DECRET nr. 561 din 20 octombrie 1973privind organizarea şi funcţionarea formalităţilor sanitare voluntare ale Societăţii de Cruce Roşie din Republica Socialistă România
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 165 din 24 octombrie 1973    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pentru a asigura participarea unui număr cît mai mare de oameni ai muncii la promovarea măsurilor profilactice şi de apărare a sănătăţii populaţiei, se organizează grupe sanitare şi posturi de prim-ajutor, formaţiuni sanitare voluntare ale Societăţii de Cruce Roşie din Republica Socialistă România.  +  Articolul 2Grupele sanitare şi posturile de prim ajutor se organizează şi funcţionează potrivit dispoziţiilor prezentului decret, ca auxiliare ale unităţilor sanitare, avînd sarcina de a contribui la însuşirea de către cetăţeni a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare acordării primului-ajutor în caz de accidente şi calamitati.  +  Capitolul 2 Grupele sanitare  +  Articolul 3Grupele sanitare sînt formaţiuni volutare ale Societăţii de Cruce Roşie, care sprijină organele medico-sanitare în acţiunile de ocrotire a sănătăţii populaţiei şi acorda primul-ajutor în caz de accidente, avarii la locul de muncă, calamitati naturale şi alte asemenea evenimente, iar în timp de război acorda primul-ajutor victimelor şi sprijină evacuarea răniţilor spre unităţile sanitare.  +  Articolul 4Grupele sanitare se constituie în unităţi socialiste de stat, orgnizatii cooperatiste şi în celelalte organizaţii obşteşti, în comune, oraşe şi municipii, potrivit normativului din anexa nr. 1 şi sînt încadrate cu activisti voluntari, membri ai Societăţii de Cruce Roşie.  +  Articolul 5Grupa sanitară este formată din 14 persoane: comandant, loctiitor de comandant şi 12 echipieri organizaţi în 3 echipe a cîte 4 echipieri fiecare. Grupa are o rezervă de 4-6 echipieri.Comandantii, loctiitorii de comandanti şi echipierii grupelor sanitare trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Socialiste România, femei în vîrsta de la 16 la 50 ani şi bărbaţi în vîrsta de la 16 la 55 ani, stabiliţi în comun cu centrele militare. În grupele santare nu sînt cuprinse persiane încadrate în funcţii care asigura siguranţa circulaţiei rutiere, feroviare, navale şi aeriene, ţinerii care efectuează programul de pregătire pentru apărarea patriei, luptatorii din formaţiunile garzilor patriotice, membrii formatiunilor de pompieri voluntari.  +  Articolul 6Constituirea grupelor sanitare şi stabilirea comandantilor, loctiitorilor de comandanti şi a echipierilor se fac de către comisiile de Cruce Roşie împreună cu conducerile unităţilor socialiste, iar în comune, oraşe şi municipii, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare. Constituirea grupelor sanitare se consemnează într-un proces-verbal.  +  Articolul 7Instruirea sanitară a comandantilor, loctiitorilor de comandanti şi a echipierilor grupelor sanitare se face de către personalul medico-sanitar iar în probleme de A.L.A., cu sprijinul organelor apărării locale antiaeriene, pe baza tematicii stabilite în comun de Societatea de Cruce Roşie, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 8În timpul aplicatiilor, concursurilor şi în alte situaţii stabilite de Societatea de Cruce Roşie, comandantii, loctiitorii de comandanti şi echipierii grupelor sanitare vor purta echipament de protecţie şi o banderola cu însemnul Crucii Roşii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 9Grupele sanitare vor funcţiona potrivit normelor stabilite în comun de către Societatea de Cruce Roşie, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Apărării Naţionale. Societatea de Cruce Roşie va tine evidenta grupelor sanitare organizate potrivit prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 10Grupele sanitare îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea comisiilor de Cruce Roşie şi potrivit indicaţiilor de specialitate ale personalului medico sanitar din puncte sanitare, dispensare, circumscripţii medicale, policlinici şi spitale, desemnat în acest scop de direcţia sanitară judeteana sau a municipiului Bucureşti de acord cu comisia judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, de Cruce Roşie. În situaţii de război, grupele sanitare vor acţiona în conformitate cu planurile tehnico-organizatorice întocmite de către organele medico-sanitare şi organele judeţene ale apărării locale antiaeriene.  +  Articolul 11Societatea de Cruce Roşie, cu sprijinul de specialitate al Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Apărării Naţionale, va organiza anual, pe plan local, concursuri între grupe sanitare. Concursurile se vor desfăşura potrivit regulamentului stabilit de Societatea de Cruce Roşie împreună cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Finanţelor. La aceste concursuri pot lua parte şi formaţiunile sanitare aparţinînd garzilor patriotice şi apărării locale antiaeriene.  +  Capitolul 3 Posturile de prim ajutor  +  Articolul 12Posturile de prim ajutor sînt formaţiuni sanitar voluntare ale Societăţii de Cruce Roşie, care au sarcina sa acorde primul ajutor în caz de accidente sau îmbolnăviri, sa sprijine realizarea măsurilor pentru prevenirea imbolnavirilor şi respectarea normelor de igiena la locul de muncă şi în comune.  +  Articolul 13Posturile de prim ajutor se organizează pe locuri de muncă sau de viaţa, în cadrul unităţilor socialiste de stat, organizaţiile cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti, precum şi în comune, astfel cum sînt prevăzute în normativul din anexa nr. 3.În funcţie de specificul muncii, posturile de prim ajutor pot fi permanente sau sezoniere, fixe sau mobile.Posturile de prim ajutor sînt formate din activisti voluntari, membri ai Societăţii de Cruce Roşie.  +  Articolul 14Constituirea posturilor de prim ajutor şi alcătuirea colectivelor acestora se fac de către comisiile de Cruce Roşie împreună cu conducerile unităţilor socialiste sau coducatorii locurilor de muncă, iar în comune împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare respective.Instruirea sanitară a colectivelor posturilor de prim ajutor se face de personalul medico-sanitar, pe baza tematicii stabilite în comun de Societatea de Cruce Roşie şi Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 15Pentru îmbunătăţirea acordării primului ajutor la locul de muncă, unităţile socialiste vor lua măsurile necesare pentru ca inginerii, tehnicienii, brigadierii, maistrii, şefii de echipa, farmaciştii şi personalul mediu farmaceutic să fie în mod obligatoriu instruiti în acordarea primului-ajutor în caz de accidente şi îmbolnăviri acute şi să fie utilizaţi în cadrul posturilor de prim-ajutor fixe sau mobile.Aceleaşi măsuri vor fi luate şi cu privire la conducătorii, ajutoarele acestora şi insotitorii mijloacelor de transport feroviare, auto, navale şi aeriene, precum şi pentru lucrătorii de militie.Instruirea în acordarea primului-ajutor va fi extinsă pe etape, pentru a cuprinde un număr cît mai mare de persoane, conform programului stabilit de unităţile socialiste interesate, împreună cu comisiile de Cruce Roşie. Controlul modului de însuşire a noţiunilor de prim-ajutor se va efectua de personal medico-sanitar în prezenta reprezentantului conducerii unităţilor socialiste sau conducătorului locului de muncă şi a delegatului comisiei de Cruce Roşie.  +  Capitolul 4 Dispoziţii comune, tranzitorii şi finale  +  Articolul 16În şcoli, licee şi facultăţi funcţionează o singura categorie de formaţiuni sanitare voluntare ale Crucii Roşii - posturile de prim ajutor, încadrate cu elevi şi studenţi - organizate împreună cu Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociaţilor Studenţilor Comunisti şi Organizaţia Pionierilor.  +  Articolul 17Dotarea formatiunilor sanitare voluntare ale Societăţii de Cruce Roşie cu materialele necesare, potrivit baremelor prevăzute în anexele nr. 2, 4 şi 5, se face de către întreprinderi şi alte unităţi economice, din beneficiile realizate peste plan care rămîn la dispoziţia acestora, şi de către unităţile socialiste bugetare în limita creditelor aprobate.Societatea de Cruce Roşie va participa la dotarea grupelor sanitare cu o sumă ce reprezintă 10 din veniturile sale anuale provenite din cotizatii.  +  Articolul 18Ministrul Sănătăţii va lua măsurile necesare pentru ca oficiile farmaceutice sa aprovizioneze unităţile socialiste de stat şi organizaţiile cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti cu materialele sanitare şi medicamentele necesare pentru dotarea grupelor sanitare şi posturilor de prim-ajutor, pe baza planificarii făcute conform normelor legale.Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru asigurarea, prin unităţile de industrie locală, a materialelor şi obiectelor cuprinse în anexa nr. 6, necesare dotării grupelor sanitare şi posturilor de prim-ajutor, pe baza modelelor stabilite de Societatea de Cruce Roşie împreună cu Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 19În funcţie de specificul proceselor de producţie şi, în mod special, acolo unde exista riscul de intoxicatii sau îmbolnăviri profesionale, conducerile unităţilor socialiste în cadrul cărora funcţionează grupe sanitare şi posturi de prim-ajutor vor asigura, la cererea medicului care asigura asistenţa medicală a personalului din unitatea respectiva, medicamentele şi materialele necesare peste prevederile baremelor din dotare.  +  Articolul 20Gestionara materialelor din dotarea grupelor sanitare şi a posturilor de prim-ajutor se va face de către unitatea socialistă de stat în care funcţionează acestea, iar în organizaţiile cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti, prin grija organelor de conducere operativă ale acestora.Pentru grupele sanitare şi posturile de prim-ajutor din comune, oraşe şi municipii, gesitonarea materialelor se va face potrivit dispoziţiilor comitetelor executive ale consiliilor populare, iar pentru posturile de prim ajutor din şcoli, licee şi facultăţi, potrivit dispoziţiilor organelor cărora le sînt subordonate acestea.Durata de utilizare pentru materialele de inventar din dotarea grupelor sanitare şi a posturilor de prim-ajutor este cea specificată în anexele nr. 2, 4 şi 5.  +  Articolul 21Mobilizarea echipierilor grupelor sanitare şi a membrilor colectivelor posturilor de prim-ajutor pentru instruirea şi reimprospatarea periodică a cunoştinţelor se face prin grija comisiilor de Cruce Roşie, pe baza unui plan întocmit în colaborare cu organele medico-sanitare şi cu acordul conducerilor unităţilor socialiste, respectiv al comitetelor executive ale consiliilor populare.  +  Articolul 22Ministerul Sănătăţii, împreună cu Societatea de Cruce Roşie şi Ministerul Apărării Naţionale, vor analiza periodic baremele de dotare a grupelor sanitare şi posturilor de prim-ajutor şi, dacă este cazul, le vor îmbunătăţi cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 23În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului decret, Societatea de Cruce Roşie împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Apărării Naţionale vor analiza şi vor propune Consiliului de Miniştri, cu avizul Ministerului Finanţelor şi Comitetului de Stat al Planificarii, îmbunătăţirea baremului de dotare, pentru situaţii de război, a grupelor sanitare şi modul de asigurare a dotării lor cu materialele necesare.  +  Articolul 24Grupele sanitare existente vor fi reorganizate şi dotate, potrivit prevederilor prezentului decret, în termen de 2 ani de la intrarea sa în vigoare.  +  Articolul 25Se recomanda Uniunii Generale a Sindicatelor, Uniunii Tineretului Comunist, Consiliului Naţional al Femeilor, Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunisti şi Organizaţiei Pionierilor sa sprijine organizarea şi funcţionarea grupelor sanitare şi a posturilor de prim-ajutor al Societăţii de Cruce Roşie.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 27Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1142/1955 pentru înfiinţarea grupelor sanitare ale Crucii Roşii a Republicii Populare Române, modificată prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 413/1956, Hotărîrea Consiliului de Minsitri nr. 1118/1956 privind organizarea posturilor sanitare ale Crucii Roşii a Republicii Populare Române, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 618/1962 privind unele măsuri pentru dotarea grupelor sanitare ale Crucii Roşii a Republicii Populare Române, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.PreşedinteleConsiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCU  +  Anexa 1                                    NORMATIV                    pentru organizarea grupelor sanitare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Locul de Norme de organizare Observaţiicrt. organizare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Numărul Numărul                                grupelor angajaţilor                                sanitare ori membrilor                                              cooperatori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Întreprinderi industriale,     santiere şi alte      organizării economice 1-2 300-2.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Idem 2-4 2.001-5.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Idem 4-6 5.001-10.