ACORD din 25 decembrie 1963între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind transporturile internaţionale rutiere
EMITENT
 • CONSILIUL DE MINIŞTRI
 • Publicat în  COLECŢIA H.C.M. nr. 8 din 7 martie 1964  Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, dorind sa reglementeze transporturile de călători şi mărfuri cu vehicule rutiere între cele doua tari, precum şi în tranzit pe teritoriul lor, au convenit asupra celor ce urmează: I. TRANSPORTURI DE CĂLĂTORI Transporturi supuse regimului de autorizaţie  +  Articolul 1Toate transporturile de călători între cele doua tari sau în tranzit pe teritoriul lor sînt supuse regimului de autorizaţie, cu excepţia celor prevăzute la art. 6 din prezentul Acord.  +  Articolul 2Cererile pentru obţinerea autorizaţiilor se vor prezenta cu doua luni înainte de începerea transporturilor. Linii regulate  +  Articolul 3Liniile regulate între cele doua tari sau în tranzit pe teritoriul lor, se vor stabili de comun acord de către organele competente ale Părţilor contractante. Ele fac obiectul unei autorizaţii speciale ce se eliberează de către organele competente ale Părţilor contractante, fiecare pentru porţiunea de parcurs situata pe teritoriul sau, pe bază de reciprocitate, afară de cazul cînd nu s-a stabilit altfel de către aceste organe. Modalităţile de acordarea autorizaţiei speciale, durata sa, tariful, frecventa curselor, itinerarul şi orarul vor fi stabilite de comun acord de către organele competente ale celor două Părţi contractante. La stabilirea liniilor regulate, organele competente ale fiecărei Părţi contractante vor tine seama de necesitaţi şi de eficienta lor economică.  +  Articolul 4Cererea pentru obţinerea autorizaţiei speciale se adresează organelor competente ale tarii de înmatriculare a vehiculului rutier. Ea va fi însoţită de proiectele de orar, de tarif şi de itinerariu, precum şi de indicaţii cu privire la durata de exploatare în cursul anului şi a datei prevăzute pentru începerea folosirii liniei. Organele competente ale Părţilor contractante pot cere şi alte date pe care le considera necesare. Organele competente ale unei Părţi contractante comunică organelor competente ale celeilalte Părţi contractante cererile pe care le-au admis, însoţite de documentaţia necesară, precum şi de o copie de pe autorizaţia specială pentru parcursul situat pe teritoriul tarii lor. Alte transporturi supuse regimului de autorizaţie  +  Articolul 5Transporturile neregulate (navete şi curse întrerupte) sînt supuse unei autorizaţii, eliberata pe baza cererii adresate organelor competente ale tarii de înmatriculare a vehiculului rutier şi transmisă organelor competente ale celeilalte Părţi contractante, pentru obţinerea aprobării lor. Transporturi nesupuse regimului de autorizaţie  +  Articolul 6Transporturile turistice ocazionale nu sînt supuse regimului de autorizaţie. Aceasta dispoziţie se aplică de fiecare data cînd aceleaşi persoane, cetăţeni ai celor două Părţi contractante, sînt transportate cu acelaşi vehicul rutier: a) fie în cursul unui voiaj circular care a început şi care trebuind să se termine în ţara de înmatriculare a vehiculului rutier; b) fie în cazul unui voiaj avînd punctul de plecare situat într-o localitate în ţara de înmatriculare a vehiculului rutier şi punctul de destinaţie pe teritoriul celeilalte Părţi contractante, sub rezerva ca vehiculul rutier să se întoarcă gol în ţara de înmatriculare, dacă nu exista o autorizaţie contrară. II. TRANSPORTURI DE MĂRFURI Transporturi supuse regimului de autorizaţie  +  Articolul 7Toate transporturile de mărfuri între cele doua tari sau în tranzit pe teritoriul lor sînt supuse regimului de autorizaţie, cu excepţia celor enumerate la art. 12 din prezentul Acord.  +  Articolul 8Se eliberează o autorizaţie de transport distinctă pentru fiecare cursa şi fiecare vehicul rutier, care este valabilă pentru un transport la ducere şi inapoiere. Autorizaţia de transport permite folosirea unui vehicul rutier cu remorca sau semiremorca. Aceeaşi autorizaţie de transport permite transportatorului sa ia marfa la inapoiere, la plecarea de pe teritoriul celeilalte tari, la terminarea unuia din transporturile vizate la art. 7. Greutatea totală a mărfii transportate pe vehiculul rutier, inclusiv pe remorca sau semiremorca de transport, nu poate fi mai mare decât aceea menţionată în autorizaţia de transport folosită de vehiculul rutier respectiv.  +  Articolul 9Autorizaţia de transport prevăzută în anexa nr. 1 la acest Acord, va însoţi vehiculul rutier pe teritoriul celeilalte Părţi contractante şi va fi prezentată la cererea organelor competente. Autorizaţia de transport se eliberează unei întreprinderi şi are valabilitatea un an, nefiind transmisibila.  +  Articolul 10Autorizaţiile de transport sînt eliberate de organele competente ale tarii de înmatriculare a vehiculului rutier în limita contingentelor pe care organele competente ale celor două Părţi contractante le vor stabili anual, de comun acord şi pe bază de reciprocitate. Organele competente ale Părţilor contractante îşi vor transmite pînă la 1 decembrie al fiecărui an, numărul de autorizaţii stabilit pentru anul următor.  +  Articolul 11Transportatorii unei Părţi contractante nu sînt autorizaţi să execute transporturi, la plecarea de pe teritoriul celeilalte Părţi contractante cu destinaţia unei tari terţe, fără consimţămîntul organelor competente ale acestei Părţi contractante. Transporturi nesupuse regimului de autorizaţie  +  Articolul 12Sînt scutite de autorizaţie de transport: a) transporturile de efecte de strămutare, făcute cu vehicule rutiere special amenajate în acest scop; b) transporturile de cadavre efectuate cu vehicule rutiere special angajate în acest scop; c) transporturile de obiecte destinate targurilor şi expoziţiilor; d) transporturile de cai de curse, de vehicule de curse şi de alte accesorii de sport, destinate manifestatiilor sportive; e) transporturile de decoruri şi de recuzite de teatru; f) transporturile de instrumente muzicale şi de materiale destinate înregistrărilor radiofonice, cinematografice sau de televiziune. Totuşi, transporturile prevăzute la literele c), d), e) şi f), nu sînt scutite de autorizaţie de transport, decât dacă animalele sau obiectele vor fi readuse în ţara de înmatriculare a vehiculului rutier. Probleme vamale  +  Articolul 13Transporturile de mărfuri cu vehicule rutiere se vor efectua pe baza unei scrisori de trasura, care va conţine datele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul Acord.  +  Articolul 14În transporturile internaţionale rutiere de mărfuri efectuate în baza acestui Acord, se aplică prevederile convenţiei vamale referitoare la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), încheiată la Geneva la 15 ianuarie 1959. III. DISPOZIŢII GENERALE Transporturi interne  +  Articolul 15Transportatorii unei Părţi contractante nu sînt autorizaţi să efectueze transporturi de călători sau de mărfuri între doua puncte situate pe teritoriul celeilalte Părţi contractante. Combustibil şi piese de schimb  +  Articolul 16Combustibilul conţinut în rezervoarele prevăzute de constructor pentru tipurile de vehicule rutiere respective, este scutit de taxe vamale şi de orice alte taxe. Aceeaşi scutire se aplică şi pieselor de rezerva importate temporar pentru eventualele reparaţii necesare vehiculului rutier. Piesele înlocuite se vor exporta sau distruge sub controlul organului vamal. Procedura privind schimbul de documente  +  Articolul 17Organele competente ale Părţilor contractante stabilesc de comun acord modalităţile referitoare la schimbul de documente şi de date statistice cu privire la transporturi. Sancţiuni  +  Articolul 18În caz de încălcare a dispoziţiilor prezentului Acord săvîrşită pe teritoriul uneia din Părţile contractante, organele competente ale tarii de înmatriculare a vehiculului rutier sînt ţinute, la cererea organelor competente ale