ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 3 mai 2001pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 9 mai 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 18/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(3) În cazul prevăzut la art. 7 lit. e) este competent executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei unde sunt situate sau se afla bunurile în privinta cărora s-a dispus aplicarea acestei măsuri."2. Articolul 63 va avea următorul cuprins:"Art. 63 - (1) La cerere, executorii judecătoreşti în funcţie, care la data începerii activităţii potrivit art. 67 alin. (3) au o vechime în aceasta activitate de cel puţin 2 ani, precum şi cei care au o vechime de peste 2 ani în funcţii de specialitate juridică indiferent de vechimea în activitatea de executor judecătoresc, vor fi numiţi executori judecătoreşti, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 lit. a), b), d), e) şi f). (2) Executorii judecătoreşti în funcţie, care nu optează în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi pentru continuarea activităţii ca executor judecătoresc, vor fi transferati în interesul serviciului în alte funcţii din sistemul justiţiei, pentru care îndeplinesc condiţiile cerute de lege. (3) Executorii judecătoreşti în funcţie, care la data începerii activităţii potrivit dispoziţiilor prezentei legi nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), vor fi angajaţi, prin grija camerelor executorilor judecătoreşti, ca executori judecătoreşti stagiari în cadrul unui birou din circumscripţia teritorială a acestora."3. Alineatul (2) al articolului 68 va avea următorul cuprins:"(2) Dosarele de executare silită aflate în curs de soluţionare la data începerii activităţii executorilor judecătoreşti potrivit dispoziţiilor prezentei legi vor fi repartizate între birourile constituite, de către un judecător delegat de la fiecare instanţa, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9. O copie de pe dosar se păstrează sau, după caz, se trimite de către judecătorul delegat la instanţa de executare competenţa."4. După alineatul (2) al articolului 68 se introduc alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:"(3) În cazul în care doua sau mai multe birouri de executori judecătoreşti sunt deopotrivă competente sa preia dosarele prevăzute la alin. (2), judecătorul delegat va proceda după cum urmează: a) repartizarea se face biroului executorului judecătoresc care a îndeplinit acte de executare în acel dosar, cu excepţia cazului în care creditorul manifesta alta opţiune; b) când repartizarea nu este posibila potrivit lit. a), aceasta se face în mod echitabil între birourile competente. (4) Actele de executare îndeplinite înainte de repartizarea dosarelor potrivit alin. (2) şi (3), cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data efectuării lor, rămân valabile."5. După articolul 68 se introduce articolul 68^1 cu următorul cuprins:"Art. 68^1. - Refuzul executorului judecătoresc de a prelua dosarele repartizate de către judecătorul delegat şi de a îndeplini actele de procedura privind executarea silită în condiţiile şi la termenele stabilite de lege constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 46 lit. d), dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiune."  +  Articolul 2Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după adoptarea de către Parlament a legilor de aprobare a ordonanţelor de urgenta privind modificarea şi completarea acesteia, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Doru Crin Trifoi,secretar de stat--------