LEGE nr. 245 din 16 mai 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 24 mai 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, emisă în temeiul art. 1 pct. 9 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Programele şi proiectele culturale finanţate de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale se aproba de ordonatorii principali de credite pentru activităţile proprii şi pentru cele organizate de instituţiile din subordinea acestora, altele decât obligaţiile ori programele minimale care urmează să fie realizate anual."2. După articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) Asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, precum şi alte organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte culturale, pot primi subvenţii alocate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, care vor fi utilizate în exclusivitate pentru acoperirea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente programelor şi proiectelor culturale stabilite ca beneficiare ale subvenţiilor. (2) Criteriile de acordare a fondurilor pentru organizaţiile neguvernamentale menţionate la alin. (1) vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. (3) Nivelul subvenţiilor alocate se aproba de ordonatorii principali de credite bugetare, după caz. (4) Dobânzile aferente sumelor alocate potrivit alin. (1) vor fi utilizate numai pentru finanţarea cheltuielilor aferente programelor şi proiectelor culturale stabilite ca beneficiare ale subvenţiilor. (5) Modul de utilizare a subvenţiilor acordate de la buget este supus controlului, conform legilor în vigoare. (6) Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, celelalte organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care au primit subvenţii, precum şi cuantumul acestora se face publică, în mod oficial, prin grija ordonatorilor de credite care au acordat subvenţia."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - În cadrul devizului general al programelor sau proiectelor culturale se pot prevedea şi finanţarea cheltuielilor de cazare, transport şi masa pentru participanţi, precum şi cheltuieli specifice acestor manifestări, pentru închirieri de spaţii şi aparatura, acţiuni promotionale şi de publicitate, tiparituri, remuneraţii, onorarii."4. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În situaţiile în care titularii dreptului de autor sau titularii de drepturi conexe solicita plata în avans a unor sume stabilite în contract ordonatorul principal de credite poate aproba depăşirea cotei de 30% prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, dar nu mai mare de 50%, cu condiţia stabilirii unor clauze asiguratorii în contractele încheiate."5. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Colaboratorii angajaţi în condiţiile legii de către ordonatorii principali de credite pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale pot primi o remuneraţie de până la nivelul salariului mediu de baza maxim prevăzut pentru funcţiile de execuţie din cadrul instituţiei publice organizatoare."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU────────────