NORME din 4 mai 2001de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 mai 2001  În aplicarea prevederilorart. 190 din Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare lege, se emit următoarele norme:A. Contribuţia de asigurări socialeI. Dispoziţii generale (capitolul I din lege)Declaraţia privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat1. Asigurarea evidentei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se realizează pe baza Declaraţiei privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, denumita în continuare Declaraţia nominală, conform modelului prezentat în anexele nr. 1.1-1.4.Obligaţia de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat este reprezentată de contribuţia de asigurări sociale, denumita în continuare contribuţie.Obligativitatea depunerii de către angajator a declaraţiei prevăzute deHotărârea Guvernului nr. 193/1997încetează o dată cu depunerea acesteia pentru luna martie 2001.2. Potrivit legii, Declaraţia nominală se depune lunar, la data stabilită de casa teritorială de pensii în a carei raza îşi are sediul angajatorul, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.Declaraţia nominală se depune la casa teritorială de pensii pe a carei raza se afla sediul angajatorului persoana juridică sau domiciliul angajatorului persoana fizica, pe suport de hârtie.Angajatorii care au un număr mediu lunar de asiguraţi mai mare de 20 depun în mod obligatoriu Declaraţia nominală şi pe suport magnetic sau electronic, în formatul prevăzut în "Modalităţi de transmitere pe cale electronică a Declaraţiei privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat", prezentate în anexa nr. 1.4.3. Prima Declaraţie nominală depusa la casa teritorială de pensii reprezintă înregistrarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a asiguraţilor pentru care angajatorii au obligaţia prevăzută de lege de a calcula, retine şi vira contribuţia individuală de asigurări sociale.4. Înregistrarea şi evidenta angajatorilor - agenţi economici - în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se realizează pe baza datelor furnizate de oficiul registrului comerţului.5. Modul de completare a Declaraţiei nominaleDeclaraţia nominală se compune din anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4:Anexa nr. 1.1 cuprinde lista nominală a asiguraţilor şi obligaţiile de plată ale acestora.La rubrica Denumire angajator se înscrie denumirea completa a angajatorului asa cum este înregistrat la oficiul registrului comerţului.La rubrica Cod fiscal se înscrie numai partea numerică a acestuia.Rubricile Contract de muncă, Convenţie civilă, Pensionar se completează de către angajator şi se bifează, după caz, în funcţie de categoria în care se regăsesc persoanele aflate în relaţii de muncă cu angajatorul care depune Declaraţia nominală, astfel:- asigurat care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă, precum şi funcţionarul public;- asigurat care realizează venituri exclusiv pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii;- pensionar care lucrează cu contract individual de muncă.Rubrica Somer se bifează de către Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, asimilată potrivit legii angajatorului, prin agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă.Până la atribuirea de către Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a codului personal de asigurări sociale rubrica Cod asigurat se completează cu codul numeric personal.Rubrica Total zile reprezintă suma zilelor lucrate şi a zilelor în care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale, inclusiv zilele nelucrate plătite din fondul de salarii şi pentru care se achită contribuţie de asigurări sociale, şi se defalchează astfel:- Zile în condiţii normale reprezintă numărul zilelor lucrate în condiţii normale de muncă;- Zile în condiţii deosebite reprezintă numărul zilelor lucrate în condiţii deosebite de muncă;- Zile în condiţii speciale reprezintă numărul zilelor lucrate în condiţii speciale de muncă;- Zile prestaţii reprezintă numărul zilelor în care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale. Se înscrie numărul de zile lucrătoare aferent prestaţiei acordate.În rubrica TOTAL, din care: se înscrie după caz:- salariul individual brut realizat, inclusiv sporurile şi adaosurile în cazul asiguraţilor cu contract individual de muncă;- venitul brut realizat de funcţionarul public;- venitul brut realizat de asiguratul cu convenţie civilă de prestări de servicii;- venitul de natura drepturilor salariale realizat de persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului;- venitul de natura drepturilor salariale realizat de membrul cooperator dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;- drepturile băneşti ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.Aceasta rubrica fundamentează baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru asigurat şi se defalchează corespunzător venitului obţinut prin desfăşurarea activităţii în condiţii de muncă.Rubrica CAS datorată de asigurat se completează cu cuantumul obligaţiei individuale de plată. Contribuţia se determina aplicând asupra cuantumului corespunzător rubricii TOTAL, din care: o treime din cota de contribuţie corespunzătoare condiţiilor normale de lucru.În cazul în care salariul/venitul realizat de asigurat este mai mare decât valoarea a 3 salarii medii brute lunare pe economie, venitul realizat luat în calcul este egal cu valoarea a 3 salarii medii brute pe economie.Salariul mediu brut pe economie este cel prevăzut la art. 5 alin. (3) din lege.La rubrica Total prestaţii de asigurări sociale se înregistrează cuantumul prestaţiilor suportate atât din fondurile proprii ale angajatorului, cat şi cele suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.La rubrica Din care, suportate din BASS se înscrie totalul cuantumului prestaţiilor suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.Anexa nr. 1.2 reprezintă recapitulatia obligaţiilor totale de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat în luna pentru care se depune Declaraţia nominală.Rubrica CNP reprezintă codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau nu este înregistrat la oficiul registrului comerţului (deci rubrica nu se completează în cazul în care angajatorul are cod fiscal sau este înregistrat la oficiul registrului comerţului).Rubrica D. Nr. mediu asiguraţi reprezintă media aritmetica simpla rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectiva, exclusiv zilele de repaus săptămânal şi de sarbatori legale, raportată la numărul total de zile lucrătoare din luna, stabilit conformLegii nr. 75/1996pentru stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează.Rubrica E. Total fond salarii brute realizate se completează, respectându-se prevederile art. 24 din lege, cu totalul salariilor individuale brute/veniturile realizate de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.1, defalcat pe condiţii de muncă.Baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuţia nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul mediu al asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 3 salarii medii brute lunare pe economie. Salariul mediu brut lunar pe economie este stabilit conform art. 5 alin. (3) din lege.Rubrica I. Total CAS datorată de asiguraţi reprezintă total coloana CAS datorată de asigurat din anexa nr. 1.1.Rubrica J. Total CAS datorată de angajator reprezintă contribuţia datorată de angajator.În următorul exemplu de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se folosesc următoarele simboluri:N = cota de contribuţie pentru condiţii normale de muncă (35%);D = cota de contribuţie pentru condiţii deosebite de muncă (40%);S = cota de contribuţie pentru condiţii speciale de muncă (45%);BCA = baza de calcul al contribuţiei asiguratului (total venit realizat de asigurat, dar nu mai mult de 3 salarii medii brute pe economie);TV = total venit realizat (total fond salarii brute realizate);TVN = total venit realizat în condiţii normale de muncă (total fond salarii brute realizate în condiţii normale de muncă);TVD = total venit realizat în condiţii deosebite de muncă (total fond salarii brute realizate în condiţii deosebite de muncă);TVS = total venit realizat în condiţii speciale de muncă (total fond salarii brute realizate în condiţii speciale de muncă);NA = 23,33% care reprezintă cota de contribuţie datorată de angajator pentru condiţii normale de muncă (35% - 11,67% = 23,33%);DA = 28,33% care reprezintă cota de contribuţie datorată de angajator pentru condiţii deosebite de muncă (40% - 11,67% = 28,33%);SA = 33,33% care reprezintă cota de contribuţie datorată de angajator pentru condiţii speciale de muncă (45% - 11,67% = 33,33%);BCP = baza de calcul plafonata pentru calculul contribuţiei datorate de angajator (numărul mediu de asiguraţi x 3 salarii medii brute pe economie).CAS datorată de asigurat = BCA x 1/3 x N,în care, 1/3 x N = 11,67%CAS datorată de angajatorVarianta I. - Dacă total venit realizat (total fond salarii brute realizate conform art. 24 din lege) nu depăşeşte BCP:CAS datorată de angajator = TVN x NA + TVD x DA + TVS x SAVarianta II. - Dacă total venit realizat (total fond salarii brute realizate conform art. 24 din lege) depăşeşte BCP:CAS datorată de angajator = (TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA) x BCP/TVSalariul mediu brut luat în calcul = 4.000.000 leiBCP este 4 x 12.000.000 = 48.000.000 lei
               
