ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 25 aprilie 2001privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 10 mai 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică societăţilor comerciale, indiferent de natura capitalului social, care au obligaţii de plată restante faţă de stat ca urmare a împrumuturilor contractate, garantate de stat şi neachitate de acestea la scadenta.  +  Articolul 2 (1) Creanţele statului constând în sume plătite de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, băncilor imprumutatoare, în contul împrumuturilor contractate de societăţi comerciale şi garantate de stat, precum şi dobânzile, penalităţile şi majorările de întârziere calculate pentru neachitarea acestor sume la scadenta de către beneficiarul împrumuturilor se pot stinge prin conversia lor în acţiuni emise de societăţile comerciale debitoare, beneficiare ale împrumutului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice. (2) Societăţile comerciale care pot fi supuse modalitatii de stingere a creanţelor statului, menţionată la alin. (1), sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Alte societăţi comerciale care pot fi supuse modalitatii de stingere a creanţelor statului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Finanţelor Publice şi de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, pe baza propunerilor formulate de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. (3) Ministerul Finanţelor Publice va solicita convocarea adunării generale extraordinare la societăţile comerciale stabilite prin hotărâre a Guvernului, potrivit alin. (2). (4) În termen de 15 zile de la primirea solicitării Ministerului Finanţelor Publice administratorii societăţilor comerciale stabilite prin hotărâre a Guvernului, potrivit alin. (2), vor convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru a decide cu privire la majorarea capitalului social şi la emisiunea de acţiuni în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul conversiei în acţiuni a creanţelor statului.  +  Articolul 3 (1) Conversia datoriilor în acţiuni se realizează la valoarea nominală a acţiunilor. (2) Stingerea creanţelor în evidentele Ministerului Finanţelor Publice şi în contabilitatea societăţii comerciale se realizează la data dobândirii acţiunilor de către Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) În termen de 15 zile de la data dobândirii acţiunilor Ministerul Finanţelor Publice va transfera acţiunile dobândite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului. (2) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului exercita în numele statului toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale la care stingerea creanţelor statului se face potrivit modalitatii prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, în scopul recuperării acestor creanţe prin valorificarea acţiunilor.  +  Articolul 5Operaţiunile desfăşurate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt scutite de la plata oricăror taxe, tarife sau comisioane.  +  Articolul 6Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului are obligaţia sa vireze sumele încasate din valorificarea acţiunilor rezultate prin aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă la bugetul de stat, în termen de 5 zile de la încasare.  +  Articolul 7În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor Publice şi Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului vor inainta Guvernului proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────p. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statMinistrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu Musetescu  +  Anexa
       
    Nr. crt.Denumirea societăţii comerciale
    1.ASTRA - S.A. Arad
    2.AZOCHIM - S.A. Piatra-Neamţ
    3.CHIMCOMPLEX - S.A. Borzeşti
    4.COMBINATUL SIDERURGIC REŞIŢA
    5.COMPANIA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A.
    6.CONTRANSIMEX - S.A. Bucureşti
    7.ESPARO FOREST - S.A.
    8.GES SCĂENI - S.A.
    9.INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI HARGHITA - S.A.
    10.INMV PASTEUR
    11.LETEA - S.A. Bacău
    12.MOLDOPLAST - S.A. Iaşi
    13.NOVATEX - S.A. Piteşti
    14.NUCLEARELECTRICA - S.A.
    15.OCRIM - S.A. Bucureşti
    16.OLTCHIM - S.A.
    17.OLTPLAST - S.A Drăgăşani
    18.POBAC - S.A. Bacău
    19.POMICOLA - S.A.
    20.ROMAN - S.A. Braşov
    21.RULMENŢI - S.A. Braşov
    22.RULMENŢI - S.A. Bârlad
    23.SANEVIT - S.A. Arad
    24.SIDERMET - S.A Călan
    25.SIDEX - S.A. Galaţi
    26.SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE
    27.TERMOELECTRICA - S.A.
    28.TOMISTONE - S.A. Constanţa