DECRET nr. 96 din 28 martie 1983privind vînzarea produselor agricole de către producătorii individuali, precum şi unele măsuri pentru asigurarea respectării preţurilor maximale de mercurial
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 19 din 29 martie 1983    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Membrii cooperativelor agricole de producţie şi producătorii agricoli individuali pot sa vinda, în condiţiile legii, produsele proprii, cu excepţia carnii tăiate şi a preparatelor din carne, în pieţe, tîrguri, oboare sau în alte locuri de desfacere anume stabilite. Vînzarea de animale şi păsări vii în pieţe, tîrguri sau oboare se poate face numai în spaţii special amenajate, cu respectarea prevederilor legale şi a normelor igienico-sanitare. Vînzarea şi schimbul produselor agricole în locurile prevăzute la alin. 1 sînt permise membrilor cooperativelor agricole de producţie şi producătorilor agricoli individuali numai pe baza certificatului de producător agricol. Persoanele prevăzute în prezentul articol pot sa vinda produsele şi direct din gospodăria proprie.  +  Articolul 2Cumpărarea în scop de revinzare a produselor agroalimentare de către persoanele fizice este interzisă, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sînt obligate sa stabilească, potrivit legii, preţurile maximale de mercurial, în limita cărora producătorii desfac produsele în pieţe, tîrguri, oboare sau în alte locuri de desfacere anume stabilite. Respectarea preţurilor maximale de mercurial este obligatorie şi în cazul în care producătorii desfac produsele direct din gospodăria proprie.  +  Articolul 4Preţurile maximale de mercurial vor fi stabilite, în condiţiile legii, la nivelul preţurilor cu amănuntul pentru produsele ce fac obiectul desfacerii. În cazuri excepţionale, pentru legume, cartofi, fructe şi păsări vii, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot stabili preţuri maximale de mercurial mai mari cu cel mult 5 la suta decît preţurile cu amănuntul prevăzute de lege pentru aceste produse.  +  Articolul 5Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor modifica operativ, în condiţiile legii, ori de cîte ori este nevoie, preţurile maximale de mercurial stabilite potrivit art. 3.  +  Articolul 6Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, municipale, orăşeneşti şi comunale sînt obligate sa ia măsurile necesare pentru aducerea la cunoştinţa producătorilor şi cumparatorilor a preţurilor maximale de mercurial şi să asigure afişarea preţurilor în pieţe, tîrguri, oboare şi în comune. Membrii cooperativelor agricole de producţie şi producătorii individuali sînt obligaţi sa vinda produsele în limita preţurilor maximale de mercurial.  +  Articolul 7Vînzarea produselor agroalimentare cu depăşirea preţurilor maximale de mercurial, precum şi cumpărarea în scop de revinzare a acestor produse constituie infracţiune de specula şi se pedepseşte, potrivit art. 295 din Codul penal, cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Produsele care au făcut obiectul infracţiunii sînt supuse confiscării în condiţiile prevăzute de Codul penal.  +  Articolul 8Vînzarea, de către membrii cooperativelor agricole de producţie şi producătorii agricoli individuali, a carnii tăiate sau a preparatelor din carne, dacă fapta nu este săvîrşită în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, este considerată infracţiune, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 3000 lei. Produsele ce fac obiectul contravenţiei prevăzute la alin. 1 sînt supuse confiscării. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac prin proces-verbal încheiat de primari, împuterniciţii acestora, medicii veterinari inspectori de stat din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi din reţeaua sanitară-veterinara a consiliilor populare, precum şi de către ofiţerii şi subofiterii de militie. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării.  +  Articolul 9Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Ministerul Comerţului Interior şi Comitetul de Stat pentru Preţuri sînt obligate sa controleze stabilirea de către comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti a preţurilor maximale de mercurial, potrivit legii, organizarea corespunzătoare a pieţelor, tirgurilor, oboarelor şi a altor locuri de desfacere, asigurarea calităţii produselor şi respectarea condiţiilor igienico-sanitare. De asemenea, organele prevăzute la alin. 1, împreună cu organele de militie, sînt obligate sa controleze şi să asigure respectarea cu stricteţe a preţurilor maximale de mercurial.  +  Articolul 10Orice dispoziţii legale contrare prevederilor prezentului decret se abroga. NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România────────────────