    Nume asiguraţiTotal venituri brute realizateTotal venituri brute realizate în condiţii normaleTotal venituri brute realizate în condiţii deosebiteTotal venituri brute realizate în condiţii specialeCAS datorată pentru asigurat
    1.1.000.0001.000.00000116.700
    2.1.500.000750.000525.000225.000175.050
    3.25.000.00013.750.00011.250.00001.400.400
    4.28.000.0000028.000.0001.400.400
    TOTAL:55.500.00015.500.00011.775.00028.225.0003.092.550
  CAS datorată de angajator:(15.500.000 x 23,33/100 + 11.775.000 x 28,33/100 + 28.225.000 x 33,33/100) x 48.000.000/55.500.000 = 14.148.670 leiRubrica K. Total cuantum prestaţii de asigurări sociale suportate din BASS reprezintă total coloana "Din care, suportate din BASS" din anexa nr. 1.1.Rubrica M. Total CAS de virat se completează astfel: pct. I "Total CAS datorată de asiguraţi" + pct. J "Total CAS datorată de angajator" - pct. K "Total cuantum prestaţii de asigurări sociale suportate din BASS" - pct. L "Contribuţia de asigurări de sănătate aferentă concediilor medicale, conformart. 55 alin. (2) din Legea nr. 145/1997(M = I + J - K - L)Pct. N se completează cu toate conturile bancare, în lei sau valuta, pe care le are angajatorul.La calcularea părţii din cota de contribuţie datorată de angajat, respectiv de angajator, se utilizează doua zecimale. Cuantumul contribuţiei datorate este valoare întreaga.Menţiune: Salariile asiguraţilor şi salariul mediu brut utilizate mai sus sunt exemplificative.În Declaraţia nominală Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, asimilată potrivit legii angajatorului, prin agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă, completează:- în anexa nr. 1.1: rubricile: Somer, Cod asigurat, TOTAL ZILE, ZILE PRESTAŢII, TOTAL, din care, CAS datorată de asigurat, TOTAL prestaţii de asigurări sociale, Din care, suportate din BASS;- în anexa nr. 1.2 rubricile la care se regaseste, iar la rubrica D se înscrie numărul de persoane pentru care se plătesc drepturi băneşti în luna pentru care se depune Declaraţia nominală.Declaraţia pe propria răspundere a persoanelor care desfăşoară activităţi pe bază de convenţii civile de prestări de servicii6. Persoanele care la data intrării în vigoare a legii desfăşoară activităţi pe bază de convenţii civile de prestări de servicii au obligaţia ca în termen de 15 zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, sa declare angajatorului dacă sunt încadrate cu contract individual de muncă la alt angajator. Modelul declaraţiei este prezentat în anexa nr. 2.Persoanele care după data de 1 aprilie 2001 desfăşoară activităţi pe bază de convenţii civile de prestări de servicii fac aceasta declaraţie o dată cu încheierea convenţiei.Contractul de asigurare şi declaraţia de asigurare7. În sistemul public de asigurări sociale se pot asigura pe bază de contract de asigurare, în condiţiile legii, şi alte persoane care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege, inclusiv persoane care nu realizează venituri din activităţi profesionale.De asemenea, se pot asigura pe bază de contract de asigurare şi persoanele care, asigurate în temeiul art. 5 alin. (1) din lege, doresc să îşi completeze venitul asigurat până la plafonul prevăzut de lege.8. La data de 31 martie 2001 contractele de asigurare şi declaraţiile de asigurare încheiate în baza actelor normative anterioare încetează de drept, în consecinţa incetand de drept şi calitatea de asigurat la sistemul public de asigurări sociale.Persoanele care au încheiat contract de asigurare sau au depus declaraţie de asigurare în baza actelor normative anterioare sunt obligate să se asigure în condiţiile legii; aceste persoane îşi menţin calitatea de asigurat fără întrerupere, dacă în termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, încheie sau depun un nou contract/o noua declaraţie de asigurare.Perioadele pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale conform contractelor de asigurare sau declaraţiilor de asigurare încheiate în baza actelor normative anterioare datei de 1 aprilie 2001, constituie stagiu de cotizare.9. Prima declaraţie de asigurare sau primul contract de asigurare depus la casa teritorială de pensii reprezintă înregistrarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.Modelul contractului de asigurare este prevăzut în anexa nr. 3, iar cel al declaraţiei de asigurare este prevăzut în anexa nr. 4.10. Declaraţiile de asigurare pot fi depuse personal sau pot fi transmise prin posta, cu confirmare de primire.În cazul în care se constată că declaraţia de asigurare transmisă prin posta este incompleta sau eronat întocmită, aceasta nu va fi luată în considerare decât dacă este rectificata în termen de 30 de zile de la primirea înştiinţării de rectificare transmise de casa teritorială de pensii.Nedepunerea la termen a declaraţiei de asigurare constituie, conform prevederilor art. 148 lit. a) din lege, contravenţie şi se sancţionează conform legii.Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza declaraţiei de asigurare este obligatorie depunerea unei comunicări de modificare, conform anexei nr. 5.În cazul în care intervin modificări asupra elementelor din contractul de asigurare este obligatorie încheierea unui act adiţional la contract, conform anexei nr. 6.11. Asiguraţii care fac dovada că nu se mai regăsesc în situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 5 alin. (1) pct. IV şi V din lege, trebuie să depună la casele teritoriale de pensii în termen de 30 de zile de la modificarea situaţiei formularul-tip de retragere a declaraţiei de asigurare, conform anexei nr. 7.Nedepunerea formularului-tip de retragere nu exonerează asiguratul de obligaţiile asumate prin declaraţia de asigurare.12. Casa teritorială de pensii are obligaţia ca în termen de 10 zile de la modificarea cadrului legal privind declaraţia sau contractul de asigurare sa comunice în scris asiguraţilor natura şi data de la care survin modificările.13. Casele teritoriale de pensii, o dată cu certificarea anuală a stagiului de cotizare, notifica persoanelor asigurate pe bază de declaraţie sau contract de asigurare care nu au achitat contribuţia obligaţia ca în termen de 30 de zile să se prezinte pentru reglementarea obligaţiilor ce decurg din calitatea de asigurat.În caz de neprezentare persoanelor asigurate pe bază de declaraţie de asigurare li se aplică prevederile art. 30 alin. (2) din lege, iar asiguraţilor cu contract de asigurare li se reziliază contractul cu data de întâi a lunii următoare celei pentru care s-a plătit contribuţia.14. Rezilierea (încetarea) contractului de asigurare din iniţiativa asiguratului poate interveni oricând pe parcursul derulării acestuia, la data solicitării. Contribuţia de asigurări sociale neachitata, precum şi majorările de întârziere aferente se urmăresc conform legislaţiei privind recuperarea creanţelor bugetare.II. Contribuţia de asigurări sociale (capitolul III din lege)Contribuabilii la sistemul public de pensii15. Contribuabilii la sistemul public de pensii sunt cei prevăzuţi la art. 18 alin. (1) din lege.Sunt asimilate angajatorilor: organizaţiile profesionale, sindicale, patronale, partidele politice, organizaţiile de pensionari şi alte organizaţii şi asociaţii, cu sau fără personalitate juridică, în condiţiile în care au personal care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau de convenţie civilă de prestări de servicii.Sunt contribuabili la sistemul public de asigurări sociale şi persoanele juridice cu care funcţionarii publici au raporturi de serviciu.Sunt angajatori şi persoanele fizice care au personal angajat cu contract individual de muncă.Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite16. Nominalizarea persoanelor care lucrează în locuri de muncă în condiţii deosebite, cu respectarea criteriilor prevăzute deHotărârea Guvernului nr. 261/2001privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, se face de către angajator în baza avizului acordat de inspectoratul teritorial de muncă. Angajatorul este obligat sa depună la casa teritorială de pensii, la definitivarea contractului colectiv de muncă, avizul inspectoratului teritorial de muncă prin care se dovedeşte încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite.Persoanele asigurate pe bază de declaraţie sau de contract de asigurare, care lucrează în locuri de muncă în condiţii deosebite, solicita inspectoratului teritorial de muncă avizul pentru încadrarea locului de muncă în condiţii deosebite, cu respectarea prevederilorHotărârii Guvernului nr. 261/2001.17. Angajatorii care efectuează reevaluarea locurilor de muncă în termen de 90 de zile, conformart. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001, stabilesc încadrarea acestora în condiţii deosebite de muncă începând cu data de 1 aprilie 2001. După depăşirea acestui termen încadrarea în condiţii deosebite de muncă se face de la data depunerii documentaţiei la casa teritorială de pensii.Atunci când încadrarea în condiţii deosebite de muncă se realizează în termenul de 90 de zile, pentru a beneficia de aceasta încadrare angajatorul are obligaţia de a achită diferenţa de cota de contribuţie de la data de 1 aprilie 2001, fără a se calcula majorări de întârziere.Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale a asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI din lege18. Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale o constituie salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă şi al funcţionarilor publici.În cazul persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, al membrilor cooperatori, precum şi în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi exclusiv pe bază de convenţii civile de prestări de servicii, baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale o constituie veniturile de natura drepturilor salariale realizate lunar de aceşti asiguraţi.19. Prin sintagma salariile individuale brute realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă se înţelege: a) salariile de baza brute corespunzătoare timpului efectiv lucrat în program normal şi suplimentar (inclusiv indexari, compensaţii - numai cele incluse în salariul de baza conform legii - , indemnizaţii de conducere, salarii de merit şi alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de baza); b) sporurile, indemnizaţiile şi sumele acordate sub forma de procent din salariul de baza brut sau sume fixe, indiferent dacă au caracter permanent sau nu; c) sumele plătite din fondul de salarii pentru timpul nelucrat (concedii de odihnă, indiferent de perioada efectuării, concedii de studii, zile de sarbatori, evenimente familiale deosebite, întreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariaţilor); d) sumele acordate cu ocazia iesirii la pensie, plătite din fondul de salarii; e) premiile anuale şi cele din cursul anului sub diferite forme, altele decât cele reprezentând participarea salariaţilor la profit; f) drepturile în natura acordate salariaţilor sub forma de remuneraţie; g) sumele plătite din fondul de salarii conform legii sau contractelor colective de muncă (al 13-lea salariu, prime de vacanta, aprovizionare de iarna, prime acordate cu ocazia sarbatorilor naţionale sau religioase etc.); h) alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale ori colective de muncă, plătite din fondul de salarii.Sumele pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale20. Potrivit art. 26 din lege, contribuţia de asigurări sociale nu se datorează pentru sumele reprezentând: a) prestaţii de asigurări sociale care se suporta din fondurile asigurărilor sociale sau din fondurile angajatorului şi care se plătesc direct de acesta, potrivit legii. Exceptarea de la plata contribuţiei pentru prestaţiile de asigurări sociale acţionează până la nivelul cuantumului rezultat prin aplicarea prevederilor legii; b) drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractelor individuale de muncă, încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici sau al încetării calităţii de membru cooperator. Contribuţia de asigurări sociale nu se calculează şi nu se datorează pentru drepturile plătite în perioada de preaviz, conform prevederilor din Codul muncii, ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu; c) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer, plătite în limita dispoziţiilor legale, precum şi drepturile de autor; d) sumele obţinute în baza unei convenţii civile de prestări de servicii sau executări de lucrări de către persoanele care au încheiate contracte individuale de muncă şi de către beneficiarii unei pensii pentru limita de vârsta; e) sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit; f) premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale. Prin premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale se înţelege sumele care se acordă din fondul de salarii şi pentru care se prevede expres prin acte normative cu caracter special ca pentru acestea nu se datorează contribuţie de asigurări sociale.Plata contribuţiei de asigurări sociale21. Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator şi de asiguraţi se efectuează cu ordin de plată sau dispoziţie de plată/încasare tip CAS la trezoreriile judeţene, respectiv trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti, în conturile deschise pe seama caselor judeţene de pensii, respectiv, a Casei de pensii a municipiului Bucureşti, care sunt:- 22090.402 "Contribuţie de asigurări sociale de stat datorată de angajatori", conform art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI din lege;- 22090.403 "Contribuţie de asigurări sociale datorată de salariaţi şi persoane asimilate salariaţilor", conform art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI din lege;- 22090.407 "Contribuţie de asigurări sociale datorată de alte persoane asigurate", conform art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2) din lege;- 22090.408 "Contribuţie de asigurări sociale datorată de someri", conform art. 5 alin. (1) pct. III din lege.22. Până la emiterea de către Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a unui instrument de plată specific se utilizează mijloacele de plată aprobate de Banca Naţionala a României.Indiferent de mijlocul de plată utilizat, numerar sau virament, angajatorul sau, după caz, persoana asigurata pe bază de contract ori declaraţie de asigurare va specifica suma, destinaţia şi perioada pentru care se face plata.23. În cazul în care contribuţia lunară de asigurări sociale achitată de contribuabili este mai mare decât contribuţia datorată, anual, casa teritorială de pensii procedează la regularizare prin restituirea în numerar a sumei achitate în plus sau prin compensare cu obligaţii de plată viitoare. Forma de regularizare se stabileşte prin acordul contribuabilului cu casa teritorială de pensii.Asiguraţii care desfăşoară activităţi exclusiv pe bază de convenţii civile de prestări de servicii la 2 sau la mai mulţi angajatori şi care realizează, cumulat, în cursul unui an, venituri mai mari decât nivelul a 3 salarii medii brute pe economie, pentru sumele ce depăşesc acest plafon, anual, o dată cu confirmarea stagiului de cotizare, casa teritorială de pensii procedează la regularizare prin restituirea în numerar a sumei achitate în plus sau prin compensare cu obligaţii de plată viitoare. Forma de regularizare se stabileşte prin acordul contribuabilului cu casa teritorială de pensii.Termenele de plată a contribuţiei de asigurări sociale pentru angajatori24. Termenele de plată a contribuţiei de asigurări sociale sunt: a) data stabilită pentru plata drepturilor salariale pe luna în curs, în cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata; b) data stabilită pentru plata chenzinei a 2-a, în cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata; c) în situaţia în care plata drepturilor salariale se face după data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, termenul scadent pentru plata contribuţiei este data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia; d) atunci când data de 20 a lunii este zi nelucrătoare termenul scadent este prima zi lucrătoare după data de 20 a lunii.25. Prin data stabilită pentru plata drepturilor salariale se înţelege data lichidării drepturilor salariale prevăzută în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă.26. În cazul plăţii în numerar a contribuţiei de asigurări sociale obligaţia bugetară se considera achitată la data înscrisă pe documentul care atesta plata. În cazul contribuabililor care au cont bancar data plăţii se considera data la care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare, confirmată prin ştampila şi semnătura autorizata a acestora, cu condiţia creditării contului bugetar corespunzător.Majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a contribuţiei de asigurări sociale27. Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenele prevăzute la art. 29 din lege generează plata unor majorări de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere până la data achitării sumei datorate inclusiv. Cota majorărilor de întârziere se stabileşte conformart. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prinLegea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare.Prin sintagma fiecare zi de întârziere se înţelege fiecare zi calendaristică.Majorările de întârziere se calculează şi se datorează începând cu ziua următoare celei la care plata contribuţiei de asigurări sociale devine scadenta.28. Calculul majorărilor de întârziere pentru asiguraţii cu declaraţie sau contract de asigurare se face de către aceştia cu ocazia efectuării plăţilor la termenul prevăzut în declaraţia sau contractul de asigurare şi de către casa teritorială de pensii cu ocazia înregistrării documentelor de asigurare şi a modificărilor la acestea, precum şi cu ocazia controalelor efectuate de personalul specializat din cadrul casei teritoriale de pensii.29. În situaţia în care în declaraţia sau în contractul de asigurare se stabilesc termene de plată cuprinse între 1 şi 6 luni, asiguraţii care achită contribuţia de asigurări sociale la termenul prevăzut în documentul de asigurare nu datorează majorări de întârziere.30. Debitele provenite din contribuţie restanta şi majorările de întârziere aferente se urmăresc pe cel mult 5 ani în urma de la data constatării. Actele de executare silită întrerup cursul prescripţiei.31. Potrivitart. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată şi modificată prinLegea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, băncile sunt obligate sa vireze sumele reprezentând venituri bugetare în termenul prevăzut de lege. În caz contrar, majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a contribuţiei de asigurări sociale sunt suportate de bănci.Colectarea şi evidenta contribuţiei de asigurări sociale32. De la data de 1 aprilie 2001 contribuţiile de asigurări sociale achitate se aloca lunii pentru care se efectuează plata. Angajatorul are obligaţia de a specifica pe instrumentul de plată luna pentru care se efectuează plata, totalul contribuţiilor individuale achitate pentru angajaţi şi cuantumul contribuţiei angajatorului.În cazul în care suma achitată de angajator nu indestuleaza cuantumul contribuţiei lunare datorate, pentru diferenţa de contribuţie neachitata şi pentru majorările de întârziere aferente angajatorul va completa un ordin de plată distinct, specificând luna pentru care achită contribuţia restanta, precum şi eventualele majorări de întârziere calculate şi achitate.33. Stingerea debitelor existente la data de 31 martie 2001 se efectuează astfel: în cazul achitării din proprie iniţiativa angajatorul va completa un ordin de plată distinct, specificând natura debitului. Plata sumelor reprezentând debite existente la data de 31 martie 2001 se virează cu ordin de plată la trezoreriile judeţene, respectiv la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti, în contul 22220.430 "Alte venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat" deschis pe seama caselor judeţene de pensii, respectiv a casei de pensii a municipiului Bucureşti.În cazul executării silite se introduce titlu executoriu specificându-se contribuţia restanta şi majorările de întârziere aferente.34. Pentru debitele din contribuţia de asigurări sociale şi majorările de întârziere constituite după data de 1 aprilie 2001, dacă pe instrumentul de plată nu se specifica luna pentru care se face plata şi natura plăţii, stingerea acestora se efectuează, în ordinea vechimii, astfel: a) total debit provenit din contribuţia restanta; b) debitul provenit din majorări de întârziere aferente debitelor stinse conform lit. a).Declaraţia prezentată în anexa nr. 1.3 se depune o singură dată, o dată cu Declaraţia nominală pentru luna aprilie 2001.35. Acţiunile de control efectuate de organele abilitate ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii se vor finaliza prin acte de control în care vor fi evidenţiate distinct, pe de o parte, debitele din contribuţii, majorări de întârziere şi penalităţi până la data de 31 martie 2001 şi, pe de altă parte, cele constituite după data de 1 aprilie 2001.36. Pentru evidenta asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. VI din lege inspectoratul teritorial de muncă va înainta lunar casei teritoriale de pensii, până în ultima zi lucrătoare din luna, pentru luna anterioară, situaţia nominală cuprinzând persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de convenţii civile de prestări de servicii. Modalităţile de transmitere şi conţinutul situaţiei nominale vor fi convenite între Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Inspecţia Muncii, pe bază de protocol.Stagiul de cotizare37. Potrivit art. 37 din lege, în sistemul public stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor în care s-a plătit contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat atât de asigurat, cat şi de angajator sau, după caz, numai de asigurat, în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2) din lege.38. Realizarea completa a stagiului de cotizare se face numai în condiţiile achitării integrale a contribuţiei de asigurări sociale datorate atât de asigurat, cat şi de angajator.În luna în care asiguratului i s-a reţinut contribuţia de asigurări sociale, iar angajatorul nu a achitat integral contribuţia datorată în calitatea sa de contribuabil, stagiul de cotizare ce se ia în calcul reprezintă o treime din luna respectiva.39. În situaţia în care contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator se prescrie, pentru perioada respectiva stagiul de cotizare al angajaţilor rămâne la o treime din timpul lucrat. Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele teritoriale de pensii, va lua toate măsurile prevăzute de lege pentru a nu se ajunge la prescrierea datoriei.40. Pentru asiguraţii cu mai multe convenţii civile de prestări de servicii, la determinarea stagiului de cotizare se ia în calcul timpul cumulat lucrat exclusiv pe baza acestor convenţii civile, dar nu mai mult de numărul mediu de zile lucrătoare din luna.Perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare41. Conform prevederilor art. 38 din lege, se asimilează stagiului de cotizare: a) perioadele în care o persoană a beneficiat de drepturi de asigurări sociale (indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afară muncii, de boli profesionale şi accidente de muncă; prestaţie pentru prevenirea imbolnavirilor şi recuperarea capacităţii de muncă; indemnizaţie pentru maternitate; indemnizaţie pentru creşterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav) sau de pensie de invaliditate. Primele 3 zile de incapacitate temporară de muncă pentru care nu se acordă indemnizaţie, dar pentru care asiguratul beneficiază de concediu medical potrivit art. 101 alin. (2) din lege, se iau în considerare la stabilirea stagiului de cotizare. Perioadele asimilate stagiului de cotizare se evidenţiază distinct în "Certificatul privind stagiul de cotizare şi punctajul realizat în sistemul asigurărilor sociale de stat", precum şi în evidentele casei teritoriale de pensii; b) perioadele în care o persoană a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituţiile autorizate, în condiţiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, fişa matricola sau cu adeverinţa eliberata de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; c) perioadele în care o persoană a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat. Dovada încadrării în astfel de situaţii se face cu livretul militar sau cu adeverinţe ori certificate eliberate de instituţiile militare competente, în care sunt precizate cu exactitate perioadele şi natura situaţiei respective.42. Perioadele asimilate se comunică casei teritoriale de pensii, pe baza documentelor doveditoare, astfel: a) asiguraţii cu contract de asigurare sau cu declaraţie de asigurare comunică personal, cu prilejul încheierii contractului sau depunerii declaraţiei de asigurare; b) de către angajatori, pentru persoanele care se regăsesc în categoriile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III şi VI din lege şi care se angajează după data de 1 aprilie 2001, o dată cu prima Declaraţie nominală de după momentul angajării, conform modelului prezentat în anexa nr. 8.Certificarea privind stagiul de cotizare şi punctajul realizat în sistemul asigurărilor sociale de stat43. Stagiul de cotizare se comunică asiguraţilor prin Certificatul privind stagiul de cotizare şi punctajul realizat în sistemul asigurărilor sociale de stat, denumit în continuare certificat.Anual, până la data de 31 martie, casa teritorială de pensii eliberează fiecărui asigurat certificatul pentru anul calendaristic precedent.44. Certificatul se eliberează o dată pe an fără plata. În situaţia în care asiguratul solicita certificatul în perioada 1 ianuarie - 31 martie pentru soluţionarea unor litigii privind obligaţiile şi drepturile de asigurări sociale, acesta se eliberează fără plata. În aceste cazuri casa teritorială de pensii nu mai are obligaţia eliberării certificatului anual, potrivit legii, până la 31 martie.Ori de câte ori în cursul anului asiguratul solicita un alt certificat, acesta se eliberează contra cost.Certificatul se eliberează numai după ce asiguratul face dovada plăţii tarifului.45. Certificatul cuprinde: a) stagiul de cotizare al asiguratului pentru anul precedent, defalcat pe luni, respectiv numărul de zile lucrătoare şi numărul de zile asimilate, potrivit legii, stagiului de cotizare; b) situaţia defalcată privind plăţile efectuate în contul bugetului asigurărilor sociale de stat, datorată atât de angajat, cat şi de angajator; c) punctajul asiguratului pentru anul precedent, defalcat pe luni, respectiv salariul mediu brut lunar pe economie şi veniturile realizate care au constituit baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale; d) stagiul de cotizare al asiguratului, corespunzător perioadelor de asigurare realizate după 1 aprilie 2001; e) punctajul asiguratului, corespunzător perioadelor de asigurare realizate după 1 aprilie 2001.Pentru perioadele de asigurare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului asiguratului se va face treptat, pe măsura preluării şi prelucrării datelor privind evidenta asiguraţilor.Depunerea şi/sau transmiterea formularelor prevăzute în anexele nr. 1-846. Formularele prevăzute în anexele la prezentele norme se depun şi/sau se transmit la casele judeţene de pensii, respectiv la casa de pensii a municipiului Bucureşti, în a căror raza teritorială îşi are sediul angajatorul. Excepţie de la aceasta regula o reprezintă anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3, 5, 6, 7 şi 8, care pot fi depuse şi la casa locală de pensii în a carei raza îşi are sediul angajatorul.B. PensiiI. Dispoziţii generale1. În sistemul public de pensii au dreptul la pensie, în situaţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, următoarele categorii de persoane: a) asiguraţii prevăzuţi la art. 5 din lege; b) asiguraţii care satisfac obligaţii militare - art. 53 alin. (2) din lege; c) elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă datorită bolilor profesionale sau accidentelor de muncă survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale [art. 53 alin. (3) din lege]; d) persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi marii mutilati, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei sau în legătura cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, dacă erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza [art. 53 alin. (4) din lege]; e) persoanele care la data solicitării drepturilor de pensie nu mai au calitatea de asigurat; f) urmaşii celor prevăzuţi mai sus (copiii şi soţul supravieţuitor) [art. 65 din lege].II. Referitor la pensia pentru limita de vârsta (Secţiunea 1 capitolul IV din lege)2. În vederea deschiderii dreptului la pensie stagiul minim şi/sau complet de cotizare prevăzut la art. 41 alin. (3) şi (4) din lege cuprinde şi: a) sporul acordat în baza legislaţiei anterioare pentru activităţi desfăşurate în grupele I şi II de muncă, până la data de 1 aprilie 2001 [art. 160 alin. (1) din lege]; b) vechimea în munca sau, după caz, vechimea în serviciu realizată în celelalte sisteme de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii până la data intrării în vigoare a legii.Vechimea realizată în sistemele de pensii neintegrate în sistemul public se are în vedere numai pentru deschiderea dreptului la pensie, urmând să fie valorificată în sistemul respectiv (art. 194 din lege).Perioada stagiului militar se ia optional în calcul în unul dintre sisteme.Punctajul mediu anual se determina pentru stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii, în funcţie de opţiunea persoanei în cauza, referitoare la stagiul militar.3. Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt prevăzute în anexa nr. 3 la lege, detaliată în funcţie de data naşterii în anexa nr. 9 la prezentele norme.4. Reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege operează numai în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare.5. Dispoziţiile art. 43 alin. (2) din lege se referă la asiguraţii care desfăşoară activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale prevăzute la art. 20 lit. c) şi d) din aceeaşi lege.6. Reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute de legile cu caracter special (Legea nr. 42/1990,Legea nr. 128/1997etc.), precum şi de art. 48 din lege se cumulează cu reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută pentru activităţi desfăşurate în condiţii deosebite şi/sau speciale fără ca aceasta sa opereze sub vârstele prevăzute la art. 42, 43 şi la 47 alin. (1) sau peste reducerile maxime prevăzute la art. 46 ori în anexele nr. 4 şi 5 la lege, după caz.Pentru persoanele prevăzute la art. 47 din lege dovada calităţii de persoana cu handicap/nevazator se face prin certificat emis de comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap ce funcţionează în cadrul inspectoratelor teritoriale de stat pentru persoanele cu handicap.7. Asiguraţii care au realizat stagii de cotizare în condiţii normale de muncă, precum şi în condiţiile prevăzute de legi speciale sau, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 48, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare până la 50 de ani pentru femei, respectiv până la 55 de ani pentru bărbaţi.III. Referitor la pensia anticipata şi pensia anticipata parţială (Secţiunea a 2-a şi a 3-a capitolul IV din lege)8. Prin stagiu standard complet de cotizare, la care se face referire în tabelul nr. 2 de la art. 50 din lege, se înţelege stagiul complet de cotizare din anexa nr. 3 la lege.La stabilirea stagiului de cotizare pentru deschiderea dreptului la pensie anticipata şi pensie anticipata parţială nu se au în vedere perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), şi nici perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate. Acestea nu se folosesc nici la determinarea punctajului mediu anual utilizat la calculul pensiei anticipate şi al pensiei anticipate parţiale (art. 49 şi 52 din lege).9. În condiţiile în care beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, având plata pensiei suspendată, contribuie o anumită perioada la sistemul public de pensii, stagiul de cotizare realizat în această perioadă va putea fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limita de vârsta.10. Pentru asiguraţii care au desfăşurat activităţi în condiţii deosebite şi/sau speciale de muncă şi care solicită pensie anticipata parţială, diminuarea prevăzută la art. 50 alin. (2) nu se aplică pentru numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare datorită condiţiilor respective.Aceeaşi reglementare se aplică şi în situaţia persoanelor care beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare conformart. 48 din lege şi Legii nr. 128/1997şi care solicită pensia anticipata parţială.11. Pensia anticipata sau pensia anticipata parţială devine pensie pentru limita de vârsta la împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 la lege.IV. Referitor la pensia de invaliditate (Secţiunea a 4-a capitolul IV din lege)12. Încadrarea sau neincadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul expert al asigurărilor sociale. Propunerea pentru încadrarea în grad de invaliditate se face de către medicul specialist care asigura asistenţă medicală.13. Potrivit art. 57 alin. (3) din lege stagiul de cotizare necesar prevăzut în tabelul nr. 3 de la art. 57 alin. (1) din aceeaşi lege se raportează la vârsta avută la data expertizării medicale.14. În situaţiile prevăzute la art. 58 din lege pensia de invaliditate se acordă indiferent de stagiul de cotizare realizat de asigurat.15. Stagiul complet de cotizare în funcţie de care se determina stagiul potenţial prevăzut la art. 59 din lege este stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 3 la lege: a) pentru situaţiile menţionate la art. 59 alin. (1) din lege stagiul potenţial acordat reprezintă diferenţa dintre stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare realizat efectiv până la data încadrării în grad de invaliditate; b) pentru situaţiile menţionate la art. 59 alin. (2) din lege stagiul potenţial acordat reprezintă diferenţa dintre stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul nr. 3 de la art. 57 alin. (1) din lege; c) stagiul potenţial acordat nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul ar fi putut sa îl realizeze de la data ivirii invaliditatii până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 la lege.16. Stagiul potenţial acordat asiguraţilor care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat se determina ca diferenţa între stagiile de cotizare menţionate la art. 47 din lege şi stagiile de cotizare realizate efectiv, astfel: a) o treime din stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap grav şi pentru nevăzători; b) două treimi din stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap accentuat; c) stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap mediu.Stagiul potenţial se determina în ani, luni şi zile.17. Stagiul complet de cotizare la care se face referire la art. 60 alin. (2) din lege este cel prevăzut în anexa nr. 3 la lege.18. În cazul încadrării în alt grad de invaliditate [art. 62 alin. (2) lit. b) din lege] pensia de invaliditate se stabileşte cu respectarea condiţiilor existente la data deciziei iniţiale, în cuantumul aferent noului grad, conform prevederilor legii.19. Beneficiarii pensiei de invaliditate, la împlinirea vârstei standard prevăzute în anexa nr. 3 la lege, devin pensionari pentru limita de vârsta, putând opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.În aceasta situaţie indemnizaţia de însoţitor prevăzută la art. 61 din lege se menţine indiferent de pensia pentru care se optează.V. Referitor la pensia de urmaş (Secţiunea a 5-a capitolul IV din lege)20. Pensia de urmaş reglementată la art. 66 lit. b) din lege se acordă copiilor care urmează cursurile unei singure instituţii de învăţământ universitar, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.În cazul copiilor care urmează cursurile a doua sau mai multe instituţii de învăţământ universitar, pensia de urmaş se acordă până la terminarea cursurilor primei instituţii, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.21. Vârsta de pensionare la care se face referire la art. 67 alin. (1) din lege este vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 3 la lege.22. Acordarea pensiei de urmaş prevăzute la art. 68 alin. (1) din lege nu este condiţionată de data ivirii invaliditatii soţului supravieţuitor.Încadrarea într-un grad de invaliditate a soţului supravieţuitor în vederea obţinerii pensiei de urmaş se face indiferent de vârsta acestuia.23. Referitor la art. 71 alin. (1) lit. a) din lege se disting doua situaţii: a) sustinatorul decedat avea pensie pentru limita de vârsta stabilită în condiţiile legislaţiei anterioare, situaţie în care pensia de urmaş se calculează din aceasta pensie, determinata conform art. 180 din lege; b) sustinatorul decedat avea pensie pentru limita de vârsta stabilită în condiţiile legii, situaţie în care pensia de urmaş se calculează din pensia pentru limita de vârsta în plata sau la care ar fi avut dreptul în condiţiile acestei legi.24. La art. 71 alin. (1) lit. b) din lege se disting doua situaţii: a) sustinatorul decedat avea pensie de invaliditate gradul I, stabilită în condiţiile legislaţiei anterioare, situaţie în care pensia de urmaş se calculează din pensia determinata conform art. 180 din lege; b) sustinatorul decedat se afla în plata pensiei sau îndeplinea la data decesului condiţiile pentru obţinerea unei pensii de invaliditate gradul II sau III, a unei pensii anticipate, a unei pensii anticipate parţiale, inclusiv pensia anticipata conformLegii nr. 2/1995, situaţie în care pensia de urmaş se stabileşte din pensia de invaliditate gradul I, calculată conform legii.VI. Referitor la calculul pensiilor (Secţiunea a 6-a capitolul IV din lege)25. Stagiul complet de cotizare reglementat la art. 77 din lege este cel prevăzut în anexa nr. 3 la lege sau, după caz, stagiile de cotizare prevăzute la art. 43, 47 ori în anexele nr. 4 şi 5 la lege.În cazul persoanelor care au desfăşurat activităţi în condiţii speciale de muncă, precum şi în cazul persoanelor cu handicap şi al nevazatorilor, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiile de cotizare prevăzute la art. 43, 47 sau, după caz, stagiile din anexele nr. 4 şi 5 la lege.26. Beneficiază de majorarea punctajului prevăzută la art. 78 alin. (8) din lege persoanele care, după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de pensionare pentru limita de vârsta reglementate prin art. 41 alin. (1) din lege, contribuie o anumită perioada la sistemul public de pensii.Aceasta majorare se aplică numai punctajului realizat în perioada de contribuţie suplimentară la sistemul public de pensii (după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de pensionare pentru limita de vârsta).Majorarea punctajului se acordă şi în cazul recalcularii pensiilor, reglementată la art. 95 din lege, folosindu-se aceeaşi procedura.27. În situaţia în care asiguratului i s-a reţinut contribuţia de asigurări sociale, iar angajatorul nu şi-a achitat contribuţia datorată în calitatea sa de contribuabil, numărul de puncte realizat în fiecare luna se diminuează la o treime.Diferenţa de două treimi din cota de contribuţii de asigurări sociale pe care angajatorul era obligat sa o vireze lunar casei teritoriale de pensii în a carei raza îşi are sediul va fi urmărită prin organele de executare silită, conform dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor bugetare. După încasarea întregului debit reprezentând contribuţia restanta a angajatorului stagiul de cotizare şi punctajul se vor recalcula.VII. Referitor la stabilirea şi plata pensiilor (Secţiunea a 7-a capitolul IV din lege)28. Actele la care se face referire la art. 82 alin. (2) din lege sunt: a) pentru pensia pentru limita de vârsta, anticipata şi anticipata parţială:- cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de vârsta/anticipata/anticipata parţială (anexa nr. 12 la prezentele norme);- carnetul de muncă (original şi copie);- carnetul de asigurări sociale (original şi copie);- alte acte prevăzute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;- livretul militar (original şi copie);- diploma de studii (original şi copie) sau adeverinţa din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;- pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străînătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;- adeverinţa privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;- adeverinţa privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;- dovada certificării stagiului de cotizare;- procura specială pentru mandatar;- adeverinţa din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat;- acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar alDecretului-lege nr. 118/1990,Legii nr. 42/1990etc.; b) pentru pensia de invaliditate:- cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate (anexa nr. 13 la prezentele norme);- actele menţionate la pct. 28 lit. a);- decizia emisă de medicul expert al asigurărilor sociale;- adeverinţa din care să rezulte încetarea plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi cuantumul acesteia; c) pentru pensia de urmaş:- cerere pentru înscrierea la pensie de urmaş (anexa nr. 14 la prezentele norme);- actele menţionate la pct. 28 lit. a) (pentru cazurile în care sustinatorul decedat nu avea calitatea de pensionar);- actele de stare civilă ale solicitanţilor;- decizia de pensie/talon de pensie (pentru cazurile în care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar);- adeverinţa de studii (elev sau student);- cauza decesului (cu excepţia situaţiilor în care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar);- declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte ca urmasul nu a fost condamnat prin sentinta rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativa de omor comisă asupra susţinătorului decedat (conform anexei nr. 14 la prezentele norme).29. Procura specială la care se face referire la art. 82 alin. (1) din lege, autentificată de către notarii publici de pe teritoriul României, de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, trebuie să conţină următoarele elemente:- numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul şi actul de identitate ale titularului dreptului de pensie (valabil la data eliberării procurii);- numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data şi locul naşterii) ale mandatarului;- obiectul mandatului (întocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent, încasarea pensiei pentru plati curente şi restante, semnarea extrasului de cont);- precizarea ca mandatarul are obligaţiile ce revin titularului, inclusiv pe cea de a anunţa în termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenita în situaţia titularului de natura sa modifice sau sa înceteze dreptul la pensie.Procura specială este valabilă 6 luni.30. Termenul de 30 de zile reglementat la art. 86 alin. (1) din lege curge de la data înregistrării cererii cu toate actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de pensionare.31. Prin reprezentantul legal prevăzut la art. 90 alin. (2) din lege se înţelege părintele natural şi adoptiv, tutorele sau curatorul beneficiarului de pensie.32. Plata pensiei de invaliditate gradul I sau II încetează atunci când beneficiarii acestor categorii de pensii se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III şi VI din lege.33. Plata pensiei se suspenda începând cu luna următoare celei în care beneficiarul unei pensii de urmaş realizează dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie venituri brute lunare mai mari decât o pătrime din salariul mediu brut pe economie.34. Plata pensiei se suspenda începând cu luna următoare celei în care copilul urmaş nu face dovada continuării studiilor într-o forma de învăţământ organizat potrivit legii [art. 92 alin. (1) lit. e) din lege].Dovada continuării acestor studii trebuie prezentată casei teritoriale de pensii în termen de 15 zile de la data începerii anului şcolar.Reluarea în plata a pensiei de urmaş suspendate se face conform prevederilor art. 93 alin. (3) din lege.35. Instituţia de asistenţă socială sau unitatea medicală specializată care interneaza pensionării de invaliditate gradul I are obligaţia sa comunice caselor teritoriale de pensii perioada în care aceştia se afla sub supraveghere şi îngrijire permanenta, în termen de 15 zile de la internare, cu excepţia nevazatorilor, pentru care nu este necesară comunicarea [art. 92 alin. (2) din lege].36. De recalcularea prevăzută la art. 95 alin. (1) din lege beneficiază şi persoanele pensionate în baza legislaţiei anterioare, dacă au realizat un stagiu de cotizare de minimum 12 luni după pensionare.37. Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat se acordă: a) soţului supravieţuitor; b) copiilor; c) părinţilor sau, în lipsa acestora, moştenitorilor legali şi/sau, după caz, celorlalţi testamentari, în condiţiile dreptului comun.Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt:- cerere-tip (anexa nr. 15 la prezentele norme);- certificatul de deces (original şi copie);- actul de identitate al solicitantului;- acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atesta calitatea de moştenitor;- talonul de pensie al persoanei decedate.VIII. Dispoziţii tranzitorii privind pensiile38. Constituie stagiu de cotizare conform art. 160 alin. (2) lit. a) din lege şi perioadele în care asiguratul s-a aflat în una, doua sau mai multe situaţii prevăzute la art. 38 alin. (1) din lege, după caz.39. Prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevăzut la art. 160 alin. (3) din lege, se înţelege perioada în care foştii cooperatori au realizat un volum de muncă în fostele unităţi agricole sau au achitat contribuţia minima prevăzută deLegea nr. 5/1977, calculat potrivit metodologiei utilizate la aplicareaLegii nr. 80/1992, republicată, şi anume:Timpul util la pensie realizat de agricultori se stabileşte în ani, prin raportarea volumului de muncă exprimat în norme, insumat pe întreaga perioadă în care persoana asigurata a lucrat în fosta unitate agricolă cooperatistă la cel mai mic volum anual de norme stabilit de adunarea generală în perioada respectiva; timpul util la pensie realizat de agricultori nu poate depăşi numărul de ani calendaristici în care volumul de muncă a fost prestat.Pentru agricultorii din zonele necooperativizate timpul util la pensie (stagiul de cotizare) se determina pe baza carnetului de asigurat şi reprezintă anii în care s-a achitat contribuţia minima prevăzută deLegea nr. 5/1977, respectiv 40 lei/luna x 12 luni = 480 lei/an.Punctajul anual pentru fiecare an util, realizat în cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, precum şi pentru fiecare an de contribuţie, realizat de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare aLegii nr. 80/1992, modificată şi completată, reprezintă 0,25 puncte.Pentru perioada ulterioară apariţieiLegii nr. 80/1992punctajul lunar se determina prin raportarea venitului asigurat la salariul mediu brut din anexa nr. 10 la prezentele norme.40. În situaţia prezentării şi a altor acte de vechime în munca prevăzute de lege, menţionate la art. 160 alin. (5) din lege, acestea trebuie să fie emise cu respectarea prevederilorart. 11 alin. (2) din Decretul nr. 92/1976.Actele de vechime în munca privind activitatea desfăşurata vor cuprinde:- denumirea unităţii;- perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă, precum şi precizarea modului de încadrare - pe durata nedeterminată sau determinata, prin transfer în interesul serviciului sau la cerere;- menţionarea temeiurilor legale pe baza cărora a avut loc încadrarea, modificarea sau încetarea contractului de muncă;- funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;- salariul tarifar de încadrare, precum şi alte drepturi ce se includ în acesta.Actele vor purta număr, data eliberării, ştampila unităţii, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.41. Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute de lege, sunt: a) perioadele asimilate menţionate la art. 38 alin. (1) din lege; b) perioadele necontributive care au constituit vechime în munca utila la pensie în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii:- perioadele menţionate laart. 20 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare;- perioadele recunoscute în bazaDecretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare;- perioadele recunoscute în bazaDecretului-lege nr. 51/1990;- perioadele în care s-a beneficiat de plati compensatorii în bazaOrdonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999;- perioadele în care s-a beneficiat de ajutor de şomaj şi/sau de ajutor de integrare profesională, prevăzute deLegea nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare;- perioada în care s-a beneficiat de şomaj tehnic conform prevederilor legale;- alte perioade recunoscute prin legi speciale.42. Salariile medii anuale, brute sau nete, la care se referă art. 164 alin. (2) din lege sunt asimilate cu câştigul salarial mediu anual, brut sau net, din anexa nr. 6 la lege actualizată potrivit anexei nr. 10 la prezentele norme.43. Asiguraţii prevăzuţi la art. 165 alin. (2) din lege, care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară, vor prezenta adeverinţe emise conform prevederilorDecretului nr. 92/1976.44. Reducerea vârstelor de pensionare pentru persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate prin lege în condiţii deosebite, se face corespunzător timpului efectiv lucrat în aceste condiţii, din vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 la lege, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 42 din lege.45. Reducerea vârstelor de pensionare pentru asiguraţii care au realizat în condiţii speciale un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani, respectiv mai mic de 20 de ani se face din vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 la lege, cu respectarea condiţiilor de stagiu prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 la aceeaşi lege.Stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale, prevăzut în anexele nr. 4 şi 5 la lege, nu cuprinde sporul acordat în baza legislaţiei anterioare.46. Persoanele înscrise la pensie în baza legislaţiei anterioare pot solicita recalcularea pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate iniţial şi a perioadelor asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. c) din lege.În aceste situaţii la determinarea punctajului mediu anual corespunzător perioadei adăugate se are în vedere stagiul complet de cotizare din anul intrării în vigoare a legii, respectiv 30 de ani pentru bărbaţi şi 25 de ani pentru femei.47. La stabilirea punctajului potrivit art. 170 alin. (1) din lege se ia în calcul venitul cel mai avantajos din perioadele respective.48. În cazul modificării numărului de urmaşi prevăzut la art. 171 alin. (1) din lege, după intrarea în vigoare a legii, pentru soţul supravieţuitor pensia se recalculează conform prevederilor art. 73 din lege, cu păstrarea condiţiilor avute la data înscrierii iniţiale.49. În cazul încadrării în alt grad de invaliditate pentru o pensie stabilită pe baza legislaţiei anterioare, pensia aferentă noului grad de invaliditate se stabileşte conform prevederilor legii, cu îndeplinirea condiţiilor existente la data deciziei iniţiale.50. Recalcularea pensiilor stabilite potrivit prevederilorLegii nr. 2/1995privind pensionarea anticipata se face la împlinirea vârstelor de 57 de ani pentru femei şi 62 de ani pentru bărbaţi [art. 184 alin. (2) din lege].51. În activitatea de acordare a pensiilor se vor utiliza formularele prevăzute în anexele nr. 12-20 la prezentele norme.C. Procedura de încadrare în grade de invaliditate, revizuirea medicală, recuperarea capacităţii de muncă şi contestarea deciziei medicaleI. Referitor la încadrarea în grade de invaliditate şi circuitul documentaţiei medicale1. În vederea pensionării de invaliditate medicul primar şi, în lipsa acestuia, medicul specialist, pentru afecţiunea principal invalidanta, care asigura asistenţă medicală a bolnavului, atunci când apreciază ca starea de sănătate a acestuia nu îi permite reluarea activităţii profesionale, în limitele maxime de concediu medical prevăzut de lege, cu toate tratamentele medicale recuperatorii aplicate, propune pensionarea de invaliditate, cerând în acest sens avizul cabinetului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.Propunerea la pensionare poate fi solicitată încă din primele zile de boala, în cazul afecţiunilor fără potenţial recuperator.2. Medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetele de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă avizează pensionarea de invaliditate numai dacă constata pierderea totală sau a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, aproband totodată şi concediul medical pentru întocmirea formelor de pensionare până la finele lunii următoare aceleia în care s-a dat avizul.Concediul medical se include în durata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, prevăzută pentru persoanele asigurate.3. Medicii care au făcut propunerea de pensionare eliberează certificatul (certificatele) de concediu medical şi completează formularul de examinare medicală pentru pensie de invaliditate, îndruma bolnavul sau însoţitorul acestuia la angajator unde îşi desfăşoară activitatea, pentru întocmirea formelor de pensionare. În formular se va menţiona dacă solicitantul este netransportabil.4. Angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea persoana în cauza întocmeşte dosarul însoţit de un extras de pe carnetul de muncă, ce cuprinde date privitoare la starea civilă, pregătirea generală şi profesională, ruta profesională (cu zi, luna şi ani), durata perioadei de cotizare, perioadele de şomaj, concediul medical din ultimele 12 luni, precum şi documentaţia necesară stabilirii cauzei invaliditatii, în vederea emiterii deciziei medicale. Dosarul medical se înaintează la cabinetul teritorial de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.5. Formularul de examinare medicală pentru pensionare, întocmit de medicul curant pentru persoana care solicită pensie de invaliditate în condiţiile legii şi care nu este încadrată în munca, se trimite la casele de pensii de pe teritoriul cărora se afla domiciliul bolnavului. Casa de pensii trimite dosarul medical la cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă în raza căruia îşi are domiciliul bolnavul, cu un extras administrativ (de pe carnetul de muncă) ce cuprinde: a) categoria de pensie la care are acces solicitantul (pensie proprie pentru perioada de cotizare, urmaş, militar în termen, invalid de război etc.); b) date privind starea civilă; c) ruta profesională, stagiul de cotizare (dacă bolnavul a fost încadrat în munca şi îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea pensiei de invaliditate în funcţie de cauza).6. La primirea dosarului medical medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă verifica dacă acesta conţine: a) elementele necesare sustinerii diagnosticului clinic şi funcţional (forma clinica şi stadiul evolutiv al bolii); b) diagnosticul afecţiunilor asociate; c) informaţii suficiente privind ruta profesională, dreptul la pensie în cazul bolilor obişnuite sau al accidentelor care nu au legătura cu munca; d) documentul prevăzut de lege, în caz de:- boala profesională (adeverinţa de luare în evidenta de la inspectoratul de sănătate publică);- accident de muncă (formularul-tip sau procesul-verbal de înregistrare a accidentului, eliberat de inspectoratul teritorial de muncă);- accident asimilat cu accidentul de muncă (procesul-verbal de asimilare confirmat de angajator);- tuberculoza (adeverinţa de la dispensarul antituberculos privind grupa de dispensarizare);- accident sau boala contractată în timpul sau din cauza îndeplinirii serviciului militar (certificatul emis de comisia de expertiza medico-militară); e) documentul necesar privind data ivirii invaliditatii.Pentru completarea investigatiilor necesare în cazurile neconcludente, medicul expert al asigurărilor sociale îndruma bolnavul sau însoţitorul la forul abilitat de lege sau la unităţile sanitare de specialitate, indicând investigaţiile ce urmează să fie efectuate. Acestea sunt obligate să le execute cu prioritate.Pentru bolnavii psihici sau pentru alte cazuri cu afecţiuni grave ori cu o problematica deosebită, lucrătorul social efectuează cercetări de teren (la domiciliu, locul de muncă, unitatea sanitară), particularizate la caz, conform obiectivelor stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.7. Documentaţia care sta la baza stabilirii capacităţii de muncă, a cauzei invaliditatii şi a datei ivirii invaliditatii, devine componenta definitivă a dosarului medical.8. După completarea documentaţiei medicale se convoacă bolnavul în vederea expertizării.Bolnavii care urmează să fie expertizati vor fi impartiti pe grupe de afecţiuni, iar cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă va incunostinta bolnavul asupra datei şi locului unde se face examinarea, cu 10 zile înainte, prin citaţie.9. Bolnavii netransportabili (cazuri noi) sunt expertizati pe baza documentaţiei medicale primite de la unităţile sanitare (spital, policlinica) din localitatea unde se afla bolnavul în acel moment.Pentru cazurile neconcludente (documentaţie insuficienta) bolnavii vor fi transportaţi pentru examinare la sediul cabinetului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă sau vor fi expertizati la domiciliu.10. Medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, după examinarea bolnavului şi analizarea dosarului medical, redactează concluziile expertizei pe care le înscrie în documentarul medical.După stabilirea concluziilor expertizei, medicul expert al asigurărilor sociale se pronunţa asupra invaliditatii printr-o decizie întocmită în 4 exemplare (pentru cei care nu provin din munca, în 3 exemplare), care trebuie să cuprindă: a) diagnosticul clinic complet şi ordinea afecţiunilor reflectand importanţă lor în afectarea capacităţii de muncă; b) diagnosticul funcţional; c) diagnosticul capacităţii de muncă şi încadrarea (sau neincadrarea) bolnavului într-un grad de invaliditate; d) cauza invaliditatii: boala obişnuită sau accident de muncă (accident asimilat cu accidentul de muncă), boala profesională, după caz, accident care nu are legătura cu munca; pentru tuberculoza se va specifica în decizie "TBC" - în toate situaţiile se va specifica documentul justificativ; e) data ivirii invaliditatii (cu zi, luna, an); f) termenul de revizuire şi valabilitatea deciziei (6-12 luni) sau menţiunea "Nerevizuibil prin afecţiune", după caz; g) planul de recuperare eşalonat pe acţiuni şi perioada de timp până la data revizuirii medicale; h) formele şi condiţiile de muncă indicate pentru pensionării cu gradul III de invaliditate şi cazurile respinse.Programul de recuperare este obligatoriu pentru persoana în cauza şi persoanele competente sa îl aplice.Invalidul poate refuza aplicarea unor măsuri recuperatorii numai dacă acestea i-ar putea periclita viaţa, făcându-se şi dovada în acest sens.11. Atât documentarul de expertiza cat şi decizia medicală vor fi semnate şi parafate de medicul expert al asigurărilor sociale, numerotate, datate şi stampilate de cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.12. Un exemplar din decizia medicală rămâne în dosarul medical care se păstrează în evidenta cabinetului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, 2 exemplare se trimit în termen de 3 zile la angajator sau la casa de pensii, după caz, dintre care unul rămâne în dosarul administrativ al pensionarului, iar cel de al 4-lea exemplar se preda, sub semnătura, persoanei expertizate sau, după caz, mandatarului, tutorelui sau curatorului.13. În cazul invalizilor prin accident de muncă sau boala profesională decizia de încadrare în grad de invaliditate se întocmeşte în 5 exemplare, al 5-lea exemplar înaintându-se inspectoratului teritorial de muncă sau, respectiv, inspectoratului de sănătate publică.14. Angajatorul, în baza deciziei medicale, întocmeşte dosarul administrativ de pensionare şi apoi îl trimite în termen de 10 zile la casa de pensii teritorială.15. Plata pensiei se face de către casa de pensii în a carei raza teritorială are domiciliul pensionarul.În aceasta situaţie, pentru pensionării de invaliditate care locuiesc în alte judeţe sau sectoare ale municipiului Bucureşti, altele decât cele în care a avut loc expertiza medicală, dosarul medical împreună cu cel administrativ de pensionare se transfera prin casele de pensii respective.16. Etapele stabilite pentru pensionarea de invaliditate se încadrează în perioada de concediu medical aprobat în prealabil, în vederea întocmirii formelor de pensionare.17. Decizia de stabilire a dreptului de pensie are aceeaşi valabilitate ca şi decizia medicală de încadrare în grade de invaliditate.18. Pentru persoanele care şi-au stabilit domiciliul pe teritoriul altor tari pensia de invaliditate se stabileşte în aceleaşi condiţii ca şi în cazul persoanelor care au domiciliul în România, cu respectarea dispoziţiilor privind expertizarea şi revizuirea medicală. Neprezentarea la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei de invaliditate începând cu luna următoare. În cazul în care pensionarului de invaliditate i s-a agravat starea de sănătate şi nu se poate prezenta la termenul de revizuire, acesta este obligat sa trimită, în timp util, cabinetului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, în evidenta căruia se afla, documente medicale oficiale pe baza cărora i se fixează un nou termen de revizuire.19. Persoanele care la data solicitării pensiei beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, în perioada respectiva fiind asigurate potrivit legii, sunt expertizate de medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiza medicală în raza căruia îşi au domiciliul. La acestă categorie angajatorul este reprezentat de agenţia pentru ocupare şi formare profesională.20. Pentru urmaşii invalizi pensia este condiţionată de data ivirii invaliditatii acestora, expertiza medicală făcându-se la solicitarea casei teritoriale de pensii; în dosarul medical, pe lângă documentaţia medicală şi socială particularizata pentru diagnosticul clinic, funcţional şi capacitatea de muncă, este obligatoriu sa existe documentul pe baza căruia s-a stabilit data ivirii invaliditatii. Data ivirii invaliditatii trebuie să fie situata înainte de împlinirea vârstei de 16 ani sau, dacă persoana în cauza continua studiile, până la 26 de ani. Data se înscrie în decizia medicală cu zi, luna, an.21. Beneficiarii de pensie de urmaş invalizi sunt expertizati, supuşi revizuirii medicale şi au obligaţia de a urma programele de recuperare conform aceloraşi reglementări prevăzute pentru pensionării de invaliditate.II. Referitor la revizuirea medicală22. Revizuirea medicală a pensionarilor încadraţi în grade de invaliditate se efectuează la termenul stabilit de medicii experţi ai asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, care au în evidenta pensionarul.23. Medicul expert al asigurărilor sociale, după examinarea persoanei în cauza şi a documentaţiei medicale întocmite de unitatea sanitară care asigura asistenţă medicală de specialitate şi de recuperare a invalidului, emite decizia medicală în 3 exemplare, în raport de starea de sănătate (un exemplar se înmânează persoanei sub semnătura, al doilea casei teritoriale de pensii şi cel de-al treilea exemplar se păstrează în dosarul medical), şi stabileşte termenul de revizuire în funcţie de recuperabilitatea afecţiunilor (6-12 luni).Data la care bolnavul urmează să se prezinte la revizuirea medicală va fi fixată cu 10 zile înainte de data expirării valabilităţii deciziei.24. Documentaţia medicală întocmită de unitatea sanitară care asigura asistenţă medicală de specialitate a invalidului poate fi, după caz: a) referat medical cu consemnarea stării prezente; b) bilet de ieşire din spital sau copie de pe foaia de observatie clinica (pentru spitalizarile recente); c) examene complementare de laborator; d) explorări functionale recente; e) date din fişa de evidenta a bolnavului.25. Revizuirea medicală se efectuează după aceleaşi criterii care au stat la baza primei expertize medicale.26. După fiecare revizuire medicul expert al asigurărilor sociale emite o noua decizie medicală prin care se stabileşte, după caz: a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate; b) încadrarea în alt grad de invaliditate; c) încetarea calităţii de pensionar de invaliditate ca urmare a redobandirii capacităţii de muncă.27. La revizuirea medicală medicul expert al asigurărilor sociale va avea în vedere eficienta şi modul în care s-a aplicat programul de recuperare a capacităţii de muncă a bolnavului, în perioada de valabilitate a deciziei, şi îl stabileşte pentru perioada ce urmează.28. Revizuirea medicală se poate efectua şi înaintea termenului stabilit, indiferent de gradul de invaliditate, la solicitarea pensionarului, dar numai până la împlinirea vârstelor standard pentru pensionare pentru limita de vârsta şi dacă unităţile sanitare care asigura asistenţă medicală apreciază agravarea sau ameliorarea stării de invaliditate. Cererile de revizuire pentru agravare sau ameliorare se depun la cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă care are în evidenta persoana în cauza şi devin componente ale dosarului medical.29. La termenul de revizuire pensionarul de invaliditate are obligaţia să se prezinte fără a fi citat la cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă care îl are în evidenta, în vederea revizuirii medicale.30. Cabinetele de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă au obligaţia ca în primele 5 zile ale fiecărei luni sa comunice casei teritoriale de pensii invalizii pensionari neprezentati la revizuirea medicală periodică în cursul lunii precedente, pentru suspendarea pensiei conform legii.31. Dacă pensionarul de invaliditate este netransportabil şi justifica acest fapt prin acte oficiale, el este obligat sa anunţe din timp cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă. Expertizarea se va face pe baza documentelor medicale oficiale recente pe care acesta le va trimite în timp util cabinetului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă în evidenta căruia se afla. Medicul expert al asigurărilor sociale poate dispune efectuarea anchetei sociale.32. Revizuirea medicală a persoanelor internate pe lungă durata în spitale sau sanatorii se va face pe baza foii de observatie, întocmită de medicul curant şi contrasemnata de şeful secţiei şi de directorul unităţii sanitare, care conţine elementele necesare revizuirii medicale.33. Dacă pensionarul invalid se prezintă cu întârziere la revizuirea medicală şi fără motive justificate, decizia de expertiza medicală se aplică din prima zi a lunii următoare aceleia în care a fost emisă.34. Pentru cazurile cu o problematica medico-socială deosebită şi pentru invalizii prin boli psihice, în ultimele 10 zile de valabilitate a deciziei lucrătorul social va efectua investigaţii sociale la domiciliu sau va proceda la convocarea bolnavului pe bază de citaţie, preintampinandu-se astfel măsurile administrative legale de suspendare a pensiei.35. În situaţia în care apar dificultăţi în aprecierea capacităţii de muncă, în stabilirea cauzei şi a datei ivirii invaliditatii se poate solicita avizul de specialitate al Institutului Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (I.N.E.M.R.C.M.).III. Referitor la contestarea deciziei medicale36. Deciziile medicale emise pentru cazurile noi sau cele revizuite de către medicii experţi ai asigurărilor sociale de la cabinetele de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă teritoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la oficiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.Pot face obiectul contestaţiei gradul de invaliditate acordat, cauza invaliditatii, data ivirii invaliditatii şi valabilitatea deciziei emise de cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.Contestaţia se depune la cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, care a făcut expertizarea sau revizuirea medicală; acestea au obligaţia de a înainta cererea în termen de 10 zile de la data înregistrării, împreună cu dosarul medical oficiului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă judeţean/al sectoarelor municipiului Bucureşti.Medicii experţi ai asigurărilor sociale de la oficiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă judeţene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti rezolva contestaţia în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.37. Medicul expert de la oficiul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, după convocarea bolnavului prin citaţie, examinarea lui şi a documentaţiei din dosarul medical, emite decizia medicală corespunzătoare.Pentru soluţionarea contestaţiei medicii experţi ai asigurărilor sociale de la oficiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă pot consulta Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (INEMRCM).Reexpertizarea se face după aceleaşi criterii ca şi expertizarea medicală.Dacă prin decizia emisă se rezolva favorabil contestaţia, bolnavul fiind încadrat într-un grad superior de invaliditate, noua decizie înlocuieşte pe cea care face obiectul contestaţiei, cu valabilitate de la aceeaşi dată; în situaţia în care se respinge contestaţia, iar bolnavul este încadrat într-un grad inferior de invaliditate, decizia de expertiza medicală se aplică începând cu luna următoare aceleia în care a fost emisă; când se menţine acelaşi grad de invaliditate se păstrează elementele şi valabilitatea deciziei anterioare.38. Medicul expert de la oficiul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă emite decizia în acelaşi număr de exemplare prevăzut la pct. 23, din care un exemplar se înmânează, sub semnătura, persoanei reexpertizate sau reprezentantului acesteia, iar restul, împreună cu dosarul medical, se returnează în termen de 10 zile cabinetului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, care are în evidenta pensionarul, care va proceda în consecinţa.39. Oficiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a efectua reexpertizarea cazurilor stabilite, prin control propriu sau la solicitarea organelor de control ale CNPAS, precum şi la sesizarea părţii interesate.În cadrul activităţii de control aceste oficii pot solicita avizul de specialitate al I.N.E.M.R.C.M.Decizia emisă de oficiul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, ca urmare a acţiunii de control, se aplică de la data emiterii, indiferent de modul de rezolvare. Despre modul de soluţionare va fi informat organul de control al CNPAS sau partea interesată, după caz.În caz de neprezentare a pensionarului la reexpertizare, pentru evitarea achitării unor drepturi băneşti necuvenite, după ce s-au cercetat motivele neprezentarii, oficiul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă va anunţa casa teritorială de pensii pentru luarea măsurilor legale.40. Decizia emisă de medicul expert al asigurărilor sociale de soluţionare a contestaţiei cu privire la gradul de invaliditate poate fi contestată la instanţa judecătorească competenţa, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.41. Deciziile rămase definitive pot fi revizuite în caz de erori de către unitatea de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă care le-a emis, la sesizarea părţii interesate sau a organelor de control ale CNPAS.IV. Referitor la recuperarea capacităţii de muncă42. Programul medical de recuperare se integreaza în ansamblul ingrijirilor necesare în vederea refacerii stării de sănătate şi restabilirii capacităţii de muncă, iar sarcina realizării lui revine tuturor unităţilor de asistenţă medicală ambulatorie şi spitaliceasca.43. Recuperarea vizează în primul rând persoanele care sunt în incapacitate temporară de muncă şi care prezintă suficiente resurse functionale restante şi prognosticul favorabil de evoluţie pentru a le permite readaptarea şi reincadrarea în munca.44. Acţiunile medicale de recuperare trebuie instituite cat mai curând şi aplicate până la refacerea capacităţii de muncă de către medicul de familie sau de cel de specialitate din unităţile de asistenţă medicală în colaborare cu medicii experţi ai asigurărilor sociale.45. În funcţie de natura, stadiul de evoluţie şi prognosticul bolii, programul de recuperare este individualizat, cuprinzând toate măsurile medicale, precum şi unele măsuri cu caracter social şi profesional, eşalonate pe etape, necesare restabilirii functionale sau achiziţionării abilităţilor necesare.Pentru a se asigura o conduita unitară fiecare plan de recuperare va cuprinde, în raport de natura deficienţelor functionale, următoarele indicaţii: a) recomandări medicale terapeutice şi unităţile sanitare care le efectuează; b) măsuri ortopedico-chirurgicale reparatorii, cu precizarea unităţii medicale ce le va efectua şi durata de aplicare; c) proceduri fiziokinetobalneoergoterapeutice şi de gimnastica medicală, cu indicarea etapelor, duratei şi a unităţilor unde se aplică tratamentele respective; d) protezare (unităţile indicate pentru confecţionarea protezelor, ortezelor etc.); e) recomandări socioprofesionale şi modul de rezolvare.46. Responsabilitatea realizării planului de recuperare revine în egala măsura medicului expert al asigurărilor sociale şi medicului curant care a îngrijit bolnavul şi care are obligaţia de a colabora cu celelalte cabinete (secţii) de specialitate care participa la actul recuperator complex aplicat bolnavului.47. Pentru persoanele la care se propune prelungirea concediului medical peste 90 de zile, planul de recuperare se include în documentarul medical respectiv. Medicul expert de la cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă şi, respectiv, după caz, cel de la oficiul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, care urmează sa aprobe prelungirea concediului medical, verifica modul de întocmire a planului de recuperare, după caz, îl imbunatateste sau îl completează în vederea stabilirii celor mai adecvate metode şi mijloace recuperatorii.48. Pentru persoanele care sunt propuse în vederea încadrării într-un grad de invaliditate, planul de recuperare va face parte integrantă din documentarul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă. Şi în acest caz medicul expert de la unitatea de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă analizează şi completează planul, dacă este necesar.49. Pentru persoanele la care s-a recomandat schimbarea locului de muncă se vor stabili indicaţii de recuperare în cadrul dispensarizării efectuate de medicul de la dispensarul medical de la locul de muncă sau de medicul de familie.50. La ieşirea din spital a bolnavilor în convalescenta prelungită, prin boli cronice ale aparatului respirator, boli cardiovasculare, boli psihice, ale aparatului locomotor, traumatisme etc. medicul curant are responsabilitatea recomandarii acţiunilor pe care bolnavul le va continua, măsuri pe care le va consemna detaliat în biletul de ieşire din spital şi care devin parte componenta a planului de recuperare.Măsuri de recuperare se vor stabili la toate cazurile dispensarizate, de către medicul de specialitate care a avut bolnavul în tratament, în colaborare cu medicul de familie, urmărindu-se eficienta acţiunilor aplicate.51. Indicaţiile cu caracter socioprofesional se stabilesc de către medicii experţi ai asigurărilor sociale de la cabinetele de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă teritoriale.52. În scopul prevenirii agravarilor şi al recuperării capacităţii de muncă, în sistemul public asiguraţii pot beneficia de: a) indemnizaţii pentru trecerea temporară în alta munca (cel mult 90 de zile); b) indemnizaţii pentru reducerea timpului de muncă (cel mult 90 de zile); c) ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze şi alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate; d) tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate; e) reabilitare profesională.53. Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile, precum şi pentru pensionării de invaliditate pot beneficia de tratament balnear şi reabilitare profesională în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare.Modalităţile de stabilire şi acordare a ajutoarelor şi indemnizaţiilor pentru procurarea de proteze, orteze şi alte produse ortopedice se stabilesc prin lege.54. Pentru asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile şi pentru pensionării de invaliditate, medicul expert al asigurărilor sociale are responsabilitatea principala pentru întocmirea programului individual de recuperare în funcţie de natura, stadiul, prognosticul bolii, structurat pe etape.Programul individual de recuperare este obligatoriu şi se realizează de către organele competente.După fiecare etapa prevăzută în programul individual de recuperare asiguraţii sunt supuşi reexaminarii medicale. În funcţie de rezultatele acesteia medicul expert al asigurărilor sociale, după caz, actualizează programul individual de recuperare, recomanda reluarea activităţii profesionale sau propune pensionarea de invaliditate.Asiguraţii care şi-au redobândit capacitatea de muncă total sau parţial se pot reincadra în munca potrivit recomandărilor medicului expert al asigurărilor sociale cu sprijinul caselor teritoriale de pensii şi al agenţiilor pentru ocupare şi formare profesională.55. Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile şi se va stabili de medicul expert al asigurărilor sociale în funcţie de afecţiune, stadiul ei şi de natura tratamentului. La recomandarea tratamentului balnear se vor avea în vedere contraindicatiile generale şi speciale.Pentru asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile şi pentru pensionării de invaliditate contravaloarea biletelor de tratament balnear se suporta integral din bugetul de asigurări sociale.Pot beneficia de tratament balnear şi alte categorii de asiguraţi, în limitele fondului alocat pentru tratament balnear, cu suportarea de către beneficiar a unei părţi din costul biletului.Criteriile pe baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear, precum şi nivelul cotei de participare individuală a asiguraţilor se aproba anual de CNPAS.56. Pensionării de invaliditate sunt obligaţi să urmeze programele recuperatorii indicate de medicul expert al asigurărilor sociale, în vederea reintegrarii socioprofesionale.Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1), din culpa proprie, atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.Suspendarea plăţii pensiei încetează în momentul reluării programului de recuperare.57. În activitatea de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă se vor utiliza formularele prevăzute în anexele nr. 21-38 la prezentele norme.D. Alte drepturi de asigurări socialeI. Dispoziţii generale1. În afară pensiilor asiguraţii din sistemul public au următoarele drepturi de asigurări sociale: a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afară muncii, boli profesionale şi accidente de muncă; b) indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală, indemnizaţie pentru trecerea temporară în alta munca, indemnizaţie pentru carantina; c) tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate; d) reabilitare profesională; e) indemnizaţie de maternitate; f) indemnizaţie pentru creşterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav; g) ajutor de deces.2. În cazul în care, la data solicitării prestaţiei, stagiul de cotizare prevăzut de lege nu este constituit integral, dreptul se deschide la termenele prevăzute de lege, se calculează şi se plăteşte în luna următoare achitării integrale a obligaţiilor restante şi a majorărilor de întârziere aferente, de către angajator (partea angajatorului şi a angajatului) sau de către persoana asigurata individual, după caz.3. Indemnizaţiile pe care plătitorii de drepturi de asigurări sociale le achită fără îndeplinirea stagiului minim de cotizare şi pe care aceştia le decontează cu bugetul asigurărilor sociale de stat reprezintă sume încasate necuvenit, care constituie debite ce urmează să fie recuperate potrivit legii.4. Plătitori de drepturi de asigurări sociale, în sensul dispoziţiilor prezentei legi, sunt, după cum urmează: a) persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea personalul angajat pe bază de contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi persoanele juridice la care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici au şi calitatea de angajator; b) persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea personalul încadrat în munca pe bază de convenţii civile de prestări de servicii au şi calitatea de angajator; c) autoritatea electiva, executivă, legislativă sau judecătorească în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau sunt numite persoane, pe durata mandatului au şi calitatea de angajator; d) organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti unde îşi desfăşoară activitatea membrii cooperatori au şi calitatea de angajator; e) persoanele juridice sau fizice prestatoare ale cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare sau ale altor forme de pregătire profesională pentru somerii care, din cauza accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale produse din vina prestatorului, suporta o incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile au şi calitatea de angajator; f) instituţia care administrează Fondul pentru plata ajutorului de şomaj; g) casele teritoriale de pensii.5. a) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boala profesională şi accident de muncă se plăteşte din prima zi lucrătoare din concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă acordat asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I - angajaţilor cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată şi funcţionarilor publici -, pct. II, III şi alin. (2) din lege; b) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boala profesională, accident de muncă, urgenta medico-chirurgicală, stabilite prin lege (include şi unele forme de cancer), tuberculoza sau boala infectocontagioasa din grupa A, stabilită prin lege (include şi infectia HIV), se plăteşte din prima zi lucrătoare din concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă acordat asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I - angajaţilor cu contract individual de muncă pe durata determinata -, pct. IV, V şi VI din lege; c) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suporta potrivit art. 101 alin. (1) şi art. 102 de către angajator sau de bugetul asigurărilor sociale de stat pentru zilele lucrătoare din duratele exprimate în zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, socotite din prima zi de incapacitate; d) Prin primele 3 zile de incapacitate temporară de muncă pentru care, potrivit art. 101 alin. (2) din lege, nu se acordă indemnizaţia de asigurări sociale, se înţelege primele 3 zile lucrătoare, socotite de la data ivirii incapacităţii; e) Duratele de acordare a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă prevăzute la art. 103 şi 104 din lege se exprima în zile calendaristice, socotite din prima zi de incapacitate.6. Indemnizaţiile de asigurări sociale şi ajutorul de deces se plătesc pe baza cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale şi a celorlalte acte prevăzute de lege.7. Modelul cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale este cel cuprins în anexa nr. 39 la prezentele norme.8. Cererea-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale se depune la casele teritoriale de pensii: a) de către angajatori şi instituţia care administrează bugetul pentru plata ajutorului de şomaj, o dată cu "Declaraţia privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat"; b) de către celelalte categorii de asiguraţi, la data solicitării prestaţiei.9. Pentru drepturile de asigurări sociale aflate în plata la data intrării în vigoare a prezentei legi cererea-tip va conţine menţiuni privind calitatea beneficiarului, natura şi data deschiderii dreptului aflat în plata.10. Plătitorii de drepturi de asigurări sociale au obligaţia sa elibereze asiguratului adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical avute în ultimele 12/24 de luni, precum şi durata contractului de muncă, în cazul asiguraţilor salariaţi, în vederea acordării certificatelor de concediu medical.11. Beneficiază concomitent de prestaţii pentru acelaşi risc asigurat numai pensionării de invaliditate şi asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o durată mai mare de 90 de zile, care urmează tratament balnear şi programul de reabilitare profesională.12. Indemnizaţiile de asigurări sociale, cu excepţia celor acordate pentru creşterea copilului, se calculează şi se plătesc în baza certificatelor de concediu medical, care constituie ordin de plată şi care se eliberează pe durate exprimate în zile calendaristice.Competenţa emiterii certificatelor de concediu medical se stabileşte de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.13. Pentru întocmirea corecta a evidentelor privind obligaţiile de asigurări sociale pe luna respectiva şi, după caz, a statelor de plată a salariilor ori a documentelor de plată a drepturilor băneşti ce se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, asiguraţii au obligaţia de a înştiinţa plătitorii de drepturi asupra acordării concediilor medicale.II. Referitor la indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă (Secţiunea 1 capitolul V din lege)14. Concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe o durată de cel mult 180 de zile în interval de un an, socotite de la prima zi de imbolnavire. Începând cu a 91-a zi concediul medical se poate prelungi până la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.15. Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază astfel: a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani pentru tuberculoza pulmonara şi unele boli cardiovasculare, stabilite conform art. 103 alin. (3) lit. a) din lege; b) un an, cu drept de prelungire până la un an şi jumătate, de către medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala şi urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi cancer de orice tip, în funcţie de stadiul bolii; c) un an şi jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata şi osteoarticulara; d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.16. Asiguraţii bolnavi care prezintă unele boli cardiovasculare, stabilite conform art. 103 alin. (3) lit. a) din lege, precum şi SIDA sau cancer de orice tip, în funcţie de stadiul bolii, stabilite conform art. 103 alin. (3) lit. b) din lege, au dreptul la un concediu medical de până la 12 luni, respectiv un an şi jumătate, fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.III. Referitor la prestaţiile pentru prevenirea imbolnavirilor şi recuperarea capacităţii de muncă (Secţiunea a 2-a capitolul V din lege)17. Concediul medical privind reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală de lucru sau indemnizaţia pentru trecerea temporară în alta munca, din cauza bolii sau accidentului, se acordă pe o durată de cel mult 90 de zile calendaristice într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape.18. Indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală de lucru se acordă următoarelor categorii de asiguraţi: a) persoane care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă şi funcţionari publici; b) persoane care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti, pe durata mandatului; c) membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti.19. Indemnizaţia pentru carantina se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unor boli contagioase, pe durata stabilită în certificatul eliberat de inspectoratul teritorial de sănătate publică.20. Asiguraţii care au beneficiat de concediu medical mai mare de 90 de zile şi pensionării de invaliditate pot beneficia de tratament balnear şi reabilitare profesională, pe baza programului individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale. Programul individual de recuperare este obligatoriu, iar dreptul la aceste prestaţii se suspenda în cazul în care asiguraţii nu urmează sau nu respecta programul stabilit.IV. Referitor la indemnizaţia de maternitate (Secţiunea a 3-a capitolul V din lege)21. Concediile medicale pentru maternitate se acordă pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, dintre care 63 de zile înainte de naştere (concediu de sarcina) şi 63 de zile după naştere (concediu de lehuzie), care se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare.22. În cazul în care copilul se naşte mort sau moare după naştere, în perioada de lehuzie indemnizaţia de maternitate cuvenită se acordă pe toată durata concediului de maternitate.23. Femeile cu handicap asigurate beneficiază de concediu pentru sarcina începând cu luna a 6-a de sarcina, dacă prezintă certificatul de persoana cu handicap. Concediul medical pentru maternitate se plăteşte în baza cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale şi, după caz, a certificatului de persoana cu handicap emis în condiţiile legii.V. Referitor la concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav (Secţiunea a 4-a capitolul V din lege)24. Concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani şi a copilului cu handicap în vârsta de până la 18 ani pentru afecţiuni intercurente se acordă pentru perioadele şi afecţiunile prevăzute de lege.25. Părintele sau sustinatorul legal care beneficiază de indemnizaţie are obligaţia sa depună lunar plătitorului de drepturi declaraţie pe propria răspundere, care să ateste ca celălalt părinte nu exercita concomitent acelaşi drept.26. Indemnizaţia se plăteşte pe baza cererii-tip privind solicitarea dreptului de asigurări sociale, a livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a certificatului de persoana cu handicap, emis în condiţiile legii.VI. Referitor la concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului (Secţiunea a 4-a capitolul V din lege)27. Beneficiază, la cerere, de indemnizaţia pentru creşterea copilului, optional, unul dintre părinţi sau sustinatorul legal, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare prevăzute de lege.28. Concediul pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani se acordă, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului.29. Concediul pentru creşterea copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani se acordă, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului şi a certificatului de persoana cu handicap, emis în condiţiile legii.30. Tatăl sau sustinatorul legal, care solicită indemnizaţia pentru creşterea copilului, în decurs de 126 de zile, calculate de la data naşterii copilului, are obligaţia sa depună plătitorului de drepturi o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte ca mama copilului nu beneficiază de concediu de maternitate.31. Părintele sau sustinatorul legal, care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului, are obligaţia sa depună lunar plătitorului de drepturi: a) declaraţie pe propria răspundere, care să ateste ca celălalt părinte nu exercita concomitent acelaşi drept; b) declaraţie pe propria răspundere că nu desfăşoară activităţi din care să obţină venituri.32. Indemnizaţia se plăteşte pe baza cererii-tip privind solicitarea dreptului de asigurări sociale, a livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a certificatului de persoana cu handicap.VII. Referitor la ajutorul de deces (Secţiunea a 5-a capitolul V din lege)33. Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se afla în întreţinerea titularului la data decesului.34. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz: a) soţul supravieţuitor; b) copilul; c) părintele; d) tutorele; e) curatorul; f) moştenitorul.35. În lipsa solicitării din partea persoanelor menţionate mai sus ajutorul de deces se achită celui care dovedeşte cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.36. În sensul legii, membru de familie aflat în întreţinerea titularului poate fi: a) soţul/sotia; b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârsta de până la 18 ani sau, dacă îşi continua studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârsta, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapti pentru munca din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani; c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.37. Dovada ca membrul de familie s-a aflat în întreţinerea asiguratului sau a pensionarului se face prin declaraţie pe propria răspundere.38. În cazul decesului copilului inapt pentru munca, indiferent de vârsta, prestaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, în lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atesta boala care l-a făcut inapt pentru munca şi data ivirii acesteia.39. Ajutorul de deces se acordă pe baza următoarelor acte: a) cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale; b) certificat de deces - în original şi copie; c) actul de identitate al solicitantului; d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atesta calitatea de moştenitor, tutore, curator; e) acte din care să rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces; f) certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a făcut inapt pentru munca pe copil şi data ivirii acesteia.40. După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe versoul certificatului de deces original menţiunea "ACHITAT", data, semnătura şi ştampila.VIII. Referitor la alte dispoziţii privind drepturile de asigurări sociale (Secţiunea a 6-a capitolul V din lege)Calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale41. Media zilnica a bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale de stat se determina ca raport între media veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pentru care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale în lunile respective, potrivit prevederilor art. 23 din lege şi numărul de zile lucrătoare din luna producerii riscului, stabilit în funcţie de confesiunea religioasă a asiguratului.42. Cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale este egal cu produsul dintre media zilnica şi procentele prevăzute de lege, multiplicat cu numărul de zile lucrătoare din concediul medical sau concediul pentru creşterea copilului, astfel:
             