celeilalte Părţi contractante, să aplice una din următoarele sancţiuni: a) avertisment simplu; b) avertisment cu menţiunea ca în caz de recidiva se va aplica măsura prevăzută la litera c) din prezentul articol; c) retragerea temporară sau definitivă a dreptului de a efectua transporturi pe teritoriul tarii unde încălcarea a fost săvîrşită. Organele care aplica sancţiunea sînt ţinute sa informeze organele care au cerut-o. Transfer  +  Articolul 19Plăţile, care trebuie făcute în virtutea obligaţiilor decurgînd din dispoziţiile prezentului Acord, sînt reglementate potrivit Acordului de plati în vigoare între cele doua Părţi. Scutiri de taxe şi drepturi  +  Articolul 20Întreprinderile de transport ale unei Părţi contractante care efectuează transporturi de călători sau de mărfuri, sînt scutite pe bază de reciprocitate de plată taxelor şi a drepturilor pe teritoriul celeilalte Părţi contractante pentru transporturile de călători ca şi pentru transporturile de mărfuri, în limitele şi în condiţiile prevăzute în articolele 1 şi 10 din prezentul Acord. Scutirea de taxe, în condiţiile alineatului precedent din acest articol, se referă şi la taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de transport. Organe competente  +  Articolul 21Părţile contractante îşi notifica organele competente autorizate pentru aplicarea prezentului Acord. Comisie mixtă  +  Articolul 22Delegaţii Părţilor contractante se întrunesc, după necesitate, într-o Comisie mixtă, pentru rezolvarea problemelor stabilite în prealabil, de către organele competente ale celor două tari, ce nu au putut fi rezolvate pe cale directa de către aceste organe. Concluziile Comisiei mixte sînt supuse aprobării organelor competente ale fiecărei Părţi contractante. Permis de circulaţie şi permis de conducere  +  Articolul 23Orice vehicul rutier trebuie să posede un permis naţional de circulaţie.  +  Articolul 24Conducătorii de vehicule rutiere vor poseda carnete de conducere naţionale sau internaţionale. Vize  +  Articolul 25Personalul de serviciu al vehiculului rutier al fiecărei Părţi contractante va avea asupra sa paşapoarte cu viza de intrare pe teritoriul celeilalte Părţi contractante, valabilă pentru un număr de călătorii nelimitat, pe o perioadă de cel puţin trei luni. Aceste vize vor fi acordate într-un termen cît mai scurt posibil. Legislaţie naţionala  +  Articolul 26În măsura în care prin prezentul Acord nu s-a reglementat altfel, Părţile contractante îşi rezerva dreptul să-şi aplice legislaţia lor naţionala.  +  Articolul 27În caz de aplicare a oricăror sancţiuni personalului de serviciu al vehiculului rutier al unei Părţi contractante pe teritoriul celeilalte Părţi contractante, despre aceasta vor fi înştiinţate organele competente ale Părţii căreia acest personal aparţine. IV. DISPOZIŢII FINALE Intrare în vigoare şi valabilitate  +  Articolul 28Prezentul Acord va fi supus aprobării celor două Guverne şi va intra în vigoare la data comunicării reciproce privind aprobarea lui. Acordul va fi valabil pe o perioadă de un an începînd de la data intrării sale în vigoare şi se va prelungi tacit, din an în an, dacă nici una din Părţile contractante nu-l denunta cu cel puţin trei luni înainte de data expirării valabilităţii sale. Întocmit la Bucureşti, la 25 decembrie anul una mie noua sute sasezeci şi trei, în doua exemplare originale, fiecare în limba română şi limba sârbo-croată, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate. PENTRU GUVERNULREPUBLICII POPULARE ROMÂNEss. M. BalanescuPENTRU GUVERNULREPUBLICII SOCIALISTEFEDERATIVE IUGOSLAVIAss. Arso Milatovici  +  Anexa 1    REPUBLICA POPULARA ROMÂNĂ     MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI TELECOMUNICATIILOR     DIRECŢIA GENERALĂ A TRANSPORTURILOR AUTO     Transport scutit de taxe în baza .................,              AUTORIZAŢIE PENTRU TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL DE MĂRFURI                            între R.P.R. şi R.S.F.I.
