplu de calcul privind refacerea clasamentului prin acordarea marjei de preferinta interna este prezentat în anexa nr. 5.  +  Capitolul 13 Încheierea contractului de achiziţie publică  +  Articolul 46 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită câştigătoare de către comisia de evaluare. (2) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic", iar comisia de evaluare a acordat acelaşi punctaj pentru doua sau mai multe oferte, autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta are cel mai mic preţ.În cazul în care şi preţurile ofertate sunt egale, autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a atribui contractul de achiziţie publică oricăruia dintre ofertanţii care au oferit preţul cel mai scăzut; b) fie de a solicita ofertanţilor care au oferit preţul cel mai scăzut o noua propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui noua propunere financiară are preţul cel mai scăzut. (3) Oferta care a fost stabilită câştigătoare nu poate fi modificată decât în cazul prevăzut la art. 48 şi constituie parte integrantă a contractului de achiziţie publică ce urmează să fie încheiat.  +  Articolul 47 (1) În cazul în care oferta care a fost stabilită câştigătoare este oferta depusa în comun de mai mulţi ofertanţi, autoritatea contractantă are dreptul de a impune, înainte de încheierea contractului de achiziţie publică, legalizarea asocierii ofertanţilor respectivi în scopul îndeplinirii contractului, dar fără obligaţia ca prin aceasta asociere să fie necesară formarea unei noi persoane juridice. (2) În cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractantii săi. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanta cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.  +  Articolul 48 (1) În cazul în care autoritatea contractantă a acordat marja de preferinta interna, aceasta are dreptul de a solicita ofertantului a cărui oferta a fost stabilită câştigătoare prin acordarea marjei respective ca acesta sa reducă preţul ofertat, fără a efectua modificări ale propunerii tehnice, la nivelul preţului din oferta care a fost cel mai bine clasata înainte de acordarea marjei. (2) Solicitarea de reducere a preţului se comunică în scris şi trebuie să precizeze şi faptul ca în cazul acceptării de către ofertant a reducerii de preţ respective acesta va fi invitat sa încheie contractul de achiziţie publică. (3) Ofertantul care primeşte solicitarea de reducere a preţului are obligaţia de a notifica autorităţii contractante, în scris, într-o perioadă de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării, dacă este sau nu este de acord cu reducerea de preţ respectiva. (4) În cazul în care ofertantul răspunde afirmativ la solicitarea prevăzută la alin. (3), notificarea transmisă de către acesta autorităţii contractante trebuie să fie însoţită şi de o noua propunere financiară, modificată în sensul reducerii de preţ acceptate, care urmează să fie ataşată la oferta şi care va prevala faţă de propunerea financiară iniţială.În cazul atribuirii unui contract de lucrări reducerea de preţ nu poate fi admisă de autoritatea contractantă decât dacă se datorează, în exclusivitate, scaderii cotelor procentuale aferente cheltuielilor indirecte şi/sau profitului. (5) În cazul în care ofertantul: a) prin notificarea transmisă autorităţii contractante precizează că nu este de acord cu reducerea de preţ solicitată; sau b) nu notifica autorităţii contractante, în perioada prevăzută la alin. (3), răspunsul la solicitarea privind reducerea de preţ,autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scris ofertantului a cărui oferta a fost clasata pe locul următor ca urmare a acordării marjei de preferinta interna o reducere de preţ identică cu cea prevăzută la alin. (2). (6) Prevederile alin. (3), (4) şi (5) se aplică pentru fiecare reiterare a solicitării privind reducerea de preţ, adresată ofertanţilor de către autoritatea contractantă, în ordinea clasarii ofertelor. (7) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita reducerea de preţ unui ofertant şi, respectiv, de a invita ofertantul respectiv sa încheie contractul de achiziţie publică în cazul în care oferta acestuia se claseaza, după acordarea marjei de preferinta interna, în urma ofertei clasate pe primul loc înainte de refacerea clasamentului. (8) În cazul în care toţi ofertanţii care îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (7) şi cărora autoritatea contractantă le-a solicitat reducerea de preţ nu sunt de acord cu reducerea respectiva, autoritatea contractantă îl invita, în vederea încheierii contractului de achiziţie publică, pe ofertantul a cărui oferta a fost clasata pe primul loc ca urmare a acordării marjei de preferinta interna. În acest caz contractul se încheie la nivelul preţului prevăzut în propunerea financiară iniţială cu care ofertantul a intrat în competiţie.  +  Capitolul 14 Garanţia pentru participare şi garanţia de buna execuţie  +  Articolul 49 (1) Garanţia pentru participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulata până la încheierea contractului de achiziţie publică. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei: a) cuantumul garanţiei pentru participare în suma fixa, suma care se va încadra de regula între 1-2% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică şi care în nici un caz nu va fi mai mica de 0,5% sau mai mare de 2,5% din aceasta valoare; şi b) perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare care va fi cel puţin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. (3) Garanţia de participare se poate exprima în lei sau într-o valuta liber convertibilă şi poate fi constituită, după cum se precizează în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, prin una dintre următoarele forme: a) scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante; b) ordin de plată în contul autorităţii contractante; c) lichiditati şi/sau titluri de valoare, depuse la casieria autorităţii contractante.Scrisorile de garanţie bancară vor fi eliberate de o banca din România sau, după caz, de o banca din străinătate, de preferinta cu corespondent în România. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune eliberarea garanţiei pentru participare de către o anumită banca, nominalizată în mod expres. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia pentru participare în bugetul propriu, ofertantul pierzand astfel suma constituită, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre următoarele situaţii: a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuza să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. (5) Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de buna execuţie. (6) Garanţia pentru participare, constituită de ofertanţii a căror oferta nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă cat mai repede posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.  +  Articolul 50 (1) Garanţia de buna execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia pentru depunerea şi elaborarea ofertelor cuantumul garanţiei de buna execuţie, care va fi cuprins între 5-10% din preţul contractului. (3) Dacă autoritatea contractantă solicita constituirea garanţiei de buna execuţie prin scrisoare de garanţie bancară, aceasta se constituie în anexa la contract. (4) Dacă părţile convin, garanţia de buna execuţie se poate constitui prin înscrisuri de valoare (titluri şi valori); în acest caz contractantul are obligaţia de a depune înscrisurile de valoare agreate de autoritatea contractantă, la sediul acesteia, înainte de semnarea contractului, iar autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra şi contabiliza aceste înscrisuri într-un cont distinct faţă de averea sa. (5) Dacă părţile convin, garanţia de buna execuţie se poate constitui şi sub forma unor valori de schimb (poliţe, cambii, creanţe, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.), dar numai dacă ele sunt în situaţia de a putea fi schimbate în bani la prezentare şi dacă cel puţin unul dintre ceilalţi garanţi ai hârtiilor de schimb este recunoscut de autoritatea contractantă ca solvabil şi garant pentru întreaga suma fixată drept garanţie. Nu se admit drept garanţie acţiuni ale societăţilor comerciale şi amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractantului. (6) Dacă părţile convin, garanţia de buna execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale. În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o banca agreată de ambele părţi.Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează sa alimenteze acest cont prin reţineri din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenta sumei stabilite drept garanţie de buna execuţie în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. Autoritatea contractantă va dispune ca banca sa înştiinţeze contractantul de vărsământul efectuat, precum şi de destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobânda în favoarea contractantului. (7) Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. (8) În cazul contractelor de furnizare şi de servicii autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie în termen de 14 zile de la finalizarea contractului, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra acesteia.În cazul contractelor de lucrări, precum şi pentru părţile din contractele de servicii care presupun execuţia de lucrări autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie, după cum urmează: a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate, pa baza procesului-verbal de recepţie finala.  +  Articolul 51În cazul în care autoritatea contractantă atribuie contractul de furnizare sau contractul de servicii, cu excepţia contractului de servicii de proiectare a construcţiilor, prin aplicarea procedurii de cerere de oferta, aceasta are dreptul de a nu solicita ofertanţilor constituirea garanţiilor pentru participare, respectiv de buna execuţie.  +  Capitolul 15 Dosarul achiziţiei publice şi monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică  +  Articolul 52 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit. (2) Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă cel puţin următoarele documente: a) nota privind determinarea valorii estimate, fără T.V.A., a contractului de achiziţie publică; b) anunţul de intenţie, dacă este cazul; c) anunţul şi/sau invitaţia de participare, după caz; d) documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, inclusiv clarificările solicitate de furnizori/executanţi/prestatori şi răspunsurile aferente transmise de autoritatea contractantă; e) dacă este cazul, nota justificativă privind aplicarea procedurii prin negociere competitivă sau cu o singura sursa; f) decizia de numire a comisiei de evaluare; g) dacă este cazul, listele cuprinzând denumirea/numele şi adresa candidaţilor care participa la selecţie şi hotărârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul selecţiei; h) procesul-verbal întocmit cu ocazia deschiderii ofertelor; i) lista cuprinzând denumirea/numele şi adresa ofertanţilor; j) hotărârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; k) contestaţiile primite, rezoluţiile şi, după caz, măsurile corective adoptate de autoritatea contractantă şi comunicate ofertanţilor/candidaţilor, precum şi hotărârile comisiilor de conciliere şi, respectiv, hotărârile judecătoreşti irevocabile; l) contractul de achiziţie publică semnat; m) anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 53 (1) Pe baza documentelor şi informaţiilor din dosarul achiziţiei publice autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi trimestrial un raport care cuprinde toate datele referitoare la contractele de achiziţie publică atribuite, indiferent de valoarea acestora. Raportul se întocmeşte în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite: a) în primele 15 zile ale lunii următoare încheierii fiecărui trimestru raportul prevăzut la alin. (1), însoţit de copii de pe fişele de date pentru achiziţiile publice realizate, către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; b) în primele 15 zile ale lunii următoare datei încheierii contractului un exemplar, în copie, al propunerii financiare declarate câştigătoare, către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în cazul achiziţiilor publice de lucrări şi de servicii de proiectare a construcţiilor.  +  Articolul 54Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au obligaţia de a centraliza rapoartele şi de a transmite centralizatorul la Direcţia reglementarea achiziţiilor publice şi prioritizarea investiţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în cel mult 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 53 alin. (2) lit. a).  +  Articolul 55 (1) Pe baza centralizatoarelor prevăzute la art. 54 Direcţia reglementarea achiziţiilor publice şi prioritizarea investiţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice are obligaţia: a) de a elabora raportul anual privind funcţionarea sistemului achiziţiilor publice; b) de a definitivă şi actualiza structura bazei de date necesare în procesul de monitorizare a atribuirii contractelor de achiziţie publică. (2) Până la data de 31 martie a fiecărui an Ministerul Finanţelor Publice va transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, raportul anual elaborat pentru anul precedent. (3) Baza de date prevăzută la alin. (1) lit. b) va crea posibilitatea de creştere a transparenţei cheltuielilor bugetare, precum şi de imbunatatire a sistemului de fundamentare a deciziilor referitoare la alocarea resurselor publice, inclusiv prin furnizarea de informaţii destinate realizării unui sistem coerent de stabilire a prioritatilor bugetare.  +  Articolul 56 (1) Pe baza informaţiilor cuprinse în propunerile financiare transmise conform art. 53 alin. (2) lit. b) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei are obligaţia: a) de a constitui în cel mult 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi de a actualiza permanent o baza de date care va cuprinde preţurile şi evoluţia acestora în domeniul materialelor de construcţii; b) de a monitoriza contractele de lucrări şi contractele de servicii de proiectare a construcţiilor. (2) Constituirea bazei de date va reprezenta suportul pentru estimarea valorii contractelor de lucrări şi actualizarea plăţilor aferente derulării acestora. (3) Prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei se pot stabili alte categorii de informaţii pe care autorităţile contractante urmează să le transmită ministerului respectiv în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale specifice.  +  Capitolul 16 Dispoziţii finale  +  Articolul 57În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei vor emite ordinele pentru aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.  +  Articolul 58Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1                          LISTA A    Servicii a căror achizitionare face obiectul prevederilor ordonanţei
           
    Codul CPSA (1*)Codul CPA (2*)Denumirea serviciuluiCodul CPC (3*)
    1234
    Servicii de întreţinere şi reparaţii
    1740.9017.40.90Servicii de reparaţii ale articolelor tehnice confecţionate din textile88690.1
    1752.9017.52.90Repararea de frânghii şi plase88690.2
    2811.9028.11.90Instalarea structurilor şi părţilor de structuri metalice88520.1
    2821.9028.21.90Instalarea, întreţinerea şi repararea rezervoarelor metalice88610.1
    2822.9028.22.90Întreţinerea şi repararea radiatoarelor şi cazanelor88610.2