    suma veniturilor din ultimele 6 luni pentru care s-a achitat C.A.S.        
    6xprocentxnumărul de zile lucrătoare din concediul medical
    numărul de zile lucrătoare din luna în care se acordă concediul
  43. Cuantumul indemnizaţiei pentru trecerea temporară în alta munca este de cel mult 25% din baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale.44. Baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale cuvenite asiguraţilor care realizează venituri exprimate în valută se constituie din media din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului, a acestor venituri, transformate în lei la cursul de schimb valutar oficial din ziua achitării contribuţiei individuale de asigurări sociale din lunile respective, potrivit art. 17 alin. (2) din lege.45. În cazul în care baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale cuprinde şi perioade anterioare datei intrării în vigoare a legii, la calculul indemnizaţiilor se iau în considerare, pentru aceste perioade, veniturile lunare care, potrivit legislaţiei anterioare, ar fi constituit baza de calcul al drepturilor respective, astfel: a) Baza de calcul al indemnizaţiei pentru concediul de maternitate cuvenită femeilor care nasc în intervalul de 9 luni de la data încetării plăţii contribuţiei de asigurări sociale se determina asupra veniturilor pentru care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale în ultimele 6 luni anterioare pierderii calităţii de asigurat, cu condiţia îndeplinirii stagiului minim de cotizare prevăzut de lege pentru deschiderea dreptului, sau asupra veniturilor care potrivit legislaţiei anterioare ar fi constituit baza de calcul al dreptului. b) În cazul în care baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale se constituie şi din perioade anterioare intrării în vigoare a legii, la calculul drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare veniturile lunare care potrivit legislaţiei anterioare ar fi constituit baza de calcul al drepturilor şi se cumulează cu veniturile lunare pentru care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale în lunile respective, potrivit legii. c) Baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale cuvenite şomerilor, în situaţia prevăzută la lit. b) se constituie din salariul de baza şi sporurile cu caracter permanent prevăzute în contractele individuale de muncă şi/sau din sumele cu titlu de drepturi băneşti, ce se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, de care au beneficiat anterior intrării în vigoare a legii, precum şi din cuantumul lunar al acestor drepturi, pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale după data sus-menţionată. d) În cazul în care veniturile asigurate, respectiv salariul de baza din perioadele anterioare intrării în vigoare a legii, care constituie baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale potrivit lit. b), au fost majorate în ultimele 6 luni, se vor lua în considerare în cuantumul avut în luna anterioară majorării. Fac excepţie de la aceasta prevedere situaţiile în care creşterea salariului de baza a fost efect al majorării salariului minim pe ţara, al renegocierilor potrivit contractelor colective de muncă, valabil reprezentate şi înregistrate, sau al aplicării unor legi speciale de salarizare.46. Baza de calcul al indemnizaţiilor se stabileşte, potrivit legii, la data producerii riscului sau la data solicitării dreptului, după caz.Prin data producerii riscului se înţelege: a) prima zi de concediu medical înscrisă în certificatul medical pentru incapacitate temporară de muncă, reducerea cu o pătrime a programului normal de lucru, trecerea temporară în alta munca, carantina sau îngrijirea copilului bolnav până la 7 ani, respectiv până la 18 ani, în cazul copilului cu handicap; b) prima zi de concediu medical pentru sarcina sau, după caz, data producerii naşterii, pentru concediul de maternitate; c) data naşterii copilului sau, după caz, data solicitării dreptului pentru creşterea copilului în vârsta de până la 2 ani şi, respectiv, 3 ani. d) data decesului, în cazul ajutorului de deces, iar acesta se acordă în cuantumul comunicat de CNPAS, valabil la data decesului.47. Indemnizaţiile de asigurări sociale cuvenite asiguraţilor care se regăsesc în doua sau mai multe situaţii prevăzute la art. 5 din lege şi care desfăşoară activitate în mai multe unităţi, fiind asiguraţi în fiecare conform legii, se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator sau de casa teritorială de pensii.În aceste cazuri se vor depune certificatul medical în original şi celelalte acte necesare în vederea calculării şi achitării dreptului de asigurări sociale aferent venitului asigurat cel mai mare şi copiile legalizate, pentru restul situaţiilor.48. Ajutorul de deces se achită de un singur plătitor de drepturi de asigurări sociale.49. Drepturile de asigurări sociale aflate în plata la data intrării în vigoare a legii se achită pe duratele şi în procentele prevăzute de lege, aplicate la baza de calcul prevăzută de lege la data deschiderii dreptului, dacă acestea îl avantajeaza pe beneficiar, astfel: a) în cazul concediului de maternitate indemnizaţia cuvenită se acordă pe o durată de 126 de zile; b) în cazul concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de unele boli cardiovasculare prevăzute la art. 103 alin. (3) lit. a) din lege sau de SIDA şi cancer de orice tip, prevăzute la art. 103 alin. (3) lit. b) din lege, indemnizaţia cuvenită se acordă pe duratele prevăzute de aceleaşi texte de lege; c) cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau accident în afară muncii, precum şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, acordate asiguraţilor care aveau la data deschiderii dreptului o vechime în munca mai mica de 5 ani, devine 75%, respectiv 85%, din baza de calcul prevăzută de lege la data deschiderii dreptului; d) cuantumul indemnizaţiilor pentru maternitate acordate asiguratelor cu o vechime în munca sub 12 luni devine 85% din baza de calcul constituită potrivit legislaţiei în vigoare la data deschiderii dreptului; e) cuantumul indemnizaţiilor pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, acordate persoanelor asigurate din sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, devine 85% din baza de calcul constituită potrivit legislaţiei în vigoare la data deschiderii dreptului; f) cuantumul indemnizaţiilor pentru SIDA şi cancer de orice tip este de 100% din baza de calcul constituită potrivit legislaţiei în vigoare la data deschiderii dreptului; g) în restul situaţiilor cuantumul drepturilor de asigurări sociale aflate în plata la data intrării în vigoare a legii nu se modifica; h) cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale, stabilite anterior intrării în vigoare a legii asupra veniturilor exprimate în valută, se menţine la nivelul contravalorii în lei a indemnizaţiilor respective, rezultată din aplicarea cursului de schimb valutar oficial din data achitării drepturilor cuvenite pentru luna anterioară intrării în vigoare a legii.50. O dată cu actualizarea pensiilor potrivit art. 81 din lege se indexează şi următoarele indemnizaţii de asigurări sociale: a) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, din a 91-a zi de concediu medical; b) indemnizaţia de maternitate, din a 91-a zi de concediu de maternitate; c) indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi cea pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau a copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, din a 91-a zi de plată.51. Drepturile de asigurări sociale care s-au născut anterior situaţiei de încetare a activităţii angajatorului sau înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat.52. În vederea preluării în plata din fondurile de asigurări sociale de stat a drepturilor care s-au născut anterior situaţiilor sus-menţionate angajatorii sau, după caz, persoanele interesate depun următoarele acte la casele teritoriale de pensii: a) lista angajaţilor aflaţi în plata de indemnizaţii de asigurări sociale; b) situaţia plăţii lunare a drepturilor până la data depunerii documentaţiei; c) carnetele de muncă ale angajaţilor respectivi, în care s-a înscris temeiul legal al încetării raportului de muncă; d) actele medicale şi alte acte prevăzute de lege pentru acordarea drepturilor; e) în cazul expirării termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă se mai depune şi copia de pe contractul individual de muncă, cu viza inspectoratului teritorial al muncii; f) în cazul încetării activităţii angajatorului se mai depune şi unul dintre următoarele acte:- actul oficial care atesta începerea procedurii de încetare a activităţii angajatorului (încheierea judecătorului-sindic, hotărârea adunării generale a acţionarilor, rămasă definitivă, privind lichidarea administrativă);- copie legalizată de pe certificatul de încheiere privind radierea din registrul comerţului (pentru angajatori, agenţi economici);- confirmarea scrisă a expirării valabilităţii sau a anulării autorizaţiei de funcţionare sau a autorizaţiei de libera practica (pentru angajatori, persoane fizice);- procesul-verbal de insolvabilitate încheiat de casa teritorială de pensii în bazaart. 93 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, cu modificările ulterioare;- copie legalizată de pe actul de desfiinţare a organizaţiei cooperaţiei meşteşugăreşti;- confirmarea scrisă a expirării mandatului exercitat în cadrul autorităţii elective, executive, legislative sau judecătoreşti;- orice alte acte prevăzute de legislaţia în materie în vigoare la data încetării activităţii angajatorului.53. În cazul persoanelor care, înainte de a ocupa funcţii elective sau de a fi numite în cadrul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti, au fost angajate cu contract individual de muncă a cărui executare se suspenda, pe durata exercitării mandatului, potrivit unei legi speciale, indemnizaţiile de asigurări sociale cuvenite la data expirării mandatului se plătesc de către angajatori, în condiţiile legii (dacă aceştia nu şi-au încetat activitatea), în cuantumurile stabilite la data deschiderii dreptului.54. Casele teritoriale de pensii, după verificarea legalităţii acordării dreptului, vor efectua plata direct asiguraţilor, potrivit legii.55. Drepturile preluate la încetarea activităţii angajatorilor sau la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă şi achitate din fondurile asigurărilor sociale de stat şi care, potrivit legii, trebuiau să fie suportate din fondurile angajatorilor se recuperează ulterior de către casele teritoriale de pensii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.56. Perioadele în care casele teritoriale de pensii achită drepturile de asigurări sociale care au început sa curgă anterior încetării activităţii angajatorului sau concediului de maternitate cuvenit, în condiţiile legii, femeilor care nasc în intervalul de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat se asimilează stagiului de cotizare util la stabilirea dreptului la pensie pentru limita de vârsta, invaliditate şi de urmaş.57. În cazul în care sumele cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorate lunar fondurilor de asigurări sociale de stat sunt mai mici decât sumele cu titlu de drepturi de asigurări sociale, pe care, potrivit legii, angajatorii le achită direct asiguraţilor, plătitorii de drepturi depun la casele teritoriale de pensii dispoziţii de încasare împreună cu documentaţia necesară.Casele teritoriale de pensii pe raza cărora se afla sediul plătitorului verifica documentaţia şi dispun plata sumelor datorate din bugetul asigurărilor sociale de stat.58. În cazul în care termenul de plată a indemnizaţiei de asigurări sociale sau a ajutorului de deces expira într-o zi nelucrătoare, plata se considera în termen dacă este efectuată în ziua lucrătoare imediat următoare.E. Dispoziţii finale1. Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează, conform legii, pe baza deciziei emise de casele teritoriale de pensii, ce constituie titlu executoriu.2. Operaţiunile care fac obiectul art. 193 din lege, precum şi modalităţile de încasare a sumelor rezultate ca urmare a aplicării comisionului de 3% prevăzut de lege vor fi stabilite prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.3. Plătitorii de drepturi de asigurări sociale şi pensii calculează, reţin şi virează impozitul, contribuţia de asigurări de sănătate şi orice alte obligaţii către alte fonduri, stabilite de legislaţia în vigoare la data efectuării plăţii.4. Anexele 1.1-39*) fac parte integrantă din prezentele norme.-------------- Notă *) Anexele nr. 1.1 - 1.3, 2-8 şi 10-39 sunt reproduse în facsimil.  +  Anexa 1.1  +  Anexa 1.2  +  Anexa 1.3.  +  Anexa 1.4MODALITĂŢIde transmitere pe cale electronică a declaraţiilor privind evidentanominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetulasigurărilor sociale de statCondiţii generaleDeclaraţiile privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se vor face obligatoriu pe suport magnetic pentru angajatorii care au un număr mediu lunar de angajaţi mai mare de 20.Declaraţiile în format electronic se depun, o dată cu declaraţiile nominale pe suport de hârtie (anexa nr. 1.1, anexa nr. 1.2, listate la calculator, semnate şi stampilate), la casa teritorială de pensii în a carei raza se afla sediul sau domiciliul angajatorului.Condiţii tehnice standard pentru formatul electronicDeclaraţiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: discheta FD 3,5" Microsoft DOS sau CD-ROM, în dublu exemplar.Suporturile vor fi etichetate cu informaţiile următoare:- denumirea fisierului;- codul fiscal al angajatorului;- numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi, de exemplu: 1/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.Suportul magnetic va conţine doua fisiere tip DBF sau TXT (înregistrări de lungime fixa) pentru fiecare tip de declaraţie, care va avea în mod obligatoriu următoarele denumiri şi conţinut:A11.DBF sau A11.TXT -(anexa nr. 1.1) conţine datele aferente asiguraţilor;A12.DBF sau A12.TXT -(anexa nr. 1.2) conţine datele totalizatoare ale fisierului;A11.DBF sau A11.TXT.Ordinea câmpurilor din structura fisierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu, acestea având o lungime fixa.În descrierea de mai jos "Tipul câmpului" are următoarea semnificaţie:N - numeric, aliniat la dreapta;C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără :,:,,,.. (semne diacritice).În situaţia transmiterii fisierelor tip DBF se va respecta obligatoriu denumirea câmpurilor date în structurile de fisier.Descrierea organizării înregistrărilor din fisiere:Fisierul A11.DBF sau A11.TXT (anexa nr. 1.1) conţine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat şi are următoarea structura:
             
