ACORD DE ÎMPRUMUT din 17 iunie 2014(Proiect privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014  Notă
  Ratificat prin LEGEA nr. 179 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 943 din 23 decembrie 2014.
  Împrumut nr. 8.362-RODatat 17 iunie 2014Acord din data de 17 iunie 2014 între România (Împrumutat) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca). Prin prezentul acord Împrumutatul și Banca convin următoarele:  +  Articolul ICondiții generale. Definiții1.01. Condițiile generale (așa cum sunt definite în documentul atașat la prezentul acord) constituie parte integrantă a acestui acord.1.02. Cu excepția cazului în care contextul necesită alt înțeles, termenii scriși cu majusculă în prezentul acord au înțelesurile atribuite lor în Condițiile generale sau în documentul atașat la prezentul acord.  +  Articolul IIÎmprumutul2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii și condițiile prevăzute sau la care se face referire în prezentul acord, suma de două sute cincizeci de milioane euro (250.000.000 euro), după cum această sumă poate fi convertită periodic printr-o Conversie Valutară în conformitate cu prevederile din secțiunea 2.07 la prezentul acord (Împrumutul), pentru a sprijini finanțarea proiectului descris în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul acord (Proiectul).2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secțiunea a IV-a din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul acord.2.03. Comisionul inițial plătibil de către Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul inițial nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în efectivitate.2.04. Dobânda plătibilă de către Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referință pentru valuta împrumutului plus o marjă variabilă, cu condiția ca, la conversia în totalitate sau a oricărei porțiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către Împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante ale articolului IV din Condițiile generale. Fără a aduce atingere celor de mai sus, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadență și această neplată continuă pentru o perioadă de 30 de zile, atunci dobânda plătibilă de către Împrumutat va fi calculată conform prevederilor secțiunii 3.02 (e) din Condițiile generale.2.05. Datele de plată sunt 1 martie și 1 septembrie ale fiecărui an.2.06. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu graficul de rambursare stabilit în anexa nr. 3 la prezentul acord.2.07. (a) Împrumutatul poate solicita, oricând, oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei:(i) o schimbare a valutei împrumutului a întregii sume sau oricărei părți din suma împrumutului, trasă sau netrasă, într-o valută aprobată;(ii) o schimbare a ratei de bază a dobânzii aplicabile (A) întregii sume sau oricărei părți a sumei împrumutului trase și scadente - de la o rată variabilă la o rată fixă ori viceversa; sau (B) întregii sume sau oricărei părți a sumei împrumutului trase și scadente - de la o rată variabilă bazată pe o rată de referință și marja variabilă la o rată variabilă, bazată pe o rată de referință fixă și marja variabilă, sau viceversa; sau (C) întregii sume a împrumutului trase și scadente - de la o rată variabilă bazată pe o marjă variabilă la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; și(iii) stabilirea unor limite asupra ratei variabile ori ratei de referință aplicabile întregii sume a împrumutului sau oricărei părți a acestuia trase și scadente, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje de variație a ratei dobânzii asupra ratei variabile sau ratei de referință.(b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului (a) al acestei secțiuni, care este acceptată de Bancă, va fi considerată o "conversie", așa cum este definită în Condițiile generale, și se va efectua în conformitate cu prevederile articolului IV din Condițiile generale și ale Ghidului de conversie.  +  Articolul IIIProiectul3.01. Împrumutatul își declară angajamentul față de obiectivele Proiectului. În acest scop, Împrumutatul va implementa prezentul proiect prin Ministerul Sănătății din România (MS), în conformitate cu prevederile articolului V din Condițiile generale.3.02. Fără a se limita la prevederile secțiunii 3.01 din prezentul acord și cu excepția cazului în care Împrumutatul și Banca nu convin altfel, Împrumutatul se va asigura că Proiectul este implementat în conformitate cu prevederile din anexa nr. 2 la prezentul acord.  +  Articolul IVTerminarea4.01. Data-limită pentru intrarea în efectivitate este data care survine după o sută cincizeci de zile (150) de la data semnării prezentului acord.  +  Articolul VReprezentant. Adrese5.01. Reprezentantul Împrumutatului este ministrul finanțelor publice al Împrumutatului sau oricare altă persoană căreia ministrul îi delegă această competență.5.02. Adresa Împrumutatului este:Ministerul Finanțelor PubliceStr. Apolodor nr. 17, sectorul 5București, RomâniaFax: + 4021 312 67 92+ 4021 311 23 765.03. Adresa Băncii este:Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare1818 H Street, N.W.Washington, D.C. 20433Statele Unite ale Americii
  Adresă cablu:Telex:Fax:
  INTBAFRAD248423 (MCI) sau1-202-477-6391
  Washington, D.C.64145 (MCI)
  Convenit la București în ziua, luna și anul menționate mai sus.
