REGULAMENT din 16 aprilie 2020privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 97 din 9 aprilie 2020
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 63 din 15 aprilie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 16 aprilie 2020  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 97/63/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320 din 16 aprilie 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Gestionarea situațiilor de urgență generată de fenomene meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice este o activitate de interes național, având în vedere frecvența de producere și dimensiunea efectelor acestui tip de risc.  +  Articolul 2(1) Scopul prezentului regulament îl constituie crearea cadrului normativ de gestionare a situațiilor de urgență generată de fenomene meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice severe de către structurile implicate în gestionarea acestor situații, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.(2) Prezentul regulament utilizează termeni și expresii având înțelesurile definite în Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și în publicații de specialitate.(3) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) secetă - fenomenul natural care decurge din scăderea precipitațiilor sensibil sub nivelul mediu, producând dezechilibre hidrologice majore și influențând negativ sistemele de producție;b) seceta meteorologică - fenomenul natural reprezentat de devierea precipitațiilor de la starea normală pentru o anumită perioadă de timp;c) seceta pedologică - fenomenul natural definit de un conținut al apei din sol, respectiv umiditatea solului, sub valoarea mediei anuale asociată cu seceta meteorologică cu impact direct asupra creșterii culturilor și a ecosistemului; seceta pedologică se raportează la rezerva de umiditate determinată prin metoda bilanțului apei în sol, utilizând datele meteorologice înregistrate la stațiile meteorologice cu program agrometeorologic din cadrul rețelei Administrației Naționale de Meteorologie;d) valori de umiditate - rezultatul măsurătorilor directe efectuate cu senzori de umiditate în platformele agrometeorologice constatate și validate la stațiile meteorologice din cadrul rețelei Administrației Naționale de Meteorologie.e) culturi agricole - înseamnă culturi agricole anuale, lucernă, trifoi, plantații pomicole, plantații viticole, hamei. (la 21-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 224 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 )  +  Articolul 3Obiectivele gestionării situației de urgență vizează:a) stabilirea atribuțiilor entităților implicate în acțiunile de prevenire, răspuns, evaluare/investigare posteveniment, refacere/reabilitare pentru restabilirea stării de normalitate în situațiile de urgență care fac obiectul prezentului regulament;b) stabilirea în comun cu structurile care asigură funcții de sprijin în situația manifestării tipului de risc, a responsabilităților ce le revin conform domeniilor de acțiune specifice;c) asigurarea unei capacități optime de acțiune și intervenție pentru gestionarea situațiilor de urgență;d) prevenirea populației și menținerea încrederii acesteia în instituțiile cu rol de gestionare a situațiilor de urgență; e) protejarea culturilor agricole, a solului și a mediului înconjurător, în măsura în care este posibil;f) revenirea la starea de normalitate prin aplicarea măsurilor de refacere-reabilitare.  +  Articolul 4(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea responsabilă cu rol principal, precum și secundar pentru tipul de risc de secetă pedologică, definit la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016.(2) Autoritățile responsabile pentru managementul situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice, repartizate pe domenii de acțiune, sunt prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016.  +  Articolul 5Sunt expuse direct sau indirect tipului risc de secetă pedologică:a) viața oamenilor și bunurile acestora, precum și viața animalelor;b) obiective economice (societăți comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agrozootehnice, amenajări piscicole, porturi și altele);c) mediul natural (ecosisteme acvatice și terestre, păduri, terenuri cu destinație agricolă, intravilanul localităților, altele). (la 11-05-2020, Litera c) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 11 mai 2020 )  +  Articolul 6(1) Managementul situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice constă în identificarea, înregistrarea și evaluarea riscului și a factorilor determinanți ai acestuia, înștiințarea factorilor interesați, avertizarea, limitarea, înlăturarea sau contracararea efectelor negative produse ca urmare a manifestării factorilor de risc.(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) constituie o obligație pentru toate autoritățile responsabile și pentru toate persoanele juridice și fizice, cu excepția persoanelor cu handicap, a bătrânilor, femeilor gravide și copiilor.  +  Articolul 7(1) Pe parcursul gestionării situațiilor de urgență se pot deosebi următoarele trei situații care diferă între ele prin gradul de pericol asociat:a) situația de atenție - are semnificația unei situații deosebite și nu reprezintă neapărat un pericol, dar necesită o vigilență sporită prin îndesirea observațiilor și măsurătorilor care se fac pentru urmărirea fenomenului și pentru prognoza evoluției sale, frecvența fiind stabilită de către Administrația Națională de Meteorologie, prin intermediul stațiilor meteorologice cu program agrometeorologic;b) situația de alertă - este caracterizată printr-o evoluție a fenomenelor în direcția în care poate conduce la un anume pericol cu un grad de intensitate mare, pot produce pagube sociale și economice însemnate, respectiv perioade prelungite de secetă, modificări semnificative ale rezervei de umiditate a solului determinată prin metoda bilanțului apei în sol, validate de măsurători directe efectuate cu senzori de umiditate în platformele agrometeorologice din cadrul rețelei Administrației Naționale de Meteorologie.Declanșarea situației de alertă conduce la:(i) activități menite să limiteze și să diminueze efectele negative ale fenomenului;(ii) activități pregătitoare, în eventualitatea declanșării situației de pericol;c) situația de pericol - este declanșată în momentul în care pericolul devine iminent, cu efecte dezastruoase și amenințare potențială asupra vieții și bunurilor, respectiv nivelul de umiditate a solului are un deficit cuprins între 0 și 100 cm și un impact semnificativ asupra mai multor funcții de ecosistem și asupra producției agricole. Este necesară luarea unor măsuri excepționale pentru limitarea efectelor secetei pedologice. Trecerea și revenirea de la o stare la alta sunt determinate de evoluția fenomenelor.(2) Intrarea în dispozitiv sau altă denumire asimilată procedurilor specifice se realizează la declanșarea situației de atenție.(3) Activitățile specifice operațiunii de intrare în dispozitiv se realizează în conformitate cu procedurile interne ale fiecărei instituții responsabile de gestionarea riscurilor.  +  Articolul 8Aria de acoperire și măsurile de răspuns în situații de urgență pentru riscurile care fac obiectul prezentului regulament ale autorităților responsabile sunt conforme cu prevederile legislație specifice și regulamentelor de organizare și funcționare proprii.  +  Capitolul II Organizarea gestionării situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice  +  Secţiunea 1 Constituirea organismelor dedicate în domeniul managementului  +  Articolul 9(1) Comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență sunt constituite prin ordin al prefectului și se compun din:a) președinte: prefectul județului/municipiului București;b) vicepreședinți:(i) președintele consiliului județean;(ii) inspectorul șef al inspectoratului pentru situații de urgență județean, cu atribuții de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilități în realizarea intervenției;c) Secretariatul tehnic permanent. care este asigurat de inspectoratul pentru situații de urgență județean;d) membri: șefi de servicii deconcentrate, descentralizate și de gospodărie comunală și alți manageri ai unor instituții și societăți comerciale de interes județean care îndeplinesc funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență, precum și manageri ai operatorilor economici care, prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență; e) consultanți, după caz.(2) Comitetele prevăzute la alin. (1) au următoarele atribuții principale:a) evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmăresc îndeplinirea lor;b) analizează referatul tehnic, întocmit de către Grupul de suport tehnic pentru realizarea unor măsuri necesare diminuării riscurilor generate de seceta pedologică;c) analizează și avizează planurile județene pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență.(3) Persoanele din cadrul comitetului județean pentru situații de urgență au următoarele atribuții principale: I. prefectul, în calitate sa de președinte al comitetului județean pentru situații de urgență:a) stabilește responsabilitățile pentru atenționarea populației din zonele de risc la seceta pedologică;b) dispune președinților comitetelor locale pentru situații de urgență ca la primirea atenționărilor/avertizărilor privind iminența producerii unor situații de urgență să instituie serviciul de permanență la toate primăriile din zonele de risc de secetă pedologică;c) analizează informațiile primite de la comitetele locale pentru situații de urgență referitoare la derularea evenimentelor și la măsurile întreprinse;d) dispune instituțiilor reprezentate în comitetul județean/al municipiului București pentru situații de urgență să asigure mijloacele de intervenție suplimentare în sprijinul comitetelor locale pentru situații de urgență, atunci când capacitatea acestora de intervenție este depășită;e) dispune, la recomandarea specialiștilor din cadrul Grupului de suport tehnic, concentrarea mijloacelor de intervenție în zonele critice;f) dispune organizarea distribuirii apei potabile, alimentelor și ajutoarelor umanitare;g) dispune pregătirea populației în vederea conștientizării asupra riscului pe care îl prezintă seceta pedologică și a măsurilor proprii de protecție și intervenție în situații de urgență;h) numește prin ordin comisiile alcătuite din specialiști pentru evaluarea estimativă a pagubelor produse în urma fenomenului meteorologic