      Denumirea câmpuluiTipul câmpuluiLungimeaExplicaţii
    AnulANN4Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia.
    LunaLNN2Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia.
    Codul fiscalCFN10Se completează partea numerică a codului fiscal al angajatorului.
    Codul judeţului din numărul de înmatriculare în registrul comerţuluiRJC3Conţine primele trei caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului.
    Numărul de înregistrare din registrul comerţuluiRNN5Conţine caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului (nr. în RC).
    Anul din numărul de înmatriculare în registrul comerţuluiRAN4Conţine ultimele patru caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului.
    Numele şi prenumele asiguratuluiNUMEC29Conţine numele şi prenumele asiguratului.
    Codul asiguratuluiCNPN13Conţine codul numeric personal al asiguratului.
    Contract de muncăCMN1Se completează cu 1 pentru asiguraţii cu contract de muncă, 0 în rest.
    Convenţie civilăCVN1Se completează cu 1 pentru asiguraţii care realizează venituri exclusiv pe bază de convenţie civilă, 0 în rest.
    PensionarPEN1Se completează cu 1 pentru asiguraţii pensionari care au şi contract de muncă, 0 în rest.
    ŞomerSOMN1Se completează numai de ANOFM/AJOFM cu 1 pentru beneficiarii de ajutor de şomaj, 2 pentru beneficiarii de alocaţie de sprijin, 3 pentru beneficiarii de plăţi compensatorii, 4 pentru alte beneficii suportate din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, potrivit legii, 0 în rest.
    Total zile lucrateTTN2Conţine numărul de zile lucrate de asigurat.
    Zile lucrate în condiţii normaleNNN2Conţine numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii normale de muncă.
    Zile lucrate în condiţii deosebiteDDN2Conţine numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii deosebite de muncă.
    Zile lucrate în condiţii specialeSSN2Conţine numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii speciale de muncă.
    Zile prestaţiiPPN2Conţine numărul de zile în care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale (numărul de zile lucrătoare aferente prestaţiei acordate).
    Total venit realizat de asiguratTVN9Conţine venitul total realizat de asigurat.
    Venit realizat de asigurat în condiţii normaleTVNN9Conţine venitul realizat de asigurat în condiţii normale de muncă.
    Venit realizat de asigurat în condiţii deosebiteTVDN9Conţine venitul realizat de asigurat în condiţii deosebite de muncă.
    Venit realizat de asigurat în condiţii specialeTVSN9Conţine venitul realizat de asigurat în condiţii speciale de muncă.
    CAS datorat pentru asiguratCASATN9Conţine contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asigurat.
    Total prestaţii de asigurări socialeCASTOTN9Conţine cuantumul aferent prestaţiilor de asigurări sociale.
    Prestaţii suportate din BASSBASSN9Conţine cuantumul aferent prestaţiilor de asigurări sociale suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.
    Cod angajatorCNPAN13Conţine codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau număr de înmatriculare la registrul comerţului. Acest câmp nu se completează în cazul în care angajatorul are cod fiscal sau este înregistrat la registrul comerţului.
  Fisierul A12.DBF sau A12.TXT (anexa nr. 1.2) conţine o singura înregistrare cu date centralizatoare referitoare la obligaţiile de plată ale angajatorului şi are următoarea structura:
             
