HOTĂRÂRE nr. 302 din 24 aprilie 1991privind înfiinţarea şi organizarea Regiei autonome "Registrul naval român"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 30 noiembrie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Regia autonomă "Registrul naval român", cu sediul în municipiul Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, persoana juridică, care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului reprezintă interesele statului în consiliul de administraţie al Regiei autonome "Registrul naval român".  +  Articolul 2Regia autonomă "Registrul naval român" are ca obiect de activitate următoarele: - supravegherea tehnica, clasificarea şi certificarea, pe baza regulilor şi prescripţiilor pe care le stabileşte, a construcţiei, reconstructiei şi repararii navelor, unităţilor de foraj marin şi conteinerelor; - supravegherea tehnica şi certificarea materialelor şi echipamentelor destinate acestora; - supravegherea tehnica şi certificarea unor materiale, echipamente, instalaţii şi construcţii metalice pentru unităţi nenavale; - lucrări de cercetare-proiectare necesare elaborării regulilor şi prescripţiilor de registru; - importul şi exportul de produse şi prestaţii specifice; - colaborarea tehnico-ştiinţifică cu alte institute specializate, precum şi alte lucrări şi activităţi necesare realizării obiectului sau de activitate, cuprinse în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 3Patrimoniul net al Regiei autonome "Registrul naval român" este de 11,240 milioane lei, stabilit prin preluarea activului şi pasivului de la unitatea economică de stat Registrul naval român, care îşi încetează activitatea.  +  Articolul 4Deţinătorii de nave şi de unităţi de foraj marin care poarta sau urmează a purta pavilionul României sînt obligaţi sa supună aceste nave supravegherii tehnice şi clasificarii "Registrul naval român" - R.A. Aceeaşi obligaţie revine şi deţinătorilor români de conteinere.  +  Articolul 5"Registrul naval român" - R. A. este organ tehnic de specialitate, împuternicit de Guvern pentru eliberarea, la navele sub pavilion român, a actelor, certificatelor şi documentelor prevăzute în convenţiile internaţionale maritime sau de navigaţie interioară la care România este parte. "Registrul naval român" - R.A. poate primi împuternicire de la guvernele altor tari sa elibereze astfel de documente la navele purtînd pavilionul acestora.  +  Articolul 6În scopul desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 2, "Registrul naval român" - R.A. stabileşte şi publică, periodic, reguli pentru construcţia navelor şi platformelor de foraj marin, reguli pentru prevenirea poluarii de către nave, prescripţii cu caracter metodologic în domeniul sau de specialitate.  +  Articolul 7În scopul punerii de acord a regulilor şi prescripţiilor specifice cu regulile altor registre navale şi pentru îmbunătăţirea colaborării cu acestea, "Registrul naval român" - R.A. poate să se afilieze, conform legii, la asociaţii şi convenţii şi sa încheie contracte cu organisme similare din alte tari, participând la acţiuni de colaborare şi cooperare în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 8"Registrul naval român" - R.A. are în structura sa inspectorate şi sectoare de specialitate pe teritoriul României şi reprezentante în străinătate, necesare aducerii la îndeplinire a obiectului sau de activitate.  +  Articolul 9Conducerea Regiei autonome "Registrul naval român" este asigurata de consiliul de administraţie, constituit potrivit legii, preşedintele acestuia fiind directorul general al regiei.  +  Articolul 10Structura organizatorică şi funcţională a "Registrul naval român" - R.A. se aproba de consiliul de administraţie.  +  Articolul 11"Registrul naval român" - R.A. îşi acoperă cheltuielile din veniturile provenite din prestaţii proprii efectuate pe baza tarifelor şi taxelor în lei şi în valută, stabilite de consiliul de administraţie al regiei împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului şi Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 12"Registrul naval român" - R.A. are dreptul de a dispune asupra veniturilor nete în valută, în condiţiile legii.  +  Articolul 13Regia autonomă "Registrul naval român" îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare anexat la prezenta hotărîre.  +  Articolul 14Personalul care trece la Regia autonomă "Registrul naval român" se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază, timp de 3 luni, de diferenţa pînă la salariul avut şi de sporul de vechime, după caz, dacă este transferat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.  +  Articolul 15Hotărîrea Guvernului nr. 530/1990 privind organizarea şi funcţionarea Registrului naval român şi orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărîri se abroga.Prim-ministru, PETRE ROMAN REGULAMENT 24/04/1991