    2830.9128.30.91Instalarea şi montarea generatoarelor de abur88610.3
    2830.9228.30.92Întreţinerea şi repararea generatoarelor de abur88610.4
    2911.9129.11.91Instalarea şi montarea motoarelor şi turbinelor88620.1
    2911.9229.11.92Întreţinerea şi repararea motoarelor şi turbinelor88620.2
    2912.9129.12.91Instalarea pompelor, compresoarelor şi motoarelor hidraulice şi pneumatice88620.3
    2912.9229.12.92Întreţinerea şi repararea pompelor, compresoarelor şi motoarelor hidraulice şi pneumatice88620.4
    2913.9029.13.90Repararea robinetelor şi articolelor de robinetărie88620.5
    2921.9129.21.91Instalarea şi montarea cuptoarelor şi arzătoarelor88620.6
    2922.9129.22.91Instalarea şi montarea echipamentelor de ridicat şi manipulat (exclusiv lifturi şi scări metalice)88620.8
    2921.9229.21.92Întreţinerea şi repararea cuptoarelor şi arzătoarelor88620.7
    2922.9229.22.92Întreţinerea şi repararea echipamentelor de ridicat şi manipulat88620.9
    2923.9129.23.91Instalarea şi montarea echipamentelor industriale de ventilaţie şi frigorifice88620.10
    2923.9229.23.92Întreţinerea şi repararea echipamentelor industriale de ventilaţie şi frigorifice88620.11
    2924.9129.24.91Instalarea şi montarea aparatelor şi utilajelor de uz general88620.12
    2924.9229.24.92Întreţinerea şi repararea aparatelor şi utilajelor de uz general88620.13
    2932.9129.32.91Instalarea maşinilor şi utilajelor agricole şi forestiere88620.14
    2932.9229.32.92Întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor88620.15
    2940.9129.40.91Instalarea şi montarea maşinilor-unelte88620.16
    2940.9229.40.92Întreţinerea şi repararea maşinilor-unelte88620.17
    2951.9129.51.91Instalarea şi montarea utilajelor pentru metalurgie88620.18
    2951.9229.51.92Întreţinerea şi repararea utilajelor pentru metalurgie88620.19
    2952.9129.52.91Instalarea şi montarea maşinilor şi utilajelor pentru minerit şi construcţii88620.20
    2952.9229.52.92Întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor pentru minerit şi construcţii88620.21
    2953.9129.53.91Instalarea şi montarea maşinilor şi utilajelor din industria agroalimentară88620.22
    2953.9229.53.92Întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor din industria agroalimentară88620.23
    2954.9129.54.91Instalarea şi montarea maşinilor şi utilajelor pentru industria textilă, a confecţiilor, pielăriei şi blănăriei88620.24
    2954.9229.54.92Întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor pentru industria textilă, a confecţiilor, pielăriei şi blănăriei88620.25
    2955.9129.55.91Instalarea şi montarea maşinilor şi utilajelor pentru industria celulozei, hârtiei şi cartonului88620.26
    2955.9229.55.92Întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor pentru industria celulozei, hârtiei şi cartonului88620.27
    2956.9129.52.91Instalarea şi montarea utilajelor pentru foraj şi exploatare sonde88620.20
    2956.9229.52.92Întreţinerea şi repararea utilajelor pentru foraj şi exploatare sonde88620.21
    2957.9129.56.91Instalarea şi montarea maşinilor specializate diverse88620.28
    2957.9229.56.92Întreţinerea şi repararea maşinilor specializate diverse88620.29
    3001.9030.01.90Instalarea maşinilor de birou88630.1
    3002.9030.02.90Instalarea calculatoarelor şi a echipamentelor informatice88630.2
    3110.9131.10.91Instalarea şi montarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice88640.1
    3110.9231.10.92Întreţinerea, repararea şi revizia motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice88640.2
    3120.9131.20.91Instalarea şi montarea aparatelor pentru comanda şi distribuţia electricităţii88640.3
    3120.9231.20.92Întreţinerea şi repararea aparatelor pentru comanda şi distribuţia electricităţii88640.4
    3162.9131.62.91Instalarea şi montarea echipamentelor electrice diverse88640.5
    3162.9231.62.92Întreţinerea şi repararea echipamentelor electrice diverse88640.6
    3220.9132.20.91Instalarea şi montarea echipamentelor de radiocomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune88650.1
    3220.9232.20.92Întreţinerea şi repararea echipamentelor de radiocomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune88650.2
    3230.9132.30.91Instalarea şi montarea aparatelor de recepţie, înregistrare şi reproducere a sunetului şi imaginii88650.3
    3230.9232.30.92Întreţinerea şi repararea aparatelor de recepţie, înregistrare şi reproducere a sunetului şi imaginii88650.4
    3310.9133.10.91Instalarea şi montarea aparatelor şi instrumentelor medicale şi chirurgicale88650.1
    3310.9233.10.92Întreţinerea şi repararea aparatelor şi instrumentelor medicale şi chirurgicale88660.2
    3320.9133.20.91Instalarea şi montarea instrumentelor şi aparatelor de măsură, control, reglare şi testare88660.3
    3320.9233.20.92Întreţinerea şi repararea instrumentelor şi aparatelor de măsură, control, reglare şi testare88660.4
    3340.9033.40.90Întreţinerea şi repararea instrumentelor şi aparaturii optice şi fotocinematografice profesionale88660.5
    3350.9133.50.91Instalarea şi montarea instrumentelor şi aparatelor de măsurare a timpului88660.6
    3350.9233.50.92Întreţinerea şi repararea instrumentelor şi aparatelor de măsurare a timpului88660.7
    3513.1135.11.91Întreţinerea şi repararea navelor şi platformelor plutitoare88680.1
    3513.1235.11.92Recondiţionarea navelor88680.2
    3513.1335.11.93Dezmembrarea navelor şi platformelor plutitoare88680.3
    3514.1035.12.90Întreţinerea şi repararea ambarcaţiunilor sportive şi de agrement (inclusiv amenajări interioare ale navelor şi servicii conexe)88680.4
    3520.9135.20.91Întreţinerea şi repararea materialului feroviar rulant88680.5
    3520.9235.20.92Recondiţionarea materialului feroviar rulant88680.6
    3532.1135.30.91Întreţinerea şi repararea aeronavelor88680.7
    3532.1235.30.92Recondiţionarea aeronavelor88680.8
    3630.9036.30.90Repararea şi întreţinerea instrumentelor muzicale88690.3
    50250.2Întreţinerea şi repararea autovehiculelor611
    5042.1050.40.40Servicii de reparare şi întreţinere a motocicletelor61220
    52752.7Servicii de reparaţii ale articolelor personale şi gospodăreşti633
    Servicii de transport terestru incluzând blindate şi servicii de curier(**1) (exceptând transportul poştal)
    6021.260.21.2Servicii de transport urban şi suburban de călători programat, altul decât cel pe calea ferată7121x
    6021.360.21.3Servicii de transport interurban de călători, altul decât cel pe calea ferată7121x
    6021.460.21.4Alte servicii de transporturi terestre de călători71219.x
    602260.22Servicii de taxi şi servicii de închiriere a autoturismelor, cu şofer7122x
    602360.23Servicii de transport terestru ocazional, de călători7122x
    6024.160.24.1Servicii de transport rutier specializat de mărfuri7123x
    6024.2260.24.22Servicii de transport rutier nespecializat de mărfuri n.c.a.71239.3
    6024.3060.24.30Servicii de închiriere a vehiculelor comerciale de marfă, cu şofer71240
    641364.12Servicii de curier, altele decât serviciile poştale naţionale7512x
    7460.1474.60.14Servicii de asigurare a securităţii transportului87304
    Servicii de transport pentru pasageri şi mărfuri (exceptând transportul poştal)
    6210.1062.10.10Servicii de transport aerian de călători, conform graficului73110
    6210.2262.10.22Servicii de transport aerian de mărfuri containerizate, după grafic73220
    6210.2362.10.23Servicii de transport aerian al altor mărfuri, conform graficului73290.1
    6220.1062.20.10Servicii de transport aerian de călători, ocazional73120
    6220.3062.20.30Servicii de închiriere a avioanelor cu echipaj73400
    Transport poştal, terestru şi aerian
    6024.2160.24.21Servicii de transport poştal71235