      Denumirea câmpuluiTipul câmpuluiLungimeaExplicaţii
    AnulANN4Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia.
    LunaLNN2Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia.
    Ziua lichidăriiDCZZN2Se completează cu ziua lichidării drepturilor salariale.
    Luna lichidării drepturilor salarialeDCLLN2Se completează cu luna lichidării drepturilor salariale.
    Anul lichidării drepturilor salarialeDCAAN4Se completează cu anul lichidării drepturilor salariale.
    Denumirea angajatoruluiDENC29Conţine denumirea angajatorului.
    Codul fiscalCFN10Se completează partea numerică a codului fiscal al angajatorului.
    Codul judeţului din numărul de înmatriculare în registrul comerţuluiRJC3Conţine primele trei caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului.
    Numărul de înregistrare din registrul comerţuluiRNN5Conţine caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului (nr. în RC).
    Anul din numărul de înmatriculare în registrul comerţuluiRAN4Conţine ultimele patru caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului.
    Numărul mediu de personalNRMN5Conţine numărul mediu al personalului angajat.
    Total fond de salarii brute realizateFSN13Conţine total fond de salarii brute realizate pe unitate.
    Total salarii brute realizate în condiţii normale muncăFSNN13Conţine total salarii brute realizate în condiţii normale de muncă.
    Total salarii brute realizate în condiţii deosebite de muncăFSDN13Conţine total salarii brute realizate în condiţii deosebite de muncă.
    Total salarii brute realizate în condiţii speciale de muncăFSSN13Conţine total salarii brute realizate în condiţii speciale de muncă.
    Total CAS reţinut de la asiguraţiCASSN13Conţine totalul contribuţiei de asigurări sociale reţinute de la asiguraţi.
    Total CAS datorat de angajatorCASANN13Conţine totalul contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator.
    Total cuantum prestaţii de asigurări sociale suportate din BASSBASSN13Conţine totalul cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.
    CASS conform art. 55 din Legea nr. 145/1997CASS145N13Conţine contribuţia de asigurări de sănătate aferentă concediilor medicale conform art. 55 alin. 2 din Legea nr. 145/1997.
    Total CAS de viratCASVIRN13Conţine totalul contribuţiei de asigurări sociale de virat.
    Număr total de file din anexa nr. 1.1NRFN3Conţine numărul de file din anexa nr. 1.1.
    Banca*)B1C16  
    Filiala*)F1C16  
    Cont*)C1C35  
    Banca*)B2C16  
    Filiala*)F2C16  
    Cont*)C2C35  
    Banca*)B3C16  
    Filiala*)F3C16  
    Cont*)C3C35  
    Banca*)B4C16  
    Filiala*)F4C16  
    Cont*)C4C35  
    Codul angajatoruluiCNPAN13Conţine codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau număr de înmatriculare la registrul comerţului. Acest câmp nu se completează în cazul în care angajatorul are cod fiscal sau este înregistrat la registrul comerţului.
    *) Se completează toate conturile bancare pe care le are angajatorul
  ----------- Notă *) Se completează toate conturile bancare pe care le are angajatorul.
   +  Anexa 2  +  Anexa 3VERSO─────  +  Anexa 4  +  Anexa 5  +  Anexa 6  +  Anexa 7  +  Anexa 8  +  Anexa 9VÂRSTELE STANDARDde pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizareîn funcţie de data naşterii Femei
             
