ORDIN nr. 271/112/2024pentru modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 271 din 4 iulie 2024
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 112 din 8 iulie 2024
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 iulie 2024  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 207.433/2024 al Centrului operativ pentru situații de urgență și al Direcției generale de politici agricole,ținând seama de Avizul nr. 4.964.536 din 5.07.2024 al Departamentului pentru Situații Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,în temeiul prevederilor:– art. 57 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 4 la Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 16 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Violeta Mușat,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
   +  ANEXĂ(Anexa nr. 4 la regulament)
  PROCES-VERBAL
  de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole
  (model)
  UAT ............/Localitatea ................... Nr. .................. din ...............Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole, numită prin Ordinul prefectului nr. ............ din ............., formată din reprezentanți ai:– unității administrativ-teritoriale (UAT) ............................................. (numele, prenumele și funcția);– direcției pentru agricultură județene ............................................... (numele, prenumele și funcția);– centrului județean/local al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) ........................................ (numele, prenumele și funcția);ca urmare a Înștiințării nr. ....... din ..........., depusă de către producătorul agricol ........................................... (numele, prenumele/denumirea), identificat cu ID APIA nr. ............/........, s-a deplasat la fața locului, unde a constatat că la ............................. (data, perioada) s-au produs calamități ale suprafețelor culturilor declarate de producătorul agricol, cauzate de seceta pedologică, după cum urmează:
  Nr. crt.CulturaBloc fizicNumăr parcelă agricolă/tarlaSuprafața declarată conform cerere plată APIA (ha)Suprafața calamitată (ha)Evaluarea nivelului producției pe suprafața calamitată (kg/ha)Producția medie pe 5 ani anteriori (kg/ha)Procent calamitare producție (%)
  012345678
  1.
  2.
  Total(x)(x)
  1.
  2.
  ...
  Total(x)(x)
  Total general(x)(x)
  NOTĂ:1. Coloana 5 - se stabilește prin măsurare/determinare de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole.2. Coloana 6 - constatarea și evaluarea producției pe suprafața calamitată se fac de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole, conform Normelor tehnice de evaluare a producției pentru fiecare cultură calamitată.3. Coloana 7 - producția medie pe 5 ani anteriori, din care se elimină valoarea cea mai mare și valoarea cea mai mică, care se completează după cum urmează:a) pentru producători agricoli persoane fizice și/sau persoane fizice autorizate și/sau persoane juridice, care nu au istoric de activitate sau nu au istoric pentru cultura calamitată sau istoricul acestora este mai mic de 5 ani anteriori, aceasta nu se calculează și se stabilește de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole pe baza interogării bazei de date I.N.S. - Tempo On line „AGR110A - Producția medie la hectar, la principalele culturi, pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe“ pentru cultura/județul în cauză;b) pentru producătorii agricoli persoane fizice autorizate și/sau persoane juridice, care dețin evidențe contabile și au istoric de activitate pentru cultura în cauză, aceasta se stabilește pe baza datelor de producție din evidențele contabile proprii, puse la dispoziția comisiei de către producătorii agricoli;c) pentru producătorii agricoli persoane fizice și/sau persoane fizice autorizate și/sau persoane juridice, care dețin cel puțin un proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor încheiat în unul din cei 5 ani anteriori, aceasta nu se calculează și se stabilește de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole pe baza interogării bazei de date I.N.S. - Tempo On line „AGR110A - Producția medie la hectar, la principalele culturi, pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe“ pentru cultura/județul în cauză.4. Coloana 8 - se determină de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole prin aplicarea următoarei formule de calcul: % = 100 - coloana 6/coloana 7 x 100Situația culturilor la data constatării pagubelor:1. Stadiul de dezvoltare ...............................................2. Aspecte de vătămare (dăunare) ..............................3. Măsuri aplicate de către producătorul agricol pentru reducerea sau limitarea pagubelor ...............................................4. Detalierea situației existente la momentul constatării, cu referire la suprafețele aflate în perimetrul irigabil, respectiv cât din suprafața calamitată este situată în perimetrul irigabil (ha) ........................................Determinările s-au realizat în prezența producătorului agricol/persoanei împuternicite.Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 exemplare, câte o copie pentru fiecare membru al comisiei, iar originalul se predă producătorului agricol/persoanei împuternicite.Comisia:1. ................................................................................... (numele, prenumele, funcția, instituția reprezentată, semnătura)2. ................................................................................... (numele, prenumele, funcția, instituția reprezentată, semnătura)3. ................................................................................... (numele, prenumele, funcția, instituția reprezentată, semnătura)Producător agricol/Împuternicit .............................................., CNP/CUI ........................................ (numele, prenumele, funcția, instituția reprezentată, semnătura)Președintele comitetului local pentru situații de urgență,Primar, ..................................................................... (numele/prenumele/semnătura)NOTĂ:Procesul-verbal constituie documentul doveditor care se atașează la înștiințarea cu privire la forța majoră, care se prezintă la instituțiile statului.
  -----