DECRET nr. 69 din 1 martie 1984privind contractările şi achiziţiile de produse agricole vegetale
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 16 din 1 martie 1984  Congresul al XII-lea şi Conferinţa Naţionala ale partidului au stabilit ca un obiectiv fundamental al actualei etape de dezvoltare a societăţii noastre socialiste înfăptuirea noii revoluţii agrare şi perfecţionarea întregii activităţi din agricultura, în vederea creşterii substanţiale a producţiei vegetale şi animale, a sporirii contribuţiei acestui important sector al economiei naţionale la asigurarea progresului multilateral al întregii tari, la ridicarea generală a nivelului de viaţa şi de civilizatie al poporului. Realizarea acestui important obiectiv, creşterea puternica a bazei tehnico-materiale şi perfecţionarea continua a relaţiilor de producţie în agricultura impun folosirea integrală a pămîntului, înlăturarea oricărei forme de risipa şi degradare a terenurilor, obţinerea de producţii tot mai mari şi, pe aceasta baza, satisfacerea, în conformitate cu principiile autoconducerii şi autoaprovizionarii, a cerinţelor de consum ale populaţiei şi altor nevoi ale economiei naţionale. Pămîntul - principalul mijloc de producţie în agricultura - reprezintă, indiferent de forma de proprietate, un bun al întregii societăţi, avutie naţionala în a carei judicioasă utilizare este vital interesat întregul nostru popor. Folosirea completa, protejarea şi ameliorarea fondului funciar constituie o obligaţie de prim ordin a organelor de stat, o îndatorire primordială a deţinătorilor de terenuri cu orice titlu, a tuturor cetăţenilor patriei noastre. În vederea bunei aprovizionari a populaţiei de la oraşe şi sate, a sporirii livrărilor la fondul de stat şi satisfacerii celorlalte nevoi ale economiei naţionale, este necesar ca întreg pămîntul tarii - limitat ca întindere şi de neinlocuit - să fie valorificat integral, cu randament sporit şi cu eficienta cît mai ridicată. De aceea, în conformitate cu prevederile legii, toţi cei care deţin terenuri agricole trebuie să cultive întreaga suprafaţa de teren, să asigure creşterea continua a producţiei agricole vegetale şi animale, în concordanta cu sarcinile prevăzute în planul de dezvoltare a agriculturii şi industriei alimentare. Organizarea şi dezvoltarea unei producţii agricole moderne, intensive, în ţara noastră, se bazează pe proprietatea socialistă - de stat şi cooperatista -, sectorul socialist al agriculturii constituind sursa principala de realizare a fondului de stat cu aceste produse. Sectorul socialist al agriculturii va avea şi în continuare rolul determinant în producţia agricolă vegetala şi animala, în asigurarea autoaprovizionarii şi a fondului de stat. Dezvoltarea şi întărirea sectorului socialist al agriculturii, creşterea producţiei în unităţile de stat şi cooperatiste, perfecţionarea continua a formelor de organizare a muncii şi sporirea eficientei economice a întregii activitali vor constitui şi în viitor orientarea de baza a dezvoltării agriculturii noastre, a infaptuirii noii revoluţii agrare în România. Totodată, un rol important în sporirea producţiei agricole, în asigurarea populaţiei cu produse animale şi vegetale îl au şi gospodăriile personale ale membrilor cooperatori, precum şi gospodăriile producătorilor agricoli particulari, care dispun de un important potenţial economic şi constituie o sursa însemnată pentru asigurarea autoaprovizionarii şi sporirea fondului de stat de produse agricole. Statul acorda un sprijin puternic dezvoltării agriculturii, creşterii productiilor agricole în unităţile socialiste şi în gospodăriile populaţiei. Importante fonduri sînt alocate din bugetul de stat pentru creşterea şi modernizarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, pentru realizarea obiectivelor Programului naţional de asigurare a unor producţii agricole sigure şi stabile. De sprijinul statului beneficiază atît unităţile agricole socialiste, cît şi membrii cooperativelor agricole de producţie şi producătorii particulari din zonele necooperativizate, întreaga taranime. De aceea, este necesară creşterea contribuţiei gospodariilor membrilor cooperativelor agricole de producţie şi ale producătorilor particulari la asigurarea autoaprovizionarii şi la sporirea fondului de stat de produse agricole vegetale şi animale. Totodată, se impune perfecţionarea activităţii de constituire a fondului de autoaprovizionare şi a fondului de stat de produse agricole, instituindu-se un sistem unic de contractari şi achiziţii, prin care să se stabilească şi obligaţii ferme atît pentru cooperativele agricole de producţie, membrii acestora şi producătorii particulari, cît şi pentru unităţile socialiste cu atribuţii de contractare şi achiziţii de produse agricole vegetale. În acest scop, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Aprovizionarea populaţiei de la oraşe şi sate cu produse agricole se realizează, potrivit legii, pe baza principiilor autoconducerii şi autoaprovizionarii teritoriale, folosind resursele proprii din producţia unităţilor agricole cooperatiste, gospodăriile membrilor cooperativelor agricole de producţie şi ale producătorilor particulari, precum şi cele din fondul de stat.  +  Articolul 2Toţi locuitorii din mediul rural şi urban care deţin terenuri agricole au obligaţia să le cultive, sa crească animale şi păsări, în vederea obţinerii produselor agricole necesare acoperirii nevoilor proprii de consum, contractării şi predării unor cantităţi sporite de produse pentru fondul de autoaprovizionare şi pentru fondul de stat. Deţinătorii de terenuri care nu le cultiva, nu cresc animale şi păsări pierd dreptul de folosinţă asupra acestora, terenurile urmînd a fi atribuite unităţilor agricole socialiste sau unor producători agricoli particulari care îşi asuma obligaţia de a asigura cultivarea lor în bune condiţii şi de a obţine recoltele prevăzute în planurile de cultura.  +  Articolul 3Statul sprijină permanent dezvoltarea întregii agriculturi, sporirea producţiei în unităţile agricole socialiste şi în gospodăriile membrilor cooperativelor agricole şi ale producătorilor particulari, prin executarea mecanizata a principalelor lucrări agricole, asigurarea de seminţe şi material săditor din soiuri şi hibrizi de mare productivitate, îngrăşăminte şi materiale de combatere a bolilor şi dăunătorilor, aplicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în producţie, asistenţa tehnica prin cadre cu pregătire de specialitate, cadrul organizatoric pentru ridicarea continua a nivelului de cunoştinţe al întregii taranimi.  +  Articolul 4În vederea creşterii producţiei agricole vegetale unităţile agricole socialiste, gospodăriile membrilor cooperativelor agricole de producţie şi gospodăriile producătorilor particulari au obligaţia sa insaminteze suprafeţele prevăzute pentru fiecare cultura, folosind seminţe din categorii biologice superioare, să asigure densitatea plantelor la hectar conform normelor aprobate, să efectueze toate lucrările de întreţinere potrivit tehnologiilor stabilite şi în perioadele optime, precum şi recoltarea, transportul şi depozitarea produselor în condiţii corespunzătoare, cu evitarea oricăror pierderi.  +  Articolul 5Unităţile agricole cooperatiste, membrii cooperativelor agricole de producţie şi producătorii particulari care livreaza, prin sistemul de contractari şi achiziţii, la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat, cereale, legume, cartofi, fructe, struguri, plante tehnice, plante medicinale şi alte produse agricole vegetale beneficiază, în condiţiile prezentului decret, în afară preţurilor avantajoase stabilite în raport cu cantitatea şi calitatea produselor livrate, de credite şi avansuri, seminţe selecţionate şi material săditor, asistenţa de specialitate, produse sau materiale necesare obţinerii produselor contractate, precum şi de alte avantaje. De asemenea, se acordă unităţilor agricole de stat şi cooperatiste, membrilor cooperativelor agricole de producţie şi producătorilor particulari, pentru produsele agricole valorificate la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat, prime după cum urmează:
               
    SpecificarePret de contractare lei/tonaPrima medie lei/tonaProcent de crestere fata de pretul de contractare
      -Griu-secara1.50030020
      -Orz-orzoaica1.30030023
      -Porumb1.27053042
      -Fasole6.2001.00016
      -Soia3.25045014
      -Floarea-soarelui2.68072027
      -In pentru ulei6.0001.00017
      -In pentru fibra1.90050026
      -Cinepa1.25045036
      -Sfecla34520559
      -Cartofi timpurii1.36720015
      -Cartofi de toamna90012013
      -Legume de cimp1.36044032
      -Struguri3.48050014
      -Orez5.0001.00020
      -Plante medicinale3.5001.50043
      -Tutun17.3007004
      -Ricin5.5001.50027
      -Fructe4.8006006
  Primele care se acordă producătorilor se stabilesc progresiv, în funcţie de cantitatea de produse pe hectar livrate la fondul de stat, potrivit prezentului decret.
   +  Articolul 6Cooperativele agricole de producţie au datoria sa sprijine membrii cooperatori şi ceilalţi locuitori din comune în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin de a cultiva în mod raţional şi eficient suprafeţele deţinute în folosinţă sau în proprietate. Totodată, cooperativele agricole de producţie vor sprijini contractarea şi livrarea la fondul de stat, de către membrii cooperatori şi ceilalţi producători agricoli, a unor cantităţi cît mai mari de produse agricole vegetale, precum şi stabilirea şi plata drepturilor şi avantajelor ce li se cuvin pentru produsele livrate.  +  Articolul 7Unităţile de preluare şi de industrializare a produselor agricole vegetale au obligaţia sa acorde unităţilor agricole socialiste, membrilor cooperativelor agricole de producţie şi producătorilor particulari sprijinul necesar în realizarea producţiei începînd cu amplasarea producţiei pe sole, asigurarea de seminţe, aprovizionarea cu îngrăşăminte, executarea la timp şi de calitate a tuturor lucrărilor stabilite prin normele tehnologice, pînă la livrarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a produselor.  +  Articolul 8Pe data prezentului decret se desfiinţează sistemul cotelor obligatorii şi al sarcinilor obligatorii de livrare şi se instituie sistemul unic de contractari şi achiziţii ale produselor agricole de la cooperativele agricole de producţie, membrii acestora şi producătorii particulari. Pentru gospodăriile membrilor cooperativelor agricole de producţie şi gospodăriile producătorilor particulari din zonele necooperativizate se stabilesc obligaţii ferme de contractare şi predare la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat a unor produse agricole, concomitent cu obligaţia unităţilor socialiste cu atribuţii în acest domeniu de a prelua întreaga cantitate de produse oferite de aceste gospodării, de a plati preţurile stabilite şi de a acorda celelalte avantaje de natura a stimula creşterea producţiei agricole şi valorificarea către stat a unor cantităţi tot mai mari de produse agroalimentare.
   +  Capitolul 2 Contractările de produse agricole vegetale de la cooperativele agricole de producţie  +  Articolul 9Cooperativele agricole de producţie sînt obligate să asigure folosirea completa, cu maxima eficienta, a tuturor suprafeţelor de teren pe care le deţin, cu respectarea destinaţiilor stabilite prin planul de producţie, în vederea inlaturarii oricăror forme de risipa şi degradare a pămîntului, sa păstreze şi sa imbunatateasca gradul de fertilitate şi structura solului, prin rotatia culturilor, executarea lucrărilor, aplicarea amendamentelor şi ingrasamintelor naturale şi chimice.  +  Articolul 10În scopul realizării integrale a producţiei agricole vegetale stabilite, precum şi îndeplinirii sarcinilor de livrare ce revin cooperativelor agricole de producţie potrivit planului şi contractelor încheiate în cadrul sistemului unic de contractare a produselor agricole, fiecare cooperativa agricolă este obligată să asigure amplasarea judicioata a culturilor, fertilizarea terenurilor, folosirea seminţelor din soiuri valoroase şi de mare productivitate, respectarea densitatii plantelor stabilită potrivit legii.  +  Articolul 11Cooperativele agricole de producţie au obligaţia de a efectua la timp şi de calitate corespunzătoare toate lucrările de întreţinere a culturilor potrivit tehnologiilor aprobate, recoltarea în perioadele optime, transportul şi depozitarea fără pierderi a producţiei, livrarea la termenele şi în condiţiile stabilite a produselor la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat.  +  Articolul 12Organele de conducere ale cooperativelor agricole de producţie sînt obligate sa stabilească, potrivit normelor tehnologice, programele de lucrări mecanizate şi manuale, ordinea şi prioritatea de executare a lucrărilor agricole şi efectuarea acestora cu un număr cît mai redus de oameni şi mijloace mecanice.  +  Articolul 13Organele de conducere ale fiecărei cooperative agricole de producţie vor lua măsuri pentru organizarea activităţii formatiilor de lucru, angajarea, potrivit legii, a producţiei agricole vegetale în acord global de către aceste formaţii, executarea tuturor lucrărilor stabilite, aplicarea programelor de chimizare şi irigaţii, obţinerea productiilor planificate pe solele şi culturile repartizate fiecărei formaţii.  +  Articolul 14Organele de conducere ale cooperativelor agricole de producţie poarta întreaga răspundere pentru încheierea la timp a contractelor de predare a produselor agricole la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat, pentru obţinerea producţiei şi livrarea produselor potrivit prevederilor contractuale, precum şi pentru încasarea de către unităţile cooperatiste a preţului produselor şi obţinerea avantajelor ce li se cuvin potrivit legii.  +  Articolul 15Consiliile unice agroindustriale de stat şi cooperatiste răspund de coordonarea şi îndrumarea întregii activităţi economice a cooperativelor agricole de producţie din compunerea lor, de realizarea măsurilor privind profilarea şi specializarea unităţilor, de stabilirea şi aplicarea riguroasă, în condiţiile prevăzute de lege, a normelor de executare a lucrărilor agricole, de înfăptuirea programelor de dezvoltare şi îndeplinirea planurilor de producţie în toate cooperativele, precum şi de îndeplinirea, de către acestea, a obligaţiilor de predare a produselor agricole potrivit planului şi contractelor încheiate în cadrul sistemului unic de contractari.  +  Capitolul 3 Creşterea contribuţiei gospodariilor membrilor cooperativelor agricole de producţie şi a gospodariilor producătorilor particulari în constituirea, pe calea contractarilor, a fondului de autoaprovizionare şi a fondului de stat de produse agricole vegetale  +  Articolul 16Membrii cooperativelor agricole de producţie au obligaţia sa cultive integral loturile primite în folosinţă din proprietatea cooperativelor, să execute la timp şi în bune condiţii lucrările agricole, în vederea obţinerii productiilor stabilite prin planurile de cultura, asigurării produselor agricole necesare consumului propriu şi îndeplinirii obligaţiilor de predare, potrivit contractelor încheiate, la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat.  +  Articolul 17Membrii cooperativelor agricole de producţie au dreptul de a primi lot în folosinţă din proprietatea cooperativei, în condiţiile statutului numai dacă participa la munca în cooperativa şi asigura cultivarea integrală şi eficienta a lotului atribuit. Lotul în folosinţă trebuie să fie lucrat de titular şi de ceilalţi membri ai familiei, să fie utilizat numai pentru producţia agricolă, în conformitate cu planul de cultura repartizat; el nu poate fi transferat în nici un mod altei persoane. Nelucrarea terenului atribuit, neobtinerea productiilor stabilite, precum şi schimbarea modului de folosinţă agricolă a terenului, atrag pierderea dreptului de a deţine lotul.  +  Articolul 18Terenurile în cimp repartizate din proprietatea cooperativei, în folosinţă personală se organizează în sole speciale, asigurindu-se, cu plata, executarea mecanizata a aratului şi a altor lucrări agricole principale. În zonele viticole sau pomicole, loturile în folosinţă plantate cu viţă de vie şi pomi vor fi grupate în suprafeţe compacte, asigurindu-se butaşi şi puieţi din soiuri de mare productivitate, respectarea densitatilor stabilite şi efectuarea tuturor lucrărilor prevăzute în tehnologii, pentru obţinerea şi pe aceste suprafeţe a unor producţii cît mai mari; viţă de vie va avea cel puţin 100 de butaşi pe ar, iar între rinduri se vor cultiva salata, mazare, fasole, dovlecei şi alte culturi intercalate. Suprafaţa primită în folosinţă de membrii cooperativelor agricole de producţie va fi cultivată potrivit planului de cultura stabilit. În curţile gospodariilor personale se vor planta cel puţin 6 pomi fructiferi şi se vor cultiva legume, iar de-a lungul gardurilor se vor planta arbuşti fructiferi.  +  Articolul 19Cooperativele agricole de producţie, în calitatea lor de proprietare ale întregii suprafeţe de teren, inclusiv ale loturilor date în folosinţă cooperatorilor, au obligaţia sa urmărească executarea şi pe aceste loturi a unor lucrări de buna calitate, cu respectarea normelor agrotehnice stabilite şi, totodată, să asigure seminţe, material săditor, mijloace de combatere a bolilor şi dăunătorilor, astfel ca aceste terenuri să fie lucrate la fel ca şi celelalte terenuri ale cooperativei cultivate în comun, pentru a se obţine recolte cît mai mari. Totodată, cooperativele agricole de producţie vor sprijini contractarea şi livrarea la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat, de către membrii cooperatori şi ceilalţi producători agricoli, a unor cantităţi cît mai mari de produse agricole vegetale, precum şi stabilirea şi plata drepturilor şi avantajelor ce li se cuvin pentru produsele livrate.  +  Articolul 20Gospodăriile producătorilor particulari sînt obligate să asigure o structura corespunzătoare a culturilor, în conformitate cu planurile aprobate, exploatarea eficienta şi raţională a terenurilor, rotatia culturilor şi respectarea tehnologiilor şi densitatii plantelor, fertilizarea şi amenajarea solului. Suprafaţa arabila deţinută de fiecare gospodărie taraneasca din zona necooperativizata va fi cultivată potrivit planului de cultura stabilit. În curtea gospodăriei individuale se vor planta pomi fructiferi specifici zonei, iar de-a lungul gardurilor, arbuşti fructiferi.  +  Articolul 21Plantarea viilor şi pomilor fructiferi pe terenurile arabile şi în zonele de şes este interzisă. Plantarea acestora se va face numai în zonele de deal, improprii culturilor cerealiere.  +  Articolul 22În vederea creşterii contribuţiei gospodariilor populaţiei la constituirea fondului de autoaprovizionare şi a fondului de stat de produse agricole vegetale, în cadrul sistemului unic de contractari şi achiziţii se stabileşte, pentru fiecare gospodărie, potrivit prezentului decret, odată cu planurile de cultura şi de creştere a animalelor, planul obligaţiilor de contractare şi predare a produselor agricole la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat.  +  Articolul 23În raport cu planul de cultura, obligaţiile anuale de contractare şi predare, la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat, a produselor agricole vegetale sînt următoarele: A. Cartofi. Gospodăriile populaţiei care, potrivit planului de cultura, au obligalia sa cultive cartofi, vor contracta şi preda pentru fondul de autoaprovizionare şi fondul de stat 3000 kg/ha. B. Fructe. Deţinătorii de pomi şi livezi vor contracta şi preda, pentru fiecare pom roditor, următoarele cantităţi de fructe: - mere şi pere 8 kg - piersici 8 kg - caise şi prune 6 kg - visine şi cirese 5 kg. Pomii din curţi, în cadrul suprafeţelor legal stabilite, nu intră în calculul obligaţiilor de contractare şi predare. Unităţile de contractare şi achiziţii sînt obligate sa preia şi întreaga cantitate de fructe obţinute de la arbustii fructiferi (coacaze, afine, zmeura şi altele), oferite de producătorii particulari, la preţurile legal stabilite. C. Struguri. Gospodăriile populaţiei care deţin vii pe rod vor preda, pe bază de contracte, pentru fondul de autoaprovizionare şi fondul de stat, în raport cu soiurile cultivate, următoarele cantităţi de struguri: a) Struguri de vita altoita şi indigena
             