de secetă pedologică; (la 11-05-2020, Litera h) din Punctul I. , Alineatul (3) , Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 11 mai 2020 ) i) aprobă rapoartele de sinteză;II. președintele consiliului județean, în calitatea sa de vicepreședinte al comitetului județean pentru situații de urgență:a) propune spre aprobare consiliului județean bugetul județean pentru asigurarea resurselor necesare prevenirii, pregătirii, răspunsului și refacerii/reabilitării în situații de urgență, după caz;b) desemnează personal tehnic din aparatul propriu al consiliului județean, pentru a participa în comisiile numite prin ordin al prefectului, în scopul constatării și evaluării fizice și valorice a pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice care generează seceta pedologică; (la 11-05-2020, Litera b) din Punctul II. , Alineatul (3) , Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 11 mai 2020 ) c) la solicitarea prefectului adresată președintelui consiliului județean, consiliul județean se poate întruni în ședințe extraordinare pentru adoptarea de măsuri imediate în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării urmărilor situațiilor de urgență generate de riscul de secetă pedologică la culturile agricole.  +  Articolul 10(1) Comitetele locale pentru situații de urgență se compun din:a) președinte: primarul;b) vicepreședinți: viceprimarii;c) secretar: secretarul unității administrativ-teritoriale;d) membri: reprezentanți ai serviciilor publice și ai principalelor instituții din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum și conducători/reprezentanți ai operatorilor economici din sectorul agricol, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, potențial a fi afectați.(2) Comitetele prevăzute de alin. (1) au următoarele atribuții principale:a) informează comitetul județean pentru situații de urgență, prin centrul operațional județean, respectiv al municipiului București;b) evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmăresc îndeplinirea lor, informând operativ comitetul județean pentru situații de urgență;c) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale;d) folosesc toate mijloacele existente pentru a asigura atenționarea/avertizarea cu prioritate a deținătorilor de terenuri agricole aflate în zonele de risc la secetă pedologică.(3) Persoanele din cadrul comitetului local au următoarele atribuții principale:I. primarul, în calitatea sa de președinte al comitetului local pentru situații de urgență:a) informează fermierii cu privire la necesitatea încheierii polițelor de asigurare facultativă a culturilor agricole pentru calamități;b) asigură mijloacele necesare și stabilește responsabilitățile pentru avertizarea deținătorilor de terenuri agricole din zonele de risc la seceta pedologică;c) asigură, prin secretarul comitetului local pentru situații de urgență, întocmirea unui plan local de apărare împotriva fenomenului meteorologic de secetă pedologică, afișarea extraselor din acest plan, din care au fost excluse informațiile confidențiale, pe pagina de internet a instituției și la sediul primăriei; d) asigură, împreună cu secretarul comitetului local pentru situații de urgență, centralizarea datelor privind urmările manifestării secetei pedologice;e) asigură, împreună cu secretarul comitetului local pentru situații de urgență, întocmirea și transmiterea rapoartelor operative, în maximum 24 de ore de la declanșarea evenimentului, către Centrul operațional din cadrul inspectoratului pentru situații de urgență județean și către Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice din județ;f) organizează anual și ori de câte ori este nevoie instruiri ale membrilor comitetului local pentru situații de urgență asupra atribuțiilor ce le revin pentru avertizarea/alarmarea deținătorilor de terenuri agricole din satele aparținătoare comunei;g) la primirea atenționărilor/avertizărilor meteorologice și hidrologice privind instalarea secetei pedologice, convoacă în ședințe extraordinare comitetul local pentru situații de urgență, ori de câte ori situația o impune;h) pune în aplicare măsurile adoptate prin hotărârile comitetului local pentru situații de urgență/comitetul județean pentru situații de urgență/ordin al prefectului la nivelul unității administrativ-teritoriale;i) ține permanent legătura cu inspectoratul pentru situații de urgență județean și direcția pentru agricultură județeană, respectiv a municipiului București și cu privire la evoluția situației din teren;j) dispune și asigură supravegherea permanentă a zonelor de risc de secetă pedologică;k) anunță populația, prin intermediul posturilor locale de radio și televiziune sau al membrilor comitetului local pentru situații de urgență și/sau serviciului voluntar pentru situații de urgență, cu privire la activitățile prioritare care trebuie întreprinse;l) stabilește necesarul de forțe și mijloace, pe baza planurilor/convențiilor de colaborare/cooperare, și definește nevoile de sprijin din partea comitetului județean pentru situații de urgență;m) avizează procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole;II. șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență are următoarele atribuții principale:a) întocmește documentele de organizare și funcționare a activității serviciului voluntar;b) planifică și conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului voluntar;c) asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare;d) organizează activitatea de prevenire;e) verifică întreținerea materialelor și mijloacelor din dotare;f) conduce acțiunile de intervenție în limita competențelor stabilite;g) întocmește rapoartele de intervenție.  +  Articolul 11(1) În cadrul fiecărui comitet județean pentru situații de urgență se constituie și funcționează Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice având ca efect seceta pedologică, format din specialiști cooptați din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniu de la nivelul județului. (2) Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice având ca efect seceta pedologică este numit prin ordin al prefectului și este alcătuit din reprezentanți ai centrului meteorologic regional/stației meteorologice, ai direcției pentru agricultură județene și alți reprezentanți din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniu de la nivelul județului. Acesta este condus de către directorul executiv al direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(3) Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice având ca efect seceta pedologică are următoarele atribuții specifice:a) coordonează tehnic, la nivel județean, acțiunile pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice având ca efect seceta pedologică, aplicând prevederile din planurile județene de măsuri și asigurând legăturile cu Centrul operațional din cadrul inspectoratului pentru situații de urgență județean și cu comitetul județean pentru situații de urgență, după caz;b) asigură, prin Centrul operațional din cadrul inspectoratului pentru situații de urgență județean, primirea rapoartelor operative, în timpul situațiilor de urgență, pe care le înaintează comitetului județean pentru situații de urgență; c) întocmește raportul de sinteză în baza proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole;d) participă, prin reprezentanții săi în comisiile stabilite de președintele comitetului județean pentru situații de urgență, la evaluarea și stabilirea pagubelor produse de seceta pedologică, dacă este cazul; (la 11-05-2020, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 11 mai 2020 ) e) participă la elaborarea proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole, dacă este cazul.  +  Secţiunea a 2-a Responsabilitățile tuturor structurilor din cadrul autorităților publice centrale, ale celor din subordinea/coordonarea ori de sub autoritatea acestora, respectiv ale structurilor teritoriale, autorităților locale, operatorilor economici și persoanelor fizice care au responsabilități directe ori care asigură sprijin în managementul riscului de secetă pedologică  +  Articolul 12Ministerul Afacerilor Interne îndeplinește, potrivit competențelor, următoarele atribuții:a) asigură prin Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență propriu participarea structurilor ministerului la îndeplinirea funcțiilor de sprijin, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 557/2016;b) informează Guvernul României despre consecințele produse de manifestarea secetei pedologice.  +  Articolul 13Inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București au următoarele atribuții:a) transmit prognozele, înștiințările, atenționările și avertizările privind riscul producerii fenomenelor meteorologice având ca efect seceta pedologică în localitățile potențial afectabile, primite de la Centrul operativ al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de la centrele meteorologice regionale;b) coordonează realizarea sistemelor de atenționare/ avertizare a populației în localități și verificarea stării funcționale a acestora;c) verifică periodic, în teren, împreună cu specialiști din cadrul structurilor implicate, modul de aplicare a măsurilor de prevenire a riscului de secetă pedologică și de limitare a efectelor acesteia, la nivelul autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice și operatorilor economici;d) pun la dispoziția grupurilor de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice având ca efect seceta pedologică rapoartele operative transmise de către comitetele locale pentru situații de urgență și deținătorii de terenuri agricole afectate;e) participă la evaluarea fizică și valorică a pagubelor înregistrate în cadrul comisiilor constituite prin ordin al prefectului.  +  Secţiunea a 3-a Stabilirea autorităților și structurilor implicate în constatarea pagubelor înregistrate și transpunerea valorică a acestora  +  Articolul 14Personalul din cadrul autorităților și structurilor implicate în constatarea și evaluarea pagubelor pe timpul manifestării tipului de risc de secetă pedologică este desemnat prin ordin/dispoziție de către președinții comitetelor județene pentru situații de urgență.  +  Articolul 15(1) Utilizatorii de terenuri cu destinație agricolă înscriși în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ale căror suprafețe cu culturi agricole au fost calamitate în procent de peste 30%, depun înștiințări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel târziu la data de 1 august inclusiv pentru culturile agricole înființate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 15 octombrie inclusiv pentru celelalte culturi agricole.