  ROMÂNIA
  Prin: Reprezentanți autorizați
  Ioana-Maria Petrescu, ministrul finanțelor publice
  Liviu Voinea, ministrul delegat pentru buget
  BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE
  Prin: Reprezentat autorizat
  Elisabetta Capannelli, manager de țară
   +  Anexa nr. 1  +  Descrierea ProiectuluiObiectivul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea accesului la serviciile publice de sănătate și a calității acestora. (la 03-01-2019, Obiectivul proiectului din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1. din AMENDAMENT nr. 2 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 3 ianuarie 2019 ) Proiectul este compus din următoarele părți:  +  Partea A Întărirea furnizării de servicii medicaleÎmbunătățirea accesului la și a calității serviciilor selectate, pentru salvarea de vieți omenești și servicii de screening, prin consolidarea spitalelor-cheie care vor deveni principalul sprijin al rețelei de spitale și îmbunătățirea rețelei de screening pentru cancer prin asigurarea de bunuri, lucrări, servicii, altele decât cele de consultanță, servicii de consultanță și instruire, pentru sprijinirea următoarelor activități:a) îmbunătățirea serviciilor medicale pentru salvarea de vieți omenești, cum ar fi serviciile medicale din sălile de operații, unitățile de anestezie - terapie intensivă, unitățile de supraveghere și tratament al pacienților cardiaci critici, unitățile pentru arși, unitățile/centrele de radioterapie, serviciile medicale de urgență, inclusiv sisteme de telemedicină de urgență, și serviciile medicale de diagnostic imagistic;b) realizarea lucrărilor de reabilitare pentru unitățile medicale existente și construirea a 4 noi unități medicale mari, inclusiv reorganizarea fluxurilor medicale ale acestora, șic) îmbunătățirea rețelei de screening pentru cancer cervical, prin furnizarea de unități mobile pentru screeningul cancerului cervical și consolidarea capacității tehnice a laboratoarelor regionale de patologie și citologie. (la 03-01-2019, Partea A , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2. din AMENDAMENT nr. 2 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 3 ianuarie 2019 ) (la 02-10-2017, Descrierea Părților A și B , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1. din AMENDAMENT din 31 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 2 octombrie 2017 )  +  Partea B Îmbunătățirea administrării și guvernării sectorului sanitarÎmbunătățirea capacității Ministerului Sănătății și a altor instituții guvernamentale relevante pentru guvernarea și administrarea sectorului, pentru a reduce diferența dintre politici și practică și pentru a întări capacitatea de îmbunătățire a calității serviciilor de asistență medicală prin asigurarea de bunuri, servicii, altele decât cele de consultanță, servicii de consultanță și instruire, prin următoarele activități:a) adaptarea standardelor și protocoalelor bazate pe evidențe;b) întărirea și sprijinirea implementării evaluării tehnologiilor de sănătate;c) întărirea capacității sectorului de sănătate în vederea realizării de studii și sondaje și sprijin în vederea dezvoltării de politici de sănătate bazate pe evidențe;d) sprijinirea programelor naționale de sănătate selectate pentru a muta accentul către servicii de prevenție și promovarea serviciilor de sănătate în rândul populației;e) întărirea strategiei de comunicare a Ministerului Sănătății pentru informarea publicului asupra programelor de reformă și a rezultatelor așteptate ale acestora. (la 03-01-2019, Partea B , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2. din AMENDAMENT nr. 2 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 3 ianuarie 2019 )  +  Partea C Managementul proiectului, Monitorizare și evaluareSprijinirea Ministerului Sănătății și a Unității de management a Proiectului (UMP) pentru asigurarea managementului și implementării Proiectului, inclusiv sarcini fiduciare, monitorizare și evaluare și raportare prin asigurarea de bunuri, servicii, altele decât cele de consultanță, servicii de consultanță, instruire, audit și costuri operaționale.  +  Partea D Întărirea sistemului de sănătate publică pentru a răspunde crizei COVID-19Consolidarea capacității de răspuns a sistemului de sănătate publică printre altele, prin sprijinirea serviciilor de sănătate publică pentru a fi mai pregătite și a răspunde mai bine prin furnizarea de servicii de asistență medicală optime și prin minimizarea riscurilor pentru pacienți și personalul medical ca răspuns la COVID-19, printre altele, prin:a) extinderea și dotarea centrelor de triaj, a unităților medicale și a unităților de terapie intensivă (UTI) din centrele medicale selectate, cu materiale medicale, medicamente și echipamente pentru tratarea pacienților cu COVID-19, precum și pregătire; șib) furnizarea de echipamente medicale corespunzătoare, reactivi de diagnostic, inclusiv kiturile necesare pentru laboratoarele de sănătate publică și asigurarea pregătirii necesare pentru depistarea, prevenirea și tratarea pacienților cu COVID-19. (la 26-08-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 1. din AMENDAMENT nr. 3 din 29 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 26 august 2020 )  +  Anexa nr. 2
  Executarea Proiectului
   +  Secţiunea I Aranjamente de implementareA. Aranjamente instituționale1. Comitet director. Împrumutatul, prin Ministerul Sănătății, va înființa nu mai târziu de trei (3) luni de la data intrării în efectivitate și va menține pe toată durata implementării Proiectului un Comitet Director (CD), condus de către ministrul sănătății al Împrumutatului și incluzând reprezentanți la nivel înalt ai MS și ai altor entități relevante, cu termeni de referință, componență și resurse satisfăcătoare Băncii, care, printre alte funcții, va răspunde de asigurarea îndrumării generale strategice a Proiectului și va asigura coordonarea dintre diverse părți implicate în Proiect.2. Unitatea de management al Proiectului (UMP). Împrumutatul, prin MS, va menține, pe parcursul implementării Proiectului, UMP-ul cu termeni de referință, componență și resurse satisfăcătoare pentru Bancă, ce va răspunde, printre altele, de: (a) managementul financiar de zi cu zi al Proiectului, inclusiv audituri; (b) activitățile de monitorizare, evaluare și raportare în cadrul Proiectului; (c) derularea achizițiilor în cadrul Proiectului; (d) managementul oricăror activități de instruire realizate în cadrul Proiectului în conformitate cu planul de instruire semestrial aprobat de către Bancă; (e) coordonarea generală și facilitarea implementării Proiectului; (f) pregătirea programelor anuale de lucru și a planificărilor semestriale a bugetului Proiectului; (g) pregătirea rapoartelor de progres pentru Proiect; și (i) urmărirea viziunilor și recomandărilor făcute de CD.B. AnticorupțieÎmprumutatul, prin MS, se va asigura că întregul Proiect este implementat în concordanță cu prevederile ghidurilor anticorupție.C. Manualul operațional al Proiectului1. Dacă Banca nu convine altfel, Împrumutatul, prin MS, va implementa Proiectul în conformitate cu Manualul operațional al Proiectului agreat de Bancă, care conține, printre altele: (i) prevederi specifice privind aranjamente detaliate de implementare a Proiectului; (ii) componența și atribuțiile UMP; (iii) cerințele privind achizițiile, managementul financiar și efectuarea tragerilor în cadrul împrumutului; (iv) cerințele privind colectarea și procesarea datelor cu caracter personal potrivit bunelor practici internaționale; și (v) indicatorii de performanță.2. Dacă Banca nu convine altfel, Împrumutatul, prin MS, nu va amenda, abroga sau renunța sau nu va permite amendarea, abrogarea sau renunțarea la manualul mai sus menționat sau la vreo prevedere a acestuia, fără a avea acordul prealabil, în scris, al Băncii. (la 26-08-2020, Litera C. , Sectiunea I , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2. din AMENDAMENT nr. 3 din 29 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 26 august 2020 ) D. Măsuri asigurătorii1. Împrumutatul, prin MS, va implementa Proiectul în concordanță cu CGMMS și nu va amenda, abroga sau renunța la vreuna din prevederile CGMMS fără acordul prealabil în scris al Băncii. (la 26-08-2020, sintagma: CGMM a fost înlocuită de Punctul 5. din AMENDAMENT nr. 3 din 29 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 