    Suprafata detinutaCategoria de productivitate si productia viei pe hectar/kg
    I/10500II/8500III/6500IV/5000
      Cantitatea de struguri ce se preda pe un ar in kg
    - pina la 50 ari50403023
    - de la 51 la 100 ari60483728
    - de la 101 la 150 ari65524030
    - peste 150 ari70564333
  b) Struguri de vita hibrizi producători direcţi
             
    Suprafata detinutaCategoria de productivitate si productia viei pe hectar/kg
    I/9000II/7500III/6000IV/4500
      Cantitatea de struguri ce se preda pe un ar in kg
    - pina la 50 ari40322518
    - de la 51 la 100 ari45363022
    - de la 101 la 150 ari50403325
    - peste 150 ari55453627
  Vita de vie din curţi - în cadrul suprafeţei legal stabilite - nu se ia în calculul suprafeţelor pentru care se stabilesc sarcini de contractare şi predare. Producătorii care vor trece la plantari de vii intensive şi vor obţine producţii sporite de struguri vor contracta şi preda, în primii 5 ani de la intrarea pe rod a viilor, cantitatea de struguri stabilită pentru suprafeţele respective în anul anterior plantarii viilor intensive. D. Rachiuri. Gospodăriile populaţiei care obţin, în condiţiile legii, rachiuri naturale sînt obligate sa contracteze şi sa predea 70% din producţia de rachiuri naturale obţinută, după reţinerea uiumului.
   +  Capitolul 4 Atribuţii privind contractarea şi achiziţionarea produselor agricole vegetale  +  Articolul 24Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare este raspunzatorul unic pentru întreaga activitate de contractare şi preluare a produselor agricole vegetale la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare efectuează nemijlocit, prin unităţile sale, contractările şi achiziţiile, de la toate categoriile de producători, a următoarelor produse: plante tehnice - cu excepţia seminţelor oleaginoase -, legume, cartofi, fructe, struguri, vinuri, rachiuri naturale, plante medicinale şi aromatice din cultura şi flora spontana, mac şi mustar, seminţe de sorg.  +  Articolul 25Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ca răspunzător unic pentru activitatea de contractare şi preluare a produselor agricole, poate da mandat Departamentului pentru Contractarea, Achiziţionarea şi Păstrarea Produselor Agricole de a efectua, prin unităţile acestuia, contractările şi achiziţiile de cereale, leguminoase boabe şi seminţe oleaginoase de la unităţile agricole socialiste şi alţi producători. De asemenea, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare poate da mandat Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor de a efectua, prin unităţile acesteia, contractările şi achiziţiile de legume, fructe, cartofi de toamna şi plante medicinale şi aromatice din flora spontana, de la membrii cooperativelor agricole de producţie şi producătorii particulari, precum şi achiziţiile, de la aceste categorii de producători, de cereale, leguminoase boabe şi seminţe oleaginoase. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare poate, de asemenea, da mandat Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti, pentru contractarea şi achiziţionarea paielor de sorg de la toate categoriile de producători, Ministerului Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii pentru contractarea şi achiziţionarea, de la unităţile socialiste, a paielor destinate industriei de celuloza şi hirtie, precum şi Ministerului Silviculturii pentru achiziţionarea plantelor medicinale şi aromatice din flora spontana, de la culegatori:  +  Articolul 26Departamentul pentru Contractarea, Achiziţionarea şi Păstrarea Produselor Agricole, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor, Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugăreşti, Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii şi Ministerul Silviculturii, în conformitate cu mandatul încredinţat, răspund, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, de îndeplinirea integrală a sarcinilor de contractare şi preluare a produselor agricole, după caz, la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat Unităţile care contractează şi achiziţionează produse agricole vegetale în cadrul mandatului primit de organele centrale de stat şi obşteşti prevăzute la alineatul 1 vor încheia contracte economice de livrare cu unităţile beneficiare, pentru cantităţile prevăzute în plan.  +  Capitolul 5 Preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie, primele, sporurile şi alte avantaje  +  Articolul 27Preţurile de producţie, contractare şi achiziţie pentru cereale, leguminoase boabe şi plante tehnice, alte avantaje ce se acordă unităţilor agricole socialiste, membrilor cooperativelor agricole de producţie şi producătorilor particulari, precum şi condiţiile de încheiere şi executare a contractelor, sînt prevăzute în anexa nr. 1 A şi anexa nr. 1 B. Preţurile şi celelalte avantaje se acordă producătorilor în mod diferenţiat, în raport cu cantitatea şi calitatea produselor agricole vegetale livrate la fondul de stat.  +  Articolul 28În afară de preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie şi de celelalte avantaje stabilite potrivit art. 27, unităţile agricole socialiste, membrii cooperativelor agricole de producţie şi producătorii particulari care livreaza cereale, leguminoase boabe şi plante tehnice beneficiază de prime în bani diferenţiate în funcţie de produs şi în mod progresiv în raport cu cantitatea de produse pe hectar livrate la fondul de stat, după cum urmează:
             
    ProdusulUnitati agricole de statUnitati agricole cooperatiste, membrii cooperativelor agricole de productie si producatorii particulari
    Nivel prima -lei/tona-Limita pe hectar livrari la fondul de stat, saminta si furaje, inclusiv la fabricile de nutreturi combinate - kg -Nivel prima  -lei/tona-Limita pe hectar livrari la fondul de stat, saminta si furaje, inclusiv la fabricile de nutreturi combinate - kg -
    12345
    Griumedie 300 ────────────   medie 300 ────────────  
      2752.500- 3.000150*)500- 1.000*)
      3003.001- 4.0002001.001- 1.500
      3504.001- 5.0002501.501- 2.000
      400peste 5.0003002.001- 3.000
          3503.001- 4.000
          400peste 4.000
    Orz-orzoaicamedie 300 ───────────   medie 300 ───────────  
      2752.500- 3.0002401.000- 1.500
      3003.001- 4.0002751.501- 2.000
      3504.001- 5.0003002.001- 3.000
      400peste 5.0003503.001- 4.000
          400peste 4.000
       
     
    *) Numai pentru judetele Alba, Bacau, Bistrita-Nasaud, Brasov, Caras-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Neamt , Salaj, Sibiu, Suceava si Vilcea .
    Porumb neirigatmedie 530 ───────────   medie 530 ───────────  
      3003.500- 4.5002501.000- 1.500
      4504.501- 5.0003001.501- 2.000
      5505.001- 5.5003502.001- 3.000
      6005.501- 6.0004303.001- 4.000
      600peste 6.0005304.001- 4.500
          6004.501- 5.000
          650peste 5.000
    Porumb irigatmedie 530 ───────────   medie 530 ───────────  
      3005.000- 6.0003504.000- 5.000
      4506.001- 7.0004305.001- 6.000
      5507.001- 7.5005306.001- 6.500
      6007.501- 8.0006006.501- 7.000
      650peste 8.000650peste 7.000
    Orezmedie 1.000 ───────────   medie 1.000 ───────────  
      7002.500- 3.0007002.500- 3.000
      1.0003.001- 3.5001.0003.001- 3.500
      1.500peste 3.5001.500peste 3.000
    Fasolemedie 1.000 ───────────   medie 1.000 ───────────  
      8001.000- 1.250500500- 700
      1.0001.251- 1.5001.000701- 1.500
      1.500peste 1.5001.500peste 1.500
    Soiamedie 450 ───────────   medie 450 ───────────  
      3501.500- 2.0003501.000- 1.500
      4502.001- 2.5004501.501- 2.000
      500peste 2.500500peste 2.000
    Floarea-soareluimedie 720 ───────────   medie 720 ───────────  
      6501.500- 2.0005001.000- 1.500
      7202.001- 2.5006501.501- 2.000
      800peste 2.5007202.001- 2.500
          800peste 2.500
    Sfecla de zaharmedie 205 ───────────   medie 205 ───────────  
      15025.000- 0.00015022.000-26.000
      22530.001- 35.00022526.001-34.000
      250peste 35.000250peste 34.000
    In uleimedie 1.000 ───────────   medie 1.000 ───────────  
      8001.000- 1.250800500- 1.000
      1.0001.251- 1.5001.0001.001- 1.500
      1.200peste 1.5001.200peste 1.500
    In fuiormedie 500 ───────────   medie 500 ───────────  
      4003.500- 4.5004003.500- 4.500
      5004.501- 5.5005004.501- 5.500
      600peste 5.500600peste 5.500
    Cinepa fibramedie 450 ───────────   medie 450 ───────────  
      3504.300- 5.0003504.300- 5.000
      4505.001- 6.0004505.001- 6.000
    Tutun550peste 6.000550peste 6.000
      --medie 700 ───────────  
          400700- 1.000
          7001.001- 1.200
          1.000peste 1.200
    Ricin--medie 1.500 ───────────  
          1.0001.000- 1.200
          1.5001.201- 1.500
          2.000peste 1.500
   +  Articolul 29Întreprinderile de contractare, achizitionare şi păstrare a produselor agricole, întreprinderile pentru producerea nutreturilor combinate, întreprinderile de în şi cinepa, cele pentru industrializarea sfeclei de zahăr, de ulei, de cultura şi fermentarea tutunului şi de tigarete, precum şi celelalte unităţi de preluare şi industrializare a cerealelor, leguminoaselor boabe şi plantelor tehnice, sînt obligate sa acorde unităţilor agricole socialiste şi celorlalţi producători asistenţa tehnica şi sprijin în toate etapele procesului de producţie agricolă, începînd cu amplasarea culturilor, asigurarea seminţelor, aprovizionarea cu îngrăşăminte, executarea lucrărilor şi pînă la livrarea şi depozitarea produselor contractate.  +  Articolul 30Preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie pentru legume, cartofi şi fructe, celelalte avantaje ce se acordă unităţilor socialiste, membrilor cooperativelor agricole de producţie şi producătorilor particulari, precum şi condiţiile de încheiere şi executare a contractelor, sînt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 31În afară preţurilor de producţie, de contractare şi de achiziţie şi a avantajelor stabilite potrivit legii, unităţile agricole socialiste, membrii cooperativelor agricole de producţie şi producătorii particulari care livreaza legume, cartofi, fructe şi struguri beneficiază de prime în bani diferenţiate în funcţie de produs şi în mod progresiv în raport cu cantitatea de produse pe hectar livrate la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat, după cum urmează:
             