(2) Înștiințările scrise, care se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament, cuprind datele de identificare ale utilizatorului de teren agricol, datele de identificare ale suprafeței calamitate, respectiv număr bloc fizic și număr parcelă agricolă, suprafața parcelei agricole calamitate, cultura calamitată, cu specificarea dacă suprafața calamitată se află în zonă irigabilă. (la 31-05-2023, Articolul 15 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 197 din 23 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 31 mai 2023 )  +  Articolul 16În baza înștiințărilor prevăzute la art. 15, comitetul local pentru situații de urgență întocmește un raport operativ cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament, în termen de maximum 24 de ore de la înregistrarea înștiințărilor, pe care îl transmite în termen de maximum 24 de ore de la întocmire către Centrul operațional din cadrul inspectoratului pentru situații de urgență județean și către Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice din județ. (la 31-05-2023, Articolul 16 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 197 din 23 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 31 mai 2023 )  +  Articolul 17În termen de maximum 24 de ore de la primirea rapoartelor operative prevăzute la art. 16, Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice din județ întocmește centralizatorul rapoartelor operative cu evaluarea pagubelor la culturile agricole asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament, pe care îl înaintează comitetului județean pentru situații de urgență. (la 31-05-2023, Articolul 17 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 197 din 23 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 31 mai 2023 )  +  Articolul 18(1) Prefectul, în calitatea sa de președinte al comitetului județean pentru situații de urgență, numește, prin ordin, comisiile de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole.(2) Din cadrul comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole fac parte reprezentanți desemnați din cadrul administrației publice locale, un reprezentant al centrului județean/local al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și un reprezentant al direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(3) Prezența în teren a tuturor reprezentanților prevăzuți la alin. (2) și a fermierului sau a reprezentantului acestuia este obligatorie.(4) Secretariatele comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole sunt asigurate de către reprezentanți din cadrul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(5) Comisiile prevăzute la alin. (1) întocmesc procese-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole, al căror model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament, prin validarea și centralizarea datelor conținute în rapoartele operative întocmite la nivelul comitetelor locale pentru situații de urgență și evaluarea acestora.(6) Procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole se întocmesc până cel târziu la data de 15 august inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 30 noiembrie inclusiv, pentru celelalte culturi agricole, și se comunică prin grija secretariatelor comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole comitetului local pentru situații de urgență, iar după semnarea de către președintele comitetului local pentru situații de urgență secretariatele transmit câte un exemplar membrilor comisiilor și producătorului agricol.(7) Suprafețele de terenuri cu destinație agricolă ocupate cu culturile agricole calamitate de seceta pedologică, pentru care utilizatorii de terenuri depun înștiințări conform prevederilor art. 15, pot fi recoltate sau reînsămânțate și anterior datei de întocmire a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole, prevăzut la alin. (5).(8) În aplicarea prevederilor alin. (7), producătorii agricoli au obligația identificării suprafețelor calamitate, respectiv a blocului fizic și parcelei/tarlalei aferente și menținerii unei zone-tampon/martor nerecoltate sau nereînsămânțate, în suprafață de minimum 5% din suprafața blocului fizic și parcelei/tarlalei aferente culturii afectate, care se pun la dispoziția comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor în vederea întocmirii procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor la culturi agricole.(9) Persoanele nominalizate în comisiile pentru constatarea și evaluarea pagubelor la culturile agricole au obligația asumării proceselor-verbale pe baza experienței și a cunoștințelor tehnice/profesionale deținute.(10) Comitetul local pentru situații de urgență înregistrează procesele-verbale pentru constatarea și evaluarea pagubelor la culturile agricole și le înaintează comitetului județean pentru situații de urgență.(11) Comitetul județean pentru situații de urgență înaintează procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole către Grupul de suport tehnic, în vederea întocmirii rapoartelor de sinteză cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, al căror model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament.(12) Rapoartele de sinteză se întocmesc până cel târziu la data de 15 septembrie inclusiv, pentru culturile înființate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 15 decembrie inclusiv, pentru celelalte culturi agricole, și se comunică instituției prefectului, consiliului județean și Centrului operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 31-05-2023, Articolul 18 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 197 din 23 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 31 mai 2023 )  +  Articolul 19Reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, din cadrul comisiilor prevăzute la art. 18 alin. (1), întocmesc un raport centralizator privind calamitățile generate de seceta pedologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul regulament, pe care îl transmit către Centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 31-05-2023, Articolul 19 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 197 din 23 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 31 mai 2023 )  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 20(1) Promovarea și finanțarea acțiunilor și măsurilor urgente de intervenție în vederea înlăturării efectelor manifestării fenomenului de secetă pedologică vor avea la bază procesele-verbale pentru constatarea și evaluarea pagubelor la culturile agricole.(2) Termenele de emitere și competențele autorităților și instituțiilor în elaborarea și promovarea actelor normative necesare înlăturării efectelor manifestării fenomenului de secetă pedologică sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul Regulament. (la 31-05-2023, Articolul 21 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 197 din 23 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 31 mai 2023 )  +  Anexa nr. 1la regulamentUAT .............................................., județul ...............................Comitetul local pentru situații de urgență Nr. ............... din ............................
  ÎNȘTIINȚARE
  (model)
  Denumirea PJ/PFA/ÎI/ÎFNumele și prenumele PF
  Cod unic de înregistrare (CUI)/ Cod de identificare fiscală (CIF)
  CNP pentru PF
  Numele titularului/administratorului/reprezentantului legalPrenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal
  CNP-ul titularului/administratorului/reprezentantului legal
  Codul țării și nr. actului de identitate (pentru altă cetățenie)
  Sediul social PJ/PFA/ÎI/ÎFDomiciliul PF
  Județul/SectorulLocalitatea
  Satul/StradaNr.Cod poștalBl.Ap.
  TelefonFaxE-mail
  Împuternicit (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  NumelePrenumele
  CNP
  Nr. și data împuternicirii/procurii
  Declar că am luat cunoștință de Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, cu modificările și completările ulterioare.Depun la UAT ...................................., județul ........................., Comitetul local pentru situații de urgență, următoarea înștiințare privind suprafețe calamitate ca urmare a manifestării secetei pedologice, situate pe raza administrativ-teritorială a UAT:
  Nr. crt.CulturaBloc fizicNumăr parcelă agricolă/tarlaSuprafață parcelă agricolă declarată conform cerere plată APIA (ha)Suprafață parcelă agricolă calamitată (ha)
  012345
  1
  2
  ..................................................................
  Total(X)(X)
  Menționez că suprafața parcelei/parcelelor agricole calamitate, de .................ha, se află/nu se află în perimetru irigabil.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise sunt corecte, complete și perfect valabile.Denumirea/Prenumele, numele .................................Semnătura ............................. (la 31-05-2023, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 197 din 23 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 31 mai 2023 )
   +  Anexa nr. 2la regulament
  RAPORT OPERATIV
  cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică
  (model)
  UAT .........................., județul .......................
  Nr. crt.CulturaBloc fizicNumăr parcelă agricolă/tarlaSuprafață parcelă agricolă declarată conform cerere plată APIA (ha)Suprafață parcelă agricolă calamitată (ha)
  012345
  1.
  2.
  3.
  ...
  Data .......................Președintele Comitetului local pentru situații de urgență,
  Primar,
  ...............................................
  (numele și prenumele)
  ...............................................
  (semnătura/ștampila, după caz)
  (la 31-05-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 197 din 23 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 31 mai 2023 )
   +  Anexa nr. 3la regulament
  CENTRALIZATORUL
  rapoartelor operative cu evaluarea pagubelor la culturile agricole,
  asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică
  (model)
  Județul .................................
  Nr. crt.CulturaSuprafața totală declarată (ha)Din care suprafața calamitată (ha)
  0123
  1.
  2.
  3.
  ...
  Data ....................Șeful Grupului de suport tehnic
  Directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județene ...........................
  ...............................................
  (numele și prenumele)
  ...............................................
