ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 mai 2024privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 mai 2024  Având în vedere obligația Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele și obligațiile bugetare, precum și riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziției fiscale pe termen mediu și lung, precum și predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menținerii stabilității macroeconomice,luând în considerare necesitatea evitării apariției unor blocaje în finanțarea ordonatorilor de credite, precum și a finalizării în bune condiții a proiectelor finanțate atât din fondurile externe nerambursabile până la data de 30 iunie 2024, cât și din Planul național de redresare și reziliență al României, determinată de asigurarea cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării naționale, existând riscul aplicării de corecții financiare la nivelul programelor operaționale aferente perioadei de programare 2014-2020,în vederea asigurării condițiilor pentru implementarea programelor și pentru atingerea țintelor de absorbție în corelare cu minimizarea riscului de dezangajare automată de fonduri, este necesar un flux financiar corespunzător inclusiv în ceea ce privește cofinanțarea publică națională aferentă programelor finanțate prin politica de coeziune.Ținând seama de dinamica pieței și de faptul că Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A. funcționează pe o piață concurențială cu numeroase modificări legislative, este necesar să se asigure un cadru de funcționare flexibil, care să permită acționarului modificarea cu celeritate a actului constitutiv, prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, ceea ce constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată. Având în vedere obligația plății sumelor stabilite prin hotărârea arbitrală din data de 20 februarie 2024 a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții în Dosarul ARB nr. 18/19, care a avut ca obiect modalitatea în care statul a adoptat și, ulterior, a menținut în vigoare o schemă de sprijin în domeniul energiei regenerabile, existând riscul ca hotărârea arbitrală internațională să fie executată silit, precum și al declanșării unor noi litigii în jurisdicțiile internaționale,ținând cont de faptul că aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Autorității de Supraveghere Financiară este de natură a afecta arii-cheie de desfășurare a activității structurilor sectoriale de specialitate din cadrul autorității, afectând negativ, în mod semnificativ, funcțiile critice exercitate în relația cu cele trei piețe financiare nonbancare supravegheate: autorizare, reglementare, supraveghere și control,în considerarea necesității clarificării unor aspecte importante legate de administrarea datoriei publice și a utilizării unor instrumente pentru administrarea riscurilor aferente portofoliului de datorie publică,având în vedere necesitatea de a elimina ambiguitatea din cadrul legal primar, lipsa unor dispoziții clare putând duce la interpretări eronate și la riscul încălcării principiului independenței Băncii Naționale a României în calitate de administrator de piață,în considerarea faptului că aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ordonatorilor principali de credite.(2) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat disponibilizează la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termen de o zi lucrătoare de la data solicitării Ministerului Finanțelor, creditele de angajament și creditele bugetare reținute în proporție de 10%.(3) În situația în care ordonatorul principal de credite nu răspunde la solicitarea și în termenul prevăzute la alin. (2), Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă, de drept, modificările necesare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului ordonatorului principal de credite.  +  Articolul II(1) Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2), art. 21 alin. (2) și (16), art. 22 alin. (13) și (14) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, de la art. 12 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, de la art. 11 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, de la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările și completările ulterioare, de la art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, de la art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2023 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEGA și FEADR, aferente politicii agricole comune, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2023-2027 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, de la art. 8 alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027, aprobată prin Legea nr. 263/2023, și de la art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, la titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“, precum și la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările determinate de aplicarea prevederilor prezentului articol în anexele la bugetele acestora.(3) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. a)-c) și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la prevederile art. 2, art. 3 alin. (5)-(7), precum și de la anexele nr. 1 și 2 din Legea nr. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024, cu sumele cedate potrivit alin. (1) se pot depăși, după caz, plafonul soldului bugetului general consolidat și cel al cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal, plafoanele nominale ale soldului bugetului general consolidat și ale principalelor bugete componente, precum și plafonul soldului primar al bugetului general consolidat, aprobate potrivit legii.