26 august 2020 ) 2. Împrumutatul, prin MS: (a) va pregăti PMMS specifice, după caz, în conformitate cu cerințele CGMMS, și va disemina și va realiza acele PMMS într-o manieră satisfăcătoare; (b) se va asigura că toate măsurile necesare pentru realizarea CGMMS și a respectivelor PMMS sunt luate la timp; c) se va asigura că resurse adecvate sunt disponibile pentru implementarea corespunzătoare a CGMMS și a PMMS; și (d) va asigura că rapoartele Proiectului la care se face referire în secțiunea II a acestei anexe vor include informații adecvate privind monitorizarea măsurilor definite în CGMMS și PMMS. (la 26-08-2020, sintagma: CGMM a fost înlocuită de Punctul 5. din AMENDAMENT nr. 3 din 29 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 26 august 2020 ) (la 26-08-2020, sintagma: PMM a fost înlocuită de Punctul 6. din AMENDAMENT nr. 3 din 29 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 26 august 2020 ) E. Abrogată. (la 03-01-2019, Litera E. , Sectiunea I , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 3. din AMENDAMENT nr. 2 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 3 ianuarie 2019 ) F. Angajamente ale ÎmprumutatuluiPână cel mai târziu la data de 31 martie 2019 sau o altă dată ulterioară care poate fi convenită cu Banca, Împrumutatul va transmite Băncii evidențe satisfăcătoare pentru Bancă, privind faptul că cel puțin 45% din suma totală a împrumutului a fost angajată în scopul implementării Proiectului în conformitate cu prevederile prezentului acord. (la 02-10-2017, Sectiunea I , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 3. din AMENDAMENT din 31 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 2 octombrie 2017 )  +  Secţiunea a II-a Monitorizarea, raportarea și evaluarea ProiectuluiA. Rapoartele Proiectului1. Împrumutatul, prin MS, va monitoriza și evalua progresul Proiectului și va pregăti rapoarte ale Proiectului în conformitate cu prevederile secțiunii 5.08 din Condițiile generale și în baza unor indicatori acceptabili pentru Bancă. Fiecare raport al Proiectului va acoperi perioada unui semestru calendaristic și va fi transmis Băncii în cel mult patruzeci și cinci (45) de zile de la sfârșitul perioadei acoperite de acel raport.2. Împrumutatul, prin MS,: (a) la sau la aproximativ treizeci (30) de luni de la data intrării în efectivitate va efectua împreună cu Banca o analiză la mijlocul perioadei cu privire la progresul înregistrat în realizarea Proiectului (analiza de la mijlocul perioadei), care să acopere, printre alte aspecte, progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivului Proiectului și performanța pe ansamblu a Proiectului raportat la indicatorii de performanță a Proiectului; și (b) în cel mult 4 săptămâni de la analiza de la mijlocul perioadei va pregăti și va prezenta Băncii un program de acțiune acceptabil pentru Bancă, pentru implementarea ulterioară a Proiectului, ținând cont de constatările analizei de la mijlocul perioadei, și, ulterior, va implementa acest program de acțiune.B. Managementul financiar, rapoartele financiare și auditurile1. Împrumutatul, prin MS, va menține sau va determina menținerea unui sistem de management financiar în conformitate cu prevederile secțiunii 5.09 din Condițiile generale.2. Fără a se limita la prevederile din partea A a acestei secțiuni, Împrumutatul prin MS va pregăti și va transmite Băncii, ca parte a raportului Proiectului, în cel mult 45 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru calendaristic, rapoarte financiare intermediare neauditate pentru Proiect, care să acopere trimestrul respectiv, într-o formă și cu un conținut satisfăcătoare pentru Bancă.3. Împrumutatul, prin MS, va realiza auditarea situațiilor financiare în conformitate cu prevederile secțiunii 5.09 (b) din Condițiile generale. Fiecare audit al situațiilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Împrumutatului, începând cu anul fiscal în care a fost efectuată prima tragere în cadrul Proiectului. Situațiile financiare auditate pentru fiecare astfel de perioadă vor fi furnizate Băncii în termen de cel mult 6 luni de la sfârșitul perioadei respective.  +  Secţiunea a III-a AchizițiiA. Generalități1. Bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță. Toate bunurile, lucrările și serviciile, altele decât cele de consultanță necesare pentru Proiect și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului, vor fi achiziționate în conformitate cu cerințele prevăzute în sau la care se face referire în secțiunea I din Ghidul privind achizițiile, precum și cu prevederile prezentei secțiuni.2. Servicii de consultanță. Toate serviciile de consultanță necesare pentru Proiect și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului vor fi achiziționate în conformitate cu prevederile stabilite în sau la care se face referire în secțiunile I și IV din Ghidul privind serviciile de consultanță și cu prevederile prezentei secțiuni.3. Definiții. Termenii cu majusculă folosiți mai jos în prezenta secțiune pentru a descrie metode specifice de achiziții sau metode de revizuire de către Bancă a anumitor contracte fac referire la metoda corespunzătoare descrisă în secțiunile II și III din Ghidul privind achizițiile sau secțiunile II, III, IV și V din Ghidul privind serviciile de consultanță, după caz.B. Metode specifice de achiziții pentru bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță1. Licitație competitivă internațională. Cu excepția cazului în care se prevede altfel la paragraful 2 de mai jos, bunurile, lucrările și serviciile, altele decât cele de consultanță, vor fi achiziționate în baza unor contracte adjudecate în conformitate cu procedurile de licitație competitivă internațională.2. Alte metode de achiziție pentru bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță. Următoarele metode, altele decât licitația competitivă internațională, pot fi folosite pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță, pentru acele contracte specificate în planul de achiziții: (a) licitația competitivă națională, astfel cum este descris în paragrafele 3.3 și 3.4 din Ghidurile de achiziții; (b) cumpărare; și (c) contractare directă.C. Metode specifice de achiziție a serviciilor de consultanță1. Selecția în funcție de calitate și cost. Cu excepția altor cazuri decât cele prevăzute la paragraful 2 de mai jos, serviciile de consultanță vor fi achiziționate în baza unor contracte adjudecate prin selecție în funcție de calitate și cost.2. Alte metode de achiziție a serviciilor de consultanță. Următoarele metode, altele decât selecția în funcție de calitate și cost, pot fi folosite pentru achiziția serviciilor de consultanță pentru acele contracte care sunt specificate în planul de achiziții: (a) selecție în funcție de calitate; (b) selecție pe baza unui buget fix; (c) selecție în funcție de costul cel mai mic; (d) selecție în baza calificărilor consultanților; (e) selecție din sursă unică a firmelor de consultanță; (f) proceduri prevăzute la paragrafele 5.2 și 5.3 din Ghidul privind serviciile de consultanță pentru selecția consultanților individuali; și (g) proceduri privind sursa unică pentru selecția unor consultanți individuali.D. Revizuirea de către Bancă a deciziilor privind achizițiilePlanul de achiziții va prevedea acele contracte care vor face obiectul analizei prealabile a Băncii. Toate celelalte contracte vor face obiectul revizuirii ulterioare de către Bancă.  +  Secţiunea a IV-a Tragerea sumelor împrumutuluiA. Generalități1. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în conformitate cu prevederile articolului II din Condițiile generale, prezenta secțiune, și alte instrucțiuni suplimentare pe care Banca le poate specifica prin notificare către Împrumutat (inclusiv "Ghidul Băncii Mondiale privind disponibilizarea pentru proiecte", din mai 2006, cu revizuirile periodice ale Băncii și așa cum sunt aplicabile prezentului acord în baza instrucțiunilor respective), pentru a finanța cheltuielile eligibile, așa cum sunt prevăzute în tabelul de la paragraful 2 de mai jos.2. Următorul tabel specifică acele categorii de cheltuieli eligibile care pot fi finanțate din sumele împrumutului ("Categoria"), alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie și procent de cheltuieli care urmează să fie finanțat pentru cheltuielile eligibile din fiecare categorie.