  (semnătura)
  Membrii Grupului de suport tehnic
  1.Reprezentantul ...........................Numele și prenumele ........................... Semnătura ...........................
  2.Reprezentantul ...........................Numele și prenumele ...........................Semnătura ...........................
  3.Reprezentantul ........................... Numele și prenumele ...........................Semnătura ...........................
  4.Reprezentantul ........................... Numele și prenumele ...........................Semnătura ...........................
  .............................
  (la 31-05-2023, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 197 din 23 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 31 mai 2023 )
   +  Anexa nr. 4la regulament
  PROCES-VERBAL
  de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole
  (model)
  UAT ............/Localitatea ................... Nr. .................. din ...............Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole, numită prin Ordinul prefectului nr. ............ din ............., formată din reprezentanți ai:– unității administrativ-teritoriale (UAT) ............................................. (numele, prenumele și funcția);– direcției pentru agricultură județene ............................................... (numele, prenumele și funcția);– centrului județean/local al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) ........................................ (numele, prenumele și funcția);ca urmare a Înștiințării nr. ....... din ..........., depusă de către producătorul agricol ........................................... (numele, prenumele/denumirea), identificat cu ID APIA nr. ............/........, s-a deplasat la fața locului, unde a constatat că la ............................. (data, perioada) s-au produs calamități ale suprafețelor culturilor declarate de producătorul agricol, cauzate de seceta pedologică, după cum urmează:
  Nr. crt.CulturaBloc fizicNumăr parcelă agricolă/tarlaSuprafața declarată conform cerere plată APIA (ha)Suprafața calamitată (ha)Evaluarea nivelului producției pe suprafața calamitată (kg/ha)Producția medie pe 5 ani anteriori (kg/ha)Procent calamitare producție (%)
  012345678
  1.
  2.
  Total(x)(x)
  1.
  2.
  ...
  Total(x)(x)
  Total general(x)(x)
  NOTĂ:1. Coloana 5 - se stabilește prin măsurare/determinare de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole.2. Coloana 6 - constatarea și evaluarea producției pe suprafața calamitată se fac de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole, conform Normelor tehnice de evaluare a producției pentru fiecare cultură calamitată.3. Coloana 7 - producția medie pe 5 ani anteriori, din care se elimină valoarea cea mai mare și valoarea cea mai mică, care se completează după cum urmează:a) pentru producători agricoli persoane fizice și/sau persoane fizice autorizate și/sau persoane juridice, care nu au istoric de activitate sau nu au istoric pentru cultura calamitată sau istoricul acestora este mai mic de 5 ani anteriori, aceasta nu se calculează și se stabilește de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole pe baza interogării bazei de date I.N.S. - Tempo On line „AGR110A - Producția medie la hectar, la principalele culturi, pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe“ pentru cultura/județul în cauză;b) pentru producătorii agricoli persoane fizice autorizate și/sau persoane juridice, care dețin evidențe contabile și au istoric de activitate pentru cultura în cauză, aceasta se stabilește pe baza datelor de producție din evidențele contabile proprii, puse la dispoziția comisiei de către producătorii agricoli;c) pentru producătorii agricoli persoane fizice și/sau persoane fizice autorizate și/sau persoane juridice, care dețin cel puțin un proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor încheiat în unul din cei 5 ani anteriori, aceasta nu se calculează și se stabilește de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole pe baza interogării bazei de date I.N.S. - Tempo On line „AGR110A - Producția medie la hectar, la principalele culturi, pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe“ pentru cultura/județul în cauză.4. Coloana 8 - se determină de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole prin aplicarea următoarei formule de calcul: % = 100 - coloana 6/coloana 7 x 100Situația culturilor la data constatării pagubelor:1. Stadiul de dezvoltare ...............................................2. Aspecte de vătămare (dăunare) ..............................3. Măsuri aplicate de către producătorul agricol pentru reducerea sau limitarea pagubelor ...............................................4. Detalierea situației existente la momentul constatării, cu referire la suprafețele aflate în perimetrul irigabil, respectiv cât din suprafața calamitată este situată în perimetrul irigabil (ha) ........................................Determinările s-au realizat în prezența producătorului agricol/persoanei împuternicite.Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 exemplare, câte o copie pentru fiecare membru al comisiei, iar originalul se predă producătorului agricol/persoanei împuternicite.Comisia:1. ................................................................................... (numele, prenumele, funcția, instituția reprezentată, semnătura)2. ................................................................................... (numele, prenumele, funcția, instituția reprezentată, semnătura)3. ................................................................................... (numele, prenumele, funcția, instituția reprezentată, semnătura)Producător agricol/Împuternicit .............................................., CNP/CUI ........................................ (numele, prenumele, funcția, instituția reprezentată, semnătura)Președintele comitetului local pentru situații de urgență,Primar, ..................................................................... (numele/prenumele/semnătura)NOTĂ:Procesul-verbal constituie documentul doveditor care se atașează la înștiințarea cu privire la forța majoră, care se prezintă la instituțiile statului. (la 10-07-2024, Anexa nr. 4 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 271 din 4 iulie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 iulie 2024 )
   +  Anexa nr. 5la regulamentAprobatPreședintele comitetului județean pentru situații de urgență,Prefect,..........................