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Idem 6-8 peste-10.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Autobaze, porturi      şi aerogări 1 100-300───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Idem 2 peste 300───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Staţii şi depouri C.F.R. 1 300-600───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8. Idem 2 Peste 600───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Cooperative de producţie      meşteşugăreşti 1 100-300─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Întreprinderi agricole de 1-3 La sediul fiecărei     stat, cooperative agricole unităţi, ferme sau     de producţie, întreprinderi secţii, în raport cu      pentru mecanizarea numărul angajaţilor     agriculturii şi cooperatorilor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Instituţii şi organizaţii      obşteşti 1-2 250-2.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Idem 2-4 Peste 2.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Comune 1-2 În comunele în care                                                             nu sînt unităţi                                                             agricole socialiste─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Municipii şi oraşe 1 La 10.000- În funcţie de                                              15.000 de posibilităţile de                                               locuitori organizare.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. În cadrul combinatelor industriale grupele sanitare se vor organiza pe întreprinderi.În unităţile subordonate Ministerului Industriei Chimice numărul angajaţilor prevăzut în coloana 3 se calculează după scăderea celor care sînt în acele locuri de muncă unde funcţionează formaţiuni de salvare a intoxicatiilor şi accidentatilor.2. În cooperativele de producţie meşteşugăreşti se organizează grupa sanitară dacă sînt 100-300 de membri cooperatori în acelaşi sediu de producţie sau în sedii din imediata apropiere.  +  Anexa 2                                    BAREM              de materiale pentru instruire şi activitate curenta ce                        intră în dotarea unei grupe sanitare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Unitatea Cantitatea Observaţiicrt. materialelor de măsura─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Materiale de inventar  1. Geanta sanitară Buc 3  2. Targa sanitară Buc 1  3. Chingi transport răniţi Buc 2  4. Echipament de protecţie Buc 14   5. Brasarda cu însemnul Crucii Roşii Buc 14  6. Pensa anatomica Buc 3  7. Foarfeca obişnuită Buc 3  8. Garou elastic a 0,75 m Buc 6  9. Deschizator de gura, din lemn Buc 3 10. Bidon de apa, din material plastic Buc 3 11. Pahar tip sport Buc 3 12. Fluier pentru comandantul grupei Buc 1 13. Blocnotes mic Buc 1        Materiale consumabile 14. Atele de placaj simple Buc 6 15. Ace de siguranţă Duzina 3 16. Fesi tifon 10/20 Buc 3 17. Fesi tifon 10/20 Buc 12 În ambalaj                                                                 de hirtie 18. Comprese tifon sterilzate 10/8 Cutie 6 19. Leucoplast 5/2 Cutie 3 20. Vata hidrofila Pachet 3 21. Bromocet - soluţie Flacon a 3                                             100 ml 22. Cloramina - tablete a 0,50 g Flacon a 3                                             20 tablete 23. Saprosan pulbere Cutie 3 24. Pansaplast simplu Cutie 3 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Pentru materialele de inventar se stabileşte următoarea durata de utilizare:- geanta sanitară 10 ani- targa santiara 5 ani- chingi transport răniţi 5 ani- echipament de protecţie 5 ani- pensa anatomica 3 ani- foarfeca obişnuită 3 ani- garou elastic 1 an- deschizator de gura, din lemn 2 ani- bidon de apa, din material plastic 3 ani- pahar tip sport 5 ani  +  Anexa 3                                   NORMATIV                   pentru organizarea posturilor de prim ajutor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Locul unde se Numărul Numărul crt. organizează posturilor persoa-                                 de prim Norme de organizare nelor                                  ajutor pe post                                                                         şi pe                                                                        schimb───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      I. Posturi de prim           ajutor fixe  1. Întreprinderi industriale 