  Valabilă pe teritoriul Republicii Populare Române Nr. autorizaţiei .........
  Durata valabilităţii .........
  Vama de intrare: ........ Vama de ieşire: ......
  Transportatorul Vehicul sau ansamblu
  Caracteristici Camion sau tractor Remorca sau semiremorca
  1. Numele (sau denumirea întreprinderii) ....................... 2. Domiciliul ............ 3. Categoria de transport: - în interesul persoanelor terţe .................. - pentru nevoile proprii: ........................ 4. Nr. de înmatriculare ................ .......... ............
  5. Greutate maxima autorizata (1) .................. 6.Greutatea vehiculului gol ................ 7. Incarcatura maxima autorizata(1) ................... (1) în ţara de înmatriculare a vehiculului .............
  Marfa care se transporta Locul de încărcare Locul de descărcare Condiţii speciale
  Categoria Greutatea
  La ducere
  La întoarcere
  CONDIŢII GENERALE Aceasta autorizaţie nu scuteşte pe beneficiar de obligaţiile de a respecta regulile existente în Republica Populara Română referitor la circulaţia pe drumuri. Orice transport intern pe teritoriul Republicii Populare Române este interzis. Aceasta autorizaţie va însoţi vehiculul şi va fi prezentată la controlul organelor vamale ale Republicii Populare Române la intrare şi ieşire. De asemenea, va fi prezentată la cererea organelor competente. Aceasta autorizaţie s-a eliberat în baza art. 20 din Acordul între R.P.R. şi R.S.F.I., privind transportul rutier de călători şi mărfuri cu mijloace de transport rutiere, la data de 25 decembrie anul 1963 şi este scutită de taxe.
  ELIBERAT LA BUCUREŞTI Data .......... PENTRU DIRECŢIA GENERALĂ A TRANSPORTURILOR AUTO (Spaţiu rezervat pentru certificare din partea organelor celeilalte tari)
      Controlul transporturilor efectuate     (se completează de către transporturilor înainte de efectuarea     fiecărui transport)
  Data transportului Marfa care se transporta Locul încărcării Locul descărcării Viza vămii
  Categoria Greutatea
  1 Intrare
  Ieşire
  2*) Intrare
  Ieşire
  ------------------    *) Se va completa numai în caz de transport în tranzit.     Controlul pe parcurs pe teritoriul Republicii Populare Române
  Data Ora Locul Constatarea Organul de control Semnatura
  Numele Funcţia
   +  Anexa 2Date care se includ în scrisoarea de trasura în baza articolului 13 din Acord a) Locul şi data eliberării. b) Numele şi adresa expeditorului. c) Numele şi adresa transportatorului. d) Locul şi data încărcării mărfii şi destinaţia. e) Numele şi adresa destinatarului. f) Felul mărfii şi modul ambalarii ei. g) Numărul coletelor. h) Greutatea bruta. i) Cheltuielile de expediţie şi alte cheltuieli. j) Indicaţiile speciale ale expeditorului precum şi alte aranjamente. k) Semnatura expeditorului. l) Semnatura destinatarului. Denumirile rubricilor de mai sus sînt tipărite în scrisoarea de transport în limba tarii transportatorului. Rubricile se completează în limba tarii expeditorului sau transportatorului. ---------------