HOTĂRÎRE nr. 730 din 10 noiembrie 1992pentru modificarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum s i punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 131/991
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 27 noiembrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 131/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 4 martie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatul 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale se constituie prin ordinul prefectului şi vor fi formate din:- primarul - preşedintele comisiei;- secretarul consiliului local;- agentul agricol sau alt funcţionar al consiliului local;- toţi specialiştii din cadrul centrului agricol comunal, orasenesc sau municipal, după caz;- specialişti în măsurători topografice, cadastru şi organizarea teritoriului, inclusiv ofiţeri activi - specialişti topogeodezi şi artileristi;- un jurist din sistemul de organizare a agriculturii şi alimentaţiei sau din aparatul propriu al prefecturii şi al autorităţilor administraţiei publice locale, ori din serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe centrale;- directorul societăţii comerciale agricole pe acţiuni care deţine teren pe raza localităţii;- şeful ocolului silvic sau un reprezentant al acestuia;- şeful sistemului de exploatare al filialei Regiei Autonome "Apele Române" sau un reprezentant al acestuia;- şeful sistemului de exploatare din cadrul societăţii comerciale de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;- 3-7 cetăţeni aleşi de adunarea locuitorilor, cu majoritatea acestora;- un reprezentant al fiecărei societăţi agricole de tip privat din comuna."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Comisia judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov este numita prin ordinul prefectului şi va avea următoarea componenta:- prefectul - preşedintele comisiei;- subprefectul;- un vicepreşedinte al consiliului judeţean;- directorul general de prefectura - secretarul comisiei;- directorul general al direcţiei generale pentru agricultura şi alimentaţie;- notarul şef al notariatului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi cel al notariatului sectorului agricol Ilfov;- directorul oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului;- directorul direcţiei de restructurare, privatizare, dezvoltare rurală şi economică din cadrul direcţiei generale pentru agricultura şi alimentaţie;- directorul societăţii comerciale de îmbunătăţiri şi exploatare a pajiştilor;- directorul societăţii comerciale de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;- directorul oficiului de studii de pedologie şi agrochimice;- directorul filialei silvice a Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva";- preşedintele comisiei judeţene a zonei montane, după caz;- directorul sistemului de exploatare al filialei Regiei Autonome "Apele Române";- directorul direcţiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice;- un specialist în topografie şi geodezie, desemnat de Ministerul Apărării Naţionale;- şeful inspectoratului judeţean de poliţie sau al municipiului Bucureşti;- un jurist din cadrul prefecturii.În vederea sprijinirii comisiei judeţene pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru condus de cîte un reprezentant al prefectului, respectiv al oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului, pentru partea tehnica, care va fi format din specialişti, delegaţi pe toată durata funcţionarii comisiei, de către conducătorii instituţiilor şi agenţilor economici prevăzuţi la alin. 1.Colectivul de lucru va îndeplini şi atribuţii de secretariat tehnic, potrivit ordinului prefectului.Condiţiile materiale necesare funcţionarii colectivului de lucru se asigura de către prefect.Salariile şi celelalte drepturi băneşti cuvenite persoanelor delegate în colectivul de lucru se plătesc de către instituţiile şi agenţii economici de la care provin."  +  Articolul 2Comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, constituite potrivit prevederilor prezentei hotărîri, vor exercita toate atribuţiile legate de efectuarea operaţiunilor de punere în posesie a titularilor dreptului de proprietate şi a celorlalte operaţiuni prevăzute la art. 35-37 din regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 131/1991.În situaţiile în care comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov, nu au validat încă măsurile stabilite de comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, acestea din urma vor exercita toate atribuţiile ce le revin potrivit art. 4 din regulament.  +  Articolul 3Hotărîrea Guvernului nr. 131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările anterioare şi cele aduse prin prezenta hotărîre se va republica, dîndu-se articolelor o noua numerotare.Cu ocazia republicarii, denumirea primărie şi formula decizia prefecturii se înlocuiesc cu consiliul local şi, respectiv, ordinul prefectului. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Petru MarculescuMinistrul mediului,Marcian Bleahup. Secretar de stat în Departamentul pentruAdministraţia Publică Locală,Paul Jerbas,secretarul general al Guvernului-------------------