1 În fiecare secţie, 3     şi de transport, santiere, sector, atelier sau unitate     alte organizaţii economice a cooperaţiei de     de stat şi cooperative de producţie mestesugareasca     producţie meşteşugăreşti  2. Întreprinderi agricole de 1 În fiecare ferma, brigada, 3     stat, cooperative agricole secţie, sector, atelier     de producţie, întreprinderi      pentru mecanizarea      agriculturii  3. Insitutii şi organizaţii 1 Pînă la 250 de angajaţi 3     obşteşti  4. Idem 2 La fiecare 500 de angajaţi 3  5. Şcoli generale, şcoli 1 Pînă la 200 de elevi 5     profesionale, licee, şcoli      de specializare postliceala  6. Idem 2 201-350 de elevi 5  7. Idem 3 Peste 350 de elevi 5  8. Instituţii de învăţămînt 1 Pentru fiecare facultate 5     superior  9. Internate şcolare, semi- 1 Pînă la 100 de elevi sau 3     internate, cămine şcolare studenţi      şi studenţeşti 10. Idem 2 101-300 de elevi sau studenţi 3 11. Idem 3 Peste 300 de elevi sau studenţi 5 12. Depouri C.F.R., staţii auto- 1 Independent de numărul de 1-3     transport şi depouri ale angajaţi     întreprinderilor de transport      în comun, gări maritime şi      fluviale, aeroporturi 13. Unităţi comerciale, unităţi de 1 Independent de numărul de 1-3     alimentaţie publică, hoteluri angajaţi     şi unităţi de cazare, unităţi      de prestări de servicii pentru      populaţie, cabane turistice,      cinematografe, teatre, băi      publice, staţii de distribuire      a benzinei, posturi de control      ale militiei pe drumurile      publice 14. Sate izolate 1 - 1-3    II Posturi de prim ajutor mobile 15. Trenuri de pasageri 1-3 Stabilite de Ministerul 1                                           Transporturilor şi                                            Telecomunicatiilor 16. Avioane de pasageri 1 - 1-2 17. Vase de pasageri pentru 1 - 1-3     curse interne 18. Sectoare de exploatare şi 1 La fiecare punct de lucru 1-3     construcţii forestiere, dispersat     foraj-extracţie ţiţei,      exploatare miniera şi în      alte sectoare cu locuri de      munca dispersate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. În subteran se organizează cîte un post de prim-ajutor fix pe fiecare orizont de exploatare, încadrat cu 1-2 persoane pe schimb.2. În brigazi de cimp, zootehnice, de întreţinere şi reparaţii ale C.A.P. şi I.M.A unde primul ajutor nu se acordă de grupele sanitare, se va organiza cîte un post de prim-ajutor mobil încadrat cu 1-3 persoane.3. La ariile de treier se organizează post de prim ajutor fix pe toată perioada funcţionarii ariei, deservit prin ture de echipieri din grupa sanitară a unităţii agricole socialiste pe teritoriul căreia funcţionează ariile.4. La şcolile cu ateliere şcolare se organizează posturi de prim-ajutor fixe pentru ateliere sau pentru fiecare atelier, cînd acestea sînt dispersate, încadrate cu 1-3 persoane.5. În fiecare tabara de odihnă pentru pionieri şi şcolari se organizează un post de prim-ajutor fix, încadrat cu 5 elevi.6. În funcţie de condiţiile specifice, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va stabili staţiile C.F.R. în care se vor organiza posturi fixe de prim ajutor.  +  Anexa 4                                  BAREM             de materiale ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Unitatea Pentru Pentrucrt. materialului de măsura un post o trusa                                          de prim sanitară Observaţii                                           ajutor pentru                                             fix mijloc de                                                       transport ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Materiale de inventar  1. Cutie de lemn 50/25/15 Buc 1 -  2. Cutie de lemn sau      material plastic 30/25/10 Buc - 1  3. Pensa anatomica Buc 1 1  4. Foarfeca obişnuită Buc 1 1  5. Garou elastic a 0,75 m Buc 1 1  6. Deschizator de gura,      din lemn Buc 1 1  7. Pahar tip sport Buc 1 1  8. Sticla a 100 g Buc 1 1 Pentru alcool 10. Prosop Buc 1 -     Materiale consumabile 11. Atele de placaj Buc 2 2 12. Fesi tifon mici 5/4 Buc 4 2 În ambalaj                                                                   de hirtie 13. Fesi tifon mari 10/20 Buc 2 1 Idem 14. Vata hidrofila Pachet 2 1                              a 100 g 15. Ace de siguranţă Duzina 1 1 16. Leucoplast 5/2 Cutie 1 1  17. Saprosan pulbere Cutie 1 - 18. Antinevralgice Buc 20 10 19. Alcool sanitar Gram 100 100 