LEGE nr. 255 din 16 mai 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, cu următoarele modificări:1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:"a) funcţia de autoritate - care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor privind pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum şi a procedurilor de adoptare a acestora;"2. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:"c) funcţia de reprezentare - prin care se poate asigura reprezentarea Guvernului, a primului-ministru, a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului sau, după caz, a altor structuri organizatorice care funcţionează sub autoritatea sa, în relaţiile cu celelalte instituţii şi autorităţi;"3. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Ministrul asigura directa coordonare a activităţii Oficiului pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie."4. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Secretariatul General al Guvernului va supune spre adoptare Guvernului actele normative privind reorganizarea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare ca Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, a Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor ca Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor şi a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului ca Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie."5. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi pentru Secretariatul General al Guvernului, Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie se stabileşte prin decizie a primuluiministru."6. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În cuprinsul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului, precum şi în cuprinsul altor acte normative în vigoare sintagma <> se înlocuieşte cu sintagma <>."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCU-----------