    ProdusulUnitati agricole de statUnitati agricole cooperatiste, membrii cooperativelor agricole de productie si producatorii particulari
    Nivel prima -lei/tona-Limita pe hectar livrari la fondul de stat, samintaNivel prima -lei/tona-Limita pe hectar livrari la fondul de stat, saminta
    12345
    1. LEGUME DE SERA        
    a) Ciclul I        
    - Tomatemedie 1.800 ────────────   medie 1.800 ────────────  
      1.70065.0001.70065.000
      1.80070.0001.80070.000
      1.90075.0001.90075.000
    - Castravetimedie 1.100 ────────────   medie 1.100 ────────────  
      1.000175.0001.000175.000
      1.100180.0001.100180.000
      1.200185.0001.200185.000
    - Ardei grasmedie 2.300 ────────────   medie 2.300 ────────────  
      2.20040.0002.20040.000
      2.30045.0002.30045.000
      2.40050.0002.40050.000
    - Alte legume (fasole verde, vinete, gulioare, varza etc.)medie 1.700 ────────────   medie 1.700 ────────────  
      1.60030.0001.60030.000
      1.70035.0001.70035.000
      1.80040.0001.80040.000
    b) Ciclul II        
    - Tomatemedie 700 ────────────   medie 700 ────────────  
      60045.00060045.000
      70050.00070050.000
      80055.00080055.000
    - Castravetimedie 900 ────────────   medie 900 ────────────  
      80050.00080050.000
      90055.00090055.000
      1.00060.0001.00060.000
    - Ardei grasmedie 2.300 ────────────   medie 2.300 ────────────  
      2.20030.0002.20030.000
      2.30035.0002.30035.000
      2.40040.0002.40040.000
    - Alte legume (fasole verde, varza, vinete, gulioare etc.)medie 700 ────────────   medie 700 ────────────  
      60030.00060030.000
      70035.00070035.000
      80040.00080040.000
    2. LEGUME DE CIMP        
    - Tomate din solarii        
      medie 400 ────────────   medie 400 ────────────  
      30012.000- 15.00030012.000- 15.000
      40015.001- 20.00040015.001- 20.000
      500peste 20.000500peste 20.000
    - Tomate timpurii din cimpmedie 300 ────────────   medie 300 ────────────  
      20015.000- 20.00020010.000- 12.000
      30020.001- 25.00030012.001- 15.000
      400peste 25.000400peste 15.000
    - Tomate de vara-toamnamedie 200 ────────────   medie 200 ────────────  
      10020.000- 25.00010018.000- 20.000
      20025.001- 35.00020020.001- 25.000
      300peste 35.000300peste 25.000
    - Ardeimedie 400 ────────────   medie 400 ────────────  
      30012.000- 18.00030010.000- 15.000
      40018.001- 20.00040015.001- 18.000
      500peste 20.000500peste 18.000
    - Ardei boiamedie 700 ────────────   medie 700 ────────────  
      6006.000- 7.0006006.000- 7.000
      7007.001- 8.0007007.001- 8.000
      800peste 8.000800peste 8.000
    - Vinetemedie 500 ────────────   medie 500 ────────────  
      40015.000- 20.00040010.000- 15.000
      50020.001- 25.00050015.001- 18.000
      600peste 25.000600peste 18.000
    - Ceapa uscatamedie 400 ────────────   medie 400 ────────────  
      30015.000- 18.0003008.000- 10.000
      40018.001- 20.00040010.001- 15.000
      500peste 20.000500peste 15.000
    - Usturoi uscatmedie 1.000 ────────────   medie 1.000 ────────────  
      8003.000- 4.0008002.500- 3.500
      1.0004.001- 5.0001.0003.501- 4.500
      1.200peste 5.0001.200peste 4.500
    - Radacinoasemedie 400 ────────────   medie 400 ────────────  
      30018.000- 25.00030015.000- 20.000
      40025.001- 30.00040020.001- 25.000
      500peste 30.000500peste 25.000
    - Mazare verde pastaimedie 400 ────────────   medie 400 ────────────  
      3004.000- 4.5003003.000- 4.000
      4004.501- 5.0004004.001- 5.000
      500peste 5.000500peste 5.000
    - Fasole pastaimedie 700 ────────────   medie 700 ────────────  
      6003.000- 4.0006003.000- 4.00O
      7004.001- 5.0007004.001- 5.000
      800peste 5.000800peste 5.000
    - Castravetimedie 500 ────────────   medie 500 ────────────  
      4006.000- 8.0004006.000- 8.000
      5008.000- 10.0005008.001- 10.000
      600peste 10.000600peste 10.000
    - Varza timpuriemedie 300 ────────────   medie 300 ────────────  
      20015.000- 20.00020015.000- 20.000
      30020.001- 25.00030020.001- 25.000
      400peste 25.000400peste 25.000
    - Varza de varamedie 800 ────────────   medie 800 ────────────  
      70017.000- 20.00070012.000- 17.000
      80020.001- 27.00080017.001- 22.000
      900peste 27.000900peste 22.000
    - Varza de toamnamedie 300 ────────────   medie 300 ────────────  
      20025.000- 30.00020020.000- 25.000
      30030.001- 35.00030025.001- 30.000
      400peste 35.000400peste 30.000
    - Varza rosiemedie 500 ────────────   medie 500 ────────────  
      4009.000- 12.0004008.000- 11.000
      50012.001- 15.00050011.001- 13.000
      600peste 15.000600peste 13.000
    - Alte legume (conopida, dovlecei, gulioare, praz, verdeturi etc. )medie 355 ────────────   medie 355 ────────────  
      24010.000- 12.0002408.000- 10.000
      34012.001- 17.00034010.001- 15.000
      40017.001- 20.00040015.001- 20.000
      450peste 20.000450peste 20.000
    3. CIUPERCI CULTIVATEmedie 2.000 ────────────   medie 2.000 ────────────  
      1.000200.000-250.0001.000200.000-250.000
      2.000250.001-340.0002.000250.001-300.000
      3.000peste 300.0003.000peste 300.000
    4. CARTOFI TIMPURII SI DE VARAmedie 200 ────────────   medie 200 ────────────  
      15010.000- 12.0001508.000- 10.000
      20012.001- 15.00020010.001- 12.000
      250peste 15.000250peste 12.000
    5. CARTOFI DE TOAMNAmedie 120 ────────────   medie 120 ────────────  
      10015.000- 18.00010010.000- 15.000
      12018.001- 25.00012015.001- 20.000
      150peste 25.000150peste 20.000
    6. PEPENImedie 200 ────────────   medie 200 ────────────  
      10022.000- 28.00010020.000- 25.000
      20028.001- 35.00020025.001- 30.000
      300peste 35.000300peste 30.000
    7. FRUCTE        
    - Cirese si visinemedie 800 ───────────   medie 800 ────────────  
      7002.000- 2.5007001.800- 2.000
      8002.501- 3.5008002.001- 3.000
      900peste 3.500900peste 3.000
    - Caisemedie 600 ────────────   medie 600 ────────────  
      5003.500- 4.0005002.500- 3.000
      6004.001- 5.0006003.001- 3.500
      700peste 5.000700peste 3.500
    - Piersicimedie 400 ────────────   medie 400 ────────────  
      3008.000- 10.0003006.000- 8.000
      40010.001- 15.0004008.001- 10.000
      500peste 15.000500peste 10.000
    - Mere si peremedie 500 ────────────   medie 500 ────────────  
      4008.000- 10.0004005.000- 6.000
      50010.001- 15.0005006.001- 8.000
      600peste 15.000600peste 8.000
    - Prunemedie 1.000 ────────────   medie 1.000 ────────────  
      9004.000- 5.0009002.500- 3.500
      1.0005.001- 5.5001.0003.501- 4.500
      1.100peste 5.5001.100peste 4.500
    - Capsunimedie 500 ────────────   medie 500 ────────────  
      4005.000- 6.0004003.500- 4.500
      5006.001- 7.5005004.501- 6.000
      600peste 7.500600peste 6.000
    - Fructe arbusti gradina (coacaz, zmeur, mure etc.)medie 600 ────────────   medie 600 ────────────  
      5003.000- 4.0005002.500- 3.000
      6004.001- 5.0006003.001- 4.000
      700peste 5.000700peste 4.000
    8. STRUGURImedie 500 ────────────   medie 500 ────────────  
      3004.000- 5.0003004.000- 5.000
      4005.001- 7.0004005.001- 7.000
      5007.001- 9.5005007.001- 9.500
      550peste 9.500550peste 9.500
  Pentru legumele, fructele, cartofii şi strugurii preluati de la membrii cooperativelor agricole de producţie şi producătorii particulari, aceştia vor primi prima pentru fiecare tona predată la fondul de stat, dacă livreaza cantităţi corespunzătoare limitelor stabilite pe hectar, aferente suprafeţelor cultivate. Pentru alte fructe decît cele prevăzute în tabel, cultivate pe suprafeţe restrînse (nuci, gutui, alune, migdale şi altele), se acordă tuturor categoriilor de producători o primă de 480 lei pentru fiecare tona predată la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat.
   +  Articolul 32În cazuri deosebite, cînd producţia de legume, fructe şi cartofi destinată fondului de autoaprovizionare şi fondului de stat nu poate fi preluată integral de către beneficiari, datorită insuficienţei spaţiului de depozitare sau imposibilităţii de a fi transportată, unităţile producătoare au obligaţia de a insiloza produsele în spaţii şi în condiţii corespunzătoare; în acest caz vor primi, din partea unităţilor beneficiare, contravaloarea cheltuielilor ocazionate de lucrările executate, în limitele prevăzute în anexa nr. 2. Unităţile agricole socialiste şi ceilalţi producători răspund de livrarea ritmica a produselor, în cantităţile şi sortimentele contractate, precum şi de respectarea condiţiilor de calitate şi a celor sanitare.  +  Articolul 33Preţurile de contractare şi de achiziţie pentru plante medicinale şi aromatice, mac, mustar, paie de sorg şi seminţe de sorg, ce se acordă unităţilor agricole cooperatiste, membrilor cooperativelor agricole de producţie şi producătorilor particulari, precum şi condiţiile de încheiere şi executare a contractelor, sînt prevăzute în anexele nr. 3 A şi nr. 3 B.  +  Articolul 34În afară de preţurile de contractare şi de achiziţie, unităţile agricole cooperatiste, membrii cooperativelor agricole de producţie şi producătorii particulari beneficiază de prime în bani, diferenţiate în funcţie de produs şi, în mod progresiv, în raport cu cantitatea de plante medicinale livrate la fondul de stat, potrivit anexei nr. 3 A.
   +  Capitolul 6 Obligaţiile consiliilor populare în legruura cu realizarea, contractarea şi predarea produselor agricole vegetale la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat  +  Articolul 35Consiliile populare asigura conducerea unitară a întregii agriculturi din unităţile administrativ-teritoriale în care sînt alese, în scopul creşterii producţiei agricole, sporirii contribuţiei agriculturii la dezvoltarea economiei naţionale şi la ridicarea nivelului de trai al populaţiei. Consiliile populare iau măsuri şi răspund pentru apărarea, conservarea, ameliorarea şi folosirea integrală şi eficienta a pămîntului, pentru cultivarea tuturor suprafeţelor de teren din sectorul de stat, sectorul cooperatist, gospodăriile membrilor cooperativelor agricole de producţie şi gospodăriile producătorilor particulari.  +  Articolul 36Cantităţile de produse agricole care urmează să fie contractate şi predate de cooperativele agricole de producţie, gospodăriile membrilor cooperativelor agricole de producţie şi gospodăriile producătorilor particulari vor fi stabilite ca indicatori de plan, pe judeţe, în raport cu specificul fiecărei zone, de către Comitetul de Stat al Planificarii, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Uniunea Centrala a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor. Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene vor repartiza sarcinile primite pe fiecare comuna, oraş şi municipiu, iar acestea, la rindul lor, pe fiecare gospodărie în parte în raport cu suprafeţele de teren agricol şi cu numărul de animale deţinute. În acest scop, birourile şi comitetele executive ale consiliilor populare vor stabili, pentru fiecare gospodărie, planul de cultura şi creştere a animalelor, precum şi planul obligaţiilor de contractare şi predare a produselor agricole la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat. În planurile de cultura vor fi cuprinse, pe baza consultării largi a ţărănimii, a tuturor locuitorilor de la sate, sarcini concrete privind cultivarea tuturor suprafeţelor, plantarea cu pomi şi arbuşti fructiferi, precum şi producţia agricolă vegetala ce trebuie obţinută de fiecare gospodărie. Structura culturilor se va stabili în raport cu specificul zonei respective.  +  Articolul 37Planurile de cultura şi de creştere a animalelor şi pasarilor, precum şi planurile obligaţiilor de contractare şi predare a produselor agricole la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat, se supun dezbaterii adunărilor generale ale locuitorilor din comune şi devin obligatorii pentru toţi locuitorii din mediul rural după adoptarea lor de către consiliile populare. Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare au obligaţia de a comunică în scris fiecărei gospodării a membrilor cooperativelor agricole de producţie şi a producătorilor particulari planurile de cultura şi de creştere a animalelor, precum şi planul obligaţiilor de contractare şi predare a produselor agricole la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat.  +  Articolul 38Persoanele inapte de muncă, cu gospodărie proprie, care nu locuiesc cu alte persoane apte de muncă, vor fi scutite de obligaţia de a contracta şi preda la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat produse agroalimentare.  +  Articolul 39Consiliile populare judeţene sînt obligate, potrivit legii, sa ia măsuri pentru executarea lucrărilor de cadastru funciar, asigurind evidenta clara a întregului fond funciar, indiferent de posesori şi destinaţia terenurilor. În acest scop, ele trebuie să efectueze, prin oficiile de cadastru şi organizare a teritoriului, măsurarea terenurilor şi a suprafeţelor ocupate de construcţii, întocmirea hartilor, planurilor şi registrelor cadastrale, sa stabilească destinaţia şi categoria de folosinţă a terenurilor, sa aprecieze potenţialul de producţie al acestora, sa pună în evidenta toate resursele funciare, sa înscrie pe toţi posesorii de terenuri, cu precizarea titlului pe baza căruia folosesc pămîntul. De asemenea, consiliile populare vor lua măsuri pentru înscrierea în registrul agricol, potrivit legii, a tuturor gospodariilor şi a membrilor acestora, a terenurilor pe care le deţin, pe categorii de folosinţă, a suprafeţelor cultivate cu principalele culturi, a numărului de pomi pe specii, a clădirilor de locuit şi a construcţiilor gospodăreşti.  +  Articolul 40Cadastrul funciar şi registrul agricol constituie actele de baza în vederea stabilirii, pentru fiecare gospodărie, a planului de cultura, precum şi a planului de contractare şi predare a produselor agricole vegetale la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat.  +  Articolul 41Consiliile populare răspund de întreaga activitate de producţie agricolă, de buna organizare şi desfăşurare a lucrărilor agricole, de folosirea raţională şi eficienta a fondului funciar. În cadrul acestor atribuţii, ele răspund şi de creşterea producţiei vegetale în gospodăriile membrilor cooperativelor agricole de producţie şi ale producătorilor particulari, avînd datoria să le sprijine şi să le controleze în realizarea integrală a planurilor de cultura şi a planurilor de contractare şi predare a produselor agricole vegetale la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat. Consiliile populare vor organiza şi conduce evidenta precisa a obligaţiilor de contractare şi predare, de către membrii cooporativelor agricole de producţie şi producătorii particulari, a a produselor agricole vegetale destinate fondului de autoaprovizionare şi fondului de stat.  +  Articolul 42Consiliile populare vor urmări aplicarea ferma a dispoziţiilor legale privind interzicerea comerţului particular cu produse agroalimentare. Vînzarea produselor agricole se poate face, în condiţiile legii, de către producătorii agricoli numai după îndeplinirea obligaţiilor contractuale cu statul.  +  Articolul 43Consiliile populare vor lua măsuri ferme pentru respectarea stricta, în fiecare localitate, a prevederilor legii sistematizării, vor acţiona pentru restrîngerea suprafeţelor ocupate de construcţii, asigurind, prin aceasta, noi terenuri destinate producţiei agricole. Construcţiile noi, din mediul rural, vor trebui să aibă cel puţin două nivele, iar anexele gospodăreşti (adaposturi de animale şi păsări) vor fi astfel amplasate încît sa ocupe o suprafaţa cît mai mica de teren, creîndu-se pe aceasta cale posibilitatea de a se cultiva o suprafaţa mai mare din curtea fiecărei gospodării personale.  +  Articolul 44Consiliile populare au obligaţia să asigure cultivarea în parcuri şi spaţii verzi a arbustilor, plantele medicinale şi aromate. Aceste terenuri vor fi cuprinse în planurile de cultura, prevazindu-se sarcini concerte de producere şi predare a plantelor şi substanţelor medicinale şi aromate.  +  Articolul 45Consiliile populare vor urmări realizarea unei evidente clare a tuturor terenurilor din incinta întreprinderilor şi unităţilor economice şi sociale şi vor stabili, prin planurile de cultura, sarcini concrete de cultivare a acestora, în vederea asigurării unor produse agricole suplimentare necesare autoaprovizionarii.  +  Capitolul 7 Atribuţiile şi răspunderile organelor centrale de stat şi obşteşti  +  Articolul 46Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, potrivit legii, exercita conducerea unitară a întregii agriculturi. În cadrul atribuţiilor stabilite, acesta răspunde de luarea tuturor măsurilor pentru sporirea producţiei agricole vegetale, atît în unităţile socialiste, cît şi în gospodăriile populaţiei. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, împreună cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, trebuie să asigure perfecţionarea activităţii de cercetare, de realizare a seminţelor de mare productivitate, precum şi perfectiunarea continua a tehnologiilor, în scopul creşterii permanente a producţiei agricole vegetale în unităţile agricole socialiste şi gospodăriile populaţiei. Cadrele din cercetarea agricolă, în strinsa legătură cu producţia, cu unităţile agricole, sînt datoare să soluţioneze toate problemele şi cerinţele dezvoltării unei agriculturi moderne, de înaltă productivitate, atît în unităţile agricole de stat şi cooperatiste, cît şi în gospolariile populaţiei.  +  Articolul 47Departamentul pentru Contractarea, Achiziţionarea şi Păstrarea Produselor Agricole răspunde, potrivit legii, de realizarea planului privind constituirea, preluarea, păstrarea şi valorificarea fondului de stat de cereale, leguminoase boabe şi seminţe oleaginoase, asigurind încheierea contractelor cu toate categoriile de producători precum şi preluarea integrală a acestor produse la fondul de stat, în baza mandatului dat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.  +  Articolul 48În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, Consiliul de Miniştri va efectua un control şi o îndrumare concretă, practica şi operativă a activităţii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a comitetelor executive ale consiliilor populare, în scopul obţinerii productiilor agricole planificate, al îmbunătăţirii întregii activităţi în domeniul contractarilor şi achiziţiilor, asigurării predării la fondul de autoaprovizioaare şi la fondul de stat a produselor agroalimentare stabilite prin planul naţional unic.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 49Obligaţiile de contractare şi predare la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat a produselor agricole vegetale, prevăzute în prezentul decret, sînt minime. Pentru produsele agricole vegetale predate de producători peste cantităţile contractate se acordă aceleaşi preţuri şi avantaje ca şi pentru cele preluate în cadrul contractelor. Personalul din unităţile de contractari şi achiziţii, care nu preia la timp întreaga cantitate de produse contractată sau oferită de producători peste prevederile contractelor, va fi obligat sa suporte, pe lîngă sancţiunile prevăzute de lege, pagubele provocate prin refuzul sau intirzierea preluării.  +  Articolul 50Modul de suportare a cheltuielilor de transport pînă la locurile de excepţie a produselor agricole vegetale livrate la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat prin contractari şi achiziţii este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 51Unităţile cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor pot organiza, în localităţile necooperativizate, centre de industrializare şi semiindustrializare a legumelor şi fructelor, cu acordul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.  +  Articolul 52Membrii cooperativelor agricole de producţie sau producătorii particulari care nu încheie contracte, în condiţiile prezentului decret, vor livra la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat produsele agricole stabilite prin obligaţia de predare a acestor produse, comunicată în scris de comitetele sau birourile executive ale consiliile populare, care tine loc de contract. În cazul predării cu întîrziere, faţă de termenele prevăzute în contract sau în obligaţia da predare, a produselor agricole, membrii cooperativelor agricole de producţie şi producătorii particulari vor fi obligaţi la plata unei penalităţi de pînă la 5 la suta din valoarea produselor. Membrii cooperativelor agricole de producţie sau producătorii particulari care nu predau cantităţile de produse prevăzute în contractele încheiate sau în obligaţia de predare la fondul de autoaprovizionare şi la fondul de stat vor fi obligaţi sa plătească de doua ori valoarea produselor respective, calculată la preţul de contractare. Contractele încheiate de către membrii cooperativelor agricole de producţie şi producătorii particulari, precum şi obligaţiile de predare comunicate acestora de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, constituie titluri executorii.  +  Articolul 53Anexele nr. 1 A, 1 B, 2, 3 A, 3 B şi 4 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 54Prezentul decret intră în vigoare la data de 1 martie 1984. Pe aceeaşi dată se abroga Decretul nr. 394/1981 privind contractările şi achiziţiile de produse agricole vegetale, dispoziţiile privind sarcinile de vînzare, pentru membrii cooperativelor agricole de producţie şi producătorii particulari, la struguri, vinuri şi rachiuri naturale din Decretul nr. 504/1957 şi din H.C.M nr. 1167/1959, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret. NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 1 APREŢURILE DE PRODUCŢIE, DE CONTRACTARE ŞI DE ACHIZIŢIE, AVANTAJELE ŞI CONDIŢIILE DE ÎNCHEIERE ŞI EXECUTARE A CONTRACTELOR LA CEREALE ŞI LEGUMINOASE BOABE I. Preţuri de producţie, contractare şi achiziţie
                 