    6210.2162.10.21Servicii de transport aerian poştal, conform graficului73210.1
    6220.2062.20.20Servicii de transport aerian de mărfuri, ocazional73210.2
          73220.2
          73290.2
    Servicii de telecomunicaţii(**2)
    6421.1364.20.13Servicii de telefonie şi servicii de întreţinere a reţelei specifice75213
    6431.1064.20.22Servicii de radiodifuziune şi servicii de întreţinere a reţelei specifice75242
    Servicii financiare (**3)
    6666Servicii de asigurări şi ale caselor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)812x
    67267.2Servicii auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii8140x
    6565Servicii de intermediere financiară811x
    67167.1Servicii auxiliare ale instituţiilor financiare813x
    Realizarea de produse software, servicii informatice şi conexe
    7210.1072.10.10Servicii de consultanţă privind arhitectura sistemelor informatice, configuraţii de echipamente şi reţele84100
    7220.272.20.2Produse software de uz general şi servicii suport841x
    7220.372.20.3Servicii de consultanţă şi realizare de sisteme informatice şi software pe măsură (orientat client)842x
    72372.3Servicii de prelucrare informatică a datelor843x
    72472.4Servicii ale băncilor de date84400
    72572.5Servicii de întreţinere şi de reparaţii ale maşinilor de birou de contabilizat şi ale calculatoarelor84500.x
    72672.6Alte servicii informatice conexe n.c.a.84490
        Servicii de cercetare şi dezvoltare(**4)  
    7373Servicii de cercetare şi dezvoltare8510x
          8520x
    Servicii de contabilitate, revizie contabilă, consultaţii în domeniul fiscal
    7412.174.12.1Servicii de contabilitate8621x
    7412.274.12.2Servicii de întreţinere a registrelor contabile86220
    7412.374.12.3Servicii de consultaţii fiscale8630x
    Servicii de studiere a pieţei şi sondaje
    741374.13Servicii de studiere a pieţei şi sondaje8640x
    Servicii de consultare pentru afaceri(**5) şi management
    741474.14Servicii de consultare pentru afaceri şi management8650x
          8660x
    741574.15Servicii de management efectuate de companii86609.2
    Servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice
    7420.274.20.2Servicii de arhitectură8671x
    7420.374.20.3Servicii de inginerie specializată8672x
    7420.474.20.4Servicii de inginerie integrată8673x
    7420.574.20.5Servicii de proiectare urbanistică şi peisagistică8674x
    7420.674.20.6Servicii de asistenţă şi consultaţii tehnice pentru lucrările de construcţii8671x
          86727
    7420.774.20.7Servicii de cercetare, exploatare şi prospectare geologică8675x
    7420.874.20.8Servicii de proiectare a lucrărilor de gospodărire a apelor, gospodărire a pădurilor şi protecţie a mediului  
    74374.3Servicii de testări şi analize tehnice8676x
    Servicii de publicitate
    74474.4Servicii de publicitate871x
    Servicii de administrare, întreţinere şi curăţenie
    70370.3Servicii de administrare pe bază de tarife sau contract a bunurilor imobiliare8220x
    74774.7Servicii de întreţinere şi curăţenie8740x
    Edituri, tipărituri şi reproduceri pe suporturi
    222122.21Lucrări de tipărire a ziarelor şi a altor publicaţii periodice88442.1
    2222.322.22.3Alte servicii de imprimare88442.x
    222322.23Lucrări de legătorie şi finisare88442.4
    2224.122.24.1Lucrări de compoziţii tipografice, fotogravură88442.5
    222522.25Alte lucrări de tipografie88442.6
    22322.3Reproducerea înregistrărilor pe suporturi47520
    Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor, salubritate şi activităţi similare
    9090Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor, salubritate şi activităţi similare940x
  LEGENDA:(**1) Fac excepţie serviciile pentru transportul feroviar.(**2) Fac excepţie serviciile de telefonie, de telegrafie, telex şi de întreţinere a reţelei de radioficare şi de comunicaţii prin satelit.(**3) Fac excepţie serviciile financiare referitoare la emisiunea, cumpărarea, vânzarea şi transferul valorilor mobiliare, precum şi serviciile prestate de Banca Naţionala a României.(**4) Fac excepţie serviciile de cercetare-dezvoltare remunerate integral de către autoritatea contractantă şi ale căror rezultate nu sunt necesare autorităţii contractante în propriul beneficiu.(**5) Fac excepţie serviciile de arbitrare şi conciliere.(1*) Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA, elaborata de Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice şi aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 53/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 şi nr. 78 bis din 25 februarie 1999, şi organizată potrivit Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997.(2*) Clasificarea produselor asociate activităţilor (CPA), nomenclator general de produse pentru ţările membre ale Uniunii Europene.(3*) Clasificarea centrala a produselor (CPC), nomenclator general de produse elaborat de organismele specializate ale O.N.U.                             LISTA B   Servicii a căror achizitionare nu face obiectul prevederilor ordonanţei
           
    Codul CPSA (1*)Codul CPA (2*)Denumirea serviciuluiCodul CPC (3*)
    Hoteluri şi restaurante
    5555Hoteluri şi restaurante64x
    Servicii de transport pe calea ferată
    60160.1Servicii de transport pe calea ferată711x
    6021.1060.21.10Servicii de transport urban şi suburban de călători pe calea ferată71112
    Servicii de transport pe apă
    6161Servicii de transport pe apă72x
    Servicii anexe şi auxiliare transportului
    6363Servicii anexe şi auxiliare transportului, servicii ale agenţiilor de turism74x
    Servicii juridice
    741174.11Servicii juridice861x
    Servicii de selecţie şi plasare a forţei de muncă
    74574.5Servicii de selecţie şi plasare a forţei de muncă8720x
    Servicii de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor
    7460.1174.60.11Servicii de investigaţie87301
    7460.1274.60.12Servicii de consultaţii în domeniul securităţii bunurilor şi persoanelor87302
    7460.1374.60.13Servicii de urmărire şi supraveghere87303
    7460.1574.60.15Servicii de gardă şi protecţie87305
    7460.1674.60.16Alte servicii de securitate87309
    Servicii de învăţământ
    8080Servicii de învăţământ92x
        Servicii de sănătate şi sociale  
    8585Servicii de sănătate şi asistenţă socială93x
    Servicii recreative, culturale şi sportive
    9211.392.11.3Servicii pentru producţia de filme  
    921292.12Distribuţia de filme96113
    921392.13Proiecţia de filme cinematografice9612x
    92292.2Servicii de radio şi televiziune9613x
    9231.292.31.2Servicii artistice9619x
    9232.192.32.1Gestiunea sălilor de spectacole şi a teatrelor de vară96193
    9233.192.33.1Bâlciuri şi parcuri de distracţie96194.1
    9233.292.33.2Alte activităţi de spectacole96194x
    92492.4Servicii ale agenţiilor de presă962x
    92592.5Servicii ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte servicii culturale963x
    92692.6Servicii pentru activităţi sportive9641x
    92792.7Alte servicii recreative9649x
    Alte servicii care nu se regăsesc în lista A, dar care au în mod obligatoriu corespondent în CPSA
  -------(1*) Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA, elaborata de Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice şi aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 53/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 şi nr. 78 bis din 25 februarie 1999, şi organizată potrivit Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997.(2*) Clasificarea produselor asociate activităţilor (CPA), nomenclator general de produse pentru ţările membre ale Uniunii Europene.(3*) Clasificarea centrala a produselor (CPC), nomenclator general de produse elaborat de organismele specializate ale O.N.U.