  RAPORT DE SINTEZĂ
  cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, pe UAT-uri
  (model)
  Nr. crt.Municipiul, orașul, comuna/localități aparținătoarePagube constatate conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare și evaluare a pagubelor
  CulturaSuprafața totală declarată (ha)Din care suprafața calamitată (ha)
  01234
  1. UAT ................................................ cod SIRUTA ....................
  Localitatea 1
  ....................................................................................
  Localitatea 2
  ....................................................................................
  ............................
  Localitatea n
  ....................................................................................
  2. UAT .......................................... cod SIRUTA ............................
  Localitatea 1
  ....................................................................................

  RAPORT DE SINTEZĂ
  cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, pe UAT-uri și producători agricoli
  (model)
  Nr. crt.Municipiul, orașul, comuna/localități aparținătoareProducător agricol (date de identificare/cod ID APIA)Pagube constatate conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare și evaluare a pagubelor
  Suprafața totală declarată (ha)Din care suprafața calamitată (ha)
  01234
  UAT 1 ...................................... cod SIRUTA ....................
  Cultura 1 ..............................
  Localitatea 1Producător 1
  Producător 2
  ..........................................................
  Total
  Localitatea 2Producător 1
  Producător 2
  ............................................................
  Total
  Total cultura 1
  Cultura 2 ..............................
  Localitatea 1Producător 1
  Producător 2
  ........................................................
  Total
  Localitatea 2Producător 1
  Producător 2
  ........................................................
  Total
  Total cultura 2
  Total UAT 1 (total cultura 1 + total cultura 2 + total cultura.....)
  UAT 2 ..................................... cod SIRUTA ....................
  Cultura 1 ..............................
  Localitatea 1Producător 1
  Producător 2
  .............................................................
  Total
  Localitatea 2Producător 1
  Producător 2
  .............................................................
  Total
  Total cultura 1
  Cultura 2 ..............................
  Localitatea 1Producător 1
  Producător 2
  .............................................................
  Total
  Localitatea 2Producător 1
  Producător 2
  .............................................................
  Total
  Total cultura 2
  Total UAT 2 (total cultura 1 + total cultura 2 + total cultura .....)
  Total general (total UAT 1 + total UAT 2 + total UAT ....)

  Șeful Grupului de suport tehnic,
  ................................................................
  Directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județene ..............,
  ................................................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ................................................................
  Întocmit
  Reprezentant cu rol principal în GST DAJ,
  ...............................................................
  Reprezentant cu rol principal în GST APIA,
  ...............................................................
  (la 31-05-2023, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 197 din 23 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 31 mai 2023 )
   +  Anexa nr. 6la regulament
  RAPORT CENTRALIZATOR
  privind calamitățile generate de seceta pedologică
  Direcția pentru Agricultură Județeană ................................, respectiv a Municipiului București
  Nr. crt.SpecificareCultura 1 ..........Cultura 2 ..........Cultura 3 ..........................
  012345
  1.Suprafața totală declarată (ha)
  2.Suprafața totală calamitată (ha)
  3.Număr de solicitanți
  Data ..............................................Centralizat conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare și evaluare a pagubelor
  Reprezentant al Direcției pentru Agricultură Județene ............................,
  .......................................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura ....................................
  Director executiv,
  ......................................................
  (numele și prenumele)
  ......................................................
  (semnătura/ștampila, după caz)
  (la 31-05-2023, Actul a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 197 din 23 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 31 mai 2023 )
  -----