LEGE nr. 172 din 31 mai 2024pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri și alte substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 31 mai 2024  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IArticolul 19 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) În cazul săvârșirii infracțiunii prevăzute la art. 4, procurorul poate dispune, atunci când apreciază necesar pentru soluționarea cauzei, evaluarea consumatorului în scopul includerii acestuia în circuitul integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri, în raport cu circumstanțele personale ale consumatorului și cu împrejurările concrete în care a fost comisă fapta și dacă acesta nu se află în mod voluntar inclus într-un astfel de circuit integrat de asistență.(2) În cazul consumatorilor minori evaluarea prevăzută la alin. (1) este obligatorie.(3) Evaluarea consumatorului se realizează cu consimțământul acestuia de către centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog.(4) În funcție de concluziile raportului de evaluare întocmit de centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, în termen de 5 zile de la primirea acestuia, procurorul dispune, cu acordul scris al consumatorului, includerea acestuia în programul integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri.(5) În situația în care consumatorul, până la emiterea raportului de evaluare, face dovada înscrierii voluntare într-un circuit de asistență a persoanelor consumatoare de droguri, procurorul dispune trimiterea raportului de evaluare către centrul sau, după caz, unitatea medicală care acordă asistență consumatorului în vederea reevaluării programului individual al acestuia.  +  Articolul IILegea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 26 februarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Fapta persoanei care, fără a deține autorizație eliberată în condițiile prezentei legi, efectuează fără drept operațiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.2. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.(4) Tentativa la infracțiunea prevăzută la alin. (1) se pedepsește. Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunii prevăzute la alin. (1).3. După articolul 19 se introduc cinci noi articole, art. 19^1-19^5, cu următorul cuprins:  +  Articolul 19^1(1) Punerea la dispoziție, cu știință, de către proprietarul, chiriașul, deținătorul cu titlu sau fără titlu sau administratorul oricărui imobil, incluzându-le și pe cele aflate în stare de degradare, dezafectate ori în construcție, pentru consumul fără drept de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive ori tolerarea consumului fără drept în asemenea locuri se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.(2) Administrarea sau remiterea, fără rețetă medicală, de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive unei persoane se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.(3) Îndemnul la consumul fără drept de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prin orice mijloace, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.(4) Finanțarea în orice mod a săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) și art. 16 se sancționează cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele speciale ale acestora majorându-se cu o treime.(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute de prezentul articol se pedepsește.(6) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 19^2Cu privire la infracțiunile cuprinse în prezenta lege, pe lângă situațiile prevăzute în Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, constituie circumstanțe agravante următoarele situații:a) produsele susceptibile de a avea efecte psihoactive au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activități interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituție sau unitate medicală, de învățământ, militară, loc de detenție, centre de asistență socială, de reeducare sau instituție medical-educativă, locuri în care elevii, studenții și tinerii desfășoară sau participă la activități educative, culturale, sportive, sociale, manifestări artistice ori în apropierea acestora;b) folosirea minorilor la săvârșirea faptelor prevăzute la art. 16 și 19^1;c) produsele susceptibile de a avea efecte psihoactive au fost amestecate cu alte substanțe care le-au mărit pericolul pentru viața și integritatea persoanelor.  +  Articolul 19^3(1) Produsele susceptibile de a avea efecte psihoactive și alte bunuri care au făcut obiectul infracțiunilor prevăzute la art. 16 și 19 se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc se confiscă echivalentul lor în bani.(2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea produselor susceptibile de a avea efecte psihoactive și a altor bunuri prevăzute la alin. (1).(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate și banii confiscați conform alin. (1) și (2) constituie venituri ale bugetului de stat și se evidențiază în cont separat în bugetul de stat.  +  Articolul 19^4(1) Produsele susceptibile de a avea efecte psihoactive ridicate în vederea confiscării se distrug potrivit art. 574 lit. d) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare. Păstrarea de contraprobe este obligatorie.(2) Sunt exceptate de la distrugere:a) medicamentele utilizabile, care au fost remise farmaciilor sau unităților spitalicești, după avizul prealabil al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății;b) plantele și substanțele utilizabile în industria farmaceutică sau în altă industrie, în funcție de natura acestora, care au fost remise unui operator economic public sau privat, autorizat să le utilizeze ori să le exporte;c) unele cantități corespunzătoare, care vor fi păstrate în scop didactic și de cercetare științifică sau au fost remise instituțiilor care dețin câini și alte animale de depistare a drogurilor, pentru pregătirea și menținerea antrenamentului acestora, cu respectarea dispozițiilor legale.(3) Distrugerea produselor susceptibile de a avea efecte psihoactive se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate reglementată potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorizată, în prezența unei comisii formate din judecătorul delegat cu executarea, câte un reprezentant al Agenției Naționale Antidrog, al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, un specialist din cadrul formațiunii centrale specializate în prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleiași unități. În cazul în care distrugerea nu are loc în circumscripția instanței de executare, din comisie face parte judecătorul delegat cu executarea de la instanța corespunzătoare în grad în circumscripția căreia are loc distrugerea. Un exemplar al procesului-verbal se trimite instanței de executare.(4) Bunurile și mijloacele folosite la fabricarea ilicită a produselor susceptibile de a avea efecte psihoactive pot fi folosite în scop didactic, prin punerea lor la dispoziția unităților de pregătire a organelor de aplicare a legii sau prin folosirea lor în campanii de conștientizare a riscurilor asociate consumului de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.  +  Articolul 19^5Dispozițiile art. 21 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și cu privire la produsele susceptibile de a avea efecte psihoactive.  +  Articolul IIILegea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 66, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării unuia sau a mai multora dintre următoarele drepturi:2. La articolul 66, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) se dispune de către instanță după cum urmează:a) pe o perioadă de la 1 la 5 ani, în cazul interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la lit. a)-h) și j)-o);b) pe o perioadă de la 1 la 10 ani, în cazul interzicerii exercitării dreptului prevăzut la lit. i).3. La articolul 83, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Nu se poate dispune amânarea pedepsei în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 335 și 336.4. Articolul 336 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 336Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și persoana, aflată sub influența unor substanțe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere.(3) Dacă persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) efectuează transport public de persoane, transport de substanțe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obținerea permisului de conducere sau în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 31 mai 2024.Nr. 172.-----