DECRET nr. 154 din 12 mai 1984privind utilizarea raţională a resurselor energetice prin modernizarea echipamentelor pentru producerea energiei electrice şi termice
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 40 din 16 mai 1984    Înfăptuirea programului naţional privind asigurarea independentei energetice a tarii, pe baza creşterii producţiei de energie electrica şi termica prin utilizarea la maximum a carbunilor inferiori şi a sisturilor bituminoase, valorificării noilor surse de energie şi a resurselor energetice refolosibile, impune adoptarea unor măsuri care să asigure economisirea la maximum a combustibililor, creşterea randamentelor şi a siguranţei în funcţionarea echipamentelor energetice din centralele electrice şi termice, aplicarea unui regim sever de economisire a energiei la utilizatori. Ca urmare, în cadrul gamei tipizate de cazane de abur şi apa fierbinte sînt necesare modernizarea cazanelor de lignit şi sisturi bituminoase şi asimilarea de noi tipuri care să utilizeze combinat şi cu randament ridicat carbunii, deşeurile lemnoase şi agricole, asigurându-se, totodată, producerea combinata a energiei electrice şi termice. De asemenea, se impune luarea de măsuri pentru producerea de energie electrica din resursele energetice cu potenţial scăzut. În acest scop, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se aprobă nomenclatorul cazanelor tipizate cu funcţionare pe cărbune pentru producerea de abur şi apa fierbinte, prevăzut în anexa nr. 1*). Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini împreună cu ministerele beneficiare vor lua măsuri pentru omologarea tipurilor noi şi modernizate de cazane, la termenele prevăzute în anexa.  +  Articolul 2Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sînt obligate sa prevadă în proiectele noilor centrale electrice şi termice numai cazane tipizate şi să se asigure utilizarea cat mai eficienta a combustibililor, acordînd prioritate resurselor locale, inclusiv a deşeurilor lemnoase şi agricole.  +  Articolul 3Satisfacerea necesarului de căldură pentru încălzire şi apa calda de consum se va face în funcţiile de condiţiile specifice locale, astfel: a) pentru locuinţe izolate şi pentru unităţi social-economoce mici, prin utilizarea de sobe şi cazane de apa calda, iar pentru localităţile cu consumuri concentrate de căldură se vor utiliza cazane de abur şi apa fierbinte din gama tipizata sub 10 tone/ora abur, respectiv mai mici de 5 gigacalorii/ora, folosind cărbune, deşeuri lemnoase şi agricole; b) în localităţile unde, pe lîngă consumul de căldură pentru încălzire, exista şi un consum de abur industrial, în funcţie de mărimea acestuia, se vor adopta soluţiile de producere combinata a energiei electrice şi termice, utilizînd turbine de abur de contrapresiune de 400, 1.000 şi 3.000 kW în centrale de termoficare, amplasate în apropierea consumatorului de energie cel mai important.  +  Articolul 4La locuintele şi unităţile social-economice dotate cu centrale cu cazane pe gaze naturale, care funcţionează cu randamente scăzute, se vor lua măsuri pentru modernizarea acestora cu ocazia reparaţiilor, astfel ca randamentul în funcţionare să fie de minimum 90 la suta.  +  Articolul 5Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini va definitivă soluţiile tehnice pentru modernizarea cazanelor pe cărbune cu capacităţi de pînă la 30 tone/ora abur şi respectiv de pînă la 10 gigacalorii/ora apa fierbinte, în vederea creşterii randamentelor, folosirii carbunilor inferiori cu procent mai ridicat de marunt, precum şi a deşeurilor lemnoase şi agricole, la termenele prevăzute în anexa nr. 1. Documentaţiile tehnice pentru aplicarea soluţiilor omoloage se vor transmite ministerelor şi celorlalte organe centrale, consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pentru aplicarea la cazanele în funcţiune.  +  Articolul 6În scopul creşterii fiabilitatii şi performantelor cazanelor de abur de 1.035 tone/ora, 525 tone/ora şi 420 tone/ora, Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerul Energiei Electrice vor aduce la îndeplinire măsurile de modernizare prevăzute în anexa nr. 2*).  +  Articolul 7Pentru creşterea producţiei de energie electrica în centralele electrice de termoficare pe cărbune, prevăzute în anexa nr. 3*), Ministerul Energiei Electrice şi Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini vor lua măsuri pentru : - montarea turbinelor de 50 MW de condensatie şi prize în locul turbinelor de contrapresiune şi prize prevăzute în proiectele aprobate; - extinderea centralelor electrice de termoficare, la care s-a prevăzut în proiect un cazan de 420 tone/ora de vîrf şi de rezerva, cu o turbina de condensatie şi prize de termoficare de 70/100 MW. În acest scop, Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini va realiza, pînă în trimestrul IV/1986, turbina de 70/100 MW. Prin derogare de la prevederile art. 38 din Legea investiţiilor nr. 9/1980, Ministerul Energiei Electrice este autorizat ca la centralele electrice de termoficare cu proiecte de execuţie aprobate şi cu finanţarea deschisă sa reactualizeze, cu avizul organelor competente, valoarea documentaţiilor, conform multelor soluţii. La celelalte centrale, soluţiile prevăzute vor fi incluse în proiectele de execuţie.  +  Articolul 8La centralele electrice cu grupuri de 120/150 MW şi 330 MW, care urmează a se construi, se vor prevedea câte doua cazane de abur pe grup.  +  Articolul 9În vederea valorificării resurselor energetice cu potenţial scăzut pentru producerea energiei electrice, Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie împreună cu Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini, Ministerul Energiei Electrice şi Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului vor aduce la îndeplinire măsurile prevăzute în anexa nr. 4*).  +  Articolul 10Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul decret. NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste România──────────────