    Nr. crt.Denumirea produsuluiU.M.Conditiile de calitate de baza
    PretGreutate hectolitrica -kg-Corpuri straine -%-Umiditate -%-
    1.Griu tarekg2,2078314
    2.Griu *)kg1,5075314
    3.Secara *)kg1,5070415
    4.Porumb *)kg1,27-31G
    5.Orzoaicakg1,5064514
    6.Orz pentru bere (95% germinatie)kg1,3062514
    7.Orz pentru furajkg1,1058514
    8.Orez nedecorticatkg5,0050314
    9.Ovazkg1,1042514
    10.Fasole boabe          
      - grupa A soiul Alba mare (boaba)kg8,00-514
      - grupa B soiul Cealikg7,00-5I4
      - grupa C soiurile: Orizont, Premial, Magna, Bistrenskikg6,50-511
      - grupa D soiurile: Progres, Ragalla, F. 332, Gratiot, Greath Northernkg5,80-514
      - grupa E soiuri locale si amestec de soiurikg4,70-514
    11.Lintekg6,30-514
    12.Nautkg13,00-313
    13.Mazarekg2,10-1 014
  Notă *) Preturlle de contractare şi de producţie sînt medii pe ţara. Preţurile pe zone se stabilesc de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, în cadrul preţurilor aprobate. II. Condiţiile de acordare a preţului, precum şi de încheiere şi executare a contractelor A. Contractele de livrare, de către unităţile socialiste, a cerealelor şi leguminoaselor boabe pentru fondul de stat se încheie pe o durată de 5 ani, pe baza sarcinilor stabilite prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială. Contractele de livrare a cerealelor şi leguminoaselor boabe către fondul de stat de către membrii cooperativelor agricole de producţie şi producătorii particulari se încheie pe o durată de 1 an. B. Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor livrate se face la bazele de receptionare, centrele de achiziţii sau silozurile unităţilor beneficiare ori la fabricile de nutreturi combinate. C. Sarcinile de predare prevăzute în contractele încheiate cu unităţile agricole socialiste se considera îndeplinite dacă produsele corespund calitativ, la corpuri străine şi umiditate, indicilor calitativi din prezenta anexa. În cazul produselor livrate la indici de umiditate şi corpuri străine mai mari sau mai mici decît cei prevăzuţi, aceşti indici se vor compensa între ei. În raport cu diferenţa în plus sau în minus rezultată din aceasta compensare, faţă de cantitatea prevăzută în contract, se va micşora sau se va mari cantitatea de produse ce se va preda efectiv de către unitatea furnizoare. Pentru diferenţele calitative faţă de indicii de baza, la greutatea hectolitrica, preţul se va majoră sau micşora în mod corespunzător. Preţurile de producţie, de contractare şi achiziţie de baza: a) se majorează cu cîte 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrica în plus şi fiecare procent de umiditate şi corpuri străine în minus faţă de indicii calitativi de baza; b) se micşorează cu cîte 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrica în minus şi fiecare procent de umiditate şi corpuri străine în plus faţă de indicii calitativi de baza. I. La grîu şi secara a) Sparturile mai mici de jumătate de bob şi boabele sistave care depăşesc, pe total, procentul de corpuri străine admise la calitatea de baza se plătesc cu 0,45 lei/kg; b) secara din grîu se plăteşte cu 80% din preţul secarei, la calitatea de baza; c) orzul şi ovazul din grîu, pînă la 6%, separat sau împreună, se socotesc la corpuri străine cu jumătate din greutatea procentuală. Orzul şi ovazul din grîu de la 6,01 la 15% se socotesc integral la corpuri străine; d) griul tare preluat la fondul de stat cu procent de gluten sub calitatea de baza şi sub prevederile STAS se va plati la preţul obişnuit al griului de consum; e) cooperativele agricole de producţie, membrii acestora şi producătorii particulari care livreaza, pe bază de contract, grîu tare pot primi în schimb o cantitate echivalenta de grîu obişnuit, pe care o vor plati la preţul mediu de contractare stabilit prin prezenta anexa, la care se adauga suma de 100 lei/tona, reprezentind cheltuieli de manipulare. 2. La porumb a) Preţul se majorează cu 1% pentru fiecare procent de corpuri străine în minus şi cu procentul corespunzător din tabelul Duwal pentru fiecare procent de umiditate în minus faţă de indicii calitativi de baza; b) preţul se micşorează cu cîte 1% pentru fiecare procent de corpuri străine în plus şi cu procentul corespunzător din tabelul Duwal pentru fiecare procent de umiditate în plus faţă de indicii calitativi de baza; c) sparturile mai mici de jumătate bob, boabele strivite sau mincate de insecte şi nedezvoltate, care depăşesc, pe total, procentul de corpuri străine admise la calitatea de baza se plătesc cu 0,35 lei/kg, numai pentru livrări la fondul de stat. 3. La orz pentru bere şi orzoaica a) Preţul de producţie şi contractare la orzul pentru bere se plăteşte dacă orzul îndeplineşte şi condiţiile de calitate la energia germinativa, substanţe proteice şi uniformitate, prevăzute în standardele de stat; b) în zonele deficitare în grîu şi porumb, stabilite de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreună cu Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de Producţie, cooperativele agricole de producţie pot livra, pe bază de contract, orzoaica, pe schimb cu grîu, secara, porumb sau orz furajer, la echivalentul de 1250 kg porumb sau orz, de 1,200 kg secara şi de 1,100 kg grîu pentru 1 kg de orzoaica; c) orzoaica sub 62 kg greutate hectolitrica se plăteşte la preţul de contractare al orzului. 4. La orez a) Orezul brut care la preluare are o umiditate peste 17% şi corpuri străine peste 10% va fi uscat şi condiţionat de către întreprinderile de contractare, achizitionare şi păstrare a produselor agricole. Pentru operaţiunea de uscare şi condiţionare pînă la nivelul indicilor de mai sus se vor percepe unităţilor de producţie cheltuielile de uscare şi condiţionare, conform tarifelor în vigoare; b) întreaga cantitate de gozuri rezultată din condiţionarea orezului se va restitui gratuit unităţilor producătoare; c) unităţile agricole socialiste care cultiva orez primesc îngrăşăminte chimice, pentru care plătesc 50% din preţul de producţie al acestora. 5. La leguminoase boabe a) La mazare comestibila, în procentul de 10% corpuri străine se admit maximum 8% boabe gargaritate; b) cooperativele agricole de producţie care livreaza mazare comestibila boabe în afară contractului pot primi în schimb o cantitate de mazare furajera de valoare echivalenta mazarei comestibile livrate, precum şi plata transportului pînă la baza de receptionare; c) cooperativele agricole de producţie, membrii acestora şi producătorii particulari care vor preda la fondul de stat fasole boabe din soiurile Alba mare (boamba) şi Ceali, în condiţiile de calitate de 2% corpuri străine şi 14% umiditate, vor primi 1,60 lei/kg peste preţul de contractare prevăzut în prezenta anexa; d) fasolea de un anumit soi, care conţine pînă la 15% boabe de culoare alba din alte soiuri, se plăteşte integral la preţul soiului respectiv. În cazul depăşirii acestui procent, la întreaga cantitate se aplică preţul pentru fasolea boabe soiuri locale sau amestec de soiuri; e) sparturile de fasole şi boabele patate care depăşesc proporţia admisă la preluare de 5% corpuri străine se plătesc producătorilor la preţul de 1 leu/kg; f) staţiunile pentru mecanizarea agriculturii vor plati cooperativelor agricole de producţie şi unităţilor agricole de stat contravaloarea pierderilor care depăşesc 5% boabe sparte, cauzate din vina lor la lucrările de recoltat şi treierat. Cuantumul acestor pierderi se determina prin diferenţa între preţul de producţie şi, după caz, de contractare al soiului de fasole respectiv şi preţul de 1 leu/kg stabilit pentru sparturi; g) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreună cu Ministerul Comerţului Interior, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, vor încadra, prin asimilare, în grupele de soiuri de fasole prevăzute în prezenta anexa şi alte soiuri de fasole. 6. Întreprinderile de contractare, achizitionare şi păstrare a produselor agricole pot cumpara, prin intermediul cooperativelor agricole de producţie, disponibilul de grîu, grîu tare, secara, porumb şi leguminoase boabe oferit de membrii acestora din cantităţile primite ca retribuire în natura pentru munca prestată. Pentru produsele predate de cooperativele agricole de producţie din disponibilităţile membrilor vor primi din partea întreprinderilor de contractare, achizitionare şi păstrare a produselor agricole un comision de 25 lei/tona.
   +  Anexa 1 BPREŢURILE DE PRODUCŢIE, DE CONTRACTARE ŞI DE ACHIZIŢIE, AVANTAJELE ŞI CONDIŢIILE DE ÎNCHEIERE ŞI EXECUTARE A CONTRACTELOR LA PLANTELE TEHNICE A. Oleaginoase
               
    Denumirea produsuluiU.M.PretConditiile de calitate de baza
    Greutate hectolitrica -kg-Corpuri straine -%-Umiditate -%-
    Floarea-soarelui*)kg2,6840412
    Seminte de ricinkg5,50-610
    Seminte de in pentru uleikg6,00-611
    Seminte de dovleac**)kg6900-611
    Seminte de cinepakg6,00-49
    Seminte de rapitakg2,60-511
    Soia boabekg3,25-413
  --------- Notă *) Preţul este mediu pe ţara. Preţurile pe zone se stabilesc de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri în cadrul preţului mediu. Notă **) Achiziţiile de seminţe de dovleac de la producătorii individuali se fac de Uniunea Centrala a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor, prin unităţile sale. Preţul de livrare al întreprinderilor de contractare, achizitionare şi păstrare a produselor agricole către consumul intern este de 6,60 lei/kg, inclusiv adaosul legal stabilit pe tona aferent acestor activităţi. Preţurile de baza: - se majorează cu cîte 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrica în plus şi fiecare procent de umiditate şi corpuri străine în minus faţă de indicii calitativi de baza; - se micşorează cu cîte 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrica în minus şi fiecare procent de umiditate şi corpuri străine în plus faţă de indicii calitativi de baza. B. Sfecla de zahar şi cicoare
       
      Pret de productie, de contractare si de achizitie
    - Sfecla de zahar0,345 lei/kg
    - Cicoare0,65 lei/kg
  C. Tulpini de in, cinepa şi teisor pentru fibra, bumbac brut şi saminta de cinepa
                   
    lei/ U.M.
    Denumirea produsuluiU.M.Clasele de calitate
    SuperiorIIIIIIIV
    Tulpini de in cu capsule pentru fibrakg-3,132,641,560,95
    Tulpini de cinepa si teisor pentru fibrakg-1,401,000,70-
    Bumbac brutkg6,205,203,802,401,00
    Saminta de cinepa:            
    -preturile de productie si contactare ale unitatilor agricole socialiste            
      - saminta elita27,50 lei/kg          
      - saminta inmultirea I22,80 lei/kg          
      - saminta alte inmultiri19,50 lei/kg          
    -preturile de livrare ale Trustului inului, cinepii si bumbacului            
      - saminta elita28,76 lei/kg          
      - saminta inmultirea I24,00 lei/kg          
      - saminta alte inmultiri20,70 lei/kg          
    Tulpini de in-uleikg-1,501,00--
  NOTĂ: Influentele financiare rezultate ca urmare a modificării preţurilor de cumpărare la saminta de cinepa, prin Decretul prezidential nr. 9/1976, vor fi suportate din alocaţia bugetară ce va fi stabilită anual pentru acoperirea cotelor fixe ce se acordă la seminţele livrate unităţilor agricole cooperatiste. Condiţiile de calitate a tulpinilor de în-ulei se stabilesc de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. D. Tutun Preţurile de contractare pentru tutunuri se stabilesc pe soiuri şi clase de calitate, după cum urmează:
                 
    lei /U.M.
    Soiul de tutunU.M.Clasele de calitate
    SuperiorIIIIIIIV
    Djebelkg5245362511
    Molovatakg4638301810
    Virginia uscat la caldura artificialakg332719116
    Ghimpatikg-2217116
    Virginia uscat la soarekg-2016116
    Burleykg-2016116
    Banatkg-2217116
    Buragankg-2016116
    Virginia in stare verdekg-3,201,701,20-
  Pentru alte soiuri de tutun ce vor fi introduse în cultura, preţurile de contractare se stabilesc prin asimilare cu soiurile de tutun mai sus arătate, de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu acordul Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie şi Comitetului de Stat pentru Preţuri.     E. Hamei
       
      Pret de productie, contractare si achizitie
    - calitate superioaralei/kg 70,00
    - calitatea Ilei/kg 66,00
    - calitatea a II-alei/kg 60,00
  1. Unităţile agricole socialiste care livreaza pe bază de contract sfecla de zahăr beneficiază de următoarele avantaje: A. întreprinderile agricole de stat pot cumpara de la întreprinderile pentru industrializarea sfeclei de zahăr, pentru fiecare tona de sfecla livrata, cîte 600 kg borhot umed cu 7 la suta substanţa uscata sau borhot presat, ori borhot uscat în echivalenta, la preţurile legale în vigoare, în condiţia de livrare franco vagon statia de predare a sfeclei de zahăr: - borhot umed cu 7 la suta substanţa uscata sau borhot presat în echivalenta; - borhot uscat cu 90 la suta substanţa uscata. B. Cooperativele agricole de producţie şi asociaţiile economice intercooperatiste: a) primesc un spor de preţ de 30 lei pe tona pentru sfecla de zahăr păstrată în silozuri proprii şi livrata beneficiarului după data de 1 decembrie; b) primesc gratuit 4 kg zahăr pentru fiecare tona de sfecla de zahăr livrata; c) pot cumpara, pentru fiecare tona de sfecla de zahăr livrata, cîte 400 kg borhot umed cu 7 la suta substanţa uscata, sau borhot presat ori borhot uscat în echivalenta, la preţurile şi în condiţiile prevăzute la pct. 1 lit. A; d) pot cumpara în plus, în condiţiile prevăzute la lit. c), cîte 200 kg borhot umed pentru fiecare tona de sfecla livrata loco întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr; e) pot cumpara, pentru fiecare tona de sfecla de zahăr livrata, cîte 6 kg melasa, la preţul legal în vigoare, în condiţia de livrare franco vagon statia de predare a sfeclei de zahăr; f) li se acordă gratuit, prin întreprinderile pentru industrializarea sfeclei de zahăr, saminta de sfecla de zahăr necesară insamintarii sau reinsamintarii în caz de calamitate şi insecticide pentru combaterea dăunătorilor. 2. Prevederile de la pct. 1 lit. B lit. b), c), d) şi f) se aplică şi membrilor cooperativelor agricole de producţie şi producătorilor particulari care livreaza pe bază de contract sfecla de zahăr. 3. Cooperativele agricole de producţie care livreaza floarea-soarelui din soiuri superioare pot cumpara, pentru fiecare tona livrata, cîte 95 kg sroturi, la preţul legal în vigoare, pe tona, în condiţia de livrare loco fabrica. 4. Producătorii care încheie contracte pe durata de minimum 3 ani şi livreaza cel puţin cantitatea de tutun contractată pentru anul agricol respectiv beneficiază de un spor de preţ de 20 la suta pentru întreaga cantitate predată în anul respectiv, cu condiţia ca tutunurile din clasa superior şi I livrate sa reprezinte, faţă de cantitatea contractată, cel puţin următoarele procente:
         
