LEGE nr. 243 din 16 mai 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148 din 11 octombrie 1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 13 octombrie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Locuintele cu finanţare prin credite acordate de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe se pot realiza pe următoarele categorii de terenuri: a) terenuri proprietate publică sau privată a statului; b) terenuri proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale; c) terenuri aflate în proprietatea beneficiarilor de credite."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Identificarea şi delimitarea terenurilor prevăzute la art. 1 se fac prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului, pe baza şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism legal aprobate."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Terenurile identificate şi delimitate potrivit art. 2 vor fi transmise în folosinţă gratuita a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii prevăzute la art. 2, pe întreaga durata a execuţiei locuinţelor, prin: a) ordin al conducătorilor autorităţilor publice centrale care deţin terenul în administrare; b) hotărâri ale consiliilor locale, judeţene, respectiv hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti; c) act notarial. (2) Predarea-primirea efectivă a terenurilor se face prin convenţie încheiată între împuterniciţii primarului şi cei ai Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (3) Hotărârea consiliului local prin care au fost identificate şi delimitate terenurile, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) fac dovada deţinerii legale a terenului de către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, pe baza lor putându-se elibera certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire."4. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) După finalizarea lucrărilor de construire şi predare a locuinţei către beneficiarii de credite aceştia dobândesc un drept de folosinţă asupra terenului aferent, pe toată durata construcţiei. (2) În cazul terenurilor prevăzute la art. 1 lit. c) dreptul de folosinţă gratuita al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe încetează de drept la data predării locuinţei. (3) Terenurile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se considera trecute în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale de la data predării locuinţei. (4) Îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară este obligatorie şi gratuita pentru toate operaţiunile care se fac potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,VALENTIN-ZOLTAN PUSKASAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------