  Categoria Suma alocată din împrumut(exprimată în euro) Procentul din cheltuieli care urmează să fie finanțat (inclusiv taxe)
  (1) Bunuri, lucrări, servicii, altele decât cele de consultanță, servicii de consultanță în cadrul Proiectului, inclusiv instruire și audit și costuri operaționale 250.000.000100%
  Suma totală 250.000.000
  (a) Termenul "instruire" înseamnă cheltuielile efectuate de MS în legătură cu realizarea activităților de instruire și ateliere de lucru în cadrul Proiectului, inclusiv cheltuielile de transport, cazare și diurnă pentru participanții la instruire, instructori și cei care participă la ateliere de lucru, onorariile instructorilor, închirierea facilităților și echipamentelor, materiale de instruire și consumabilele aferente.(b) Termenul "costuri operaționale" înseamnă cheltuielile operaționale efectuate de către UMP pentru implementarea Proiectului, cuprinzând: comunicații (inclusiv poștale și internet); salarii pentru personalul UMP (care nu sunt funcționarii publici), personal contractual și personal auxiliar pe termen scurt, traducere și interpretare, cheltuielile de publicitate legate de achiziții; transport local, combustibil; cheltuieli cu exploatarea, întreținerea și asigurarea vehiculelor; chirie pentru birouri; renovarea și reabilitarea birourilor, inclusiv echipamente; consumabile de birou, întreținerea și asigurarea echipamentelor de birou; cheltuieli de deplasare legate de Proiect și diurna, inclusiv cazare și transport local; comisioane bancare.(c) Termenul ”Bunuri” include, printre altele, echipamente medicale, medicamente și consumabile, echipamente de laborator, reactivi de diagnostic (inclusiv kiturile), echipamente de tehnologie a informațiilor și comunicații, alte echipamente, unități medicale mobile și vehicule. (la 26-08-2020, Litera (c) , Punctul 2. , Litera A. , Sectiunea a IV-a , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3. din AMENDAMENT nr. 3 din 29 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 26 august 2020 )
  B. Condiții de tragere. Perioada de tragere1. Fără a contraveni prevederilor din partea A a acestei secțiuni, nu se va efectua nicio tragere:(a) din contul împrumutului, până când Banca nu a primit plata totală a comisionului inițial; și(b) pentru plăți efectuate anterior datei prezentului acord, cu excepția acelor trageri de până la o sumă cumulată care să nu depășească echivalentul a cinci milioane euro (5.000.000 euro) care pot fi făcute pentru plăți efectuate înainte de această dată, dar nu mai mult de 12 luni înaintea datei acestui acord pentru cheltuieli eligibile.2. Data-limită de tragere este 15 decembrie 2020.