20. Comprese sterile      10/8x50 buc Cutie 1 1 21. Pansament individual 2/5 Buc 3 1 22. Pansaplast Cutie 3 1 23. Sapun Buc 1 - 24. Creion Buc 1 1 25. Caiet a 50 pag. Buc 1 -  26. Blocnotes Buc - 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Pentru materialele de inventar se stabileşte următoarea durata de utilizare:- cutie de lemn 10 ani- prosop 1 an- foarfeca 3 ani- pensa 3 ani- sapuniera 1 an- sticle 2 ani- garou 1 an- deschizator de gura, 2 anidin lemn- pahar tip sport 5 ani  +  Anexa 5                                BAREM      de materiale ce intră în dotarea gentilor de prim-ajutor de la punctele     de lucru dispersate şi mobile din sectoarele de exploatare şi construcţii        forestiere, foraj - extracţie ţiţei, exploatare miniera, santiere de                         construcţii, brigazi agricole şi altele───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea materialului Unitatea Cantitateacrt. de măsura pentru o Observaţii                                                  geanta de                                                  prim ajutor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Materiale de inventar  1. Geanta sanitară din material      impermeabil sau ladita din Buc 1     lemn, cu miner  2. Pensa anatomica Buc 1  3. Foarfeca obişnuită Buc 1  4. Garou elastic a 0,75 m Buc 1  5. Pahar tip sport Buc 1 Pentru alcool  6. Sticla a 100 g Buc 1  7. Deschizator de gura, din lemn Buc 1          Materiale consumabile  8. Atele de placaj simple Buc 2  9. Fesi tifon mici 5/4 Buc 2 În ambalaj de                                                                hirtie 10. Fesi tifon mari 10/10 Buc 2 Idem 11. Vata hidrofila a 100 g Pachet 1 12. Ace de siguranţă Duzina 1 13. Leucoplast 5/2 Buc 1 14. Antinevralgice Buc 10 15. Alcool sanitar Gram 100 16. Compresoare sterile 10/8x50 buc Cutie 1 17. Pansaplast simplu Cutie 2 18. Pansament individual 2/5 Buc 1 19. Creion Buc 1 20. Blocnotes Buc 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Pentru materialele de inventar se stabileşte următoarea durata de utilizare:- geanta sanitară 10 ani- pensa anatomica 3 ani- foarfeca 3 ani- garou elastic 1 an- pahar tip sport 5 ani- sticlă 2 ani- deschizator de gura, din lemn 2 ani2. Geanta sanitară sau ladita trebuie astfel confectionata încît să poată cuprinde materialele din prezentul barem şi să poată fi purtata şi minuita comod.  +  Anexa 6                                LISTA        materialelor şi obiectelor necesare dotării grupelor sanitare şi               posturilor de prim - ajutor, care se vor executa prin                             unităţile de industrie locală───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea materialelor Poziţia din Categoria de baremcrt. barem───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Geanta sanitară 1 Baremul grupei sanitare                                                (anexa nr. 2)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Targa sanitară 2 Baremul grupei sanitare                                                (anexa nr. 2)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Chingi transport răniţi 3 Baremul grupei sanitare                                                (anexa nr. 2)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Brasarda cu însemnul 5 Baremul grupei sanitare       Crucii Roşii (anexa nr. 2)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Altele de placaj 16 Baremul grupei sanitare                                                (anexa nr. 2)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Echipament de protecţie 4 Baremul grupei sanitare                                                (anexa nr. 2)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Cutie de lemn 50/25/15 1 Baremul posturilro de prim-                                               ajutor (anexa nr. 4)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8. Cutie de lemn sau material 2 Baremul posturilor de prim-      plastic 30/25/10 ajutor (anexa nr. 4)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Geanta sanitară din material 1 Baremul pentru dotarea gentilor       impermeabil sau ladita din de prim-ajutor pentru punctele       lemn, cu miner de lucru dispersate (anexa nr. 5)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 7Echipamentul de protecţie al grupei sanitare a Crucii Roşii se găseşte publicat în Buletinul Oficial nr. 165 din 24 octombrie 1973. ------------