    Luna şi anul naşteriiLuna şi anul pensionăriiVârsta asiguratului la ieşirea la pensie (ani/luni)Stagiul complet de cotizare (ani/luni)Stagiul minim de cotizare  (ani/luni)
    Aprilie 1944Aprilie 200157/025/010/0
    Mai 1944Mai 200157/025/010/0
    Iunie 1944Iunie 200157/025/010/0
    Iulie 1944Iulie 200157/025/010/0
    August 1944August 200157/025/010/0
    Septembrie 1944Septembrie 200157/025/010/0
    Octombrie 1944Octombrie 200157/025/010/0
    Noiembrie 1944Noiembrie 200157/025/010/0
    Decembrie 1944Decembrie 200157/025/010/0
    Ianuarie 1945Ianuarie 200257/025/010/0
    Februarie 1945Februarie 200257/025/010/0
    Martie 1945Martie 200257/025/010/0
    Aprilie 1945Mai 200257/125/110/1
    Mai 1945Iunie 200257/125/110/1
    Iunie 1945Iulie 200257/125/110/1
    Iulie 1945August 200257/125/110/1
    August 1945Septembrie 200257/125/110/1
    Septembrie 1945Noiembrie 200257/225/210/2
    Octombrie 1945Decembrie 200257/225/210/2
    Noiembrie 1945Ianuarie 200357/225/210/2
    Decembrie 1945Februarie 200357/225/210/2
    Ianuarie 1946Martie 200357/225/210/2
    Februarie 1946Mai 200357/325/310/3
    Martie 1946Iunie 200357/325/310/3
    Aprilie 1946Iulie 200357/325/310/3
    Mai 1946August 200357/325/310/3
    Iunie 1946Septembrie 200357/325/310/3
    Iulie 1946Noiembrie 200357/425/410/4
    August 1946Decembrie 200357/425/410/4
    Septembrie 1946Ianuarie 200457/425/410/4
    Octombrie 1946Februarie 200457/425/410/4
    Noiembrie 1946Martie 200457/425/410/4
    Decembrie 1946Mai 200457/525/510/5
    Ianuarie 1947Iunie 200457/525/510/5
    Februarie 1947Iulie 200457/525/510/5
    Martie 1947August 200457/525/510/5
    Aprilie 1947Septembrie 200457/525/510/5
    Mai 1947Noiembrie 200457/625/610/6
    Iunie 1947Decembrie 200457/625/610/6
    Iulie 1947Ianuarie 200557/625/610/6
    August 1947Februarie 200557/625/610/6
    Septembrie 1947Martie 200557/625/610/6
    Octombrie 1947Mai 200557/725/710/7
    Noiembrie 1947Iunie 200557/725/710/7
    Decembrie 1947Iulie 200557/725/710/7
    Ianuarie 1948Septembrie 200557/825/810/8
    Februarie 1948Octombrie 200557/825/810/8
    Martie 1948Noiembrie 200557/825/810/8
    Aprilie 1948Ianuarie 200657/925/910/9
    Mai 1948Februarie 200657/925/910/9
    Iunie 1948Martie 200657/925/910/9
    Iulie 1948Mai 200657/1025/1010/10
    August 1948Iunie 200657/1025/1010/10
    Septembrie 1948Iulie 200657/1025/1010/10
    Octombrie 1948Septembrie 200657/1125/1110/11
    Noiembrie 1948Octombrie 200657/1125/1110/11
    Decembrie 1948Noiembrie 200657/1125/1110/11
    Ianuarie 1949Ianuarie 200758/026/011/0
    Februarie 1949Februarie 200758/026/011/0
    Martie 1949Martie 200758/026/011/0
    Aprilie 1949Mai 200758/126/211/2
    Mai 1949Iunie 200758/126/211/2
    Iunie 1949Iulie 200758/126/211/2
    Iulie 1949Septembrie 200758/226/411/4
    August 1949Octombrie 200758/226/411/4
    Septembrie 1949Noiembrie 200758/226/411/4
    Octombrie 1949Ianuarie 200858/326/611/6
    Noiembrie 1949Februarie 200858/326/611/6
    Decembrie 1949Martie 200858/326/611/6
    Ianuarie 1950Mai 200858/426/811/8
    Februarie 1950Iunie 200858/426/811/8
    Martie 1950Iulie 200858/426/811/8
    Aprilie 1950Septembrie 200858/526/1011/10
    Mai 1950Octombrie 200858/526/1011/10
    Iunie 1950Noiembrie 200858/526/1011/10
    Iulie 1950Ianuarie 200958/627/012/0
    August 1950Februarie 200958/627/012/0
    Septembrie 1950Martie 200958/627/012/0
    Octombrie 1950Mai 200958/727/212/2
    Noiembrie 1950Iunie 200958/727/212/2
    Decembrie 1950Iulie 200958/727/212/2
    Ianuarie 1951Septembrie 200958/827/412/4
    Februarie 1951Octombrie 200958/827/412/4
    Martie 1951Noiembrie 200958/827/412/4
    Aprilie 1951Ianuarie 201058/927/612/6
    Mai 1951Februarie 201058/927/612/6
    Iunie 1951Martie 201058/927/612/6
    Iulie 1951Mai 201058/1027/812/8
    August 1951Iunie 201058/1027/812/8
    Septembrie 1951Iulie 201058/1027/812/8
    Octombrie 1951Septembrie 201058/1127/1012/10
    Noiembrie 1951Octombrie 201058/1127/1012/10
    Decembrie 1951Noiembrie 201058/1127/1012/10
    Ianuarie 1952Ianuarie 201159/028/013/0
    Februarie 1952Februarie 201159/028/013/0
    Martie 1952Martie 201159/028/013/0
    Aprilie 1952Mai 201159/128/213/2
    Mai 1952Iunie 201159/128/213/2
    Iunie 1952Iulie 201159/128/213/2
    Iulie 1952Septembrie 201159/228/413/4
    August 1952Octombrie 201159/228/413/4
    Septembrie 1952Noiembrie 201159/228/413/4
    Octombrie 1952Ianuarie 201259/328/613/6
    Noiembrie 1952Februarie 201259/328/613/6
    Decembrie 1952Martie 201259/328/613/6
    Ianuarie 1953Mai 201259/428/813/8
    Februarie 1953Iunie 201259/428/813/8
    Martie 1953Iulie 201259/428/813/8
    Aprilie 1953Septembrie 201259/528/1013/10
    Mai 1953Octombrie 201259/528/1013/10
    Iunie 1953Noiembrie 201259/528/1013/10
    Iulie 1953Ianuarie 201359/629/014/0
    August 1953Februarie 201359/629/014/0
    Septembrie 1953Martie 201359/629/014/0
    Octombrie 1953Mai 201359/729/214/2
    Noiembrie 1953Iunie 201359/729/214/2
    Decembrie 1953Iulie 201359/729/214/2
    Ianuarie 1954Septembrie 201359/829/414/4
    Februarie 1954Octombrie 201359/829/414/4
    Martie 1954Noiembrie 201359/829/414/4
    Aprilie 1954Ianuarie 201459/929/614/6
    Mai 1954Februarie 201459/929/614/6
    Iunie 1954Martie 201459/929/614/6
    Iulie 1954Mai 201459/1029/814/8
    August 1954Iunie 201459/1029/814/8
    Septembrie 1954Iulie 201459/1029/814/8
    Octombrie 1954Septembrie 201459/1129/1014/10
    Noiembrie 1954Octombrie 201459/1129/1014/10
    Decembrie 1954Noiembrie 201459/1129/1014/10
  Bărbaţi
             
    Luna şi anul naşteriiLuna şi anul pensionăriiVârsta asiguratului la ieşirea la pensie (ani/luni)Stagiul complet de cotizare  (ani/luni)Stagiul minim de cotizare (ani/luni)
    Ianuarie 1939Ianuarie 200162/030/010/0
    Februarie 1939Februarie 200162/030/010/0
    Martie 1939Martie 200162/030/010/0
    Aprilie 1939Aprilie 200162/030/010/0
    Mai 1939Mai 200162/030/010/0
    Iunie 1939Iunie 200162/030/010/0
    Iulie 1939Iulie 200162/030/010/0
    August 1939August 200162/030/010/0
    Septembrie 1939Septembrie 200162/030/010/0
    Octombrie 1939Octombrie 200162/030/010/0
    Noiembrie 1939Noiembrie 200162/030/010/0
    Decembrie 1939Decembrie 200162/030/010/0
    Ianuarie 1940Ianuarie 200262/030/010/0
    Februarie 1940Februarie 200262/030/010/0
    Martie 1940Martie 200262/030/010/0
    Aprilie 1940Mai 200262/130/110/1
    Mai 1940Iunie 200262/130/110/1
    Iunie 1940Iulie 200262/130/110/1
    Iulie 1940August 200262/130/110/1
    August 1940Septembrie 200262/130/110/1
    Septembrie 1940Noiembrie 200262/230/210/2
    Octombrie 1940Decembrie 200262/230/210/2
    Noiembrie 1940Ianuarie 200362/230/210/2
    Decembrie 1940Februarie 200362/230/210/2
    Ianuarie 1941Martie 200362/230/210/2
    Februarie 1941Mai 200362/330/310/3
    Martie 1941Iunie 200362/330/310/3
    Aprilie 1941Iulie 200362/330/310/3
    Mai 1941August 200362/330/310/3
    Iunie 1941Septembrie 200362/330/310/3
    Iulie 1941Noiembrie 200362/430/410/4
    August 1941Decembrie 200362/430/410/4
    Septembrie 1941Ianuarie 200462/430/410/4
    Octombrie 1941Februarie 200462/430/410/4
    Noiembrie 1941Martie 200462/430/410/4
    Decembrie 1941Mai 200462/530/510/5
    Ianuarie 1942Iunie 200462/530/510/5
    Februarie 1942Iulie 200462/530/510/5
    Martie 1942August 200462/530/510/5
    Aprilie 1942Septembrie 200462/530/510/5
    Mai 1942Noiembrie 200462/630/610/6
    Iunie 1942Decembrie 200462/630/610/6
    Iulie 1942Ianuarie 200562/630/610/6
    August 1942Februarie 200562/630/610/6
    Septembrie 1942Martie 200562/630/610/6
    Octombrie 1942Mai 200562/730/710/7
    Noiembrie 1942Iunie 200562/720/710/7
    Decembrie 1942Iulie 200562/730/710/7
    Ianuarie 1943Septembrie 200562/830/810/8
    Februarie 1943Octombrie 200562/830/810/8
    Martie 1943Noiembrie 200562/830/810/8
    Aprilie 1943Ianuarie 200662/930/910/9
    Mai 1943Februarie 200662/930/910/9
    Iunie 1943Martie 200662/930/910/9
    Iulie 1943Mai 200662/1030/1010/10
    August 1943Iunie 200662/1030/1010/10
    Septembrie 1943Iulie 200662/1030/1010/10
    Octombrie 1943Septembrie 200662/1130/1110/11
    Noiembrie 1943Octombrie 200662/1130/1110/11
    Decembrie 1943Noiembrie 200662/1130/1110/11
    Ianuarie 1944Ianuarie 200763/031/011/0
    Februarie 1944Februarie 200763/031/011/0
    Martie 1944Martie 200763/031/011/0
    Aprilie 1944Mai 200763/131/211/2
    Mai 1944Iunie 200763/131/211/2
    Iunie 1944Iulie 200763/131/211/2
    Iulie 1944Septembrie 200763/231/411/4
    August 1944Octombrie 200763/231/411/4
    Septembrie 1944Noiembrie 200763/231/411/4
    Octombrie 1944Ianuarie 200863/331/611/6
    Noiembrie 1944Februarie 200863/331/611/6
    Decembrie 1944Martie 200863/331/611/6
    Ianuarie 1945Mai 200863/431/811/8
    Februarie 1945Iunie 200863/431/811/8
    Martie 1945Iulie 200863/431/811/8
    Aprilie 1945Septembrie 200863/531/1011/10
    Mai 1945Octombrie 200863/531/1011/10
    Iunie 1945Noiembrie 200863/531/1011/10
    Iulie 1945Ianuarie 200963/631/012/0
    August 1945Februarie 200963/631/012/0
    Septembrie 1945Martie 200963/631/012/0
    Octombrie 1945Mai 200963/731/212/2
    Noiembrie 1945Iunie 200963/731/212/2
    Decembrie 1945Iulie 200963/731/212/2
    Ianuarie 1946Septembrie 200963/831/412/4
    Februarie 1946Octombrie 200963/832/412/4
    Martie 1946Noiembrie 200963/832/412/4
    Aprilie 1946Ianuarie 201063/932/612/6
    Mai 1946Februarie 201063/932/612/6
    Iunie 1946Martie 201063/932/612/6
    Iulie 1946Mai 201063/1032/812/8
    August 1946Iunie 201063/1032/812/8
    Septembrie 1946Iulie 201063/1032/812/8
    Octombrie 1946Septembrie 201063/1132/1012/10
    Noiembrie 1946Octombrie 201063/1132/1012/10
    Decembrie 1946Noiembrie 201063/1132/1012/10
    Ianuarie 1947Ianuarie 201164/033/013/0
    Februarie 1947Februarie 201164/033/013/0
    Martie 1947Martie 201164/033/013/0
    Aprilie 1947Mai 201164/133/213/2
    Mai 1947Iunie 201164/133/213/2
    Iunie 1947Iulie 201164/133/213/2
    Iulie 1947Septembrie 201164/233/413/4
    August 1947Octombrie 201164/233/413/4
    Septembrie 1947Noiembrie 201164/233/413/4
    Octombrie 1947Ianuarie 201264/333/613/6
    Noiembrie 1947Februarie 201264/333/613/6
    Decembrie 1947Martie 201264/333/613/6
    Ianuarie 1948Mai 201264/433/813/8
    Februarie 1948Iunie 201264/433/813/8
    Martie 1948Iulie 201264/433/813/8
    Aprilie 1948Septembrie 201264/533/1013/10
    Mai 1948Octombrie 201264/533/1013/10
    Iunie 1948Noiembrie 201264/533/1013/10
    Iulie 1948Ianuarie 201364/634/014/0
    August 1948Februarie 201364/634/014/0
    Septembrie 1948Martie 201364/634/014/0
    Octombrie 1948Mai 201364/734/214/2
    Noiembrie 1948Iunie 201364/734/214/2
    Decembrie 1948Iulie 201364/734/214/2
    Ianuarie 1949Septembrie 201364/834/414/4
    Februarie 1949Octombrie 201364/834/414/4
    Martie 1949Noiembrie 201364/834/414/4
    Aprilie 1949Ianuarie 201464/934/614/6
    Mai 1949Februarie 201464/934/614/6
    Iunie 1949Martie 201464/934/614/6
    Iulie 1949Mai 201464/1034/814/8
    August 1949Iunie 201464/1034/814/8
    Septembrie 1949Iulie 201464/1034/814/8
    Octombrie 1949Septembrie 201464/1134/1014/10
    Noiembrie 1949Octombrie 201464/1134/1014/10
    Decembrie 1949Noiembrie 201464/1134/1014/10
    Ianuarie 1950Ianuarie 201565/035/015/0
    Februarie 1950Februarie 201565/035/015/0
    Martie 1950Martie 201565/035/015/0
   +  Anexa 10
     
    CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET ÎN PERIOADA IANUARIE 1991 - MARTIE 2001
    - lei/salariat -
   +  Anexa 11SALARIUL MINIM PE ŢARA(completare la anexa nr. 7 la lege)┌─────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────┐│ │ Începând cu │ Salariul minim │ Actul normativ ││Anul │Ziua... luna... │ -lei- │ prin care s-a stabilit │├─────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────┤│2000 │ │ 450.000 │ ││ │1 februarie │ 700.000 │Hotărîrea Guvernului nr. 101 din ││ │ │ │9 februarie 2000 ││ │1 decembrie │ 1.000.000 │Hotărîrea Guvernului nr. 1.166 ││ │ │ │din 28 noiembrie 2000 │├─────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────┤│2001 │ │ 1.000.000 │ ││ │1 martie │ 1.400.000 │Hotărîrea Guvernului nr. 231 din ││ │ │ │8 februarie 2001 │└─────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────────────────────────┘  +  Anexa 12
       
    CERERE PENTRU ACORDAREA  
    PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂNr. . . . . . . din . . . . . . . .
    PENSIE ANTICIPATĂ  
    PENSIE ANTICIPATĂ PARŢIALĂ  
     
     
    Către
    CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . cu codul personal de asigurare socială . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . bl. . . . . . sc. . . . . et. . . . . ap. . . . . judeţul . . . . . . . . . . . . posesor act identitate seria . . . . . . nr. . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . născut la data de . . . . . . . în localitatea/judeţul . . . . . . . . . . . . . . fiul(fiica) . . . . . . . . . . . . . . . . lui . . . . . . . . . . . . . . şi al . . . . . . . . . . . . solicita înscrierea la pensie pentru limită de vârstă/pensionare anticipată/pensie anticipată parţială cu data de . . . . . . . . . . . . . .
    În acest scop depun următoarele acte:
    • Carnetul de muncă seria . . . . nr. . . . . . . . . . original şi copie
    • Carnet de asigurări sociale seria . . . . nr. . . . . . . . . original şi copie
    • Livret militar seria . . . . . . nr. . . . . . . . . original/copie
    • Adeverinţă certificare perioadă de studii învăţământ superior nr. . . . . . . din . . . . . . . . . .
    • Adeverinţă privind sporurile la salariu . . . . . . . . . . . .
    • Adeverinţă condiţii de muncă . . . . . . . . . . . . . .
    • Dovadă certificare stagiu de cotizare . . . . . . . . . . . . .
    • Data încetării calităţii de asigurat . . . . . . . . . . . . .
    • Adeverinţă din care să rezulte achitarea contribuţiei de asigurări sociale până la data solicitării drepturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Declar pe proprie răspundere sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal pentru declaraţii neadevărate că:
    • sunt/nu sunt asigurat(ă)
    • primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social
    • primesc/nu primesc indemnizaţie
    • primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj, alocaţia de sprijin
    • primesc/nu primesc indemnizaţie de handicapat
    • primesc/nu primesc indemnizaţie DL 118/1990 CEC nr. . . . . . . . . .
    • primesc/nu primesc indemnizaţie L. 189/2000 CEC nr. . . . . . . . . .
    Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, Casa judeţeană de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
    În cazul în care nu-mi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
    Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.
     
    DATA . . . . . . . . . .SEMNĂTURA,
   +  Anexa 13
       
    CERERE PENTRU ACORDAREA  
    PENSIEI DE INVALIDITATENr. . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . .
     
     
    Către
    CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu codul personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . bl. . . . sc. . . . et. . . . ap. . . . judeţul . . . . . . . . posesor act identitate seria . . . nr. . . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . născut la data de . . . . . . . . . . în localitatea/judeţul . . . . . . . . . . . . fiul(fiica) lui . . . . . . . . . . . . . . . . . şi al . . . . . . . . . . . . . . . . . . solicit înscrierea la pensie de invaliditate.
    În acest scop depun următoarele acte:
    - Carnetul de muncă seria . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . original şi copie
    - Carnet de asigurări sociale seria . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . original şi copie
    - Livret militar seria . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . original/copie
    - Adeverinţă certificare perioadă de studii învăţământ superior nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
    - Adeverinţă privind sporurile la salariu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    - Adeverinţă condiţii de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    - Dovadă certificare stagiu de cotizare . . . . . . . . . . . . . . . .
    - Dovada încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi cuantumul acesteia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    - Decizia de încadrare în grad de invaliditate.
    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de  Codul Penal pentru declaraţii neadevărate că:
    - sunt/nu sunt asigurat(ă)
    - primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social
    - primesc/nu primesc indemnizaţie
    - primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj, alocaţie de sprijin
    - primesc/nu primesc indemnizaţie de handicapat
    - primesc/nu primesc indemnizaţie L. 118/1990 CEC nr. . . . . . . . . .
    - primesc/nu primesc indemnizaţie L. 189/2000 CEC nr. . . . . . . . . .
    Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, la Casa judeţeană de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
    În cazul în care nu-mi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
    Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.
     
    DATA . . . . . . . . . . . . . .SEMNĂTURA,
   +  Anexa 14
       
    CERERE PENTRU ACORDAREA  
    PENSIEI DE URMASNr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
     
    Catre
    CASA JUDETEANA DE PENSII . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . în calitate de sot supravietuitor/fiu/fiica/tutore cu codul personal de asigurari sociale . . . . . . . . . . . . domiciliat(a) în . . . . . . . . . . . localitatea . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . bl. . . . . . sc. . . . . et. . . . . ap. . . . . judetul . . . . . . posesor act identitate seria . . . . nr. . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . la data de . . . . . . . . nascut la data de . . . . . . . în localitatea/judetul . . . . . . . . fiul(fiica) lui . . . . . . . . si al . . . . . . . . solicit înscrierea la pensie de urmas dupa . . . . . . . . decedat(a) la data de . . . . . . . . în calitate de asigurat/pensionar având codul personal de asigurari sociale . . . . . . . . . . . . . . . . /talon pensie nr. . . . . . . . . pentru:
    1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    În acest scop depun urmatoarele acte:
    - Carnetul de munca seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . original si copie
    - Carnet de asigurari sociale seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . original si copie
    - Livret militar seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . original/copie
    - Adeverinta certificare perioada de studii învatamânt superior nr. . . . . . . . . din . . . . . . . .
    - Adeverinta privind sporurile la salariu . . . . . . . . . . . . . . . .
    - Adeverinta conditii de munca . . . . . . . . . . . . . . . .
    - Dovada certificare stagiu de cotizare . . . . . . . . . . . . . . . .
    - Cauza decesului (exceptie: situatia în care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar)
    - Certificatul de deces
    - Actele de stare civila
    - Adeverinta de studii (elev sau student)
     
    verso
     
    DECLARATIE
     
    Declar pe propria raspundere sub sanctiunile prevazute de Codul Penal pentru declaratii neadevarate ca:
    - nu am savârsit infractiunea de omor sau tentativa de omor asupra sustinatorului decedat;
    - nu sunt asigurat;
    - nu realizez venituri lunare mai mari de Ľ din salariul mediu brut pe economie;
    - primesc/nu primesc indemnizatie DL 118/1990 si L 42/1990;
    - primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social;
    - primesc/nu primesc indemnizatie de somaj sau alocatie de sprijin;
    - primesc/nu primesc indemnizatie de veteran de razboi/vaduva de razboi/vaduva de veteran de razboi;
    - nu s-a desfacut casatoria cu sustinatorul decedat;
    - dupa decesul sustinatorului nu m-am recasatorit.
    Ma oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani, si la începerea fiecarui an scolar sau universitar sa prezint în termen de 15 zile, la Casa judeteana de pensii, dovada continuarii studiilor (în cazul copiilor urmasi).
    Ma oblig a anunta, în termen de 15 zile, la Casa judeteana de pensii, orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
    În cazul în care nu-mi voi respecta declaratia asumata prin prezenta, ma oblig sa restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
    Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.
     
    DATA . . . . . . . . . . . .SEMNATURA,
   +  Anexa 15
       
    Cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat
     
    SE APROBĂÎnregistrat sub numărul . . . . . . . .
      Din . . . . . . . . . . . 200. . . .
      Viza pentru controlul financiar preventiv
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    (semnătura). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura şi data)
     
    Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . cu cod personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . strada . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . blocul . . . . . . . . scara . . . . . . . . etaj . . . . . . . . ap. . . . . . . . . judeţul (sectorul) . . . . . . . . . . . . . . . . posesor act identitate seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . în calitate de . . . . . . . . vă rog ca în baza dosarului de pensie nr. . . . . . . . . şi a celorlalte acte să aprobaţi plata.
    - pensie pe luna . . . . . . . . . . . . . . . . anul . . . . . . . .
    În susţinerea cererii mele, declar pe propria răspundere următoarele:
    Defunctul are (nu are) urmaşi cu drept la pensie şi că la data decesului se afla (nu se afla) în îngrijirea subsemnatului (ei).
    Odată cu prezenta depun şi următoarele acte:
    - certificat de deces (copie şi original)
    - talon de pensie al decedatului
    - acte de stare civilă (solicitant)
     
    Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (semnătura)
   +  Anexa 16
  Casa judeţeană de pensii
     
    DECIZIA Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . .
    privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă
    (cod pensie )
     
      Înscriere nouă
      Modificare
     
    A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la numărul . . . . . . . . din . . . . . . . . , în baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului . . . . . . . . . . . . . . . . cod personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . . de sex . . . . . . . . , născut(ă) la data . . . . . . . . şi se stabilesc următoarele drepturi:
    B. - o pensie de asigurări sociale delei
    - contribuţia de asigurări sociale de sănătatelei
    - indemnizaţie D.L. 118/1990 şi L. 42/1990lei
    ..................................................
    Drepturi:lei
    Drepturile au fost stabilite începând cu data:
    C. Drepturi restante:
                 
    PensieSumă fixăBuget statLASSImpozitTotal retroNr. luni
                 
                           
    D. Plata drepturilor se va face începând cu data . . . . . . . . . . . . . . . . . la adresa:
    Loc.Str.    
    Nr.BlocScaraEtajAp.Of. poştal    
         
    E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:    
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
    Vârstaaniluni
    Vârsta standard de pensionareaniluni
    Reducerea vârstei standard de pensionare    
    - datorită condiţiilor speciale şi/sau deosebite de muncăaniluni
    - datorită Decretului Lege nr. 118/1990aniluni
    F. Stagiul de cotizare    
    - Stagiul complet de cotizareaniluni
    - Total stagiu de cotizareaniluni
    din care:- sector de stat    
        din care:- condiţii specialeaniluni
        - condiţii deosebiteaniluni
        - condiţii normaleaniluni
      - sector agricolaniluni
      - D.L. nr. 118/1990aniluni
      - Stagiu asimilataniluni
      - Stagiu suplimentaraniluni
      - Alte sectoare neintegrateaniluni
    G. PUNCTE REALIZATE    
    1. Număr puncte realizate . . . . . . . . . . . . .    
    2. Punctajul mediu anual . . . . . . . . . . . . . .    
    Valoarea punctului de pensie . . . . . . .    
    Cuantumul pensiei: lei    
    Motivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa competentă.
    Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.
     