   +  Anexa 2                           LUCRĂRILE       care fac obiectul contractelor de achiziţie publică
           
    Codul CPSA (1*)DenumireaCodul CPA (2*)Codul CPC (3*)
    GLUCRĂRI DE CONSTRUCŢIIF  
    45Lucrări de construcţii45  
    451Lucrări de organizare a şantierelor şi de pregătire a terenului45.1  
    4511Lucrări de demolare a construcţiilor, pregătirea şantierelor şi de terasamente45.11  
    4511.1Lucrări de demolare şi lucrări de organizare a şantierelor45.11.1  
    4511.11Lucrări de demolare45.11.1151120
    4511.12Lucrări de degajare a terenului şi pregătirea şantierelor45.11.1251130.1
    4511.2Terasamente45.11.2  
    4511.21Lucrări curente de terasare45.11.2151140.1
    4511.22Lucrări de înlăturare, degajare a stratului superficial (inclusiv decontaminarea solului poluat)45.11.2251140.2
    4511.23Terasamente pentru construcţii speciale (terenuri de golf, parcuri de distracţii, baraje din pământ etc.)45.11.2351140.3
    4511.24Terasamente pentru construcţii de căi de comunicaţii (străzi, autostrăzi, căi ferate etc.)45.11.2451140.4
    4511.3Lucrări de pregătire a şantierelor miniere45.11.3  
    4511.30Lucrări de pregătire a şantierelor miniere45.11.3051150
    4512Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii45.12  
    4512.1Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii45.12.1  
    4512.10Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii la care se adaugă:45.12.1051130.2
    1130Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor (exclusiv prospecţiuni)11.20  
    1130.1Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor11.20.1  
    1130.11Forare11.20.1188300.2
    1130.12Alte servicii la extracţia petrolului şi gazelor11.20.1288300.3
    452Lucrări de construcţii noi, reparaţii şi întreţineri, transformări şi consolidări de clădiri şi construcţii de geniu civil45.2  
    4521Lucrări de construcţii şi lucrări de artă45.21  
    4521.1Lucrări de construcţii pentru ridicarea clădirilor45.21.1  
    4521.11Lucrări de construcţii pentru ridicarea clădirilor de locuit individuale45.21.1151210
    4521.12Lucrări de construcţii de locuinţe în blocuri45.21.1251220
    4521.13Lucrări de construcţii pentru ridicarea clădirilor industriale şi agrotehnice45.21.1351230
    4521.14Lucrări de construcţii pentru ridicarea clădirilor comerciale şi de prestări de servicii45.21.1451240
    4521.15Lucrări de construcţii pentru ridicarea clădirilor cu destinaţii diverse45.21.1551250
          51260
          51270
          51280
          51290
    4521.2Lucrări de construcţii de inginerie civilă45.21.2  
    4521.21Poduri şi viaducte45.21.2151320.1
    4521.22Tuneluri şi pasaje subterane45.21.2251320.2
    4521.3Asamblarea şi executarea construcţiilor din prefabricate45.21.7  
    4521.31Asamblarea şi executarea lucrărilor din prefabricate, pentru construcţii rezidenţiale45.21.7151400.1
    4521.32Asamblarea şi executarea lucrărilor din prefabricate, pentru construcţii nerezidenţiale45.21.7251400.2
    4521.33Asamblarea şi executarea altor lucrări din prefabricate45.21.7351400.3
    4522Lucrări de învelitori, şarpante, etanşare şi terase la construcţii45.22  
    4522.1Lucrări de învelitori, şarpante, etanşeizare şi terase la construcţii45.22.1  
    4522.11Lucrări de şarpante45.22.1151530.1
    4522.12Lucrări de acoperire cu elemente din diverse materiale45.22.1251530.2
    4522.13Lucrări pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale45.22.1351530.3
    4522.2Lucrări de etanşare45.22.2  
    4522.20Lucrări de etanşare45.22.2051530.4
    4523Lucrări de construcţii de căi de comunicaţii terestre şi construcţii destinate sportului (exclusiv clădirile)45.23  
    4523.1Lucrări de construcţii de căi de comunicaţii terestre45.23.1  
    4523.11Lucrări de structură pentru autostrăzi, şosele (exclusiv cele suspendate), străzi45.23.1151310.1
    4523.12Lucrări de copertare rutiere45.23.1251310.2
    4523.13Lucrări de construcţii de căi ferate45.23.1351310.3
    4523.14Lucrări de construcţii de piste de aterizare-decolare şi de garare a avioanelor45.23.1451310.4
    4523.15Lucrări de marcare a drumurilor45.23.1551310.5
    4523.2Lucrări de construcţii de terenuri pentru sport şi agrement (exclusiv clădiri)45.23.2  
    4523.21Lucrări de construcţii de terenuri pentru sport (exclusiv clădiri)45.23.2151371.2
    4523.22Lucrări de construcţii de terenuri pentru agrement (exclusiv clădiri)45.23.2251371.3
    4524Lucrări de construcţii hidrotehnice45.24  
    4524.1Lucrări de construcţii hidrotehnice45.24.1  
    4524.11Lucrări de construcţii de porturi45.24.1151330.1
    4524.12Lucrări de construcţii de asigurare a surselor de apă, baraje, diguri, canale, apeducte, derivare, regularizare, combatere a eroziunii solului, corectare a torenţilor (inclusiv întreţinerea acestora)45.24.1251330.2
    4524.13Lucrări de construcţii de ecluze45.24.1351330.3
    4524.14Lucrări de construcţii subacvatice45.24.1451330.4
    4525Alte lucrări de construcţii inginereşti45.21  
    4525.1Lucrări de construcţii pentru transport prin conducte pe distanţă mare45.21.3  
    4525.5Lucrări de reconstrucţie ecologică în fond forestier şi pe terenuri degradabile    
    4525.6Reconstrucţia ecosistemelor deltaice (îmbunătăţirea condiţiilor ecologice)    
    4525.7Lucrări de amenajare şi refacere a drumurilor forestiere    
    4525.11Lucrări de construcţii pentru transportul petrolului şi gazului prin conducte45.21.3151340.1
    4525.12Lucrări de construcţii pentru transportul apei prin conducte45.21.3251340.2
    4525.13Lucrări de construcţii de linii electrice pentru căile ferate45.21.3351340.3
    4525.14Lucrări de construcţii de linii electrice aeriene de înaltă tensiune45.21.3451340.4
    4525.15Lucrări de construcţii de linii electrice subterane de înaltă tensiune45.21.3551340.5
    4525.16Lucrări de construcţii de linii aeriene de telecomunicaţii45.21.3651340.6
    4525.17Lucrări de construcţii de linii subterane de telecomunicaţii45.21.3751340.7
    4525.2Lucrări de construcţii pentru reţele locale45.21.4  
    4525.21Lucrări de construcţii pentru reţele locale de apă şi canalizare45.21.4151350.1
    4525.22Lucrări de construcţii pentru reţele locale de gaze45.21.4251350.2
    4525.23Lucrări de construcţii de reţele locale electrice aeriene de joasă tensiune45.21.4351350.3
    4525.24Lucrări de construcţii de reţele locale electrice subterane de joasă tensiune45.21.4451350.4
    4525.25Lucrări de construcţii de reţele locale de telecomunicaţii aeriene45.21.4551350.5
    4525.26Lucrări de construcţii de reţele locale de telecomunicaţii subterane45.21.4651350.6
    4525.3Alte lucrări pentru construcţii industriale45.21.5  
    4525.31Lucrări de construcţii civile pentru centrale nucleare45.21.5151360.1
    4525.32Lucrări de construcţii industriale grele (exploatări miniere, furnale, cocserii etc.)45.21.5251360.2