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor să modifice volumul și structura veniturilor bugetului de stat cu sumele aferente articolelor/alineatelor bugetare „Finanțarea externă nerambursabilă“ și „Fonduri europene nerambursabile“ cedate conform alin. (1).(5) Modificarea volumului și structurii veniturilor bugetului de stat potrivit prevederilor alin. (4) se realizează prin diminuarea veniturilor bugetului de stat cu sumele aferente articolelor/ alineatelor bugetare „Finanțarea externă nerambursabilă“ și „Fonduri europene nerambursabile“ cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și, respectiv, prin majorarea veniturilor bugetului de stat cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru cheltuieli aferente acelorași articole/alineate bugetare. Ordonatorii principali de credite au obligația de a comunica Ministerului Finanțelor sumele aferente articolelor/alineatelor bugetare „Finanțarea externă nerambursabilă“ și „Fonduri europene nerambursabile“ care fac obiectul cedărilor la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.  +  Articolul III(1) În anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între următoarele titluri de cheltuieli: 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferente proiectelor din cadrul perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027, 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ și 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“.(2) Totalul sumelor prevăzute la articolele/alineatele bugetare „Finanțarea externă nerambursabilă“ și „Fonduri europene nerambursabile“ nu poate fi diminuat ca urmare a virărilor efectuate conform alin. (1).(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările determinate de aplicarea prevederilor prezentului articol în anexele la bugetele acestora.  +  Articolul IVLa articolul 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 11 martie 2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2022, cu modificările ulterioare, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Ministerul Energiei reîntregește veniturile rezultate din privatizare în lei utilizate conform alin. (1), diminuate cu sumele restituite potrivit alin. (4), din bugetul de stat prin bugetul propriu, cu încadrarea în sumele prevăzute cu această destinație, până cel târziu în data de 31 decembrie 2025.  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Imprimeria Națională este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni cu capital integral de stat, care se organizează și funcționează în conformitate cu statutul aprobat de adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii.2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Imprimeria Națională are ca obiect principal de activitate imprimarea, tipărirea, administrarea, difuzarea, expertizarea și evidența hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special, comune sau specifice pe economie, activitatea editorială, tipărirea publicațiilor periodice și neperiodice, documente și tipărituri administrative specifice activității financiar-contabile și de trezorerie, bonuri de tezaur, acțiuni, titluri de stat și de proprietate, obligațiuni necesare pentru finanțarea deficitului bugetar, cecuri bancare, bilete de bancă, înscrisuri de stat, acte de identitate și imprimate confidențiale, certificatelor de autorizare a unor activități, alte hârtii de valoare.3. La articolul 7, alineatele (2^1), (4) și (5) vor avea următorul cuprins:(2^1) Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, în condițiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 și ale Deciziei Comisiei nr. C(2005)409, pașapoarte electronice, permise de ședere și documente de călătorie care se eliberează străinilor, inclusiv a permiselor de trecere locală a frontierei în temeiul regimului micului trafic de frontieră, colantul uniform de viză, pașapoarte temporare, titluri de călătorie pentru cetățenii români, titluri de călătorie provizorii pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, colante pentru vize biometrice, formulare pentru aplicarea vizei volante, precum și alte documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate «secret UE»...................................................................................................(4) Producerea, cu titlu de exclusivitate, a tipăriturilor cu caracter special ce impun măsuri de protecție împotriva falsificării sau contrafacerii, elaborate de alte instituții și de organele administrației publice centrale și locale.(5) Activitățile prevăzute la alin. (1)-(4) se detailează în cadrul statutului aprobat de Adunarea generală a acționarilor, conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4. Anexa se abrogă.  +  Articolul VILa articolul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții și în fața altor instanțe judiciare și arbitrale internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 19 septembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 168/2006, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Pentru asigurarea creditelor bugetare și de angajament necesare pentru efectuarea plății sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești sau arbitrale, se autorizează Ministerul Finanțelor, prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, să repartizeze sumele reținute la nivelul ordonatorului principal de credite, în proporție de 10%, precum și să efectueze virări pe parcursul întregului an bugetar, de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole bugetare, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4) și (8)-(11) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VIILegea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 27 octombrie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul LXXVI, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Avocatul Poporului, Administrația Prezidențială, Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ nu aplică prevederile din capitolul III - Măsuri de disciplină economico-financiară, cu excepția art. XXIV, XXVI și XXVII, iar Autoritatea de Supraveghere Financiară nu aplică prevederile art. XVII din secțiunea 1 și ale art. XLVII din secțiunea a 3-a ale capitolului III - Măsuri de disciplină economico-financiară.2. La articolul LXXXI, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În situația afectării negative a activității cauzată de necorelarea prevederilor prezentei legi cu prevederile cuprinse în alte acte normative de natura legii și/sau cu acquis-ul comunitar, acordurile internaționale sau, după caz, standardele/cerințele internaționale tehnico-organizatorice, precum și pentru respectarea condițiilor care țin de funcționalitatea proiectelor implementate sau aflate în implementare din fonduri externe nerambursabile, Guvernul României poate aproba prin memorandum inițiat de autoritățile publice tutelare și avizat de Ministerul Finanțelor ca anumiți operatori economici să fie exceptați de la prevederile capitolului III - Măsuri de disciplină economico-financiară, secțiunea a 2-a, pe baza analizelor efectuate conform dispozițiilor alin. (1).3. La articolul LXXXI, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul regiilor autonome aflate sub autoritatea unităților administrativ-teritoriale și al societăților la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz, analizele prevăzute la alin. (1) și (1^1) sunt prezentate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care inițiază memorandumul pe baza propunerilor primite de la autoritățile publice tutelare ale acestora și îl înaintează spre aprobare Guvernului.  +  Articolul VIIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, alineatul (5^2) se modifică și va avea următorul cuprins:(5^2) În funcție de obiectivele privind managementul datoriei publice, colateralul depus de Ministerul Finanțelor la instituțiile financiare cu care acesta realizează tranzacții cu instrumente financiare derivate se asigură din veniturile din privatizare, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, și/sau din finanțările rambursabile de natura datoriei publice guvernamentale contractate cu scopul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. g).2. La articolul 3, după alineatul (5^5) se introduc două noi alineate, alin. (5^6) și (5^7), cu următorul cuprins:(5^6) Ministerul Finanțelor, în calitatea acestuia de administrator unic al datoriei publice guvernamentale, poate mandata Banca Națională a României și/sau alți administratori de piață, prin convenție sau acord, să organizeze activitățile specifice piețelor primare și/sau secundare ale titlurilor de stat.(5^7) În aplicarea alin. (5^6), administratorii de piață mandatați de Ministerul Finanțelor stabilesc reguli transparente și nediscriminatorii cu privire la condițiile de acces ale participanților și la cadrul de derulare a operațiunilor cu titluri de stat pe piețele respective, precum și măsuri aplicabile pentru nerespectarea regulilor prevăzute în reglementările emise în acest scop, cu avizul Ministerului Finanțelor.3. La articolul 4 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) finanțarea necesară asigurării capitalului și a colateralului aferent tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate;  +  Articolul IXLa articolul 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1178 din 14 decembrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), în scopul eficientizării implementării investițiilor, precum și pentru atingerea jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum avizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Finanțelor și aprobat de Guvern, ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reformă și investiții sunt autorizați să depășească procentul finanțării publice naționale cu sumele necesare pentru ajustarea/majorarea prețurilor contractelor de achiziție publică, precum și cu sumele aferente unor activități necesare implementării proiectelor, sume care nu au fost prevăzute în fondurile alocate PNRR și ale căror documentații au fost aprobate conform art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Ordonatorii principali de credite sunt obligați să evalueze impactul bugetar al depășirii procentului finanțării publice naționale, precum și a oricăror altor tipuri de cheltuieli necesare implementării proiectelor, să evalueze și să repartizeze motivat de gradul de maturitate și de progresul fizic și financiar proiectele, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate potrivit legii.  +  Articolul X(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 35 alin. (2) și (3) și art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 8 martie 2024.(2) Soldul Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, constituit în baza art. 35 alin. (2) și art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024 se utilizează în condițiile art. I alin. (1).  +  Articolul XIÎn aplicarea art. 2 alin. (2) lit. a) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024, de sumele prevăzute la art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază numai judecătorii a căror prezență în cadrul birourilor electorale este obligatorie potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  p. Ministrul finanțelor,
  Alin Marius Andrieș,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul energiei,
  Constantin Saragea,
  secretar general
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Toni Greblă
  București, 14 mai 2024.Nr. 46.----