    Verificat,
     
    Director,Întocmit,
   +  Anexa 17
  Casa judeţeană de pensii
     
    DECIZIA Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
    privind acordarea pensiei anticipate
    (cod pensie )
     
      Înscriere nouă
      Modificare
     
    A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la numărul . . . . . . . . din . . . . . . . . , în baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului . . . . . . . . . . . . . . . . cod personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . . de sex . . . . . . . . , născut(ă) la data . . . . . . . . şi se stabilesc următoarele drepturi:
    B. - o pensie de asigurări sociale delei
    - contribuţia de asigurări sociale de sănătate lei
    - indemnizaţie D.L. 118/1990 şi L. 42/1990 l
    ..................................................
    Drepturi:lei
    Drepturile au fost stabilite începând cu data:
    C. Drepturi restante:
                 
    PensieSumă fixăBuget statLASSImpozitTotal retroNr. luni
                 
                         
    D. Plata drepturilor se va face începând cu data încetării calităţii de asigurat, . . . . . . . . . . . . . . . . . la adresa:
    Loc.Str.    
    Nr.BlocScaraEtajAp.Of. poştal    
         
    E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:    
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
    Vârstaaniluni
    Vârsta standard de pensionareaniluni
    Reducerea vârstei standard datorită condiţiilor deosebite şi/sau specialeaniluni
    Numărul lunilor de anticipareaniluni
    F. Stagiul de cotizare    
    - Stagiul complet de cotizareaniluni
    - Total stagiu de cotizareaniluni
      din care:- sector de stat    
      din care:- condiţii specialeaniluni
        - condiţii deosebiteaniluni
        - condiţii normaleaniluni
      - sector agricolaniluni
      - D.L. nr. 118/1990aniluni
      - Stagiu asimilataniluni
      - Alte sectoare neintegrateaniluni
    - Stagiul realizat peste stagiul completaniluni
    G. Puncte realizate    
    Număr puncte realizate    
    Punctajul mediu anual realizat    
    Valoarea punctului de pensie:    
    Cuantumul pensiei    
    Motivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa competentă.
    Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.
     
      Verificat,
     
    Director,Întocmit,
   +  Anexa 18
  Casa judeţeană de pensii
     
    DECIZIA Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
    privind acordarea pensiei anticipate parţiale
    (cod pensie )
     
      Înscriere nouă
      Modificare
     
    A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la numărul . . . . . . . . din . . . . . . . . , în baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului . . . . . . . . . . . . . . . . cod personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . . de sex . . . . . . . . , născut(ă) la data . . . . . . . . şi se stabilesc
    următoarele drepturi:
    B. - o pensie de asigurări sociale delei
    - contribuţia de asigurări sociale de sănătatelei
    - indemnizaţie D.L. 118/1990 şi L. 42/1990 lei
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Drepturi:lei
    Drepturile au fost stabilite începând cu data: . . . . . . . . . . .
    C. Drepturi restante:
                 
    PensieSumă fixăBuget statLASSImpozitTotal retroNr. luni
                 
                         
    D. Plata drepturilor se va face începând cu data încetării calităţii de asigurat, . . . . . . . . . . . . . . . . . la adresa:
    Loc.Str.    
    Nr.BlocScaraEtajAp.Of. poştal    
         
    E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:    
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
    Vârstaaniluni
    Vârsta standard de pensionareaniluni
    Reducerea vârstei standard datorită condiţiilor deosebite şi/sau specialeaniluni
    Numărul lunilor de anticipareaniluni
    F. Calcul stagiu de cotizare    
    - Stagiul complet de cotizareaniluni
    - Total stagiu de cotizareaniluni
      din care:- sector de stat    
      din care:- condiţii specialeaniluni
        - condiţii deosebiteaniluni
        - condiţii normaleaniluni
      - sector agricolaniluni
      - D.L. nr. 118/1990aniluni
      - Stagiu asimilataniluni
      - Alte sectoare neintegrateaniluni
    - Stagiul realizat peste stagiul completaniluni
    G. Puncte realizate    
    Total puncte    
    Punctajul mediu anual realizat    
    Valoarea punctului de pensie    
    Procentul de diminuare (luna de anticipare)    
    Cuantumul pensiei nediminuate lei    
    Valoarea diminuării lei    
    . . . . . . . . . . . . . . .    
    Cuantumul pensiei diminuate    
    Motivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa competentă.
    Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.
     
      Verificat,
     
    Director,Întocmit,
   +  Anexa 19
  Casa judeţeană de pensii
     
    DECIZIA Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
    privind acordarea pensiei de invaliditate
    (cod pensie )
     
      Înscriere nouă
      Modificare
     
    A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la numărul . . . . . . . . din . . . . . . . . , în baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului . . . . . . . . . . . . . . . . cod personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . . de sex . . . . . . . . , născut(ă) la data . . . . . . . . şi se stabilesc următoarele drepturi:
    B. - o pensie de asigurări sociale delei
    - contribuţia de asigurări sociale de sănătatelei
    - indemnizaţie D.L. 118/1990 şi L. 42/1990 lei
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Drepturi:lei
    Drepturile au fost stabilite începând cu data: . . . . . . . . . . .
    C. Drepturi restante:
                 
    PensieSumă fixăBuget statLASSImpozitTotal retroNr. luni
                 
                         
    D. Plata drepturilor se va face începând cu data încetării calităţii de asigurat, . . . . . . . . . . . . . . . . . la adresa:
    Loc.Str.    
    Nr.BlocScaraEtajAp.Of. poştal    
         
    E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:    
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
    Vârsta la data înscrierii la pensieaniluni
    Data ivirii invalidităţii    
    Vârsta la data ivirii invalidităţiianiluni
    Vârsta standard de pensionareaniluni
    Reducerea vârstei standard de pensionareaniluni
    - datorită condiţiilor speciale de muncăaniluni
    - datorită Decretului-lege 118/1990aniluni
    F. Calcul stagiu de cotizare    
    - Stagiul complet de cotizareaniluni
    - Total stagiu de cotizareaniluni
      din care:- sector de stat    
      din care:- condiţii specialeaniluni
        - condiţii deosebiteaniluni
        - condiţii normaleaniluni
      - sector agricolaniluni
      - D.L. nr. 118/1990aniluni
      - Stagiu asimilataniluni
      - Alte sectoare neintegrateaniluni
    - Stagiul de cotizare necesaraniluni
    - Stagiul potenţialaniluni
    G. Puncte realizate    
    Număr puncte realizate    
    Punctajul mediu anual    
    Valoarea punctului de pensie:    
    Cuantumul pensiei lei    
    Motivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa competentă.contestată
    Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.
     
      Verificat,
     
    Director,Întocmit,
   +  Anexa 20
  Casa judeţeană de pensii
     
    DECIZIA Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
    privind acordarea pensiei de urmaş
    (cod pensie )
     
      Înscriere nouă
      Modificare
     
    A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la numărul . . . . . . . . din . . . . . . . . , în baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului . . . . . . . . . . . . . . . . cod personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . . de sex . . . . . . . . , născut(ă) la data . . . . . . . . şi se stabilesc următoarele drepturi:
    B. - o pensie de asigurări sociale delei
    - contribuţia de asigurări sociale de sănătatlei
    - indemnizaţie D.L. 118/1990 şi L.  42/1990lei
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Drepturi:lei
    Drepturile au fost stabilite începând cu data: . . . . . . . . . . .
    Cu un procent de . . . . . . . . din drepturile susţinătorului.
    C. Drepturi restante:
                 
    PensieSumă fixăBuget statLASSImpozitTotal retroNr. luni
                 
                 
    D. Plata drepturilor se va face începând cu data . . . . . . . . . . . , la adresa:
    Loc.Str.
    Nr.BlocScaraEtajAp.Of. poştal
    E. SUSŢINĂTOR:
    Numele şi prenumele asiguratului
    Data decesului
    Cauza decesului
    Durata căsătoriei
    Pensia susţinătorului (la data înscrierii la pensie de urmaş)
    . . . . . . . . . . . . . . . leiPunctajul . . . . . . . . . . . . .
    valoarea punctului de pensie (la data înscrierii la pensie de urmaş)
    F. URMAŞII
                 
    Numele şi prenumeleCod personal de asigurări socialePunctajCalitateaData naşteriiGrad de invaliditateData scadentă
                 
      În atenţia pensionarilor urmaşi!    Pensionării urmaşi nu au dreptul, cu excepţia văduvelor de război, sa lise plătească pensia pe timpul cat realizează venituri mai mari de 1/4 dinsalariul mediu brut pe economie dintr-o activitate profesională.    În cazul copiilor urmaşi, care au depăşit vârsta de 16 ani, dar continuastudiile, trebue să se depună în termen de 15 zile de la data începerii anuluişcolar, dovada ca sunt în continuare de studii. Nedepunerea dovezii atragesuspendarea plăţii pensiei conform art. 92 lit. e).
   +  Anexa 21
  M.M.S.S./C.N.P.A.S.Cod    
    Oficiul/Cabinetul de expertiză medicalăDosar nr.    
    şi recuperare a capacităţii de muncăGrad inv.    
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Prognostic  
        de recuperare  
     
    PLAN DE RECUPERARE
     
    Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . vârsta . . . . . . . domiciliul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Diagnostic clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Recomandări medicale
               
    Data luării în evidenţă şi a controluluiAcţiuni recuperatorii medicale, chirurgicale, ortopedice, balneo- fizioterapice, protezare etc.Serviciul unde a fost trimis bolnavul pentru efectuarea recomandărilor recuperatoriiObservaţii în legătură cu modul cum se efectuează recomandărileDurata tratamentului zile/luniRezultatele medicale obţinute
               
               
               
               
               
               
             
    M.M.S.S./C.N.P.A.S.Cod    
    Oficiul/Cabinetul de expertiză medicalăDosar nr.    
    şi recuperare a capacităţii de muncăGrad inv.    
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Prognostic  
        de recuperare  
     
    PLAN DE RECUPERARE
     
    Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . vârsta . . . . . . . domiciliul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Diagnostic clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Recomandări medicale
               
    Data luării în evidenţă şi a controluluiAcţiuni recuperatorii medicale, chirurgicale, ortopedice, balneo- fizioterapice, protezare etc.Serviciul unde a fost trimis bolnavul pentru efectuarea recomandărilor recuperatoriiObservaţii în legătură cu modul cum se efectuează recomandărileDurata tratamentului zile/luniRezultatele medicale obţinute
               
               
               
               
               
               
     
    verso
    Recomandări socio-profesionale
               
    Schimbarea locului de muncă sau program redusReorientarea profesională/ recalificareNr. şi data adresei către Oficiul forţelor de muncă, ptr. repartizareData încadrării în muncăModul de adaptare: controlul asistenţei socialeObservaţiile medicului expert
           
    RECUPERAT  medico-socialDataTimpul necesarMenţiuni
         
         
    NERECUPERAT medico-socialCauze: obiective - subiectiveMenţiuni propuneri
       
       
      SEMNĂTURA MEDIC EXPERT AL
      ASIGURĂRILOR SOCIALE
     
    verso
    Recomandări socio-profesionale
               
    Schimbarea locului de muncă sau program redusReorientarea profesională/ recalificareNr. şi data adresei către Oficiul forţelor de muncă, ptr. repartizareData încadrării în muncăModul de adaptare: controlul asistenţei socialeObservaţiile medicului expert
           
    RECUPERAT  medico-socialDataTimpul necesarMenţiuni
         
         
    NERECUPERAT medico-socialCauze: obiective - subiectiveMenţiuni propuneri
       
       
      SEMNĂTURA MEDIC EXPERT AL
      ASIGURĂRILOR SOCIALE
   +  Anexa 22
       
    CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE  
    DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE  
    Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală  
    şi recuperare a capacităţii de muncă  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
      Nr. . . . din . . . . . 200. . .
     
    SPITALUL/POLICLINICA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Se trimite Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru a i se face cu precădere, următoarele examene:
    1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Rezultatul examinării va fi înscris pe contrapagină.
     
    MEDIC EXPERT
    AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
     
    NOTĂ: Examenul medical se face numai după identificarea persoanei; rezultatul va fi trimis oficiului/cabinetului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, în plic închis.
     
     
    CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE  
    DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE  
    Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală  
    şi recuperare a capacităţii de muncă  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
      Nr. . . . din . . . . . 200. . .
     
    SPITALUL/POLICLINICA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Se trimite Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru a i se face cu precădere, următoarele examene:
    1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Rezultatul examinării va fi înscris pe contrapagină.
     
    MEDIC EXPERT
    AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
     
    NOTĂ: Examenul medical se face numai după identificarea persoanei; rezultatul va fi trimis oficiului/cabinetului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, în plic închis.
     
    verso
     
    UNITATEA MEDICALĂ . . . . . . . . . . . . . .UNITATEA MEDICALĂ . . . . . . . . . . . . . .
    Rezultatul examenelor medicale şi diagnosticul*Rezultatul examenelor medicale şi diagnosticul*
    Nr. . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr. . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       
    Semnătura şi parafa medicilor, ştampilaSemnătura şi parafa medicilor, ştampila
       
    * Se vor anexa buletinele solicitate de medicul expert.* Se vor anexa buletinele solicitate de medicul expert.
       
      verso
       
    UNITATEA MEDICALĂ . . . . . . . . . . . . . .UNITATEA MEDICALĂ . . . . . . . . . . . . . .
    Rezultatul examenelor medicale şi diagnosticul*Rezultatul examenelor medicale şi diagnosticul*
    Nr. . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr. . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       
    Semnătura şi parafa medicilor, ştampilaSemnătura şi parafa medicilor, ştampila
       
    * Se vor anexa buletinele solicitate de medicul expert.* Se vor anexa buletinele solicitate de medicul expert.
   +  Anexa 23
       
    CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE  
    DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE  
    Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală  
    şi recuperare a capacităţii de muncă  
      Nr. . . . din . . . . . 200. . .
      Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Vă facem cunoscut că în urma revizuirii medicale din data de . . . . . . . . . . . vi s-a menţinut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    • încadrarea în gradul de invaliditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    • schimbaRea locului de muncă.
    La revizuirea medicală din data de . . veţi prezenta următoarele investigaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    NOTĂ: Numărul comunicării este cel înscris în registrul unic de activitate al cabinetului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă iar data cea în care a fost expediată comunicarea
     
    CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE  
    DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE  
    Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală  
    şi recuperare a capacităţii de muncă  
      Nr. . . . din . . . . . 200. . .
      Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Vă facem cunoscut că în urma revizuirii medicale din data de . . . . . . . . . . . vi s-a menţinut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    • încadrarea în gradul de invaliditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    • schimbaRea locului de muncă.
    La revizuirea medicală din data de . . veţi prezenta următoarele investigaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    NOTĂ: Numărul comunicării este cel înscris în registrul unic de activitate al cabinetului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă iar data cea în care a fost expediată comunicarea
     
    verso
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    RECOMANDĂRI MEDICALE ŞI PROFESIONALE
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    MEDIC EXPERT
    AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,
     
    verso
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    RECOMANDĂRI MEDICALE ŞI PROFESIONALE
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    MEDIC EXPERT
    AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,
   +  Anexa 24CASA NAŢIONALA DE PENSII SI ALTEDREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALEOficiul/Cabinetul de expertiza   medicală şi recuperare a Nr....... din.......200....     capacităţii de muncă................................. CASA DE PENSII                                                   .....................                                   BORDEROU*)      cu pensionării de invaliditate care nu s-au prezentat la revizuirea                    medicală periodică la termenul stabilit                   în luna...................200............┌────┬───────────────────┬────────────────┬───────┬───────────────────┬────────┐│Nr. │Numele şi prenumele│Nr. dosar pensie│Nr.crt.│Numele şi prenumele│Nr.dosar││crt.│ │ │ │ │ pensie │├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤│ 1. │ 2. │ 3. │ 1. │ 2. │ 3. │├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤└────┴───────────────────┴────────────────┴───────┴───────────────────┴────────┘    *) Se înaintează de cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a       capacităţii de muncă în primele 5 zile de la expirarea lunii       în care a fost stabilit termenul de revizuire.    ANEXA 24CASA NAŢIONALA DE PENSII SI ALTEDREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALEOficiul/Cabinetul de expertiza   medicală şi recuperare a Nr....... din.......200....     capacităţii de muncă................................. CASA DE PENSII                                                   .....................                                   BORDEROU*)      cu pensionării de invaliditate care nu s-au prezentat la revizuirea                    medicală periodică la termenul stabilit                   în luna...................200............┌────┬───────────────────┬────────────────┬───────┬───────────────────┬────────┐│Nr. │Numele şi prenumele│Nr. dosar pensie│Nr.crt.│Numele şi prenumele│Nr.dosar││crt.│ │ │ │ │ pensie │├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤│ 1. │ 2. │ 3. │ 1. │ 2. │ 3. │├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────────────┼───────┼───────────────────┼────────┤└────┴───────────────────┴────────────────┴───────┴───────────────────┴────────┘    *) Se înaintează de cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a       capacităţii de muncă în primele 5 zile de la expirarea lunii       în care a fost stabilit termenul de revizuire.    verso    ----- ┌────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬─────────┐ │Nr. │Numele şi│Nr. dosar│Nr. │Numele şi│Nr. dosar│ │crt.│prenumele│ pensie │crt.│prenumele│ pensie │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ 1. │ 2. │ 3. │ 1. │ 2. │ 3. │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴─────────┘         MEDIC EXPERT AL ÎNTOCMIT,      ASIGURĂRILOR SOCIALE,    verso    ----- ┌────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬─────────┐ │Nr. │Numele şi│Nr. dosar│Nr. │Numele şi│Nr. dosar│ │crt.│prenumele│ pensie │crt.│prenumele│ pensie │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ 1. │ 2. │ 3. │ 1. │ 2. │ 3. │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴─────────┘         MEDIC EXPERT AL ÎNTOCMIT,      ASIGURĂRILOR SOCIALE,  +  Anexa 25
       
    CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTEDl/Dna . . . . . . . . . . . . . . .
    DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALELocalitatea . . . . . . . . . . . .
    Oficiul/Cabinetul de expertiză medicalăStr. . . . . . . . . . . Nr. . . . .
    şi recuperare a capacităţii de muncăJudeţul/Sectorul . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr. . . . . din . . . . . 200. . .
     
    INVITAŢIE
     
    Vă facem cunoscut că sunteţi invitat să v prezentaţi în ziua de . . . . . . . . . luna . . . . . anul . . . . . ora . . . . . la Cabinetul/Oficiul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, ce funcţionează în localitatea . . . . . . . . Judeţul/Sectorul . . . . . . . . Spitalul/Policlinca din str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . camera . . . . . . pentru examinarea medicală.
    Veţi prezenta actele (dovezile) medicale, pe care le aveţi din trecut, cât şi cele recente, în legătură cu boala de care suferiţi.
    Veţi aduce următoarele:
    1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    În caz de neprezentare vi se sistează pensia.
     
    NOTĂ: Dacă sunteţi netransportabil comunicaţi în scris comisiei, anexând avizul medicului de circumscripţie sau de spital, care confirmă motivul neprezentării.
     
    MEDIC EXPERTSECRETAR OFICIU/CABINET,
    AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,  
    . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
    (semnătura)(semnătura)
       
    CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTEDl/Dna . . . . . . . . . . . . . . .
    DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALELocalitatea . . . . . . . . . . . .
    Oficiul/Cabinetul de expertiză medicalăStr. . . . . . . . . . . Nr. . . . .
    şi recuperare a capacităţii de muncăJudeţul/Sectorul . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr. . . . . din . . . . . 200. . .
     
    INVITAŢIE
     
    Vă facem cunoscut că sunteţi invitat să v prezentaţi în ziua de . . . . . . . . . luna . . . . . anul . . . . . ora . . . . . la Cabinetul/Oficiul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, ce funcţionează în localitatea . . . . . . . . Judeţul/Sectorul . . . . . . . . Spitalul/Policlinca din str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . camera . . . . . . pentru examinarea medicală.
    Veţi prezenta actele (dovezile) medicale, pe care le aveţi din trecut, cât şi cele recente, în legătură cu boala de care suferiţi.
    Veţi aduce următoarele:
    1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    În caz de neprezentare vi se sistează pensia.
     
    NOTĂ: Dacă sunteţi netransportabil comunicaţi în scris comisiei, anexând avizul medicului de circumscripţie sau de spital, care confirmă motivul neprezentării.
       
