ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 mai 2001pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 14 mai 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Agenţia Naţionala pentru Locuinţe are ca obiective: a) realizarea unor montaje financiare; b) atragerea şi administrarea resurselor financiare, în condiţiile prezentei legi, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinţe, inclusiv pentru cele exploatate în regim de închiriere; c) realizarea de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pe baza proiectelor aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; d) dobândirea de terenuri destinate construirii de locuinţe; e) realizarea investiţiilor privind construcţia de locuinţe sau intervenţii la construcţiile existente."2. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(4) Pentru derularea activităţilor specifice operaţiunii de creditare, precum şi pentru atragerea de resurse suplimentare Agenţia Naţionala pentru Locuinţe încheie convenţii speciale cu instituţii bancare, care vor acţiona ca bănci de credit ipotecar."3. După alineatul (4) al articolului 2 se introduc alineatele (5), (6) şi (7) cu următorul cuprins:"(5) Terenurile destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe pot fi proprietate publică sau privată a statului sau a unităţilor sale administrativ-teritoriale, precum şi proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, urmând să fie preluate în condiţiile legii. (6) Terenurile destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, scoase din circuitul agricol, sunt exceptate de la prevederile art. 92 alin. (4) şi (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Pentru atragerea de resurse financiare suplimentare, precum şi pentru asigurarea terenurilor viabilizate, destinate construirii de locuinţe, persoanele juridice cu activităţi în construirea de locuinţe şi în domeniul investiţiilor imobiliare vor putea participa, alături de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, la derularea unor proiecte pentru dezvoltarea zonelor de locuit."4. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Fundamentarea alocaţiilor bugetare necesare anual se efectuează de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei care este ordonatorul principal de credite. (2) Acordarea alocaţiilor bugetare se va face în limita prevederilor bugetare anuale, aprobate cu aceasta destinaţie. (3) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru constituirea resurselor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, stabilite în condiţiile legii, se cuprind în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (4) Agenţia Naţionala pentru Locuinţe va realiza anual un program de investiţii în colaborare cu organele administraţiei publice locale care îi pun la dispoziţie terenuri viabilizate, cu toate facilităţile asigurate de la bugetele locale. (5) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii incluse în programul prevăzut la alin. (4) se face în condiţiile legii."5. Literele d, q) şi r) ale articolului 20 se abroga.6. Literele j, l) şi m) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:"j) gestionează resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi decide, în cazul celor extrabugetare, asupra plasamentelor în titluri de stat şi în depozite bancare, în condiţii de administrare a riscurilor de plasament şi de piaţa;....................................................................................... l) stabileşte criteriile şi condiţiile pentru acordarea creditelor; m) aproba plafonul maxim al creditului care poate fi acordat unei persoane fizice sau juridice;"  +  Articolul 2Legea nr. 152/1998, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prezentei ordonanţe de urgenţă prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:-----------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbu-------------