    Soiuri de tutunProcent de clasa superior si I
       
      - Djebel50
      - Virginia uscat la caldura artificiala35
      - Virginia in stare verde30
      - Moldovata, Burley25
      - Ghimpati, Banat si Virginia uscat la soare15
      - Baragan10
  Sporul de preţ se va plati în termen de 15 zile de la livrarea ultimei cantităţi de tutun. 5. Centrala producţiei şi industrializarii tutunului şi întreprinderile din subordine vor acorda producătorilor care se obliga prin contracte şi producă şi să livreze tutun următoarele avantaje: a) saminta necesară pentru insamintarea suprafeţei de rasad, precum şi cantitatea necesară pentru reînsămînţarea în caz de calamitate, în mod gratuit; b) inventarul necesar pentru producerea rasadului pe suprafeţele stabilite anual de către direcţiile judeţene pentru agricultura şi industria alimentara împreună cu unităţile contractante, în folosinţă gratuita; inventarul consta din rasadnite cu o durată de folosinţă de 8 ani sau, după caz, din arce metalice, pentru amenajarea de tuneluri joase, cu o durată de folosinţă de 10 ani, acestea fiind acoperite cu folie de polietilena care se acordă în folosinţă gratuita o singură dată la 8 ani pentru rasadnite şi la 10 ani pentru tuneluri joase şi, contra cost, la preţurile legale în vigoare, pentru înlocuirea celei degradate, în limita cantităţilor repartizate; c) stropitorile, sfoara şi materialele necesare amenajării de solarii, soproane şi magazii pentru uscarea şi păstrarea tutunului, care se asigura contra cost la preţurile legale în vigoare, în limita cantităţilor repartizate. Răsadniţele şi arcele metalice pentru tuneluri date în folosinţă producătorilor vor fi utilizate pe toată durata de folosinţă prevăzută la lit. b). Producătorii nu au dreptul sa folosească la alte culturi sau în alte scopuri răsadniţele, materialele pentru amenajarea tunelurilor şi solariilor, precum şi maşinile şi utilajele de lucru puse la dispoziţie în baza contractului. 6. Unităţile de producţie şi industrializare a tutunului vor acorda producătorilor de tutun asistenţa tehnica şi vor pune în mod gratuit la dispoziţia acestora documentaţii tehnice. 7. Producătorii care livreaza, pe bază de contracte, tulpini de cinepa şi teisor pentru fibra beneficiază de un spor de preţ de 100 lei/tona pentru cantităţile de tulpini de calitatea I şi a II-a. Judeţele în care producătorii beneficiază de sporul prevăzut la alin. 1, precum şi datele de livrare pînă la care se acordă sporul, se stabilesc anual de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. 8. Unităţile agricole cooperatiste, membrii acestora şi producătorii particulari care încheie contracte pentru cultura de în pentru fibra şi cultura de cinepa şi teisor pentru fibra vor primi de la întreprinderile subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare seminţele necesare insamintarii suprafeţelor prevăzute în contracte la preţul de 2,72 lei pe kg - seminţele de cinepa - şi de 1,15 lei pe kg - seminţele de în pentru fibra. 9. Producătorii care livreaza, pe bază de contracte, cel puţin 60 tone tulpini de cinepa sau teisor pentru fibra vor primi, pentru întreaga cantitate livrata, un spor de preţ de 60 lei pe tona, iar cei care livreaza cel puţin 200 tone tulpini de cinepa sau de teisor vor primi pentru întreaga cantitate livrata un spor de preţ de 120 lei pe tona. 10. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare poate achizitiona, prin întreprinderile din subordine, tulpini de în pentru fibra, cinepa şi teisor pentru fibra de la producătorii necontractanti, la preţurile legale, fără a acorda alte avantaje. 11. Unităţile agricole cooperatiste primesc gratuit, pentru fiecare tona de cicoare livrata, cîte 4 kg zahăr şi 0,5 kg surogat de cafea, în condiţia de livrare franco vagon statia de predare a cicoarei. 12. Unităţile agricole socialiste cultivatoare de cicoare pot cumpara la preţurile legale în vigoare, de la întreprinderile pentru industrializarea sfeclei de zahăr, pentru fiecare tona de cicoare livrata, cîte 400 kg borhot umed cu 7 la suta substanţa uscata, sau borhot uscat în echivalenta cu 90 la suta substanţa uscata, precum şi 6 kg melasa furajera, în condiţia de livrare franco vagon statia de predare a cicoarei. 13. Saminta de cicoare necesară insamintarii şi rainsamintarii suprafeţelor prevăzute în contracte se acordă gratuit prin Întreprinderile pentru industrializarea sfeclei de zahăr. 14. Cooperativele agricole de producţie care livreaza la fondul de stat seminţe de ricin decapsulat pot cumpara, la preţul cu amănuntul, cîte 400 kg sroturi de ricin detoxicat pentru fieeare tona de seminţe de ricin decapsulat predată. 15. Sarcinile prevăzute în contractele încheiate de cooperativele agricole de producţie pentru floarea-soarelui, soia, seminţe de în pentru ulei, seminţe de ricin decapsulat şi seminţe de dovleac se considera îndeplinite dacă produsele corespund calitativ indicilor de baza privind corpurile străine şi umiditatea, pravazuti la lit. A din anexa nr.1 B. Dispoziţiile pct. II lit. C din anexa nr. 1 A la decret se aplică şi pentru livrările prevăzute în alineatul precedent. 16. Producătorii contractanţi vor livra plantele tehnice la centrele şi bazele de recepţie ale unităţilor beneficiare unde se face recepţia cantitativă şi calitativă a produselor. Pentru tutun, livrarea şi recepţia se fac la furnizor, la locul de recepţie convenit de părţi. 17. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va putea repartiza pentru ingrasatoriile de animale ale asociaţiilor economice intercooperatiste borhotul cuvenit, pentru sfecla de zahăr livrata de către cooperativele agricole de producţie asociate, corespunzător cu balanţa furajera întocmită pentru această categorie de furaje. 18. Întreprinderile agricole de stat care contractează şi cultiva cicoare, tulpini de cinepa, teisor şi în pentru fuior vor beneficia de condiţiile contractuale prevăzute pentru cooperativele agricole de producţie, cu excepţia avantajului în zahăr la cicoare.
   +  Anexa 2PREŢURILE DE PRODUCŢIE, CONTRACTARE ŞI DE ACHIZIŢIE AVANTAJELE ŞI CONDIŢIILE DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR PENTRU LEGUME, CARTOFI, FRUCTE ŞI STRUGURI
             
    B. Preturi ferme pe calitati nediferentiate pe zone teritoriale
    7.a) Vinete din sere si solarii  
    Preturi ferme pe calitati  (lei/kg)
    I   II
         
      1- 30 aprilie16,00   11,00
      1- 15 mai14,00   10,00
      16- 31 mai13,00   9,00
      1- 30 iulie10,00   7,00
    7.b) Vinete de Cimp      
      1- 15 iulie8,00   6,00
      16- 31 iulie5,40   4,00
      1- 15 august4,00   3,30
      16- 31 august3,25   2,30
      dupa 31 august2,00   1,50
    8.Ardei de boia (crud si insirat care corespunde la fabricarea boielei de ardei)4,25   3,00
    9.Ceapa uscata      
    a)Ceapa uscata din arpagic      
      1- 15 iulie1,70   1,30
      16 iulie - 31 decembrie1,85   1,45
      1 ianuarie - 30 iunie1,85   1,45
    b)Ceapa din saminta si rasad      
      1- 15 iulie1,60   1,20
      16 iulie-31 decembrie1,75   1,35
      1 ianuarie-30 iunie1,75   1,35
    10.Usturoi uscat9,00   7,00
      toata perioada      
    11.Morcovi1,50   0,90
      pina la 20 august1,35   0,90
      dupa 20 august      
    12.Patrunjel radacini      
      toata perioada1,60   1,30
    13.Pastirnac radacini      
      toata perioada1,35   1,05
    14.Telina radacini      
      toata perioada2,35    
    15.Mazare verde      
    a)Mazare verde pastai (calitate unica)      
      pina la 10 iunie   2,80  
      dupa 10 iunie   2,35  
    b)Mazare verde boabe (calitate unica)      
      recoltata mecanic de catre cumparatori   1,40  
      recoltata in vrej si transportata la batoza de catre producatori   1,80  
               
    Nr. crt.ProdusulU.M.Pret de contractare (lei)
    PerioadaExtraIII
    27.Ridichi de luna        
      10 decembrie-31 martielegatura a 8-10 fire   1,50  
      1- 30 aprilielegatura a 8-10 fire   1,00  
      1- 31 mailegatura a 8-10 fire   0,70  
    28.Ridichi negre        
      toata perioadakg   1,00  
    29.Spanac        
      pina la 15 apriliekg3,20   -
      16- 30 apriliekg1,85   1,15
      dupa 30 apriliekg0,90   0,60
    30.Salata verde        
      10 decembrie-28(29) februariebuc.1,70   1,20
      1- 31 martiebuc.1,20   0,80
      1 aprilie-31 maibuc.0,80   0,50
      dupa 31 maikg1,10   -
    31.Usturoi verde        
    a)usturoi verde (10 fire/legatura a 60 g)        
               
      10 decembrie-31 martielegatura   1,50  
      1- 30 aprilielegatura   1,00  
      dupa 30 aprilielegatura   0,70  
    b)usturoi cu frunze retezate        
      toata perioadakg   3,60  
    32.Varza rosie        
      toata perioadakg2,00   1,50
    33.Carote        
      toata perioadakg   2,20
  NOTĂ:
           
    I. Judetele se incadreaza in zone teritoriale, dupa cum urmeaza:
    La tomate:
    ZonaI-Judetele Arad, Bihor, Braila, Buzau, Calarasi, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Olt, Prahova, Teleorman, Timis si Sectorul agricol Ilfov.
    ZonaII-Restul judetelor care nu sint cuprinse in zona I.
    La varza:
    ZonaI-Judetele Arad, Bihor, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Prahova, Teleorman, Timis, Tulcea si Sectorul agricol Ilfov.
    ZonaII-Restul judetelor care nu sint cuprinse in zona I.
    La ardei gras:
    ZonaI-Judetele Arad, Bihor, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dolj, Dimbovita, Giurgiu, Ialomita, Olt, Prahova, Teleorman, Timis si Sectorul agricol Ilfov.
    ZonaII-Restul judetelor care nu sint cuprinse in zona I.
    La ardei gogosar rosu:
    ZonaI-Judetele Arad, Bihor, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dolj, Dimbovita, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Prahova, Teleorman, Timis si Sectorul agricol Ilfov.
    ZonaII-Restul judetelor care nu sint cuprinse in zona I.
  2. Pentru ardeiul de boia crud şi neinsirat, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va stabili preţurile de contractare, în corelare cu preţurile de la ardeiul crud şi insirat. 3. Preţurile de mai sus se înţeleg loco furnizor, la punctele prevăzute în contract pentru produsele preluate de la organizaţiile agricole socialiste şi loco centrul de recepţie, pentru produsele preluate de la alţi producători.
                         
      Preturi ferme de contractare pe calitati (lei/kg)
    Zona IZona II
    IIIIII
    34.Cartofi timpurii si de vara      
    pina la 20 mai4,803,305,403.95
    21 mai -10 iunie3,402,503,G02,80
    11-30 iunie2,401,752,501,85
    1-31 iulie1,801,301,901,40
    1-20 august1.300,901,300,90
    21-31 august1,000,951,000,95
    Judetele se incadreaza in zone teritoriale, dupa cum urmeaza:
    ZonaI-Judetele Arad, Bihor, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dimbovita, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Olt, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea si Sectorul agricol Ilfov.
    ZonaII-Restul judetelor care nu sint cuprinse in zona I.
      Preturi ferme de contractare  (lei/kg)
    Grupa AGrupa B
    35.Cartofi de toamna    
    calitatea I1,00-
    calitatea a II-a0,800,80
    sub STAS0,400,40
      Preturi ferme de achizitie  (lei/kg)
    calitatea I0,95-
    calitatea a II-a0,750,75
    sub STAS0,350,35
  Grupa A cuprinde soiurile: Adretta, Bintje, Colina, Desire, Eba, Flisak, Jaerla, Manuela, Merkur, Muncel, Ora, Ostara, Procura, Prosna, Ressy, Semenic, Spartan, Super, Uran. Grupa B cuprinde amestecuri de soiuri. NOTĂ: 1. Preţurile de contractare stabilite se înţeleg în condiţia de livrare loco producător, la punctele prevăzute în contracte pentru cartofii preluati de la organizaţiile socialiste şi loco centrul de achiziţie-recepţie pentru cartofii preluati de la alţi producători. Producătorii sînt obligaţi sa sorteze cartofii în condiţiile de calitate prevăzute în STAS. 2. În cazurile în care se vor prelua de la producători şi unele cantităţi de cartofi nesortate, acestea se vor plati în funcţie de cantităţile determinate pe soiuri, calităţi şi sub STAS, la preţurile prevăzute în prezentul decret, din care se va scădea 100 lei/tona pentru cheltuielile de sortare. 3. Cartofii livraţi de producător în saci, puşi la dispoziţie de întreprinderile valorificatoare, vor fi plătiţi cu 25 lei/tona, în plus peste preţurile prevăzute în prezentul decret. 4. Producătorii care transporta cartofii cu mijloace proprii sau închiriate vor primi contravaloarea cheltuielilor de la locul de recoltare pînă la centrul de recepţie, calculate pe baza tarifelor legale în vigoare, pentru mijloacele de transport folosite. 5. Pentru cartofii contractati care se păstrează de producători pe timpul iernii se vor plati acestora, peste preţurile prevăzute, cheltuielile de păstrare în limita a 300 lei/tona. 6. Cooperativele agricole de producţie, membrii acestora şi producătorii particulari, din zonele specializate în cultura cartofilor de toamna, care nu produc porumb, vor putea cumpara din fondul de stat la preţul de vînzare cu amănuntul cîte 1 kg porumb pentru 3 kg cartofi de calitatea I din grupa A şi cîte 1 kg porumb pentru 5 kg cartofi de calitatea a II-a, grupele A şi B, vinduti statului pe bază de contract sau prin achiziţie. 7. Preţurile de livrare pentru cartofii de toamna se vor forma astfel: a) în condiţia de franco centrul de achiziţie sau franco statia de încărcare, prin adăugarea la preţurile de contractare, din prezentul decret, a sumei de 70 lei/tona; b) în condiţia de franco silozul unităţii cumparatoare, la preţurile de contractare, plus 70 lei/tona sau la preţul de livrare stabilit potrivit lit. a) se vor adauga şi cheltuielile de insilozare de 325 lei/tona, pentru perioada 1 decembrie - 1 martie, exclusiv, sau 425 lei/tona, pentru perioada după 1 martie; c) în condiţia de franco depozitul organizaţiei comerciale, franco silozul acesteia sau franco rampa de descărcare a statiei de destinaţie, la preţurile cu amănuntul în vigoare la data livrării, mai puţin un rabat comercial de 10%╖ Aprovizionarea toamna-iarna a organizaţiilor de consum colectiv (cantine, cămine, spitale, santiere şi altele asemenea) şi a unităţilor cu sarcini speciale se va face în condiţia de franco centrul de achiziţie din judeţul în care îşi are sediul beneficiarul sau franco vagon statia de destinaţie, prin adăugarea la preţurile de contractare a sumei de 125 lei/tona.
                 
    Nr. crt.Produsul  ────────  PerioadaPreturi ferme pe calitati (lei/kg)
    ExtraIII
      Fructe      
    36.Capsuni      
      1- 31 martie   35,0025,00
      1- 15 aprilie   25,0018,00
      16- 30 aprilie   20,0013,00
      1- 15 mai   16,0012,00
      16- 31 mai   12,508,00
      1 iunie - 31 iulie      
      grupa A   7,805,00
      grupa B   4,503,70
      1 august - 30 septembrie   15,0010,00
    37.Coacaze negre      
      toata perioada   10,005,30
    38.Cirese      
      grupa A-toata perioada   5,803,75
      grupa B-pina da 31 mai   5,803,70
        -dupa 31 mai   4,102,65
    39.Caise      
      grupa A-toata perioada   4,852,10
      grupa B-toata perioada   1,901,50
    40.Mere      
    a)mere de vara      
      - 20 iulie - 15 septembrie   2,802,30
    b)mere      
      grupa A-pina la 31 decembrie3,102,801,80
      - 1 ianuarie - 31 martie4,303,302,50
      - 1 aprilie - 31 mai5,004,003,00
      grupa B-pina la 31 decembrie2,702,001,55
      - 1 ianuarie - 31 martie3,902,802,00
      - 1 aprilie - 31 mai4,603,502,30
    41.Pere      
    a)pere de vara      
      - 1 iulie - 10 septembrie   2,802,30
    b)pere      
      grupa A-pina la 31 decembrie2,102,501,80
      - 1 ianuarie - 31 martie4,403,502,55
      - 1 aprilie - 31 mai5,004,103,20
      grupa B-pina la 31 decembrie2,701,901,50
      - 1 ianuarie - 31 martie3,702,701,85
      - 1 aprilie - 31 mai4,203,202,40
    42.Prune      
      grupa A-pina la 15 septembrie   3,002,20
      - dupa 15 septembrie   3,502,80
      grupa B-toata perioada   2,201,40
    43.Piersici      
      grupa A-toata perioada   3,802,60
      grupa B-toata perioada   2,752,00
    44.Visine      
      toata perioada   5,804,45
    45.Nuci in coaja      
      toata perioada   17,0013,00
    46.Zmeura de gradina      
      toata perioada   14,6010,00
    47.Afine      
      toata perioada   17,60  
    48.Mure      
      toata perioada   10,00  
    49.Alune      
      toata perioada   17,50  
    50.Castane      
      toata perioada   8,60  
    51.Soc      
      toata perioada   3,60  
    52.Agrise      
      toata perioada   12,00  
    53.Gutui      
      toata perioada   5,004,00
    54.Pepeni galbeni      
      1- 30 aprilie   30,0021,00
      1- 15 mai   26,0018,00
      16- 31 mai   22,0015,00
      1- 15 iunie   19,0012,00
      16- 30 iunie   12,008,00
      1- 15 iulie   5,003,50
      16- 31 iulie   3,502,50
      dupa 1 august   2,501,75
    55.Pepeni verzi   3,002,00
      1- 15 iulie   2,501,75
      16- 31 iulie   2,001,40
      1- 20 august   1,301,00
      dupa 20 august      
    56.Struguri de masa      
      grupa E-pina la 10 august5,154,003,00
        -11-31 august4,003,502,75
        -dupa 1 septembrie3,503,002,65
      grupa S-dupa 1 august4,00*3,50*2,75
      grupa M-dupa 1 august3,50*3,00*2,65
      grupa O-dupa 1 august3,302,952,60
  Notă *) Se acorda spor de preţ de 200 lei/tona pentru strugurii preluati în vederea păstrării pentru consum în timpul iernii. Preţurile de achiziţie pentru legume, cartofi timpurii şi de vara, fructe şi struguri de masa sînt cu 10% mai mici decît preţurile de contractare. C. Preţuri limita la produsele pentru care preţurile de cumpărare se stabilesc de întreprinderile şi organizaţiile de valorificare şi industrializare, restaurante, cantine şi alţi consumatori colectivi, în condiţia loco-producător.
               