    MEDIC EXPERTSECRETAR OFICIU/CABINET,
    AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,  
    . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
    (semnătura)(semnătura)
   +  Anexa 26
       
    CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE  
    DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE  
    Oficiul/Cabinetul de expertiză medicalăNr. . . . . din . . . . . 200. . .
    şi recuperare a capacităţii de muncă  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
    Către, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Vă trimitem alăturat dosarul medical al Dnei/Dlui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . ani, de profesie . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . care prezintă următoarele dificultăţi de rezolvare:
    I. Justificarea solicitării examinării cazului:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE  
    DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE  
    Oficiul/Cabinetul de expertiză medicalăNr. . . . . din . . . . . 200. . .
    şi recuperare a capacităţii de muncă  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
    Către, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Vă trimitem alăturat dosarul medical al Dnei/Dlui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . ani, de profesie . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . care prezintă următoarele dificultăţi de rezolvare:
    I. Justificarea solicitării examinării cazului:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    verso
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    II. Vă rugăm a dispune efectuarea verificării expertizei, consultaţiei de investigaţie; consultaţie metodologică privind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    MEDIC EXPERT
    AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,
    L.S. . . . . . . . . . . . . . . . .
    (semnătură, parafă)
     
    verso
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    II. Vă rugăm a dispune efectuarea verificării expertizei, consultaţiei de investigaţie; consultaţie metodologică privind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    MEDIC EXPERT
    AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,
    L.S. . . . . . . . . . . . . . . . .
    (semnătură, parafă)
   +  Anexa 27  CASA NAŢIONALA ┌────────────────────┐ ┌──────────────────────┐  DE PENSII SI ALTE ├────────────────────┤ ├──────────────────────┤  DREPTURI DE │ Dosar medical │ │Observaţiile organului│  ASIGURĂRI SOCIALE │ Nr. ............. │ │de control tehnic │  Oficiul/Cabinetul │┌───┐ ┌──────┐ │ │ ................... │  de expertiza ││Nou│ │Reviz.│ │ │ ................... │  medicală şi │└───┘ └──────┘ │ │ ................... │  recuperare a │ Nr. de ordine al │ │ │  capacităţii │ dosarului de │ │ Semnătura .......... │  de muncă ........ │ pensie ........... │ │ │                               └────────────────────┘ └──────────────────────┘    DECIZIE ASUPRA CAPACITĂŢII DE MUNCĂ Nr. ... din ...... 200....., privind peDl/Dna .............. în vârsta de ani, domiciliat în comuna/oraşul ............str. ................... nr. .......... judeţul/sectorul ............ încadratîn munca la ...................................    Oficiul/Cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii demunca al judeţului/sectorului .......... în baza actelor din dosarul medical(a examenelor medicale efectuate) a constatat:    1. Diagnostic clinic ....................       ...................................... ┌───────────────┐    2. Diagnostic funcţional ................ │ Cod afecţiune │       ...................................... └───────────────┘    3. Capacitate de muncă:   ┌──────────┐ ┌─────────────┐   │ pierdută │ │ pierdută în │ ┌────────────┐   │ total - │ │ totalitate -│ │ redusă cel │ ┌──────────┐a) │ necesita │ b) │ nu necesita │ c)│ puţin la │ d) │ păstrată │   │ însoţitor│ │ însoţitor │ │ jumătate │ └──────────┘   │ permanent│ │ permanent │ └────────────┘   └──────────┘ └─────────────┘┌────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬──────────┐│Gradul de │Se încadrează│Cauza │Data con- │Data ivirii │Termen de ││invaliditate│în gradul de │invaliditatii│tractării │invalidita- │revizuire ││avut la data│invaliditate │ ........... │bolii │tii │ ........ ││revizuirii │ ........... │ ........... │invalidante│ .......... │ ││ .......... │ ........... │ Document │ Document │ Document │ ││ │ │ ........... │ ......... │ ......... │ ││ │ │ │ │ │ │└────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴──────────┘verso-----4. La revizuirea medicală periodică se vor prezenta următoarele investigaţii:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MEDIC EXPERT ALASIGURĂRILOR SOCIALE,  +  Anexa 27  CASA NAŢIONALA ┌────────────────────┐ ┌──────────────────────┐  DE PENSII SI ALTE ├────────────────────┤ ├──────────────────────┤  DREPTURI DE │ Dosar medical │ │Observaţiile organului│  ASIGURĂRI SOCIALE │ Nr. ............. │ │de control tehnic │  Oficiul/Cabinetul │┌───┐ ┌──────┐ │ │ ................... │  de expertiza ││Nou│ │Reviz.│ │ │ ................... │  medicală şi │└───┘ └──────┘ │ │ ................... │  recuperare a │ Nr. de ordine al │ │ │  capacităţii │ dosarului de │ │ Semnătura .......... │  de muncă ........ │ pensie ........... │ │ │                               └────────────────────┘ └──────────────────────┘    DECIZIE ASUPRA CAPACITĂŢII DE MUNCĂ Nr. ... din ...... 200....., privind peDl/Dna .............. în vârsta de ani, domiciliat în comuna/oraşul ............str. ................... nr. .......... judeţul/sectorul ............ încadratîn munca la ...................................    Oficiul/Cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii demunca al judeţului/sectorului .......... în baza actelor din dosarul medical(a examenelor medicale efectuate) a constatat:    1. Diagnostic clinic ....................       ...................................... ┌───────────────┐    2. Diagnostic funcţional ................ │ Cod afecţiune │       ...................................... └───────────────┘    3. Capacitate de muncă:   ┌──────────┐ ┌─────────────┐   │ pierdută │ │ pierdută în │ ┌────────────┐   │ total - │ │ totalitate -│ │ redusă cel │ ┌──────────┐a) │ necesita │ b) │ nu necesita │ c)│ puţin la │ d) │ păstrată │   │ însoţitor│ │ însoţitor │ │ jumătate │ └──────────┘   │ permanent│ │ permanent │ └────────────┘   └──────────┘ └─────────────┘┌────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬──────────┐│Gradul de │Se încadrează│Cauza │Data con- │Data ivirii │Termen de ││invaliditate│în gradul de │invaliditatii│tractării │invalidita- │revizuire ││avut la data│invaliditate │ ........... │bolii │tii │ ........ ││revizuirii │ ........... │ ........... │invalidante│ .......... │ ││ .......... │ ........... │ Document │ Document │ Document │ ││ │ │ ........... │ ......... │ ......... │ │└────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴──────────┘verso-----4. La revizuirea medicală periodică se vor prezenta următoarele investigaţii:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MEDIC EXPERT ALASIGURĂRILOR SOCIALE,  +  Anexa 28
     
    I. DOCUMENTAR de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă*)
     
    Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . întreprinderea/instituţia . . . . . . . . . . . . profesia . . . . . . . . . . . . funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1. Antecedente privind boala principal invalidantă şi bolile asociate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Debutul şi evoluţia bolii**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    ____________
    *) Se întocmeşte la prelungirea concediului medical peste 30 zile, în cazul bolilor cu potenţial invalidant şi la propunerea la pensionare de invaliditate.
    **) Se referă la bolile cu potenţial invalidant.
     
    3. Concediile medicale totalizate până la data întocmirii documentului, în ultimele 12 luni.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Internarea în spital:
    de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . spitalul . . . . . . . . . dg . . . . . .
    de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . spitalul . . . . . . . . . dg . . . . . .
    de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . spitalul . . . . . . . . . dg . . . . . .
    de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . spitalul . . . . . . . . . dg . . . . . .
    5. Examen clinic (subiectiv, obiectiv, probe funcţionale)
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Diagnostic clinic
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    6. Se propune:
    a) Prelungirea concediului medical cu . . . . zile, de la . . . . până la . . . .
    b) Pensionarea de invaliditate*)
    _________
    *) Se vor efectua examinările clinice şi de laborator, conform criteriilor medicale de diagnostic clinic, funcţional şi al capacităţii de muncă, în funcţie de boala care determină capacitatea de muncă (se vor specifica - data completării, numărul fişei de consultaţii sau numărul foii de observaţie, semnătura şi parafa medicului).
     
    Plan de recuperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Indicaţii profesionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    MEDIC ŞEF SECŢIE,MEDIC DE SPECIALITATE,
    . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    7. Concluziile expertizei medicale
    a) Diagnosticul clinic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    b) Diagnostic funcţional:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    c) Diagnosticul capacităţii de muncă*)
         
    Capacitatea de muncă total pierdută şi are nevoie de îngrijire şi supraveghere permanentă din partea altei persoane.Capacitatea de muncă total pierdută fără să necesite supraveghere permanentă din partea altei persoaneCapacitatea de muncă redusă la jumătate şi poate lucra cu jumătate din durata normală a programului de muncă
    Capacitatea de muncă păstratăPrelungirea concediului medical cu . . . . . zile, de la . . . . . . până la . . . . . . . . .Schimbarea locului de muncă cu program normal
       
    8. Concediul medical, în vederea întocmirii formelor de pensionare de invaliditate, s-a acordat până la data de . . . . . . . conform avizului nr. . . . . din . . . . . . . . 200. . . . .
     
      MEDIC EXPERT
      AL ASIGURĂRILOR SOCIALE**),
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    9. Relaţii cu privire la locul de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    - solicitări profesionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    - locuri de muncă în care solicitările sunt compatibile cu starea de sănătate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    - starea de sănătate la încadrarea agentului economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
      MEDIC DE ÎNTREPRINDERE***),
      . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    ____________
    *) Se anulează spaţiile care nu corespund.
    **) Cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă în teritoriul căruia se găseşte spitalul teritorial.
    ***) Se semnează de medicul de medicină generală sau de întreprindere care asigură care asigură asistenţa medicală la locul de muncă.
   +  Anexa 29
     
    MEDICUL EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE având în vedere datele clinice, paraclinice şi planul de recuperare
     
    1. Stabileşte:
    Starea prezentă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Diagnostic clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Diagnostic funcţional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Hotărăşte:
    - Gradul de invaliditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    - Cauza invalidităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    - Data ivirii invalidităţii*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    - Termen de revizuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    - Prelungirea concediului medical cu . . . . . . . zile.
    - Schimbarea locului de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    MEDIC EXPERT
    AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    _________
    *) Se completează numai în cazul când bolnavul nu este încadrat în muncă sau invaliditatea a apărut înainte de împlinirea vârstei de 16 ani.
   +  Anexa 30
       
    Nr. . . . . . data . . . . . . . . 200. . .Intrare C.E.M.R.C.M.
    Judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr. . . . . din . . . 200. . .
    Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Unitatea sanitară . . . . . . . . . . . . .Avizul medicului expert al
    Nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . .asigurărilor sociale
      . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Către,
    CABINETUL/OFICIUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
     
    Vă rugăm a aviza prelungirea concediului medical (peste 90 zile) Dlui/Dnei . . . . . . . . . în vârstă de . . . . ani, domiciliat (ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . judeţul/sectorul . . . . . . . B.I. seria . . . . nr. . . . . . . . de profesie . . . . . . prestând pe ultimul loc de muncă funcţia de . . . . . . . . la Întreprinderea/Societatea . . . . . . . . . . . . . . . .
    Este în concediu neîntrerupt de la . . . . . . . . şi a totalizat în ultimele 12 luni . . . . . . zile de concediu, la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Diagnostic clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1. Date subiective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       
    Nr. . . . . . data . . . . . . . . 200. . .Intrare C.E.M.R.C.M.
    Judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr. . . . . din . . . 200. . .
    Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Unitatea sanitară . . . . . . . . . . . . .Avizul medicului expert al
    Nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . .asigurărilor sociale
      . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         
    Către,
    CABINETUL/OFICIUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
     
    Vă rugăm a aviza prelungirea concediului medical (peste 90 zile) Dlui/Dnei . . . . . . . . . în vârstă de . . . . ani, domiciliat (ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . judeţul/sectorul . . . . . . . B.I. seria . . . . nr. . . . . . . . de profesie . . . . . . prestând pe ultimul loc de muncă funcţia de . . . . . . . . la Întreprinderea/Societatea . . . . . . . . . . . . . . . .
    Este în concediu neîntrerupt de la . . . . . . . . şi a totalizat în ultimele 12 luni . . . . . . zile de concediu, la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Diagnostic clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1. Date subiective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    verso
     
    2. Date obiective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Examen de laborator şi explorări funcţionale efectuate (se vor anexa buletinele de laborator, filmele radiografice şi alte documente grafice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Tratamente urmate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. Plan de recuperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Menţionăm că în această perioadă a fost/nu a fost internat în spital . . . . . . şi anexăm biletul de ieşire.
    Propunem prelungirea concediului medical cu . . . . . . zile, de la . . . . . . . . până la . . . . . . considerând că bolnavul este recuperabil/nu este recuperabil propunem pensionarea.
     
    MEDICPRIMAR  
    PRINCIPAL ÎN SPECIALITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (semnătura şi parafa)  
     
    verso
     
    2. Date obiective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Examen de laborator şi explorări funcţionale efectuate (se vor anexa buletinele de laborator, filmele radiografice şi alte documente grafice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Tratamente urmate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. Plan de recuperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Menţionăm că în această perioadă a fost/nu a fost internat în spital . . . . . . şi anexăm biletul de ieşire.
    Propunem prelungirea concediului medical cu . . . . . . zile, de la . . . . . . . . până la . . . . . . considerând că bolnavul este recuperabil/nu este recuperabil propunem pensionarea.
     
    MEDICPRIMAR  
    PRINCIPAL ÎN SPECIALITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (semnătura şi parafa)
   +  Anexa 31
       
    M.M.S.S./C.N.P.A.S.  
    Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala  
    si recuperare a capacitatii de munca  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Nr. . . . . . . , din . . . . . . . 200. . . . .  
     
    Catre,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    La adresa dvs. nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . va facem cunoscut ca examinând pe Dl/Dna . . . . . . . . . . domiciliat(a) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . judetul/sectorul . . . . . . . . . . s-a constatat ca prezinta urmatorul diagnostic clinic:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Având în vedere potentialul biologic al numitului, pregatirea sa profesionala si solicitarile morfo-functionale ale locului de munca, s-a avizat:
    1. Prelungirea concediului medical cu . . . . . . zile, de la . . . . . . . . . . . . pâna la . . . . . . . . . . . . .
     
     
    M.M.S.S./C.N.P.A.S.  
    Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala  
    si recuperare a capacitatii de munca  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Nr. . . . . . . , din . . . . . . . 200. . . . .  
     
    Catre,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    La adresa dvs. nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . va facem cunoscut ca examinând pe Dl/Dna . . . . . . . . . . domiciliat(a) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . judetul/sectorul . . . . . . . . . . s-a constatat ca prezinta urmatorul diagnostic clinic:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Având în vedere potentialul biologic al numitului, pregatirea sa profesionala si solicitarile morfo-functionale ale locului de munca, s-a avizat:
    1. Prelungirea concediului medical cu . . . . . . zile, de la . . . . . . . . . . . . pâna la . . . . . . . . . . . . .
     
    verso
     
    2. Pensionare de invaliditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Schimbarea locului de munca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Schimbarea temporara a locului de munca sau reducerea cu Ľ a programului normal de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. Reluarea activitatii începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    6. Pensionarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Se recomanda continuarea planului recuperator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Se recomanda internarea în spital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    MEDIC EXPERT AL ASIGURARILOR SOCIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    NOTA: Daca bolnavul este trimis a doua oara pentru avizarea prelungirii concediului medical aceasta adresa se va anexa la noua propunere.
     
    verso
     
    2. Pensionare de invaliditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Schimbarea locului de munca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Schimbarea temporara a locului de munca sau reducerea cu Ľ a programului normal de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. Reluarea activitatii începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    6. Pensionarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Se recomanda continuarea planului recuperator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Se recomanda internarea în spital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    MEDIC EXPERT AL ASIGURARILOR SOCIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    NOTA: Daca bolnavul este trimis a doua oara pentru avizarea prelungirii concediului medical aceasta adresa se va anexa la noua propunere
   +  Anexa 32CASA NAŢIONALA DE PENSII SI ALTEDREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALEOFICIUL/CABINETUL DE EXPERTIZAMEDICALĂ SI RECUPERARE ACAPACITĂŢII DE MUNCĂ............................Nr. ...... din .... 200.....BORDEROU*)pentru trimiterea concluziilor expertizei medicale la revizuireşi a dosarelor - în cazul - propunerii schimbării gradului deinvaliditate ┌────┬───────────┬───────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┐ │Nr. │ Numele şi │ Nr. dosarului │ Diagnostic│ Gradul de │Termen de│ │crt.│ prenumele │ medical │ │ invaliditate │revizuire│ │ │ │ │ │ la revizuire │ │ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┬──────┼─────────┤ │ 1. │ 2. │ 3. │ 4. │ 5. │ 6. │ 7. │ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────│ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────│ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤ └────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────┴──────┴─────────┘----------------- Notă *) Se înaintează săptămânal de către cabinetul de expertiza medicală la cabinet/oficiu de expertiza medicală; se vor trece în borderou mai întâi cei mentinuti în acelaşi grad de invaliditate, iar în continuare cei cărora li se propune schimbarea gradului.verso----- ┌────┬───────────┬───────────────┬───────────┬───────┬──────┬─────────┐ │ 1. │ 2. │ 3. │ 4. │ 5. │ 6. │ 7. │ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────│ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────│ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤ ├────┼───────────┼───────────────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┤ └────┴───────────┴───────────────┴───────────┴───────┴──────┴─────────┘          MEDIC EXPERT ÎNTOCMIT,     AL ASIGURĂRILOR SOCIALE ...........    .........................  +  Anexa 33
     
    ÎNTREPRINDEREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Profilul întreprinderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 . . . . . . .
     
    EXTRAS de pe carnetul de muncă nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de pe dosarul administrativ de pensie nr. . . . . . . . . . .
     
    Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . . . ani, născut(ă) în anul . . . . . . luna . . . . . . . . . ziua . . . . , în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . având pregătirea generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pregătirea profesională . . . . . . . . în funcţia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu locul de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi vechimea în câmpul muncii de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ani.
             
    Nr. crt.de la - până laFuncţiaÎntreprindereaLocalitatea
    0.1.2.3.4.
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       
    Data încetării activităţii . . . . . . . . . Data începerii plăţii indemnizaţiei de boală . . . . . număr de zile de incapacitate temporară de muncă în ultimele 12 luni (24 luni) . . . . . . . . . .
       
    CONDUCĂTORUL UNITĂŢIŞEF SERVICIU PERSONAL
    ŞEFUL CASEI DE PENSIIŞEFUL BIROULUI STABILIRII PENSIILOR
       
    L.S. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 34
         
    Policlinica . . . . . . . . . . . . . . . . . .nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală(dosar medical)
    şi recuperare a capacităţii de muncă  
     
    Către,
      Spitalul/Policlinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Serviciul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Oraşul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Se trimite Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru a i se face cu precădere următoarele examene:
    1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Rezultatul examinărilor va fi înscris pe contrapagină.
     
    ŞEFUL CABINETULUI/OFICIULUISECRETAR,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
    L.S. parafa, semnătura  
     
    NOTĂ: Persoana examinată va fi identificată (buletin de identitate). Răspunsul va fi trimis cabinetului/oficiului, în plic închis.
     
    Policlinica . . . . . . . . . . . . . . . . . .nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală(dosar medical)
    şi recuperare a capacităţii de muncă  
     
    Către,
      Spitalul/Policlinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Serviciul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Oraşul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Se trimite Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru a i se face cu precădere următoarele examene:
    1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Rezultatul examinărilor va fi înscris pe contrapagină.
     
    ŞEFUL CABINETULUI/OFICIULUISECRETAR,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
    L.S. parafa, semnătura  
     
    NOTĂ: Persoana examinată va fi identificată (buletin de identitate). Răspunsul va fi trimis cabinetului/oficiului, în plic închis.
     
    verso
     
    Unitatea medicală . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Rezultatul examenelor medicale cerute:
    1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    SEMNĂTURA MEDICULUI  
    . . . . . . . . . . . . . . . . .data . . . . . . . . . .
    (parafa, ştampila)  
     
    verso
     
    Unitatea medicală . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Rezultatul examenelor medicale cerute:
    1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    SEMNĂTURA MEDICULUI  
    . . . . . . . . . . . . . . . . .data . . . . . . . . . .
    (parafa, ştampila)
   +  Anexa 35
     
    CONCLUZIILE EXPERTIZEI MEDICALE LA REVIZUIRE
     
    A. Cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . revizuind pe Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . . ani, pe baza examinărilor medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a constatat următoarele:
    1. Date subiective: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Date obiective: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Diagnostic clinic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Diagnostic funcţional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. Se menţine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    B. Se propune trecerea din gradul . . . . . . . . . . . . . . . . în gradul . . . . . . de invaliditate.
    6. Termen de revizuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    7. Investigaţii medicale ce urmează a fi prezentate la revizuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    8. Plan de recuperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    MEDIC EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
     
    Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . 200 . . . . .
     
    CONCLUZIILE EXPERTIZEI MEDICALE LA REVIZUIRE
     
    A. Cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . revizuind pe Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . . ani, pe baza examinărilor medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a constatat următoarele:
    1. Date subiective: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Date obiective: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Diagnostic clinic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Diagnostic funcţional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. Se menţine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    B. Se propune trecerea din gradul . . . . . . . . . . . . . . . . în gradul . . . . . . de invaliditate.
    6. Termen de revizuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    7. Investigaţii medicale ce urmează a fi prezentate la revizuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    8. Plan de recuperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    MEDIC EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
     
    Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . 200 . . . . .
   +  Anexa 36
     
    Judeţul . . . . . . . . . . . . . . .
    Localitatea . . . . . . . . . . . .
    Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală
    şi recuperare a capacităţii de muncă
    Nr. . . . . /. . . . . . . . 200. .
     
    Către, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (unitatea unde lucrează persoana)
     
    RECOMANDARE MEDICALĂ CU PRIVIRE LA SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCĂ
     
    Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . . . ani, domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prestând pe ultimul loc de muncii funcţia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la întreprinderea/instituţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a fost examinat(ă) la data de . . . . . . . . . . şi s-a stabilit:
    Diagnostic clinic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Se recomandă schimbarea locului de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Activităţi sau condiţii de muncă contraindicate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    SEMNĂTURA MEDICULUI EXPERT
    AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 37
       
    CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE  
     
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢI DE MUNCĂ Nr. . . . . . . ./. . . . . . . . 200 . . . . . .  
     
    Către, OFICIUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI/SECTORULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Vă facem cunoscut că în urma analizării documentaţiei medicale trimisă de Dvs. cu adresa nr. . . . . . . . . . . . . , Comisia avizează favorabil eliberarea certificatului de concediu medical de . . . . . . . . . . . . . . zile, pe perioada . . . . . . . . . . . . . . . . pentru bolnavul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    După expirarea concediului medical prelungit, ne veţi comunica starea bolnavului (dacă şi-a reluat activitatea).
     
    DIRECTOR,
     
    CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE  
     
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢI DE MUNCĂ Nr. . . . . . . /. . . . . . . . . . 200 . . . . . .  
     
    Către, OFICIUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI/SECTORULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Vă facem cunoscut că în urma analizării documentaţiei medicale trimisă de Dvs. cu adresa nr. . . . . . . . . . . . . , Comisia avizează favorabil eliberarea certificatului de concediu medical de . . . . . . . . . . . . . . zile, pe perioada . . . . . . . . . . . . . . . . pentru bolnavul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    După expirarea concediului medical prelungit, ne veţi comunica starea bolnavului (dacă şi-a reluat activitatea).
     
    DIRECTOR,
   +  Anexa 38
       
    Policlinica . . . . . . . . . . . . . Oraş . . . . . .Nr. . . . . . . . . . .
    Cabinetul/Oficiul de expertiză medicală şiDosar medical
    recuperare a capacităţii de muncăData . . . . . . . . . .
     
    Către,
    SPITALUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    ORAŞUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    În atenţia Domnului director,
     
    În conformitate cu dispoziţiile legale, vă rugăm a dispune internarea de urgenţă a Dlui/Dnei . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . . . . ani, domiciliat(ă) în oraşul . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în serviciul de . . . . . . . . . . . . în vederea:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Bolnavul, urmează a fi expertizat/revizuit de cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă din oraşul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi datele cerute sunt absolut necesare.
    La externarea bolnavului, vă rugăm să binevoiţi a dispune să se trimită copia de pe foaia de observaţie a bolnavului.
     
    MEDIC ŞEF AL CABINETULUI/OFICIULUI DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    L.S. - Semnătura, parafa
     
      SECRETAR,
      . . . . . . . . . .
      (semnătura)
   +  Anexa 39-----------