    4525.4Lucrări de construire a instalaţiilor sportive şi a altor structuri45.21.6  
    4525.41Lucrări de construire a stadioanelor45.21.6151371.1
    4525.42Lucrări de construire a bazelor nautice45.21.6251372.1
    4525.43Lucrări de construire a sălilor de sport şi recreere45.21.6351372.2
    4525.44Lucrări de construire a altor structuri45.21.6451390
    4526Alte lucrări specifice pentru construcţii45.25  
    4526.1Lucrări de montare a schelelor şi platformelor de lucru45.25.1  
    4526.10Lucrări de montare a schelelor şi platformelor de lucru45.25.1051160
    4526.2Lucrări de turnare a fundaţiei şi foraje pentru puţuri de apă45.25.2  
    4526.21Lucrări de fundaţii şi batere a pilonilor45.25.2151510
    4526.22Lucrări de forare a puţurilor de apă45.25.2251520
    4526.3Lucrări de betonare45.25.3  
    4526.31Lucrări speciale de betonare45.25.3151540.1
    4526.32Lucrări curente de betonare45.25.3251540.2
    4526.4Lucrări de montare a schelelor metalice45.25.4  
    4526.41Lucrări de montare a schelelor metalice pentru clădiri45.25.4151550.1
    4526.42Lucrări de montare a schelelor metalice pentru alte construcţii (poduri, piloni, poduri rulante etc.)45.25.4251550.2
    4526.5Lucrări curente de zidărie45.25.5  
    4526.50Lucrări curente de zidărie45.25.5051560
    4526.6Lucrări de construcţii speciale, diverse45.25.6  
    4526.61Lucrări de construcţii ale coşurilor industriale45.25.6151590.1
    4526.62Lucrări de construcţii speciale, n.c.a.45.25.62.51590.2
    453Lucrări de instalaţii şi izolaţii45.3  
    4531Lucrări de instalaţii electrice45.31  
    4531.1Lucrări de instalaţii electrice pentru clădiri45.31.1  
    4531.11Lucrări de instalaţii electrice pentru clădiri rezidenţiale45.31.1151641.1
    4531.12Lucrări de instalaţii electrice pentru clădiri nerezidenţiale45.31.1251641.2
    4531.13Lucrări de instalaţii electrice pentru alte construcţii45.31.1351641.3
    4531.2Lucrări de instalare a sistemelor de alarmă şi a antenelor45.31.2  
    4531.21Lucrări de instalare a sistemelor de alarmă contra incendiilor45.31.2151642
    4531.22Lucrări de instalare a sistemelor de alarmă contra efracţiei45.31.2251643
    4531.23Lucrări de instalare a antenelor şi paratrăsnetelor pe clădiri45.31.2351644
    4531.3Lucrări de instalare a ascensoarelor, a scărilor rulante şi scărilor exterioare45.31.3  
    4531.30Lucrări de instalare a ascensoarelor, a scărilor rulante şi scărilor exterioare45.31.3051691
    4531.4Lucrări de instalare a liniilor de comunicaţii45.31.4  
    4531.41Lucrări de instalare a echipamentelor telefonice şi informatice45.31.4151649.1
    4531.42Lucrări de instalare a altor tipuri de linii de comunicaţii45.31.4251649.2
    4532Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorosivă45.32  
    4532.1Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorosivă45.32.1  
    4532.11Lucrări de izolaţie termică45.32.1151650.1
    4532.12Alte lucrări de izolaţii45.32.1251650.2
    4533Lucrări de instalaţii interioare de încălzire centrală, climatizare şi de distribuţie a apei şi gazelor45.33  
    4533.1Lucrări de instalaţii de încălzire şi climatizare45.33.1  
    4533.11Lucrări de instalaţii de încălzire45.33.1151610.1
    4533.12Lucrări de instalaţii a sistemelor de climatizare45.33.1251610.2
    4533.2Lucrări de instalaţii pentru epurarea, distribuţia şi evacuarea apei45.33.2  
    4533.20Lucrări de instalaţii pentru epurarea, distribuţia şi evacuarea apei45.33.2051620
    4533.3Lucrări de instalaţii de distribuţie a gazelor45.33.3  
    4533.30Lucrări de instalaţii de distribuţie a gazelor45.33.3051630
    4534Alte lucrări de instalaţii şi de construcţii auxiliare45.34  
    4534.1Lucrări de montare a gardurilor şi grilajelor45.34.1  
    4534.10Lucrări de montare a gardurilor şi grilajelor45.34.1051660
    4534.2Alte lucrări de instalaţii electrice45.34.2  
    4534.21Lucrări de instalaţii ale sistemelor de iluminat public şi semnalizare luminoasă45.34.2151649.3
    4534.22Alte lucrări de instalaţii electrice, n.c.a.45.34.2251649.4
    4534.3Alte lucrări de instalaţii45.34.3  
    4534.31Lucrări de instalare a jaluzelelor şi copertinelor din pânză45.34.3151699.1
    4534.32Alte lucrări de instalaţii, n.c.a.45.34.3251699.2
    454Lucrări de finisare45.4  
    4541Lucrări de ipsoserie45.41  
    4541.1Lucrări de ipsoserie45.41.1  
    4541.10Lucrări de ipsoserie45.41.1051720
    4542Lucrări de tâmplărie şi dulgherie45.42  
    4542.1Lucrări de tâmplărie şi dulgherie45.42.1  
    4542.11Lucrări de tâmplărie şi dulgherie din lemn şi alte materiale (uşi, ferestre, jaluzele etc.)45.42.1151760.1
    4542.12Lucrări de tâmplărie şi dulgherie din metal45.42.1251760.2
    4542.13Lucrări de amenajări interioare din lemn şi material plastic45.42.1351760.3
    4543Lucrări de pardosire şi placare45.43  
    4543.1Lucrări de placare prin zidărie45.43.1  
    4543.11Lucrări exterioare de placare a faţadelor şi a pardoselilor prin zidărie45.43.1151740.1
    4543.12Lucrări interioare de placare prin zidărie a pereţilor şi podelelor45.43.1251740.2
    4543.2Alte lucrări interioare de acoperire a pereţilor şi podelelor45.43.2  
    4543.21Lucrări de acoperire a podelelor cu mochete, linoleum şi alte materiale uşoare45.43.2151750.1
    4543.22Lucrări de acoperire a podelelor cu parchet45.43.2251750.2
    4543.23Lucrări de acoperire a pereţilor cu tapete45.43.2351750.3
    4543.3Lucrări din marmură pentru decoraţiuni interioare45.43.3  
    4543.30Lucrări din marmură pentru decoraţiuni interioare45.43.3051770
    4544Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri45.44  
    4544.1Lucrări de montare a geamurilor şi oglinzilor de perete45.44.1  
    4544.10Lucrări de montare a geamurilor şi oglinzilor de perete45.44.1051710
    4544.2Lucrări de vopsitorie45.44.2  
    4544.21Lucrări de vopsitorie interioară a clădirilor45.44.2151730.1
    4544.22Lucrări de vopsitorie exterioară a clădirilor45.44.2251730.2
    4544.23Lucrări de vopsitorie a diverselor construcţii45.44.2351730.3
    4545Alte lucrări de finisare a clădirilor45.45  
    4545.1Alte lucrări de finisare a clădirilor45.45.1  
    4545.11Lucrări decorative pentru clădiri45.45.1151780
    4545.12Lucrări de curăţare exterioară a clădirilor45.45.1251790.1
    4545.13Alte lucrări de finisare a construcţiilor45.45.1351790.2
  ------(1*) Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor (CPSA), elaborata de Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice în baza Clasificarii activităţilor din economia naţionala (CAEN).(2*) Clasificarea produselor asociate activităţilor (CPA), nomenclator general de produse pentru ţările membre ale Uniunii Europene.(3*) Clasificarea centrala a produselor (CPC), nomenclator general de produse elaborat de organismele specializate ale O.N.U.