   +  Anexa nr. 3
  Graficul de rambursare
  Împrumutatul va rambursa împrumutul în totalitate la 1 martie 2032.  +  DOCUMENT ATAȘAT  +  Secţiunea I Definiții1. Abrogat. (la 03-01-2019, Punctul 1. , Sectiunea I , Anexa nr. 3 a fost abrogat de Punctul 4. din AMENDAMENT nr. 2 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 3 ianuarie 2019 ) 1. "Ghidurile anticorupție" înseamnă "Ghidurile privind prevenirea și combaterea fraudei și corupției pentru proiecte finanțate prin împrumuturi BIRD, credite AID și granturi" din data de 15 octombrie 2006 și revizuite în ianuarie 2011.2. "Categorie" înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secțiunea a IV-a a anexei nr. 2 la prezentul acord.3. "Ghidul privind serviciile de consultanță" înseamnă "Ghidul: Selecția și angajarea consultanților în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către Împrumutații Băncii Mondiale" din ianuarie 2011.4. ”COVID-19” înseamnă boala coronavirus cauzată de noul coronavirus 2019 (SARS-CoV-2). (la 26-08-2020, Sectiunea I , Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 4. din AMENDAMENT nr. 3 din 29 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 26 august 2020 ) 5. ”Cadrul general de management al mediului și social” sau ”CGMMS” înseamnă Cadrul general de management al mediului din data de 14 februarie 2014, astfel cum a fost amendament la 18 iunie 2020, agreat de Bancă, prin care se stabilesc următoarele: (a) reglementările și standardele de mediu existente ale Împrumutatului, relevante pentru Proiect; (b) instituțiile la nivel național și local ale Împrumutatului ce au atribuții de eliberare a permiselor, licențelor și de asigurare a aplicării standardelor de mediu; (c) măsurile de management al mediului și deșeurilor, inclusiv prevederile referitoare la managementul deșeurilor medicale; (d) măsurile instituționale și de monitorizare pentru Proiect; (e) condițiile și procedurile pentru elaborarea de PMMS specific al Proiectului; și (f) sănătatea și siguranța lucrătorilor în conformitate cu protocoalele naționale și internaționale de control al bolilor infecțioase. (la 26-08-2020, Punctul 5. , Sectiunea I , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 5. din AMENDAMENT nr. 3 din 29 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 26 august 2020 ) 6. ”Planul de management al mediului și social” sau ”PMMS” înseamnă un plan de management al mediului specific, ce se va elabora pentru activități de investiție specifice în cadrul Proiectului și în conformitate cu prevederile PMMS. (la 26-08-2020, Punctul 6. , Sectiunea I , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 6. din AMENDAMENT nr. 3 din 29 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 26 august 2020 ) 7. "Condițiile generale" înseamnă "Condițiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare" din data de 12 martie 2012.8. "Ministerul Sănătății" sau "MS" înseamnă Ministerul Sănătății al Împrumutatului sau succesorul legal al acestuia.9. "Ghidul privind achizițiile" înseamnă "Ghidul: Achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuată de către Împrumutații Băncii Mondiale" din ianuarie 2011.10. ”Date Personale” înseamnă orice informație referitoare la o persoană identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este o persoană ce poate fi identificată pe căi rezonabile, în mod direct sau indirect, prin raportarea la un atribut sau o combinație de atribute din datele sau din combinarea datelor cu alte informații disponibile. Atributele ce pot fi utilizate pentru a identifica o persoană identificabilă includ, fără a se limita la acestea, numele, codul numeric personal, date privind locația, identificatori online, metadate și factori specifici identității fizice, psihologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale unei persoane. (la 26-08-2020, Sectiunea I , Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 4. din AMENDAMENT nr. 3 din 29 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 26 august 2020 ) 11. "Planul de achiziții" înseamnă planul de achiziții al Împrumutatului aferent Proiectului, din 17 februarie 2014 și la care se face referire în paragraful 1.18 din Ghidul privind achizițiile și în paragraful 1.25 din Ghidul privind serviciile de consultanță, astfel cum acesta va fi actualizat periodic în conformitate cu prevederile paragrafelor menționate.12. "Unitatea de management a Proiectului" sau "UMP" înseamnă unitatea înființată în cadrul MS, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1.099 din 5 noiembrie 2012 și Ordinului ministrului sănătății nr. 168 din 14 februarie 2014, așa cum este descrisă în partea A.2 din anexa nr. 2 la prezentul acord și care pe parcursul perioadei de implementare a Proiectului poate fi relocată într-o agenție specializată a MS cu acordul prealabil al Băncii.13. "Manualul operațional al Proiectului" sau "MOP" înseamnă manualul din 15 ianuarie 2014 care reflectă, printre altele, responsabilitățile, procedurile de achiziții și contractare și procedurile de pregătire a planurilor anuale de instruire pentru implementarea Proiectului, acest termen incluzând și anexele la manual, conform secțiunii I.C. din anexa nr. 2 la prezentul acord.14. "Comitetul Director" sau "CD" înseamnă comitetul Împrumutatului care urmează a fi stabilit conform părții A.1 a anexei nr. 2 la acest acord.
  -----