ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 25 aprilie 2001privind achiziţiile publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 11 mai 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Scop. Principii  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, precum şi a căilor de atac al actului sau deciziei autorităţii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 2Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt: a) libera concurenta, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de naţionalitate, să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, contractant; b) eficienta utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential şi a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; c) transparenta, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă sanse egale de a i se atribui contractul respectiv; e) confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii intelectuale a ofertantului.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege prin: a) achiziţie publică - dobândirea, definitivă sau temporară, de către o persoană juridică definită ca autoritate contractantă, a unor produse, lucrări sau servicii, prin atribuirea unui contract de achiziţie publică; b) contract de achiziţie publică - contract, încheiat în forma scrisă, între autoritatea contractantă şi contractant; c) contractant - ofertantul căruia i se atribuie contractul de achiziţie publică în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă; d) contract de furnizare - contract de achiziţie publică care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificarile statistice oficiale, pe baza cumpărării, inclusiv în rate, a închirierii sau a leasingului cu sau fără opţiune de cumpărare; e) contract de servicii - contract de achiziţie publică care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificarile statistice oficiale; f) contract de lucrări - contract de achiziţie publică care are ca obiect execuţia sau, după caz, atât proiectarea, cat şi execuţia, uneia sau mai multor lucrări de construcţii, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificarile statistice oficiale, sau a oricărei combinatii a acestor lucrări de construcţii, care conduce sau nu conduce la un rezultat menit sa îndeplinească prin el însuşi o funcţie tehnico-economică; g) asociaţie contractantă - asociaţia constituită prin convenţie civilă, între doua sau mai multe autorităţi contractante, fără a se constitui o noua persoana juridică, în scopul atribuirii, în comun, a unui contract de achiziţie publică; h) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau instituţiilor publice şi credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi împrumuturi interne contractate de autorităţi ale administraţiei publice locale; i) candidat - oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridică, care solicită invitaţie de participare la o licitaţie restrânsă sau la o negociere competitivă; j) ofertant - oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridică, care a depus oferta; k) concurent - oricare prestator, persoana fizica sau juridică, care a depus soluţie la un concurs de soluţii; l) oferta - documentaţie care cuprinde propunerea tehnica şi propunerea financiară; m) propunere tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerinţelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractantă; n) propunere financiară - document al ofertei prin care se furnizează informaţiile cerute prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale; o) specificaţii tehnice - cerinţe de natura tehnica ale autorităţii contractante, care definesc caracteristici ale unui set de produse, servicii sau lucrări şi care permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris în mod obiectiv într-o astfel de maniera încât sa corespundă acelei necesitaţi care este în intenţia autorităţii contractante; p) garanţie pentru participare - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanţie acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispoziţie autorităţii contractante de către ofertant înainte de deschiderea ofertei; q) garanţie de buna execuţie a contractului - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanţie acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispoziţie autorităţii contractante de către ofertantul invitat sa încheie contractul de achiziţie publică; r) reţea de transport - reţea care asigura prestarea de servicii în domeniul transportului în condiţii de operare prestabilite de o autoritate competentă, condiţii de operare care vizează rutele deservite, capacitatea de transport şi frecventa serviciului de transport; s) reţea publică de telecomunicaţii - infrastructura publică de telecomunicaţii care permite transportul semnalelor între diferite puncte terminale de reţea, prin cablu, microunde, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; t) punct terminal de reţea - ansamblul conexiunilor fizice şi specificaţiile de acces tehnice aferente, care fac parte din reţeaua publică de telecomunicaţii şi care sunt necesare pentru a asigura accesul în aceasta reţea şi pentru realizarea eficienta a comunicării; u) servicii de telecomunicaţii - servicii care constau, în totalitate sau în parte, în transmiterea şi directionarea de semnale prin reţeaua publică de telecomunicaţii, prin procedee de telecomunicaţii, cu excepţia radiodifuziunii şi televiziunii; v) servicii publice de telecomunicaţii - servicii de telecomunicaţii a căror prestare este încredinţată de autorităţile publice competente, în mod explicit şi specific, uneia sau mai multor persoane juridice care desfăşoară activităţile relevante prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f); w) cai de atac - contestaţiile sau acţiunile în justiţie împotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale şi prin care se solicita:(i) suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de către autoritatea contractantă;(îi) plata de despăgubiri ca urmare a unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de autoritatea contractantă.  +  Secţiunea a 3-a Domeniu de aplicare  +  Articolul 4 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru atribuirea oricărui contract de achiziţie publică. (2) Oricare autoritate contractantă care finanţează contracte de achiziţie publică ce se atribuie de către o altă persoană juridică, are obligaţia de a impune, prin contractul de finanţare, aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă pentru atribuirea contractului respectiv.  +  Articolul 5 (1) Este autoritate contractantă, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă: a) oricare autoritate publică, asa cum este aceasta definită în Constituţia României, inclusiv autoritatea judecătorească; b) oricare instituţie publică, de interes general sau local, autonomă ori aflată în subordinea sau sub controlul unei autorităţi publice; c) Academia Română şi instituţiile subordonate acesteia; d) oricare persoana juridică ce desfăşoară activităţi relevante în unul dintre sectoarele de utilităţi publice - apa, energie, transporturi şi telecomunicaţii - şi care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru desfăşurarea unor astfel de activităţi, în sensul că nu are piaţa concurentiala datorită existenţei unei poziţii de monopol sau prin efectul unui act normativ ori administrativ. (2) Este autoritate contractantă şi asociaţia contractantă; în acest caz, prin convenţie civilă părţile desemnează din rândul lor acea persoana juridică ce le reprezintă, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu orice furnizor, executant sau prestator. (3) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili şi alte persoane juridice care au obligaţia de a efectua achiziţii publice potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în cazul în care activitatea acestora se desfăşoară pe pieţe în care concurenta este exclusa prin efectul unui act normativ sau administrativ ori datorită existenţei unei poziţii de monopol.  +  Articolul 6 (1) În sensul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) sunt considerate activităţi relevante următoarele: a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, activităţi în domeniul producţiei, transportului sau distribuţiei de apa potabilă, energie electrica, combustibili gazosi sau energie termica şi apa calda, precum şi furnizarea de apa potabilă, de energie electrica, de combustibili gazosi sau de energie termica şi de apa calda către aceste reţele; b) evacuarea sau tratarea apelor uzate; c) exploatarea unui areal geografic în scopul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alţi combustibili solizi; d) exploatarea unui areal geografic în scopul punerii la dispoziţie transportatorilor care operează pe cai rutiere, aeriene, maritime sau fluviale, de drumuri publice, de aeroporturi, de porturi maritime/fluviale sau de alte terminale de reţea de transport; e) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele de transport destinate să asigure prestarea de servicii în beneficiul publicului, în domeniul transportului pe calea ferată şi transportului terestru de călători, programate; f) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele publice de telecomunicaţii ori asigurarea, în beneficiul publicului, a unuia sau mai multor servicii de telecomunicaţii. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a) nu sunt considerate ca fiind activităţi relevante dacă: a) în cazul apei potabile şi energiei electrice:- producţia de apa potabilă sau de energie electrica este destinată desfăşurării unei alte activităţi decât cele prevăzute la alin. (1);- alimentarea reţelei publice depinde numai de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată reţelei nu a depăşit 30% din producţia totală de apa potabilă sau energie electrica, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs; b) în cazul combustibililor gazosi, energiei termice şi apei calde:- producţia de combustibili gazosi sau de energie termica şi apa calda este consecinţa inevitabila a desfăşurării unei alte activităţi decât cele prevăzute la alin. (1);- alimentarea reţelei publice este facuta numai în scopul de a exploata în mod economic aceasta producţie, iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea reţelei nu a depăşit 20% din cifra de afaceri totală realizată, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs. (3) Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerată activitate relevanta în cazul în care şi alte persoane juridice au dreptul sa presteze acelaşi tip de servicii, în aceeaşi zona geografică şi în aceleaşi condiţii. (4) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă în cazul achiziţiei de produse, servicii sau lucrări destinate în mod exclusiv prestării unuia sau mai multor servicii de telecomunicaţii, în cazul în care şi alte persoane juridice au dreptul sa presteze servicii de telecomunicaţii similare, în aceeaşi zona geografică şi în aceleaşi condiţii.  +  Articolul 7 (1) O autoritate contractantă din domeniul apărării naţionale, ordinii publice, siguranţei şi securităţii naţionale are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia cazului în care achiziţionează produse şi servicii în legătură cu producţia sau comerţul de arme, munitie şi sisteme de armament pentru război sau a cazului în care atribuirea contractului de servicii sau de furnizare ar putea conduce la difuzarea de informaţii contrare intereselor de apărare şi securitate a tarii. (2) Lista cuprinzând produsele şi serviciile la care se face referire la alin. (1), precum şi procedurile pentru atribuirea unor astfel de contracte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă atunci când atribuie contracte de achiziţie publică, dacă: a) contractul are caracter secret sau îndeplinirea sa implica măsuri speciale de securitate, în concordanta cu prevederile legale referitoare la apărarea naţionala, ordinea publică, siguranţa şi securitatea naţionala; b) procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică sunt stabilite ca urmare a:- unui tratat sau a unui acord internaţional ce vizează implementarea sau exploatarea unui proiect, în comun cu unul sau mai mulţi parteneri străini;- unui tratat, acord internaţional sau a altor asemenea referitoare la staţionarea de trupe;- aplicării unei proceduri specifice unor organisme financiare internaţionale sau a altor donatori/creditori; c) contractul este contract de servicii şi se atribuie unei persoane juridice care este ea însăşi autoritate contractantă şi care prestează aceste servicii în baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale; d) contractul are ca obiect cumpărarea apei de suprafaţa sau din subteran; e) contractul are ca obiect cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alţi combustibili, în scopul:- desfăşurării de activităţi în domeniul producţiei, transportului sau distribuţiei de apa potabilă, energie electrica, combustibili gazosi sau energie termica şi apa calda;- desfăşurării de activităţi în domeniul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alţi combustibili solizi; f) contractul are ca obiect:- cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/clădiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora;- cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproductia de programe de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune, precum şi achiziţia de timpi de emisie;- prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex şi întreţinere a reţelei, de radioficare şi de comunicaţii prin satelit;- prestarea de servicii de arbitrare şi conciliere;- prestarea de servicii de intermediere financiară în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare, precum şi prestarea de servicii de către Banca Naţionala a României;- angajarea de mana de lucru (contracte de muncă);- prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate integral de către autoritatea contractantă şi ale căror rezultate nu sunt necesare autorităţii contractante în propriul beneficiu.În oricare din cazurile prevăzute la lit. f) autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică pe baza respectării unor criterii de natura economică şi, în măsura în care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achiziţiei. (2) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă atunci când achiziţionează: a) servicii hoteluri şi restaurante; b) servicii de transport pe calea ferată; c) servicii de transport pe apa; d) servicii anexe şi auxiliare transportului; e) servicii juridice; f) servicii de selecţie şi plasare a forţei de muncă; g) servicii de investigatie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor; h) servicii de învăţământ; i) servicii de sănătate şi asistenţa socială; j) servicii recreative, culturale şi sportive.În oricare dintre aceste cazuri autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică pe baza respectării unor criterii de natura economică şi, în măsura în care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achiziţiei. (3) Autorităţile contractante care desfăşoară activităţi relevante în sectoarele de utilităţi publice nu au obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă atunci când achiziţionează: a) produse, în scopul de a le revinde sau de a le închiria, şi nu beneficiază de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmează să le vândă sau să le închirieze, iar alte persoane juridice au şi ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleaşi condiţii ca şi autoritatea contractantă; b) produse, lucrări sau servicii destinate altor scopuri decât desfăşurarea de activităţi relevante; c) produse, lucrări sau servicii destinate desfăşurării unor activităţi relevante în alta ţara decât România, în condiţiile în care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizica a unei reţele sau a unui areal geografic din România. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a proceda la cumpărare directa, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, fără a avea obligaţia de a aplica procedurile prevăzute la art. 9, în cazul în care achiziţionează produse, lucrări sau servicii, a căror valoare, fără T.V.A., cumulată pe parcursul unui an, nu depăşeşte echivalentul în lei a 1.500 euro.  +  Capitolul 2 Proceduri pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Articolul 9 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică: a) licitaţie deschisă, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta; b) licitaţie restrânsă, respectiv procedura care se desfăşoară în doua etape distincte şi prin care numai candidaţii selectaţi de către autoritatea contractantă în prima etapa sunt invitaţi să depună oferte; c) negociere, care poate fi:- negociere competitivă, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consulta şi negociaza clauzele contractuale, exclusiv preţul, cu mai mulţi furnizori, executanţi sau prestatori;- negociere cu o singura sursa, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consulta şi negociaza clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu un singur furnizor, executant sau prestator; d) cerere de oferta, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractantă solicita, fără publicarea unui anunţ publicitar, oferte de la mai mulţi furnizori, executanţi sau prestatori. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, respectiv o procedură care permite acesteia sa achizitioneze, în special în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii concurentului/concurenţilor câştigător/castigatori. Concursul de soluţii poate fi o procedură independenta sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achiziţie publică.  +  Articolul 10Contractele de achiziţie publică se atribuie de regula prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau restrânsă.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă numai în următoarele cazuri: a) atunci când, în urma aplicării unei proceduri de licitaţie deschisă sau restrânsă nu a fost primită nici o ofertă sau nici o ofertă corespunzătoare şi numai dacă autoritatea contractantă, după consultarea şi negocierea cu furnizorii, executanţii sau prestatorii, nu modifica substanţial cerinţele prevăzute iniţial în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; b) în situaţii excepţionale, temeinic motivate, atunci când autoritatea contractantă îşi propune sa dobândească servicii sau lucrări care nu permit o estimare iniţială a valorii contractului de achiziţie publică datorită naturii serviciilor sau lucrărilor respective ori datorită riscurilor pe care le implica prestarea sau execuţia acestora; c) atunci când serviciile pe care autoritatea contractantă îşi propune să le dobândească sunt de asa natura încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziţie publică prin licitaţie deschisă sau restrânsă; d) atunci când autoritatea contractantă achiziţionează produse care urmează să fie fabricate sau lucrări ce urmează să fie executate exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice şi numai dacă autoritatea contractantă nu urmăreşte asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea costurilor aferente cercetării ştiinţifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice; e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluţii, trebuie să atribuie contractul de achiziţie publică unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv şi numai dacă autoritatea contractantă transmite invitaţie de participare tuturor concurenţilor castigatori ai concursului respectiv. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) autorităţile contractante care desfăşoară activităţi relevante în sectoarele de utilităţi publice au dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă, fără restrictii, în cazul în care finanţarea contractului de achiziţie publică nu implica utilizarea de fonduri publice.  +  Articolul 12Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singura sursa numai în următoarele cazuri: a) atunci când produsele, lucrările sau serviciile pot fi furnizate, executate sau prestate doar de un singur contractant, din motive de natura tehnica, artistică sau din motive legate de protecţia unui drept de exclusivitate asupra acestora; b) atunci când autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze, în mod adiţional, produse destinate înlocuirii parţiale, suplimentarii sau extinderii echipamentelor şi instalaţiilor achiziţionate, anterior, de la un anumit furnizor şi când constata ca aceste produse nu se pot achizitiona decât de la acelaşi furnizor, în vederea evitării incompatibilitatii sau dificultăţilor tehnice sporite de operare şi întreţinere pe care le implica achiziţionarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achiziţionate. Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica aceasta procedura numai într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului de achiziţie publică iniţial; c) atunci când autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii suplimentare sau lucrări suplimentare, care, deşi nu au fost incluse în contractul de servicii, respectiv în contractul de lucrări, atribuit anterior unui contractant, au devenit, ca urmare a unor situaţii neprevăzute, necesare pentru finalizarea contractului în cauza şi numai dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele condiţii:- atribuirea să fie facuta aceluiaşi contractant;- serviciile/lucrările suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic şi economic, de contractul iniţial, întrucât altfel ar aduce prejudicii majore autorităţii contractante sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;- valoarea estimată a noului contract nu trebuie să depăşească 50% din valoarea actualizată a contractului de servicii, respectiv de lucrări, atribuit iniţial; d) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de servicii sau de lucrări, autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze noi servicii, respectiv noi lucrări, care sunt similare serviciilor sau lucrărilor achiziţionate prin contractul atribuit iniţial, şi numai dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele condiţii:- noile servicii sau lucrări sunt în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului iniţial, iar aceasta atribuire s-a realizat prin procedura de licitaţie deschisă sau prin procedura de licitaţie restrânsă;- în anunţul de participare pentru atribuirea contractului iniţial de servicii sau de lucrări s-a precizat ca pentru achiziţionarea ulterioară de servicii similare, respectiv de lucrări similare, se va putea aplica procedura de negociere cu o singura sursa;- valoarea estimată a contractului iniţial de servicii sau de lucrări s-a determinat inclusiv prin luarea în calcul a serviciilor similare, respectiv a lucrărilor similare ce se vor achizitiona ulterior;- autoritatea contractantă achiziţionează astfel de servicii sau de lucrări într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului iniţial; e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluţii, trebuie să atribuie contractul de achiziţie publică concurentului câştigător al concursului respectiv; f) atunci când o autoritate contractantă care desfăşoară activităţi relevante în sectoarele de utilităţi publice achiziţionează produse cotate şi tranzacţionate la burse de mărfuri recunoscute oficial; g) atunci când o autoritate contractantă care desfăşoară activităţi relevante în sectoarele de utilităţi publice beneficiază de posibilitatea valorificării unei oportunitati de scurta durata, extrem de avantajoase, şi în urma căreia poate cumpara produse la un preţ considerabil mai scăzut decât cel practicat pe piaţa, pentru produse de acelaşi nivel tehnic şi calitativ; h) în situaţie de forta majoră (calamitate naturala, conflagratie) sau în orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevăzute şi ale căror circumstanţe nu se datorează, sub nici o formă, vreunei acţiuni a autorităţii contractante, dar numai pentru achiziţionarea produselor, serviciilor, lucrărilor necesare pentru a face faţa situaţiei de extrema urgenta, într-o perioadă imediata, de regula nu mai mult de o luna.  +  Articolul 13Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferta numai în cazul în care valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achiziţie publică este mai mica decât echivalentul în lei a următoarelor praguri: a) pentru contractul de furnizare: 40.000 euro; b) pentru contractul de servicii: 40.000 euro; c) pentru contractul de lucrări: 100.000 euro.  +  Articolul 14Indiferent de procedura aplicată, autoritatea contractantă are obligaţia să asigure respectarea principiilor liberei concurente, transparenţei, tratamentului egal şi confidenţialităţii în relaţia cu furnizorii, executanţii sau prestatorii interesaţi sa participe la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 15 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică prin luarea în considerare a duratei contractului şi a tuturor costurilor implicate pentru îndeplinirea acestuia. Regulile care urmează să fie aplicate pentru estimarea valorii contractului de achiziţie publică se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mica, în scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau restrânsă.  +  Capitolul 3 Transparenta şi publicitate  +  Secţiunea 1 Anunţul de intenţie, anunţul de participare şi anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică  +  Articolul 16 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a face cunoscută în mod public intenţia de a efectua achiziţii publice, scop în care trebuie să transmită spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, un anunţ de intenţie. (2) Anunţul de intenţie se va publică în mod separat pentru produse, lucrări şi servicii, în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante. (3) Anunţul de intenţie trebuie să cuprindă cel puţin toate contractele de achiziţie publică previzionate să fie atribuite până la sfârşitul anului bugetar şi a căror valoare estimată, fără T.V.A., este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro. Pentru contracte a căror valoare estimată, fără T.V.A., este mai mica decât echivalentul în lei a 750.000 euro, publicarea anunţului de intenţie este opţională. (4) Publicarea anunţului prevăzut la alin. (1) nu creează autorităţii contractante obligaţia de a efectua respectiva achiziţie publică. (5) Autorităţile contractante care desfăşoară activităţi relevante în sectoarele de utilităţi publice fac excepţie de la prevederile alin. (2), în sensul că acestea au dreptul sa transmită spre publicare anunţul de intenţie oricând pe parcursul anului.  +  Articolul 17 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia sa transmită spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, un anunţ de participare, în toate cazurile în care aplica una dintre procedurile prin licitaţie deschisă, restrânsă sau prin negociere competitivă, precum şi în cazul în care intenţionează sa organizeze un concurs de soluţii. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare la concursul de soluţii dacă acesta este urmat de atribuirea unui contract de achiziţie publică unuia dintre concurentii castigatori ai concursului. (3) Autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurării unei transparente maxime, să facă cunoscut anunţul de participare şi prin alte mijloace de informare locală, naţionale sau internaţionale, dar numai după publicarea anunţului respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, şi cu obligaţia de a respecta întocmai conţinutul şi forma anunţului publicat. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) autoritatea contractantă nu are obligaţia, atunci când aplica procedura prin negociere competitivă, de a transmite spre publicare un anunţ de participare în oricare dintre următoarele cazuri: a) atunci când, în urma aplicării unei proceduri prin licitaţie deschisă sau restrânsă, nu a fost prezentată nici o ofertă; b) atunci când, în urma aplicării unei proceduri prin licitaţie deschisă sau restrânsă, au fost respinse toate ofertele prezentate şi numai dacă autoritatea contractantă transmite invitaţie de participare cel puţin tuturor ofertanţilor care au fost calificaţi în cadrul procedurii iniţiale; c) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluţii, trebuie să atribuie contractul de achiziţie publică unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv; d) atunci când autoritatea contractantă achiziţionează lucrări ce urmează să fie executate exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice şi prin care autoritatea contractantă nu urmăreşte asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea costurilor aferente cercetării ştiinţifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice.  +  Articolul 18 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului de achiziţie publică. (2) Autoritatea contractantă care a organizat un concurs de soluţii are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, un anunţ privind rezultatul concursului respectiv nu mai târziu de 30 de zile de la data deciziei juriului. (3) În cazul aplicării procedurii prin cerere de oferta autoritatea contractantă nu are obligaţia de a respecta prevederile alin. (1).  +  Articolul 19 (1) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" are obligaţia de a publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, în termen de cel mult 12 zile de la data înregistrării acestora, anunţurile prevăzute la art. 16, 17 şi 18. (2) În cazul în care, din motive de urgenta, autoritatea contractantă accelereaza aplicarea procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" are obligaţia de a publică anunţul de participare în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării acestuia. (3) Conţinutul anunţurilor prevăzute la art. 16, 17 şi 18, precum şi al invitatiei de participare se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Secţiunea a 2-a Date limita pentru primirea scrisorii de interes şi pentru depunerea ofertelor  +  Articolul 20 (1) În cazul aplicării procedurii de licitaţie deschisă autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili şi de a include în anunţul de participare data limita pentru depunerea ofertelor. (2) Data limita stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de 40 de zile de la data publicării anunţului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat în anul respectiv un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mica de 15 zile de la data publicării anunţului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice. (4) Prevederea alin. (3) este aplicabilă numai în cazul în care anunţul de intenţie a fost transmis de către autoritatea contractantă, spre publicare, cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii, spre publicare, a anunţului de participare.  +  Articolul 21 (1) În cazul aplicării primei etape a procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili şi de a include în anunţul de participare data limita de primire a documentelor de calificare, însoţite de scrisoarea de interes prin care se manifesta intenţia candidatului de a participa la procedura. (2) Data limita stabilită de autoritatea contractantă nu trebuie să fie mai devreme de 25 de zile de la data publicării anunţului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice. (3) Autorităţile contractante care desfăşoară activităţi relevante în sectoarele de utilităţi publice au dreptul de a reduce această perioadă la 10 zile de la data publicării anunţului de participare. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă şi anume de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai puţin de 15 zile şi numai în situaţia în care, din motive de urgenta, respectarea numărului de zile prevăzut la alineatul respectiv ar cauza prejudicii autorităţii contractante. În acest caz autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţul de participare motivele aplicării accelerate a procedurii prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă.  +  Articolul 22 (1) În etapa a II-a a procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili şi de a include în invitaţia de participare adresată candidaţilor selectaţi data limita pentru depunerea ofertelor. (2) Data limita stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de: a) 40 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, în cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă; b) 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, în cazul aplicării procedurii de negociere competitivă. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat în anul respectiv un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică care urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mica de 30 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta. (4) Prevederea alin. (3) este aplicabilă numai în cazul în care anunţul de intenţie a fost transmis de către autoritatea contractantă, spre publicare, cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii, spre publicare, a anunţului de participare. (5) În cazul în care, din motive de urgenta, respectarea numărului de zile prevăzut la alin. (2) lit. a) ar cauza prejudicii autorităţii contractante, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitaţie restrânsă prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puţin de 15 zile.  +  Articolul 23În cazul aplicării procedurii de cerere de oferta autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili şi de a include în invitaţia de participare data limita pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai devreme de: a) 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, în cazul atribuirii contractelor de lucrări; b) 7 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, în cazul atribuirii contractelor de furnizare sau de servicii.  +  Articolul 24 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în mod adecvat perioada fixată pentru data limita a depunerii ofertelor prin extinderea perioadelor minime prevăzute la art. 20, 22 şi 23, dacă, datorită volumului şi complexităţii lor, nu pot fi elaborate şi depuse oferte în timp util sau dacă oferta nu poate fi elaborata şi depusa decât fie după vizitarea amplasamentelor, fie după consultarea la faţa locului a documentelor-anexa la caietul de sarcini. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada stabilită prin data limita pentru depunerea ofertei. În acest caz autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică noua data de depunere, în scris, cu cel puţin 6 zile înainte de data limita stabilită iniţial, tuturor furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.  +  Capitolul 4 Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Secţiunea 1 Reguli generale  +  Articolul 25Orice furnizor, executant sau prestator, român sau străin, persoana fizica sau juridică, are dreptul de a participa, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; furnizorul, executantul sau prestatorul străin beneficiază în România de acelaşi regim privind participarea de care beneficiază şi furnizorul, executantul sau prestatorul român în ţara în care furnizorul, executantul sau prestatorul străin este rezident.  +  Articolul 26 (1) În cazul aplicării procedurii de licitaţie deschisă numărul de furnizori, de executanţi sau de prestatori care au dreptul de a depune oferta este nelimitat. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a repeta procedura de licitaţie deschisă în cazul în care numărul de furnizori, executanţi sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2. (3) În cazul în care, în urma repetarii procedurii, numărul de furnizori, executanţi sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2, autoritatea contractantă are dreptul fie de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului care a depus oferta, fie de a repeta procedura. (4) În orice situaţie autoritatea contractantă nu are obligaţia de a repeta procedura de licitaţie deschisă în cazul în care primeşte cel puţin o ofertă corespunzătoare din punct de vedere al tuturor cerinţelor solicitate prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.  +  Articolul 27 (1) În cazul aplicării procedurii prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă cu anunţ de participare orice furnizor, executant sau prestator are dreptul de a participa la prima etapa de selectare. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili candidaţii selectaţi numai dintre candidaţii calificaţi. Atunci când selecteaza candidaţii autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii referitoare numai la capacitatea tehnica şi cea economico-financiară. (3) Numărul de candidaţi selectaţi trebuie să se încadreze între limita minima şi limita maxima a intervalului precizat în anunţul de participare sau să fie egal cu numărul precizat în anunţul de participare. Acest număr trebuie să fie: a) nu mai mic de 5 şi nici mai mare de 20 de candidaţi selectaţi, în cazul aplicării procedurii prin licitaţie restrânsă; b) 2-3 candidaţi selectaţi, în cazul aplicării procedurii prin negociere competitivă. (4) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a repeta procedura de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă în cazul în care primeşte cel puţin o ofertă corespunzătoare din punct de vedere al tuturor cerinţelor solicitate prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.  +  Articolul 28 (1) În cazul aplicării procedurii prin cerere de oferta numărul de furnizori, executanţi sau de prestatori cărora autoritatea contractantă trebuie să le transmită invitaţie de participare este de cel puţin 5. (2) În cazul în care nu primeşte cel puţin două oferte corespunzătoare autoritatea contractantă are obligaţia de a repeta procedura, prin transmiterea invitatiei de participare şi către alţi furnizori, executanţi sau prestatori de la care exista premisele obţinerii de oferta. (3) În cazul în care, în urma repetarii procedurii, autoritatea contractantă primeşte o singura oferta corespunzătoare, aceasta are dreptul fie de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului respectiv, fie de a repeta procedura.  +  Articolul 29 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a face cunoscute furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor cel puţin informaţiile referitoare la: a) documentele pe care aceştia trebuie să le prezinte, precum şi orice alte modalităţi care urmează să fie utilizate în scopul verificării eligibilităţii, înregistrării, capacităţii tehnice şi capacităţii economico-financiare a acestora; b) numărul de candidaţi selectaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr, atunci când aplica procedura prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie precizate în anunţul de participare sau, după caz, în invitaţia de participare, în funcţie de procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  +  Secţiunea a 2-a Eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnica şi capacitate economico-financiară  +  Articolul 30Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se afla în oricare dintre următoarele situaţii: a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; d) furnizează informaţii false în documentele prezentate; e) a comis o grava greseala în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de achiziţie publică, în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovada mijloace probante în acest sens.  +  Articolul 31Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui furnizor, executant sau prestator să prezinte documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoana juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din ţara în care este stabilit, după caz.  +  Articolul 32Ofertantul/candidatul are obligaţia de a prezenta documentele cerute de autoritatea contractantă, prin care dovedeşte capacitatea tehnica şi cea economicofinanciara, precum şi de a permite verificarea de către autoritatea contractantă a capacităţilor sale de producţie şi a sistemului de asigurare a calităţii, de realizare de studii şi de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 33Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta caracterul confidenţial al informaţiilor prezentate de către ofertanţi/candidaţi în scopul verificării îndeplinirii condiţiilor de calificare.  +  Capitolul 5 Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei  +  Secţiunea 1 Conţinutul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei  +  Articolul 34Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, care trebuie să cuprindă cel puţin: a) informaţii generale privind autoritatea contractantă; b) cerinţele minime de calificare solicitate de autoritatea contractantă şi documentele care urmează să fie prezentate de ofertant/candidat pentru îndeplinirea cerinţelor respective; c) caietul de sarcini; d) instrucţiuni privind datele limita care trebuie respectate şi formalităţile care trebuie îndeplinite, inclusiv cele privind garanţia de participare şi cea de buna execuţie, referitoare la modul de prezentare şi de depunere a ofertei, precum şi perioada de valabilitate a acesteia; e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii financiare; f) informaţii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 35 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea unui exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei de către: a) orice furnizor sau prestator de la care a primit o solicitare în acest sens cu cel puţin 4 zile înainte de data deschiderii ofertelor, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin licitaţie deschisă; b) orice executant de la care a primit o solicitare în acest sens cu cel puţin 10 zile înainte de data deschiderii ofertelor, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin licitaţie deschisă; c) toţi candidaţii selectaţi, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă; d) orice furnizor, executant sau prestator căruia i s-a transmis o invitaţie de participare, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin cerere de oferta; e) furnizorul, executantul sau prestatorul căruia i s-a transmis o invitaţie de participare, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin negociere cu o singura sursa. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili: a) modalitatea în care furnizorii, executanţii sau prestatorii care înaintează o solicitare pot obţine exemplarul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; şi b) după caz, costul exemplarului documentaţiei şi, eventual, al transmiterii acestuia, precum şi condiţiile de plată asociate.  +  Secţiunea a 2-a Caietul de sarcini  +  Articolul 36 (1) Caietul de sarcini conţine în mod obligatoriu specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare şi condiţiile pentru certificarea conformitatii cu standarde în vigoare. În cazul contractelor pentru lucrări specificaţiile tehnice se pot referi, de asemenea, şi la prescripţii de proiectare şi de calcul, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor şi metodelor de construcţie, precum şi la orice alte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcţie şi de diverse acte normative şi reglementări, în legătură cu lucrarea finala şi cu materii prime, materiale sau părţi de lucrare utilizate. (2) Caietul de sarcini trebuie să precizeze şi instituţiile competente de la care furnizorii, executanţii sau prestatorii pot obţine informaţii privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului respectiv şi care sunt în vigoare la nivel naţional sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se executa lucrările sau se prestează serviciile.  +  Articolul 37 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a defini în caietul de sarcini şi în contract specificaţiile tehnice numai prin referire, de regula: a) fie la reglementări tehnice, asa cum sunt acestea definite în legislaţia interna referitoare la standardizarea naţionala, care sunt compatibile cu reglementările Comunităţii Europene; b) fie, dacă nu exista reglementări tehnice în sensul prevederilor lit. a), la standarde naţionale, şi anume, de regula, în următoarea ordine de decădere:- standarde naţionale care adopta standarde europene;- standarde naţionale care adopta standarde internaţionale;- alte standarde. (2) Se interzice indicarea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificaţii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanţi. (3) În sensul prevederilor alin. (2) este interzisă indicarea unei mărci de fabrica sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei licenţe de fabricaţie sau a unei anume origini ori producţii. Prin excepţie se admite o astfel de indicaţie, dar numai însoţită de menţiunea "sau echivalent" şi numai în situaţia în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a preciza, în caietul de sarcini, specificaţii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru toate părţile interesate.  +  Secţiunea a 3-a Dreptul de a solicita clarificări  +  Articolul 38 (1) Orice furnizor, executant sau prestator care a obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, are dreptul de a solicita, în scris, clarificări despre elementele cuprinse în aceasta. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la acele solicitări primite cu cel puţin: a) 8 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul aplicării procedurilor prin licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere competitivă; b) 6 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul accelerarii procedurii de licitaţie restrânsă şi în cazul cererii de oferta aplicate pentru atribuirea contractelor de lucrări; c) 3 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul cererii de oferta aplicate pentru atribuirea contractelor de furnizare şi de servicii. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitarile de clarificări cu cel puţin: a) 6 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. a); b) 4 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b); c) 2 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. c). (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite conţinutul răspunsului către toţi furnizorii, executanţii sau prestatorii care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.  +  Articolul 39 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a completa din proprie iniţiativă, în vederea clarificarii, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. (2) Orice astfel de completare trebuie comunicată de către autoritatea contractantă, în scris, tuturor furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, un exemplar al documentaţiei respective. (3) Transmiterea comunicării trebuie să respecte limitele de timp prevăzute la art. 38 alin. (3).  +  Capitolul 6 Elaborarea, prezentarea şi evaluarea ofertei  +  Secţiunea 1 Elaborarea şi prezentarea ofertei. Oferte alternative  +  Articolul 40 (1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. (2) Propunerea tehnica se elaborează în concordanta cu cerinţele cuprinse în caietul de sarcini, în asa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru evaluarea tehnica. (3) Propunerea financiară se elaborează în asa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare în vederea evaluării financiare.  +  Articolul 41Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană imputernicita legal de acesta.  +  Articolul 42 (1) Furnizorul, executantul sau prestatorul are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data limita pentru depunere, stabilite în anunţul sau în invitaţia de participare, şi îşi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră. (2) Oferta care este depusa la o alta adresa a autorităţii contractante decât cea stabilită de către aceasta sau, după expirarea datei limita pentru depunere, se returnează nedeschisă.  +  Articolul 43 (1) Mai mulţi furnizori, executanţi sau prestatori au dreptul de a se asocia şi de a depune oferta în comun, denumita în continuare oferta comuna, fără a fi obligaţi să îşi prezinte asocierea într-o formă legalizată. Fiecare dintre aceştia îşi asuma obligaţia pentru oferta comuna şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată înainte de încheierea contractului de achiziţie publică, în cazul în care oferta comuna este declarata câştigătoare. (3) Asociaţii desemnează din rândul lor pe cel care, în cazul atribuirii contractului de achiziţie publică, îi reprezintă în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de lider de asociaţie. (4) Asociaţii nu au dreptul de a depune şi alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comuna.  +  Articolul 44 (1) Ofertantul/ofertanţii asociaţi are/au dreptul de a depune o singura oferta, denumita oferta de baza, cu obligaţia ca aceasta sa nu se abata de la cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) ofertantul/ofertanţii asociaţi are/au dreptul de a depune în plus şi alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai în cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic". Numai ofertele alternative se pot abate, într-o anumită măsura, de la cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a prevedea în caietul de sarcini cerinţele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le îndeplinească pentru a fi luate în considerare. De asemenea, dacă autoritatea contractantă nu intenţionează să permită depunerea de oferte alternative, este obligatoriu ca aceasta sa precizeze interdicţia respectiva în anunţul de participare. (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o ofertă alternativa având ca singura motivatie faptul ca: a) aceasta este întocmită utilizându-se specificaţii tehnice definite prin referire la standarde care adopta standarde europene; sau b) în cazul în care aceasta ar putea fi declarata câştigătoare:- contractul de furnizare, pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire, se transforma în contract de servicii; sau- contractul de servicii, pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire, se transforma în contract de furnizare.  +  Articolul 45În cazul în care autoritatea contractantă solicita ofertantul are obligaţia sa precizeze în oferta acea parte a contractului de achiziţie publică pe care acesta intenţionează sa o subcontracteze.  +  Articolul 46Oferta nu se ia în considerare dacă ofertantul nu constituie garanţia pentru participare în conformitate cu prevederile documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.  +  Articolul 47Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii suplimentare solicitate ofertantului şi a carei dezvaluire ar putea sa aducă atingere dreptului ofertantului de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.  +  Secţiunea a 2-a Modificarea, retragerea şi valabilitatea ofertei  +  Articolul 48Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertei.  +  Articolul 49Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare.  +  Articolul 50 (1) Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate a ofertei; perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi cel puţin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade; în cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare trebuie să fie prelungită în mod corespunzător. (3) Ofertantul are obligaţia de a comunică autorităţii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. (4) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca şi-a retras oferta, fără ca acest fapt sa atragă pierderea garanţiei pentru participare.  +  Secţiunea a 3-a Comisia de evaluare. Juriul  +  Articolul 51 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de achiziţie publică, o comisie de evaluare care răspunde de următoarele activităţi: a) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica şi economicofinanciara de către candidaţi/ofertanţi; b) deschiderea, examinarea şi evaluarea ofertelor; c) stabilirea ofertei câştigătoare. (2) Comisia de evaluare este formată din cel puţin 5 membri cu pregătire profesională şi experienta relevanta în domeniu, precum şi cu probitate morala recunoscută. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) autoritatea contractantă are dreptul de a constitui comisia de evaluare pentru atribuirea mai multor contracte, dar numai dacă procedura aplicată este cererea de oferta şi numai dacă contractele respective sunt de furnizare sau de servicii.  +  Articolul 52 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia sa constituie, în scopul evaluării soluţiilor prezentate într-un concurs de soluţii, un juriu care: a) verifica respectarea regulilor de depunere şi prezentare a soluţiilor; b) evalueaza soluţiile primite; c) adopta o decizie sau formulează o opinie; d) îndeplineşte alte atribuţii specifice. (2) Juriul este format din cel puţin 3 membri cu pregătire profesională şi experienta relevanta în domeniu, precum şi cu probitate morala recunoscută. (3) În situaţia în care concurenţilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională cel puţin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalenta.  +  Articolul 53Nu au dreptul să fie membri în comisia de evaluare sau în juriu următoarele persoane: a) soţul sau o ruda până la gradul al treilea inclusiv ori un afin până la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanţi/candidaţi/concurenţi; b) persoanele care în ultimii 3 ani au avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanţi/candidaţi/concurenţi ori care au făcut parte din consiliul de administraţie sau din orice alt organ de conducere sau de administraţie al acestora; c) persoanele care deţin părţi sociale sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi/concurenţi.  +  Articolul 54Autoritatea contractantă hotărăşte dacă membrii comisiei de evaluare sau ai juriului, toţi sau numai o parte a acestora, sunt remuneraţi pentru activitatea respectiva.  +  Secţiunea a 4-a Deschiderea şi evaluarea ofertelor  +  Articolul 55 (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a deschide ofertele la data şi în locul indicate în anunţul sau în invitaţia de participare. (2) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere. (3) Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o ofertă având ca singura motivatie absenta de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectiva.  +  Articolul 56În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobisnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează să fie furnizat, executat sau prestat comisia de evaluare are obligaţia de a solicita, în scris, şi oricum înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum şi de a verifica răspunsurile care justifica preţul respectiv.  +  Articolul 57Comisia de evaluare are dreptul sa respingă o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri: a) oferta de baza nu respecta cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, caz în care nu se iau în considerare nici eventualele oferte alternative; b) oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; c) explicaţiile solicitate conform art. 56 nu sunt concludente sau credibile.  +  Articolul 58Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte ca acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  +  Secţiunea a 5-a Criterii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Articolul 59Autoritatea contractantă are obligaţia sa precizeze în anunţul de participare şi în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei criteriul pe baza căruia se atribuie contractul şi care, o dată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 60Criteriul menţionat la art. 59 poate fi numai: a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic; b) fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut.  +  Articolul 61 (1) În cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic", oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul. (2) Algoritmul de calcul prevăzut la alin. (1) se stabileşte pe baza aplicării unor criterii variate de evaluare a ofertei, în funcţie de specificul fiecărui contract, cum ar fi, după caz: termen de livrare sau de execuţie, costuri curente, raportul cost/eficienta, caracteristici privind nivelul calitativ, estetic, tehnic sau funcţional, servicii postvanzare şi asistenţa tehnica, angajamente privind livrarea pe termen lung de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, condiţii referitoare la aplicarea preferintei interne, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor, precum şi preţul. Aceste criterii trebuie să fie definite clar şi, după ce au fost stabilite, nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (3) Autoritatea contractantă este obligată sa precizeze în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei criteriile de evaluare a ofertei prevăzute la alin. (2), în ordinea importantei lor pentru evaluarea ofertei, precum şi algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat.  +  Articolul 62În cazul aplicării criteriului "preţul cel mai scăzut" cerinţele impuse de către autoritatea contractantă, prin caietul de sarcini sunt considerate cerinţe minimale.  +  Secţiunea a 6-a Forme de comunicare  +  Articolul 63 (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă trebuie să se transmită sub forma de document scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii. (3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirma primirea. (4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme: a) scrisoare prin posta; b) telegrama; c) telex; d) telefax. (5) Autoritatea contractantă sau, după caz, furnizorul, executantul sau prestatorul care a transmis documentele prin una dintre formele prevăzute la alin. (4) lit. b)-d) are obligaţia de a transmite documentele respective în cel mult 24 de ore şi prin forma de scrisoare prin posta.  +  Articolul 64Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu face nici o discriminare între ofertanţi/candidaţi din punct de vedere al formei în care aceştia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări.  +  Articolul 65 (1) În cazul aplicării procedurii prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite simultan tuturor candidaţilor care au participat la etapa de selectare o comunicare în scris referitoare la rezultatul etapei respective. (2) În cazul candidaţilor neselectati comunicarea trebuie să precizeze motivele excluderii, necalificarii sau, după caz, ale neselectarii. (3) În cazul candidaţilor selectaţi comunicarea reprezintă chiar invitaţia de participare cu oferta la etapa a II-a şi va fi însoţită, după caz, de documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei sau de informaţii precise privind modul de obţinere a acestei documentaţii.  +  Articolul 66 (1) În cazul aplicării procedurii de licitaţie deschisă, cerere de oferta, precum şi după finalizarea etapei a II-a în cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă sau de negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite simultan tuturor ofertanţilor o comunicare în scris referitoare la rezultatul aplicării procedurii respective. (2) În cazul ofertanţilor a căror oferta nu a fost declarata câştigătoare, comunicarea trebuie să precizeze dacă oferta a fost respinsă, iar în cazul în care a fost admisă, sa indice numele ofertantului câştigător, precum şi caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei câştigătoare faţă de oferta respectivului ofertant necastigator. (3) În cazul ofertantului câştigător comunicarea trebuie să precizeze faptul ca oferta sa a fost declarata câştigătoare şi ca acesta este invitat în vederea încheierii contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 67 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite comunicările prevăzute la art. 65 şi 66 în cel mult două zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit candidaţii selectaţi sau a stabilit oferta câştigătoare. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a nu face cunoscute anumite informaţii referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică şi care ar putea fi cuprinse în ansamblul informaţiilor referitoare la caracteristicile şi la avantajele relative ale ofertei câştigătoare faţă de alte oferte, şi anume, în situaţia în care informaţiile respective: a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale şi implicit ar fi contrare interesului public; b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanţilor/ candidaţilor, inclusiv pe cele ale ofertantului a cărui oferta a fost declarata câştigătoare; c) ar prejudicia concurenta loiala între furnizori/executanţi/prestatori.  +  Secţiunea a 7-a Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Articolul 68Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, numai dacă ia aceasta decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică şi numai în următoarele circumstanţe: a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfăcător al concurentei, respectiv numărul de candidaţi/ofertanţi este mai mic decât cel minim prevăzut pentru fiecare procedura de prezenta ordonanţă de urgenţă: b) nici unul dintre candidaţi/ofertanţi nu a îndeplinit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:- sunt depuse după data limita de depunere a ofertelor;- nu au fost elaborate şi prezentate în concordanta cu cerinţele cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;- conţin în propunerea financiară preţuri care par în mod evident a nu fi rezultatul liberei concurente şi care nu pot fi temeinic justificate;- conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;- prin valoarea inclusă în propunerea financiară fiecare dintre ele a depăşit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv; d) circumstanţe excepţionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau este imposibila încheierea contractului.  +  Articolul 69Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a autorităţii contractante faţă de participanţii la procedura de achiziţie publică, cu excepţia returnarii garanţiei pentru participare.  +  Articolul 70Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cat şi motivul anulării.  +  Capitolul 7 Încheierea, îndeplinirea şi finalizarea contractului de achiziţie publică  +  Secţiunea 1 Încheierea contractului de achiziţie publică  +  Articolul 71 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare de către comisia de evaluare. (2) În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge sa încheie contractul cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare, atunci aceasta are dreptul: a) de a invita ofertanţii, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia sa încheie contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor. (4) Fără să fie incalcate prevederile alin. (3), în cazul în care contractul de achiziţie publică a fost atribuit prin aplicarea procedurii de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică numai după 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective.  +  Articolul 72Ofertantul invitat de autoritatea contractantă pentru încheierea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.  +  Articolul 73 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a denunta unilateral contractul de achiziţie publică, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului de achiziţie publică şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asa măsura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. (2) În acest caz contractantul are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea din contractul de achiziţie publică îndeplinită până la data rezilierii, precum şi recuperarea altor costuri aferente îndeplinirii acestuia, efectuate până la data denunţării unilaterale a contractului.  +  Articolul 74În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi, partea lezata are dreptul de a cere rezilierea contractului de achiziţie publică şi de a pretinde plata de despăgubiri.  +  Secţiunea a 2-a Evitarea concurentei neloiale  +  Articolul 75Persoanele fizice sau juridice care au participat în orice fel la întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului de achiziţie publică respectiv, nu au dreptul să fie ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea nulităţii contractului în cauza.  +  Articolul 76Contractantul nu are dreptul de a angaja cu carte de muncă sau prin convenţie civilă, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au participat la întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei sau care au făcut parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului în cauza, pe parcursul unei perioade de cel puţin 6 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezilierii acestuia de către autoritatea contractantă.  +  Capitolul 8 Dosarul achiziţiei publice  +  Articolul 77 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice. (2) Documentele care trebuie să fie incluse în dosarul achiziţiei publice, precum şi cele care trebuie transmise instituţiilor care monitorizează sistemul achiziţiilor publice se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 78Dosarul achiziţiei publice se păstrează de către autoritatea contractantă atâta timp cat contractul de achiziţie publică produce efecte juridice şi, oricum, nu mai puţin de 5 ani de la data finalizarii contractului respectiv.  +  Articolul 79La cerere, dosarul achiziţiei publice este pus la dispoziţie oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, cu condiţia ca nici o informaţie sa nu fie dezvaluita, dacă dezvaluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părţilor sau ar afecta libera concurenta, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contravenţiilor sau infracţiunilor.  +  Capitolul 9 Cai de atac  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale privind utilizarea căilor de atac  +  Articolul 80 (1) Actele sau deciziile nelegale care determina încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi atacate pe cale administrativă şi/sau în justiţie. (2) Autoritatea contractantă este competenţa să soluţioneze contestaţiile înaintate pe cale administrativă. Autoritatea contractantă are obligaţia sa indice în anunţul de participare sau, după caz, în invitaţia de participare denumirea, adresa, faxul şi/sau telexul compartimentului din cadrul autorităţii contractante unde se transmit/se depun contestaţiile. (3) Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui arie teritorială de competenţa se afla sediul autorităţii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a Curţii de apel.  +  Articolul 81 (1) Orice persoană fizica sau juridică care are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică şi care suferă, risca sa sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecinţa directa a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, are dreptul de a utiliza căile de atac prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Acţiunea în justiţie se introduce numai după epuizarea caii de atac a contestaţiei pe cale administrativă şi numai de către acele persoane care au înaintat contestaţii, precum şi pentru acele capete de cerere care au făcut obiectul atacului pe cale administrativă. Acţiunea în justiţie se introduce numai atunci când autoritatea contractantă nu a răspuns unei contestaţii în termenul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă ori atunci când contestatorul nu este satisfăcut de răspunsul primit în termen legal. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) poate introduce o acţiune în justiţie, fără ca în prealabil sa fi înaintat o contestaţie pe cale administrativă: a) orice persoană fizica sau juridică care se încadrează în prevederile alin. (1) şi care nu a fost în nici un fel implicata în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dar numai după publicarea anunţului de atribuire a contractului de achiziţie publică respectiv şi nu mai târziu de 15 zile de la data publicării anunţului de atribuire; b) orice participant încă implicat în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, numai pentru a ataca măsurile corective decise de autoritatea contractantă ca efect al soluţionării contestaţiei sau contestaţiilor, dacă poate dovedi ca:- fie măsurile corective sunt la rândul lor nelegale şi determina încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;- fie măsurile corective, deşi legale, sunt incomplete şi, ca urmare, este încă alterata respectarea principiilor liberei concurente, eficientei utilizării fondurilor publice, transparenţei, tratamentului egal şi al confidenţialităţii, prevăzute la art. 2; c) orice ofertant, numai în cazul în care autoritatea contractantă încheie contractul de achiziţie publică mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, dar nu mai târziu de 15 zile de la data publicării anunţului de atribuire.  +  Articolul 82 (1) Despăgubirile se solicita numai prin acţiune în justiţie, introdusă exclusiv în acest scop, şi numai după soluţionarea pe cale administrativă a contestaţiei sau în justiţie a acţiunilor prevăzute la art. 81 alin. (2). (2) Acţiunea în justiţie prin care se solicita despăgubiri se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui arie teritorială de competenţa se afla sediul autorităţii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ al Curţii de apel.  +  Articolul 83Persoana fizica sau juridică care introduce acţiune în justiţie în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă are obligaţia de a notifica de îndată autorităţii contractante despre aceasta, precum şi de a asigura primirea notificării de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data introducerii acţiunii.  +  Articolul 84Nu se contesta şi nu se ataca în justiţie deciziile autorităţii contractante referitoare la: a) alegerea unuia dintre criteriile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică; b) alegerea numărului de candidaţi selectaţi, dacă acest număr este stabilit conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; c) acordarea marjei de preferinta interna; d) suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică; e) anularea aplicării procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică, în cazul în care decizia de anulare a fost luată ca urmare a îndeplinirii uneia dintre circumstanţele prevăzute la art. 68 şi înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică.  +  Articolul 85 (1) Ori de câte ori primeşte o contestaţie înaintată în termen autoritatea contractantă suspenda în mod obligatoriu procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cauza. (2) Perioada de suspendare aferentă soluţionării unui atac, fie pe cale administrativă, fie în justiţie, nu poate depăşi de regula 30 de zile şi în nici un caz mai mult de 60 de zile. Perioada de suspendare atrage prelungirea în mod corespunzător a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu excepţia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac. (3) Decizia de suspendare se comunică de îndată de către autoritatea contractantă contestatorului, precum şi tuturor participanţilor încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, la data inaintarii contestaţiei sau primirii notificării. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) autoritatea contractantă are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cauza, în oricare dintre următoarele situaţii: a) contestaţia nu este înaintată în termenul sau nu este întocmită în conformitate cu celelalte cerinţe prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) contestaţia este în mod evident nejustificată sau conţinutul acesteia este în mod evident neserios; c) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică exista pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care autoritatea contractantă trebuie să fie în măsura sa îl argumenteze. (5) Prevederile alin. (2) şi (4) se aplică fără a îngrădi în vreun fel capacitatea instanţelor de judecată competente de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, în termenul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru hotărârea de măsuri provizorii.  +  Articolul 86 (1) De îndată ce primeşte o contestaţie sau o notificare privind introducerea unei acţiuni în justiţie autoritatea contractantă are obligaţia sa înştiinţeze despre aceasta şi despre decizia sa motivată de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pe toţi participanţii încă implicaţi în respectiva procedura, anexând copie de pe contestaţia/notificarea primită. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică tuturor participanţilor încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică toate actele şi deciziile ulterioare referitoare la contestaţia/acţiunea în justiţie în cauza, în termen de doua zile lucrătoare de la producerea/primirea lor.  +  Articolul 87 (1) Participanţii încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică au dreptul de a se asocia la contestaţia înaintată autorităţii contractante, prin comunicare scrisă depusa la sediul autorităţii contractante, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării privind primirea unei contestaţii. (2) Cei care se asociaza la o contestaţie au aceleaşi drepturi şi raspunderi cu cel care a initiat contestaţia. Participanţii încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, care nu se asociaza unei contestaţii potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă, cat şi în justiţie, actul sau decizia invocată ca nelegală prin contestaţia înaintată iniţial.  +  Articolul 88 (1) În cazul unei acţiuni înaintate în justiţie participanţii încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă nu au decăzut din dreptul lor potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, au dreptul de a formula la instanţa competenţa cereri de intervenţie, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării privind introducerea unei acţiuni în justiţie. (2) Cei care nu formulează cereri de intervenţie pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă, cat şi în justiţie, actul sau decizia împotriva căreia s-a introdus acţiune în justiţie.  +  Secţiunea a 2-a Soluţionarea contestaţiei  +  Articolul 89 (1) Forma de atac pe cale administrativă a actelor şi deciziilor nelegale, care determina încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, este contestaţia. (2) Sub sancţiunea decăderii contestaţia trebuie formulată în scris şi înaintată autorităţii contractante, după cum urmează: a) în cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării unui anunţ de participare sau de la data primirii oricărui document scris transmis de către autoritatea contractantă, cu excepţia comunicării privind rezultatul aplicării procedurii; b) în cel mult 7 zile lucrătoare din momentul luării la cunoştinţa, în orice mod dovedit, a unui act ori a unei decizii a autorităţii contractante; c) în cel mult 10 zile de la data primirii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (3) Sub sancţiunea decăderii, contestaţia trebuie să precizeze explicit faptul ca reprezintă o contestaţie, trebuie să precizeze actul sau decizia invocată ca nelegală, articolul/articolele din prezenta ordonanţă de urgenţă şi, după caz, din alte acte normative pe care contestatorul le considera incalcate, interesele lezate şi/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le suferă sau le poate suferi, modul în care asteapta să fie rezolvat cazul în speta şi baza legală a propunerii. (4) Autoritatea contractantă este în drept sa respingă orice contestaţie care nu îndeplineşte în mod cumulativ cerinţele prevăzute la alin. (2) şi (3).  +  Articolul 90 (1) Îndată după primirea unei contestaţii autoritatea contractantă verifica contestaţia, estimeaza temeinicia acesteia şi: a) fie respinge contestaţia, informand de îndată, motivat, în aceasta privinta contestatorul, pe toţi participanţii încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă cel care înaintează contestaţia a decăzut din dreptul sau de a contesta, potrivit prevederilor aplicabile în speta ale prezentei ordonanţe de urgenţă; b) fie retine contestaţia în vederea soluţionării. (2) Pentru fiecare contestaţie reţinută în vederea soluţionării autoritatea contractantă are obligaţia de a formula o rezoluţie motivată care trebuie să fie comunicată contestatorului şi celorlalţi participanţi încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, într-o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare de la data inaintarii contestaţiei. (3) În termen de doua zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (2) contestatorii au obligaţia de a notifica autorităţii contractante dacă accepta sau nu rezoluţia autorităţii contractante şi măsurile corective, eventual decise, de către aceasta; cei care notifica autorităţii contractante ca accepta rezoluţia şi măsurile corective decise decad din dreptul lor de a ataca în justiţie, inclusiv din acela de a introduce cerere de intervenţie în interesul părţii care ar ataca respectiva rezoluţie şi/sau măsurile corective în cauza. (4) În vederea formulării rezoluţiei sale motivate autoritatea contractantă se poate consulta cu contestatorul şi cu toţi cei care s-au asociat contestaţiei; de asemenea, autoritatea contractantă poate iniţia consultări şi cu ceilalţi participanţi încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (5) Ori de câte ori autoritatea contractantă retine în vederea soluţionării mai multe contestaţii împotriva aceluiaşi act sau aceleiaşi decizii invocate ca nelegale are obligaţia să soluţioneze în mod unitar toate contestaţiile primite, având în vedere respectarea principiului tratamentului egal.  +  Articolul 91 (1) În soluţionarea contestaţiilor autoritatea contractantă poate decide măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare şi altele asemenea ale actelor şi deciziilor nelegale sau ale activităţilor în legătură cu acestea, în scopul conformarii cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Orice măsură corectiva decisa de către autoritatea contractantă trebuie să fie precizată în cadrul rezoluţiei motivate.  +  Articolul 92 (1) De îndată ce primeşte o contestaţie sau o notificare privind introducerea unei acţiuni în justiţie, în scopul optimizarii procesului de monitorizare a sistemului de achiziţii publice, autoritatea contractantă are obligaţia sa înştiinţeze despre aceasta Ministerul Finanţelor Publice, anexând copie de pe contestaţia/notificarea primită. În cazul în care contestaţia sau acţiunea în justiţie vizează aplicarea unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări sau a unui contract de servicii de proiectare a construcţiilor, atunci autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite înştiinţarea prevăzută la alin. (1) şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică Ministerului Finanţelor Publice şi, după caz, şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei toate actele şi deciziile ulterioare referitoare la contestaţia/acţiunea în justiţie în cauza, în termen de doua zile lucrătoare de la producerea/primirea lor. (3) În termen de 7 zile de la primirea înştiinţării referitoare la înaintarea unei contestaţii, inclusiv a copiei anexate prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a formula şi de a transmite un punct de vedere cu privire la modul în care considera ca ar trebui să fie soluţionată contestaţia. În cazul în care contestaţia vizează aplicarea unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări sau a unui contract de servicii de proiectare a construcţiilor, atunci punctul de vedere privind modul în care se considera ca ar trebui să fie soluţionată contestaţia va fi elaborat în comun cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (4) Punctul de vedere prevăzut la alin. (3) are caracter informativ şi de specialitate şi este destinat sa faciliteze autorităţii contractante şi, după caz, justiţiei luarea unei decizii corespunzătoare pe baza unei interpretări autorizate a prevederilor legislative în domeniul achiziţiilor publice, precum şi pe baza modului de soluţionare a unor cazuri anterioare similare.  +  Secţiunea a 3-a Atacarea în justiţie  +  Articolul 93Sub sancţiunea decăderii, acţiunea în justiţie trebuie introdusă în cel mult 30 de zile de la data primirii rezoluţiei motivate privind contestaţia sau, în cazul în care nu primeşte răspuns, de la data expirării perioadei de soluţionare a contestaţiilor.  +  Articolul 94 (1) În cel mult 10 zile de la introducerea unei acţiuni în justiţie instanţa de judecată poate hotărî, cu citarea părţilor, dar numai dacă cel care a introdus acţiunea solicita în mod expres acest lucru invocand un prejudiciu grav şi iminent, în scopul de a elimina prejudiciul sau de a preveni afectarea intereselor persoanei care introduce acţiune în justiţie, măsuri cu caracter provizoriu până la soluţionarea pe fond a cauzei, după cum urmează: a) suspendarea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică; b) măsuri care să asigure suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; c) măsuri care să asigure oprirea implementarii oricărei decizii a autorităţii contractante. (2) Atunci când judeca un caz în care se cer măsuri cu caracter provizoriu instanţa de judecată poate lua în considerare consecinţele probabile ale acestor măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate prin măsurile respective, inclusiv interesul public, şi pe aceasta baza poate să nu decidă astfel de măsuri în situaţii în care consecinţele negative ale acestora pot fi mai mari decât beneficiile lor. Hotărârea de a nu lua măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze vreun alt drept al persoanei care solicită luarea de astfel de măsuri. (3) În cazul în care instanţa decide oricare dintre măsurile cu caracter provizoriu prevăzute la alin. (1), instanţa va soluţiona cauza în regim de urgenta şi, oricum, nu în mai mult de 60 de zile de la introducerea acţiunii.  +  Articolul 95Instanţele competente pot hotărî, pe baza ascultării părţilor interesate, măsuri de anulare sau care asigura anularea acelor decizii ale autorităţii contractante prin care se încalcă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, măsuri de corectare, modificare sau care asigura corectarea, modificarea acestor acte şi decizii, inclusiv modificarea specificatiilor tehnice care au caracter discriminatoriu sau a altor cerinţe având acelaşi caracter, din orice document legat de procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 96 (1) În situaţia în care contractul de achiziţie publică nu este deja încheiat, iar prin acţiunea în justiţie se solicita plata de despăgubiri pe motiv ca autoritatea contractantă a încălcat prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, despăgubirile care se plătesc de către autoritatea contractantă nu trebuie să depăşească costurile suplimentare faţă de costurile pe care persoana care introduce acţiunea le-ar fi plătit oricum în situaţia în care autoritatea contractantă nu ar fi încălcat legea. (2) În situaţia în care contractul de achiziţie publică este deja încheiat, iar prin acţiunea în justiţie se solicita plata de despăgubiri care reprezintă numai costul întocmirii ofertei şi/sau al participării la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, atunci este suficient ca reclamantul sa dovedească faptul ca s-au încălcat prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, faptul ca ar fi avut o sansa reală de a câştiga contractul, sansa care ca urmare a încălcării prezentei ordonanţe de urgenţă a fost compromisa, precum şi faptul ca a suferit un prejudiciu. (3) Dovedirea faptului ca s-au încălcat prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se face după cum urmează: a) fie printr-o hotărâre irevocabilă a instanţei; b) fie prin măsurile corective adoptate de către autoritatea contractantă ca urmare a contestaţiei.  +  Articolul 97Hotărârile judecătoreşti irevocabile pronunţate în litigiile care decurg din aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, iar plata transmiterii şi a cheltuielilor de publicare este în sarcina părţii care a pierdut procesul; în acest scop instanţa va dispune prin aceeaşi hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli.  +  Capitolul 10 Contravenţii şi sancţiuni  +  Secţiunea 1 Contravenţii  +  Articolul 98Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: a) efectuarea unei achiziţii publice prin eludarea sau încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia; b) aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică, fără a avea alocate pentru anul în curs fondurile necesare în vederea îndeplinirii contractului; c) aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, în scopul testarii preţurilor pieţei; d) aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică, fără autorizaţii, avize, acorduri şi aprobări legale; e) furnizarea de informaţii unuia sau mai multor furnizori, executanţi sau prestatori, de natura sa îi favorizeze pe aceştia în cadrul unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică; f) deţinerea de către un participant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de informaţii privind conţinutul ofertelor celorlalţi participanţi la procedura, precum şi înţelegerea acestuia cu alţi participanţi sau cu autoritatea contractantă în scopul denaturarii rezultatului procedurii.  +  Secţiunea a 2-a Sancţionarea contravenţiilor  +  Articolul 99 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 98 lit. a), b), e) şi f) se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. c) şi d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) Amenzile prevăzute ca sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 98 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cat şi persoanelor juridice.  +  Articolul 100Nivelul amenzilor prevăzute la art. 99 se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei.  +  Articolul 101 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Finanţelor Publice. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 98 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 25-27 din respectiva lege.  +  Capitolul 11 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 102Procedurile de achiziţie publică aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor definitivă pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective.  +  Articolul 103În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel se aplică dispoziţiile din dreptul comun.  +  Articolul 104 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se menţine în structura Monitorului Oficial al României Partea a VI-a - Achiziţii publice. (2) În Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, se publică anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică, precum şi hotărârile judecătoreşti irevocabile pronunţate în litigiile care decurg din aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică se face în mod gratuit. (4) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili obligaţia autorităţii contractante de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică către "Official Journal of the European Communities".  +  Articolul 105Prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă se va asigura corespondenta produselor, lucrărilor şi serviciilor a căror dobândire face obiectul contractelor de achiziţie publică cu sistemul de grupare şi codificare prevăzut de clasificarile statistice oficiale.  +  Articolul 106Limita valorică prevăzută la art. 8 alin. (4), precum şi pragurile valorice prevăzute la art. 13 pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 107Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili situaţiile şi modul în care contestatorul, înainte de a introduce o acţiune în justiţie, are dreptul de a apela la o procedură de conciliere.  +  Articolul 108 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a acorda o marja de preferinta interna, pentru ofertele care prevăd îndeplinirea contractului de achiziţie publică: a) cu mana de lucru formată din cetăţeni români şi care reprezintă o cota procentuală din totalul mainii de lucru utilizate pentru îndeplinirea contractului; b) cu produse de origine română şi care reprezintă o cota procentuală din valoarea contractului; c) cu subcontractanţi care sunt persoane fizice sau juridice române şi care subcontracteaza o cota procentuală din valoarea contractului; d) cu orice combinaţie între condiţiile prevăzute la lit. a)-c), situaţie în care autoritatea contractantă trebuie să precizeze ordinea de decădere pe care o prefera cu privire la aplicarea prevederilor lit. a)-c), precum şi orice alte informaţii conexe acestora, care pot constitui criterii de selecţie a ofertelor şi în asa fel încât să fie asigurată posibilitatea elaborării ofertei de către orice furnizor, executant sau prestator în cunoştinţa de cauza şi fără a fi afectată concurenta. (2) Cotele procentuale prevăzute la alin. (1), precum şi modul de acordare a marjei de preferinta interna vor fi stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a acorda marja de preferinta interna dacă prin aceasta se încalcă obligaţii asumate de România prin acorduri internaţionale. (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a acorda marja de preferinta interna în cazul atribuirii unui contract de achiziţie publică a cărui finanţare este asigurata prin programe ale Uniunii Europene sau ale altor finanţatori, cu excepţia cazului în care prin documentele convenite cu aceştia nu se prevede altfel.  +  Articolul 109Ministerul Finanţelor Publice va elabora normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe care le va supune Guvernului spre adoptare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 110Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile specifice referitoare la achiziţiile publice, prevăzute în alte legi speciale.  +  Articolul 111La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 202/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999, şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 122/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 5 iulie 2000; Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001; Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 325/2000 pentru aprobarea regulilor privind transparenta şi publicitatea achiziţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 26 aprilie 2000; Hotărârea Guvernului nr. 724/2000 privind stabilirea condiţiilor de acordare a preferintei interne în cazul procedurilor aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului nr. 725/2000 privind stabilirea listei cuprinzând autorităţile contractante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului nr. 726/2000 pentru aprobarea corespondentei produselor, lucrărilor şi serviciilor, a căror dobândire face obiectul contractelor de achiziţii publice, cu clasificarile statistice oficiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului nr. 727/2000 privind stabilirea regulilor de estimare a valorii contractului de achiziţie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului nr. 728/2000 privind dosarul achiziţiei publice şi monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului nr. 729/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 30 august 2000.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat-------