    Nr. crt.Produsul ──────── PerioadaU.M.Pret limita de cumparare - lei -
    ExtraIII
    1.Andive   10,007,005,00
      toata perioadakg      
    2.Anghinare verde        
      toata perioadakg   2,70  
    3.Ardei iute - pina la 15 apriliebuc.   0,800,60
      16 aprilie - 15 iuliebuc.   0,600,40
      16 iulie - 15 augustkg   7,006,00
      dupa 15 augustkg   5,004,00
    4.Cimbru        
      toata perioadakg   7,005,00
    5.Castraveţi cornison        
      pina la 3 cm lungime si 1 cm grosime        
      toata perioadakg   5,004,00
    6.Dovleac comestibil        
      toata perioadakg   0,70  
    7.Foi de vita        
      toata perioadakg   2,00  
    8.Hrean        
      toata perioadakg   3,503,00
    9.Porumb verde        
      toata perioadabuc.   0,50  
    10.Sparanghel        
      toata perioadakg   10,007,00
    11.Sfecla rosie        
      toata perioadakg   1,00  
    12.Varza creata        
      toata perioadakg   0,90  
    13.Varza de Bruxelles si chinezeasca        
      toata perioadakg   8,005,00
    14.Verdeturi (patrunjel, frunze, marar, leustean etc.)        
      toata perioadakg   3,00  
    15.Corcoduse        
      toata perioadakg   1,401,00
    16.Zarzare        
      toata perioadakg   1,601,30
  Preţurile cu amănuntul se vor stabili direct de către întreprinderile comerciale care vînd aceste produse. D. Cheltuieli ce se acordă producătorilor pentru legumele şi fructele livrate la export în condiţiile de calitate cerute de clienţii externi şi care se includ în preţul complet de export, valoarea lor în valută fiind încasată prin preţul extern.
             
    Produsullei/tona
    1.a)Legume de cimp  
        - varza timpurie180
        - cartofi de toamna190
        - mazare verde, castraveti de rasadnita240
        - cartofi timpurii270
        - castraveti cornison pentru murat  
          - pina la 9 cm300
          - peste 9 cm240
        - ceapa uscata300
        - fasole verde, ardei gras, ardei gogosar, ardei Kapia360
        - tomate  
          - pina la 10 iulie540
          - dupa 10 iulie450
      b)Fructe  
        - pepeni150
        - prune240
        - pere360
        - mere390
        - struguri420
        - caise, piersici480
        - cirese, visine540
        - capsuni, coacaze, zmeura900
      c)Legume de sera  
        - tomate si ardei gras480
        - castraveti si alte produse360
  În cazurile în care producătorii efectuează numai o parte din operaţiunile necesare pregătirii produselor în condiţiile de export, primesc numai cheltuielile correspunzatoare acestor operaţiuni, stabilite de comun acord cu întreprinderile cumparatoare, pe bază de deviz înainte de livrare. 2. Pentru operaţiunile care se efectuează cu livrarea legumelor şi fructelor de la producători pînă la statia de expediţie, incarcatul şi amenajarea vagoanelor, se stabilesc următoarele limite de cheltuieli:
       
    Produsullei/tona
    Legume de cimp520
    Cartofi timpurii400
    Cartofi de toamna270
    Fructe proaspete700
    Prune500
    Pepeni230
    Struguri480
    Legume de sera200
  Costul ambalajelor, preracirea vagoanelor şi cheltutelile efectuate cu transportul legumelor şi fructelor de la statia de încărcare şi pînă la frontiera română se decontează separat la preţurile sau tarifele legale. 3. Pentru acoperirea eventualelor lipsuri, pe perioada transportului de la încărcare şi pînă la destinaţie se constituie, la unităţile exportatoare, un fond de 1% la produsele de sera şi de 2% la legume de cimp şi fructe exportate, asupra preţului franco-frontiera română. Din acest fond se vor suporta bonificatiile plătite clienţilor externi, determinate de cauze obiective, pe baza verificărilor făcute de Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara şi Banca Română de Comerţ Exterior. Bonificatiile plătite din alte cauze se vor suporta de cei vinovaţi de producerea lor. 4. Adaos pentru insilozarea produselor pentru aprovizionarea de toamna-iarna.
               
    lei/tona
    Perioada       Produsul
    CeapaRadacinoaseAlte legumeFructeStruguri de masa
    decembrie135070055013503600
    ianuarie155085065015504300
    februarie170095075017005000
    martie2000105085020005600
    aprilie2200120010002200-
    mai---2500-
   +  Anexa 3 AI. PREŢURILE DE CONTRACTARE ŞI DE ACHIZIŢIE A PLANTELOR MEDICINALE, AROMATICE, MAC, MUSTAR ŞI AVANTAJELE CE SE ACORDA PRODUCĂTORILOR CONTRACTANŢI 1. Preţurile de contractare la plantele medicinale, aromatice, mac şi mustar din culturi sînt următoarele:
             
    Nr. crt.Denumirea produsuluilei/kg
    StiintificaPopularain stare proaspatain stare uscata
    01234
      FloresFlori    
    1.Ammy visnaga     20,00
    2.Calendulae cum receptaculisGalbenele cu receptacul-15,00
    3.Calendulae sine receptaculisGalbenele fara receptacul-100,00
    4.ChamomillaeMusetel extra-36,00
    5.ChamomillaeMusetel calitatea I6,0034,00
    6.ChamomillaeMusetel calitatea a II-a-30,00
    7.LavandulaeLevantica-virfuri florale verzi3,00-
    8.LavandulaeLevantica-35,00
    9.Malvae arboreae c.c.Nalba de gradina cu caliciu-15,00
    10.Malvae arboreae s.c.Nalba de gradina fara caliciu-20,00
    11.Malvae glabraeNalba de cultura-32,00
    12.PyrethriPiretru-20,00
    13.RhoeadosPetale de mac de cimp-100,00
    14.Rosa damascenaPetale de trandafiri-80,00
    15.Salviae sclareaeSerlai2,00-
    16.Tagetes c.r.Craite cu receptacul-10,00
    17.Tagetes s.r.Craite fara receptacul-125,00
      FoliumFrunze    
    18.BelladannaeMatraguna-20,00
    19.Cynarae c.p.Anghinare cu petiol0,707,40
    20.Cynarae s.p.Anghinare fara petiol2,5020,00
    21.Datura stramoniiLaur0,605,00
    22.Digitalis lanataDegetel linos1,9012,00
    23.Digitalis purpureaDegetel rosu2,5015,00
    24.Malvae glabraeNalba de cultura-15,00
    25.MelissaeRoinita-30,00
    26.MenthaeMenta calitate superioara-70,00
    27.MenthaeMenta calitatea I-40,00
    28.MenthaeMenta calitatea a II-a-23,00
    29.Papaver somniferumMac de cultura1,107,00
    30.Flantaginis lanceolataePatlagina ingusta0,807,00
    31.SalviaeSalvie-21,00
      HerbaIarba    
    32.Artemisia absinthiumPelin0,70-
    33.Artemisia abrotaniLemnul Domnului1,258,00
    34.BasiliciBusuioc0,808,00
    35.BelladonnaeMatraguna0,7010,00
    36.CniciSchinel-5,00
    37.Datura innoxiaLaur paros0,658,00
    38.DracocephaliMataciune-4,50
    39.FagopiriHrisca-3,00
    40.HyssopiIsop-7,00
    41.MajoranaeMaghiran2,0014,00
    42.MelissaeRoinita-8,00
    43.Menthae piperitaeMenta verde1,60-
    44.Menthae piperitaeMenta uscata-8,50
    45.Menthae bruchMenta sitata-20,00
    46.Nepetae catariaeCatusnica1,757,00
    47.SalviaeSalvie1,256,00
    48.SaturejaeCimbru de gradina-8,00
    49.Solani laciniatiZirna australiana0,606,00
    50.ThymiCimbru de cultura1,508,00
    51.Vincae minorisSaschiu-12,00
      RadixRadacini    
    52.AngelicaeAngelica-26,00
    53.BelladonnaeMatraguna-17,00
    54.CalamiObligeana3,5017,00
    55.GentianaeGhintura6,5030,00
    56.IridisStinjenel4,0018,00
    57.LiquiritiaeLemn dulce5,5025,00
    58.Rhei mundataRevent5,5025,00
    59.Saponariae albaeIpcarige5,5025,00
    60.Saponariae rubraeSapunarita5,0022,00
    61.ValerianaeOdolean4,0019,00
      SemenSeminte    
    62.NigellaeNegrilica-10,00
    63.PapaverisMac de cultura-12,00
    64.Sinapis albaeMustar alb-6,00
    65.Sinapis nigraeMustar negru-6,00
      FrucfusFructe    
    66.Ammy mayus   -10,00
    67.Ammy visnaga   -10,00
    68.AnisiAnason-18,00
    69.Carduus marianusArmurariu-12,50
    70.CarviChimion-20,00
    71.CoriandriCoriandru boabe-4,50
    72.CoriandriCoriandru sparturi-2,50
    73.Datura innoxiaLaur paros-3,50
    74.FoeniculiFenicol-6,00
    75.Papaveris capitaCapete de mac-5,00
      VariaeDiverse    
    76.Secale cornutumCornul secarii-100,00
  Preţurile de mai sus se înţeleg loco-producător, recepţia cantitativă şi calitativă facindu-se la centrele de recepţie Plafar. Plata transportului de la producători la centrul de recepţie se suporta de unităţile beneficiare potrivit prevederilor legale. 2. Producătorii care încheie contracte cu întreprinderile Plafar beneficiază de următoarele avantaje: a) vor primi gratuit material de înmulţire de la întreprinderile Plafar; b) vor putea primi cu plata imediata, sau pe credit pînă la termenul contractual de predarea producţiei, îngrăşăminte şi alte produse chimice necesare aplicării tehnologiilor de cultura, în limita repartitiilor, la preţurile legale în vigoare; c) pot primi în folosinţă, fără plata, tocuri, rame sau rasadnite complete, rame de uscat, ambalaje, utilaje specifice şi alte materiale necesare producţiei de la întreprinderile Plafar; d) vor primi asistenţa tehnica şi documentaţie tehnica în mod gratuit de la întreprinderile Plafar. 3. Preţurile de achiziţie la plantele medicinale din flora spontana sînt următoarele:
             
    Nr. crt.Denumirea produsuluilei/kg
    StiintificaPopularain stare proaspatain stare uscata
    01234
      FloresFlori    
    1.AcaciaeSalcim1,2510,00
    2.AltheaeNalba mare7,5040,00
    3.ArnicaeArnica5,0032,00
    4.BelidisBanuti4,5030,00
    5.CalcatrippaeNemtisor de cimp violet18,0080,00
    6.CalcatrippaeNemtisor de cimp albastru18,0080,00
    7.ChamomillaeMusetel calitatea extra4,0034,00
    8.ChamomillaeMusetel calitatea I4,0028,00
    9.ChamomillaeMusetel calitatea a II-a4,0024,00
    10.Chamomillae pulvisPulvis-15,00
    11.Cyani c.r.Albastrele cu receptacul6,0030,00
    12.ConvallariaeLacramioare-70,00
    13.CrataegiPaducel7,5042,00
    14.FarfaraePodbal4,0035,00
    15.HelianthiFloarea-soarelui1,8014,00
    16.HypericiSunatoare1,7010,00
    17.Hyppocastani albiCastan alb4,0033,00
    18.Hyppocastani rubriCastan rosu5,0050,00
    19.Lamii albiUrzica moarta calitatea I34,00300,00
    20.Lamii albiUrzica moarta calitatea a lI-a-200,00
    21.Malvae silvestrisNalba de padure4,5024,00
    22.MelilotiSulfina3,5021,00
    23.MillefoliiCoada soricelului1,507,00
    24.PaeoniaeBujor2,5015,00
    25.Nimphaeae albaeNufar5,0075,00
    26.Primulae c.r.Ciubotica cucului4,0035,00
    27.Primulae s.r.Ciubotica cucului fara caliciu7,5060,00
    28.Pruni spinosiPorumbar calitatea I9,0050,00
    29.Pruni spinosiPorumbar calitatea a II-a-40,00
    30.RhoeadosMac rosu de cimp10,00100,00
    31.RosarumPetale de trandafir11,0075,00
    32.Sambucci nicht gerebeltSoc nesitat2,0016,00
    33.Sambucci gerebeltSoc sitat-25,00
    34.Sophorae JaponicaeSalcim japonez6,0025,00
    35.TanacetiVetrice2,009,00
    36.Tiliae arg.c.br.Tei argintiu cu bractee3,0014,00
    37.Tiliae arg.s.br.Tei argintiu fara bractee6,0028,00
    38.Tiliae off.Tei medicinal5,0025,00
    39.Trifolii albiTrifoi alb4,5025,00
    40.Trifolii rubriTrifoi rosu3,8020,00
    41.UlmariaeCretusca5,0025,00
    42.VerbasciLuminarica8,0080,00
    43.Violae odorataeViorele38,00200,00
      FoliumFrunze    
    44.AltheaeNalba mare2,009,00
    45.BelladonnaeMatraguna2,2518,00
    46.BetulaeMesteacan1,505,00
    47.CydoniaeGutui0,802,50
    48.CoryliAlun1,405,00
    49.Crataegi c.fl.Paducel cu floare2,5015,00
    50.Crataegi s.fl.Paducel fara floare2,006,50
    51.FragariaeFragi3,2513,00
    52.FarfaraePodbal0,605,50
    53.Fraxini excelsiorFrasin1,004,50
    54.Fraxini orniMojdrean1,004,50
    55.HyppocastaniCastan salbatic1,506,50
    56.HyosciamiMaselarita2,7525,00
    57.Juniperi gerebeltIenupar sitat1,205,00
    58.JuglandisNuc1,205,00
    59.BardanaeBrusture0,705,00
    60.CastaneaeCastan comestibil1,257,00
    61.ConvallariaeLacramioare1,2010,00
    62.Rubi ideaeiZmeur1,005,00
    63.Malvae neglectaeCasul popii1,6010,00
    64.Malvae silvestrisNalba de padure2,5013,00
    65.MelissaeRoinita2,0027,00
    66.MoriDud1,205,00
    67.MyrtiliAfin6,0025,00
    68.Plantaginis speciesPatlagina lata0,807,00
    69.PulmonariaePlaminarica2,0015,00
    70.Rubi fruticosiMur1,607,00
    71.Ribi nigriCoacaz negru2,0012,00
    72.ScolopendriNavalnic2,5013,00
    73.StramoniiLaur1,0010,00
    74.TaraxaciPapadie1,0010,00
    75.TiliaeTei1,004,00
    76.Trifolii fibriniTrifoi de balta3,5025,00
    77.UrticaeUrzica1,007,00
    78.Violae odorataeViorele3,0017,00
    79.Visci cum stipitesVisc cu ramurele1,254,00
    80.Vitis idaeiMerisor6,0025,00
    81.Vitis viniferaVita de vie1,406,00
    82.VerbasciLuminarica-7,00
    83.Sambucci nigraeSoc1,206,00
      HerbaIarba    
    84.AbsinthiPelin0,502,50
    85.AdonidisRuscuta de primavara1,257,00
    86.AconitiOmag2,5013,00
    87.AgrimoniaeTurita mare1,306,00
    88.AlchemillaeCretisoara2,2512,00
    89.AnserinaeCoada racului1,257,00
    90.AristolochiaeMarul lupului1,259,00
    91.ArnicaeArnica1,408,00
    92.AsperulaeVinarita2,2517,00
    93.Bursae pastorisTraista ciobanului0,704,50
    94.CentauriTintaura3,0012,00
    95.ChamomillaeMusetel0,602,50
    96.CichoriiCicoare0,504,50
    97.ConvolvuliVolbura0,806,00
    98.ChelidoniiRostopasca0,908,00
    99.CuscutaeCuscuta9,0050,00
    100.EquisetiCoada calului1,506,00
    101.Eringii planiScai vinat2,007,50
    102.EuphrasiaeSilur6,0025,00
    103.FumariaeFumarita1,7011,00
    104.GeiCerentel0,805,00
    105.GenistaeDrobita2,0012,00
    106.Glochum hederaceaeRotunjoara2,0013,00
    107.HidropiperisPiper de balta0,604,00
    108.HypericiSunatoare1,807,50
    109.Lamii albiUrzica moarta1,006,00
    110.Leonuri cardiacaeTalpa gistii1,256,00
    111.LycopodiiPedicuta2,006,00
    112.MarubiiUnguras1,006,00
    113.Menthae pulegiiBusuiocul cerbilor0,703,20
    114.MelilotiSulfina1,256,00
    115.MillefoliiCoada soricelului0,754,00
    116.MelissaeRoinita1,506,00
    117.OriganiSovirf1,305,00
    118.Polygoni avicularisTroscot0,754,00
    119.PulmonariaePlaminarica1.606,00
    120.SerpylliCimbrisor1,757,50
    121.SalicariaeRachitan1,006,00
    122.SolidaginisSplinuta2,009,00
    123.SarothamniMaturice0,501.00
    124.TanacetiVetrice1,707,00
    125.TeucriDumbet3,5015,00
    126.TrioniZamosita1,5012,00
    127.Vincae minorisSaschiu3,2510,00
    128.Violae speciesTrei frati patati galbeni2,5018,00
    129.Violae tricolorisTrei frati patati3,5025,00
    130.Taraxaci c.r.Papadie cu radacina1,3010,00
    131.Vitis idaeiMerisor2,80-
    132.Urticae dioicaeUrzica0,403,20
    133.EupatoriaeCinepa codrului2,0011,00
    134.GratiolaeVeninarita1,006,00
    135.SymphitiTataneasa0,707,00
      RadixRadacini    
    136.AconitiOmag5,2528,00
    137.Althaeae mundataNalba cojita4,0020,00
    138.Althaeae non mundataNalba necojita2,0010,00
    139.Althaeae mundata quadratNalba cojita in cuburi-25,00
    140.BardanaeBrusture2,5016,00
    141.BelladonnaeMatraguna2,2018,00
    142.Calami non mundataObligeana3,5016,00
    143.CichoriiCicoare2,5015,00
    144.EchinataeCioringlav1,004,00
    145.Eryngi campestrisScaiul dracului2,5011,00
    146.Filicis marisFeriga1,607,00
    147.Gei urbaniCernetel7,0025,00
    148.GentianaeGhintura5,5024,00
    149.GypsophillaeIpcarige4,1019,00
    150.Graminis brutPir brut1,604,50
    151.Graminis brunPir medicinal brun3,0012,00
    152.Graminis galbenPir medicinal galben3,0018,00
    153.InulaeIarba mare3,5020,00
    154.IridisStinjenel3,5018,00
    155.LiquiritiaeLemn dulce5,5024,00
    156.OnonidisOsul iepurelui3,0012,00
    157.PetasitidisCaptalan2,0012,00
    158.PolygonatiPecetea lui Solomon1,6013,00
    159.PolypodiiFeriguta10,0045,00
    160.PrimulaeCiubotica cucului10,0045,00
    161.RumicisStevia stinelor2,5015,00
    162.SaponariaeSapunarita4,5019,00
    163.ScopoliaeMutulica4,5019,00
    164.SymphytiTataneasa2,0010,00
    165.TaraxaciPapadie3,5020,00
    166.UrticaeUrzica1,8010,00
    167.VeratriStrigoaia1,208,00
    168.VincetoxiciIarba fiarelor2,5013,00
      FructusFructe    
    169.BerberidisDracila3,5020,00
    170.CatharticaeVerigariu5,0030,00
    171.CrataegiPaducel2,006,50
    172.Ebuli c.s.Boz cu codita1,6010,00
    173.Ebuli s.s.Boz fara codita-12,00
    174.HippophaeCatina6,0032,00
    175.MyrtiliAfin10,00100,00
    176.Phaseoli s.s.Teci de fasole-2,00
    177.Pruni spinosiPorumbar2,007,00
    178.Sambucci c.s.Soc cu codita1,7510,00
    179.Sambucci s.s.Suc fara codita-12,00
    180.AlkekengiPapalau5,0045,00
      SemenSeminte    
    181.ColchiciBrinduse de toamna4,5065,00
    182.HyppocastaniCastan0,501,50
    183.AristolochiaeMarul lupului-35,00
      CortexCoaja    
    184.FrangulaeCrusin4,0012,00
    185.HyppocastaniCastan4,5015,00
    186.QuercusStejar1,805,00
    187.Radix altheaeRadacina de nalba-3,00
    188.SalicisSalcie1,605,00
    189.ViburniCalin3,2010,00
      VariaeDiverse    
    190.CantharidesGindacel de frasin50,00200,00
    191.Cetina de abietisCetina de brad0,40-
    192.Cetina de pini montaniCetina de pin montan0,35-
    193.Cetina de pini nigrae si piceaeCetina de pin negru si molid0,30-
    194.Gemmae populiMugur de plop15,0040,00
    195.Lichen furfuraceaeLichen de conifere-5,00
    196.Lichen islandicusLichen de piatra-6,50
    197.Lichen quercusLichen de stejar-6,00
    198.Lichen Usnea barbataLichen barba ursului-6,00
    199.Lignum juniperi mundLemn de ienupar cojit-13,00
    200.Pericarpus nucis JuglandisCoaja de nuc1,006,50
    201.Fructus piceaeConuri de molid-4,00
    202.Secale cornutumCornul secarii-75,00
    203.Sporae lycopodiiSpori de pedicuta-250,00
    204.Stigmata maydisMatase de porumb1,257,00
    205.Stipites cerasorumCozi de cirese1,505,00
    206.Strobuli lupuliConuri de hamei6,0028,00
    207.Turiones piniMuguri de pin5,5020,00
  Preţurile de mai sus se înţeleg loco centrul de achiziţie Plafar iar la cetina loco drum de acces a mijloacelor de transport. 4. Se autoriza Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ca, pentru alte plante medicinale şi aromatice şi produse rezultate din prelucrarea acestora, care nu sînt prevăzute în prezenta anexa, sa stabilească preţuri de contractare şi de achiziţie, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri. II. PRIME ÎN BANI CARE SE ACORDA PRODUCĂTORILOR CONTRACTANŢI ŞI CULEGATORILOR, LA PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE LIVRATE LA FONDUL DE STAT A. culturi
                 