   +  Anexa 3             SELECTAREA PROCEDURII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI                        DE ACHIZIŢIE PUBLICA           ╓─────────────────╖           ║Estimarea valorii║           ║ contractului ║           ║ de achiziţie ║           ║ publică ║           ╙────────┬────────╜                    │                    v           ┌────────────────────┐        DA │ Valoarea estimată │NU       ┌───┤ este mai mica decât├──────────┐       │ │ pragul valoric │ │       │ │ prevăzut la art. 13│ │       │ │ din Ordonanţa │ │       │ └────────────────────┘ │       v │      ┌───────────────────┐ │   DA │Valoarea estimată │NU v   ┌──┤este mai mica decât├─┐ DA┌─────┐NU   │ │ echivalentul în │ │ ┌──┤ A ├────┐   │ │ lei a 1500 euro │ │ │ └─────┘ │   │ └───────────────────┘ │ │ v   │ │ │ DA┌─────┐NU   │ │ │ ┌──┤ B ├───┐   │ │ │ │ └─────┘ │   │ │ │ │ │   │ │ │ │ v   │ │ │ │ DA ┌─────┐NU   │ │ │ │ ┌──┤ C ├────┐   │ │ │ │ │ └─────┘ │   │ │ │ │ │ │   │ │ │ │ │ │   │ │ │ │ │ v   │ │ │ │ │ DA ┌─────┐NU   │ │ │ │ │ ┌──┤ D ├──┐   │ │ │ │ │ │ └─────┘ │   │ │ │ │ │ │ │   │ │ │ │ │ │ │   │ │ │ │ │ │ │   │ │ │ │ │ │ │   v v v v v v v╓──────────╖ ╓──────────╖╓───────╖╓────────╖╓──────╖╓───────╖ ╓───────╖║ ║ ║ ║║Concurs║║Negocie-║║Nego- ║║Licita-║ ║Licita-║║Cumpărare ║ ║ Cerere de║║ de ║║re cu o ║║ciere ║║ tie ║ ║ tie ║║ directa ║ ║ oferta ║║soluţii║║singura ║║compe-║║ res- ║ ║deschi-║║ ║ ║ ║║ ║║ sursa ║║titivă║║transa ║ ║ sa ║╙──────────╜ ╙──────────╜╙───────╜╙────────╜╙──────╜╙───────╜ ╙───────╜A = Autoritatea contractantă achiziţionează un plan sau un proiect în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice, al arhitecturii sau al prelucrării datelorB = Autoritatea contractantă se afla într-unul din cazurile prevăzute la art. 12 din OrdonanţaC = Autoritatea contractantă se afla într-unul din cazurile prevăzute la art. 11 din OrdonanţaD = Autoritatea contractantă anticipeaza o participare numeroasa a ofertanţilor  +  Anexa 4MODELEpentru anunţuri de intenţieA. Achiziţia publică de produse1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante şi, dacă este cazul, ale serviciului/compartimentului de la care se pot obţine informaţii suplimentare2. Natura şi cantitatea produselor care se intenţionează să fie achiziţionate; codul CPSA3. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurilor pentru atribuirea contractelor de produse (dacă sunt cunoscute)4. Alte informaţii5. Data transmiterii anunţului de intenţie către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".B. Achiziţia publică de lucrări1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Amplasamentul lucrării b) Natura şi cerinţele de execuţie şi, în cazul în care lucrarea este împărţită în mai multe obiecte distincte, caracteristicile esenţiale ale acestor obiecte3. a) Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurilor pentru atribuirea contractelor de lucrări (dacă sunt cunoscute) b) Data aproximativă stabilită pentru începerea lucrării (dacă este cunoscută) c) Calendarul aproximativ pentru execuţia lucrării (dacă este cunoscut)4. Condiţiile de finanţare a lucrării şi de revizuire a preţurilor şi/sau referiri la prevederile care le reglementează (dacă sunt cunoscute)5. Alte informaţii6. Data transmiterii anunţului de intenţie către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".C. Achiziţia publică de servicii1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante şi, dacă este cazul, ale serviciului/compartimentului de la care se pot obţine informaţii suplimentare2. Volumul total pentru fiecare categorie de servicii care se intenţionează a fi achiziţionate; codul CPSA3. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurilor pentru atribuirea contractelor de servicii (dacă sunt cunoscute)4. Alte informaţii5. Data transmiterii anunţului de intenţie către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".MODELEpentru anunţuri de participare la licitaţia deschisăA. Achiziţia publică de produse1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte3. a) Locul de livrare a produselor b) Natura şi cantitatea produselor ce se vor achizitiona; codul CPSA c) Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse solicitate4. Data limita de livrare a produselor5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi modalitatea de obţinere a exemplarului respectiv b) Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar (unde este cazul) c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor b) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)15. Alte informaţii (acordarea preferintei interne etc.)16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ17. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".B. Achiziţia publică de lucrări1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări b) Tipul contractului de lucrări pentru care sunt solicitate oferte3. a) Amplasamentul lucrării b) Natura şi cerinţele de execuţie, caracteristicile generale ale lucrării c) Dacă lucrarea sau contractul de lucrări este împărţit în mai multe obiecte distincte, indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea d) Informaţii referitoare la scopul lucrării sau contractului de lucrări atunci când acesta necesita şi întocmirea proiectelor aferente4. Termenul limita de execuţie a lucrării5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi modalitatea de obţinere a exemplarului respectiv b) Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar (unde este cazul) c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor b) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de lucrări (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)15. Alte informaţii (acordarea preferintei interne etc.)16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ17. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".C. Achiziţia publică de servicii1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte3. a) Locul de prestare a serviciilor b) Categoria serviciilor ce se vor achizitiona şi descrierea acestora; codul CPSA c) Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga gama de servicii solicitate4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi modalitatea de obţinere a exemplarului respectiv b) Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar (unde este cazul) c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor b) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul12. a) Menţionarea dacă, în conformitate cu anumite prevederi legale, reglementări sau dispoziţii administrative, prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii profesionale b) Menţionarea prevederilor legale, a reglementărilor sau dispoziţiilor administrative vizate c) Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate sa menţioneze numele şi calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului13. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)16. Alte informaţii (acordarea preferintei interne etc.)17. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ18. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".MODELEpentru anunţuri de participare la licitaţia restrânsăA. Achiziţia publică de produse1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes şi pentru depunerea ofertei (unde este cazul)3. a) Locul de livrare a produselor b) Natura şi cantitatea produselor care vor fi achiziţionate; codul CPSA c) Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse solicitate4. Data limita de livrare a produselor5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes şi documentele de calificare d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare6. Data limita de transmitere a invitaţiilor de participare7. Numărul de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească candidatul12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă13. Criteriul pentru atribuirea contractului de furnizare14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)15. Alte informaţii (acordarea preferintei interne etc.)16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ17. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".B. Achiziţia publică de lucrări1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări b) Tipul contractului de lucrări pentru care sunt solicitate oferte c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes şi pentru depunerea ofertei (unde este cazul)3. a) Amplasamentul lucrării b) Natura şi cerinţele de execuţie, caracteristicile generale ale lucrării c) Dacă lucrarea sau contractul de lucrări este împărţit în mai multe obiecte distincte, posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea d) Informaţii referitoare la scopul lucrării sau contractului de lucrări atunci când acesta necesita şi întocmirea proiectelor aferente4. Termenul limita de execuţie a lucrării5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes şi documentele de calificare d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare6. Data limita de transmitere a invitaţiilor de participare7. Numărul de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de lucrări (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească candidatul12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)15. Alte informaţii (acordarea preferintei interne etc.)16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ17. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".C. Achiziţia publică de servicii1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes şi pentru depunerea ofertei (unde este cazul)3. a) Locul de prestare a serviciilor b) Categoria serviciilor ce se vor achizitiona şi descrierea acestora; codul CPSA c) Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga gama de servicii solicitate4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes şi documentele de calificare d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare6. Data limita de transmitere a invitaţiilor de participare7. Numărul de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească candidatul12. a) Menţionarea dacă, în conformitate cu anumite prevederi legale, reglementări sau dispoziţii administrative, prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii profesionale b) Menţionarea prevederilor legale, a reglementărilor sau dispoziţiilor administrative vizate c) Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate sa menţioneze numele şi calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului13. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)16. Alte informaţii (acordarea preferintei interne etc.)17. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ18. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".MODELEpentru anunţuri de participare la negocierea competitivăA. Achiziţia publică de produse1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare; justificare b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)3. a) Locul de livrare a produselor b) Natura şi cantitatea produselor care vor fi achiziţionate; codul CPSA c) Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse solicitate4. Data limita de livrare a produselor5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes şi documentele de calificare d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare6. Data limita de transmitere a invitaţiilor de participare7. Numărul de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească candidatul12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă13. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)14. Alte informaţii (acordarea preferintei interne etc.)15. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ16. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".B. Achiziţia publică de lucrări1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări; justificare b) Tipul contractului de lucrări pentru care sunt solicitate oferte c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)3. a) Amplasamentul lucrării b) Natura şi cerinţele de execuţie, caracteristicile generale ale lucrării c) Dacă lucrarea sau contractul de lucrări este împărţit în mai multe obiecte distincte, posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea d) Informaţii referitoare la scopul lucrării sau contractului de lucrări atunci când acesta necesita şi întocmirea proiectelor aferente4. Termenul limita de execuţie a lucrării5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes şi documentele de calificare d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare6. Data limita de transmitere a invitaţiilor de participare7. Numărul de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de lucrări (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească candidatul12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă13. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)14. Alte informaţii (acordarea preferintei interne etc.)15. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ16. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".C. Achiziţia publică de servicii1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii; justificare b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)3. a) Locul de prestare a serviciilor b) Categoria serviciilor care se vor achizitiona şi descrierea acestora; codul CPSA c) Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga gama de servicii solicitate4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes şi documentele de calificare d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare6. Data limita de transmitere a invitaţiilor de participare7. Numărul de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească candidatul12. a) Menţionarea dacă, în conformitate cu anumite prevederi legale, reglementări sau dispoziţii administrative, prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii profesionale b) Menţionarea prevederilor legale, a reglementărilor sau dispoziţiilor administrative vizate c) Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate sa menţioneze numele şi calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului13. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)15. Alte informaţii (acordarea preferintei interne etc.)16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ17. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".MODELEpentru anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţie publicăA. Achiziţia publică de produse1. Denumirea, codul fiscal şi adresa autorităţii contractante2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare3. Data semnării contractului de furnizare4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare5. Numărul de oferte primite6. Denumirea (numele) şi adresa ofertantului câştigător7. Natura şi cantitatea produselor care se vor livra de către fiecare ofertant câştigător; codul CPSA8. Preţul sau gama preţurilor plătite9. Valoarea şi partea din contractul de furnizare care urmează să fie subcontractata (unde este cazul)10. Alte informaţii11. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, a anunţului de participare12. Data transmiterii anunţului de atribuire către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".B. Achiziţia publică de lucrări1. Denumirea, codul fiscal şi adresa autorităţii contractante2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări3. Data semnării contractului de lucrări4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări5. Numărul de oferte primite6. Denumirea (numele) şi adresa ofertantului câştigător7. Categoria lucrărilor executate sau caracteristicile generale ale construcţiei realizate8. Preţul sau gama preţurilor plătite9. Valoarea şi partea din contractul de lucrări care urmează să fie subcontractata (unde este cazul)10. Alte informaţii11. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, a anunţului de participare12. Data transmiterii anunţului de atribuire către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".C. Achiziţia publică de servicii1. Denumirea, codul fiscal şi adresa autorităţii contractante2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii3. Data semnării contractului de servicii4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii5. Numărul de oferte primite6. Denumirea (numele) şi adresa ofertantului câştigător7. Categoria serviciilor care se vor presta de către fiecare ofertant câştigător şi descrierea acestora; codul CPSA8. Preţul sau gama preţurilor plătite9. Valoarea şi partea din contractul de servicii care urmează să fie subcontractata (unde este cazul)10. Alte informaţii11. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, a anunţului de participare12. Data transmiterii anunţului de atribuire către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".MODELEde anunţuri pentru concursul de soluţiiA. Anunţul de participare1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. Descrierea temei proiectului3. Tipul concursului: deschis sau cu participare restrânsă4. În cazul unui concurs deschis: a) data limita pentru depunerea soluţiei b) adresa la care soluţiile trebuie transmise5. În cazul unui concurs cu participare restrânsă: a) numărul de participanţi care vor fi selecţionaţi să depună soluţie sau limitele între care se încadrează acest număr b) criterii de selecţie a participanţilor c) data limita pentru depunerea cererii de participare d) data limita pentru transmiterea invitaţiilor de participare6. Menţiunea dacă participarea este rezervată persoanelor cu pregătire într-un anumit domeniu profesional (unde este cazul)7. Criteriile care vor fi aplicate pentru evaluarea soluţiilor8. Numele membrilor juriului (unde este cazul)9. Menţiunea dacă decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractantă10. Numărul şi valoarea premiilor (unde este cazul)11. Indicarea premiilor care vor fi acordate (unde este cazul)12. Menţiunea dacă participanţii declaraţi castigatori vor fi invitaţi sa participe la procedura de negociere fără anunţ de participare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (unde este cazul)13. Alte informaţii14. Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".B. Anunţul privind rezultatul concursului1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. Descrierea temei proiectului3. Numărul total al concurenţilor4. Numărul de concurenţi străini5. Câştigătorul (castigatorii) concursului6. Premiul (premiile) acordat (acordate), după caz7. Alte informaţii8. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, a anunţului de participare la concurs9. Data transmiterii anunţului privind rezultatul concursului către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".  +  Anexa 5EXEMPLU DE CALCULpentru acordarea marjei de preferinta interna în cazul achiziţiei publice de produse*)Consideram ca pentru atribuirea contractului de achiziţie publică criteriul aplicat este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic".Numărul total maxim de puncte pe care îl poate obţine o ofertă este de 100.Fie următoarele 4 oferte care, după aplicarea algoritmului de calcul stabilit în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, se claseaza în conformitate cu tabelul de mai jos.
  Nr. crt. Denu- mirea ofer- tei Puncta- jul ob- ţinut inain- tea a- corda- rii marjei de pre- ferinţa interna (Pi) Clasa- mentul înaintea acorda- rii marjei de pre- ferinţa interna Încadrarea în grupa aferentă Procentul aplicat pentru calculul marjei de prefe- rinta interna (p) Marja de prefe- rinta interna acor- data (MPi) Punctajul total după acor- darea marjei de preferin- ta inter- na (Pti) Clasamen- tul după acordarea marjei de preferin- ta interna
  0 1 2 3 4 5 6 7 = 2 + 6 8
  1. 2. 3. 4. A B C D 90 85 88 70 I III II IV grupa IC grupa IA grupa IB grupa IA 0 7,5% 2,5% 7,5% 0 6,75 2,25 6,75 90 91,75 90,25 76,75 III I II IV
  --------- Notă *) În mod similar se procedează pentru achiziţiile de servicii şi de lucrări.Punctajul total al fiecărei oferte se calculează prin însumarea punctajelor obţinute, astfel:Pti = Pi + MPi,în care:MPi = p x P(A)P(A) - reprezintă numărul de puncte obţinut de oferta cel mai bine clasata (oferta A).După aplicarea marjei de preferinta interna şi după refacerea clasamentului oferta B obţine punctajul maxim şi este declarata câştigătoare.  +  Anexa 6  ............................................................................. (denumirea autorităţii contractante, adresa sediului, telefon, fax, cod fiscal)                            RAPORT        privind contractele de achiziţii publice atribuite                în trimestrul ..../ anul .....
                             
    Nr. crt.Denumirea contractuluiProcedura aplicatăNumărul de oferte depuseDenumirea contractantului/ numărul de înmatriculare/ codul fiscalValoarea contractului de achiziţie publicăDurata contractului de achiziţie publicăEşalonareContestaţii depuse
    mii leiechivalent euroan Ian II. .totaldin care: rezolvate în favoarea contestatarului
    IContracte de furnizare: (se precizează inclusiv codul CPSA al produselor achiziţionate)
    1.                        
    2.                        
    . .                        
    IIContracte de servicii: (se precizează inclusiv codul CPSA al serviciilor achiziţionate)
    1.                        
    2.                        
    . .                        
    IIIContracte de lucrări: (se precizează, dacă este posibil, codul CPSA al lucrărilor achiziţionate)
    1.                        
    2.                        
    . .                        
                                ....................                             (semnatura autorizata)--------