    Denumirea produsuluiStareaNivel prima  - lei/tona -Limita pe hectar livrari fond stat  - kg -
    StiintificaPopulara
    12345
    FloresFlori  
    Calendulae cum receptaculisGalbenele cu receptaculuscatamedie7.500    
        5.000201-350
            7.000351-450
            10.000peste450
    Calendulae sine receptaculisGalbenele fara receptaculuscatamedie1.050    
        50091-125
            1.000126-175
            1.500peste175
    ChamomillaeMusetelproaspatamedie2.550    
            2.000801-1.000
            2.5001.000-1.300
            3.000peste1.300
    Lavandulae angustifoliaeLevantica (inflorescente an I)proaspatamedie550    
        3002.001-2.500
            5002.501-3.100
            800peste3.100
    Lavandulae angustifoliaeLevanticauscatamedie1.050    
        500501-650
            1.000651-750
            1.500peste750
    Lavandula hybridaLavandin (inflorescente)proaspatamedie550    
            3002.501-3.500
            5003.501-4.600
            800peste4.600
    Malvae arboreae cum calicibusNalba de gradina cu caliciuuscatamedie1.550    
        1.000301-400
            1.500401-500
            2.000peste500
    Malvae arboreae sine calicibusNalba de gradina fara caliciuuscatamedie6.100    
        5.000201-300
            6.000301-400
            7.000peste400
    Malvae glabraeNalba de culturauscatamedie19.500    
            15.000151-250
            18.000251-300
            25.000peste300
    PyrethriPiretruuscatamedie12.500    
            10.000151-250
            12.000251-300
            15.000peste300
    Rosa damascenaTrandafir de uleiuscatamedie15.500    
            10.000151-230
            15.000231-300
            20.000peste300
    Salviae sclareaeSerlaiproaspatamedie310    
            2002.001-2.800
            3002.801-3.500
            400peste3.500
    Tagetes cum receptaculisCraite cu receptaculuscatamedie750    
        500301-450
            700451-550
            1.000peste550
    Tagetes sine receptaculisCraite fara receptaculuscatamedie750    
        500201-260
            700261-310
            1.000peste310
    FoliumFrunze  
    Cynarae c.pAnghinare cu petiolproaspatamedie340    
            2007.001-10.000
            30010.001-14.500
            500peste14.500
    Cynarae s.pAnghinare fara petioluscatamedie3.400    
        2.0005.001-7.500
            3.0007.501-10.000
            5.000peste10.000
    Digitalis lanataeDegetel linosuscatamedie6.200    
            4.000501-650
            6.000651-800
            8.000peste800
    Digitalis purpureaeDegetel rosuuscatamedie6.200    
        4.000301-450
            6.000451-600
            8.000peste600
    Malvae glabraeNalba de culturauscatamedie7.500    
            5.000151-250
            7.000251-300
            10.000peste300
    MelissaeRoinitauscatamedie3.100    
            2.000301-400
            3.000401-500
            4.000peste500
    MenthaeMenta calitate superioarauscatamedie20.500    
        15.000301-400
            20.000401-500
            25.000peste500
    MenthaeMenta calitatea Iuscatamedie11.600    
            8.000301-400
            11.000401-500
            15.000peste500
    MenthaeMenta calitatea a II-auscatamedie5.100    
        4.000301-400
            5.000401-500
            6.000peste500
    Plantaginis lanceolataPatlaginaproaspatamedie155    
        1005.001-6.500
            1506.501-8.000
            200peste8.000
    SaltiaeSalvieuscatamedie520    
            300201-300
            500301-400
            700peste400
    HerbaIarba  
    Artemisia absinthiumPelinproaspatamedie210    
        1004.501-6.500
            2006.501-9.400
            300peste9.400
    Artemisia abrothanumLemnul domnuluiuscatamedie3.100    
        2.000501-700
            3.000701-1.000
            4.000peste1.000
    BasiliciBusuiocproaspatamedie210    
            1004.001-5.500
            2005.501-7.500
            300peste7.500
    BelladonnaeMatragunauscatamedie2.100    
            1.000701-900
            2.000901-1.100
            3.000peste1.100
    CniciSchineluscatamedie1.050    
            5001.001-1.500
            1.0001.501-2.200
            1.500peste2.200
    Datura innoxiaLaur parosproaspatamedie210    
            1007.001-9.000
            2009.001-11.000
            300peste11.000
    Datura innoxiaLaur parosuscatamedie1.050    
            500701-900
            1.000901-1.200
            1.500peste1.200
    DracocephaliMataciuneuscatamedie1.050    
            5001.001-1.200
            1.0001.201-1.500
            1.500peste1.500
    FagopyriHriscauscatamedie550    
            300701-900
            500901-1.100
            800peste1.100
    HysopiIsopuscatamedie2.050    
            1.5001.501-2.500
            2.0002.501-3.500
            2.500peste3.500
    MajoranaeMaghiranproaspatamedie1.050    
            5003.001-4.000
            1.0004.001-5.000
            1.500peste5.000
    MelissaeRoinitauscatamedie210    
            100701-900
            200901-1.100
            300peste1.100
    Menthae crispaeMenta creataproaspatamedie1.500    
            1.0003.001-4.500
            1.4004.501-5.500
            2.000peste5.500
    Menthae piperitaeMentaproaspatamedie750    
            5003.001-4.500
            7004.501-5.500
            1.000peste5.500
    Menthae s.p.Mentauscatamedie1.050    
            500801-1.000
            1.0001.001-1.200
            1.500peste1.200
    Menthae bruchMenta sitatauscatamedie2.100    
            1.000401-500
            2.000501-700
            3.000peste700
    SaturejaeCimbru de gradinauscatamedie4.200    
            2.000801-1.000
            4.0001.001-1.200
            6.000peste1.200
    ThymiCimbru de culturaproaspatamedie1.250    
            1.0003.001-4.300
            1.2004.301-5.600
            1.500peste5.600
    VincaeSaschiuuscatamedie4.200    
            2.000301-400
            4.000401-500
            6.000peste500
    RadixRadacini  
    AngelicaeAngelicauscatamedie8.600    
            5.000401-600
            8.000601-800
            12.000peste800
    BelladonnaeMatragunauscatamedie12.500    
            10.000401-600
            12.000601-800
            15.000peste800
    CalamiObligeanauscatamedie8.300    
            5.000401-600
            8.000601-800
            11.000peste800
    GentianaeGhinturauscatamedie15.500    
            10.000401-600
            15.000601-800
            20.000peste800
    IridisStinjeneluscatamedie5.200    
            3.000401-600
            5.000601-800
            7.000peste800
    LiquiritiaeLemn dulceuscatamedie15.500    
            10.000401-600
            15.000601-800
            20.000peste800
    Rhei non mundataRevent necojituscatamedie15.500    
            10.000401-600
            15.000601-800
            20.000peste800
    Saponariae albaeIpcarigeuscatamedie5.500    
            3.000351-500
            5.000501-600
            8.000peste600
    Saponariae rubraeSapunaritauscatamedie8.000    
            5.000201-280
            8.000281-400
            10.000peste400
    ValerianaeValerianauscatamedie13.300    
            10.000601-800
            13.000801-1.100
            16.000peste1.100
    SemenSeminte  
    NigellaeNegrilicauscatamedie750    
            500301-401
            700401-500
            1.000peste500
    PapaverisMacuscatamedie750    
            500301-400
            700401-550
            1.000peste550
    Sinapis albaeMustar albuscatamedie340    
            200501-700
            300701-850
            500peste850
    Sinapis nigraeMustar negruuscatamedie340    
            200501-650
            300651-800
            500peste800
    FructusFructe  
    AnisiAnasonuscatamedie12.500    
            10.000201-270
            12.000271-350
            15.000peste350
    Cardui marianiArmurariuuscatamedie750    
            500501-650
            700651-800
            1.000peste800
    CarviChimionuscatamedie8.200    
            6.000201-300
            8.000301-400
            10.000peste400
    CoriandriCoriandruuscatamedie340    
            200501-650
            300651-850
            500peste850
    Datura innoxiaLaur parosuscatamedie1.550    
            1.000601-800
            1.500800-1.000
            2.000peste1.000
    FoeniculiFenicoluscatamedie4.100    
            3.000301-400
            4.000401-500
            5.000peste500
    Papaveris capitaMac - capeteuscatamedie7.500    
            5.000151-230
            7.000231-280
            10.000peste280
    VariaeDiverse  
    Secale cornutumCornul secariiuscatamedie7.500    
            5.00031-50
            7.00051-100
            10.000peste100
    Alte plante            
    - din grupa ierburi   proaspatamedie850    
            6003.001-4.000
            8004.001-5.500
    - din grupa radacini       1.000peste5.500
        uscatamedie5.500    
            3.000301-370
            5.000371-450
            8.000peste450
    - din grupa seminte   uscatamedie2.050    
            1.500501-700
            2.000701-900
            2.500peste900
    - din grupa fructe   proaspatamedie2.050    
            1.5001.501-2.000
            2.0002.001-3.200
            2.500peste3.200
      B. flora spontana
                 
    Denumirea produsuluiStareaNivel prima  - lei/tona -Cantitatea limita predata de culegator  - kg -
    StiintificaPopulara
    1234     5
    FloresFlori      
    AcaciaeSalcimuscatamedie2.360    
            2.00011-20
            2.20021-30
            2.500peste30
    ArnicaeArnicauscatamedie6.500    
            5.00011-20
            6.00021-30
            7.000peste30
    CalcatrippaeNemtisor de cimpuscatamedie22.500    
            15.0003-6
            20.0007-10
            25.000peste10
    ChamomillaeMusetelproaspatamedie2.250    
            1.50051-70
            2.00071-100
            2.500peste100
    Cyani cum receptaculisAlbastrele cu caliciuuscatamedie13.600    
        10.0005-10
            12.00011-15
            15.000peste15
    CrataegiPaduceluscatamedie22.500    
            15.0003-6
            20.0007-10
            25.000peste10
    FarfaraePodbaluscatamedie85O    
            40011-20
            70021-30
            1.000peste30
    HelianthiFloarea-soareluiuscatamedie7.000    
            4.0005-10
            6.00011-20
            8.000peste20
    Hippocastani albiCastan albuscatamedie6.000    
            3.00011-20
            5.00021-30
            7.000peste30
    Hippocastani rubriCastan rosuuscatamedie6.000    
        3.00011-20
            5.00021-30
            7.000peste30
    Lamii albiUrzica moarta albauscatamedie8.600    
            5.0002-6
            7.0007-10
            10.000peste10
    MillefoliiCoada soriceluluiuscatamedie1.150    
            70041-70
            1.00071-100
            1.300peste100
    Primulae c.r.Ciubotica cucului cu receptaculuscatamedie3.500    
        2.0005-10
            3.00011-20
            4.000peste20
    Pruni spinosiPorumbaruscatamedie13.600    
            10.0005-10
            12.00011-20
            15.000peste20
    RhoeadosMac rosu de cimpuscatamedie4.500    
            3.0003-6
            4.0007-10
            5.000peste10
    RosarumTrandafir (petale)uscatamedie35.000    
            20.0003-6
            30.0007-10
            40.000peste10
    Sambucci nicht gerebeltSoc neciuruituscatamedie5.100    
        3.00021-35
            4.00036-50
            8.000peste50
    Sambucci gerebeltSoc ciuruituscatamedie16.500    
            12.00011-20
            15.00021-30
            18.000peste30
    SophoraeSalcim japonezuscatamedie23.600    
            20.00011-20
            22.00021-30
            25.000peste30
    TanacetiVetriceuscatamedie4.100    
            2.00021-35
            3.00036-50
            5.000peste50
    Tiliae argenteae cum bracteisTei argintiu cu bracteeuscatamedie27.500    
        20.00011-20
            25.00021-40
            30.000peste40
    Tiliae argenteae sine bracteisTei argintiu fara bracteeuscatamedie47.500    
        40.0005-10
            45.00011-20
            50.000peste20
    TiliaeTei medicinaluscatamedie23.100    
    officinalis       18.00011-20
            21.00021-40
            25.000peste40
    Trifolii albiTrifoi albuscatamedie1.750    
            1.00021-40
            1.50041-60
            2.000peste60
    Trifolii rubriTrifoi rosuuscatamedie1.360    
            1.00015-30
            1.20031-50
            1.500peste50
    UlmariaeCretuscauscatamedie8.600    
            5.00011-20
            7.00021-30
            10.000peste30
    VerbasciLuminaricauscatamedie37.500    
            30.0003-6
            35.0007-10
            40.000peste10
    FoliumFrunze      
    AlthaeaeNalba mareuscatamedie2.750    
            2.00021-40
            2.50041-60
            3.000peste60
    BelladonnaeMatragunauscatamedie3.750    
            3.00021-40
            3.50041-60
            4.000peste60
    BetulaeMesteacanuscatamedie1.360    
            1.00051-100
            1.200101-200
            1.500peste200
    CastaneaeCastan comestibiluscatamedie1.750    
            1.00031-60
            1.50061-100
            2.000peste100
    Crataegi cumPaducel cu floriuscatamedie2.750    
    floribus       2.00021-40
            2.50041-60
            3.000peste60
    Cartaegi sine floribusPaducel fara floriuscatamedie2.250    
        1.50021-40
            2.00041-60
            2.500peste60
    FarfaraePodbaluscatamedie2.860    
            2.50041-80
            2.70081-120
            3.000peste120
    FragariaeFraguscatamedie860    
            50021-40
            70041-60
            1.000peste60
    FraxiniFrasinuscatamedie1.360    
            1.00041-80
            1.20081-120
            1.500peste120
    HippocastaniCastan salbaticuscatamedie1.360    
            1.00031-60
            1.20061-100
            1.500peste100
    HyosciamiMaselaritauscatamedie10.200    
            6.00011-20
            8.00021-30
            12.000peste30
    JuglandisNucuscatamedie860    
            50041-80
            70081-120
            1.000peste120
    Malvae neglectaeCasul popiiuscatamedie7.500    
            6.00016-30
            7.00031-40
            8.000peste40
    MoriDuduscatamedie860    
            50041-80
            70081-120
            1.000peste120
    MyrtilliAfinuscatamedie4.500    
            3.00031-60
            4.00061-100
            5.000peste100
    PulmonariaePlaminaricauscatamedie9.000    
            5.00011-20
            8.00021-30
            10.000peste30
    Ribi nigriCoacazuscatamedie2.750    
            2.00015-30
            2.50031-50
            3.000peste50
    Rubi fruticosiMuruscatamedie2.750    
            2.00021-40
            2.50041-60
            3.000peste60
    SambucciSocuscatamedie4.750    
            4.00041-80
            4.50081-120
            5.000peste120
    StramoniiLauruscatamedie2.750    
            2.00011-25
            2.50026-40
            3.000peste40
    TaraxaciPapadieuscatamedie1.360    
            1.00041-80
            1.20081-120
            1.500peste120
    Trifolii fibriniTrifoiste de baltauscatamedie2.250    
            1.50041-80
            2.00081-120
            2.500peste120
    UrticaeUrzicauscatamedie2.750    
            2.00051-100
            2.500101-200
            3.000peste200
    VerbasciLuminaricauscatamedie1.360    
            1.00031-60
            1.20061-100
            1.500peste100
    VisciViscuscatamedie2.250    
            1.50011-80
            2.00081-120
            2.500peste120
    Vitis idaeiMerisoruscatamedie18.900    
            15.00011-30
            18.00031-60
            20.000peste60
    HerbaIarba      
    AbsinthiPelinproaspatamedie136    
            100301-600
            120601-1.000
            150peste1.000
    AdonidisRuscuta de primavarauscatamedie1.360    
            1.00061-120
            1.200121-200
            1.500peste200
    AgrimoniaeTurita mareuscatamedie5.500    
            4.00021-40
            5.00041-60
            6.000peste60
    AlchemillaeCretisoarauscatamedie860    
            50051-100
            700101-200
            1.000peste290
    AnserinaeCoada raculuiuscatamedie2.750    
            2.00021-50
            2.50051-80
            3.000peste80
    AsperulaeVinaritauscatamedie4.500    
            3.00021-50
            4.00051-80
            5.000peste80
    Bursae pastorisTraista ciobanuluiuscatamedie1.360    
            1.00051-100
            1.200101-150
            1.500peste150
    CentauriTintaurauscatamedie11.000    
            8.00011-25
            10.00026-40
            12.000peste40
    ChamomillaeMusetelproaspatamedie90    
            60201-500
            80501-1.000
            100peste1.000
    ChelidoniiRostopascauscatamedie1.750    
            1.00050-100
            1.500101-200
            2.000peste200
    CichoriiCicoareuscatamedie860    
            50051-100
            700101-200
            1.000peste200
    ConvolvuliVolburauscatamedie250    
            100101-200
            200201-300
            300peste300
    EquisetiCoada caluluiuscatamedie1.750    
            1.00041-80
            1.50081-150
            2.000peste150
    Eringii planiScai vinatuscatamedie5.500    
            4.00011-20
            5.00021-30
            6.000peste30
    EupatoriaeCinepa codruluiuscatamedie250    
            100101-200
            200201-400
            300peste400
    GeiCerenteluscatamedie350    
            20051-100
            300101-200
            400peste200
    GlechomaeRotunjoarauscatamedie450    
            30031-60
            40061-100
            500peste100
    GratiolaeVeninaritauscatamedie2.750    
            2.00041-80
            2.50081-120
            3.000peste120
    HypericiSunatoareuscatamedie1.250    
            50051-100
            1.000101-200
            1.500peste200
    Lamii albiUrzica moarta albauscatamedie1.860    
            1.50041-80
            1.70081-120
            2.000peste120
    LeonuriTalpa gistiiuscatamedie860    
            50051-100
            700101-200
            1.000peste200
    LycopodiiPedicutauscatamedie5.750    
            5.00011-20
            5.50021-30
            6.000peste30
    MarrubiiUngurasuscatamedie860    
            50051-100
            700101-200
            1.000peste200
    Menthae pulegiiBusuiocul cerbiloruscatamedie1.750    
            1.00051-100
            1.500101-200
            2.000peste200
    MelilotiSulfinauscatamedie1.360    
            1.00041-80
            1.20081-120
            1.500peste120
    OriganiSavirvuscatamedie2.750    
            2.00031-60
            2.50061-100
            3.000peste100
    PolygoniTroscotuscatamedie860    
            50051-100
            700101-200
            1.000peste200
    PulmonariaePlaminaricauscatamedie2.750    
            2.00021-40
            2.50041-60
            3.000peste60
    SarothamniMaturiceuscatamedie450    
            300101-200
            400201-300
            500peste300
    SerpylliCimbrisor de cimpuscatamedie5.750    
            5.00021-40
            5.50041-60
            6.000peste60
    TanacetiVetriceuscatamedie450    
            30051-100
            400101-200
            500peste200
    Taraxaci cum radicisPapadie cu radaciniuscatamedie1.750    
        1.00041-80
            1.50081-120
            2.000peste120
    UrticaeUrzcicauscatamedie175    
            100301-600
            150601-1.000
            200peste1.000
    Violae s.p.Trei fratiuscatamedie3.750    
            3.00016-30
            3.50031-50
            4.000peste50
    Violae tricolorisTrei frati patatiuscatamedie4.750    
            4.00011-25
            4.50026-40
            5.000peste40
    VincaeSaschiuuscatamedie3.750    
            3.00021-40
            3.50041-60
            4.000peste60
    RadixRadacini      
    AconitiOmaguscatamedie11.000    
            8.00011-20
            10.00021-30
            12.000peste30
    Althacae non mundataNalba necojitauscatamedie5.500    
        4.00021-40
            5.00041-60
            6.000peste60
    Althacae mundataNalba cojitauscatamedie15.000    
        12.00011-20
            14.00021-30
            16.000peste30
    BardanaeBrustureuscatamedie6.500    
            5.00011-20
            6.00021-30
            7.000peste30
    BelladonnaeMatragunauscatamedie14.100    
            12.00031-60
            13.00061-100
            15.000peste100
    Calami non mundataObligeanauscatamedie5.500    
        4.00031-60
            5.00061-100
            6.000peste100
    Filicis marisFerigauscatamedie1.360    
            1.000101-200
            1.200201-300
            1.500peste300
    GeiCerenteluscatamedie27.500    
            20.00011-20
            25.00021-40
            30.000peste40
    GentianaeGhinturauscatamedie9.000    
            6.00011-20
            8.00021-40
            10.000peste40
    GypsophyllaeIpcarigeuscatamedie9.000    
            6.00021-40
            8.00041-60
            10.000peste60
    Graminis brutPir medicinal brutuscatamedie860    
            500101-300
            700301-500
            1.000peste500
    Graminis brunPir medicinal brunuscatamedie4.500    
            3.00051-100
            4.000101-200
            5.000peste200
    Graminis galbenPir medicinal galbenuscatamedie9.500    
            8.00031-60
            9.00061-100
            10.000peste100
    IridisStinjeneluscatamedie5.500    
            4.00021-40
            5.00041-60
            6.000peste60
    LiquiritiaeLemn dulceuscatamedie11.000    
            8.00031-60
            10.00061-100
            12.000peste100
    OnonidisOsul iepureluiuscatamedie4.500    
            3.00031-60
            4.00061-100
            5.000peste100
    PetasitidisCaptalanuscatamedie2.750    
            2.00051-100
            2.500101-200
            3.000peste200
    PrimulaeCiubotica cuculuiuscatamedie2.750    
            2.00051-100
            2.500101-200
            3.000peste200
    RumicisStevia stineloruscatamedie2.750    
            2.00051-100
            2.500101-150
            3.000peste150
    SaponariaeSapunaritauscatamedie9.000    
            6.00031-60
            8.00061-100
            10.000peste100
    ScopoliaeMutulicauscatamedie6.500    
            5.00031-60
            6.00061-100
            7.000peste100
    SymphytiTataneasauscatamedie5.500    
            4.00051-100
            5.000101-200
            6.000peste200
    TaraxaciPapadieuscatamedie9.100    
            7.00021-40
            8.00041-80
            10.000peste80
    VeratriSteregoaieuscatamedie13.600    
            10.00031-60
            12.00061-100
            15.000peste100
    FructusFructe      
    CrataegiPaducelproaspatamedie860    
            50051-100
            700101-200
            1.000peste200
    HippophaeCatinaproaspatamedie860    
            500101-200
            700201-400
            1.000peste400
    Phaseoli s.sFasole teciuscatamedie450    
            30031-60
            40061-100
            500peste100
    Pruni spinosiPorumbarproaspatamedie860    
            50051-100
            700101-200
            1.000peste200
    SambucciSocproaspatamedie1.360    
            1.00031-60
            1.20061-100
            1.500peste100
    SemenSeminte      
    AristolochierMarul lupuluiuscatamedie37.500    
            30.00011-20
            35.00021-40
            40.000peste40
    ColchiciBrinduse de toamnaproaspatamedie3.750    
            3.00051-120
            3.500121-200
            4.000peste200
    HippocastaniCastan salbaticproaspatamedie190    
            160301-600
            180601-1.000
            200peste1.000
    CortexCoaja      
    Cortex FrangulaeCoaja crusinuscatamedie5.500    
            4.00041-80
            5.00081-120
            6.000peste120
    Cortex HippocastaniCoaja castanuscatamedie11.000    
        8.00021-40
            10.00041-60
            12.000peste60
    Cortex QuercusCoaja stejaruscatamedie3.500    
            2.00021-40
            3.00041-60
            4.000peste60
    Cortex SalicisCoaja de salcieuscatamedie3.500    
            2.00031-60
            3.00061-100
            4.000peste100
    Cortex ViburniCoaja calinuscatamedie9.500    
            8.00021-40
            9.00041-60
            10.000peste60
    VariaeDiverse      
    Cetina de abietisCetina de bradproaspatamedie90    
            602.001-5.000
            805.001-10.000
            100peste10.000
    Cetina de pini montaniCetina de pin montanproaspatamedie236    
        2001.001-2.000
            2202.001-4.000
            250peste4.000
    Gemmae PopuliMuguri de plopuscatamedie13.600    
            10.00011-20
            12.00021-40
            15.000peste40
    LiechenLichen de conifereuscatamedie2.750    
    Furfuraceae       2.000101-200
            2.500201-400
            3.000peste400
    LiechenLichen de piatrauscatamedie4.750    
    Islandicus       4.000101-200
            4.500201-400
            5.000peste400
    Lichen QuercusLichen de stejaruscatamedie11.500    
            10.00031-60
            11.00061-100
            12.000peste100
    Pericarpus NucisPericarp nucauscatamedie1.750    
    juglandis       1.00051-100
            1.500101-200
            2.000peste200
    Sporae LicopodiiSpori pedicutauscatamedie17.500    
            10.0005-10
            15.00011-20
            20.000peste20
    Stigmata MaydisMatasa de porumbuscatamedie1.360    
            1.00051-100
            1.200101-200
            1.500peste200
    StipitesCozi cireseuscatamedie4.750    
    Cerasorum       4.00051-200
            4.500201-400
            5.000peste400
    Strobuli LupuliConuri de hameiuscatamedie27.500    
            20.00011-100
            25.000101-200
            30.000peste200
    Turiones PiniMuguri de pinuscatamedie7.000    
            6.00021-50
            8.00051-80
            10.000peste80
    Alte plante   uscatamedie1.260    
    - din grupa ierburi       90031-60
            1.10061-90
            1.400peste90
    - din grupa fructe   proaspatamedie7.500    
            6.00051-100
            7.000101-200
            8.000peste200
  NOTĂ: Primele se acordă dacă plantele medicinale şi aromatice îndeplinesc condiţiile de calitate, inclusiv principiile active prevăzute, pentru fiecare planta, în condiţiile tehnice de recepţie.
   +  Anexa 3 BPREŢURILE DE CONTRACTARE ŞI ACHIZIŢIE LA PAIE DE SORG ŞI SEMINŢE DE SORG A. Paie de sorg Preţ de contractare - 7 lei/kg B. Seminţe de sorg Preţ de contractare - 1 leu/kg NOTĂ: 1. Preţurile de achiziţie la paie de sorg se stabilesc de Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi vor fi cu cel puţin 10% mai mici decît preţurile de contractare. 2. Condiţiile de calitate la paiele de sorg sînt următoarele: - culoarea galbena de diferite nuante; - lungimea conificatiei minimum 25 cm, iar a tijei maximum 20 cm; - panicule elastice minimum 90%; - panicule cu defecte maximum 20%; - umiditate maxima 14%.  +  Anexa 4MODUL DE SUPORTARE A CHELTUIELILOR DE TRANSPORT AL PRODUSELOR AGRICOLE VEGETALE DE LA UNITĂŢILE FURNIZOARE LA CELE BENEFICIARE Pentru produsele agricole care se receptioneaza loco furnizor obligaţia efectuării transportului o au unităţile beneficiare, iar pentru produsele care se receptioneaza la centrele de preluare ale unităţilor beneficiare, obligaţia revine unităţilor furnizoare. Unităţile agricole socialiste şi ceilalţi producători agricoli vor primi, de la unităţile cu sarcini de contractare şi de achiziţii, pentru produsele agricole vegetale livrate la fondul de stat, inclusiv cele pentru producerea nutreturilor combinate, cheltuielile de transport, dacă acesta se efectuează direct de la locul de producţie la locul de descărcare, la beneficiar. Cheltuielile de transport se calculează potrivit tarifelor legale în vigoare, corespunzător mijloacelor de transport utilizate. Sumele cuvenite pentru plata transportului produselor sînt scutite de plată impozitelor şi taxelor. Cheltuielile totale de transport pentru produsele preluate la fondul de stat, de către întreprinderile de contractare, achizitionare şi păstrare a produselor agricole, se vor finanta de la bugetul de stat. Cheltuielile de transport pentru cerealele furajere preluate de către întreprinderile pentru producerea nutreturilor combinate sau întreprinderile de contractare, achizitionare şi păstrare a produselor agricole, pentru producerea de nutreturi combinate, de la unităţile socialiste se decontează din sumele cuprinse în preţurile de livrare, iar diferenţa pînă la cheltuielile calculate conform tarifelor în vigoare se acoperă cu prioritate, faţă de celelalte destinaţii, din beneficiile întreprinderilor pentru producerea nutreturilor combinate. Pentru fasole boabe, linte şi naut, unităţile beneficiare vor deconta şi o sumă fixa de 30 lei/tona, produs util, reprezentind cheltuielile de încărcare, descărcare, uzura ambalaje şi retributia insotitorilor. -------